Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 005369 21532129 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Koło informatyczne dla gimnazjalistów - książka
Informatyka Europejczyka. Koło informatyczne dla gimnazjalistów - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2749-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> gimnazjum
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Informatyka Europejczyka' to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion. Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale też szybko i skutecznie utrwalać nowe wiadomości. Proponowane przez nas rozwiązania szczególnie ważne są właśnie dziś, gdy znajomość informatyki stała się kluczowa - bez niej nie sposób nadążyć za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieć fundamentalnych zmian zachodzących na całym świecie.

'Informatyka Europejczyka. Koło informatyczne dla gimnazjalistów' to zestaw interesujących, przydatnych zagadnień dotyczących obsługi komputera (z ćwiczeniami) dla młodych adeptów informatyki. Można je poznawać samodzielnie bądź w grupie, na przykład podczas spotkań kółka tematycznego. Gimnazjaliści będą mieli okazję uzupełnić wiadomości z zakresu zabezpieczania danych i całego komputera, a także przyjrzeć się różnym sposobom eksploracji internetu. Nauczą się profesjonalnej obróbki zdjęć i umieszczania ich w sieci, projektowania folderów i broszur, wykorzystania różnych możliwości arkusza kalkulacyjnego czy edytora tekstu. Poznają również podstawy programowania i sposoby tworzenia dobrej prezentacji w programie PowerPoint.

'Informatyka Europejczyka' pozwala na:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Informatyka Europejczyka. Ko³o informatyczne dla gimnazjalistów Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2749-3 Format: 168237, stron: 160 „Informatyka Europejczyka” to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii zosta³y opracowane w taki sposób, aby ich u¿ytkownicy mogli nie tylko poszerzaæ swoj¹ wiedzê, ale te¿ szybko i skutecznie utrwalaæ nowe wiadomoœci. Proponowane przez nas rozwi¹zania szczególnie wa¿ne s¹ w³aœnie dziœ, gdy znajomoœæ informatyki sta³a siê kluczowa — bez niej nie sposób nad¹¿yæ za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieæ fundamentalnych zmian zachodz¹cych na ca³ym œwiecie. „Informatyka Europejczyka. Ko³o informatyczne dla gimnazjalistów” to zestaw interesuj¹cych, przydatnych zagadnieñ dotycz¹cych obs³ugi komputera (z æwiczeniami) dla m³odych adeptów informatyki. Mo¿na je poznawaæ samodzielnie b¹dŸ w grupie, na przyk³ad podczas spotkañ kó³ka tematycznego. Gimnazjaliœci bêd¹ mieli okazjê uzupe³niæ wiadomoœci z zakresu zabezpieczania danych i ca³ego komputera, a tak¿e przyjrzeæ siê ró¿nym sposobom eksploracji internetu. Naucz¹ siê profesjonalnej obróbki zdjêæ i umieszczania ich w sieci, projektowania folderów i broszur, wykorzystania ró¿nych mo¿liwoœci arkusza kalkulacyjnego czy edytora tekstu. Poznaj¹ równie¿ podstawy programowania i sposoby tworzenia dobrej prezentacji w programie PowerPoint. • Parametry komputera i podstawowe zasady dotycz¹ce jego bezpieczeñstwa • Stosowanie hase³, szyfrowanie danych i ich skuteczna ochrona • Internetowe bazy danych, platformy i portale edukacyjne oraz e-booki • Listy elektroniczne, fora dyskusyjne i komunikatory • Sposoby zapisu obrazów i tworzenie fotomonta¿y w programie graficznym Gimp • Gromadzenie zdjêæ w komputerze oraz ich publikacja w albumie internetowym • Optymalizacja zdjêæ i obrazów oraz sposoby obróbki plików graficznych • Microsoft Publisher – projektowanie og³oszeñ, kalendarza i broszury reklamowej • Tworzenie filmów w programie Windows Movie Maker • Doskonalenie umiejêtnoœci w zakresie edycji tekstów • Rozwi¹zywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym • Podstawy programowania • PowerPoint jako narzêdzie multimedialnego przekazu „Informatyka Europejczyka” pozwala na: • gruntowne poznanie podstaw obs³ugi komputera i najczêœciej u¿ywanych programów; • atrakcyjne przekazywanie wiedzy, niezbêdnej do zrozumienia wspó³czesnego œwiata; • kreatywne wykorzystanie dostêpnych mo¿liwoœci i proponowanie w³asnych rozwi¹zañ. Spis treści I. W XXI wiek z komputerem ....................................................9 1. Czy warto znać parametry komputera? ............................................................. 10 2. Jak zapewnić bezpieczeństwo komputera i danych? ........................................... 13 2.1. Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa komputera ..................................... 13 2.1.1. Legalne oprogramowanie i automatyczne aktualizacje ................................. 13 2.1.2. Zapora sieciowa .......................................................................................... 14 2.1.3. Programy antywirusowe .............................................................................. 14 2.1.4. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem ............................................. 16 2.1.5. Oprogramowanie antyspamowe .................................................................. 16 2.2. Stosowanie haseł ................................................................................................... 17 2.3. Szyfrowanie danych .............................................................................................. 17 2.4. Skuteczna ochrona danych przechowywanych na komputerze............................... 19 II. Internet jako źródło wiedzy i rozrywki ................................23 3. Jak pozyskiwać wiedzę z internetu? ................................................................... 24 3.1. Internetowe bazy danych ...................................................................................... 24 3.2. Platformy i portale edukacyjne ............................................................................. 25 3.3. Książki elektroniczne, czyli tzw. e-booki ................................................................ 28 4. Wirtualny kontakt ze światem .......................................................................... 31 4.1. Listy elektroniczne ................................................................................................ 31 4.1.1. Ustawienie podpisu w listach elektronicznych ............................................ 32 4.1.2. Ustawienie automatycznych wiadomości ..................................................... 33 4.1.3. Konfi gurowanie programu pocztowego Microsoft Offi ce Outlook 2007 ..... 33 4.1.4. Załączniki w listach elektronicznych ........................................................... 35 4.2. Fora dyskusyjne .................................................................................................... 35 4.3. Komunikatory ...................................................................................................... 36 III. Projektujemy i tworzymy... ...............................................39 5. Edycja grafi ki ................................................................................................... 40 5.1. Sposoby zapisu obrazów ........................................................................................ 40 5.2. Jak zgromadzić zdjęcia w komputerze? .................................................................. 41 5.2.1. Importowanie zdjęć z cyfrowego aparatu fotografi cznego ............................ 41 5.2.2. Importowanie zdjęć z telefonu komórkowego na komputer ........................ 42 5 5.3. Jak wykonać fotomontaż w programie grafi cznym Gimp? ..................................... 44 5.3.1. Nakładanie elementów na tło ...................................................................... 45 5.3.2. Wycinanie elementu z tła ............................................................................ 47 5.4. Na czym polega optymalizacja zdjęć i obrazów? .................................................... 51 5.5. Jakim obróbkom można poddać pliki grafi czne? ................................................... 52 6. Tworzenie własnej galerii zdjęć w albumie internetowym .................................. 57 7. Wykorzystanie programu Microsoft Publisher do realizacji własnych projektów .61 7.1. Projektowanie ogłoszeń ......................................................................................... 61 7.2. Jak zaprojektować własny kalendarz? ..................................................................... 63 7.3. Jak stworzyć udany projekt broszury reklamowej? ................................................. 64 8. Tworzenie fi lmów w programie Windows Movie Maker ................................... 67 8.1. Importowanie multimediów ................................................................................. 67 8.2. Dodawanie przejść i efektów ................................................................................. 68 8.3. Dodawanie napisów i tytułów ............................................................................... 70 8.4. Dodawanie muzyki do fi lmu ................................................................................. 70 8.5. Publikowanie fi lmu ............................................................................................... 71 IV. Praktyczne wykorzystanie programów użytkowych ............75 9. Doskonalenie umiejętności w zakresie edycji tekstów........................................ 76 9.1. Jak zastosować ciekawe wypunktowanie? ............................................................... 76 9.2. Do czego służą pola tekstowe? ............................................................................... 78 9.3. Czy łatwo przekształcić tekst na tabele? ................................................................. 80 9.4. W jakim celu stosuje się style? ............................................................................... 82 9.5. Jak wstawić automatyczny spis treści? .................................................................... 83 9.6. Kiedy stosować sekcje? .......................................................................................... 85 9.7. Jak rysować tabele? ................................................................................................ 88 10. Rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym ..................................... 91 10.1. Co można obliczać w arkuszu? ............................................................................ 91 10.2. Do czego służą wykresy w arkuszu kalkulacyjnym? .............................................. 93 10.3. Procentowe określanie wielkości w arkuszu kalkulacyjnym .................................. 97 10.4. Czy można przenosić tabele i wykresy utworzone w arkuszu do innych aplikacji? ....99 10.4.1. Osadzanie tabel i wykresów z użyciem poleceń kopiuj-wklej ..................... 99 10.4.2. Wstawianie obiektów połączonych z plikiem źródłowym ......................... 99 10.5. Kiedy należy stosować adresy bezwzględne, a kiedy – mieszane? ........................ 101 10.5.1. Adresowanie bezwzględne ....................................................................... 101 10.5.2. Adresowanie mieszane ............................................................................. 103 10.6. Kiedy należy stosować funkcje w arkuszu kalkulacyjnym? ................................. 104 10.6.1. Funkcje daty i czasu ................................................................................ 105 10.6.2. Funkcje statystyczne ................................................................................ 107 10.6.3. Funkcje logiczne ..................................................................................... 109 10.6.4. Funkcje matematyczne ............................................................................ 110 6 V. Podstawy programowania..................................................113 11. Logomocja ................................................................................................... 114 11.1. Co to są procedury pierwotne? .......................................................................... 114 11.1.1. Na czym polega powtarzanie poleceń? ..................................................... 116 11.2. Jak zmienić kolor, grubość i wzór pisaka? .......................................................... 117 11.3. Jak defi niować procedury własne? ..................................................................... 119 11.3.1. Procedury własne z parametrem .............................................................. 120 11.4. Jak uzyskać efekt animacji w programie Logomocja? ......................................... 124 11.5. Procedury złożone............................................................................................. 126 11.6. Na czym polega defi niowanie procedur rekurencyjnych? ................................... 127 11.7. Jak powstają fraktale? ........................................................................................ 129 11.7.1. Śnieżynka Kocha ..................................................................................... 129 11.7.2. Drzewo binarne ...................................................................................... 131 11.7.3. Trójkąt Sierpińskiego............................................................................... 132 VI. Sposoby prezentowania informacji ..................................135 12. PowerPoint jako narzędzie multimedialnego przekazu .................................. 136 12.1. O czym należy pamiętać podczas tworzenia prezentacji? ................................... 136 12.1.1. Zasady tworzenia prezentacji ................................................................... 136 12.1.2. Określenie rozmiaru slajdów ................................................................... 137 12.2. Jak uatrakcyjnić prezentację? ............................................................................. 137 12.2.1. Tło prezentacji ........................................................................................ 137 12.2.2. Style i efekty obrazów ............................................................................ 138 12.2.3. Efekty tekstowe ....................................................................................... 139 12.2.4. Animacje obiektów ................................................................................. 140 12.2.5. Przejścia slajdów ...................................................................................... 141 12.3. Jak wstawić hiperłącze? ..................................................................................... 143 12.4. Jak wstawić do prezentacji obiekty połączone z innymi plikami? ....................... 144 12.5. Tworzenie albumu fotografi cznego w prezentacji ............................................... 146 12.6. Kiedy stosować narrację? ................................................................................... 147 12.7. Jak zapisać prezentację przenośną? .................................................................... 149 i c ś e r t s p S i 7 5 Edycja grafiki 5.1. Sposoby zapisu obrazów Edytory grafi ki umożliwiają tworzenie i edycję obrazów na komputerze. Jedne służą do tworzenia i obróbki grafi ki rastrowej, inne — grafi ki wektorowej. Zapisywanie obrazu w postaci zbioru pikseli, czyli najmniejszych elementów obrazu wyświetlanych na monitorze, polega na zapisaniu każdego piksela wraz z powiązaną z  nim barwą. Przy dużych powiększeniach obrazów zapisanych w  postaci bitmapy widoczna jest siatka drobnych punktów nazywanych pikselami. Ć w i c z e n i e 5 . 1 . Otwórz program Paint, który służy do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. Narysuj w nim np. kilka kolorowych kwiatków, a następnie powiększ obszar rysunku za pomocą lupy. Napisz, co jest charakterystyczne dla tego typu obrazów przy dużych powiększeniach. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Edytory do obróbki grafi ki wektorowej zapisują obrazy w postaci zdefi niowanych mate- matycznie obiektów zbudowanych z fi gur geometrycznych i uwzględniają w obrazach tylko najistotniejsze szczegóły: kształt, rozmiar, kolor, położenie. Tak zapisane obrazy zajmują w pamięci komputera znacznie mniej miejsca niż obrazy rastrowe. Ć w i c z e n i e 5 . 2 . Wyszukaj w internecie i wypisz nazwy programów do edycji grafiki rastrowej i wektorowej. Grafika rastrowa Grafika wektorowa ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... 40 5.2. Jak zgromadzić zdjęcia w komputerze? Do komputera można podłączać rożne urządzenia zewnętrzne w celu wymiany plików. Między innymi mogą to być: pendrive’y, cyfrowe aparaty fotografi czne, kamery, telefony komórkowe, karty pamięci. Najczęściej urządzenia te są podłączane do portu USB, co pozwala na szybkie ich wykrycie przez system i łatwy dostęp do zgromadzo- nych danych. 5.2.1. Importowanie zdjęć z cyfrowego aparatu fotograficznego Importowanie zdjęć za pośrednictwem kabla Zazwyczaj producenci cyfrowych aparatów fotografi cznych dołączają do swoich produktów:  kabel, dzięki któremu możliwe jest przeniesienie zdjęć lub innych plików na komputer,  płytę CD z oprogramowaniem umożliwiającym np. katalogowanie czy obróbkę zdjęć. Po podłączeniu aparatu do komputera i zainstalowaniu sterownika urządzenia można rozpocząć importowanie zdjęć (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Importowanie obrazów i materiału wideo Importowanie za pomocą czytnika kart pamięci Zdjęcia z aparatu cyfrowego można również importować za pośrednictwem czytnika kart pamięci fl ash (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Czytnik kart pamięci . . . y m y z r o w t i y m e j u t k e j o r P 41 Te małe urządzenia są wyposażone z jednej strony w złącze USB, z drugiej — wejście na kartę lub w przypadku urządzeń wieloportowych — kilka kart pamięci. Urządzenia te są gotowe do pracy zaraz po podłączeniu i nie wymagają instalowania dodatkowych sterowników. Po wyświetleniu okna Autoodtwarzanie i otworzeniu folderu z przecho- wywanymi zdjęciami można przenosić zdjęcia na komputer (rysunki 5.3 i 5.4). Rysunek 5.4. Przechowywane pliki na karcie pamięci flash Rysunek 5.3. Autoodtwarzanie Ć w i c z e n i e 5 . 3 . Korzystając z informacji wyszukanych w internecie, napisz, co to jest pamięć flash. .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Po skopiowaniu plików na komputer warto pamiętać o bezpiecznym odłączeniu prze- nośnego urządzenia pamięci. W tym celu należy kliknąć ikonę wyświetloną w prawym dolnym rogu ekranu oraz odpowiednią pozycję w  otwartym menu kontekstowym oznaczającą podłączone urządzenie (rysunek 5.5). Po wyświetleniu komunikatu oznaj- mującego, że można bezpiecznie usunąć urządzenie, należy wyjąć je z portu USB. Rysunek 5.5. Ikona umożliwiająca uzyskanie dostępu do opcji bezpiecznego usunięcia sprzętu 5.2.2. Importowanie zdjęć z telefonu komórkowego na komputer Importowanie za pośrednictwem kabla podłączonego do portu USB Zdjęcia wykonane telefonem komórkowym można importować za pomocą odpowied- niego kabla dostarczonego przez producenta telefonu podłączonego do portu USB. Niezbędne jest wówczas — podobnie jak w przypadku przenoszenia zdjęć z aparatu 42 cyfrowego — odpowiednie oprogramowanie. Najczęściej jest ono dołączane na płycie CD dostarczonej wraz z zakupionym telefonem. Można je także pobrać ze strony pro- ducenta telefonu. Importowanie z wykorzystaniem technologii bluetooth Bluetooth to technologia bezprzewodowej komunikacji pomiędzy różnymi urzą- dzeniami elektronicznymi, między innymi takimi jak klawiatura, komputer, laptop, telefon komórkowy 3. Ć w i c z e n i e 5 . 4 . Sprawdź w swoim telefonie komórkowym, czy wyposażony jest w funkcję bluetooth. Wymień opcje, które należy wybrać, aby została włączona ta funkcja. ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ Bezprzewodową komunikację zapewnia nieduże urządzenie (rysunek 5.6), które podpina się do portu USB komputera. Po zainstalowaniu sterownika zostanie wy- i możliwa będzie komunikacja świetlona w prawym dolnym rogu ekranu ikona pomiędzy urządzeniami obsługującymi bluetooth. W przypadku laptopów najczęściej funkcja ta jest wbudowana i wówczas nie są potrzebne dodatkowe urządzenia. Rysunek 5.6. Urządzenie bluetooth Kliknięcie wyświetlonej ikony prawym przyciskiem myszy i wybranie odpowiedniego polecenia umożliwi szybkie wyszukanie znajdującego się w pobliżu urządzenia, które obsługuje tę technologię oraz ma włączoną tę funkcję (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Podręczne menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony bluetooth 3 Na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Bluetooth. . . . y m y z r o w t i y m e j u t k e j o r P 43 Po wyszukaniu urządzenia można otworzyć jego zasoby (rysunek 5.8), przeglądać i importować pliki. Rysunek 5.8. Okno wyświetlające urządzenia gotowe do transportu plików Ć w i c z e n i e 5 . 5 . Napisz, w jakich sytuacjach może być szczególnie przydatna technologia bluetooth. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Ć w i c z e n i e 5 . 6 . Na podstawie informacji zawartych w internecie napisz, do czego służy port podczer- wieni. Podaj przykłady urządzeń, które mogą korzystać z tej funkcji. .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 5.3. Jak wykonać fotomontaż w programie graficznym Gimp? Jednym ze znanych darmowych programów do tworzenia i obróbki grafi ki rastrowej jest program Gimp. Dzięki dostępnym w programie różnorodnym narzędziom można uzyskać bardzo ciekawe efekty grafi czne. 44 5.3.1. Nakładanie elementów na tło W celu poznania wybranych funkcji programu Gimp prześledź poniżej opisane czynności, które należało wykonać, aby powstał fotomontaż. Terminem tym jest określana kompozycja grafi czna składająca się z kilku elementów (np. wyciętych frag- mentów obrazów, zdjęć) pochodzących z różnych źródeł, tak połączonych ze sobą, aby miejsca ich łączenia były jak najmniej widoczne. Do fotomontażu zostały wykorzysta- ne zdjęcia pokazane na rysunku 5.9. Efekt w kolorze możesz zobaczyć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/iekolg. Rysunek 5.9. Zdjęcia wykorzystane do fotomontażu Tłem obrazu będzie zdjęcie przedstawiające zalew. Z mniejszych zdjęć zostaną wycięte ptaki i wstawione w tło zalewu. A oto kolejne czynności, które należy wykonać:  w oknie ze zdjęciem kaczki wybierz polecenie Edycja/Skopiuj,  wstaw skopiowane zdjęcie na tło zalewu (Edycja/Wklej),  wybierz z przybornika ikonę do skalowania  w momencie zetknięcia wskaźnika myszy z brzegiem zdjęcia wyświetli się okno , Skalowanie (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Skalowanie obrazu . . . y m y z r o w t i y m e j u t k e j o r P 45 Skalowanie można określać w jednostkach dostępnych w oknie Skalowanie (rysunek 5.10); można również przeciągać wskaźnikiem myszy brzegi zdjęcia (rysunek 5.11). Efekt w kolorze możesz zobaczyć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/iekolg. Rysunek 5.11. Skalowanie metodą przeciągania brzegów zdjęcia  w razie potrzeby można przemieścić zdjęcie w odpowiednie miejsce za pomocą znajdującego się w przyborniku narzędzia Przesunięcie ,  kolejną czynnością jest wycięcie kaczki. Czynność tę można wykonać nie tylko za pomocą narzędzi do wycinania, ale również za pomocą gumki (rysunek 5.12), Rysunek 5.12. Narzędzie Gumka, które może posłużyć do usunięcia krawędzi  w celu dokładniejszego wycięcia możesz powiększyć obraz narzędziem Lupa  w miarę wycierania tła wokół kaczki staje się widoczne tło zalewu,  po dokładnym wytarciu brzegów wokół kaczki można ją połączyć z tłem zalewu, , wybierając polecenie Warstwa/Zakotwicz warstwę,  podobnie należy postępować ze zdjęciem mewy,  w efekcie otrzymasz obrazek podobny do przedstawionego na rysunku 5.13. 46 Efekt w kolorze możesz zobaczyć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/iekolg. Rysunek 5.13. Obraz po wklejeniu elementów i połączeniu w jedną warstwę Ć w i c z e n i e 5 . 7 . Otwórz w programie Gimp dwie fotografie. Jedną wykorzystaj jako tło. Z drugiej wy- tnij wybrany element i wklej w tło. Zadbaj o to, by wklejony element pasował tema- tycznie do tła. 5.3.2. Wycinanie elementu z tła Aby wyciąć obiekt z tła, należy wykonać następujące czynności:  wybierz obraz lub zdjęcie, z którego chcesz usunąć tło (rysunek 5.14), Rysunek 5.14. Obrazek, z którego zostanie wycięte tło . . . y m y z r o w t i y m e j u t k e j o r P 47  kliknij polecenie widoczne na rysunku 5.15: Rysunek 5.15. Polecenie otwierające okno warstw  z górnego menu wybierz polecenie Warstwa/Nowa warstwa i w wyświetlonym oknie ustaw tryb wypełniania warstwy na przezroczysty (rysunek 5.16), następnie zatwierdź, klikając przycisk OK,  w oknie Warstwy, Kanały, Ścieżki... zaznacz tło i wybierz polecenie Edycja/Wytnij (rysunek 5.17), Rysunek 5.17. Okno Warstwy, Kanały, Ścieżki... Rysunek 5.16. Ustalanie trybu wypełnienia warstwy  zaznacz  wybierz narzędzie Inteligentne nożyce  zaznacz kontury zamku i zatwierdź decyzję klawiszem Enter. Obraz będzie i wybierz Edycja/Wklej, , podobny do przedstawionego na rysunku 5.18, Efekt w kolorze możesz zobaczyć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/iekolg. Rysunek 5.18. Wycięte kontury zamku 48  wybierz polecenie Edycja skopiuj,  otwórz zdjęcie, które będzie tłem, i wklej zamek (Edycja/Wklej). Efekt będzie podobny do przedstawionego na rysunku 5.19. Zwróć uwagę, że należałoby dopasować rozmiar i kolory zamku do tła, Efekt w kolorze możesz zobaczyć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/iekolg. Rysunek 5.19. Wklejone kontury wyciętego zamku  za pomocą narzędzia do skalowania w odpowiednie miejsce, dopasuj rozmiar zamku i przenieś go  wybierz z górnego menu polecenie Narzędzia/Narzędzia kolorów/Krzywe... i tak ustaw krzywą, aby uzyskać zadowalający efekt kolorów na obrazie (rysunek 5.20), Efekt w kolorze możesz zobaczyć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/iekolg. Rysunek 5.20. Modyfikacja krzywych kolorów . . . y m y z r o w t i y m e j u t k e j o r P 49  w celu połączenia zamku z tłem wybierz polecenie Warstwa/Zakotwicz warstwę. Na koniec warto poeksperymentować z  kolorami i  sprawdzić, jak będzie wyglądał obraz po użyciu określonych fi ltrów, w celu uzyskania ciekawych efektów. Spójrz, jakie efekty można uzyskać (rysunki 5.21, 5.22, 5.23, 5.24): Efekt w kolorze możesz zobaczyć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/iekolg. Rysunek 5.21. Obraz po użyciu polecenia Kolory/Poziomy Rysunek 5.22. Obraz po użyciu polecenia Filtry/Artystyczne/Kubizm... Rysunek 5.23. Obraz po użyciu polecenia Filtry/Artystyczne/Fotokopia Ć w i c z e n i e 5 . 8 . Rysunek 5.24. Obraz po użyciu polecenia Filtry/Dekoracja/Stara fotografia... Wybierz dowolne zdjęcie ze swojej kolekcji i w programie Gimp zastosuj na nim różne rodzaje filtrów. Napisz, które z nich nadają obrazom najciekawsze efekty. ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 50 Ć w i c z e n i e 5 . 9 . W programie Gimp wytnij z wybranego zdjęcia określony element, a następnie wklej go w tło innego obrazka. 5.4. Na czym polega optymalizacja zdjęć i obrazów? Niekiedy zdarza się, że chcemy zamieścić obrazy lub zdjęcia w internecie. Warto wtedy pamiętać o tym, że im mniejszy rozmiar plików, tym szybciej będą przesyłane i wy- świetlane w sieci. Odpowiedni zapis pliku grafi cznego umożliwia zmniejszenie jego rozmiarów przy jak najmniejszej utracie jakości. Jeśli zaś chcemy wydrukować obraz, należy zadbać o jak najlepszą jego jakość i ewentualną korekcję szczegółów. Optymalizacja obrazów to nie tylko przygotowanie ich do publikowania w interne- cie, ale również: poprawianie, retuszowanie, korekta barw, zmiana jasności i kontrastu. Wykonywanie takich operacji na plikach grafi cznych umożliwiają odpowiednie programy, do których należą między innymi: Gimp, Adobe Photoshop, Photo! Editor, WebGraphics Optimizer, PhotoPerfect Express, Ashampoo Photo Optimizer Free. Ciekawą i prostą w obsłudze aplikacją zawartą w pakiecie Microsoft Offi ce jest Microsoft Offi ce Picture Manager (rysunek 5.25). Program został wyposażony w narzędzia do korekcji obrazów. Rysunek 5.25. Okno programu Microsoft Office Picture Manager . . . y m y z r o w t i y m e j u t k e j o r P 51 Ć w i c z e n i e 5 . 10 . Dodaj w programie Microsoft Office Picture Manager skróty do własnych kolekcji ob- Widok razów. Następnie przejrzyj je, korzystając z przycisków: przezroczy, Widok pojedynczego slajdu. Widok miniatur, W s k a z ó w k a Aby dodać w programie skróty do obrazów, należy wcisnąć przycisk i w oknie Dodawanie skrótu do obrazu wskazać następnie miejsce lokalizacji plików graficznych. Po zatwierdzeniu decyzji przyciskiem Dodaj skrót do wskazanej lokalizacji będzie dostępny w programie. , 5.5. Jakim obróbkom można poddać pliki graficzne? Program Microsoft Offi ce Picture Manager wyposażony jest w narzędzia do edycji obrazów. Wciśnięcie przycisku uaktywnia dostępne narzędzia:  Spójrz, jak wygląda zdjęcie przed i po użyciu narzędzia Jasność i kontrast (rysunek 5.26). Efekt w kolorze możesz zobaczyć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/iekolg. Rysunek 5.26. Wygląd zdjęcia przed i po użyciu narzędzia Jasność i kontrast  Za pomocą przycisku Kolor można skorygować ustawienia odcieni i nasycenia kolorów (rysunki 5.27, 5.28, 5.29). 52 Efekt w kolorze możesz zobaczyć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/iekolg. Rysunek 5.27. Przed korekcją Rysunek 5.28. Duże nasycenie koloru Rysunek 5.29. Skala szarości  Narzędzie Przytnij uaktywnia uchwyty, za pomocą których można przyciąć obraz do dowolnych wymiarów (rysunek 5.30). Po ustawieniu uchwytów zostają wyświetlone nowe wymiary obrazu. Rysunek 5.30. Przycinanie obrazka   Po wybraniu opcji redukującej efekt czerwonych oczu należy wskaźnikiem zaznaczyć obszary obrazu, które chcemy poprawić. Po zatwierdzeniu zaznaczone obszary zostaną zmienione. Program umożliwia również zmianę rozmiaru obrazka (rysunek 5.31) oraz kompresję (rysunek 5.32). Informacje na temat kompresji obrazów znajdziesz w podrozdziale 4.3 podręcznika dla gimnazjum z serii Informatyka Europejczyka. . . . y m y z r o w t i y m e j u t k e j o r P 53 Rysunek. 5.31. Zmiana rozmiaru obrazka Rysunek. 5.32. Kompresja obrazka Zwróć uwagę, jak zmienił się rozmiar obrazka po zaznaczeniu określonych opcji związanych ze zmianą rozmiaru (rysunek 5.31) oraz jak zmienił się rozmiar pliku po kompresji (rysunek 5.32). Ć w i c z e n i e 5 . 11 . Otwórz program Microsoft Office Picture Manager i korzystając z ikony znajdującej się w górnej części okna, otwórz wybrany plik graficzny i poddaj go edycji, zmieniając: ,  jasność i kontrast,  kolor — zmniejszając nasycenie,  rozmiar — za pomocą narzędzia Przytnij ustaw: – współczynnik proporcji — brak – uchwyty przycinania — od lewej i prawej po 40 pikseli, od dołu i góry po 50 pikseli. Napisz, jakie były wymiary obrazka przed i po korekcji. Wymiary oryginału: ..................................................................................... pikseli. Wymiary nowego obrazka: ..................................................................................... pikseli. 54 Ć w i c z e n i e 5 . 12 . Wybierz w programie Microsoft Office Picture Manager obraz ze swojej kolekcji. Korzystając z przycisku — 800 na 600 pikseli. Zapisz informacje o rozmiarze obrazka. , zdefiniuj szerokość i wysokość obrazka Rozmiar oryginału: Nowy rozmiar: ................................................................................................ pikseli. ................................................................................................ pikseli. Ć w i c z e n i e 5 . 13 . Wybierz w programie Microsoft Office Picture Manager obraz ze swojej kolekcji. Sprawdź i zapisz rozmiar pliku: — ................................................................................................ A następnie po kompresji, z myślą o: — ................................................................................................. — ................................................................................................. — ................................................................................................. . . . y m y z r o w t i y m e j u t k e j o r P 55 R o z w i ą ż l o g o g r y f Inaczej: aplikacja. 1. 2. Program do tworzenia grafiki rastrowej dostępny w systemie Windows. 3. Najmniejszy element obrazu wyświetlanego na ekranie monitora. 4. Nazwa przycisku 5. Sposób zapisu pliku graficznego, który umożliwia zmniejszenie jego rozmiaru. 6. Inny rodzaj grafiki niż rastrowa. w programie Microsoft Office Picture Manager. 1 2 3 4 5 6 Wpisz hasło główne: ................................................................................................................ Wyjaśnij znaczenie hasła głównego. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 56
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Koło informatyczne dla gimnazjalistów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: