Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00609 013530 21027960 na godz. na dobę w sumie
Jak zarabiać na aplikacjach i grach mobilnych - książka
Jak zarabiać na aplikacjach i grach mobilnych - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6247-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie mobilne >> windows mobile
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

5 lat doświadczenia w jednej książce!

Wiele osób w rynku mobilnym i aplikacjach mobilnych dopatruje się ogromnego potencjału finansowego. I słusznie, ponieważ urządzenia tego typu są znacznie bliżej ludzi niż dawne komputery stacjonarne czy nawet laptopy i notebooki. Towarzyszą ludziom niemal cały czas - dwadzieścia cztery godziny na dobę. Warto to wykorzystać. Dla kogo jest ta książka? Dla każdego, kogo ciekawi potencjał finansowy rynku mobilnego, dla każdego, kogo korci, by zbić na nim fortunę dzięki stworzeniu jednej, przełomowej aplikacji. Żeby nauczyć się, jak zarabiać na aplikacjach i grach mobilnych, nie trzeba umieć programować. Wystarczy mieć dobre pomysły, sporo zapału i marzenia.

Ta książka ma jedno zadanie: wprowadzić Cię w świat aplikacji mobilnych od konkretnej strony (finansowej!). Rynek aplikacji mobilnych jest stosunkowo młody, ale już może pochwalić się bogatą historią. Autor tej książki także ma w niej swoje miejsce. Dlatego zaczyna od rysu historycznego, a następnie wymienia i omawia najważniejsze platformy pozwalające dystrybuować aplikacje. Podpowiada, jakie czynniki decydują o powodzeniu aplikacji i jak zaprojektować produkt tak, by na siebie zarabiał. A ponieważ bez dobrej promocji nawet najciekawsze pomysły zaginą w tłumie, podsuwa też najskuteczniejsze sposoby reklamowania aplikacji, które mają przynosić radość użytkownikom i... pieniądze twórcom!

Realne pieniądze z mobilnej platformy


Piotr Stalewski - absolwent informatyki na Politechnice Warszawskiej czynnie działający na rynku aplikacji mobilnych od 2007 roku. Wyróżniany w międzynarodowych konkursach na aplikacje mobilne, organizowanych m.in. przez Nokię (2007) czy Google (ADC2 2009). Studiował w Danii, pracował w międzynarodowych firmach związanych z rynkiem mobilnym (Opera Software), a także pisał własne aplikacje dla różnych platform (Symbian, J2ME, Android, iOS). Posiada rozległą wiedzę z zakresu marketingu, promocji i brandingu mobilnego, mobilnych interfejsów użytkownika, mechanizmów spieniężania na dostępnych platformach mobilnych. Jest współzałożycielem firmy Evil Indie Games, autorem artykułów o rynku aplikacji mobilnych i współtwórcą portalu mobilnidranie.pl. Prywatnie jest autorem powieści Kubuś i Templariusze oraz pasjonatem fotografii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/jazaap Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-6247-0 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści 5 WstÚp 1. Poznajmy siÚ — jak to siÚ staïo, ĝe zaprzyjaěniïem siÚ z telefonami 9 15 2. O dwóch grach i dwóch wieczorach przynoszÈcych bogactwo 3. Krótka historia rynku mobilnego 21 31 4. PrzeglÈd platform dystrybucji aplikacji mobilnych 5. WstÚp do metod spieniÚĝania aplikacji mobilnych 53 71 6. Czynniki decydujÈce o zysku z aplikacji 79 7. Projektowanie aplikacji generujÈcych zysk 8. Metody zapewniania ogólnodostÚpnoĂci 95 105 9. Metody spieniÚĝania w praktyce 10. Marketing wbudowany 119 127 11. Marketing ogólny na rynku mobilnym 12. Podsumowanie 131 4 Jak zarabiać na aplikacjach i grach mobilnych Czynniki decydujące o zysku z aplikacji 71 6 Czynniki decydujące o zysku z aplikacji PrzebrnÈwszy przez ostatnie dwa, mocno teoretyczne rozdziaïy, jesteĂ gotowy, drogi Czytelniku, wkroczyÊ do królestwa praktyki zbijania fortuny na aplikacjach mobilnych. W niniejszym roz- dziale uzmysïowimy sobie bardzo istotnÈ kwestiÚ, której Ăwiado- moĂÊ doprowadzi CiÚ, drogi Czytelniku, do pewnego bogactwa. Rzecz, o której tak wielu twórców aplikacji mobilnych zapomina, po angielsku moĝna by ujÈÊ krótko: Application is not enough. Przeanalizujmy moĝliwoĂci zarabiania na rynku mobilnym i wyjaĂnijmy, skÈd siÚ wziÚïo takie przekorne powiedzenie. RozpoczynajÈc przygodÚ z rynkiem mobilnym, tak naprawdÚ nie wiedziaïem, jakich zarobków mogÚ siÚ spodziewaÊ — poja- wiaïy siÚ pytania typu: ile zarabiajÈ najlepsi, ile zarabiajÈ Ăred- niacy, ile najsïabsi, jeĂli w ogóle? Przeszukiwaïem internet w nadziei znalezienia choÊby szczÈtkowych informacji na temat spodziewanych zarobków, ale wszystko byïo doĂÊ rozmyte. MajÈc 72 Jak zarabiać na aplikacjach i grach mobilnych juĝ ponad 5 lat doĂwiadczenia na rynku mobilnym, ĂledzÈc roz- wój platform dystrybucji w zasadzie od chwili ich powstania, tworzÈc, publikujÈc, próbujÈc i analizujÈc mechanizmy rzÈdzÈce tym rynkiem, chcÚ wreszcie zaproponowaÊ jakÈĂ konkretnÈ infor- macjÚ. PrzedstawiÚ Wam, drodzy Czytelnicy, piramidÚ finan- sowÈ, która powstaïa w oparciu o moje i cudze doĂwiadczenia. Piramida owa charakteryzuje dzienne zarobki aplikacji mo- bilnych albo teĝ dzienne zarobki twórców takich aplikacji. Rysunek 6.1. Piramida finansowa Owa piramida ma piÚÊ piÚter. Spokojnie moĝemy poïÈczyÊ piÚtro 1. i 2. (patrzÈc od doïu piramidy), nazywajÈc je etapem 1. zarabiania na aplikacjach mobilnych. Etap 1. — zarobek do kil- kunastu dolarów. Na samym dole piramidy znajduje siÚ poczÈt- kujÈca osoba, która publikuje swojÈ pierwszÈ aplikacjÚ i na chybiï trafiï integruje którÈĂ z metod spieniÚĝania. Tej wielkoĂci zarobek uzyska z reklam w niezbyt popularnej aplikacji (od 0,1 dolara) czy z kilku pobrañ dziennie wersji pïatnej (do 5 dolarów). Nie jest Czynniki decydujące o zysku z aplikacji 73 to zatrwaĝajÈca suma. Dla niektórych bÚdzie to rozczarowaniem, dla innych motywatorem do rozwoju swojego mobilnego biz- nesu — „JeĂli na tej aplikacji zarabiam 2 dolary dziennie, wy- starczy, ĝe dorobiÚ jeszcze 30 analogicznych aplikacji i wtedy bÚdÚ zarabiaï juĝ caïkiem nieěle”. Tak, jeden z moich kolegów wyszedï wïaĂnie z takiego zaïoĝenia i masowo zaczÈï zalewaÊ dawny Android Market aplikacjami, które miaïy stworzyÊ jego mobilne królestwo. Do pewnego momentu to siÚ skaluje i faktycznie zaczÈï on zarabiaÊ kilkanaĂcie dolarów dziennie, bo w zasadzie tyle maksy- malnie moĝna uzyskaÊ z takim ïopatologicznym podejĂciem, gdy niezbyt przykïadamy siÚ do samej aplikacji czy jej promowania. Jednak historia mojego kolegi jest duĝo ciekawsza i to w za- sadzie ona odkryïa przede mnÈ potencjaï finansowy metod Alt Pay. Otóĝ poĂród 40 aplikacji, które zrobiï w ciÈgu 2 – 3 miesiÚcy, trafiï siÚ jeden, powiedzmy szczerze, hit. Prosta, darmowa gierka o rozplÈtywaniu poïÈczeñ pomiÚdzy wierzchoïkami grafu (Untan- gle Me), stworzona w dwa wieczory zaczÚïa przynosiÊ najpierw 20 dolarów dziennie, potem 40, potem 70, aĝ wreszcie 100! Po kilku miesiÈcach mój kolega odnotowaï milion ĂciÈgniÚÊ owej doĂÊ prymitywnej gry, zyskujÈc tym samym caïkiem niespodzie- wanie dodatkowe ěródïo utrzymania. Pozostaïe 39 aplikacji i gier nie generowaïo nawet poïowy zysków tej jednej gry. Moĝna powiedzieÊ, ĝe przypadek, a raczej metoda prób i bïÚdów wrzuciïa mojego kolegÚ na 3. piÚtro pokazanej wyĝej piramidy — stworzyï grÚ „hit” i wszedï na etap 2. (3. i 4. piÚtro piramidy), a wiÚc etap Ăwiadomego zarabiania na aplikacjach. Analogiczne wyniki mogÈ uzyskaÊ aplikacje i gry zaprojektowane pod kÈtem zarabiania, 74 Jak zarabiać na aplikacjach i grach mobilnych a wiÚc wykorzystujÈce mechanizmy, o których bÚdziemy mówiÊ w dalszej czÚĂci niniejszej ksiÈĝki. PiÚtro 4. zatem to górny puïap etapu 2., opartego przede wszystkim na zapewnieniu ogólnodo- stÚpnoĂci aplikacji i ïÈczeniu wielu metod zarabiania (o wszyst- kim tym opowiemy sobie dalej). MogÚ powiedzieÊ, ĝe ze sporÈ dozÈ chÚci, ambicji i samoza- parcia nie trzeba byÊ Billem Gatesem czy Steve’em Jobsem, by znaleěÊ siÚ na piÚtrze 4. Skok na szczyt piramidy, a wiÚc na piÚtro 5. (etap 3.) jest juĝ bardziej skomplikowany. Tam zazwyczaj docierajÈ duĝe produk- cje duĝych firm. Gry i aplikacje zorientowane na zysk, dopraco- wane zarówno koncepcyjnie, graficznie, jak i děwiÚkowo, z pew- nymi nakïadami zainwestowanymi w promocjÚ. PiszÈc niniejszÈ ksiÈĝkÚ, mam na celu uïatwiÊ Wam, dro- dzy Czytelnicy, pominiÚcie poziomów 1. i 2. MyĂlÚ, ĝe wiedza zawarta w tej publikacji pozwoli Wam zaczÈÊ od poziomu 3. lub — najlepiej — 4. Zatem gdy juĝ wiecie, jak duĝa jest rozbieĝnoĂÊ w dziennych zarobkach z aplikacji mobilnych, i chcecie zarabiaÊ powyĝej 1000 dolarów dziennie, warto zadaÊ sobie pytanie: „Co tak naprawdÚ bÚdzie miaïo wpïyw na to, ile zarobimy?”. Odpowiedě jest oczywista i pewnie ciĂnie siÚ na usta kaĝ- demu z Was. W przypadku aplikacji pïatnych o naszym bogac- twie zadecyduje liczba pobrañ. W przypadku innych metod zara- biania — reklam, mikropïatnoĂci, wirtualnej waluty czy dóbr wirtualnych — o tym, jak duĝo zarobimy, zadecyduje liczba aktywnych uĝytkowników. Nie wystarczy wiÚc sprawiÊ, by uĝyt- Czynniki decydujące o zysku z aplikacji 75 kownicy zainstalowali naszÈ aplikacjÚ, musimy postaraÊ siÚ przy- wiÈzaÊ ich do niej. Zatem jako gïówny cel ustalamy sobie zdobycie jak najwiÚk- szej liczby uĝytkowników i zachÚcenie ich do generowania naszego zysku! OptymalnÈ, najbardziej komfortowÈ sytuacjÚ mamy wtedy, gdy o generowaniu zysku pomyĂlimy na samym poczÈtku — nawet zanim wyklaruje nam siÚ idea aplikacji, którÈ chcemy stworzyÊ. Jednakĝe w zasadzie na kaĝdym etapie tworzenia apli- kacji moĝna poczyniÊ pewne kroki, by zmaksymalizowaÊ jego prawdopodobieñstwo. Moĝemy tu wyróĝniÊ trzy wzorcowe sytuacje: 1. „ChcÚ zrobiÊ aplikacjÚ, która bÚdzie zarabiaÊ” — w tym przypadku mamy dostÚpny peïen wachlarz mechanizmów i moĝemy przeprowadziÊ peïnÈ analizÚ, którÈ zaprezentujÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. 2. „ChcÚ zrobiÊ okreĂlonÈ aplikacjÚ (grÚ), a przy tym chcÚ, by zarabiaïa” — w tym przypadku samÈ tematykÚ, ogólny zarys aplikacji mamy juĝ narzucony, ale wciÈĝ moĝemy posïuĝyÊ siÚ sporÈ liczbÈ przedstawionych dalej trików. 3. „Mam juĝ takÈ aplikacjÚ (grÚ), czy mogÚ zrobiÊ coĂ, by zaczÚïa zarabiaÊ?” — w tym przypadku oczywiĂcie mamy najmniejsze pole do dziaïania, ale sytuacja wcale nie jest beznadziejna. Jak siÚ przekonacie, równieĝ w tej sytuacji bÚdziemy mogli wykorzystaÊ sporo mechanizmów do optymalizacji naszych zarobków. PrognozujÈc zyski danej aplikacji, warto odpowiedzieÊ sobie na piÚÊ pytañ. Nazywam je „piÚcioma pytaniami do sukcesu”, bo 76 Jak zarabiać na aplikacjach i grach mobilnych dobitnie wskazujÈ na piÚÊ istotnych skïadowych, z których kaĝdÈ dokïadnie omówimy. PiÚÊ pytañ do sukcesu: 1. Jaka jest aplikacja? 2. Ile osób moĝe zainstalowaÊ aplikacjÚ? 3. Jak aplikacja zarabia? 4. Jak ludzie postrzegajÈ aplikacjÚ? 5. Ile osób dowie siÚ o aplikacji? Kaĝde z tych pytañ wskazuje na inny aspekt procesu two- rzenia i promocji aplikacji mobilnej. W ïatwy sposób moĝemy wiÚc odkryÊ piÚÊ zagadnieñ, których dokïadna analiza pozwoli nam czerpaÊ rzeczywiste zyski z aplikacji mobilnych. PiÚÊ kluczowych aspektów to: aplikacja, ogólnodostÚpnoĂÊ, spieniÚĝanie, marketing wbudowany, marketing zwykïy. Na rysunku 6.2 przedstawiam ciastko sukcesu aplikacji. Rysunek 6.2. Ciastko sukcesu aplikacji Czynniki decydujące o zysku z aplikacji 77 Chciaïbym, byĂmy wïaĂnie w ten sposób myĂleli o potencjal- nym sukcesie — jako o piÚciu skïadowych, z których ĝadnej nie moĝna zaniedbaÊ. JeĂli poĂwiÚcimy choÊ trochÚ czasu na kaĝdÈ z nich i bÚdziemy wiedzieli, jak realizuje siÚ ona w naszym przy- padku, mamy duĝe szanse, by osiÈgnÈÊ sukces finansowy. Kaĝdy z kolejnych rozdziaïów bÚdzie omawiaï kolejne ele- menty powyĝszego ciastka. Zaczniemy od samej aplikacji, a wiÚc pomyĂlimy, jak projektowaÊ aplikacje generujÈce zysk.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zarabiać na aplikacjach i grach mobilnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: