Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 003548 24071890 na godz. na dobę w sumie
Windows XP PL Professional. Czarna księga - książka
Windows XP PL Professional. Czarna księga - książka
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-697-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
'Windows XP Professional. Czarna księga' pozwoli Ci w pełni poznać najnowszy system operacyjny firmy Microsoft, jakim jest Windows XP Professional. Jest to system operacyjny przygotowany specjalnie dla firm i wymagających użytkowników.

Korzystając z przydatnych porad i wskazówek, szybko nauczysz się, wykorzystywać nowe funkcje obsługi sprzętu i oprogramowania, wprowadzone w Windows XP. Książka dostarcza gotowych rozwiązań i jest opracowana w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb wymagających użytkowników, np. pracowników firm. Praktyka jest najlepszą formą nauki, a książka pomoże Ci wykonywać zadania, z którymi będziesz spotykać się na co dzień, takie jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows XP Professional. Czarna ksiêga Autor: Brian Proffitt T³umaczenie: Witold Kurylak ISBN: 83-7197-697-6 Tytu³ orygina³u: Windows XP Professional. Little Black Book Format: B5, stron: 390 Windows XP Professional. Czarna ksiêga pozwoli Ci w pe³ni poznaæ najnowszy system operacyjny firmy Microsoft, jakim jest Windows XP Professional. Jest to system operacyjny przygotowany specjalnie dla firm i wymagaj¹cych u¿ytkowników. Korzystaj¹c z przydatnych porad i wskazówek, szybko nauczysz siê, wykorzystywaæ nowe funkcje obs³ugi sprzêtu i oprogramowania, wprowadzone w Windows XP. Ksi¹¿ka dostarcza gotowych rozwi¹zañ i jest opracowana w sposób umo¿liwiaj¹cy zaspokojenie potrzeb wymagaj¹cych u¿ytkowników, np. pracowników firm. Praktyka jest najlepsz¹ form¹ nauki, a ksi¹¿ka pomo¿e Ci wykonywaæ zadania, z którymi bêdziesz spotykaæ siê na co dzieñ, takie jak: odleg³oġæ instalacjami Windows XP • Konfiguracja i optymalizacja systemu Windows XP, praca w sieci oraz • Obni¿anie kosztów i oszczêdzanie czasu dziêki efektywnemu zarz¹dzaniu na • Wykorzystywanie nowych funkcji obs³ugi sprzêtu i oprogramowania, wprowadzonych w Windows XP • Zabezpieczanie Windows XP przy u¿yciu systemu plików szyfrowanych i kart • Zmiana i dostosowywanie systemu plików w Windows XP • Adaptacja nowego ġrodowiska Windows XP do potrzeb w³asnych, a nie firmy Microsoft!. rozwi¹zywanie problemów chipowych IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O Autorze ..............................................................................................................11 Wstęp ...................................................................................................................13 Rozdział 1. Przygotowanie do instalacji Windows XP Professional..........................15 W skrócie .................................................................................................................................. 15 Czym Windows XP różni się od swoich poprzedników ...................................................o...................15 Wybór odpowiedniej wersji Windows XP...................................................o........................................17 Natychmiastowe rozwiązania .................................................................................................. 18 Przygotowanie systemu do instalacji Windows XP ...................................................o..........................18 ................19 Spis sprzętu w systemie...................................................o...................................................o.. Tworzenie spisu przy użyciu Menedżera urządzeń...................................................o......................19 Tworzenie spisu ustawień sieciowych ...................................................o.........................................23 Potencjalne przyczyny błędów...................................................o..........................................................25 Rozwiązywanie problemów ze sprzętem ...................................................o..........................................26 Tworzenie kopii zapasowej ...................................................o...................................................o............28 Rozdział 2. Instalowanie systemu Windows XP Professional ..................................33 W skrócie .................................................................................................................................. 33 Ścieżki migracji...................................................o...................................................o......... .....................33 Uaktualnienie...................................................o...................................................o..................................34 Masowe wdrażanie Windows XP...........................o...................................................o...........................35 Natychmiastowe rozwiązania .................................................................................................. 36 Uaktualnienie do Windows XP Professional ...................................................o....................................36 Aktywacja Windows XP Professional ...................................................o..............................................39 Korzystanie z Menedżera instalacji...................................................o...................................................42 Bezobsługowa instalacja Windows XP Professional ...................................................o........................46 Rozdział 3. Poznajemy pulpit Windows XP..............................................................49 W skrócie .................................................................................................................................. 49 Gdzie zniknęły wszystkie ikony? ...................................................o......................................................49 Nowy XP Eye Candy ...................................................o...................................................o.....................50 Natychmiastowe rozwiązania .................................................................................................. 53 Zarządzanie skrótami i folderami...................................................o......................................................53 Dostosowywanie pulpitu Windows XP do własnych potrzeb...................................................o...........57 Dostosowywanie z wykorzystaniem kompozycji ...................................................o.............................60 Ustawienia wygaszacza ekranu ...................................................o.........................................................60 Zmiana ustawień rozdzielczości ekranu...................................................o............................................62 Przywracanie klasycznego wyglądu Windows ...................................................o.................................63 Wstajemy od komputera...................................................o...................................................o.................65 6 Windows XP PL Professional. Czarna księga Rozdział 4. Organizacja Windows XP......................................................................67 W skrócie .................................................................................................................................. 67 Nowy system plików w Windows XP...................................................o...............................................68 Kojarzenie plików z programami ...................................................o......................................................69 Natychmiastowe rozwiązania .................................................................................................. 70 Zarządzanie plikami w Windows XP...................................................o................................................70 Kopiowanie plików ...................................................o...................................................o...................72 Przemieszczanie plików ...................................................o...................................................o............74 Usuwanie plików...................................................o...................................................o.......................75 Zarządzanie folderami w Windows XP...................................................o.............................................77 Tworzenie nowych folderów...................................................o...................................................o.....77 Dostosowywanie folderów do własnych potrzeb...................................................o.........................77 Dostosowywanie Eksploratora Windows do własnych potrzeb...................................................o........78 Wyszukiwanie plików ...................................................o...................................................o....................80 Automatyzacja procesu kompresji i rozpakowywania pliku...................................................o.............82 Konfigurowanie kojarzenia plików z programami...................................................o............................83 Rozdział 5. Uruchamianie aplikacji.........................................................................85 W skrócie .................................................................................................................................. 85 W jaki sposób Windows XP traktuje zgodność ...................................................o................................85 Uruchamianie aplikacji w Windows XP ...................................................o...........................................87 Natychmiastowe rozwiązania .................................................................................................. 88 Uruchamianie aplikacji w Windows XP ...................................................o...........................................88 Dostosowywanie menu Start ...................................................o...................................................o..........90 Zarządzanie paskiem zadań...................................................o...................................................o............95 Automatyzacja organizacji Windows...................................................o................................................99 Rozdział 6. Instalowanie aplikacji ........................................................................101 W skrócie ................................................................................................................................ 101 Nowe narzędzia instalacyjne w Windows XP...................................................o.................................101 Koniec problemów z bibliotekami DLL?...................................................o........................................102 Ponowne uruchamianie ...................................................o...................................................o................103 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 104 Korzystanie z Instalatora Windows do dodawania aplikacji...................................................o...........104 Korzystanie z Instalatora Windows do naprawiania aplikacji ...................................................o........106 Korzystanie z instalatorów producentów niezależnych ...................................................o..................106 Dodawanie komponentów Windows........................o...................................................o.......................109 Usuwanie aplikacji ...................................................o...................................................o.......................110 Rozdział 7. Kwestie sprzętowe ............................................................................113 W skrócie ................................................................................................................................ 113 Narzędzia do zarządzania sprzętem w Windows XP ...................................................o......................114 Nowy Panel sterowania ...................................................o...................................................o................115 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 116 Instalowanie nowego sprzętu ...................................................o..........................................................116 Odwołanie sterownika...................................................o...................................................o..................118 Usuwanie sprzętu ...................................................o...................................................o.........................120 Zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi przy użyciu Panelu sterowania ........................................121 Zarządzanie klawiaturą...................................o...................................................o............................121 Zarządzanie myszą ...................................................o...................................................o..................122 Zarządzanie dźwiękiem...................................................o...................................................o...........124 Zarządzanie skanerem i aparatem fotograficznym...................................................o.....................125 Spis treści 7 Rozdział 8. Zarządzanie drukarkami .....................................................................129 W skrócie ................................................................................................................................ 129 Narzędzia do zarządzania drukarkami w Windows XP ...................................................o..................129 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 130 Konfigurowanie nowej drukarki lokalnej...................................................o........................................130 Konfigurowanie nowej drukarki sieciowej ...................................................o.....................................132 Udostępnianie drukarki innym użytkownikom ...................................................o...............................134 Zarządzanie drukarką po instalacji...................................................o..................................................136 Usuwanie drukarki ...................................................o...................................................o.......................138 Rozdział 9. Wspólne użytkowanie ........................................................................139 W skrócie ................................................................................................................................ 139 Profile wielu użytkowników ...................................................o...........................................................139 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 140 Konfigurowanie nowych użytkowników ...................................................o........................................140 Użytkownik typu Gość...................................................o...................................................o.................142 Zarządzanie użytkownikami...................................................o...................................................o.........143 Zmiana konta użytkownika ...................................................o...................................................o.....143 Hasła...................................................o...................................................o........................................144 Zmiana metody logowania i wylogowywania...................................................o............................147 Zmiana obrazka ...................................................o...................................................o.......................148 Szybkie przełączanie użytkowników ...................................................o..............................................149 Współużytkowanie plików ...................................................o...................................................o...........150 Rozdział 10. Połączenie z Internetem...................................................................153 W skrócie ................................................................................................................................ 153 Najlepsza metoda połączenia z Internetem ...................................................o.....................................154 Narzędzia dostępu telefonicznego do pracy sieciowej...................................................o....................155 Narzędzia do łączności z Internetem...................................................o...............................................156 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 157 Konfigurowanie dostępu telefonicznego do Internetu ...................................................o....................157 Konfigurowanie sieciowego dostępu telefonicznego...................................................o......................160 Konfigurowanie szerokopasmowego dostępu do Internetu ...................................................o............162 Korzystanie z konta ...................................................o...................................................o......................164 Optymalizacja połączenia...................................................o...................................................o.............164 Wspólne korzystanie z dostępu do Internetu...................................................o...................................168 Konfigurowanie systemu firewall ...................................................o...................................................171 Rozdział 11. Sieci dla małych przedsiębiorstw......................................................175 W skrócie ................................................................................................................................ 175 Sieci nie są już tylko dla potentatów ...................................................o...............................................175 Wstępne przygotowania do tworzenia sieci ...................................................o....................................176 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 178 Konfigurowanie wielu połączeń z Internetem...................................................o.................................178 Brama rezydentna...................................................o...................................................o.........................183 Sieć bezprzewodowa ...................................................o...................................................o....................184 Sieć pracująca na podczerwień...................................................o........................................................185 Tworzenie mostków sieciowych ...................................................o.....................................................186 Zmiany użytkowników z zastosowaniem kreatora transferu plików i ustawień................................187 8 Windows XP PL Professional. Czarna księga Rozdział 12. Sieci dla dużych przedsiębiorstw ......................................................191 W skrócie ................................................................................................................................ 191 Na czym polega przewaga Windows XP nad NT ...................................................o...........................191 Dostęp zdalny — bezpośredni, czy przez wirtualną sieć prywatną? .................................................193 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 194 Konfiguracja sieci VPN..................................o...................................................o.................................194 Korzystanie z połączenia z wirtualną siecią prywatną VPN...................................................o...........196 Konfigurowanie połączenia VPN...................................................o....................................................197 Diagnostyka połączeń sieciowych...................................................o...................................................200 Rozdział 13. Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer 6 .................................205 W skrócie ................................................................................................................................ 205 Nowości w IE 6 ...................................................o...................................................o............................207 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 208 Przeglądanie stron WWW przy użyciu IE 6 ...................................................o...................................208 Obrazki w sieci WWW...................................................o...................................................o.................212 Zabezpieczenie przeglądarki IE 6 ...................................................o...................................................215 Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki ...................................................o.....................................218 Wprowadzanie własnych łączy i ulubionych stron ...................................................o.........................220 Grupy dyskusyjne...................................................o...................................................o.........................222 Korzystanie z witryn FTP..............................o...................................................o..................................225 Przeszukiwanie Internetu ...................................................o...................................................o.............225 Wyszukiwanie z wykorzystaniem MSN ...................................................o....................................226 Wyszukiwanie z Google...................................................o...................................................o..........227 Rozdział 14. Komunikacja w XP...........................................................................229 W skrócie ................................................................................................................................ 229 Funkcje konferencji online...................................................o..............................................................230 Windows Messenger ...................................................o...................................................o....................231 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 232 Instalowanie NetMeeting ...................................................o...................................................o.............232 Konfigurowanie konferencji online...................................................o.................................................235 Prowadzenie konferencji online ...................................................o.................................................235 Dołączanie się do konferencji online ...................................................o.........................................237 Odbywanie konferencji online ...................................................o........................................................237 Rozmowa za pośrednictwem Internetu ...................................................o......................................237 Korzystanie z tablicy...................................................o...................................................o...............239 Wspólne korzystanie z aplikacji...................................................o.................................................240 Przesyłanie plików ...................................................o...................................................o..................241 Konfigurowanie aplikacji Windows Messenger ...................................................o.............................242 Korzystanie z aplikacji Windows Messenger ...................................................o.................................243 Wysyłanie wiadomości w Windows Messengerze ...................................................o....................244 Połączenie głosowe w Windows Messengerze ...................................................o..........................245 Wysyłanie plików w Windows Messenger ...................................................o................................245 Rozdział 15. Multimedia w Windows XP...............................................................247 W skrócie ................................................................................................................................ 247 Prezentacja Windows Media Player 8...................................................o.............................................248 Problem z zapisywaniem dysków CD...................................................o.............................................249 Kamera, Akcja! ...................................................o...................................................o............................250 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 251 Odtwarzanie plików multimedialnych ...................................................o............................................251 Nagrywanie z płyt kompaktowych...................................................o..................................................255 Spis treści 9 Porządkowanie plików multimedialnych ...................................................o........................................257 Słuchanie radia ...................................................o...................................................o.............................259 Oglądanie filmu online...................................................o...................................................o... ..............262 Odtwarzanie płyt DVD...................................................o...................................................o.................263 Nagrywanie płyt kompaktowych...................................................o.....................................................264 Konfigurowanie Media Player ...................................................o........................................................265 Rozdział 16. Zdalna praca w Windows XP............................................................267 W skrócie ................................................................................................................................ 267 Zdalny dostęp a zdalne sterowanie...................................................o..................................................267 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 269 Konfigurowanie pulpitu zdalnego w komputerze lokalnym ...................................................o...........269 Uruchamianie pulpitu zdalnego w innym komputerze...................................................o....................273 Dostęp do plików i folderów po rozłączeniu...................................................o...................................277 Rozdział 17. Windows XP w komputerach przenośnych .......................................283 W skrócie ................................................................................................................................ 283 Specjalne wymagania laptopa ...................................................o.........................................................283 Technologia ClearType ...................................................o...................................................o................286 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 287 Konfigurowanie opcji zasilania...................................................o.......................................................287 Schematy zasilania ...................................................o...................................................o..................288 Stan hibernacji komputera...................................................o...................................................o.......290 Włączanie stanu wstrzymania ...................................................o....................................................291 Ustawienia alarmu o stanie akumulatora...................................................o....................................292 Dokowanie w trakcie pracy...................................................o...................................................o..........294 Synchronizacja stron internetowych i danych...................................................o.................................295 Wykorzystanie metody ClearType...................................................o..................................................298 Rozdział 18. Uaktualnianie Windows XP ..............................................................301 W skrócie ................................................................................................................................ 301 Zawsze aktualne wersje oprogramowania w Windows XP ...................................................o............303 Uaktualnienia dla urządzeń i oprogramowania producentów niezależnych ......................................303 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 304 Uruchamianie programu Windows Update...................................................o.....................................304 Konfigurowanie Windows Update...................................................o..................................................306 Uruchamianie Aktualizacji automatycznych...................................................o...................................307 Konfigurowanie Aktualizacji automatycznych ...................................................o...............................309 Przeglądanie historii uaktualnień ...................................................o....................................................310 Uaktualnienie sterownika urządzenia...................................................o..............................................311 Uaktualnianie aplikacji Microsoft ...................................................o...................................................313 Rozdział 19. Zabezpieczenia w Windows XP ........................................................317 W skrócie ................................................................................................................................ 317 Włamania...................................................o...................................................o......................................317 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 321 Konwersja dysku na NTFS ...................................................o...................................................o..........321 Ustawienia zabezpieczeń lokalnych...................................................o................................................323 Zmiana ustawień hasła ...................................................o...................................................o............325 Stosowanie logowania się z użyciem kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete...............................327 Kontrolowanie dostępu sieciowego ...................................................o...........................................328 Blokowanie sterowników bez podpisu...................................................o.......................................329 Wymuszanie wylogowywania o określonej porze ...................................................o.....................330 10 Windows XP PL Professional. Czarna księga Obsługa kart chipowych...................................................o...................................................o..........331 Monitorowanie dzienników bezpieczeństwa...................................................o...................................331 Korzystanie z systemu szyfrowania plików ...................................................o....................................333 Rozdział 20. Administrowanie systemem Windows XP.........................................335 W skrócie ................................................................................................................................ 335 Wspomaganie komputerów w ich konserwacji...................................................o...............................336 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 337 Zarządzanie przy użyciu konsoli Zarządzanie komputerem ...................................................o...........337 Defragmentacja dysku...................................................o...................................................o.............338 Konwersja na dysk dynamiczny...................................................o.................................................341 Optymalizacja systemu..................................o...................................................o.............................343 Sprawdzanie błędów na dysku ...................................................o........................................................345 Oczyszczanie dysku twardego...................................................o.........................................................346 Kompresja danych...................................................o...................................................o........................348 Planowanie zadań ...................................................o...................................................o.........................350 Korzystanie z konsoli Microsoft Management Console ...................................................o.................353 Rozdział 21. Problemy z systemem Windows XP .................................................355 W skrócie ................................................................................................................................ 355 Komputery się psują...................................................o...................................................o.....................356 Natychmiastowe rozwiązania ................................................................................................ 357 Pomoc na odległość...................................................o...................................................o....... ...............357 Problemy z brakiem zgodności ...................................................o.......................................................361 Informacje o systemie ...................................................o...................................................o..................365 Przywracanie systemu ...................................................o...................................................o..................365 Korzystanie z Menedżera zadań...................................................o......................................................367 Tryb awaryjny ...................................................o...................................................o..............................369 Używanie Konsoli odzyskiwania ...................................................o....................................................369 Dodatek A Krótki poradnik dla użytkowników Windows XP Professional...............373 Skorowidz............................................................................................................383 Rozdział 4. Organizacja Windows XP W skrócie Podobno bałagan na biurku świadczy o nieuporządkowanym umyśle. Być może, ale to, co dla jednej osoby jest bałaganem, dla drugiej jest uporządkowanym systemem. I na odwrót. Pomimo tego subiektywizmu myślenia postrzegamy świat w podobny sposób — i tak na przykład, gdy ktoś w danym języku drzewo nazywa drzewem, wszyscy użytkownicy tego języka wiedzą, o czym mówi. Są to pewne konwencje, z reguły oparte na języku, choć nie zawsze. W świecie biznesu konwencje, z którymi codziennie mamy do czynienia, także oparte są na wzajemnym zrozumieniu. Musisz porozmawiać z kilkoma osobami naraz? — Zwołaj zebranie. Musisz przechować dokumenty? — Włóż je do segregatora, a następ- nie do szafy biurowej. Projektanci pierwszych interfejsów komputerowych uznali, że dla nowych użytkowni- ków komputerów będzie najwygodniej, gdy swoje dane będą porządkować w podobny sposób, w jaki porządkowali swoje dokumenty. Zbiór powiązanych ze sobą danych zo- stał nazwany plikiem, pliki z kolei są przechowywane w katalogach, później nazwanych folderami. W rezultacie doszliśmy do tego, że w systemie, w którym nie ma żadnego papieru, ko- rzystamy z nazewnictwa typowego dla dokumentów papierowych. Współczesna techni- ka jest pełna takich paradoksów — wciąż mówimy o nowym wydawnictwie muzycz- nym „album”, a nie dysk. Wciąż bazę danych zbioru bibliioteki nazywamy katalogiem. W Windows XP nadal używamy takich pojęć jak dokumenty i foldery, gdyż, prawdę mówiąc, są najbardziej zrozumiałe dla użytkowników, a z pewnością prostsze niż okre- ślenie „pakiety danych umieszczone w tabeli alokacjii plików”. Co prawda, wciąż pozostają pewne luki w nazewnictwie. Trudno znaleźć odpowiednie określenie dla plików kojarzonych z programami, dokumentów współużytkowanych czy miejsc sieciowych. I tu właśnie Windows XP ułatwia przejście od konwencji na- zewniczych opartych na skojarzeniach z dokumentami doi metod komputerowych. 68 Windows XP PL Professional. Czarna księga Nowy system plików w Windows XP Komputerowe systemy operacyjne stają się coraz bardziej „przezroczyste”. Projektanci i programiści zdają sobie sprawę z tego, że użytkownikom nie zależy już tylko na pracy z nowym, eleganckim interfejsem, ale na wykonaniu oikreślonego zadania. Nazywam to zasadą prażonej kukurydzy. Kuchenki mikrofalowe, podobnie jak inne urządzenia elektroniczne, mają swój własny system operacyjny, który służy do zarzą- dzania energią i czasem pracy. Ale użytkownik, aby uprażyć torebkę kukurydzy, nie musi się uczyć, w jaki sposób działa ten system operacyjny. Po prostu wciska przycisk z napisem „Prażona kukurydza”, a kuchenka robi resztę. Jest to przykład w pełni „prze- zroczystego” systemu operacyjnego — udostępnia narzędzia niezbędne użytkownikowi do wykonania określonej pracy, a sam pozostaje nieziauważalny. Windows XP nie osiągnął jeszcze tego poziomu „przezroczystości” — podobnie jak ża- den komputerowy system operacyjny — ale stanowi ważny krok w tym kierunku. Przy- kładem może być sposób prezentowania w Windows XP sysitemu plików. Przypomnijmy sobie, że w systemach plików opartych na DOS-ie wiele katalogów było umieszczonych na dysku twardym komputera. Te katalogi mogły zawierać pliki lub in- ne katalogi. To chyba nic nowego, prawda? Uprzednio przechowywanie określonych plików mogło być utrudnione, gdyż należało przeszukiwać wiele katalogów, aby do- trzeć do żądanego miejsca. Na przykład pliki do tej książki przechowywane byłyby w D:Moje dokumentyBrianWindows XP LBB — zgodnie z moją starą metodą porząd- kowania. Korzystając z Windows XP, nie trzeba zwracać uwagi na to, gdzie przecho- wywane są pliki. Można je umieścić w dowolnym miejscu i mieć do nich bezpośredni dostęp dzięki utworzeniu skrótów lub dostosowaniu ustawień w Moich dokumentach do własnych potrzeb w taki sposób, aby wskazywały żądany folder. Dodatkowo, w Win- dows XP lepiej zdefiniowano narzędzia wielu użytkowników i nie ma potrzeby tworze- nia folderu Brian, gdyż foldery Moje dokumenty będą różne dla różnych użytkowników komputera. Faktem jest, że żadna z tych możliwości nie jest specjalną nowością. Skróty są dostępne już od wersji Windows 3.1. Nie jest również nowością możliwość zmiany docelowego folderu wskazywanego przez ikonę Moje dokumenty. Zastosowane w Windows XP rozwiązanie nie polega na dodaniu wielu narzędzi, które umożliwią wykonanie pracy, ale na zmianie „opakowania” tych narzędzi, aby wygod- niej można było organizować pliki. Obecnie zmiana ustawień wszystkich centralnych folderów Windows w celu dopasowania ich do naszych potrzeb nie wymaga już wielu zabiegów. Dzięki tym zmianom użytkownik nie będzie już musiał pamiętać, że dokumenty są prze- chowywane w C:Documents and SettingsAdam MickiewiczPan Tadeusz. Teraz wy- starczy, że są w Moich dokumentach. Nie tracimy już czasu na czasochłonne wyszuki- wanie folderu. Rozdział 4.  Organizacja Windows XP 69 Kojarzenie plików z programami „Przezroczystość” jest również widoczna w sposobie zarządzania przez Windows XP otwieraniem plików w komputerze. Każdy plik może być otwarty przy użyciu określonej aplikacji. Niektóre pliki, jak na przykład pliki z tekstem otwartym, mogą być otwierane przez kilka aplikacji. Inne, jak pliki pdf (Portable Document Format), mogą być otwierane tylko przez jedną aplikację, w tym przypadku przez Acrobat Reader firmy Adobe. W jaki zatem sposób Windows określa, przez którą aplikację może być otwarty danyi plik? Ta funkcja jest zarządzana przez kojarzenie plików z programami. W każdym z plików znajdują się informacje, dzięki którym Windows XP rozpoznaje, z jakim typem pliku mamy do czynienia. Zazwyczaj pierwszym znakiem jest rozszerzenie w nazwie pliku. Jeżeli plik nazywa się Windows XP Rozdział 0.4.doc, rozszerzenie .doc jest informacją dla Windows, że najlepszą aplikacją do otwarcia tego pliku jest program Microsoft Word, gdyż większość plików utworzonych w tym programie posiada właśnie takie rozszerze- nie. W chwili otwarcia takiego pliku Windows XP, znając lokalizację Worda w kom- puterze, uruchamia tę aplikację i równocześnie wydaje ijej polecenie otwarcia pliku. Czasami dla określenia rodzaju pliku potrzeba więcej informacji. Załóżmy, na przykład, że ktoś dokumentowi programu Corel WordPerfect nadał nazwę z rozszerzeniem .doc zamiast standardowego dla takiego dokumentu rozszerizenia .wkb. Korzystając z samego rozszerzenia, Windows mógłby starać się otwierać taki plik w Wordzie. Ale wewnątrz każdego pliku znajduje się kod, który dostarcza więcej informacji niż samo rozszerzenie pliku. Kod ten, zwany typem MIME, pozwala odpowiednio zidentyfikować pliki. Nie- zależnie od tego, jaką nazwę nadamy plikom Worda, wszystkie mają przypisany typ MIME CRRNKECVKQPOUYQTF. Jeżeli otwierany jest plik DOC, który nie zawiera typu MIME CRRNKECVKQPOUYQTF, Windows XP poprosi użytkownika o pomoc w rozwiązaniiu tej niezgodności. Windows XP jest wyposażony w bardzo obszerną bazę danych na temat rozszerzeń pli- ków, typów MIME oraz związków z aplikacjami, więc w większości przypadków traf- nie dobierze aplikację potrzebną do otwarcia określonego pliku. Ale żadna baza danych nie obejmuje wszystkiego i Windows XP będzie prosił użytkownika o współpracę w jej tworzeniu. Gdy pojawi się nieznany typ pliku, Windows XP wygeneruje pytanie, jakiej aplikacji ma użyć do otwarcia tego pliku. Zapyta również, czy w przyszłości właśnie tej aplikacji ma używać do otwierania podobnych plików. Jeżeli potwierdzimy, stworzymy nowe skojarzenie plików dla Windows XP. To również nie jest nowością w Windows. Ale w wersji XP ten dosyć skomplikowany proces został uproszczony w zakresie obsługiwanym przez użytkownika. Jest to ta sama idea, jaką można odnaleźć w całym systemie operacyjnym Windows XP — narzędzia i możliwości, jakimi wcześniej dysponowały systemy operacyjne Windows, są teraz mniej skomplikowane i łatwiejsze w użyciu niż w popirzednich wersjach. 70 Windows XP PL Professional. Czarna księga Natychmiastowe rozwiązania Zarządzanie plikami w Windows XP Chociaż zarządzanie plikami w Windows XP zostało bardzo uproszczone, użytkownik będzie musiał od czasu do czasu zajmować się nimi. Programiści w firmie Microsoft nie tylko postarali się, aby nie zdarzało się to zbyt często, ale również usprawnili ewentual- ne zarządzanie plikami. Głównym narzędziem do zarządzania plikami pozostał Eksplorator Windows. Trudno jednak odnaleźć go w menu Wszystkie programy. Najwyraźniej projektanci w firmie Microsoft postanowili potraktować tego zarządcę plików jako integralną część systemu operacyjnego, a nie jako odrębną aplikację. Niemniej jednak Eksplorator Windows dla użytkowników pozostał wciąż podstawo- wym zarządcą plików. Podobnie jak przeglądarka Internet Explorer dla stron WWW, Eksplorator Windows funkcjonuje bardziej jako przeglądarka plików niż jako ich za- rządca. W rzeczywistości, podobnie jak w wersji Windows 98, obie aplikacje są prak- tycznie takie same, różni je tylko kilka detali. Eksplorator Windows jest używany w wielu sytuacjach. Każdorazowo, gdy klikniemy łącze Mój komputer lub Moja muzyka czy Moje obrazy, korzystamy z Eksploratora Windows. Nawet Panel sterowania jest oknem Eksploratora Windows przedstawiają- cym specyficzną zawartość. Żeby uruchomić Eksplorator Windows w jego tradycyjnej postaci, możemy skorzystać z dwóch sposobów:  kliknąć Start/Mój komputer,  kliknąć Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Eksplorator Windows. Zanim zaczniemy używać Eksploratora Windows, powinniśmy się zapoznać z podsta- wowymi informacjami o nim. Jak widać na rysunku 4.1, każde okno Eksploratora Win- dows składa się z tych samych narzędzi — niektóre z nicih są znane, inne nie. Okno to, z wyjątkiem odmiennie wyglądającej lewej strony, przypomina starsze wersje Eksploratora Windows. Tu właśnie widać główną różnicę w stosunku do poprzednich wersji. Znajdują się tu okna zadań zawierające narzędzia, z których prawdopodobnie najczęściej będziesz korzystać. Na rysunku 4.1 po prawej stronie przedstawiono szeroki przegląd zawartości komputera, a po lewej widać okna Zadania systemowe, Inne miejsca i Szczegóły. W oknie Zadania systemowe, pojawiającym się, gdy Eksplorator Windows przegląda folder systemowy taki jak dysk twardy lub folder Mój komputer, znajduje się szereg zadań jakie możemy uruchomić, przeglądając ten folder. Rozdział 4.  Organizacja Windows XP 71 Rysunek 4.1. Eksplorator Windows w oknie Mój komputer W oknie Inne miejsca widać łącza do innych lokalizacji folderów w komputerze lub (je- żeli ma to zastosowanie) do innych komputerów w sieci. Okno Szczegóły przedstawia listę informacji o folderze lub wybranym napędzie, folderze czy pliku, który został wy- brany w przeglądanym folderze. Po kliknięciu jednego z napędów dyskowych przedstawionych w tym obszernym prze- glądzie zawartości komputera zauważymy istotną zmianę w wyglądzie lewej części okna (rysunek 4.2). Wciąż będą widoczne okna Zadania systemowe, Inne miejsca i Szczegóły, ale będą one zawierać to, co twórcy Windows XP uważali za potrzebne do zarządzania plikami i folderami w tym właśnie napędziie. Rysunek 4.2. Widok dysku C komputera w Eksploratorze Windows 72 Windows XP PL Professional. Czarna księga W panelu narzędzi pojawiło się nowe okno — Zadania plików i folderów. Zostało ono wprowadzone, aby ułatwić użytkownikowi pracę, gdy przegląda on to właśnie miejsce zawierające odpowiednie pliki i foldery. Każde okno widoczne w panelu narzędzi można otworzywć lub zamknąć, klikając odpowiednią ikonę otwierania lub zamykania u góry owkna. Zawartość okna narzędzi zmienia się nie tylko po otwarciu różnych folderów, ale także po wybraniu określonego pliku lub folderu. Taka elastyczność gwarantuje, że w czasie korzystania z Eksploratora Windows zawsze będziemy mieć do dyspozycji najpotrzeb- niejsze narzędzia. Pozostała część Eksploratora Windows ma znajomy wygląd. Aby otworzyć folder lub plik, wystarczy go dwukrotnie kliknąć. W celu wyszukania ostatnio otwartego folderu można skorzystać z przycisków Wstecz i Dalej, podobnie jak w przeglądarce interneto- wej, na przykład w Internet Explorerze. Można również skorzystać z przycisku W górę, aby przejść do folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej w hierarchii katalogów. Po kliknięciu tego przycisku w folderze C:Documents and SettingsWitekRóżne przejdziemy do folderu C:Documents and SettingsWitek. Patrz także: Zarządzanie skrótami i folderami Zarządzanie użytkownikami Współużytkowanie plików Kopiowanie plików Strona: 53 143 150 Jeżeli musimy szybko utworzyć plik o określonym typie, jedną z najlepszych metod jest skopiowanie istniejącego już pliku. Kopiowanie pozwala oszczędzić masę czasu i nakładów. Można je wykonać w bardzo prosty sposób: 1. W Eksploratorze Windows kliknij plik, który chcesz skoipiować, aby go wybrać. 2. W oknie Zadania plików i folderów kliknij łącze Kopiuj ten plik, aby otworzyć okno dialogowe Kopiowanie elementów (rysunek 4.3). 3. Korzystając z ikon rozszerzenia, wyszukaj folder, w iktórym chcesz umieścić skopiowany plik. 4. Kliknij folder docelowy, aby go wybrać. 5. Kliknij Kopiuj, aby skopiować plik do folderu docelowego. W przypadku kopiowania pliku do tego samego folderuw, w którym znajduje się plik oryginalny, automatycznie przybiera on nazwę mwówiącą, że jest to kopia określonego pliku. W przypadku przesłania pliku do iwnnego folderu zachowa on nazwę pliku oryginalnego. Rozdział 4.  Organizacja Windows XP 73 Rysunek 4.3. Wybieramy miejsce, w którym ma się znaleźć skopiowany plik Kopiować można pliki, foldery, a także kilka pozycji jednocześnie. Chociaż z początku proces ten może się wydawać etapem dodatkowym, w rzeczywistości jest to uproszcze- nie, bo pamiętajmy, że w przeszłości Eksplorator Windows tylko tworzył kopię pliku, a następnie musieliśmy w Eksploratorze wyszukiwać folder docelowy, zanim mogliśmy w nim umieścić kopię pliku. Obecnie wystarczy wskazać odpowiedni folder, w którym ma się znaleźć kopiowany plik, bez potrzeby opuszczeinia folderu oryginalnego. Windows udostępnia użytkownikom kilka metod dokonania tej samej operacji. Oprócz nowej metody kopiowania plików można korzystać ze starych sposobów, jak przedsta- wiono poniżej: 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myiszy plik, który chcesz skopiować. Pojawi się menu kontekstowe. 2. Kliknij Kopiuj. 3. Korzystając z Eksploratora Windows, wyszukaj folder, wi którym chcesz umieścić skopiowany plik. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu tiego folderu. Pojawi się menu kontekstowe. 5. Kliknij Wklej, aby skopiować plik do folderu docelowego. Poniżej sposób dla miłośników klawiatury: 1. W Eksploratorze Windows kliknij plik, który chcesz skoipiować, aby go wybrać. 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C. 3. Korzystając z Eksploratora Windows, wyszukaj folder, wi którym chcesz umieścić skopiowany plik. 4. Naciśnij klawisze Ctrl+V, aby skopiować plik do folderu docelowego. Jest jeszcze jedna szybka metoda kopiowania pliku. Wymaga ona zmiany wyglądu Eks- ploratora Windows tak, aby po lewej stronie przedstawiał drzewo folderów, a nie narzę- dzia Windows XP. Aby to zrobić, kliknij przycisk Foldery na pasku narzędzi Przyciski standardowe (rysunek 4.4). 74 Windows XP PL Professional. Czarna księga Rysunek 4.4. Przeglądanie drzewa folderów w Eksploratorze Windows Gdy drzewo folderów jest już widoczne, o wiele łatwieij jest wykonać poniższe czynności: 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myiszy i przytrzymaj plik, który chcesz skopiować, aby go zaznaczyć. 2. Przeciągnij kontur pliku do części zawierającej drziewo folderów. 3. Umieść kontur na folderze docelowym i zwolnij przyciisk myszy. Pojawi się menu kontekstowe. 4. Kliknij Kopiuj tutaj, aby skopiować plik do folderu docelowego. Przemieszczanie plików Przemieszczanie plików jest bardzo podobne do ich kopiowania. Jedyna różnica polega na tym, że po zakończeniu tej operacji w folderze oryginalnym nie ma już przemiesz- czonego pliku. Z tego powodu nie można przemieszczać plików z urządzenia przeznaczonego tylko do odczytu — np. z CD-ROM-u, gdyż nie da się usunąć pliku oryginalnego z dysku CD. Poza tym wyjątkiem można do woli przemieszczać plikii. Aby przemieścić plik: 1. W Eksploratorze Windows kliknij plik, który chcesz przienieść, aby go wybrać. 2. W oknie Zadania plików i folderów kliknij łącze Przenieś ten plik, aby otworzyć okno dialogowe Przenoszenie elementów. 3. Korzystając z ikon rozszerzania, wyszukaj folder, w iktórym chcesz umieścić plik. 4. Kliknij folder docelowy, aby go wybrać. 5. Kliknij Przenieś, aby przenieść plik do folderu docelowego. Rozdział 4.  Organizacja Windows XP 75 Można, oczywiście, korzystać z tradycyjnych metod prizemieszczania plików. Oto przykład: 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myiszy plik, który chcesz przenieść. Pojawi się menu kontekstowe. 2. Kliknij Wytnij, aby usunąć plik z folderu oryginalnego. 3. Korzystając z Eksploratora Windows, wyszukaj folder, wi którym chcesz umieścić plik. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu tiego folderu. Pojawi się menu kontekstowe. 5. Kliknij Wklej, aby umieścić plik w folderze docelowym. Poniżej metoda przydatna dla osób, które wolą korzysitać z klawiatury: 1. W Eksploratorze Windows kliknij plik, który chcesz przienieść, aby go zaznaczyć. 2. Naciśnij klawisze Ctrl+X, aby usunąć plik z folderu. 3. Korzystając z Eksploratora Windows, wyszukaj folder, wi którym chcesz umieścić plik. 4. Naciśnij klawisze Ctrl+V, aby umieścić plik w folderze docelowym. Jeżeli korzystamy z drzewa folderów, do przemieszczenia folderu możemy użyć meto- dy „przeciągnij i upuść”: 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myiszy i przytrzymaj plik, który chcesz przenieść, aby go zaznaczyć. 2. Przeciągnij kontur pliku do części zawierającej drziewo folderów. 3. Umieść kontur na folderze docelowym i zwolnij przyciisk myszy. Pojawi się menu kontekstowe. 4. Kliknij Przenieś tutaj, aby przenieść plik do folderu docelowego. Usuwanie plików Po zakończeniu pracy z plikiem możemy go zarchiwizować do użytkowania w przy- szłości lub pozbyć się go. Większość ludzi to z natury chomiki, gdyż cały segment przemysłu produkującego oprogramowanie zajmuje się „sprzątaniem” komputerów ko- rzystających z systemu Windows. Nie należy się obawiać usuwania plików. Trzeba się jedynie upewnić, że nie będą już potrzebne lub że są gdzieś już zapisane. Po zakończeniu pracy nad projektem kopiuję pliki na CD-ROM i usuwam je z dysku twardego. Chociaż kwestia miejsca nie jest naj- ważniejsza w moim komputerze, wiem, że jest to dobre przyzwyczajenie — w przeciw- nym przypadku dysk twardy będzie załadowany starymi plikami, pokrywającymi się elektronicznym odpowiednikiem pajęczyny i kurzu. Usuwanie pliku z Windows XP jest tą samą, dwuetapową operacją, jaką znamy od cza- sów Windows 95. Po usunięciu pliku zostaje on umieszczony w specjalnym folderze o nazwie Kosz do momentu, gdy będziesz pewny, że zawarte w nim pliki mogą zostać ostatecznie usunięte. 76 Windows XP PL Professional. Czarna księga Do wszystkich znanych uprzednio sposobów usuwania plików dodana została nowa metoda wykorzystująca okno Zadania plików i folderów. Wystarczy tylko wykonać po- niższe czynności: 1. W Eksploratorze Windows kliknij plik, który chcesz usuinąć, aby go zaznaczyć. 2. W oknie Zadania plików i folderów kliknij łącze Usuń ten plik, aby otworzyć okno dialogowe Potwierdzanie usunięcia pliku. 3. Kliknij Tak, aby przesłać plik do Kosza i zamknąć okno. Jak widać, jest to prosta operacja. A teraz inna, prizydatna przy korzystaniu z pulpitu: 1. Na pulpicie kliknij i przytrzymaj plik, aby go zazniaczyć. 2. Przeciągnij ikonę pliku nad ikonę Kosz. 3. Zwolnij przycisk myszy. Plik zniknie z pulpitu i zniajdzie się w Koszu. Poniżej najłatwiejsza metoda usuwania plików w XP: 1. W Eksploratorze Windows lub na pulpicie kliknij plik,i który chcesz usunąć, aby go zaznaczyć. 2. Naciśnij klawisz Delete. Plik zniknie z aktualnie zajmowanego miejsca i znajdzie się w Koszu. Czasami najprostsze sposoby są najlepsze. Co możemy zrobić, gdy pliki znajdują się już w Koszu? Istnieje możliwość całkowitego usunięcia plików z komputera lub przywrócenia ich do pierwotnego położenia. Należy wykonać poniższe czynności: 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Kosz, aby otworzyć folder o tej nazwie (rysunek 4.5). Rysunek 4.5. Zawartość Kosza Rozdział 4.  Organizacja Windows XP 77 2. Zaznacz elementy, które chcesz przywrócić do ich pierwiotnego położenia. 3. Kliknij łącze Przywróć ten element, aby powróciły one do swoich oryginalnych folderów. 4. Po przywróceniu wszystkich żądanych elementów kliknij iłącze Opróżnij kosz, aby otworzyć okno dialogowe Potwierdzanie usunięcia plików. 5. Kliknij Tak, aby opróżnić Kosz i zamknąć okno dialogowe. Zarządzanie folderami w Windows XP Z folderami w Windows XP można robić to samo co z plikami — kopiować, prze- mieszczać, usuwać itd., wszystko wygląda podobnie w Eksploratorze Windows. Jednak dla folderów jednak istnieją również odrębne zadania. Tworzenie nowych folderów Tworzenie plików zazwyczaj odbywa się z poziomu aplikacji. Foldery jednak mogą być tworzone w Eksploratorze Windows, jak przedstawiono iponiżej: 1. Otwórz folder, w którym chcesz umieścić nowy folder. 2. Kliknij łącze Utwórz nowy folder. Pojawi się ikona Nowy folder, a jej nazwa będzie wyróżniona. 3. Wpisz nazwę nowego folderu. 4. Kliknij w dowolnym innym miejscu w Eksploratorze Windiows. Folder otrzyma nową nazwę i będzie gotowy do użycia. Wiele aplikacji posiada funkcję Zapisz jako, która umożliwia utworzenie nowego folderu w oknie Zapisz jako. Warto o tym pamiętać, używając aplikacji Windows.w Dostosowywanie folderów do własnych potrzeb Foldery można dostosowywać do własnych potrzeb na dwa sposoby: korzystając z me- tody określenia lokalnego oraz z metody uniwersalnych ustawień plików. Poniżej zaj- miemy się metodą lokalną, estetyczną: W celu dostosowanie folderów do naszych potrzeb: 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myiszy folder, który chcesz dostosować, aby go zaznaczyć. Pojawi się menui kontekstowe. 2. Kliknij Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości. 3. Kliknij zakładkę Dostosowywanie, aby otworzyć stronę o tej nazwie (rysunek 4.6). 4. Kliknij listę rozwijaną pola Użyj tego typu folderu jako szablonu. Pojawi się lista szablonów typów folderów. 5. Kliknij odpowiedni typ folderu, aby go wybrać. 78 Windows XP PL Professional. Czarna księga Rysunek 4.6. Dostosowywanie folderu do własnych potrzeb 6. Kliknij przycisk Zmień ikonę, aby otworzyć okno dialogowe Zmienianie ikony dla folderu. 7. Kliknij żądaną ikonę, aby ją wybrać. 8. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Zmienianie ikony dla folderu. 9. Kliknij OK. Zamknie się okno dialogowe Właściwości, a folder zostanie zmieniony. Patrz także: Dostęp do plików i folderów po rozłączeniu Strona: 277 Dostosowywanie Eksploratora Windows do własnych potrzeb Nie zawsze to, co programiści w firmie Microsoft uznają za najlepsze rozwiązanie, zy- skuje aprobatę użytkowników. Gdy wprowadzano Windows 98, bardzo zachwalano jego funkcję zwaną aktywnym pulpitem, polegającą na tym, że pulpit funkcjonuje jak strona WWW. Ta technologia w Windows XP została zachowana, ale elementy aktywnegio pulpitu dyskretnie usunięto w cień. Tak się na przykład stało z niezbyt popularną metodą zarządzania plikami za pomocą pojedynczego kliknięcia. Metoda pojedynczego kliknięcia, która miała odpowiadać pojedynczemu kliknięciu, ja- kie wykonujemy, używając hiperłączy na stronie WWW, nie przyjęła się, gdyż pliki otwierały się po każdym kliknięciu, nawet wtedy, gdy chcieliśmy je tylko przeciągnąć na inne miejsce. Rozdział 4.  Organizacja Windows XP 79 Jednak niektórym użytkownikom metoda ta odpowiadała i dla nich zamieszczam poniż- szy podrozdział opisujący dostosowywanie przy pomocy Eksploratora Windows wszystkich folderów Windows. W tym celu należy wykonaći poniższe czynności: 1. W Eksploratorze Windows kliknij Narzędzia/Opcje folderów, aby otworzyć okno dialogowe Opcje folderów (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Dostosowywanie wszystkich folderów Windows do własnych potrzeb 2. Wybierz opcję Pojedyncze kliknięcie będzie otwierać element (wskazanieo zaznaczy). 3. Kliknij Zastosuj, aby ustawienia zostały zastosowane w Eksploratorzie Windows. Jeżeli nie podoba się nam panel z narzędziami w Eksploratorze Windows, możemy sko- rzystać z tego okna, aby przywrócić bardziej „klasycizny” wygląd Eksploratora: 1. W Eksploratorze Windows kliknij Narzędzia/Opcje folderów, aby otworzyć okno dialogowe Opcje folderów. 2. Wybierz opcję Użyj klasycznych folderów systemu Windows. 3. Kliknij Zastosuj, aby ustawienia zostały zastosowane w Eksploratorzie Windows. Często użytkownicy Windows korzystają z możliwości oglądania w Eksploratorze Win- dows rozszerzeń plików. Zgodnie z ustawieniem domyślnym, po instalacji Windows XP opcja ta jest wyłączona, ale uważam, że warto mieć możliwość oglądania rozszerzeń plików, szczególnie, gdy Windows XP ma trudności z rozipoznawaniem typów plików. Aby włączyć opcję oglądania rozszerzeń plików: 1. W Eksploratorze Windows kliknij Narzędzia/Opcje folderów, aby otworzyć okno dialogowe Opcje folderów. 2. Kliknij zakładkę Widok, aby otworzyć stronę o tej nazwie (rysunek 4.8). 80 Windows XP PL Professional. Czarna księga Rysunek 4.8. Zmiana wyglądu wszystkich folderów 3. Kliknij pole opcji Ukryj rozszerzenia znanych typów plików, aby usunąć zaznaczenie. 4. Kliknij Zastosuj, aby ustawienia zostały zastosowane w Eksploratorzie Windows. Warto poświęcić nieco czasu na zapoznanie się z zawwartością zakładki Widok, gdyż znajduje się tu wiele przydatnych ustawień pozwalająwcych odpowiednio „dostroić” Windows XP. Patrz także: Przywracanie klasycznego wyglądu Windows Wyszukiwanie plików Strona: 63 Czasami trudno jest zapamiętać, w którym miejscu komputera znajdują się wszystkie nasze pliki. Dlatego też w Windows XP umieszczono bardzo przydatną funkcję Wyszukaj, która pomaga w lokalizowaniu plików. Poniżej znajdujie się opis, jak z niej korzystać: 1. W Eksploratorze Windows kliknij przycisk Wyszukaj, aby otworzyć panel wyszukiwania (rysunek 4.9). 2. Kliknij łącze Pliki i foldery. Pojawi się okno przedstawione na rysunku 4.10. 3. Kliknij listę rozwijaną Szukaj w i wybierz, jaki obszar ma objąć wyszukiwanie:  Jeżeli znasz nazwę pliku, wprowadź tę informację w polei Cała nazwa pliku lub jej część.  Jeże
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP PL Professional. Czarna księga
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: