Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01811 005879 21338421 na godz. na dobę w sumie
Windows 8 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Windows 8 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: , Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5660-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 8
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poczuj potężną moc Windows 8 PL!

Windows 8 dzieli użytkowników na dwie skrajne frakcje. Jedni są zachwyceni prostotą i możliwościami nowego systemu, inni z kolei zgrzytają zębami ze złości, gdy tylko próbują znaleźć jakieś punkty wspólne z poprzednimi wersjami. Wszystko dlatego, że firma z Redmond tym razem zaprezentowała coś autentycznie nowatorskiego. Windows 8 nie ma na przykład menu Start, tylko wzorowany na systemie Windows Phone ekran startowy. Nowy system operacyjny może być stosowany na różnych urządzeniach (komputerach, tabletach itp.), także tych, których obsługa opiera się na wykorzystaniu ekranów dotykowych. Ma być znacznie bezpieczniejszy i w pełni kompatybilny z Windows 7. Czas to sprawdzić!

Jeśli chcesz bez większego stresu przekonać się, jakie możliwości oferuje nowa wersja systemu Microsoftu, najlepiej będzie zacząć naukę z tą książką. Pozwoli Ci ona poznać w praktyce wszystkie najważniejsze funkcje Windows 8, od momentu instalacji po kwestie związane z połączeniami sieciowymi. Dowiesz się, jak pracować z paskiem zadań, zarządzać plikami i wykonywać na nich różne operacje czy wykorzystywać dołączone do systemu aplikacje. Zorientujesz się, gdzie szukać wskaźników wydajności systemu i jak go resetować. Wypróbuj Windows 8 PL i dołącz do grona zachwyconych użytkowników!

Wyprzedź innych i opanuj Windows 8 PL!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autorstwo: Danuta Mendrala (wstęp, rozdziały 1-6), Marcin Szeliga (wstęp, rozdziały 1-6). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?cwwin8 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5660-8 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp Instalowanie i aktualizowanie systemu Windows 8 Rozdziaï 1. Rozdziaï 2. Nowy interfejs Windows 8 Uruchamianie i zamykanie systemu Ekran startowy Aplikacje Windows 8 Rozdziaï 3. Klasyczny interfejs uĝytkownika Rozdziaï 4. Praca z oknami Pulpit Menu administracyjne i pasek zadañ ZarzÈdzanie systemem i rozwiÈzywanie typowych problemów Konta uĝytkowników WydajnoĂÊ Praca z systemem Rozdziaï 5. Biblioteki, pliki i foldery Eksplorator plików Biblioteki i dysk SkyDrive Operacje na plikach i folderach Rozdziaï 6. SieÊ PoïÈczenia sieciowe Praca w sieci lokalnej Internet 5 7 33 33 39 50 57 57 61 67 77 77 87 90 105 105 112 115 129 129 135 143 4 Windows 8 PL • mwiczenia praktyczne 4 ZarzÈdzanie systemem i rozwiÈzywanie typowych problemów Kaĝdy komputer powinien mieÊ swojego administratora. W przypadku domowych komputerów administrator nie ma wielu obowiÈzków: wystarczy, ĝe dopilnuje, aby komputer i zainstalowane na nim programy dziaïaïy szybko i dobrze, a kaĝdy z uĝytkowników mógï korzystaÊ z zasobów komputera (wraz z pod- ïÈczonymi urzÈdzeniami). Konta uĝytkowników Praca z systemem Windows wymaga posiadania konta uĝytkownika. Po zainstalowaniu systemu automatycznie tworzone sÈ dwa specjalne, poczÈtkowo zablokowane konta: Administrator (osoba zarzÈdzajÈca caïym systemem i majÈca maksymalne uprawnienia) i GoĂÊ (konto anonimowego uĝytkownika)1. Jedynym aktywnym, pozwalajÈcym na zalogowanie kontem jest konto osoby przeprowadzajÈcej instalacjÚ 1 Trzecie, specjalne konto o nazwie HomeGroupUser$ tworzone jest na potrzeby opisanych w rozdziale 6. grup domowych. 78 Windows 8 PL • mwiczenia praktyczne (to konto ma uprawnienia administratora). Z tego podrozdziaïu dowiesz siÚ, jak zarzÈdzaÊ swoim kontem i kontami innych uĝytkowników systemu. Tylko osoba majÈca uprawnienia administratora komputera moĝe zmieniaÊ ustawienia kont innych uĝytkowników. m W I C Z E N I E 4.1 Zmiana typu konta Kaĝdy uĝytkownik moĝe zmieniÊ typ swojego konta z konta Microsoft na lokalne i odwrotnie. Wymaga to jedynie wczeĂniejszego zaïoĝenia konta Windows Live ID. Korzystanie z konta Microsoft ma wiele korzy- Ăci: moĝna pracowaÊ z aplikacjami Windows 8 (takimi jak np. sklep) bez koniecznoĂci wielokrotnego logowania siÚ; zapisywanie i pobie- ranie plików z dysku SkyDrive równieĝ nie wymaga dodatkowego logowania. Ponadto wiele ustawieñ systemowych, m.in.: konfiguracja ekranu startowego i klasycznego pulpitu Windows, historia odwie- dzonych za pomocÈ przeglÈdarki Internet Explorer stron WWW oraz poĂwiadczenia uĝywane do logowania do serwisów internetowych i zdalnych komputerów, równieĝ bÚdzie automatycznie synchronizo- wane pomiÚdzy naszymi urzÈdzeniami. Jeĝeli zdecydujesz siÚ na uĝywanie konta Microsoft, to Twoim logi- nem bÚdzie powiÈzany z kontem Windows Live ID adres e-mail. A to oznacza, ĝe zarówno hasïo do konta e-mail, jak i hasïo do konta Win- dows Live ID muszÈ byÊ naprawdÚ bezpieczne, bo bÚdÈ naraĝone na wiele ataków, w tym na próby ich odgadniÚcia. ¿eby zmieniÊ typ konta (zmiana typu konta wymaga poïaczenia z internetem): 1. Kliknij widocznÈ w prawym górnym rogu ekranu startowego ikonÚ swojego konta i wybierz opcjÚ Zmieñ awatar (w ten sposób wyĂwietlisz okno ustawieñ systemowych). 2. Przejdě do sekcji Uĝytkownicy i kliknij PrzeïÈcz na konto Microsoft (rysunek 4.1). 3. Zostaniesz poproszony o bieĝÈce hasïo (hasïo chroniÈce lokalne konto uĝytkownika) — podaj je i kliknij Dalej. Rozdziaï 4 • ZarzÈdzanie systemem i rozwiÈzywanie typowych problemów 79 Rysunek 4.1. W przypadku kont typu Microsoft zmiana lub zresetowanie hasïa wymaga poïÈczenia siÚ z usïugÈ Windows Live ID lub dodania komputera do listy zaufanych urzÈdzeñ 4. Wpisz adres e-mail i kliknij Dalej. Jeĝeli bÚdzie to adres powiÈzany juĝ z kontem Windows Live ID, zostaniesz poproszony o wpisanie hasïa do tego konta. W przeciwnym razie wyĂwietli siÚ formularz pozwalajÈcy zaïoĝyÊ konto Windows Live ID. 5. Po zweryfikowaniu poprawnoĂci Twoich danych i klikniÚciu przycisku Zakoñcz zmiana typu konta zostanie zakoñczona. Podczas nastÚpnego logowania do systemu bÚdziesz musiaï podaÊ hasïo do konta Windows Live ID. m W I C Z E N I E 4.2 Wybieranie zaufanych urzÈdzeñ i dodatkowe sposoby logowania Po pierwszym zalogowaniu do urzÈdzenia na konto typu Microsoft moĝesz uznaÊ to urzÈdzenie za zaufane. Oznacza to, ĝe Twoje hasïa do witryn WWW, aplikacji czy lokalizacji sieciowych zostanÈ pobrane i zapisane na tym urzÈdzeniu. 80 Windows 8 PL • mwiczenia praktyczne ¿eby uznaÊ to urzÈdzenie za zaufane: 1. WyĂwietl okno ustawieñ komputera (np. naciskajÈc kombinacjÚ klawiszy Windows+C i wybierajÈc Ustawienia/Zmieñ ustawienia komputera). 2. Przejdě do sekcji Uĝytkownicy. 3. Pod nazwÈ Twojego konta Microsoft widoczny bÚdzie komunikat informujÈcy, ĝe dane urzÈdzenie nie jest zaufane. Kliknij znajdujÈcy siÚ pod nim przycisk Ten komputer jest zaufany. 4. Automatycznie uruchomiona przeglÈdarka poïÈczy CiÚ z usïugÈ Windows Live ID. Potwierdě chÚÊ uznania danego urzÈdzenia za zaufane. 5. Na podany w profilu Windows Live ID adres e-mail wysïana zostanie wiadomoĂÊ z odnoĂnikami, których klikniÚcie spowoduje uznanie tego urzÈdzenia za zaufane. Odpowiedni kod zostanie równieĝ wysïany SMS-em. Uĝytkownicy tradycyjnych, wyposaĝonych w klawiatury kompute- rów mogÈ bezpiecznie wpisywaÊ dïugie i skomplikowane chroniÈce ich konta (w szczególnoĂci konta Microsoft) hasïa. Jednak uĝytkow- nicy tabletów sÈ w innej sytuacji — w ich przypadku hasïa wpisywane na widocznej na ekranie klawiaturze mogÈ byÊ ïatwo podglÈdniÚte. Dlatego Windows 8 umoĝliwia dodanie do konta innych sposobów logowania — za pomocÈ gestów lub kodu PIN. ¿eby dodaÊ inne sposoby logowania: 1. WyĂwietl okno ustawieñ urzÈdzenia i przejdě do sekcji Uĝytkownicy. 2. Najpierw dodaj hasïo obrazkowe: a) Kliknij Utwórz hasïo obrazkowe. b) Zostaniesz poproszony o podanie bieĝÈcego hasïa. c) Po potwierdzeniu Twojej toĝsamoĂci zostaniesz poproszony o wybór obrazka, na którym bÚdziesz mógï utworzyÊ hasïo (rysunek 4.2). d) Kliknij Wybierz obraz, a nastÚpnie wybierz rysunek. e) Po potwierdzeniu wyboru zostaniesz poproszony o narysowanie na nim trzech gestów — pamiÚtaj, ĝe ten rysunek zostanie wyĂwietlony kaĝdej osobie, która bÚdzie chciaïa zalogowaÊ siÚ na Twoje konto, a wiÚc nie obrysowywuj ewidentnych elementów rysunku. Rozdziaï 4 • ZarzÈdzanie systemem i rozwiÈzywanie typowych problemów 81 Rysunek 4.2. Hasïa obrazkowe skïadajÈ siÚ z trzech gestów, z których kaĝdy moĝe byÊ kombinacjÈ linii, okrÚgów i klikniÚÊ f) Po udanym potwierdzeniu wszystkich trzech gestów Twoje hasïo obrazkowe zostanie ustawione. 3. NastÚpnie utwórz kod PIN (pamiÚtaj, ĝe odgadniÚcie czterocyfrowego kodu PIN wymaga sprawdzenia jedynie 10 000 kombinacji, a wiÚc taki sposób logowania jest znacznie mniej bezpieczny niĝ hasïa tradycyjne czy obrazkowe): a) Kliknij Utwórz numer PIN. b) Zostaniesz poproszony o podanie bieĝÈcego hasïa. c) NastÚpnie dwukrotnie wpisz czterocyfrowy kod PIN i kliknij Zakoñcz. 4. Przy nastÚpnym logowaniu bÚdziesz mógï wybraÊ sposób potwierdzenia Twojej toĝsamoĂci (rysunek 4.3). 82 Windows 8 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.3. Zalogowanie siÚ za pomocÈ PIN-u jest szybsze, ale mniej bezpieczne niĝ zalogowanie siÚ za pomocÈ hasïa obrazkowego, które wymaga wiernego powtórzenia trzech gestów m W I C Z E N I E 4.3 Zmiana ustawieñ konta Kaĝdy uĝytkownik moĝe teĝ zmieniÊ ikonÚ swojego konta i chroniÈce je hasïo. W tym celu: 1. Kliknij widocznÈ w prawym górnym rogu ekranu startowego ikonÚ Twojego konta i wybierz opcjÚ Zmieñ awatar. 2. Jeĝeli chcesz, ĝeby ikonÈ Twojego konta byï plik graficzny, kliknij PrzeglÈdaj i wybierz ten plik. 3. Jeĝeli do urzÈdzenia podïÈczona jest kamera, wybierz opcjÚ Kamera i zrób sobie zdjÚcie. 4. Przejdě do sekcji Uĝytkownicy. 5. W sekcji Opcje logowania znajdujÈ siÚ przyciski pozwalajÈce zmieniÊ standardowe hasïo, hasïo obrazkowe (jeĂli zostaïo ustawione) i PIN (jeĝeli zostaï ustawiony). 6. Zmiana hasïa obrazkowego i PIN-u niczym nie róĝni siÚ od ich ustawienia: a) Po wybraniu odpowiedniej opcji zostaniesz poproszony o podanie aktualnego hasïa. b) NastÚpnie bÚdziesz mógï podaÊ nowe hasïo obrazkowe lub nowy PIN. Rozdziaï 4 • ZarzÈdzanie systemem i rozwiÈzywanie typowych problemów 83 7. Zmiana hasïa lokalnego konta wymaga podania aktualnego hasïa, a nastÚpnie dwukrotnego wpisania nowego. 8. Zmiana hasïa konta Microsoft równieĝ wymaga podania aktualnego hasïa, a nastÚpnie dwukrotnego wpisania nowego (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. ZmieniÊ hasïo do konta Microsoft moĝna teĝ, ïÈczÈc siÚ z dostÚpnÈ pod adresem https://accountservices.passport.net usïugÈ Windows Live ID 9. Zamknij okno ustawieñ. Ostatnia, ale bardzo waĝna zmiana ustawieñ konta, którÈ jednak mogÈ wykonaÊ tylko administratorzy, polega na okreĂleniu, czy dany uĝyt- kownik bÚdzie miaï uprawnienia administratora, czy standardowego uĝytkownika. 84 Windows 8 PL • mwiczenia praktyczne TÚ zmianÚ moĝna przeprowadziÊ z poziomu Panelu sterowania: 1. NaciĂnij kombinacjÚ klawiszy Windows+X i uruchom Panel sterowania. 2. Wybierz sekcjÚ Konta i Bezpieczeñstwo rodzinne/Konta uĝytkowników. 3. Kliknij odnoĂnik Zmieñ typ swojego konta (rysunek 4.5). Zmiana konta innego uĝytkownika wymaga klikniÚcia odnoĂnika ZarzÈdzaj innym kontem i wybrania konta, którego poziom uprawnieñ ma byÊ zmieniony. Rysunek 4.5. ZwróÊ uwagÚ na nieaktywnÈ opcjÚ Standardowy — Windows 8 nie dopuĂci do przypadkowego usuniÚcia lub odebrania uprawnieñ wszystkim administratorom systemu 4. Zamknij okno Panelu sterowania. m W I C Z E N I E 4.4 Zakïadanie nowego konta Kaĝdy uĝytkownik danego urzÈdzenia powinien mieÊ wïasne konto. W celu utworzenia nowego konta, które jest niezbÚdne do zalogowa- nia siÚ w systemie Windows 8: Rozdziaï 4 • ZarzÈdzanie systemem i rozwiÈzywanie typowych problemów 85 1. WyĂwietl okno ustawieñ urzÈdzenia. 2. Przejdě do sekcji Uĝytkownicy. 3. Wybierz opcjÚ Dodaj uĝytkownika. 4. Jeĝeli nowe konto ma byÊ kontem Microsoft, wpisz adres e-mail. JeĂli nie, wybierz opcjÚ Zaloguj siÚ bez uĝycia konta Microsoft, a nastÚpnie wybierz Konto lokalne. 5. Wpisz nazwÚ nowego uĝytkownika, hasïo chroniÈce jego konto i wskazówkÚ dla tego hasïa (rysunek 4.6). Rysuek 4.6. WadÈ dodawania uĝytkowników z poziomu ekranu startowego jest to, ĝe administrator bÚdzie znaï poczÈtkowe hasïa do ich kont 6. Zadecyduj, czy tworzone konto bÚdzie kontem dziecka i ma byÊ dodatkowo ograniczone filtrem rodzinnym (tak utworzone konto bÚdzie miaïo uprawnienia standardowego uĝytkownika). 7. Po klikniÚciu przycisku Zakoñcz konto zostanie utworzone. PoproĂ nowego uĝytkownika, ĝeby przy pierwszym logowaniu w sposób pokazany w poprzednim Êwiczeniu ustawiï sobie hasïo. 86 m W I C Z E N I E 4.5 Windows 8 PL • mwiczenia praktyczne Resetowanie zapomnianego hasïa Jeĝeli któryĂ z uĝytkowników zapomni swojego hasïa, administrator moĝe mu je zresetowaÊ. Operacja taka nie wymaga podania bieĝÈcego (zapomnianego) hasïa, ale spowoduje, ĝe uĝytkownik utraci dostÚp do zaszyfrowanych przez siebie plików i przechowywanych na urzÈ- dzeniu haseï do witryn WWW i miejsc sieciowych. ¿eby zresetowaÊ hasïo: 1. NaciĂnij kombinacjÚ klawiszy Windows+X i uruchom Panel sterowania. 2. Wybierz sekcjÚ Konta i Bezpieczeñstwo rodzinne/Konta uĝytkowników. 3. Kliknij odnoĂnik ZarzÈdzaj innym kontem. 4. Wybierz konto uĝytkownika, który zapomniaï swojego hasïa. 5. Kliknij odnoĂnik Zmieñ hasïo i dwukrotnie wpisz nowe hasïo (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Jeĝeli uĝytkownik dodaï sobie inne sposoby logowania, przed zresetowaniem jego hasïa poproĂ go o zalogowanie siÚ za pomocÈ hasïa obrazkowego lub kodu PIN i odszyfrowanie plików 6. Po klikniÚciu Zmieñ hasïo hasïo zostanie zresetowane.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 8 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: