Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 004069 24088261 na godz. na dobę w sumie
MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane - książka
MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-001-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Microsoft Office to zestaw aplikacji znany prawie każdemu użytkownikowi komputera. Jego ogromne możliwości pozostają jednak często ukryte i niewykorzystane.

Książka 'Office XP. Ćwiczenia zaawansowane' adresowana jest do wszystkich, którzy nie mając czasu uczyć się obsługi Office'a na wielogodzinnych kursach lub korzystać z obszernych podręczników, a chcą poznać rozwiązania pozwalające na zautomatyzowanie i ułatwienie pracy z programami wchodzącymi w skład tego pakietu. Znajdziesz w niej kilkadziesiąt nie opisanych w plikach pomocy 'sztuczek', dzięki którym tworzenie dokumentów, arkuszy, baz danych, prezentacji czy stron internetowych będzie częściowo zautomatyzowane, a czas potrzebny na ich przygotowanie -- kilkukrotnie krótszy.

W książce opisano m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl MS Office 2002/XP. Æwiczenia zaawansowane Autor: Marcin Szeliga ISBN: 83-7361-001-4 Format: B5, stron: 156 Microsoft Office to zestaw aplikacji znany prawie ka¿demu u¿ytkownikowi komputera. Jego ogromne mo¿liwoġci pozostaj¹ jednak czêsto ukryte i niewykorzystane. Ksi¹¿ka „Office XP. Æwiczenia zaawansowane” adresowana jest do wszystkich, którzy nie maj¹c czasu uczyæ siê obs³ugi Office a na wielogodzinnych kursach lub korzystaæ z obszernych podrêczników, a chc¹ poznaæ rozwi¹zania pozwalaj¹ce na zautomatyzowanie i u³atwienie pracy z programami wchodz¹cymi w sk³ad tego pakietu. Znajdziesz w niej kilkadziesi¹t nie opisanych w plikach pomocy „sztuczek”, dziêki którym tworzenie dokumentów, arkuszy, baz danych, prezentacji czy stron internetowych bêdzie czêġciowo zautomatyzowane, a czas potrzebny na ich przygotowanie — kilkukrotnie krótszy. W ksi¹¿ce opisano m.in.: • Metody przyspieszenia instalacji pakietu Office • Sposoby na pe³niejsze wykorzystanie programów: — Microsoft Access — Microsoft Excel — Microsoft FrontPage — Microsoft PowerPoint — Microsoft Word — Microsoft Outlook • Wskazówki dotycz¹ce pracy z ca³ym pakietem Office • Jêzyk VisualBasic for Applications i ġrodowisko programistyczne pakietu Office XP Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja...................................................z.................................................................. 11 Rozdział 2. Microsoft Access...................................................z.................................................................................23 Rozdział 3. Microsoft Excel ...................................................z..................................................................................... 41 Rozdział 4. Microsoft FrontPage ...................................................z......................................................................... 59 Rozdział 5. Microsoft Outlook...................................................z................................................................................ 75 Rozdział 6. Microsoft PowerPoint ...................................................z...................................................................... 95 Rozdział 7. Microsoft Word...................................................z....................................................................................111 Rozdział 8. Praca z pakietem ...................................................z............................................................................... 127 Dodatek A Środowisko programistyczne pakietu Office XP...................................................z............... 141 Rozdział 7. Microsoft Word Chyba najczęściej używany spośród programów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office i najpopularniejszy edytor tekstu na świcie — program Microsoft Word zawiera na tyle rozbudowane narzędzia i jest przy tym na tyle prosty w obsłudze, że niektóre duże wydawnictwa korzystają z niego przy składzie wydawanych w nakładzie tysięcy egzemplarzy książek. Szybki dostęp do często używanych dokumentów Pomimo to, że poszczególne paski narzędzi programu Microsoft Word zawierają kilka- dziesiąt poleceń, wiele ze nich pozostaje „ukrytych”. Jednym z takich ukrytych poleceń jest polecenie Praca, dzięki któremu możemy w dowolnym momencie wyświetlić wy- brany dokument. Ćwiczenie 7.1. Aby uzyskać szybki dostęp do często używanych dokumezntów: 1. 2. 3. 4. 5. Kliknij prawym przyciskiem na pasku narzędzi i wybiezrz opcję Dostosuj…. W polu Kategorie: zaznacz Menu wbudowane i wybierz polecenie Praca. Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij przycisk zpolecenia na pasek narzędzi. Aby dodać nowy dokument do listy dokumentów wyświetlanzych w menu Praca: (cid:1) Otwórz dokument programu Word. (cid:1) Wybierz Praca/Dodaj do menu roboczego. Do menu mogą być dodawane wyłącznie wcześniej zapisbane dokumenty. (cid:1) Rozwiń menu Praca — na liście dokumentów znajduje się dodany przez Cizebie plik. Aby wyświetlić którykolwiek z dodanych do menu dokumenztów, wybierz Praca/ Nazwa pliku. 112 MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane 6. Usunąć przycisk z paska narządzi możesz, klikając prawzym przyciskiem pusty obszar paska, wybierając Dostosuj… i przeciągając wybrany przycisk do okna Dostosowywanie. Program Microsoft Word 2002, w przeciwieństwie do swoicbh poprzedników, jest programem o interfejsie SDI (ang. Single Document Interface) — każdy dokument wyświetlany jest w osobnym oknie programu. Aby to zmienić, wybierz Narzędzia/Opcje/Widok i wyczyść pole wyboru Okna na pasku zadań. Zmiana domyślnego folderu z dokumentami Wbrew temu, co zakłada firma Microsoft, nie wszyscy przechowujemy swoje dokumenty w folderze Moje dokumenty. Ćwiczenie 7.2. Aby dostosować domyślny folder programu Word do swoichz potrzeb: 1. 2. 3. 4. Wybierz Narzędzia/Opcje…. Przejdź na zakładkę Lokalizacje plików. Zaznacz pozycję Dokumenty i kliknij przycisk Modyfikuj…. Wskaż nową lokalizację folderu z własnymi dokumentami zi kliknij OK. Przypisanie skrótów klawiszowych do opcji menu Lista wszystkich skrótów klawiszowych dostępnych w prograbmie Microsoft Word 2002 znajduje się pod adresem http://www.microsoft.com/enable/products/keyboard/keyboardcresults-u.asp? Product=23. Jeżeli, pracując z programem Word, wolisz używać klawiatury niż myszy, możesz ułatwić sobie pracę, przypisując własne skróty klawiszowe do wybranych pozycji menu. Na przy- kład, jeżeli chcesz, aby naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+S spowodowało wyświetlenie okna dialogowego Symbol: Ćwiczenie 7.3. Aby przypisać skrót klawiaturowy do opcji menu: 1. 2. 3. 4. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt i znajdujący się na klawiaturze numerycznej klawisz +. Kursorem o zmienionym kształcie wybierz Wstaw/Symbol…. Zostanie wyświetlone okno Dostosowywanie klawiatury (rysunek 7.1). Podaj nowy klawisz skrótu i naciśnij przycisk Przypisz. Jeżeli wybrany klawisz skrótu był wcześniej przypisanyb do innego obiektu, przypisanie zostanie automatycznie zmienione. Postępując w ten sam sposób, przypisz własne skróty zklawiszowe do innych pozycji menu. Rozdział 7. (cid:1) Microsoft Word 113 Rysunek 7.1. Choć niewiele osób z tego korzysta, dostosowując skróty klawiszowe do własnych potrzeb możemy ułatwić sobie tworzenie dokumentów Wklejanie zawartości schowka Tak, w programie Microsoft Word 2002 użytkownik ma do swojej dyspozycji schowek, do którego może jednocześnie skopiować 24 obiekty i za pomocą okna zadań Schowek podejrzeć każdy ze skopiowanych obiektów przed ich wklejeniem. Jednak to ćwiczenie nie opisuje okna zadań Schowek, lecz sposób zmiany konfiguracji programu tak, aby możliwe było wklejanie obiektów poprzez naciśnięcie (raczej znie używanego) klawisza Insert. Ćwiczenie 7.4. Aby móc wklejać zawartość schowka za pomocą klawisza Inzsert: 1. 2. Wybierz Narzędzia/Opcje…. Przejdź na zakładkę Edycja i zaznacz pole wyboru Używanie klawisza INS do wklejania. Kopiowanie formatu Program Microsoft Word 2002 ułatwia nadanie tego samego formatu wielu znajdującym się w dowolnych miejscach dokumentu obiektach. Możemy npz. zmienić styl czcionki wszystkich wybranych wyrazów lub zmienić linie ciągłe na kreskowane i zakończone strzałką. Ćwiczenie 7.5. Aby skopiować format obiektu: 1. 2. 3. Poprawnie sformatuj jeden, wybrany obiekt (np. wybranyz wyraz lub rysunek). Aby wyświetlić wszystkie znaki związane z formatowanbiem tekstu naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+8. Ponowne naciśnięcie tej kombinacji ukryje znaki fbormatowania. Zaznacz sformatowany obiekt. Kliknij znajdujący się na standardowym pasku narzędzzi przycisk Kopiowanie formatu. Zauważ, że przycisk pozostał zaznaczony (rysunek 7.2). 114 MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane 4. Znajdź i kliknij pozostałe obiekty, które mają zostać zsformatowane w ten sam sposób, co obiekt zaznaczony w punkcie 2. Rysunek 7.2. Przycisk Kopiowanie formatu ułatwia szybkie ujednolicenie wyglądu dokumentu 5. Aby zakończyć kopiowanie formatu, naciśnij klawisz Esc lub ponownie kliknij ikonę Kopiowanie formatu. W programie Word 2002 możliwe jest jednoczesne modyfikobwanie wielu obiektów. Na przykład, aby zmienić rozmiar czcionki kilku nagłówbków, zaznacz je (podczas zaznaczania trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl), a następnie wybierz nowy rozmiar czcionki. Przeglądanie dokumentu Pracując z dużymi dokumentami możemy szybko przejrzeć dokument pod kątem obiektów wybranego typu: 1. 2. 3. Lewym przyciskiem myszy kliknij znajdującą się na pizonowym pasku przewijania, pomiędzy strzałkami skierowanymi do góry a strzałkazmi skierowanymi w dół, ikonę Przeglądanie zaznaczenia. Aby przeglądnąć poszczególne nagłówki, wybierz pole Przeglądaj według nagłówków i za pomocą strzałek skierowanych w dół lub górę przzejdź do kolejnych nagłówków zaznaczonych w tekście. Wszystkie wstawione do tekstu rysunki przeglądniesz, zzaznaczając pole Przeglądaj według rysunków i za pomocą strzałek przechodząc pomiędzy rysunkamzi. Aby zaznaczyć wybrany fragment wielu wierszy tekstu, bna przykład pierwsze cztery wyrazy w sześciu kolejnych wierszach, przytrzymaj naciśnięty bklawisz Alt, naciśnij lewy przycisk myszy i zaznacz wybrany obszar. Rysunek 7.3. Oprócz rysunków czy nagłówków możemy przeglądać m.in. przypisy, komentarze i strony 4. 5. 6. Aby podczas przeglądania dokumentu ukryć osadzone ryszunki i zamiast nich wyświetlać jedynie puste ramki (osoby, które pracują nzad dokumentami zawierającymi wiele rysunków na niezbyt szybkich komputerach pewnzie doskonale znają tę sztuczkę): (cid:1) Wybierz Narzędzia/Opcje…. (cid:1) Przejdź na zakładkę Widok i zaznacz pole wyboru Symbole zastępcze obrazów. Aby w ten sam sposób ukryć rysunki stworzone za pomozcą paska narzędzi rysowania, odznacz znajdujące się na tej samej zakładce pole wzyboru Rysunki. Na samej górze paska pionowego przewijania znajdujez się przycisk pozwalający na podzielenie w pionie okna Worda na dwa niezależne zobszary (taki sam przycisk znajduje się w wielu innych aplikacjach firmy Microszoft, np. w edytorze kodu programu Visual Studio). Aby podzielić ekran na dwie części: Rozdział 7. (cid:1) Microsoft Word 115 (cid:1) Kliknij lewym przyciskiem myszy górny koniec paska przzewijania pionowego i, trzymając naciśniety klawisz, przesuń kursor myszy w zdół. (cid:1) Alternatywnym sposobem podzielenie okna Worda jest wybzranie Okno/Podziel i wskazanie miejsca podziału. (cid:1) Usunąć podział okna możemy albo przesuwając linię podzziału na górę ekranu, albo wybierając Okno/Usuń podział. 7. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o formatowaniu zdowolnego fragmentu tekstu, z menu Pomoc wybierz opcję Co to jest? (albo naciśnij kombinacje klawiszy Shift+F1) i wskaż kursorem wybrany tekst. Zostanie wyświetlone zokno zadań Wyświetlanie formatowania zawierające wszystkie informacje o wybranym tekścize (rysunek 7.4). Rysunek 7.4. Taka ilość informacji o formatowaniu danego wyrazu zadowoli każdego Usunąć formatowanie zaznaczonego tekstu można, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+N. Na przykład, aby usunąć formatowanie z całego dokumebntu, naciśnij kolejno Ctrl+A i Ctrl+Shift+N. Zakładki Ćwiczenie 7.6. Tworząc dłuższe, kilkunasto- lub kilkudziesięciostronicowe dokumenty w celu ułatwiania sobie poruszania się po dokumencie (np. szybkiego przejścia do wybranego akapitu) możemy wykorzystać zakładki: 1. 2. Ustaw kursor w wybranym miejscu dokumentu. Wybierz Wstaw/Zakładka…, podaj opisową nazwę zakładki i kliknij przycisk Dodaj. 116 MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane 3. Aby przejść do wybranej zakładki, naciśnij klawisz F5, w polu Przejdź do: zaznacz pozycję Zakładka i wpisz lub wybierz z listy nazwę zakładki. Po naciśnzięciu przycisku Przejdź do kursor zostanie ustawiony w wybranym miejscu dokumzentu. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Shift+F5 ustawi kursor na ostatnio modyfikowanym tekście. Liczenie w Wordzie Ćwiczenie 7.7. Chociaż nie jest to jego główne zastosowanie, program Word może nam służyć jako prosty kalkulator. W tym celu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty fragment paskza narzędzi. Z menu kontekstowego wybierz Dostosuj… i przejdź na zakładkę Polecenia. W polu Kategorie: wybierz Narzędzia, znajdź i zaznacz pole polecenia Narzędzia Oblicz. Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij zaznaczonzy przycisk polecenia na pasek narzędzi. Wpisz i zaznacz dowolne wyrażenie, którego wynik chcezsz poznać, np.    . Po zaznaczeniu wyrażenia polecenie Narzędzia Oblicz jest już dostępne — kliknij je. Do schowka został zapisany obliczony wynik (19131,13). Aby się o tym przekonać, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V. Podręczny słownik synonimów Ćwiczenie 7.8. Program Microsoft Word 2002 zawiera wbudowany słownik synonimów. Ponieważ akurat ta opcja dostępna jest również w polskiej wersji językzowej, aby z niej skorzystać: 1. 2. Ustaw kursor myszy na dowolnym, poprawnym (tj. nie podzkreślonym czerwoną, falistą linią) wyrazie języka polskiego. Naciśnij prawy przycisk myszy i z menu kontekstowegzo wybierz Synonimy. Wyświetlona zostanie lista synonimów zaznaczonego wyrzazu (rysunek 7.5). Rysunek 7.5. Lista znanych programowi Word synonimów czasownika „zawiera” 3. Aby zastąpić wyraz oryginalny jednym z jego synonimówz, po prostu wybierz jeden z wyświetlonych wyrazów. Rozdział 7. (cid:1) Microsoft Word 117 Słowniki niestandardowe Dodawanie własnych terminów do słownika Custom.dic jest czynnością wyjątkowo prostą — wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wyrazie nie znajdującym się w słow- niku standardowym i z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj do słownika. Czasami jednak chcielibyśmy nie tylko dodawać, ale również zmienić lub usunąć pomyłkowo wpisany wyraz. Ponadto, tak jak w przypadku innych plików zawierających nasze dane, regularnie powinniśmy tworzyć kopię zapasową pliku plik Custom.dic. Ćwiczenie 7.9. Aby dodać nowy słownik lub zmienić zawartość słownika zjuż istniejącego: 1. 2. 3. 4. Wybierz Narzędzia/Opcje… i przejdź na zakładkę Pisownia i gramatyka. Kliknij przycisk Słowniki niestandardowe…. Aby dodać nowy słownik, wybierz Nowy… i wskaż lokalizację zapisanego pliku słownika. Plik słownika programu Microsoft Word zawiera zapisbane w kolejnych wierszach terminy i może być modyfikowany za pomocą dowolnego edytora btekstów. Usunąć, zmienić lub dodać termin do istniejącego słownizka możesz, klikając przycisk Modyfikuj…, a następnie wybierając odpowiedni przycisk polecenzia. 5. Aby skopiować plik dziennika: (cid:1) Zapamiętaj wyświetloną w dolnej części okna Słowniki niestandardowe ścieżkę dostępu do pliku (w systemie Windows XP jest to UserProfile Dane aplikacji MicrosoftProof). (cid:1) Uruchom Eksploratora Windows i wyświetl zawartość folderzu o zapamiętaj nazwie. (cid:1) Skopiuj plik Custom.dic. Własne szablony Za pomocą własnego szablonu możemy zmodyfikować wiele domyślnych atrybutów doku- mentu, takich jak styl i rozmiar czcionki, niestandarzdowe style, dodatkowe paski narzędzi itp. Ćwiczenie 7.11. Aby utworzyć szablon: 1. 2. 3. 4. Wyświetl okno zadań (np. Wybierając Widok/Okienko zadań). Kliknij znajdującą się w prawym, górnym rogu okna strzzałkę skierowana w dół i zaznacz pozycje Nowy dokument. Kliknij znajdujące się w sekcji Nowy z szablony łącze Szablony ogólne…. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szablony. Upewnij się, że zaznaczona jest ikona Nowy dokument i wybierz znajdujący się w sekcji Utwórz nowy przycisk Szablon (rysunek 7.6). 118 MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane Rysunek 7.6. Tworzenie nowego szablonu przypomina formatowanie dokumentu tekstowego 5. 6. Za pomocą poszczególnych opcji dostępnych w menu Format zmień czcionkę, style akapitu, ustal rozmiar marginesów itp. Możesz również dodać do szablonu obiekty, które będą automatycznie dołączane do wszystkich dokumentów utworzonych w tym szablonie. Wybierz Plik/Zapisz i podaj nazwę tworzonego szablonu. Nie zmieniaj domyślnej lokalizacji pliku z szablonem. Wb systemie Windows XP jest to folder UserProfile Dane aplikacjiMicrosoftSzablony. 7. 8. Aby utworzyć nowy dokument w oparciu o stworzony szazblon, wybierz Nowy i w oknie zadań Nowy dokument zaznacz znajdującą się w sekcji Nowy z szablony nazwę Twojego szablonu. Zmodyfikować istniejący szablon możesz, otwierając gob tak jak standardowy dokument Worda i zapisując wprowadzone zmiany w tym samym pliku szbablonu. Aby wymusić zgodność stylów czcionek wykorzystywanych zw dokumencie ze stylami zdefiniowanymi w szablonie, wybierz Narzędzia/Szablony i dodatki… i zaznacz pole wyboru Automatycznie aktualizuj style dokumentu. Dodawanie znaku wodnego W programie Microsoft Word 2002 znakiem wodnym dodawanym do dokumentu może być zarówno tekst, jak i plik graficzny. Ćwiczenie 7.11. Aby dodać do dokumentu znak wodny: 1. 2. 3. Z menu Format wybierz Tło/Drukowany znak wodny…. Zaznacz pole wyboru Tekstowy znak wodny. W polu Tekst: wpisz treść znaku wodnego (w polskiej wersji językowzej dostępnych jest kilkadziesiąt, głównie zapisanych cyrylicą, predezfiniowanych znaków wodnych, w tym słowo ЧЕРНОВИК). Rozdział 7. (cid:1) Microsoft Word 119 4. Określ wielkość, kolor i układ znaku wodnego na stroniez i kliknij OK (rysunek 7.7). Rysunek 7.7. Jeżeli nie chcesz, aby znak wodny przeszkadzał w lekturze dokumentu, zaznacz pole Kolor: Półprzeźroczysty Dodawanie informacji systemowych Program Word 2002 umożliwia dodanie do dokumentu informacji systemowych, takich jak data utworzenia dokumentu, nazwisko jego autoraz czy bieżąca data systemowa. Ćwiczenie 7.12. Aby dodać do dokumentu informacje systemowe: 1. 2. 3. 4. Ustaw kursor w wybranym punkcie dokumentu. Pola z informacjami systemowymi, tak jak wiele innych bobiektów, nie mogą być wstawione do osadzonych w dokumentach obrazów. Wybierz Wstaw/Pole…. W polu Kategorie: wybierz Informacje o dokumencie. W polu Nazwy pól: zostanie wyświetlone kilkanaście dostępnych pól z inzformacjami systemowymi o bieżącym dokumencie. 5. Aby dodać informację o rozmiarze dokumentu zapisaną zw kilobajtach, wybierz pole FileSize, określ odpowiedni format liczby, zaznacz pole Rozmiar pliku w kilobajtach i kliknij OK. Rysunek 7.8. Niektóre pola (np. pole DocProperty) mają listę kilkudziesięciu właściwości przechowujących informacje systemowe 120 MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane Spis treści Chociaż generowanie autopodsumowań (abstraktów) jest dla tekstów w języku polskim niedostępne, korzystając ze stylów nagłówkowych możemy automatycznie wygenerować spis treści naszego dokumentu. Jeżeli chcesz zobaczyć zdanie zwierające wszystkie litbery polskiego alfabetu, wpisz TCPF i naciśnij Enter. Ćwiczenie 7.13. Aby wygenerować spis treści dokumentu: 1. 2. 3. Tworząc dokument, tytuły poszczególnych rozdziałów, pozdrozdziałów i punktów formatuj za pomocą odpowiedniego stylu nagłówka. Na pzrzykład, po wpisaniu tytułu rozdziału GIQPKGRQYKPPKħEKGYKGFKGè zaznacz, rozwiń znajdujące się na pasku narzędzi Formatowanie pole Styl i wybierz Nagłówek 2. Po przygotowaniu dokumentu, ustaw kursor na pierwszezj stronie i wybierz Wstaw/Odwołanie/Indeksy i spisy…. Określ format spisu treści, zdecyduj, nagłówki którychz poziomów będą dodane do spisu, i kliknij OK (rysunek 7.9). Rysunek 7.9. Jeżeli tworząc dokument korzystaliśmy z stylów nagłówkowych, dodanie spisu treści polegać będzie jedynie na kliknięciu odpowiedniej opcji z menu Korespondencja seryjna Od czasu do czasu każdy z nas wysyła list o tej samej treści do większej grupy osób. Program Microsoft Word umożliwia nam przygotowanie szablonu wiadomości, wypeł- nieniu go informacjami charakterystycznymi dla każdego z adresatów informacjami (np. imieniem, nazwiskiem czy nazwą firmy). Przed wykonaniem ćwiczenia skonfiguruj program Micrbosoft Outlook. Ćwiczenie 7.14. Aby wysłać list o tej samej treści do kilku osób: 1. Otwórz nowy dokument programu Word. Rozdział 7. (cid:1) Microsoft Word 121 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wybierz Narzędzia/Listy i dokumenty wysyłkowe/Kreator korespondencji seryjnej…. Wyświetlone zostanie okno zadań Korespondencja seryjna. Jako typ dokumentów wybierz Wiadomość e-mail i kliknij Następny. Jeżeli masz przygotowany dokument zawierający tekst, zktóry chcesz wysłać, zaznacz pole wyboru Rozpocznij od istniejącego dokumentu i wskaż na ten dokument. W przeciwnym razie zaznacz pole Użyj bieżącego dokumentu, przygotuj szablon wiadomości i kliknij Następny. Jeżeli adresy odbiorców wiadomości znajdują się na lizście kontaktów programu Outlook, wybierz odpowiednie pole wyboru. Jeżeli lista adzresatów jest zapisana w pliku, wybierz pole Użyj istniejącej listy. Możliwe jest również ręczne wpisane adresatów wiadomości. Kliknij łącze Następny. W zależności od zaznaczonego w poprzednim punkcie pzola, uruchomiona zostanie książka adresowa programu Micrzosoft Outlook lub okno dialogowe Wybieranie źródła danych. Określ grupę adresatów wiadomości. Aby automatycznie wstawić pole zwierające adres odbiozrcy, wiersz pozdrowienia lub jakiekolwiek informacje charakterystyczne dla odbiorcy przechowywane w pliku z danymi (np. książce adresowej), ustaw kursor w wybraznym punkcie dokumentu wybierz odpowiednie łącze (rysunek 7.10). Rysunek 7.10. Przykładowe pole pozdrowienia 8. 9. Po kliknięciu łącza Następny będziesz mógł (za pomocą przycisków i ) przejrzeć i ewentualnie poprawić wszystkie przygotowazne wiadomości. Ostatnim etapem jest wysłanie przygotowanej wiadomozści do wszystkich adresatów. W tym celu kliknij znajdujące się w sekcji Scal łącze Poczta elektroniczna…. 10. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Scalanie do poczty e-mail (rysunek 7.11). Wpisz temat wysyłanej wiadomości, wybierz jej formatz i określ, czy chcesz wysłać wiadomość do wszystkich wybranych w punkcie 5. adresaztów. Po kliknięciu przycisku OK wiadomości zostaną wysłane. Rysunek 7.11. Przegotowany w programie Word dokument, uzupełniony o informacje specyficzne dlaposzczególnych odbiorców, po dodaniu tematu wiadomości może zostać wysłany do skrzynek odbiorczych wybranych osób 122 MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane Programowe zamienianie wyrazów Chociaż w menu programu Word znajduje się pozycja umożliwiająca zastępowanie jednych wyrazów innymi, może zdarzyć się sytuacja, w której będziemy chcieli programowo, poprzez makropolecenie, zamienić jeden wyraz innym (np. możemy wyrazić swoją wdzięcz- ność koledze, pisząc zabawny program, który zastąpi słowo „dobry” słowem „zły” we wszystkich dokumentach Worda zapisanych na jego dyszku). Ćwiczenie 7.15. Aby szybko zamienić w całym dokumencie jeden wyraz dzrugim: 1. 2. 3. 4. Uruchom edytor VBA (np. naciskając kombinację klawiszy Alt+F11). Wpisz kod procedury Zastąp: 5WD COKGē 5GVO[4CPIG#EVKXG QEWOGPV QPVGPV 9KVJO[4CPIG(KPF  NGCT(QTOCVVKPI 6GZVFQDT[  ZGEWVG4GRNCEG9KVJđ[4GRNCEGYF4GRNCEG#NN PF9KVJ PF5WD Ponownie naciśnij kombinację klawiszy Alt+F11. Wyświetlony zostanie dokument programu Word. Aby przetestować działanie procedury, wpisz w kilku mizejscach dokumentu słowo „dobry”, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F8 i uruchom makro CUVæR. Programowanie sterowane zdarzeniami Visual Basic for Applications, tak jak jego „większy brat” Visual Basic, jest językiem programowania sterowanego zdarzeniami — w odpowiedzi na różnorodne zdarzenia (np. kliknięcie myszą, zmianę rozmiaru obiektu itp.) wywoływane są odpowiednie procedury. Ćwiczenie 7.16. Na przykład, aby po otwarciu dokumentu wyświetlane było dodatkowe okno dialogowe z pytanie, czy na pewno chcemy je otworzyć: 1. 2. 3. 4. Uruchom edytor VBA. W oknie Eksploratora projektu rozwiń folder Normal i dwukrotnie kliknij obiekt ThisDocument. Wpisz kod procedury, która po otwarciu dokumentu wyśzwietli okno dialogowe z pytaniem, czy użytkownik na pewno chce otworzyć dozkument: 2TKXCVG5WD QEWOGPVA1RGP +H/UI$QZ  CE[PCO[!XD;GU0Q XD0Q6JGP#EVKXG QEWOGPV NDQUG5CXG JCPIGU(CNUG PF5WD Zapisz zmiany i zamknij okno edytora VBA. Przy otwarciuz dowolnego dokumentu stworzonego w oparciu o szablon Normal zostanie wyświetlone pytanie Zaczynamy?. Rozdział 7. (cid:1) Microsoft Word 123 Usuwanie bieżącego dokumentu Zakończenie pracy z programem Word, nieodwracalne1 usunięcie z dysku dokumentu, nad którym właśnie pracowaliśmy, i rozpoczęcie pracy nad nowym dokumentem wymaga wykonania szeregu czynności: przy próbie zakończenia pracy programu będziemy musieli odpowiedzieć przecząco na pytanie, czy zapisać zmiany w dokumencie, uruchomić Eksplo- rator Windows, znaleźć i skasować odpowiedni plik, a wreszcie uruchomić ponownie Worda. Jeżeli od czasu do czasu usuwamy nieudane dokumenty, możemy całą ta procedurę zastąpić uruchomieniem jednego, przygotowanego przez nas makzropolecenia. Ćwiczenie 7.17. Aby usunąć bieżący dokument: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Naciśnij kombinacje klawiszy Alt+F11. Uruchomiony zostanie edytor VBA. W polu Eksploratora Projektu (domyślnie, okno Eksploratora wyświetlane jest w lewym górnym rogu ekranu) zaznacz folder Normal, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Insert/Module. W otwartym oknie edytora kodu wpisz poniższą procedzurę: 5WD7UWē  KOUVT0CYC#U5VTKPI +H/UI$QZ ,GUVGħRGYKGPľGEJEGUWUWPæèDKGľæE[FQMWOGPV!DA XD;GU0Q1UVTGľGPKG XD;GU6JGP +H.GP #EVKXG QEWOGPV2CVJ 6JGP #EVKXG QEWOGPV NQUG5CXG JCPIGU(DCNUG  NUG UVT0CYC#EVKXG QEWOGPV(WNN0COG #EVKXG QEWOGPV NQUG5CXG JCPIGU(CDNUG -KNNUVT0CYC  PF+H  PF+H PF5WD Zamknij okno edytora języka Visual Basic for Applicatiozns. Aby uruchomić procedurę, naciśnij kombinację klawiszy zAlt+F8, na liście makr wybierz Usuń i kliknij Uruchom. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Po kliknięciuz Tak, bieżący dokument zostanie zamknięty, a jeżeli dokument był wcześniej zzapisany na dysku, dodatkowo zostanie z niego skasowany. Drukowanie Za pomocą paska narzędzi Statystyka wyrazów możemy poznać liczbę wyrazów, znaków (ze spacjami i bez), wierszy, akapitów i stron dokumenbtu. Aby wyświetlić pasek narzędzi Statystyka wyrazów, kliknij prawym przyciskiem myszy wolny obszar dowolnbego paska narzędzi i zaznacz odpowiednią pozycję menu kontekstbowego. 1 Nieodwracalne w tym sensie, że plik nie zostanie umiesbzczony w koszu systemu Windows. Nie znaczy to jednak, że inne osoby nie będą mogły przywrócić usbuniętego pliku. Więcej informacji o rzeczywiście nieodwracalnym usuwaniu plików i odczytywaniu plików sbkasowanych znajduje się w wydanej przez wydawnictwo Helion książce Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane. 124 MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane Przygotowany w programie Microsoft Word dokument możemy wydrukować na wiele sposobów: 1. 2. 3. Aby wydrukować wiele stron dokumentu na jednym arkuszzu papieru wybierz Plik/Drukuj i w polu Stron na arkusz zmień liczbę stron. Do drukowania więcej niż 6 stron na pojedynczym arkusbzu niezbędna jest drukarka o rozdzielczości co najmniej 600 dpi. Jeżeli chcesz, aby wydrukowany dokument został „ułożozny” tak, aby pierwsza strona dokumentu znalazła się na górze podajnika drukarki, znaciśnij kombinację klawiszy Ctrl+P, kliknij przycisk Opcje… i zaznacz pole Drukowanie od ostatniej strony. Aby wydrukować dokument dwustronnie na drukarce nie zposiadającej opcji druku dwustronnego: (cid:1) Upewnij się, że dokument składa się z parzystej liczbzy stron. Jeżeli tak nie jest, dodaj na końcu pustą stronę. (cid:1) Kliknij kombinację klawiszy Ctrl+P, w polu Drukuj: wybierz Strony parzyste i kliknij OK. Uprzedź innych użytkowników, aby do zakończeniu drukowanbia nie korzystali z drukarki, na której drukujesz dwustronnie. (cid:1) Po wydrukowaniu wszystkich stron parzystych, przełóżz papier z podajnika wyjściowego do podajnika wejściowego drukarki. Upewnzij się, że włożyłeś kartki w ten sposób, aby teraz druk odbywał się na ich druzgiej stronie. (cid:1) Kliknij kombinację klawiszy Ctrl+P , w polu Drukuj: wybierz Strony nieparzyste, kliknij Opcje…, zaznacz pole Drukowanie od ostatniej strony i wydrukuj wszystkie nieparzyste strony dokumentu. Tworzenie własnych e-książek Na swojej witrynie internetowej firma Microsoft udostępniła program, którego zainsta- lowanie pozwoli na przekonwertowanie dokumentów Wordaz na format e-książki .lit. Ćwiczenie 7.18. Aby stworzyć własną e-książkę: 1. 2. 3. Pobierz dostępny pod adresem http://download.microsoft.com/download/Word2002/ Utility/1.1/W98NT42KMeXP/EN-US/WordRMR.exe program. Ponieważ program WordRMR umożliwia jedynie tworzenie, azle nie przeglądanie e-książek, pobierz i zainstaluj znajdującą się na strzonie http://www.microsoft.com/ reader/default.asp przeglądarkę dokumentów .lit. Zakończ pracę programu Word i uruchom pobrany program instalacyjny. Po ponownym uruchomieniu Worda do standardowego paska narzędzi zdodany zostanie nowy przycisk — Read. Rozdział 7. (cid:1) Microsoft Word 125 4. 5. 6. Otwórz dokument, który chcesz przekonwertować do postaci e-książki i kliknij nowo dodany przycisk. Podaj podstawowe informacje o dokumencie, takie jak ztytuł, autor, nazwa pliku czy jego lokalizacja i kliknij przycisk Customize Covers…. Wybierz typ grafiki okładki i kliknij OK. Ponowne naciśnięcie przycisku OK spowoduje zapisanie w określonym folderze dokumentu z.lit. Rysunek 7.12. Niektóre grafiki mogą być jedynie wyświetlane przez program Microsoft Reader Szablon zawierający narzędzia diagnostyczne Firma Microsoft udostępniła pod adresem http://download.microsoft.com/download/ Word2002/support/2002/WIN98MeXP/EN-US/support.exe szablon programu Word za- wierający procedury diagnostyczne i pozwalające na rozwiązanie kilku najczęściej wy- stępujących błędów. Ćwiczenie 7.19. Aby odnależć i usunąć uszkodzone komponenty programu Wzord 2002 1. 2. 3. 4. Pobierz i zainstaluj plik support.exe. Zakończ pracę programu Word i wybierz Start/Programy/Microsoft Office Tools/Word 2002 Support Template. Jeżeli w oknie programu Word nie został wyświetlony dokument pokazany na rysunkzu 7.13, wybierz Narzędzia/Opcje…/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr… i zmień poziom zabezpieczeń z wysokiego na średni. Naciskając przycisk Troubleshoot Utility w celu znalezienia i usunięcia uszkodzonych komponentów, takich jak: klucze rejestru, szablony czyz zarejestrowane komponenty COM. Odzyskiwanie zapomnianych haseł Jedna z najlepszych witryn WWW poświęconych zagadnieniu odzyskiwaniu utraconych haseł znajduje się pod adresem http://www.lostpassword.com. Wśród wielu różnych programów, których dokumenty chronione zapomnianym hasłem mogą być odczytane, znajduje się również Microsoft Word 2002 — rysunek 7.13. 126 MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane Rysunek 7.13. Rozwiązywanie problemów z Wordem warto zacząć od zainstalowania szablonu diagnostycznego SUPPORT.DOT Ćwiczenie 7.20. Aby odzyskać utracone hasło: 1. 2. 3. 4. Pobierz dostępną pod adresem http://www.lostpassword.com/demos/wordkeyd.exe demonstracyjną wersję programu Word Key. Zainstaluj i uruchom pobrany program. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+O i wskaż plik Worda chroniony hasłem dowolnego typu (hasłem ochrony przed otwarciem, przedz zmianami lub przed modyfikacją wybranych obiektów). Rozpocznie się odczytywanie zapomnianych haseł. W piezrwszej kolejności sprawdzona zostanie zawartość słownika wybranego języka, następnie — uruchomione generowanie haseł metodą Xieve — Brute Force (algorytm odrzuca skrajnie nonsensowne kombinacje znaków, dzięki czemu czas odczytywania 90 haseł skracza się o 95 ). Rysunek 7.14. Wersja demonstracyjna pozwala na odczytanie haseł nie dłuższych niż trzyznakowe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: