Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01225 027196 21139148 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) - książka
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) - książka
Autor: , Liczba stron: 64
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2825-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła ponadgimnazjalna
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Równania i wyzwania

Nauczanie na etapie ponadgimnazjalnym wiąże się nie tylko z przekazywaniem i utrwalaniem wiedzy, ale także, a może przede wszystkim, z pomocą w wyborze kierunku studiów odpowiedniego dla każdego z wychowanków. Program z serii Informatyka Europejczyka kładzie szczególny nacisk na podejście algorytmiczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem komputera. Na tym poziomie każdy z uczniów powinien już umieć wyszukiwać, gromadzić i przetwarzać informacje oraz komunikować się za pomocą nowoczesnych technologii. Właśnie to pokolenie odpowiedzialne będzie za współtworzenie zasobów sieci internetowej, dlatego nie możecie Państwo pominąć tematów odnoszących się do oceny zagrożeń i ograniczeń związanych z rozwojem wirtualnego świata.

Program Informatyka Europejczyka wraz z poradnikiem metodycznym, podręcznikami i płytami CD pomoże Państwu zorganizować zajęcia w taki sposób, by każdy uczestniczący w nich uczeń zdobył wiedzę pozwalającą z sukcesem ukończyć naukę informatyki w szkole ponadgimnazjalnej oraz sprostać wymogom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Z programem nauczania Informatyka Europejczyka Państwa lekcje:

Komplet materiałów z serii Informatyka Europejczyka pozwala uczniom zdobywać wiedzę poprzez praktykę, a nauczycielom ułatwia przekazywanie nowych treści w interesujący i niebanalny sposób. Helion, największe wydawnictwo informatyczne w Polsce, teraz pomaga zgłębić tajemnice świata komputerów także pokoleniu przyszłych specjalistów.

Wciśnij Enter i do dzieła!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Zaręba Projekt okładki: ULABUKA Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?prpgw2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2825-4 Copyright © Helion 2013 Wydanie II Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści 1. Informatyka na różnych poziomach nauczania 2. Charakterystyka i założenia programu 3. Podstawa programowa przedmiotu informatyka. IV etap edukacyjny — zakres rozszerzony 3.1. Cele kształcenia — wymagania ogólne 3.2. Treści nauczania — wymagania szczegółowe 4. Cele kształcenia i wychowania 4.1. Cele edukacyjne 4.2. Cele wychowawcze 5. Procedury osiągania celów 5.1. Osiąganie celów edukacyjnych 5.2. Propozycje metod nauczania 5.3. Osiąganie celów wychowawczych 6. Zadania szkoły w zakresie edukacji informatycznej 6.1. Baza sprzętowa — wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej 6.2. Oprogramowanie 7. Ramowy plan nauczania 8. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia uczniów 8.1. Algorytmika 8.2. Programowanie 8.3. Bazy danych 8.4. Multimedia i grafika komputerowa 5 7 11 11 11 16 17 22 23 23 24 26 27 28 28 29 31 31 40 44 48 Poleć książkęKup książkę 4 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 8.5. Systemy operacyjne i sieci komputerowe 8.6. Kierunki rozwoju technologii informatycznych oraz aspekty etyczne, prawne i społeczne w zastosowaniach informatyki 9. Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów 9.1. Metody oceniania osiągnięć edukacyjnych 9.2. Kryteria oceniania 10. Zakres możliwych modyfikacji programu nauczania 50 53 54 54 58 61 Poleć książkęKup książkę 1. Informatyka na różnych poziomach nauczania Informatyka a technologia informacyjna Jednym z głównych celów edukacji informatycznej jest stworzenie sytuacji, w której każdy człowiek będzie dążył do zwiększenia swoich umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną. Człowiek XXI wieku powinien opanować ją w takim samym stopniu jak podstawowe umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie, takie jak czytanie, pisanie czy liczenie. Technologia informacyjno-komunikacyjna staje się dziedziną wiedzy nieodzowną w społeczeństwie informacyjnym, a ponadto stanowi środek do przyspieszenia indywidualnego rozwoju czło- wieka. Aby osiągnąć wymienione tu cele na poziomie edukacji, należy stwo- rzyć uczniom możliwości poznania podstaw i zastosowań tej technologii oraz przygotowania się do jej wykorzystania w praktyce. Z technologią informacyjno-komunikacyjną mamy do czynienia w sy- tuacji, gdy korzystamy z narzędzi informatycznych. Informatyka pojawia się w momencie, gdy zaczynamy tworzyć coś nowego przy użyciu istnieją- cych narzędzi. Granica jest nieostra i czasami trudno zauważyć, że już ją przekroczyliśmy. Wyróżniająca informatykę potrzeba twórczego i jedno- cześnie logicznego myślenia powoduje, że w tę dyscyplinę angażują się ludzie ze specyficznymi predyspozycjami i uzdolnieniami. Nie każdy może się więc skutecznie rozwijać w tym zakresie. Z kolei technologia informa- cyjno-komunikacyjna wymaga jedynie ćwiczeń i wiedzy, jest zatem prze- znaczona dla wszystkich, którzy chcą z niej korzystać. W ostatnich latach nastąpił niezwykle szybki rozwój nauk informatycz- nych i ich zastosowań. Technologia informacyjno-komunikacyjna i in- formatyka to dziedziny, których wykorzystanie i dostępność stale wzrastają, a tempo zachodzących zmian jest tu nieporównywalne z innymi dyscypli- nami. Widać to również w dziedzinie edukacji informatycznej. Stale obniża się wiek ucznia rozpoczynającego rozwój w tym kierunku, w związku z czym zmieniają się warunki, w jakich odbywa się edukacja informatyczna. Przedmioty informatyczne pojawiają się w procesie edukacji na coraz niższych poziomach: w szkole podstawowej już w okresie wczesnoszkolnym. Kształcenie w tym kierunku ma ogromny wpływ na rozwój ucznia, dla- tego należy zwrócić szczególną uwagę, by było ono prawidłowo ukierun- kowane. Młody człowiek musi mieć świadomość istniejących zagrożeń i samodzielnie dokonywać odpowiedniego wyboru narzędzi informatycz- nych. Rola nauczyciela prowadzącego zajęcia komputerowe w początko- wym okresie jest niezwykle istotna, od niego bowiem zależy prawidłowy Poleć książkęKup książkę 6 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH rozwój ucznia w tym zakresie. Bardzo trudno naprawić błędy popełnione na samym początku nauki. Uczniowie na ogół nie wiedzą, z jak szeroką dziedziną mają do czynienia, nie zdają sobie sprawy z istnienia informatyki i technolo- gii informacyjno-komunikacyjnej oraz różnic dzielących te dwa pojęcia. Na wszystkich poziomach edukacji informatycznej niezwykle istotna jest ciągłość nauczania. Kolejne etapy powinny być kontynuacją i rozsze- rzeniem przygotowania informatycznego rozpoczętego we wcześniejszym okresie. Nauczyciele prowadzący zajęcia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum powinni właściwie realizować programy nauczania, uwzględ- niając podstawę programową obowiązującą na danym etapie. Edukacja informatyczna obecnie rozpoczyna się w szkole podstawowej, a następnie jest kontynuowana w gimnazjum. Na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, a więc na poziomie szkoły podstawowej, prowadzone są „zajęcia komputerowe”. Na trzecim i czwartym etapie kształcenia in- formatycznego, czyli w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, przedmiot nosi nazwę „informatyka”. Zajęcia komputerowe obejmują wyłącznie zagadnienia związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. W zakresie informatyki, zarówno w szkole gimnazjalnej, jak i ponadgim- nazjalnej, oprócz kontynuacji zagadnień dotyczących technologii informa- cyjno-komunikacyjnych pojawiają się zagadnienia informatyczne związa- ne z algorytmiką i programowaniem. Warto tu zwrócić uwagę na odrębność przedmiotów informatycznych prowadzonych w szkole ponadgimnazjalnej: „informatyka na poziomie podstawowym” i „informatyka na poziomie rozszerzonym”. Informatyka realizowana na poziomie podstawowym: ♦ jest przedmiotem obowiązkowym prowadzonym we wszystkich klasach, ♦ nie jest przedmiotem maturalnym, ♦ stanowi poziom podstawowy dla przedmiotu „informatyka na poziomie rozszerzonym”, a więc wchodzi w zakres wymagań maturalnych tego przedmiotu. Informatyka prowadzona na poziomie rozszerzonym: ♦ nie jest przedmiotem obowiązkowym, a więc jest realizowana wyłącznie w klasach, w których zaplanowano rozszerzenie edukacji informatycznej, Poleć książkęKup książkę 2. CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 7 ♦ jest przedmiotem maturalnym znajdującym się w grupie przedmiotów dodatkowych, stąd egzamin maturalny z informatyki można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym. 2. Charakterystyka i założenia programu Program nauczania realizowany w klasach przygotowujących ucznia szkoły ponadgimnazjalnej do egzaminu maturalnego z informatyki musi obejmo- wać podstawę programową obowiązującą na takim egzaminie oraz pracę z uczniem w zakresie rozwoju jego samodzielnego i twórczego myślenia, rozwiązywania problemów, konstruowania algorytmów. W konsekwencji absolwenci tych klas powinni być dobrze przygotowani do studiów infor- matycznych i innych w dziedzinie nauk ścisłych. Przedstawiony tu program zawiera materiał przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych. Został on tak dobrany, aby przygotować ucznia do kontynuacji nauki na studiach wyższych. Realizacja programu powinna pomóc mu w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki oraz o wyborze kierunku studiów. Duży nacisk położono więc na takie zagadnienia jak: ♦ stosowanie podejścia algorytmicznego przy rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem komputera, ♦ wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, ♦ opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: danych liczbowych, obrazów, dźwięków i filmów, ♦ współtworzenie zasobów w sieci, ♦ posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Powyższe zagadnienia są w szczególny sposób związane z realizacją przed- miotu „informatyka” w zakresie rozszerzonym oraz pozwalają młodemu człowiekowi na dokonanie świadomego wyboru własnej drogi zawodowej. Wiele zagadnień wchodzących w zakres tego przedmiotu jest rozwinięciem tematów poruszanych już w ramach poziomu podstawowego i wcześniej- szych etapów kształcenia (zwłaszcza etapu III, realizowanego w gimnazjum). Poleć książkęKup książkę 8 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Proponowany program przewiduje właściwe przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z informatyki, co wiąże się bezpośrednio z wy- borem dalszego kierunku kształcenia. Ważna jest również odpowiednia konstrukcja prezentowanego tu programu — jego realizacja nie może wy- kraczać poza dostępne możliwości. Ramowy układ materiału nauczania pokazuje, jaką wiedzę i umiejętno- ści musi zdobyć uczeń, aby przystąpić do egzaminu maturalnego z in- formatyki na poziomie rozszerzonym. Wskazuje sposób realizacji podstawy programowej w tym zakresie. Wymaga od ucznia samodzielnej pracy, a od nauczyciela prawidłowego ukierunkowania rozwoju i działań podopiecz- nego. Jeśli nauczyciel chce przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z informatyki, nie uniknie konieczności zlecania mu dodatkowej pracy w domu. Zaproponowany podział godzin umożliwia przeznaczenie więk- szej liczby lekcji na ćwiczenia, zadania i sprawdziany tworzone na wzór za- dań maturalnych, co w znacznym stopniu ułatwi pracę nauczyciela. Ponadto umożliwia realizację projektów indywidualnych i zespołowych, co również jest istotne w procesie prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Nie wszyscy uczniowie są zainteresowani egzaminem maturalnym z informatyki. Wybierając jednak ten przedmiot, mają nadzieję na inten- sywny rozwój w tym kierunku. To obejmuje między innymi rozwijanie szybkiego, logicznego myślenia oraz umiejętności samodzielnych działań w różnych dziedzinach z wykorzystaniem komputera i narzędzi informa- tycznych. Współczesny świat oczekuje od absolwenta szkoły ponadgim- nazjalnej podstawowych wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących, przede wszystkim jednak wymaga umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin oraz efektywnego jej wykorzystania. Do osiągnięcia tego celu niezbędny jest dziś komputer z dostępem do internetu. Zastosowanie na- rzędzi informatycznych pobudza ucznia do twórczego myślenia i propo- nowania nowych sposobów ich wykorzystania. Realizacja zagadnień in- formatycznych zwiększa więc rozwój ucznia w różnych dziedzinach, co ma bezpośredni wpływ na jego przyszłość. Wiedza informatyczna powinna być skorelowana z innymi przedmio- tami nauczania. Dzięki temu młody człowiek rozumie znaczenie komputera jako narzędzia usługowego w różnych dziedzinach nauki i życia, a w przy- szłości będzie potrafił wybrać i zastosować bądź skonstruować potrzebne mu narzędzia służące do wspomagania pracy lub rozwiązania postawio- nego problemu. Korelacja z innymi przedmiotami ogólnokształcącymi ma również na celu uświadomienie uczniowi, iż wiedza z różnych przed- Poleć książkęKup książkę 2. CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 9 miotów wzajemnie się przenika, wspomaga i uzupełnia, a współczesny człowiek musi dysponować wiedzą ogólną — nie może ograniczać się do jednej wąskiej dziedziny nauki. Integracja międzyprzedmiotowa powinna się odbywać na dwóch poziomach, czyli na lekcjach informatyki (przez dobór zadań z różnych dziedzin i kształcenie z ich wykorzystaniem umie- jętności informatycznych) oraz na lekcjach innych przedmiotów (przez wykorzystanie umiejętności z dziedziny informatyki do pracy nad wybra- nymi zagadnieniami). Jednym z największych wyzwań w nauczaniu informatyki jest wy- kształcenie umiejętności algorytmicznego myślenia. Często spotykamy się z pytaniem: „W jaki sposób wprowadzać algorytmikę, aby uczniowie za- częli właściwie wyobrażać sobie algorytmy i wykazywać świadomą inicja- tywę w ich realizacji?”. Przedstawiony program nauczania opracowano w taki sposób, aby wspomóc nauczyciela w tym zakresie. Algorytmika i pro- gramowanie obejmują ponad połowę czasu przeznaczonego na realizację przedmiotu „informatyka” w zakresie rozszerzonym. Pozytywny efekt moż- na uzyskać jedynie dzięki dużej liczbie ćwiczeń praktycznych i właściwej kolejności wprowadzania poszczególnych zagadnień. Materiał dotyczący algorytmiki należałoby zacząć realizować już w klasie drugiej, ale to jest dodatkowo uzależnione od ustalonej siatki godzin. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że podstawa programowa dla gimnazjum zakłada wprowadzanie zagadnień algorytmicznych już na tym poziomie kształcenia. Prawidłowa edukacja gimnazjalna w zakresie algorytmiki daje uczniowi szansę świa- domego wyboru kontynuacji nauki w tej dziedzinie w szkole ponadgimna- zjalnej. Przypadkowy wybór przedmiotu „informatyka” w zakresie rozsze- rzonym może być przyczyną późniejszych problemów i rozczarowania. Przedstawiony tu program nauczania został skonstruowany z myślą o wszechstronnej pomocy dla nauczyciela. Jednym z zadań realizowanych przez nauczyciela jest wyrównywanie różnic w zakresie umiejętności uczniów, którzy mieli już kontakt z kształceniem informatycznym na po- ziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Kolejnym zadaniem jest wdraża- nie ucznia do samodzielnej i twórczej pracy, pobudzanie do rozwiązywania problemów, inspirowanie do szybkiego i logicznego myślenia z wykorzysta- niem algorytmicznej wyobraźni. Niezwykle istotne jest również przygoto- wanie ucznia do pracy zespołowej przy wykonywaniu niektórych projektów informatycznych. Umiejętność ta okazuje się przydatna na przykład podczas realizacji projektów programistycznych, w przypadku których mamy do czynienia z inżynierią oprogramowania. Poleć książkęKup książkę 10 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Uczymy samodzielności w rozwiązywaniu problemów, w tym analizy zadania, prawidłowego doboru narzędzi służących do jego wykonania i dążenia do optymalnego rozwiązania, co sprawia, że uczeń, otrzymując odpowiednie narzędzia i materiały, jest pobudzany do rozwoju i kreatywnej pracy. W ten sposób — przy zaangażowaniu zarówno ucznia, jak i na- uczyciela — realizacja programu nauczania daje najlepsze efekty. Opracowany program nauczania zakłada aktywną postawę nauczyciela. Jeśli prowadzący zajęcia będzie chciał dokonać w nim pewnych zmian, może to zrobić zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w rozdziale 10., „Zakres możliwych modyfikacji programu nauczania”. Szczególnie korzyst- na może się okazać korelacja z innymi przedmiotami ścisłymi, przede wszystkim z matematyką i fizyką. Proponowany tu program wychodzi naprzeciw zmianom wprowadza- nym w zakresie edukacji informatycznej na poziomie szkoły ponadgimna- zjalnej. Dostosowany jest do wymogów stawianych osobom zdającym eg- zamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym. Obejmuje podstawę programową obowiązującą na egzaminie maturalnym z infor- matyki od roku szkolnego 2014/2015. Program ten zawiera elementy niezbędne do jego pełnej realizacji, takie jak podstawa programowa obowiązująca uczniów, którzy wybrali naukę informatyki na poziomie rozszerzonym, ponadto cele kształcenia i wy- chowania oraz procedury osiągania tych celów, zadania szkoły w zakresie edukacji informatycznej, ramowy podział materiału nauczania i szczegółowe treści nauczania wraz z przewidywanymi osiągnięciami uczniów, analizę metod kontroli i oceny osiągnięć oraz zakres możliwych modyfikacji. W treściach programowych znajdujących się w rozdziale 8., „Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia uczniów”, materiał dodatkowy zo- stał wyróżniony pogrubieniem. Uwzględnione tam zagadnienia nie są zawarte w podstawie programowej. Poleć książkęKup książkę 3. PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU INFORMATYKA 11 3. Podstawa programowa przedmiotu informatyka. IV etap edukacyjny — zakres rozszerzony 3. Podstawa programowa przedmiotu informatyka 3.1. Cele kształcenia — wymagania ogólne I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. 3.2. Treści nauczania — wymagania szczegółowe 1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: 1) przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, znaków, obrazów, animacji, dźwięków; 2) wyjaśnia funkcje systemu operacyjnego i korzysta z nich; opisuje różne systemy operacyjne; 3) przedstawia warstwowy model sieci komputerowych, określa ustawienia sieciowe danego komputera i jego lokalizacji w sieci, opisuje zasady administrowania siecią komputerową w architekturze klient-serwer, prawidłowo posługuje się terminologią sieciową, korzysta z usług w sieci komputerowej, lokalnej i globalnej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją; 12 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 4) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, poznaje nowe programy i systemy oprogramowania. 2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. Uczeń: 1) projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych; 2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych (język SQL); 3) tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, kwerendy, raporty; zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji; 4) znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin; 5) opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora sieciowa. 3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń: 1) wykorzystuje zasoby i usługi sieci komputerowych w komunikacji z innymi użytkownikami, w tym do przesyłania i udostępniania danych; 2) bierze udział w dyskusjach w sieci (forum internetowe, czat). 4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń: 1) opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie; 2) określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty plików graficznych, tworzy i edytuje obrazy rastrowe i wektorowe z uwzględnieniem warstw i przekształceń; 3) przetwarza obrazy i filmy, np. zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry; 4) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do zapisywania algorytmów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II)
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: