Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00259 004128 24092866 na godz. na dobę w sumie
Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2683-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opanuj najważniejsze narzędzia słynnego edytora tekstów!

Wnioski, umowy, podania, listy, prace dyplomowe... Bez Worda trudno dziś obyć się nie tylko w biurze, ale także i w domu. Ten najpopularniejszy na świecie, niezwykle funkcjonalny edytor tekstów pozwala nie tylko tworzyć rozmaite dokumenty i nadawać im elegancki, profesjonalny wygląd. Umożliwia także tworzenie korespondencji seryjnej, automatyczne sprawdzanie poprawności ortograficznej, rejestrowanie nanoszonych zmian czy tworzenie tabel. Jest przy tym wyjątkowo prosty w obsłudze. Ponadto najnowsza edycja programu, Word 2010, wnosi kolejne możliwości w zakresie formatowania i edytowania tekstów oraz ich organizowania i udostępniania. Ten niezwykły potencjał czeka na Twoje odkrycie!

Dzięki tej książce opanowanie najważniejszych narzędzi i podstawowych funkcji programu nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu. Liczne ćwiczenia szybko pozwolą Ci tworzyć i edytować nowe dokumenty, formatować tekst i akapity. Przeczytasz o tym, jak przenosić konkretne elementy tekstu oraz wyszukiwać i podmieniać jego fragmenty. Dowiesz się, jak sporządzać listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne. Nauczysz się błyskawicznie tworzyć i modyfikować tabele oraz pracować z elementami graficznymi - wstawiać i edytować obiekty WordArt, dołączać zdjęcia i obrazy oraz używać ciekawych efektów wizualnych. Na koniec poznasz zasady wydajnej pracy z plikami i poprawnego drukowania Twoich dokumentów.

Przekonaj się, że tworzenie profesjonalnych dokumentów to naprawdę nic trudnego!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-2683-0 Format: A5, stron: 160 Opanuj najwa¿niejsze narzêdzia s³ynnego edytora tekstów! (cid:129) Jak tworzyæ eleganckie dokumenty? (cid:129) Jak wstawiaæ i modyfikowaæ tabele? (cid:129) Jak dodawaæ obiekty graficzne i zdjêcia? Wnioski, umowy, podania, listy, prace dyplomowe… Bez Worda trudno dziœ obyæ siê nie tylko w biurze, ale tak¿e i w domu. Ten najpopularniejszy na œwiecie, niezwykle funkcjonalny edytor tekstów pozwala nie tylko tworzyæ rozmaite dokumenty i nadawaæ im elegancki, profesjonalny wygl¹d. Umo¿liwia tak¿e tworzenie korespondencji seryjnej, automatyczne sprawdzanie poprawnoœci ortograficznej, rejestrowanie nanoszonych zmian czy tworzenie tabel. Jest przy tym wyj¹tkowo prosty w obs³udze. Ponadto najnowsza edycja programu, Word 2010, wnosi kolejne mo¿liwoœci w zakresie formatowania i edytowania tekstów oraz ich organizowania i udostêpniania. Ten niezwyk³y potencja³ czeka na Twoje odkrycie! Dziêki tej ksi¹¿ce opanowanie najwa¿niejszych narzêdzi i podstawowych funkcji programu nie bêdzie stanowi³o dla Ciebie ¿adnego problemu. Liczne æwiczenia szybko pozwol¹ Ci tworzyæ i edytowaæ nowe dokumenty, formatowaæ tekst i akapity. Przeczytasz o tym, jak przenosiæ konkretne elementy tekstu oraz wyszukiwaæ i podmieniaæ jego fragmenty. Dowiesz siê, jak sporz¹dzaæ listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne. Nauczysz siê b³yskawicznie tworzyæ i modyfikowaæ tabele oraz pracowaæ z elementami graficznymi – wstawiaæ i edytowaæ obiekty WordArt, do³¹czaæ zdjêcia i obrazy oraz u¿ywaæ ciekawych efektów wizualnych. Na koniec poznasz zasady wydajnej pracy z plikami i poprawnego drukowania Twoich dokumentów. (cid:129) Interfejs u¿ytkownika edytora Word 2010 (cid:129) Tworzenie i edycja dokumentów (cid:129) Formatowanie tekstu i akapitów (cid:129) Formatowanie z wykorzystaniem stylów (cid:129) Tworzenie i edycja list oraz tabel (cid:129) Praca z elementami graficznymi (cid:129) Zarz¹dzanie plikami (cid:129) Drukowanie dokumentów Przekonaj siê, ¿e tworzenie profesjonalnych dokumentów to naprawdê nic trudnego! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Zamiast wstępu… Interfejs użytkownika edytora Word 2010 Wstążka Przyciski Uruchom okno dialogowe Karty kontekstowe Karty programów Galerie Pasek narzędzi Szybki dostęp Inne elementy interfejsu użytkownika Word 2010 Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów Wpisywanie tekstu Zaznaczanie tekstu Wstawianie symboli i znaków specjalnych Wycofywanie i powtarzanie ostatnich poleceń Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie elementów Wyszukiwanie i zamiana tekstu Tworzenie dokumentów opartych na istniejących szablonach Formatowanie dokumentów Formatowanie znaków Formatowanie akapitów Formatowanie z wykorzystaniem stylów 5 13 14 18 18 19 20 20 23 27 27 33 36 38 41 46 56 63 64 79 97 4 Rozdział 4. Rozdział 5. Word 2010 PL • Ćwiczenia praktyczne Tworzenie i edycja list Listy wypunktowane Listy numerowane Listy wielopoziomowe (hierarchiczne) Tworzenie tabel Rysowanie tabel, czyli przyjemne z pożytecznym Rozdział 6. Praca z elementami graficznymi Dodatek A Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne Zarządzanie plikami Format plików Microsoft Office 2010 Otwieranie dokumentów Zapisywanie dokumentów 103 103 107 112 115 136 149 149 (do pobrania z ftp://ftp.helion.pl/online/inne/cwwo10_dodatkowe_rozdzialy.pdf) Dodatek B Drukowanie dokumentów Ustawienia strony Drukowanie — podgląd wydruku Drukowanie dokumentów (do pobrania z ftp://ftp.helion.pl/online/inne/cwwo10_dodatkowe_rozdzialy.pdf) 1 Interfejs użytkownika edytora Word 2010 Interfejs użytkownika programu Word 2010 jest w prostej linii kontynuacją interfejsu zaprezentowanego po raz pierwszy w pakiecie Office 2007, stąd dla użytkowników tego pakietu interfejs wersji 2010 będzie wyglądał bardzo znajomo. Jeżeli jednak „przesiadłeś się” na Worda 2010 z którejś z wcześniejszych wersji: 97, 2000, 2002 czy 2003, to kiedy główne okno edytora Word 2010 po raz pierwszy pojawi się na ekranie Twojego komputera, z pewnością będziesz zaskoczony jego wyglądem. Firma Microsoft nieco przy- zwyczaiła nas do tego, że interfejs edytora Word, a przynajmniej jego wygląd i układ najważniejszych poleceń w wielu kolejnych wersjach (97, 2000, 2002, 2003) pozostawał niemal niezmieniony, a większość modyfikacji sprowadzała się do wprowadzania nowych poleceń. Word 2010 (a także jego poprzednik Word 2007) otrzymał jednak zupełnie nowy interfejs użytkownika, zaprojektowany tak, aby sprzy- jał efektywnemu wykorzystaniu narzędzi poszczególnych aplikacji i zwiększaniu wydajności pracy w programie. Nowy interfejs daje użytkownikowi przejrzysty obszar roboczy, który nie rozprasza uwagi i pozwala szybciej i łatwiej uzyskiwać pożądane wyniki, a jednocze- śnie oferuje wiele nowych elementów znakomicie usprawniających pracę z edytorem i pozwalających użytkownikowi szybciej i efektyw- niej tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty. 14 Word 2010 PL • Ćwiczenia praktyczne Wstążka W nowym interfejsie użytkownika menu, paski narzędzi i większość okienek zadań dobrze znanych ze starszych wersji programu Word zastąpiono jednym mechanizmem, tzw. Wstążką (ang. Ribbon), która została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwić użytkownikowi odszukiwanie i wykorzystywanie pełnego zestawu funkcji oferowanych przez daną aplikację (patrz rysunek 1.1). Rysunek 1.1. Tradycyjne menu Worda zostało zastąpione Wstążką 1. Karty — grupują polecenia związane z poszczególnymi kategoriami wykonywanych operacji (Plik, Narzędzia główne, Wstawianie, Układ strony, Odwołania, Korespondencja, Recenzja, Widok). 2. Grupy — są elementami składowymi poszczególnych kart, dzielą polecenia w ramach danej operacji na podzadania (Schowek, Czcionka, Akapit, Style, Edytowanie). 3. Przyciski poleceń i galerii — umożliwiają wywoływanie poszczególnych poleceń lub wyświetlanie menu zawierających polecenia. Na Wstążce może się znajdować więcej elementów, takich jak przy- ciski, galerie i zawartość okien dialogowych, niż w menu i na paskach narzędzi. Wstążka umożliwia szybkie wybieranie poleceń potrzeb- nych do wykonania określonego zadania. Każda karta jest związa- na z określoną kategorią wykonywanych operacji, takich jak pisanie, formatowanie czy tworzenie układu strony. Poszczególne polecenia są zorganizowane w grupy funkcjonalnie związane z daną operacją i zgromadzone razem na odpowiednich kartach. Rozdział 1. • Interfejs użytkownika edytora Word 2010 15 Wstążka została zoptymalizowana do wyświetlania w rozdzielczości ekranu wynoszącej min. 1024×786 pikseli (przy otwarciu okna programu Microsoft Word na cały ekran komputera). Jeżeli zaczniesz zmniejszać okno Worda, to Wstążka automatycznie zacznie zmniejszać ilość wyświetlanych poleceń oraz zmieniać organizację poszczególnych grup poleceń tak, aby dostosować je do mniejszego okna. Na rysunku 1.2 przedstawiono wygląd Wstążki po zmniejszeniu szerokości okna Worda o połowę. Rysunek 1.2. Wstążka automatycznie dostosowuje ilość wyświetlanych poleceń do rozdzielczości ekranu Ukrywanie Wstążki Pomimo całej swojej atrakcyjności i efektowności Wstążka zajmuje całkiem sporą część okna edytora Word (patrz rysunek 1.3). W nie- których sytuacjach może to być przyczyną pewnych niedogodności, stąd w razie potrzeby możesz ją po prostu na pewien czas ukryć i przy- wołać na ekran dopiero wtedy, kiedy będzie potrzebna (patrz rysu- nek 1.4). Aby ukryć Wstążkę, po prostu naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+F1. Wszystkie grupy poleceń zostaną ukryte, a na ekranie pozo- staną widoczne tylko poszczególne karty Wstążki. Aby przywrócić Wstążkę w pełnej krasie, ponownie naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+F1. Zamiast tego możesz również nacisnąć przycisk Minimalizuj Wstążkę, znajdujący się po prawej stronie Wstążki, tuż obok przycisku przywołującego system pomocy Worda. Rysunek 1.3. Wstążka w pełnej krasie 16 Word 2010 PL • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 1.4. Wstążka w wersji zminimalizowanej Innym sposobem ukrycia Wstążki jest dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki aktywnej karty. Aby przywrócić Wstążkę na ekran, ponownie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszki aktywną kartę. System pomocy Wstążki Aby przekonać się, do czego służy dane polecenie zlokalizowane na Wstążce po prostu ustaw nad nim wskaźnik myszki i przytrzymaj przez chwilę nieruchomo. Na ekranie pojawi się okienko podpowiedzi ekra- nowej zawierającej opis danego polecenia (patrz rysunek 1.5). Rysunek 1.5. W okienku podpowiedzi ekranowej znajdziesz krótki opis polecenia Podobnie jak w poprzednich wersjach edytora Word, aby przywołać na ekran okno pomocy wystarczy nacisnąć klawisz F1. Obsługa Wstążki przy użyciu klawiatury Pomimo iż praca ze Wstążką przy użyciu myszy jest całkiem efektywna, to nie zmienia to faktu, że szerokie grono użytkowników woli posłu- giwać się klawiaturą — czasami po prostu tak jest szybciej i wygod- Rozdział 1. • Interfejs użytkownika edytora Word 2010 17 niej. Wstążka została w tym celu wyposażona w rozbudowany me- chanizm skrótów klawiszowych, który pozwala na szybkie wywołanie przy użyciu klawiatury niemal każdego polecenia. Każda sekwencja1 klawiszy Wstążki rozpoczyna się od naciśnięcia klawisza lewy Alt2. Po jego naciśnięciu na poszczególnych kartach Wstążki pojawiają się informacja o przypisanych do nich klawiszach (patrz rysunek 1.6). Rysunek 1.6. Wstążkę możesz obsługiwać przy użyciu klawiatury Aby teraz przejść na wybraną kartę poleceń, naciśnij powiązany z nią klawisz (np. aby przejść na kartę Układ strony, powinieneś nacisnąć klawisz A). Po naciśnięciu klawisza karty, zostaje ona otwarta, a na Wstążce pojawiają się informacje o skrótach klawiszowych przypisa- nych do poszczególnych poleceń danej karty. Zwróć uwagę, że niektóre polecenia maja przypisane skróty dwuzna- kowe; przykładowo poleceniu Obramowania stron został przypisany skrót PB (patrz rysunek 1.7). W takim przypadku oznacza to po prostu, że powinieneś nacisnąć najpierw klawisz P, a potem klawisz B. Krótko mówiąc, jeżeli chcesz wykonać to polecenie przy użyciu klawiatury, to powinieneś nacisnąć sekwencję klawiszy lewy Alt, A, P, B, inaczej mówiąc, kolejno nacisnąć klawisze lewy Alt, potem A, następnie P i wreszcie B. 1 Wprowadzamy tutaj pojęcie sekwencji klawiszy ze względu na fakt, że podczas pracy ze Wstążką określone klawisze tworzące skrót klawiszowy musisz naciskać kolejno, a nie jak do tej pory razem. Przykładowo, polecenie „naciśnij sekwencję klawiszy lewy Alt, G, A, R” oznacza, że powinieneś wymienione klawisze nacisnąć kolejno jeden po drugim, a nie przytrzymywać razem, jak w przypadku kombinacji klawiszy. Oczywiście w wielu przypadkach skróty klawiszowe znane z poprzednich wersji Worda i reprezentowane przez kombinacje klawiszy (np. Ctrl+B) nadal działają. 2 Dla odróżnienia od klawisza prawy Alt, którego będziesz używał do wprowadzania polskich znaków diakrytyzowanych. W razie potrzeby zamiast klawisza lewy Alt sekwencję klawiszy możesz rozpocząć, naciskając klawisz F10 (oba sposoby są równoważne). 18 Word 2010 PL • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 1.7. Skróty klawiszowe przypisane do poszczególnych poleceń Wstążki Po wybraniu danej karty z klawiatury możesz również wybierać jej polecenia przy użyciu klawiszy strzałek kursora, przechodząc kolej- no od polecenia do polecenia. Przyciski Uruchom okno dialogowe W prawym dolnym narożniku niektórych grup poleceń znajdziesz małe przyciski, których naciśnięcie powoduje otwarcie powiązanego z daną grupą okna dialogowego lub okna zadań zawierającego dodat- kowe opcje (patrz rysunek 1.8). Przykładowo, naciśnięcie przycisku Uruchom okno dialogowe w grupie Czcionka powoduje wyświetlenie na ekranie okna dialogowego opcji ustawień czcionek. Rysunek 1.8. Przyciski Uruchom okno dialogowe Karty kontekstowe Niektóre karty poleceń pojawiają się na Wstążce tylko wtedy, kiedy stają się potrzebne i kiedy ich pojawienie się ułatwia odszukiwanie i wybieranie poleceń potrzebnych do wykonania operacji — inaczej mówiąc, pojawiają się tylko w kontekście danej operacji. Karty kontek- stowe umożliwiają pracę z określonymi rodzajami obiektów zaznaczo- nych w treści dokumentu, takimi jak elementy graficzne (rysunek, obrazek), tabela itp. Po zaznaczeniu wybranego obiektu na Wstążce pojawia się karta bądź nawet karty kontekstowe zawierające odpowie- Rozdział 1. • Interfejs użytkownika edytora Word 2010 19 dni zestaw powiązanych narzędzi. Dzięki takiemu rozwiązaniu obszar Wstążki zachowuje swoją przejrzystość i nie jest niepotrzebnie „zaśmie- cony” wieloma niezbyt często używanymi poleceniami. Przykładowo, karty kontekstowe Narzędzia tabel będą widoczne tylko wtedy, kiedy zaznaczysz tabelę umieszczoną w treści edytowanego dokumentu (patrz rysunek 1.9). Rysunek 1.9. Karty kontekstowe pojawiają się tylko wtedy, kiedy są potrzebne Zwróć uwagę, że karty kontekstowe pojawiające się na Wstążce są wyróżnione innym kolorem. Aby powrócić do standardowego zestawu kart, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki gdziekolwiek poza zaznaczonym obiektem. Karty programów Kiedy zmieniasz tryb pracy edytora Word 2010 lub widok dokumentu, standardowy zestaw kart Wstążki jest zastępowany przez odpowiednie karty programów związane z nowym trybem pracy lub widokiem. Przy- kładowo, kiedy przed wydrukowaniem dokumentu włączysz widok Konspekt to na Wstążce pojawi się dodatkowa karta zawierająca pole- cenia związane z tym widokiem (patrz rysunek 1.10). Rysunek 1.10. Karty programów pojawiają się po wybraniu określonych poleceń 20 Word 2010 PL • Ćwiczenia praktyczne Galerie Galerie są to gotowe, predefiniowane zestawy formatowania, układu elementów wykresu, autokształtów itp., z których użytkownik może w łatwy sposób wybrać żądany element, unikając w ten sposób cza- sochłonnego przedzierania się przez kolejne zestawy menu, okien dia- logowych i opcji. W wielu wypadkach galerie pozwalają na osiągnię- cie znakomitych rezultatów i szybkie przygotowanie profesjonalnie wyglądających dokumentów (patrz rysunek 1.11). Rysunek 1.11. Galerie zdecydowanie ułatwiają wybór odpowiedniego elementu Pasek narzędzi Szybki dostęp W górnej części okna programu Word znajdziesz pasek o wdzięcznej nazwie Szybki dostęp, który — jak sama nazwa wskazuje — zapewnia szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych poleceń. Domyślnie znajdują się na nim tylko trzy ikony reprezentujące odpowiednio Rozdział 1. • Interfejs użytkownika edytora Word 2010 21 Aby skorzystać z danej galerii, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na strzałkę otwierającą galerię (patrz rysunek 1.12), a następnie wybrać żądany element. Oczywiście bardziej wymagający użytkownicy nadal mogą korzystać z tradycyjnych okien dialogowych dających nieco większą kontrolę nad wynikiem operacji, aczkolwiek zapewne w zdecydowanej większości przypadków proste „rozwiń, wybierz i kliknij” będzie tym, czego potrzebujesz. Rysunek 1.12. Przyciski rozwijania galerii polecenia Zapisz, Cofnij oraz Ponów. Prawdziwa siła tego paska kryje się jednak w tym, że możesz go dowolnie dopasowywać do własnych potrzeb i umieszczać na nim polecenia, z których najczęściej korzy- stasz (rysunki 1.13, 1.14). Rysunek 1.13. Pasek narzędzi Szybki dostęp Rysunek 1.14. Pasek narzędzi Szybki dostęp możesz łatwo dostosować do własnych potrzeb W razie potrzeby możesz szybko dodać do paska narzędzi Szybki dostęp wybrane polecenie bezpośrednio ze Wstążki. Aby tego dokonać, kliknij wybrane polecenie na Wstążce prawym przyciskiem myszki, a następnie z menu podręcznego wybierz polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp. Word 2010 PL • Ćwiczenia praktyczne 22 Dostosowywanie Wstążki do własnych potrzeb Microsoft Word 2010 pozwala na dostosowywanie Wstążki do indy- widualnych wymagań użytkownika. W razie potrzeby możesz two- rzyć swoje własne, niestandardowe karty i grupy z często używanymi poleceniami, zmieniać nazwy i kolejność wbudowanych kart domyśl- nych i grup domyślnych pakietu Microsoft Office 2010. Nie możesz jednak zmieniać nazw poleceń domyślnych, ikon skojarzonych z tymi poleceniami ani kolejności tych poleceń. Ć W I C Z E N I E 1.1 Dostosowywanie Wstążki Aby dostosować Wstążkę do własnych potrzeb, wykonaj polecenia opi- sane poniżej (patrz rysunek 1.15). Rysunek 1.15. Word 2010 pozwala na dostosowanie Wstążki do własnych potrzeb Rozdział 1. • Interfejs użytkownika edytora Word 2010 23 1. Przejdź na kartę Plik. 2. Z menu wybierz polecenie Opcje. 3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Opcje programu Word. 4. Kliknij polecenie Dostosowywanie Wstążki. 5. Zaznacz wybraną kartę i grupę Wstążki. 6. Wybierz z listy polecenie, które chcesz umieścić na karcie i naciśnij przycisk Dodaj. 7. Aby dodać nową kartę, naciśnij przycisk Nowa karta. 8. Aby dodać nową grupę na danej karcie, naciśnij przycisk Nowa grupa. 9. Aby zmienić nazwę wybranej karty lub grupy, naciśnij przycisk Zmień nazwę. 10. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK. Inne elementy interfejsu użytkownika Word 2010 Zanim na dobre rozpoczniesz pracę z edytorem Microsoft Word 2010, powinieneś dokładnie zapoznać się również z innymi elementami jego interfejsu użytkownika (patrz rysunek 1.16). Aby nieco ułatwić Ci to zadanie, poniżej zamieszczamy krótkie omówienie poszczególnych elementów. 1. Karta Plik — tutaj znajdziesz polecenia związane z operacjami na plikach, informacjami o dokumencie, drukowaniu i opcjach programu Word. 2. Pasek narzędzi Szybki dostęp — zapewnia szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych poleceń. 3. Przycisk umożliwiający dopasowanie paska narzędzi Szybki dostęp do własnych potrzeb. 4. Pasek tytułowy aplikacji — znajdziesz tam nie tylko nazwę programu, ale również i nazwę aktualnie otwartego dokumentu. Jeżeli edytujesz zupełnie nowy dokument i jeszcze nie zdążyłeś 24 Word 2010 PL • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 1.16. Inne elementy interfejsu użytkownika edytora Word 2010 nadać mu nazwy, to Word umieści tam domyślną nazwę składającą się ze słowa Dokument oraz kolejnego numeru edytowanego pliku. 5. Wstążka — umożliwia szybkie wybieranie poleceń potrzebnych do wykonania określonego zadania. 6. Przyciski poleceń — umożliwiają wywoływanie poszczególnych poleceń lub wyświetlanie menu zawierających polecenia. 7. Grupy — są elementami składowymi poszczególnych kart, dzielą polecenia w ramach danej operacji na podzadania (np. Schowek, Czcionka, Akapit, Style, Edytowanie). 8. Przyciski Uruchom okno dialogowe — powodują otwarcie powiązanego z daną grupą okna dialogowego lub okna zadań zawierającego dodatkowe opcje. 9. Karty — grupują polecenia związane z poszczególnymi kategoriami wykonywanych operacji (Narzędzia główne, Wstawianie, Układ strony, Odwołania, Korespondencja, Recenzja, Widok). 10. Przycisk Minimalizuj — standardowy przycisk systemu Windows, pozwala na zminimalizowanie danej aplikacji do paska zadań. Rozdział 1. • Interfejs użytkownika edytora Word 2010 25 11. Przycisk Przywróć — standardowy przycisk systemu Windows, pozwala na przywrócenie okna aplikacji do poprzedniego rozmiaru. 12. Przycisk Zamknij — standardowy przycisk systemu Windows, pozwala na zakończenie pracy z danym programem i zamknięcie jego okna. 13. Przycisk podziału okna — pozwala na jednoczesne przeglądanie tego samego dokumentu w dwóch oknach edytora (w każdym z nich możesz użyć innego widoku dokumentu). 14. Pionowy pasek przewijania — pozwala na przewijanie dokumentów w pionie. 15. Obszar roboczy dokumentu. 16. Punkt wstawiania, symbolizowany przez migający kursor. 17. Przycisk przełączający wyświetlanie przymiaru pionowego i poziomego (linijki). Przycisk działa na zasadzie przełącznika, czyli jego pierwsze naciśnięcie włącza wyświetlanie przymiarów, kolejne naciśnięcie je wyłącza. 18. Pole wyświetlające numer bieżącej strony dokumentu oraz całkowitą ilość stron w dokumencie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki tego pola powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przejdź do. 19. Pole wyświetlające ilość słów w dokumencie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki tego pola powoduje wyświetlenie na ekranie okna dialogowego zawierającego statystykę tekstu. 20. Pole wyświetlające język dokumentu. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki tego pola powoduje wyświetlenie okna dialogowego wyboru języka dokumentu. 21. Zestaw ikon pozwalających na przełączanie widoku dokumentu. Znaczenie poszczególnych ikon (kolejno od lewej) jest następujące: (cid:84) Przycisk Układ wydruku — pozwala na wyświetlanie dokumentu w taki sposób, w jaki tekst, grafika i inne elementy tworzonego dokumentu zostaną rozmieszczone na wydrukowanej stronie. Widok ten jest również przydatny do edytowania nagłówków i stopek, formatowania strony oraz pracy z kolumnami i obiektami graficznymi. 26 Word 2010 PL • Ćwiczenia praktyczne (cid:84) Przycisk Odczyt pełnoekranowy — jest to widok, który optymalizuje sposób wyświetlania dokumentu na ekranie pod kątem czytania dokumentu (tekst jest wyświetlany przy użyciu specjalnej technologii zwanej Clear Text). Układ dokumentu widoczny na ekranie podczas pracy w tym trybie ma raczej niewiele wspólnego z faktycznym wyglądem danej strony dokumentu na wydruku, niemniej jednak jest niezastąpiony, zwłaszcza podczas czytania dużych dokumentów bezpośrednio z ekranu monitora. (cid:84) Przycisk Układ sieci Web — układ sieci Web powinien być używany podczas tworzenia dokumentów przeznaczonych do publikacji na witrynach sieci Web — edytowany dokument jest wyświetlany w taki sposób, w jaki będzie docelowo prezentowany w oknie przeglądarki sieciowej. (cid:84) Przycisk Konspekt — widok konspektu pozwala na przeglądanie i edycję struktury dokumentu (jest to mechanizm bardzo przydatny, zwłaszcza podczas edycji dużych, rozbudowanych dokumentów). (cid:84) Przycisk Wersja robocza — standardowy, roboczy widok dokumentu. Z tego widoku najlepiej korzystać podczas pisania, edytowania i formatowania tekstu. Pamiętaj, że podczas pracy z widokiem roboczym wyświetlanie układu strony jest nieco uproszczone, co pozwala na szybkie edytowanie i wprowadzanie dużych ilości tekstu. 22. Pole wyświetlające bieżący współczynnik powiększenia widoku dokumentu. Kliknięcie tego pola lewym przyciskiem myszki powoduje wyświetlenie okna dialogowego Powiększenie. 23. Suwak pozwalający na płynną regulację współczynnika powiększenia widoku dokumentu. 24. Przycisk Poprzednia strona — naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie na ekranie poprzedniej strony dokumentu. 25. Przycisk Przeglądanie zaznaczenia — pozwala na szybką zmianę sposobu przeglądania dokumentu (domyślnie według stron). 26. Przycisk Następna strona — naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie na ekranie następnej strony dokumentu. 27. Przycisk Pomoc. 28. Przycisk Minimalizuj Wstążkę.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: