Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 008836 22995510 na godz. na dobę w sumie
Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne - książka
Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-876-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Nie ma na świecie nikogo, kto pasjonowałby się w jakiś sposób grafiką komputerową, a jednocześnie nie znał, albo chociaż nie słyszał o programie Adobe Photoshop. Jeśli na co dzień zajmujesz się retuszowaniem zdjęć, tworzeniem kolekcji obrazów, czy też projektowaniem wyglądu stron internetowych, to wiesz na pewno jaką potęgą dysponujesz, gdy wśród posiadanych przez Ciebie programów znajduje się Photoshop.

A co z tymi, którzy nie wiedzą o Photoshopie nic? Co z tymi, którzy z zazdrością spoglądają na prace innych grafików, zastanawiając się przy tym jak wiele wiedzy i wysiłku potrzeba do tworzenia podobnych dzieł komputerowej sztuki? Dla nich właśnie przeznaczona jest niniejsza książka, 'Adobe Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne'. Publikacja ta omawia podstawowe aspekty pracy w programie Photoshop, ilustrując zastosowanie tego narzędzia prostymi, ale praktycznymi przykładami.

Dzięki tej książce nauczysz się jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Photoshop 7. Æwiczenia praktyczne Autor: £ukasz Oberlan ISBN: 83-7197-876-6 Format: B5, stron: 104 Nie ma na ġwiecie nikogo, kto pasjonowa³by siê w jakiġ sposób grafik¹ komputerow¹, a jednoczeġnie nie zna³, albo chocia¿ nie s³ysza³ o programie Adobe Photoshop. Jeġli na co dzieñ zajmujesz siê retuszowaniem zdjêæ, tworzeniem kolekcji obrazów, czy te¿ projektowaniem wygl¹du stron internetowych, to wiesz na pewno jak¹ potêg¹ dysponujesz, gdy wġród posiadanych przez Ciebie programów znajduje siê Photoshop. A co z tymi, którzy nie wiedz¹ o Photoshopie nic? Co z tymi, którzy z zazdroġci¹ spogl¹daj¹ na prace innych grafików, zastanawiaj¹c siê przy tym jak wiele wiedzy i wysi³ku potrzeba do tworzenia podobnych dzie³ komputerowej sztuki? Dla nich w³aġnie przeznaczona jest niniejsza ksi¹¿ka, „Adobe Photoshop 7. Æwiczenia praktyczne”. Publikacja ta omawia podstawowe aspekty pracy w programie Photoshop, ilustruj¹c zastosowanie tego narzêdzia prostymi, ale praktycznymi przyk³adami. Dziêki tej ksi¹¿ce nauczysz siê jak: • przygotowaæ obraz do druku, • tworzyæ grafikê dla stron WWW, • korygowaæ kolorystykê, jasnoġæ i kontrast, • poprawiæ jakoġæ starej i zniszczonej fotografii, • tworzyæ selekcje i wykorzystywaæ warstwy. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa .................................................................................................................................................... 5 Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z programem ....................................................................................................... 7 Interfejs...................................................7...................................................7...................................7 Posługiwanie się poszczególnymi elementami interfejsu programu .....................................8 ...........12 Palety...................................................7...................................................7................... Rozdział 2. Podstawy edycji obrazu ....................................................................................................................... 19 Teoria obrazu...................................................7...................................................7........................19 Przygotowanie obrazu do dalszej obróbki ...................................................7................................23 Kadrowanie obrazu ...................................................7...................................................7........23 Prostowanie skrzywionego obrazu ...................................................7...................................26 Zmiana systemu barwnego obrazu...................................................7....................................27 Zapisywanie plików w różnych formatach ...................................................7.......................28 Rozdział 3. Korekcja kolorów i retusz obrazu ................................................................................................... 31 Korekcja kolorów ...................................................7...................................................7.................31 Polecenie Variations ...................................................7...................................................7......32 Polecenie Hue/Saturation...................................................7..................................................35 Korekcja jasności i kontrastu ...................................................7..................................................40 Polecenie Brightness/Contrast ...................................................7..........................................40 Polecenie Levels ...................................................7...................................................7............42 Polecenie Curves...................................................7...................................................7............45 Dodatkowa korekcja obrazu...................................................7...................................................7.48 Polecenie Gradient Map...................................................7...................................................7.48 Polecenie Invert ...................................................7...................................................7.............50 Polecenie Equalize ...................................................7...................................................7.........52 Polecenie Threshold...................................................7...................................................7.......53 Polecenie Posterize ...................................................7...................................................7........54 Korekcja obrazu za pomocą filtrów ...................................................7........................................54 Retuszowanie zdjęcia ...................................................7...................................................7...........58 Co dalej?...................................................7...................................................7................ ...............60 Rozdział 4. Selekcje ........................................................................................................................................................ 61 Narzędzia zaznaczenia ...................................................7...................................................7.........61 Rectangular Marquee, Elliptical Marquee ...................................................7........................61 Lasso ...................................................7...................................................7..............................63 Magic Wand...................................................7...................................................7...................65 Pen...................................................7...................................................7...................... ............67 4 Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne Modyfikacja zaznaczenia ...................................................7...................................................7.....70 Dodawanie, odejmowanie i iloczyn zaznaczeń................................................7....................70 Przemieszczanie i przekształcanie zaznaczenia...................................................7................72 Rozdział 5. Warstwy i kompozycje.......................................................................................................................... 75 Podstawowe operacje na warstwach ...................................................7.......................................76 Tworzenie nowej warstwy ...................................................7................................................76 Usuwanie warstwy ...................................................7...................................................7.........77 Powielanie warstwy ...................................................7...................................................7.......77 Łączenie warstw...................................................7...................................................7.............78 Zmiana kolejności warstw ...................................................7................................................79 Wielowarstwowe kompozycje graficzne ...................................................7................................80 Dodawanie cienia do płaskiego obrazu...................................................7.............................80 Tworzenie przycisków na stronę WWW ...................................................7..........................85 Dodatek A Przygotowanie obrazów na potrzeby publikacji elektronicznej.................................... 91 Wybór właściwego formatu ...................................................7...................................................7.91 ......92 ....94 Tworzenie galerii zdjęć ...................................................7...................................................7........96 Format GIF...................................................7...................................................7............... Format JPEG ...................................................7...................................................7.............. Dodatek B Skróty klawiaturowe............................................................................................................................. 99 Próba szybkości — mysz ...................................................7...................................................7...100 Próba szybkości — klawiatura ...................................................7..............................................100 Kilka wskazówek ...................................................7...................................................7...............100 Narzędzia ...................................................7...................................................7.....................101 Rozmiar pędzla ...................................................7...................................................7............101 Narzędzie Move ...................................................7...................................................7...........101 Wyświetlanie i ukrywanie palet...................................................7......................................101 Zmiana wielkości podglądu ...................................................7............................................102 Menu kontekstowe ...................................................7...................................................7.......102 Kolor narzędzia i kolor tła ...................................................7..............................................102 Wypełnianie ...................................................7...................................................7.................102 Warstwy ...................................................7...................................................7.......................102 Polecenia Step Backward (Undo) i Step Forward ...................................................7..........102 Polecenia menu Adjustments ...................................................7..........................................103 Przycisk Reset ...................................................7...................................................7..............103 Rozdział 2. Podstawy edycji obrazu Teoria obrazu Skoro już omówiliśmy wygląd programu, czas zapoznać się z niezbędną teorią. Czy potra- fisz powiedzieć, co kryje się pod pojęciem „obraz”? Z pewnością spotkałeś się z wieloma różnymi definicjami, jednak nie każda była prawdziwaó. Spróbujmy to wyjaśnić. Najczęściej w czasie pracy z programem Photoshop mamy do czynienia z tzw. obrazem rastrowym. Najogólniej rzecz biorąc obraz widoczny na ekranie monitora składa się z po- jedynczych, maleńkich punktów, zwanych pikselami. Każdy z pikseli może mieć odmienny kolor — współczesne systemy komputerowe (w tym prawdopodobnie także i twój) pozwa- lają na korzystanie z palety liczącej ok. 16,7 milionów kolorów. Oznacza to, że pojedynczy piksel może mieć dowolny kolor ze wspomnianego zakresu. Piksele są zazwyczaj bardzo małe, dlatego oko ludzkie nie dostrzega każdego z nich, postrzegając je jako jedną, większą całość. Zwykle układają się w większe grupy punktów o zbliżonych kolorach, co daje efekt płynnego przechodzenia jednego koloru w inny. Z tego powodu obrazy rastrowe, a więc zbu- dowane z pojedynczych pikseli, nazywane są również obrazami o jednolitej ciągłości barw. W jaki sposób pozyskać obrazy odpowiednie do obróbki w Photoshopie? Istnieje wiele możliwości: skanowanie, fotografia cyfrowa, Internet, zdjęcia na płytach CD-ROM (tzw. zdjęcia „royalty-free”). Można też samodzielnie narysować cokolwiek w programie do edycji grafiki wektorowej (na przykład we wspomnianym na początku poprzedniego rozdziału programie Adobe Illustrator bądź, popularnym pakiecie CorelDRAW) i później przenieść taki obraz do Photoshopa, aby poddać go dalszej edycji. W poniższych przykładach posłu- żymy się obrazami standardowo dołączanymi do programu przez jego producenta, firmę Adobe. 20 Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne W większości przypadków są to profesjonalnie przygotowane zdjęcia, przekształcone do po- staci cyfrowej za pomocą wysokiej klasy skanerów. Dzięki temu świetnie nadają się do za- prezentowania podstawowych możliwości Photoshopa w zakresie edycji obrazów. W po- niższym ćwiczeniu nauczymy się zmieniać wielkość i rozdzielczość obrazu przez zmianę liczby i gęstości tworzących go pikseli. Za pomocą tej techniki możemy łatwo przygotować obraz, który będzie mógł pełnić funkcję tapety pulpitóu Windows. Zmiana wielkości obrazu Ćwiczenie 2.1. 1. 2. Korzystając ze wskazówek podanych w ćwiczeniu 1.1 (patórz poprzedni rozdział), otwórz dowolny plik z obrazem spośród tych, które zónajdziesz na oryginalnej płycie CD-ROM z programem Adobe Photoshop 7.0 (folder Goodies/Stock Art/Images). W niniejszym ćwiczeniu możesz oczywiście posłużyć się także obrazem ze swojej własnej kolekcji. Zwróć jednak uwagę na to, by wybraóny obraz miał układ poziomy. Kiedy wskazany przez ciebie obraz pojawi się już w óoknie dokumentu programu Photoshop, kliknij myszą menu Image i wybierz z niego polecenie Image Size. Po chwili na ekranie pojawi się okno dialogowe o nazówie Image Size. Rysunek 2.1. Okno dialogowe Image Size 3. 4. W oknie dialogowym Image Size znajduje się szereg opcji umożliwiających zmianę wymiarów obrazu. Ponieważ naszym zamiarem jest przyógotowanie obrazka do wyświetlania na pulpicie, istotne dla nas parametryó znajdują się w sekcji Pixel Dimensions. Zauważ, że znajdują się tam dwa pola tekstowe, Width (szerokość) oraz Height (wysokość). Umożliwiają one zmianę parametrów określóających wielkość obrazka. Spróbujmy zmienić na przykład wysokość obróazu. W tym celu wpisz w polu Height nową, większą wartość (na przykład 1800). Zanim klikniesz przycisk OK, zwróć uwagę na napis Pixel Dimensions, widoczny w górnej części okna dialogowego Image Size. Okazuje się, że znajduje się tam również informacja o aktualnej wielkości pliku z obrazem (w ómoim przypadku — 6,61M, czyli 6,61 megabajta). Wprowadzając nową wartość w polu tekstowym Height, z pewnością zauważyłeś, że w trakcie wpisywania kolejnych cyfr liczby 1800 (lub tej, którą wprowadziłeś) zmieniały się wskazania wielkości pliku. Dzieje się tak, ponieważ program na bieżąco oblicza końcową wielkość pliku na podstawie jego wymiarów. Po wpisaniu wartości 1800 wielkość mojego plóiku będzie wynosić 9,59 MB. Zwróć uwagę, że obok nowej wartości widnieje także (w nawiasie) wskazanie pierwotnej wielkości pliku, tzn. określonej przez program przeód wywołaniem okna Image Size. Teraz kliknij przycisk OK — rysunek 2.2. Rozdział 2. (cid:1) Podstawy edycji obrazu 21 Rysunek 2.2. W oknie dialogowym Image Size znajdziesz również informacje o przewidywanej wielkości pliku po dokonaniu zmian 5. Co się stało? Obrazek zrobił się kwadratowy (patrz rysuónek 2.3). Jest to efekt wprowadzenia tych samych wartości określających zarówno szerokość, jak i wysokość obrazka. Zauważ, że żaden z fragmentów obrazu nie zoóstał obcięty; jego zawartość została po prostu dopasowana do ramki o określonej ówielkości (1862×1800 pikseli). Aby uniknąć podczas skalowania obrazu takiej sytuacóji i zachować jego proporcje (tzn. nie zmieniać jego kształtu), należy w oknie diaólogowym Image Size zaznaczyć opcję Constrain Proportions. Rysunek 2.3. Efekt zmiany wielkości obrazka bez zachowania proporcji 6. 7. Cofnij ostatnio wykonaną czynność, naciskając kombinóację klawiszy Ctrl+Z (zamiast tego możesz kliknąć poprzedni stan historiió dokumentu na palecie History lub wybrać polecenie Step Backward z menu Edit). Obraz przyjmie pierwotny kształt. Wywołaj raz jeszcze okno dialogowe Image Size, wybierając polecenie Image Size z menu Image. 22 Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne 8. W oknie dialogowym Image Size zaznacz opcję Constrain Proportions. Obok pól tekstowych Width oraz Height pojawi się ikona łańcucha. Od tej chwili zmiana wysokości obrazka spowoduje również adekwatną zmianę jego szerokości (i odwrotnie). Wypróbuj działanie tej opcji, wpisując w polu Width wartość na przykład . Potwierdź zmianę wielkości przyciskiem OK. Rysunek 2.4. Proporcjonalna zmiana wielkości obrazka jest znacznie łatwiejsza po uaktywnieniu opcji Constrain Proportions w oknie dialogowym Image Size 9. Obrazek przyjmie nową wielkość, stosowną do wartoścói wprowadzonych do pól Height oraz Width w oknie dialogowym Image Size, tym razem z zachowaniem oryginalnych proporcji. Posiada on już teraz wymiaryó zbliżone do jednego z popularniejszych rozmiarów pulpitu w systemie Windóows, tzn. 1024×768 pikseli. Oczywiście możesz nadać obrazkowi dokładnie tę samą wielkość — wystarczy wyłączyć opcję Constrain Proportions w oknie dialogowym Image Size i wprowadzić oddzielnie nowe wartości szerokości i wysokości obrazka (odpowóiednio 1024 oraz 768 pikseli). W oknie dialogowym Image Size znajdują się również opcje ustawiania wielkości obrazka na potrzeby druku (sekcja Document Size). Domyślnie wartości te wyrażone są w centyme- trach i określają wielkość obrazka, jaką przyjmie on po wydrukowaniu na papierze lub na- świetleniu na kliszy. Z pewnością zauważyłeś, że na przykład zmiana wysokości obrazka wyrażonej w pikselach powoduje zmianę jego wymiaru pionowego. Parametry te są więc od siebie zależne. W oknie dialogowym Image Size znajdują się ponadto jeszcze dwie inne opcje, Resolution (rozdzielczość) w sekcji Document Size oraz Resample Image — lista rozwijana u dołu okna). Rozdzielczość określa ilość pikseli w obrazie, która przypada na odcinek jednego cala (stąd jednostka — pixels/inch, czyli piksele/cal)1. Im większa wartość tego parametru, tym bardziej wyrazisty obraz w druku, ale jednocześnie większy rozmiar pliku. Nie ma potrzeby zmiany tego parametru w przypadku ustawiania nowej wielkości obrazka, który będzie później tylko wyświetlany na ekranie. Parametr Resample Image pozwala natomiast określić sposób, w jaki program Photoshop utworzy dodatkowe piksele obrazu w przypadku zwiększenia jego wymiarów. Na tym etapie poznawania programu wystarczy wiedzieć, że najlepszą jakość daje opcja Bicubic, która jest też wybierana domyślnie. 1 Jeżeli nasz obraz był utworzony, lub przetwarzany w europie, najprawdopodobniej jednostką rozdzielczości będzie piksel/centymetr. Jak się domyślasz, wartośczi rozdzielczości podawane tych jednostkach wynikająz z prostego przeliczenia. Jednak Photoshop wyświetli zwartość w takich jednostkach, w jakich obraz zostałz zapisany, niezależnie od Twoich preferencji. Na przykład obraz rozdzielczości 300 dpi będzie miał rozdzielczość 118,11 ppc (pikseli na centymetr). Rozdział 2. (cid:1) Podstawy edycji obrazu 23 Przygotowanie obrazu do dalszej obróbki Czasem nie wystarczy wczytanie obrazka do programu óPhotoshop. Aby móc efektywnie wykorzystać zaawansowane narzędzia programu w procesie edycji, obraz powinien być odpowiednio przygotowany. Zwykle owe czynności ograniczają się do wyprostowania krzywo zeskanowanego obrazu, skadrowania, wyboru sposobu rozbarwiania obrazu czy formatu zapisu. Innym razem należy przeprowadzić zaawansowaną korekcję kolorów, aby nadać obrazkowi pożądany wygląd, odpowiedni do wydrukowania na przykład na dru- karce atramentowej lub laserowej. W tej części rozdziału znajdziesz opis takich właśnie, najbardziej podstawowych operacji edycyjnych. Zaczniemy od kadrowania. Kadrowanie obrazu Kadrowanie obrazu to inaczej przycinanie go od krawędzi. Stosuje się je zazwyczaj po to, aby pozbawić obraz zbędnego obramowania w postaci poszarpanych krawędzi, lub ograni- czyć go do treści która nas interesuje. W programie Photoshop czynność kadrowania jest bardzo prosta. Wykonuje się ją w następujący sposóbó: Kadrowanie obrazu Ćwiczenie 2.2. 1. 2. 3. Otwórz plik z obrazem przeznaczonym do kadrowania (móoże to być na przykład — i najlepiej — niedokładnie zeskanowana ilustracja lóub zdjęcie). Kiedy wybrany obraz się pojawi, wybierz polecenie Rulers z menu View. W oknie dokumentu zostaną wyświetlone miarki, dzięki którymó można będzie precyzyjnie określić obszar kadrowania obrazu (inaczej: narysowaóć nowe krawędzie obrazu). Jeśli miarki były już wcześniej obecne w oknie dokumóentu, wybranie tego polecenie spowoduje ukrycie miarek. Obecność miarek w oknie dokumentu nie zawsze jest poztrzebna; możesz łatwo i szybko wyświetlać je lub ukrywać za pomocą skrótu klawiaturozwego Ctrl+R. Teraz, za pomocą miarek, ustalimy obszar kadrowaniaó obrazu. W tym celu kliknij myszą w obrębie miarki poziomej i — nie puszczając óprzycisku — przeciągnij w dół okna dokumentu. Zauważ, że dopóki trzymasz wcióśnięty przycisk myszy, pod kursorem widoczna jest linia, nazywana linią poómocniczą. Linie pomocnicze są bardzo użyteczne, ułatwiają bowiem precyzyjne okreśólanie obszarów zaznaczenia obrazu. Przesuwając myszkę, ustaw linię pomocniczą óna takiej wysokości, na której nie są już widoczne zbędne fragmenty obrazu przy jego góórnej krawędzi. Następnie puść przycisk myszy — linia pomocnicza przybierze kolor óniebieski (patrz rysunek 2.5). 4. 5. Powtórz czynność z punktu 3., umieszczając w oknie dóokumentu kolejną poziomą linię pomocniczą, tym razem wyznaczającą przyszłą dóolną krawędź obrazu. Aby umieścić na obrazku linie pomocnicze pionowe, uótwórz każdą z nich w ten sam sposób, korzystając z miarki pionowej. Po umieszczeniu w oknie dokumentu czterech linii pomocniczych twój obraz powinien wyglądać podobnie, jak na rysunóku 2.6. 24 Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.5. Wyznaczanie położenia linii pomocniczej poziomej Rysunek 2.6. Okno dokumentu po umieszczeniu na obrazie linii pomocniczych Jeśli uznasz, że umiejscowienie danej linii pomocnizczej w oknie dokumentu nie odpowiada twoim zamierzeniom, możesz przesunąć ją w nowe miejsce. W tym celu posłuż się narzędziem Move, którego ikonę znajdziesz na pasku narzędziowym ( ustaw kursor myszy nad linią pomocniczą, (zmieni wtzedy kształ na taki sam jaki miał podczas tworzenia tych linii) a następnie naciśnij i przytrzzymaj lewy przycisk myszy. Przeciągnij myszą w miejsce, w którym chcesz by znalazła się linia pozmocnicza, i zwolnij przycisk myszy. ). Wybierz narzędzie Move, 6. 7. Skoro już umieściłeś w oknie dokumentu linie pomocnóicze, będziesz mógł wyznaczyć obszar zaznaczenia, wzdłuż którego obraz zostanie wóykadrowany. Aby utworzyć zaznaczenie prostokątne, kliknij ikonę narzędzia Rectangular Marquee ( ) na pasku narzędziowym. Wybrawszy narzędzie Rectangular Marquee, ustaw kursor myszy w lewym górnym punkcie zbiegu linii pomocniczych. Naciśnij i przytrózymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij kursor i ustaw go w prawym ódolnym punkcie zbiegu linii pomocniczych. Zwolnij przycisk myszy, a wzdłuż obszaróu wyznaczonego przez linie pomocnicze utworzone zostanie zaznaczenie proóstokątne (patrz rysunek 2.7). Krawędzie zaznaczenia często określane są mianem „mazszerujących mrówek”, ponieważ mają wygląd przesuwających się wzdłuż ekranu przeryzwanych linii. Rozdział 2. (cid:1) Podstawy edycji obrazu 25 Rysunek 2.7. Zaznaczenie prostokątne, utworzone wzdłuż linii pomocniczych 8. Upewnij się, że zaznaczony obszar obrazu ma pożądanóy kształt. Jeśli odpowiada on twoim wyobrażeniom o przyszłym wyglądzie kadrowanego obrazu, wybierz polecenie Crop z menu Image. Twój obraz powinien teraz wyglądać podobnie jak róysunek 2.8. Rysunek 2.8. Wygląd obrazu po wykadrowaniu Do kadrowania obrazu można również użyć narzędzia Crop ( a następnie klikniesz w obrębie obrazu, to po chwilzi w oknie dokumentu pojawi się tzw. obwiednia. Możesz dowolnie zmieniać jej kształt, uzyskując w ten sposób pożądany rozmiar i proporcje obszaru kadrowania. Zauważ, że krawędzize obwiedni są przyciągane do linii pomocniczych, podobnie jak krawędzie zaznaczenia. Jześli będziesz zadowolony z uzyskanego kształtu obwiedni, naciśnij klawisz Enter, a obraz zostanie wykadrowany. Naciśnięcie klawisza Esc spowoduje anulowanie operacji. ). Jeśli wybierzesz to narzędzie, 9. Aby usunąć niepotrzebne już zaznaczenie, wybierz poólecenie Deselect z menu Select (lub po prostu naciśnij Ctrl+D). Aby usunąć z okna dokumentu linie pomocnicze, wybierz polecenie Clear Guides z menu View. 10. Zapisz wykadrowany obraz. W tym celu wybierz polecenóie Save As z menu File. Pojawi się okno dialogowe Save As. Korzystając z listy rozwijanej Zapisz w, wybierz lokalizację pliku na dysku, a następnie w polu Nazwa pliku wpisz nazwę obrazka. Z listy Format możesz wybrać format pliku, ale pozostaw ustawienióe domyślne, tzn. Photoshop (*.PSD;*.PDD) — jest to format zapisu plików właściwy dla programuó Photoshop. Nie zmieniając pozostałych opcji, kliknij przycisk Zapisz, aby ostatecznie zapisać plik. 26 Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne Przy okazji wykonywania powyższego ćwiczenia zapoznałeś się z pojęciem „zaznaczania”. Zaznaczanie, inaczej wybieranie fragmentów obrazu, jest jednym z kluczowych elementów pracy z programem Photoshop. Przekonasz się o tym wkrótce, kiedy przejdziemy do oma- wiania bardziej zaawansowanych zagadnień. Prostowanie skrzywionego obrazu Niekiedy samo kadrowanie obrazu nie wystarcza. Zdarza się, że zeskanowany obraz pojawia się w oknie dokumentu programu Photoshop jako przekrzywiony. Co zrobić w takiej sytu- acji? Prześledź poniższe ćwiczenie. Prostowanie skrzywionego obrazu Ćwiczenie 2.3. 1. 2. Otwórz plik z obrazem, który został nieprawidłowo zesókanowany. Na pasku narzędziowym kliknij ikonę narzędzia Eyedropper ( naciśnięty lewy przycisk myszy (lub klikniesz ją próawym przyciskiem), zobaczysz listę narzędzi ukrytych dostępnych pod ikoną narzędzia Eyedropper. Nas interesuje narzędzie Measure ( narzędzia. Dopiero teraz zwolnij przycisk myszy. ) — nie puszczając przycisku myszy, wskaż ikonę tegoó ). Jeśli przytrzymasz Rysunek 2.9. Narzędzia ukryte dostępne w grupie narzędzia Eyedropper 3. Mając wybrane narzędzie Measure, ustaw kursor myszy nad lewym górnym rogiem zeskanowanej fotografii. Naciśnij i przytrzymaj lewy óprzycisk myszy, a następnie przeciągnij myszą wzdłuż lewej krawędzi fotografii doó lewego dolnego rogu obrazka. Dopiero teraz zwolnij przycisk myszy. Długość i kąt nóarysowanej linii możesz zmieniać, klikając i przesuwając jeden z jej końcówó (patrz rysunek 2.10). Rysunek 2.10. Punkty kontrolne linii narysowanej narzędziem Measure, określającej pion Rozdział 2. (cid:1) Podstawy edycji obrazu 27 4. Po narysowaniu za pomocą narzędzia Measure linii wyznaczającej pion wybierz polecenie Image/Rotate Canvas/Arbitrary. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Rotate Canvas. Zauważ, że program Photoshop automatycznie wstawił tóu kąt i kierunek obrotu ilustracji na podstawie wyznaczonego przed chwilą pionu. Kliknij przycisk OK, a ilustracja zostanie obrócona. Rysunek 2.11. Okno dialogowe Rotate Canvas 5. Aby zakończyć naprawianie błędnie zeskanowanej ilustróacji, należy jeszcze obraz wykadrować. Posłuż się w tym celu jedną z dwu metod ókadrowania opisanych w poprzednim ćwiczeniu. Na koniec zapisz plik. Rysunek 2.12. Końcowy efekt obrócenia obrazu za pomocą narzędzia Measure oraz polecenia Rotate Canvas Zmiana wielkości, kadrowanie i prostowanie obrazu to wstępne czynności, mające na celu przygotowanie go do dalszej obróbki. W zależności jednak od zamierzonego miejsca pu- blikacji obrazu, może zajść potrzeba zmiany sposobu rozbarwiania obrazu oraz formatu za- pisu pliku. Wykonamy teraz kilka ćwiczeń dotyczących ówspomnianych czynności. Zmiana systemu barwnego obrazu Zazwyczaj obrazy, z którymi pracujemy w programie Photoshop, wyświetlane są w trybie RGB (patrz poprzedni rozdział) lub CMYK. RGB jest odpowiedni do prezentacji obrazów na ekranie monitora, ale zupełnie nie nadaje się do przygotowania ich na potrzeby druku. W procesie drukowania używa się bowiem (najczęściej) rozbarwień CMYK. Przed prze- niesieniem ilustracji na przykład do programu przeznaczonego do składu publikacji (takiej jak Adobe PageMaker, bądź Adobe InDesign), powinieneś wykonać konwersję obrazu na ten system barwny. O ile zmiana trybu wyświetlania kolorów z i do trybu Lab może być wykonana na dowolnym etapie edycji (nie wpływa na informację o kolorach poszczególnych pikseli), o tyle konwersja na kolory CMYK powinna być ostatnim etapem w procesie przy- gotowania obrazka na potrzeby druku. Zobaczmy terazó, jak to się robi. 28 Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne Zmiana systemu barwnego RGB na CMYK Ćwiczenie 2.4. 1. 2. 3. Otwórz obraz, w którym kolory wyświetlane są w trybóie RGB (zapewne wszystkie obrazy pochodzące z internetu są obrazami RGB; możesz ótakże posłużyć się jednym z plików pochodzących z oryginalnej płyty CD-ROM z prograómem Adobe Photoshop 7.0). Po wyświetleniu obrazu w oknie dokumentu wybierz poólecenie Image/Mode/CMYK Color. Spowoduje to wykonanie konwersji obrazu do systemóu CMYK. Wybierz ponownie polecenie Image/Mode. Zauważ, że na liście trybów wyświetlania kolorów zaznaczona jest obecnie opcja CMYK Color. Również na pasku tytułowym okna dokumentu widnieje teraz informacja, że obraz ówyświetlany jest w systemie barwnym CMYK. Rysunek 2.13. Pasek tytułowy okna dokumentu po dokonaniu konwersji obrazu do systemu barwnego CMYK Zmiana systemu barwnego RGB na Lab Ćwiczenie 2.5. 1. 2. Otwórz obraz, w którym kolory wyświetlane są w trybóie RGB. Po wyświetleniu obrazu w oknie dokumentu wybierz poólecenie Image/Mode/Lab Color. Spowoduje to wykonanie konwersji obrazu do systemóu Lab. System barwny Lab jest — w odróżnieniu od systemów RGB orzaz CMYK — niezależny od emitującego obraz urządzenia. Kolory w systemie Lab ozkreślane są przez podanie wartości jasności piksela oraz wartości dodatkowych dwu zmieznnych, oznaczających barwę. Systemu Lab używa się zazwyczaj do porównywania kolorów. Zapisywanie plików w różnych formatach Photoshop umożliwia zapisywanie plików w wielu różnych formatach, w zależności od zamierzonego miejsca publikacji obrazu. Jeśli chcesz poznać wszystkie dostępne w Pho- toshopie formaty zapisu plików, wykonaj poniższe ćwiczenie. Wybór formatu zapisu pliku Ćwiczenie 2.6. 1. Po uruchomieniu programu utwórz nowy pusty dokument,ó wybierając polecenie New z menu File (lub naciskając Ctrl+N). Pojawi się okno dialogowe New, w którym możesz dokonać wstępnych ustawień dokumentu (takich jak nazwaó, wielkość, rozdzielczość, system barwny i wypełnienie tła). Po określeniu począótkowych ustawień dokumentu, kliknij przycisk OK. Rozdział 2. (cid:1) Podstawy edycji obrazu 29 2. Wybierz polecenie Save As z menu File. Pojawi się okno dialogowe Save As. Kliknij listę rozwijaną Format, a zobaczysz zestaw dostępnych w programie Photoshopó formatów zapisu plików. Pamiętaj, że dostępne w momeóncie zapisu pliku formaty uzależnione są od systemu barwnego obrazu ― na przyókład dla obrazów CMYK wybór jest bardziej ograniczony niż w przypadku obróazów RGB. Rysunek 2.14. Okno dialogowe Save As W rozdziale tym omówiliśmy wstępne przygotowanie obrazów do dalszej obróbki w pro- gramie Photoshop. Następnie zajmiemy się już bardziej zaawansowanymi czynnościami edycyjnymi, między innymi korekcją kolorów oraz stoósowaniem podstawowych filtrów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop 7. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: