Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00244 003339 24073594 na godz. na dobę w sumie
WordPress. Ćwiczenia praktyczne - książka
WordPress. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3702-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> wordpress
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Chcesz zaistnieć w sieci? WordPress Ci w tym pomoże!

Coraz więcej użytkowników internetu dojrzewa do tego, aby zerwać ze stereotypem biernego odbiorcy treści sieciowych i dołączyć do grona ich autorów. Niestety, większość z nich nie ma pojęcia o tworzeniu stron i mechanizmach stojących za ich działaniem. Jeśli i Ty masz coś interesującego do powiedzenia, pragniesz aktywnie włączyć się w społeczność blogerów, chcesz zaistnieć w sieci i wpływać na jej kształt, lecz brakuje Ci doświadczenia i wiedzy niezbędnych do opracowania profesjonalnego i atrakcyjnego serwisu WWW, z całą pewnością powinieneś zainteresować się WordPressem!

Ten popularny (i stale zwiększający swój zasięg) system zarządzania treścią odpowiada za działanie wielu poważnych portali internetowych, a mimo to konfiguruje się go i używa całkiem łatwo. Przekonasz się o tym, gdy sięgniesz po książkę 'WordPress. Ćwiczenia praktyczne' . Znajdziesz w niej podstawowe informacje na temat sposobu instalacji i konfiguracji systemu, dowiesz się, czym należy się kierować przy wyborze odpowiedniego serwera dla swojego bloga, nauczysz się tworzyć nowe wpisy i zarządzać wyglądem stron, a wszystko to bez konieczności przedzierania się przez grube tomy literatury fachowej - wystarczą Ci zebrane tu ćwiczenia!

Prowadź swój blog, korzystając z bezpłatnego systemu zarządzania treścią!Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stronę firmową?
Dołącz do Programu Partnerskiego - Zostań wtyczką Helionu!

więcej>>

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?cwwopr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3702-7 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność WstÚp Rozdziaï 1. Hosting Rozdziaï 2. wordpress.com wordpress.org cba.pl Instalacja Zakïadanie konta Baza danych WordPress Rozdziaï 3. Konfiguracja Logowanie Ustawienia ogólne Pisanie Czytanie Dyskusja Media PrywatnoĂÊ BezpoĂrednie odnoĂniki Rozdziaï 4. Wpisy SzesnaĂcie zasad Kategorie Dodawanie Usuwanie Edycja Spis treĂci 5 19 21 22 22 25 26 30 32 41 41 43 48 55 57 63 66 67 71 72 74 77 80 82 4 WordPress • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 5. Media Przesyïanie plików na serwer Biblioteka Rozdziaï 6. OdnoĂniki Usuwanie odnoĂników Kategorie Dodawanie odnoĂników Rozdziaï 7. Komentarze Siedem dobrych zasad „Komentowanie” Moderowanie komentarza — usuwanie Moderowanie komentarza — akceptowanie Rozdziaï 8. Strony Edytowanie Dodawanie Hierarchia Rozdziaï 9. Motywy Zmiana motywu Tïo Nagïówek Menu Instalowanie motywu Rozdziaï 10. Widgety Lokalizacja widgetów Archiwa Chmurka tagów Rozdziaï 11. Wtyczki Wyszukiwanie Instalowanie Rozdziaï 12. Uĝytkownicy Dodawanie 85 86 91 99 100 101 104 109 111 112 114 117 121 121 126 127 133 133 136 141 144 146 151 153 154 156 159 160 165 169 171 8 Strony WielkÈ zaletÈ WordPressa jest jego interaktywnoĂÊ. Witryna nie jest statyczna, gdyĝ czytelnicy mogÈ komentowaÊ artykuïy i polemizowaÊ z opiniami innych. Jednym sïowem — elek- troniczny Hyde Park. Oprócz stale aktualizowanych wpisów i komentarzy potrzebne sÈ rów- nieĝ strony statyczne. Moĝna na nich opublikowaÊ regulamin bloga, dane kontaktowe, informacje o autorze, cennik powierzchni rekla- mowej itp. Stron statycznych nie musimy tworzyÊ sami. WordPress ma wbudowa- ne narzÚdzia do ich redagowania i publikowania. Strony nie sÈ czÚĂciÈ uporzÈdkowanego chronologicznie ciÈgu wpisów na blogu. Nie moĝna ich przypisywaÊ do kategorii ani uzupeïniaÊ tagami. Po zainstalowaniu bloga jest w nim widoczna przykïadowa strona. Pozwala ona zorientowaÊ siÚ w wyglÈdzie i lokalizacji stron. Tak jak pozostaïe przykïadowe dane, moĝna jÈ usunÈÊ lub edytowaÊ. Edytowanie Strony moĝna edytowaÊ na dwa sposoby: szybki (bez moĝliwoĂci zmia- ny treĂci strony) i normalny (dopuszczajÈcy zmianÚ treĂci strony). Opcje dostÚpne w obu przypadkach zostaïy opisane w Êwiczeniach 8.1 i 8.2. 122 m W I C Z E N I E 8.1 WordPress • mwiczenia praktyczne Szybka edycja Aby wykonaÊ szybkÈ edycjÚ: 1. Kliknij przycisk Strony (rysunek 8.1). Rysunek 8.1. Przycisk Strony 2. Zostanie wyĂwietlona lista stron (rysunek 8.2). Przesuñ kursor nad nazwÚ strony, którÈ chcesz edytowaÊ. Rysunek 8.2. Lista stron 3. Kliknij odsyïacz Szybka edycja. 4. Zostanie wyĂwietlony formularz do szybkiej edycji strony (rysunek 8.3). Wprowadě zmiany, korzystajÈc ze wskazówek podanych w tabeli 8.1. Tabela 8.1. Szybka edycja — opcje Opcja Tytuï Opis Tytuï strony. Upr. nazwa Nazwa uĝywana w adresie strony. Data Hasïo DomyĂlnie data opublikowania strony; moĝna tu teĝ wpisaÊ datÚ jej aktualizacji. Wpisanie w polu Hasïo ciÈgu znaków powoduje, ĝe strona zostanie wyĂwietlona po podaniu hasïa. Bez podania hasïa widoczny jest tylko odsyïacz do strony. Rozdziaï 8. • Strony 123 Tabela 8.1. Szybka edycja — opcje — ciÈg dalszy Opcja Prywatne Rodzic KolejnoĂÊ Szablon Zezwól na komentarze Stan Opis Zaznaczenie opcji spowoduje, ĝe link do strony nie bÚdzie wyĂwietlany na blogu. Z listy moĝna wybraÊ stronÚ nadrzÚdnÈ w stosunku do edytowanej. Odsyïacze do strony sÈ uïoĝone od lewej do prawej w kolejnoĂci dodawania stron do serwisu. NadrzÚdnym kryterium porzÈdkowania sÈ liczby wpisane w polu KolejnoĂÊ. Im mniejsza liczba, tym bliĝej lewej krawÚdzi witryny jest wyĂwietlany odsyïacz do strony. Dla kaĝdej strony moĝe byÊ wybrany szablon, niezaleĝnie do szablonów pozostaïych stron. Zaznaczenie tego pola powoduje, ĝe pod tekstem strony zostanie wyĂwietlony formularz do wpisywania komentarzy. Komentarze zatwierdzone przez moderatora bÚdÈ publikowane pod treĂciÈ strony. Stronie moĝna przypisaÊ trzy statusy: Opublikowano, Oczekuje na przeglÈd oraz Szkic. Tylko pierwszy powoduje, ĝe strona jest widoczna w witrynie. Rysunek 8.3. Formularz do szybkiej edycji strony 5. Kliknij przycisk Aktualizacja. 124 WordPress • mwiczenia praktyczne m W I C Z E N I E 8.2 Peïna edycja Aby przeprowadziÊ peïnÈ edycjÚ: 1. Kliknij przycisk Strony (patrz rysunek 8.1). 2. Zostanie wyĂwietlona lista stron. Przesuñ kursor nad nazwÚ strony, którÈ chcesz edytowaÊ. 3. Kliknij odsyïacz Edytuj (rysunek 8.4). Rysunek 8.4. Lista stron 4. Zostanie wyĂwietlony formularz do edycji strony (rysunek 8.5). Wprowadě zmiany, korzystajÈc ze wskazówek podanych w tabeli 8.2. Tabela 8.2. Edycja — opcje Opcja Tytuï Edytuj DostÚpnoĂÊ Opis Tytuï strony. Nazwa uĝywana w adresie strony. Stronie moĝna przypisaÊ trzy statusy: Publiczne, Zabezpieczone hasïem oraz Prywatne. Tylko pierwszy powoduje, ĝe strona jest widoczna w witrynie bez ograniczeñ. Wybranie opcji Zabezpieczone hasïem spowoduje wyĂwietlenie pola Hasïo. Wpisanie w polu Hasïo ciÈgu znaków spowoduje, ĝe strona zostanie wyĂwietlona po podaniu hasïa. Bez podania hasïa widoczny jest tylko odsyïacz do strony. Zaznaczenie opcji Prywatne spowoduje, ĝe link do strony nie bÚdzie wyĂwietlany na blogu. Opublikowano DomyĂlnie jest to data opublikowania strony; moĝna tu wpisaÊ teĝ datÚ jej aktualizacji. Rozdziaï 8. • Strony 125 Tabela 8.2. Edycja — opcje Opcja Opis Szablon Niektóre motywy posiadajÈ wïasne szablony przeznaczone do wykorzystania na stronach. DziÚki nim uĝytkownik ma dostÚp do dodatkowych funkcji lub moĝe w specyficzny sposób sformatowaÊ treĂÊ. Jeĝeli uĝywany motyw posiada takie szablony, zostanÈ one wyĂwietlone w rozwijanym menu. Dla kaĝdej strony moĝe byÊ wybrany szablon, niezaleĝnie od szablonów pozostaïych stron. KolejnoĂÊ Odsyïacze do strony sÈ uïoĝone od lewej do prawej w kolejnoĂci dodawania stron do serwisu. Ikona wpisu NadrzÚdnym kryterium porzÈdkowania sÈ liczby wpisane w polu KolejnoĂÊ. Im mniejsza liczba, tym bliĝej lewej krawÚdzi witryny jest wyĂwietlany odsyïacz do strony. KlikniÚcie odsyïacza spowoduje wyĂwietlenie formularza pozwalajÈcego na dodanie do strony ikony. Ikona wpisu jest wyĂwietlana w lewym górnym rogu tekstu. Moĝe peïniÊ rolÚ podobnÈ do inicjaïu w ksiÈĝce. Rysunek 8.5. Formularz sïuĝÈcy do edycji strony 5. Kliknij przycisk Aktualizacja. 126 WordPress • mwiczenia praktyczne StronÚ zainstalowanÈ wraz z WordPressem moĝna caïkowicie zmieniÊ. Edycji moĝna poddaÊ zarówno tytuï, adres, treĂÊ, jak i atrybuty strony. Jeĝeli jedna strona to za maïo, trzeba dodaÊ do witryny kolejnÈ. Dodawanie Dodanie strony powoduje utworzenie nowej. W najprostszym wariancie strona moĝe byÊ pojedyncza i niezwiÈzana z innymi. m W I C Z E N I E 8.3 Dodawanie strony Aby dodaÊ stronÚ: 1. Kliknij przycisk Strony, a nastÚpnie Dodaj nowÈ (rysunek 8.6). Rysunek 8.6. Przyciski, których klikniÚcie powoduje przejĂcie do trybu edycji stron 2. Zostanie wyĂwietlony formularz do dodawania strony (rysunek 8.7). W polu widocznym pod nazwÈ formularza wpisz tytuï strony. W tytule strony moĝesz uĝywaÊ dowolnych znaków, wïÈcznie z przecinkami, apostrofami, znakami zapytania itp. Na podstawie tytuïu jest generowany adres strony. WordPress zadba o to, aby adres byï poprawny. WordPress nie sprawdza unikatowoĂci tytuïów. Moĝliwe jest istnienie w tym samym serwisie dwóch stron o jednakowym tytule. BÚdÈ one miaïy jednak róĝne adresy. 3. W pustym polu poniĝej pola wpisywania tytuïu zredaguj treĂÊ strony (rysunek 8.7). 4. Uzupeïnij formularz, korzystajÈc ze wskazówek podanych w tabeli 8.2. 5. Kliknij przycisk Opublikuj. Rozdziaï 8. • Strony 127 Rysunek 8.7. Formularz dodawania strony Hierarchia W przypadku rozbudowanych stron moĝna je podzieliÊ na tematy gïówne i uzupeïniajÈce. Taka hierarchiczna struktura uïatwia Ăledzenie tematów. W Êwiczeniu 8.4 najpierw zostanie dodana strona nadrzÚdna (rodzic), a nastÚpnie podrzÚdna. m W I C Z E N I E 8.4 Tworzenie hierarchicznej struktury stron Aby utworzyÊ hierarchicznÈ strukturÚ stron: 1. Kliknij przycisk Strony, a nastÚpnie Dodaj nowÈ (rysunek 8.8). 128 WordPress • mwiczenia praktyczne Rysunek 8.8. Dodawanie stron pojedynczych i uporzÈdkowanych hierarchicznie poczÈtkowo przebiega w ten sam sposób 2. W formularzu (rysunek 8.9) wpisz tytuï i treĂÊ strony nadrzÚdnej. Rysunek 8.9. Strona nadrzÚdna — bÚdzie moĝna jÈ ïatwo rozpoznaÊ 3. Kliknij przycisk Opublikuj (rysunek 8.10). Rysunek 8.10. Po klikniÚciu przycisku strona bÚdzie widoczna w witrynie 4. Teraz naleĝy dodaÊ kolejnÈ stronÚ. Kliknij przycisk Strony, a nastÚpnie Dodaj nowÈ (rysunek 8.11). Rysunek 8.11. Niezaleĝnie od miejsca w hierarchii dodawanie strony rozpoczyna siÚ tak samo 5. W formularzu (rysunek 8.12) wpisz tytuï i treĂÊ strony podrzÚdnej. Rozdziaï 8. • Strony 129 Rysunek 8.12. Strona podrzÚdna równieĝ bÚdzie ïatwa do rozpoznania 6. Z listy Rodzic (rysunek 8.13) wybierz stronÚ nadrzÚdnÈ. Rysunek 8.13. Dodane strony sÈ widoczne na liĂcie 7. Kliknij przycisk Opublikuj (rysunek 8.14). Rysunek 8.14. Strona podrzÚdna ma treĂÊ i miejsce w hierarchii. Moĝna jÈ zatem opublikowaÊ 8. Warto zobaczyÊ, jak struktura hierarchiczna wyglÈda w witrynie. Kliknij odsyïacz do gïównej strony bloga (rysunek 8.15). Rysunek 8.15. Odsyïacz do strony gïównej bloga 9. W witrynie przesuñ kursor na odsyïacz Strona nadrzÚdna (rysunek 8.16). Zostanie rozwiniÚte menu. 130 WordPress • mwiczenia praktyczne Rysunek 8.16. Struktura stron jest widoczna w menu 10. Kliknij odsyïacz Strona nadrzÚdna. Zostanie wyĂwietlona jej treĂÊ (rysunek 8.17). Rysunek 8.17. Nieco mylÈcy jest brak informacji o istnieniu strony podrzÚdnej 11. W witrynie przesuñ kursor na odsyïacz Strona nadrzÚdna, a nastÚpnie kliknij pozycjÚ Strona podrzÚdna (rysunek 8.18). Rysunek 8.18. StronÚ podrzÚdnÈ moĝna zaïadowaÊ po wybraniu jej z menu 12. Zostanie wyĂwietlona strona podrzÚdna (rysunek 8.19). Rysunek 8.19. Jedynie z treĂci moĝna siÚ zorientowaÊ, ĝe zostaïa wyĂwietlona strona podrzÚdna Rozdziaï 8. • Strony 131 Hierarchia stron jest najwyraěniej widoczna po zalogowaniu na zaplecze (rysunek 8.20). Rysunek 8.20. Stopieñ zagïÚbienia w hierarchii moĝna okreĂliÊ na podstawie gïÚbokoĂci wciÚcia Aby zaznaczyÊ wszystkie strony, naleĝy kliknÈÊ pole znajdujÈce siÚ na lewo od napisu Tytuï (rysunek 8.21). Rysunek 8.21. KlikniÚcie pola powoduje zaznaczenie wszystkich stron Polecenie wybrane z listy Masowe dziaïania odnosi siÚ do wszystkich zaznaczonych stron (rysunek 8.22). Rysunek 8.22. Po wybraniu polecenia naleĝy kliknÈÊ przycisk Zastosuj 132 WordPress • mwiczenia praktyczne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

WordPress. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: