Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 003270 22436274 na godz. na dobę w sumie
Visual Basic .NET dla każdego - książka
Visual Basic .NET dla każdego - książka
Autor: , Liczba stron: 624
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-700-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
O znaczeniu języka Visual Basic nie trzeba nikogo przekonywać: jest to najpopularniejszy język programowania na świecie, umożliwiający nawet początkującym rozpoczęcie przygody z programowaniem w środowisku Windows. Teraz jednak jego rola jest jeszcze większa: stał się on bowiem, w nowej wersji nazwanej VisualBasic.NET, składnikiem platformy .NET Microsoftu. Dzięki zintegrowaniu z .NET VisualBasic przestał być językiem 'drugiej kategorii': jego możliwości są obecnie prawie porównywalne z C++.

21 napisanych przystępnym językiem rozdziałów opisuje między innymi:

Książka, napisana przed dwóch doświadczonych programistów, będących pracownikami Microsoftu, opisuje więc nie tylko sam VisualBasic.NET, ale także platformę .NET oraz narzędzia przeznaczone do tworzenia aplikacji. Na końcu każdego rozdziału znajdują się ćwiczenia, pozwalające czytelnikowi sprawdzić swoją wiedzę. Jest to zarówno książka dla tych, którzy programowali w VisualBasicu wcześniej, a teraz chcą poznać jego nowe możliwości, jak i dla zupełnych nowicjuszy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual Basic. NET dla ka¿dego Autorzy: Duncan Mackenzie, Kent Sharkey T³umaczenie: Tomasz Miszkiel ISBN: 83-7197-700-X Tytu³ orygina³u: Teach Yourself Visual Basic .NET in 21 Days Format: B5, stron: 624 Przyk³ady na ftp: 1889 kB O znaczeniu jêzyka Visual Basic nie trzeba nikogo przekonywaæ: jest to najpopularniejszy jêzyk programowania na ġwiecie, umo¿liwiaj¹cy nawet pocz¹tkuj¹cym rozpoczêcie przygody z programowaniem w ġrodowisku Windows. Teraz jednak jego rola jest jeszcze wiêksza: sta³ siê on bowiem, w nowej wersji nazwanej VisualBasic.NET, sk³adnikiem platformy .NET Microsoftu. Dziêki zintegrowaniu z .NET VisualBasic przesta³ byæ jêzykiem „drugiej kategorii”: jego mo¿liwoġci s¹ obecnie prawie porównywalne z C++. 21 napisanych przystêpnym jêzykiem rozdzia³ów opisuje miêdzy innymi: • ewolucjê VisualBasica i budowê platformy .NET • sk³adniê jêzyka • sposoby eliminowania b³êdów w aplikacjach • programowanie zorientowane obiektowo • tworzenie interfejsu aplikacji za pomoc¹ Windows Forms • pisanie aplikacji dzia³aj¹cych w Internecie • korzystanie z baz danych, plików tekstowych i graficznych Ksi¹¿ka, napisana przed dwóch doġwiadczonych programistów, bêd¹cych pracownikami Microsoftu, opisuje wiêc nie tylko sam VisualBasic.NET, ale tak¿e platformê .NET oraz narzêdzia przeznaczone do tworzenia aplikacji. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u znajduj¹ siê æwiczenia, pozwalaj¹ce czytelnikowi sprawdziæ swoj¹ wiedzê. Jest to zarówno ksi¹¿ka dla tych, którzy programowali w VisualBasicu wczeġniej, a teraz chc¹ poznaæ jego nowe mo¿liwoġci, jak i dla zupe³nych nowicjuszy. Spis treści O Autorach ...................................................h................................... 15 Wprowadzenie ...................................................h.............................. 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do Visual Basic .NET ................................................. 23 Programowanie komputerów ...................................................e.........................................23 Zadania systemu operacyjnego ...................................................e................................24 Języki programowania ...................................................e.............................................25 Programy komputerowe ...................................................e.................................................28 Historia Visual Basica...................................................e...................................................e.29 Czym jest .NET? ...................................................e...................................................e.........31 .NET Servers...................................................e...................................................e.........32 .NET Framework ...................................................e...................................................e..33 .NET Services ...................................................e...................................................e.......34 .NET Devices...................................................e...................................................e........35 Pierwsza aplikacja w środowisku Visual Basic .NET...................................................e....35 Instalacja środowiska Visual Studio .NET ...................................................e..............35 Programowanie bez wsparcia środowiska programistycznego...................................39 Proste zadanie do wykonania...................................................e...................................39 Pisanie kodu źródłowego ...................................................e.........................................39 Podsumowanie ...................................................e...................................................e............44 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e...44 Warsztat...................................................e...................................................e.......................45 Quiz...................................................e...................................................e.......................45 Ćwiczenia...................................................e...................................................e..............46 Rozdział 2. Praca z Visual Basic .NET ...................................................h............. 47 Środowisko Visual Studio...................................................e..............................................47 Zanim zaczniemy ...................................................e...................................................e..47 Główne okna środowiska Visual Studio ...................................................e..................50 Rozwiązania i projekty ...................................................e............................................65 Pliki ...................................................e...................................................e.......................66 Tworzenie pierwszej aplikacji dla systemu Windows ...................................................e...68 Tworzenie projektu ...................................................e..................................................68 Interfejs użytkownika...................................................e...............................................68 Uruchomienie aplikacji...................................................e............................................70 Tworzenie pliku wykonywalnego...................................................e............................70 Wpisywanie kodu źródłowego...................................................e.................................73 Podsumowanie ...................................................e...................................................e............74 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e...74 6 Visual Basic .NET dla każdego Warsztat...................................................e...................................................e.......................75 Quiz...................................................e...................................................e.......................75 Ćwiczenie...................................................e...................................................e..............75 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania w Visual Basic .NET ...................... 77 Zmienna i przypisanie ...................................................e...................................................e.77 Czym jest zmienna? ...................................................e.................................................77 Typy zmiennych...................................................e...................................................e....78 Zmienne proste...................................................e...................................................e......78 Deklaracja zmiennych...................................................e..............................................82 Tablice...................................................e...................................................e...................83 Przypisanie wartości zmiennym ...................................................e..............................85 Stałe...................................................e...................................................e.......................86 Nazewnictwo zmiennych ...................................................e...............................................86 Obliczenia w Visual Basic .NET...................................................e....................................87 Praca z operatorami...................................................e..................................................88 Funkcje wbudowane ...................................................e................................................88 Tworzenie własnych procedur ...................................................e.......................................92 Procedury Sub...................................................e...................................................e.......92 Funkcje...................................................e...................................................e..................93 Zakres działania ...................................................e...................................................e....94 Przykład aplikacji: obliczanie zysku z inwestycji...................................................e..........95 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........100 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.100 Warsztat...................................................e...................................................e.....................101 Quiz...................................................e...................................................e.....................101 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............101 Rozdział 4. Sterowanie wykonywaniem programu ............................................. 103 Instrukcje warunkowe ...................................................e..................................................103 Instrukcja warunkowa If ...................................................e........................................104 Rozszerzenie instrukcji If ...................................................e......................................107 Instrukcje warunkowe w jednej linii...................................................e......................110 Logika i wyrażenia logiczne ...................................................e........................................111 Operatory porównania ...................................................e...........................................111 Operatory logiczne...................................................e.................................................112 Skrócony zapis wyrażeń ...................................................e........................................113 Instrukcja warunkowa Select Case...................................................e...............................114 Instrukcje iteracyjne ...................................................e...................................................e..116 Pętla For ... Next ...................................................e...................................................e.116 Pętla While...................................................e...................................................e..........119 Pętla Do-Loop...................................................e...................................................e.....120 Warunek wyjścia...................................................e...................................................e.122 Pętle nieskończone...................................................e.................................................123 Optymalizacja pętli ...................................................e................................................124 Wykorzystanie klas .NET Framework w aplikacjach...................................................e..125 Odczyt danych z pliku ...................................................e...........................................125 Prosta gra ...................................................e...................................................e............127 Rekurencje, czyli unikanie zagmatwanych pętli ...................................................e..........129 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........131 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.131 Warsztat...................................................e...................................................e.....................132 Quiz...................................................e...................................................e.....................132 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............132 Spis treści 7 Rozdział 5. Architektura aplikacji w .NET ...................................................h...... 133 Architektura aplikacji...................................................e...................................................e133 Rola architekta oprogramowania ...................................................e...........................134 Części systemu związane z architekturą aplikacji ...................................................e.135 Rozwiązania architektury w .NET ...................................................e...............................138 Trzy główne elementy każdej aplikacji ...................................................e.................139 Z ilu warstw skorzystać?...................................................e........................................139 Windows DNA...................................................e...................................................e....140 Gdzie jest miejsce .NET?...................................................e.......................................140 Wybór technologii klienta...................................................e......................................141 Wybór architektury ...................................................e...................................................e...144 Co wpływa na decyzję wyboru? ...................................................e............................144 Przykładowe scenariusze ...................................................e.......................................146 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........149 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.150 Warsztat...................................................e...................................................e.....................150 Quiz...................................................e...................................................e.....................150 Rozdział 6. Wykrywanie błędów w programach i zapobieganie ich występowaniu ...................................................h. 151 Strukturalna obsługa wyjątków...................................................e....................................151 Co to jest strukturalna obsługa wyjątków? ...................................................e............151 Błędy i wyjątki...................................................e...................................................e....152 Blok Try ...................................................e...................................................e..............153 Sekcja Catch...................................................e...................................................e........153 Zagnieżdżanie bloków Try ... End Try ...................................................e..................158 Sekcja Finally...................................................e...................................................e......159 Zgłaszanie wyjątków ...................................................e.............................................160 Wykrywanie i usuwanie błędów programu...................................................e..................161 Źródła błędów ...................................................e...................................................e.....161 Śledzenie działania programu ...................................................e................................162 Tryby pracy środowiska programistycznego podczas tworzenia programu.............165 Krokowe wykonywanie programu...................................................e.........................167 Sprawdzanie wartości zmiennych...................................................e..........................170 Inne narzędzia do śledzenia przebiegu programu...................................................e..174 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........175 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.175 Warsztat...................................................e...................................................e.....................176 Quiz...................................................e...................................................e.....................176 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............176 Rozdział 7. Praca z obiektami ...................................................h....................... 179 Czym są obiekty? ...................................................e...................................................e......179 Klasy i obiekty ...................................................e...................................................e....179 Wskaźniki ...................................................e...................................................e...........180 Tworzenie obiektów...................................................e...................................................e..181 Właściwości ...................................................e...................................................e........182 Tworzenie przykładowych obiektów...................................................e.....................183 Hermetyzacja obiektów ...................................................e.........................................185 Zaawansowane funkcje obiektów ...................................................e................................187 Przeciążenie ...................................................e...................................................e........188 Dziedziczenie...................................................e...................................................e......190 Konstruktory ...................................................e...................................................e.......194 Przestrzenie nazw...................................................e...................................................e196 Obiekty i składniki współdzielone...................................................e.........................197 8 Visual Basic .NET dla każdego Posumowanie ...................................................e...................................................e............198 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.198 Warsztat...................................................e...................................................e.....................199 Quiz...................................................e...................................................e.....................199 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............200 Rozdział 8. Wprowadzenie do .NET Framework ................................................. 201 Czym jest .NET Framework...................................................e.........................................201 Najważniejsze klasy środowiska .NET Framework...................................................e.....202 Klasa Console ...................................................e...................................................e.....202 Klasa Environment...................................................e.................................................208 Klasa Random...................................................e...................................................e.....209 Klasa Math ...................................................e...................................................e..........209 Klasy kolekcji w .NET Framework ...................................................e.......................210 Wyszukiwanie odpowiednich komponentów w .NET Framework ................................214 Reguły wyszukiwania ...................................................e............................................214 Wyszukiwanie przykładowej klasy...................................................e........................214 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........218 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.218 Warsztat...................................................e...................................................e.....................219 Quiz...................................................e...................................................e.....................219 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............219 Rozdział 9. Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą form Windows ............ 221 Okna aplikacji w systemie Windows, czyli formy...................................................e.......221 Tworzenie aplikacji korzystającej z okien ...................................................e...................223 Tworzenie interfejsu użytkownika...................................................e.........................223 Dodawanie obiektów kontrolnych do formy ...................................................e.........224 Nazewnictwo obiektów kontrolnych ...................................................e.....................225 Obsługa zdarzenia...................................................e..................................................226 Korzystanie z wielu procedur obsługujących jedno zdarzenie .................................228 Wyszukiwanie obiektów i zdarzeń w oknie edycji kodu źródłowego......................228 Obsługa wielu zdarzeń za pomocą jednej procedury................................................229 Więcej informacji o kontrolkach...................................................e..................................229 Grupa przycisków opcji ...................................................e.........................................230 Korzystanie z pól wyboru ...................................................e......................................232 Kontrola informacji wpisywanych przez użytkownika...................................................e234 Korzystanie z klasy MessageBox...................................................e.................................237 Parametry metody Show ...................................................e........................................237 Przechwycenie wartości...................................................e.........................................238 Niewidoczne obiekty kontrolne ...................................................e...................................241 Kontrolka Timer...................................................e...................................................e..242 Kontrolka NotifyIcon...................................................e.............................................243 Kontrolka ErrorProvider ...................................................e........................................243 Kontrolki systemowych okien dialogowych...................................................e..........244 Tworzenie własnych okien dialogowych ...................................................e.....................248 Okno dialogowe ...................................................e...................................................e..248 Przechwycenie informacji...................................................e......................................249 Wyświetlanie okna dialogowego ...................................................e...........................250 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........252 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.252 Warsztat...................................................e...................................................e.....................252 Quiz...................................................e...................................................e.....................252 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............253 Spis treści 9 Rozdział 10. Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą stron WWW ............... 255 Model programowania sieciowego ...................................................e..............................255 ASP.NET ...................................................e...................................................e............257 Różnice pomiędzy tworzeniem aplikacji dla Windows a programem WWW .........258 Standardowe kontrolki wykorzystywane w stronach WWW .........................................260 Korzystanie ze złożonych kontrolek ...................................................e............................267 Korzystanie z obiektów kontrolujących informacje wprowadzane przez użytkownika...................................................e..............................269 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........272 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.273 Warsztat...................................................e...................................................e.....................274 Quiz...................................................e...................................................e.....................274 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............274 Rozdział 11. Wprowadzenie do baz danych ...................................................h...... 275 Baza danych ...................................................e...................................................e..............275 Podjęto decyzję ...................................................e...................................................e...276 Prawdziwa baza danych...................................................e.........................................277 Wprowadzenie do języka zapytań SQL ...................................................e.......................277 Odczytywanie rekordów za pomocą polecenia SELECT.........................................278 Dodawanie nowych rekordów ...................................................e...............................280 Modyfikacja rekordów...................................................e...........................................280 Usuwanie zbędnych rekordów...................................................e...............................281 Gdzie szukać informacji dotyczących języka SQL?.................................................281 Rozwiązywanie problemów dotyczących baz danych ...................................................e.282 Błędne uaktualnienie danych ...................................................e.................................283 Pola zawierające kilka danych ...................................................e...............................286 Łączenie danych, czyli otrzymywanie informacji z kilku tabel na raz.....................287 Jednoznaczność odwołań ...................................................e.......................................289 Tworzenie kluczy głównych ...................................................e..................................290 Tworzenie przykładowej bazy danych...................................................e.........................292 Z których plików skorzystamy?...................................................e.............................293 Access 2000, Access 2002...................................................e.....................................293 MSDE i SQL Server ...................................................e..............................................293 Testowanie ustawień za pomocą programu korzystającegoe z klas zawartych w przestrzeni System.Data ...................................................e.......................294 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........296 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.296 Warsztat...................................................e...................................................e.....................297 Quiz...................................................e...................................................e.....................297 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............298 Rozdział 12. Dostęp do danych w .NET ...................................................h........... 299 Dostęp do danych w .NET ...................................................e...........................................299 ADO i OLEDB ...................................................e...................................................e...299 ADO.NET ...................................................e...................................................e...........301 Podstawowe zadania obiektów współpracujących z bazą danych ..................................302 Łączenie się z bazą danych ...................................................e....................................302 Wykonywanie zapytań SQL ...................................................e..................................307 Odczytywanie danych z bazy...................................................e.................................308 Obiekt DataSet ...................................................e...................................................e..........310 Umieszczanie danych w obiekcie DataSet ...................................................e............310 Przemieszczanie się w obiekcie DataTable ...................................................e...........312 Modyfikacja danych...................................................e...............................................314 10 Visual Basic .NET dla każdego Uaktualnienie bazy danych ...................................................e....................................319 Praca z kilkoma tabelami ...................................................e.......................................329 Obiekt DataView ...................................................e...................................................e330 Wykorzystywanie danych w aplikacjach ...................................................e........................332 Używanie danych w aplikacji Windows...................................................e................333 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........336 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.336 Warsztat...................................................e...................................................e.....................337 Quiz...................................................e...................................................e.....................337 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............337 Rozdział 13. Server Explorer ...................................................h........................... 339 Co to jest Server Explorer? ...................................................e..........................................339 Co to jest usługa? ...................................................e...................................................e340 Wyświetlanie usług ...................................................e...................................................e...341 Data Connections ...................................................e...................................................e341 Praktyczny przykład połączenia z bazą danych...................................................e.....345 Praca z usługami...................................................e...................................................e........346 Przegląd usług...................................................e...................................................e.....346 Połączenie z innym serwerem...................................................e................................346 Aplikacje korzystające z usług...................................................e.....................................348 Dostęp do bazy danych za pomocą Server Explorera...............................................348 Korzystanie z liczników wydajności ...................................................e.....................351 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........359 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.360 Warsztat...................................................e...................................................e.....................360 Quiz...................................................e...................................................e.....................360 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............360 Rozdział 14. Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo .......... 361 Podstawy programowania zorientowanego obiektowo...................................................e361 Porównanie programowania proceduralnego i zorientowanego obiektowo.............362 Wykorzystanie obiektów do organizacji kodu...................................................e.......364 Najważniejsze zagadnienia związane z OOP...................................................e...............364 Klasy i obiekty ...................................................e...................................................e....365 Właściwości ...................................................e...................................................e........366 Metody ...................................................e...................................................e................368 Dziedziczenie...................................................e...................................................e......369 Konstruktory ...................................................e...................................................e.......372 Projektowanie aplikacji zgodnie z OOP...................................................e.......................374 Identyfikacja wymaganych obiektów ...................................................e....................375 Określenie właściwości i metod...................................................e.............................376 Modelowanie obiektów...................................................e..........................................377 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........378 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.378 Warsztat...................................................e...................................................e.....................378 Quiz...................................................e...................................................e.....................378 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............379 Rozdział 15. Tworzenie obiektów w Visual Basic .NET ........................................ 381 Tworzenie obiektów...................................................e...................................................e..381 Deklaracja nowej klasy w Visual Basic .NET ...................................................e.......381 Dodawanie właściwości...................................................e.........................................384 Tworzenie metod ...................................................e...................................................e390 Spis treści 11 Dodawanie zdarzeń...................................................e................................................395 Definiowanie i korzystanie z interfejsów ...................................................e..............397 Wykorzystywanie utworzonych obiektów w aplikacji ...................................................e404 Przestrzenie nazw...................................................e...................................................e404 Tworzenie i wykorzystywanie biblioteki DLL ...................................................e......406 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........408 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.408 Warsztat...................................................e...................................................e.....................408 Quiz...................................................e...................................................e.....................409 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............409 Rozdział 16. Zaawansowane aplikacje dla Windows ........................................... 411 System menu w aplikacji...................................................e..............................................411 Dodawanie menu do okna aplikacji...................................................e.......................411 Dostęp do elementów menu za pomocą klawiatury .................................................413 Dodanie kodu źródłowego związanego z polami menu ...........................................415 Kilka sugestii dotyczących tworzenia systemów menu............................................417 Aplikacje typu MDI (Multiple Document Interface) ...................................................e...418 Co to jest aplikacja typu MDI? ...................................................e..............................418 Dodawanie okna głównego...................................................e....................................419 Menu w aplikacji MDI...................................................e...........................................420 Zaawansowane kontrolki form Windows ...................................................e....................426 TreeView...................................................e...................................................e.............427 ListView...................................................e...................................................e..............429 Dzielenie okna ...................................................e...................................................e....431 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........437 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.437 Warsztat...................................................e...................................................e.....................438 Quiz...................................................e...................................................e.....................438 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............438 Rozdział 17. Korzystanie z .NET Framework ...................................................h.... 439 Strumienie danych i pliki ...................................................e.............................................439 Co to jest strumień danych?...................................................e...................................440 Pliki i katalogi ...................................................e...................................................e.....440 Odczytywanie danych z pliku tekstowego...................................................e.............441 Zapisywanie danych w pliku ...................................................e.................................443 Rysowanie za pomocą klas graficznych...................................................e.......................455 Poszukiwanie klas graficznych ...................................................e..............................455 Gdzie można rysować? ...................................................e..........................................462 Rysowanie figur ...................................................e...................................................e..467 Zapisywanie rysunku ...................................................e.............................................470 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........472 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.473 Warsztat...................................................e...................................................e.....................473 Quiz...................................................e...................................................e.....................474 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............474 Rozdział 18. Prace wykończeniowe ...................................................h................. 475 Dokumentacja aplikacji...................................................e................................................475 Korzystanie z najprostszych rozwiązań ...................................................e.................476 Dokumentacja dla wszystkich...................................................e................................479 Nie komentujemy faktów oczywistych...................................................e..................479 Opisujemy zasadę działania całego systemu, nie tylko kodu źródłowego ...............480 12 Visual Basic .NET dla każdego Standardy dotyczące konstrukcji kodu źródłowego...................................................e.....482 Nazewnictwo zmiennych, obiektów i kontrolek...................................................e....482 Komentarze ...................................................e...................................................e.........484 Kontrola kodu źródłowego...................................................e...........................................485 Wykorzystanie systemu kontroli kodu źródłowego..................................................486 Wprowadzanie kodu do repozytorium Source Safe..................................................490 Wyświetlanie i cofanie zmian dokonanych w kodzie...............................................490 Bezpieczeństwo kodu w Visual Source Safe ...................................................e.........492 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........492 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.493 Warsztat...................................................e...................................................e.....................493 Quiz...................................................e...................................................e.....................493 Rozdział 19. Wdrażanie aplikacji ...................................................h..................... 495 Podstawowe informacje dotyczące wdrażania aplikacji .................................................495 Tworzenie programu instalacyjnego...................................................e......................497 Pliki konfiguracyjne...................................................e...............................................504 Wdrażanie aplikacji składających się z wielu projektów................................................505 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........508 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.509 Warsztat...................................................e...................................................e.....................509 Quiz...................................................e...................................................e.....................509 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............510 Rozdział 20. Wprowadzenie do XML-a ...................................................h............. 511 Co to jest XML?...................................................e...................................................e........511 Elementy ...................................................e...................................................e.............515 Atrybuty ...................................................e...................................................e..............516 Schematy...................................................e...................................................e.............517 Praca z XML-em ...................................................e...................................................e.......519 Obiektowy model opisu dokumentu (DOM) ...................................................e.........520 Obiekty pozwalające na odczyt danych z pliku XML i ich zapis.............................523 Odczytywanie zawartości pliku XML ...................................................e...................524 Zapisywanie dokumentu XML ...................................................e..............................529 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........531 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.531 Warsztat...................................................e...................................................e.....................533 Quiz...................................................e...................................................e.....................533 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............533 Rozdział 21. Tworzenie usług sieci Web w Visual Basic .NET .............................. 535 Co to jest usługa sieci Web? ...................................................e........................................535 SOAP — Simple Object Access Protocol...................................................e....................537 Protokół...................................................e...................................................e...............538 Web Service Description Language (WSDL)...................................................e........538 Wykrywanie usług sieci Web ...................................................e................................540 Tworzenie przykładowej usługi sieci Web ...................................................e..................542 Tworzenie projektu ...................................................e................................................543 Dodanie kodu źródłowego ...................................................e.....................................545 Kompilacja usługi sieci Web ...................................................e.................................546 Tworzenie klienta usługi sieci Web ...................................................e.............................548 Tworzenie projektu ...................................................e................................................549 Dodanie kodu źródłowego ...................................................e.....................................550 Spis treści 13 Bardziej zaawansowana usługa sieci Web ...................................................e...................553 Tworzenie usługi...................................................e...................................................e.553 Testowanie usługi ...................................................e..................................................556 Tworzenie klienta...................................................e...................................................e557 Dodanie kodu źródłowego ...................................................e.....................................560 Podsumowanie ...................................................e...................................................e..........564 Pytania i odpowiedzi ...................................................e...................................................e.564 Warsztat...................................................e...................................................e.....................565 Quiz...................................................e...................................................e.....................565 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............565 Dodatek A Odpowiedzi ...................................................h................................. 567 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 1....................................................e.............................567 Quiz...................................................e...................................................e.....................567 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............567 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 2....................................................e.............................568 Quiz...................................................e...................................................e.....................568 Ćwiczenie...................................................e...................................................e............569 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 3....................................................e.............................569 Quiz...................................................e...................................................e.....................569 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............569 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 4....................................................e.............................571 Quiz...................................................e...................................................e.....................571 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............571 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 5....................................................e.............................572 Quiz...................................................e...................................................e.....................572 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 6....................................................e.............................573 Quiz...................................................e...................................................e.....................573 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............573 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 7....................................................e.............................574 Quiz...................................................e...................................................e.....................574 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............575 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 8....................................................e.............................576 Quiz...................................................e...................................................e.....................576 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............577 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 9....................................................e.............................578 Quiz...................................................e...................................................e.....................578 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............579 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 10....................................................e...........................579 Quiz...................................................e...................................................e.....................579 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............580 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 11....................................................e...........................583 Quiz...................................................e...................................................e.....................583 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............584 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 12....................................................e...........................586 Quiz...................................................e...................................................e.....................586 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............586 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 13....................................................e...........................586 Quiz...................................................e...................................................e.....................586 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 14....................................................e...........................587 Quiz...................................................e...................................................e.....................587 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............587 14 Visual Basic .NET dla każdego Odpowiedzi do pytań z rozdziału 15....................................................e...........................587 Quiz...................................................e...................................................e.....................587 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............588 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 16....................................................e...........................589 Quiz...................................................e...................................................e.....................589 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............589 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 17....................................................e...........................593 Quiz...................................................e...................................................e.....................593 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............594 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 18....................................................e...........................595 Quiz...................................................e...................................................e.....................595 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 19....................................................e...........................595 Quiz...................................................e...................................................e.....................595 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............596 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 20....................................................e...........................596 Quiz...................................................e...................................................e.....................596 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............597 Odpowiedzi do pytań z rozdziału 21....................................................e...........................599 Quiz...................................................e...................................................e.....................599 Skorowidz...................................................h................................... 601 Rozdział 2. Praca z Visual Basic .NET Poprzedni rozdział zawierał podstawowe informacje dotyczące programowania, języ- ka Visual Basic i platformy .NET. W niniejszym rozdziale stworzymy właściwą apli- kację działającą w systemie Windows. Omówimy następuj ące zagadnienia: Środowisko Visual Studio Praca z plikami, projektami i rozwiązaniami Przykładowy projekt dla Windows Najpierw poznamy zintegrowane środowisko programisty czne Visual Studio (VS). Środowisko Visual Studio Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE — Integrated Development Envi- ronment) jest przeznaczone dla programistów tworzących aplikacje. Można, oczywi- ście, programować bez korzystania ze środowiska programistycznego i wpisywać kod źródłowy w edytorze tekstowym (np. w Notatniku), a następnie powstałe w edytorze pliki kompilować z wiersza poleceń. Programowanie w taki sposób jest jednak kło- potliwe i czasochłonne — niewielu programistów zdecydowałoby się na tworzenie oprogramowania bez wykorzystania środowiska programistycznego, które zawiera wiele funkcjonalnych narzędzi wspomagających tworzenie programów. Środowisko programistyczne pozwala na tworzenie rozbudowanych i funkcjonalnych aplikacji w bardzo krótkim czasie. Zanim zaczniemy Zanim rozpoczniemy pracę w Visual Basicu, musimy się upewnić, że nasze środowi- sko jest zainstalowane. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości związane z procesem instalacji, wróćmy do poprzedniego rozdziału. 48 Visual Basic .NET dla każdego Ustawienia parametrów środowiska Podczas pierwszego uruchomienia Visual Studio .NET pojawia się okno przypomi- nające swym wyglądem okno przeglądarki internetowej. Jest to Start Page — strona startowa zintegrowanego środowiska programowego Visual Studio .NET. W tym śro- dowisku znajdą się wszystkie nasze projekty, począwszy od prostych aplikacji, po strony WWW. W lewej części ekranu znajdują się odnośniki do kilku interesujących stron. Domyśl- nie wybrana jest strona służąca do określenia ustawień profilu użytkownika My Pro- file. Na tej stronie należy wybrać odpowiednie ustawienia parametrów środowiska wedle własnego uznania. Każdy użytkownik ma do wyboru kilka konfiguracji środo- wiska Visual Studio. Aby wybrać odpowiednią dla siebie konfigurację, należy trochę „poeksperymentować” z różnymi ustawieniami. Na razie pozostawmy ustawienia domyślne, takie jak na rysunku 2.1. Rysunek 2.1. Środowisko Visual Studio .NET można ustawić według własnego uznania tak, aby łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi narzędziami programistycznymi, łącznie ze starszą wersją Visual Basica Na razie należy wybrać profil Visual Basic Developer. Aby opuścić stronę My Profi- le, należy kliknąć odnośnik do strony Get Started. To, co widzimy, jest środowiskiem programistycznym, w którym możemy korzystać z wielu zawartych w nim narzędzi, służących do tworzenia oprogramowania. W środowisku umieszczono przeglądarkę internetową, która pozwala na wyświetlanie witryny startowej środowiska (rysunek 2.2). Strona Get Started zawiera odnośniki do istniejących, wcześniej utworzonych, pro- jektów oraz dwa przyciski. Jeden z nich służy do utworzenia nowego projektu New Project, a drugi — do otwarcia jednego z istniejących projektów Open Project. Ze strony startowej można, za pomocą odnośników umieszczonych w lewej części ekra- nu, wybrać jedną z ośmiu stron. Oprócz omówionej strony Get Started można wejść do: Rozdział 2. ♦ Praca z Visual Basic .NET 49 Rysunek 2.2. Strona startowa Visual Studio zawiera informacje dotyczące wcześniej utworzonych projektów Online Community. Tu znajdują się odsyłacze do stron i grup dyskusy jnych poświęconych Visual Studio .NET. Headlines. Na tej stronie można znaleźć wiadomości dotyczące środowiska Visual Studio i związanych z nim narzędzi. Aby strona otwierała się poprawnie, musimy mieć połączenie z Internetem (rysunek 2.3). Search Online, czyli wyszukiwarka internetowa. My Profile, strona ustawienia parametrów środowiska. Rysunek 2.3. Najnowsze informacje dotyczące Visual Basic .NET można znaleźć na stronie Headlines, gdzie są odsyłacze do stron umieszczonych w witrynie msdn.Microsoft.com 50 Visual Basic .NET dla każdego Strona startowa Visual Studio .NET została zaprojektowana w taki sposób, by spro- stać oczekiwaniom większości użytkowników. W razie potrzeby można zmienić za- wartość strony startowej — kod źródłowy jest dostępny w folderze Program Files Microsoft Visual Studio .NETHTML. Należy pamiętać, że może zdarzyć się sytuacja gdy modyfikacja strony startowej doprowadzi do jej uszkodzenia, bez możliwości odtworzenia. Najlepiej przed przystąpieniem do wprowadzania jakichkolwiek zmian w folderze HTML utworzyć jego kopię bezpieczeństwa. Główne okna środowiska Visual Studio Visual Studio zawiera wiele użytecznych okien. Po wybraniu profilu Visual Basic Developer, na ekranie komputera powinny znajdować się okna: omówionej wbudo- wanej przeglądarki, okno Solution Explorer (w którym pokazane są tworzone pro- jekty i pliki wygenerowane podczas ich tworzenia), okno Properties (właściwości) i okno narzędzi Toolbox. Istnieją jeszcze inne okna, niewidoczne po pierwszym uru- chomieniu. Są to między innymi: Object Browser Command/Immediate Task list Class View Server Explorer Te okna zostaną przedstawione w tym rozdziale, a o pozostałych będziemy dowiady- wać się w kolejnych rozdziałach. Właściwości okien środowiska Okna w środowisku Visual Studio są przystosowane do efektywnego wykorzystania powierzchni ekranu środowiska. Visual Studio .NET zapewnia wiele narzędzi i opcj
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Basic .NET dla każdego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: