Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 005598 23355750 na godz. na dobę w sumie
Windows 8.1 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Windows 8.1 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7897-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 8
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się korzystać z najnowszej wersji systemu Windows!

Wprowadzeniu na rynek systemu Windows 8 towarzyszyło sporo kontrowersji. Wielu użytkowników pokochało jego interfejs, wzorowany na środowisku Windows Phone, doceniło spójność systemu zarówno przy komputerach osobistych, jak i tabletach, jednak jeszcze liczniejsi mieli do niego mnóstwo zastrzeżeń. Na szczęście firma Microsoft wsłuchała się w ich głosy, wyciągnęła właściwe wnioski i szybko wypuściła na rynek Windows 8.1 – system łączący w sobie cechy poprzednika i sprawdzonych rozwiązań znanych ze starszych wersji, który oprócz licznych ulepszeń oferuje również pełną zgodność programową z platformami Windows 8 i Windows 7.

Jeśli chcesz poznać funkcje najnowszych „okienek”, odkryć zalety Modern UI, a przede wszystkim nauczyć się praktycznie korzystać z możliwości oferowanych przez ostatnią aktualizację środowiska, trudno o lepszą książkę. Krok po kroku i bez zbędnej teorii przedstawia ona najważniejsze narzędzia systemowe, sposoby konfigurowania i używania interfejsu użytkownika oraz operacje na plikach, folderach i dyskach. Dowiesz się z niej, jak zarządzać systemem i kontami użytkowników oraz radzić sobie z typowymi problemami, a także jak połączyć komputer z siecią i korzystać z zasobów internetowych. Nauczysz się też używać urządzeń zewnętrznych i wyszukiwać dane, a wszystko to za pomocą praktycznych ćwiczeń.

Poznaj w praktyce narzędzia oferowane przez Windows 8.1!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/cwwi81 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7897-6 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p Rozdzia(cid:239) 1. Instalowanie i aktualizowanie Rozdzia(cid:239) 2. Nowy interfejs Windowsa 8.1 Uruchamianie i zamykanie systemu Ekran startowy Aplikacje Windowsa 8.1 Rozdzia(cid:239) 3. Klasyczny interfejs u(cid:285)ytkownika Rozdzia(cid:239) 4. Praca z oknami Pulpit Menu Start i pasek zada(cid:241) Zarz(cid:200)dzanie systemem i rozwi(cid:200)zywanie typowych problemów Konta u(cid:285)ytkowników Praca z systemem Rozdzia(cid:239) 5. Biblioteki, pliki i foldery Eksplorator plików Biblioteki i dysk SkyDrive Operacje na plikach i folderach Rozdzia(cid:239) 6. Sie(cid:202) Po(cid:239)(cid:200)czenia sieciowe Praca w sieci lokalnej Internet 5 7 35 35 42 53 61 61 65 72 81 81 91 107 107 114 117 131 131 136 145 Kup książkęPoleć książkę 4 Windows 8.1 PL • (cid:109)wiczenia praktyczne Kup książkęPoleć książkę Wst(cid:218)p Wydanie Windowsa 8 okaza(cid:239)o si(cid:218) prawdziw(cid:200) rewolucj(cid:200) na rynku komputerów — po raz pierwszy z tym samym syste- mem Windows mogli(cid:258)my pracowa(cid:202) zarówno na klasycznych pecetach, laptopach, jak i na urz(cid:200)dzeniach ARM, np. na tabletach. Aby by(cid:239)o to mo(cid:285)liwe, firma Microsoft zdecydowa(cid:239)a si(cid:218) na wprowadzenie daleko id(cid:200)cych zmian w interfejsie u(cid:285)ytkownika. Znikn(cid:218)(cid:239)o menu Start, do którego przyzwyczaili(cid:258)my si(cid:218) w ci(cid:200)gu ostatnich kilkunastu lat, pojawi(cid:239) si(cid:218) za to wzorowany na systemie Windows Phone interfejs Windows 8. W efekcie opinie u(cid:285)ytkowników by(cid:239)y skrajne: jedni chwalili prostot(cid:218) pracy z kafelkami, np. w pe(cid:239)ni automatyczne instalowanie i aktuali- zowanie programów dost(cid:218)pnych w sklepie Windows, inni narzekali, (cid:285)e pomimo wieloletniego do(cid:258)wiadczenia w u(cid:285)ywaniu Windowsów maj(cid:200) problemy z wykonywaniem najprostszych operacji, takich jak zamy- kanie uruchomionych programów czy resetowanie systemu. Po roku wiemy ju(cid:285), (cid:285)e niezadowolonych osób by(cid:239)o wi(cid:218)cej ni(cid:285) entuzjastów. Aby wyj(cid:258)(cid:202) naprzeciw oczekiwaniom u(cid:285)ytkowników, firma Microsoft opra- cowa(cid:239)a Windowsa 8.1. Ksi(cid:200)(cid:285)ka Windows 8.1 PL. (cid:109)wiczenia praktyczne pozwoli Ci szybko i (cid:239)atwo zapozna(cid:202) si(cid:218) z najwa(cid:285)niejszymi funkcjami nowego systemu. Wykonuj(cid:200)c opisane w niej (cid:202)wiczenia, zainstalujesz (lub uaktualnisz) i skonfi- gurujesz Windowsa 8.1, nauczysz si(cid:218) pracowa(cid:202) z jego interfejsem, dostosujesz go do w(cid:239)asnych potrzeb i pod(cid:239)(cid:200)czysz urz(cid:200)dzenie do sieci domowej. Kup książkęPoleć książkę 6 Windows 8.1 PL • (cid:109)wiczenia praktyczne Nowa wersja systemu Windows? Tworz(cid:200)c nowy system, firma Microsoft za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a, (cid:285)e: 1. Windows 8.1 b(cid:218)dzie darmow(cid:200) aktualizacj(cid:200) dost(cid:218)pn(cid:200) dla wszystkich u(cid:285)ytkowników Windowsa 8. Z tego powodu cykl (cid:285)ycia poprzedniego systemu operacyjnego b(cid:218)dzie wyj(cid:200)tkowo krótki. Wsparcie techniczne dla Windowsa 8 ma trwa(cid:202) tylko dwa lata od premiery wydania 8.1 (czyli do 18 pa(cid:283)dziernika 2015 roku), natomiast dla najnowszej wersji — do 9 stycznia 2018 roku, a dla edycji rozszerzonej (dotycz(cid:200)cej bezpiecze(cid:241)stwa oraz klientów korporacyjnych) a(cid:285) do 10 stycznia 2023 roku. 2. Windows 8.1 b(cid:218)dzie szybszy od Windowsa 7 i Windowsa 8, np. czas uruchamiania systemu skróci(cid:239) si(cid:218) z kilkunastu do kilku sekund. 3. Windows 8.1 b(cid:218)dzie w pe(cid:239)ni kompatybilny ze swoimi poprzednikami — na ka(cid:285)dym urz(cid:200)dzeniu, na którym dzia(cid:239)a Windows 7 lub Windows 8, b(cid:218)dzie mo(cid:285)na pracowa(cid:202) z Windowsem 8.1, a z ka(cid:285)dego programu, który poprawnie funkcjonowa(cid:239) w Windowsie 7 lub Windowsie 8, u(cid:285)ytkownik skorzysta równie(cid:285) w nowym systemie. 4. Windows 8.1 b(cid:218)dzie (cid:239)atwiejszy w obs(cid:239)udze od Windowsa 8. Uwzgl(cid:218)dniaj(cid:200)c uwagi u(cid:285)ytkowników, Microsoft m.in. przywróci(cid:239) menu Start, umo(cid:285)liwi(cid:239) pe(cid:239)niejsze dostosowywanie i lepsze wykorzystywanie ekranów powitalnego i startowego oraz poprawi(cid:239) sposób, w jaki system reaguje na gesty wykonywane myszk(cid:200). 5. Windows 8.1 b(cid:218)dzie bezpieczniejszy, ale jednocze(cid:258)nie bardziej funkcjonalny od Windowsa 7 i Windowsa 8. Je(cid:285)eli chcesz si(cid:218) przekona(cid:202), czy nowy system spe(cid:239)nia pok(cid:239)adane w nim nadzieje, ta ksi(cid:200)(cid:285)ka jest dla Ciebie. Kup książkęPoleć książkę 1 Instalowanie i aktualizowanie Wykonuj(cid:200)c (cid:202)wiczenia z tego rozdzia(cid:239)u, bez problemu zainsta- lujesz Windowsa 8.1 na nowym lub dotychczas wykorzysty- wanym komputerze. Seria (cid:109)wiczenia praktyczne jest adreso- wana przede wszystkim do indywidualnych u(cid:285)ytkowników, dlatego w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce opisano tylko najpopularniejsze sposoby wgrywania sys- temu na pojedyncze urz(cid:200)dzenia: 1. Instalacj(cid:218) na komputerze, na którym nie ma zainstalowanego (cid:285)adnego systemu operacyjnego. 2. Uaktualnienie wcze(cid:258)niejszej wersji Windowsa. 3. Instalacj(cid:218) Windowsa 8.1 jako dodatkowego systemu operacyjnego. 4. Przeniesienie (migracj(cid:218)) systemu z jednego urz(cid:200)dzenia na drugie. Przed rozpocz(cid:218)ciem instalacji warto sprawdzi(cid:202) wymagania sprz(cid:218)towe Windowsa 8.1 i wybra(cid:202) wersj(cid:218) odpowiedni(cid:200) dla danego urz(cid:200)dzenia. Nast(cid:218)pnym etapem powinno by(cid:202) skontrolowanie poprawno(cid:258)ci wgra- nia systemu. W (cid:202)wiczeniu ko(cid:241)cz(cid:200)cym rozdzia(cid:239) pokazano, jak aktywo- wa(cid:202) i edytowa(cid:202) Windowsa 8.1. Kup książkęPoleć książkę 8 (cid:109) W I C Z E N I E 1.1 Windows 8.1 PL • (cid:109)wiczenia praktyczne Czy na moim komputerze mo(cid:285)na zainstalowa(cid:202) system Windows 8.1? Producenci wszystkich programów podaj(cid:200) tzw. minimalne wymagania sprz(cid:218)towe — najs(cid:239)absz(cid:200) konfiguracj(cid:218) urz(cid:200)dzenia, na którym mo(cid:285)na zainstalowa(cid:202) dan(cid:200) aplikacj(cid:218). Podobnie jest w przypadku systemów operacyjnych; trzeba jednak pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e rzadko instaluje si(cid:218) tylko system. Z regu(cid:239)y na urz(cid:200)dzeniu musi dzia(cid:239)a(cid:202) kilkana(cid:258)cie, je(cid:285)eli nie kilkadziesi(cid:200)t ró(cid:285)nych programów. System cz(cid:218)sto jest jedynie (cid:258)rodo- wiskiem, w którym funkcjonuj(cid:200) takie aplikacje. Do wykonywania podstawowych zada(cid:241), np. do edytowania dokumen- tów, przegl(cid:200)dania internetu czy odtwarzania multimediów, wystarczy najmniej wydajny z obecnie dost(cid:218)pnych komputerów lub typowy net- book wyposa(cid:285)ony w: 1. procesor Pentium (lub równowa(cid:285)ny) taktowany zegarem 1 GHz (lub szybszym); 2. 1 GB pami(cid:218)ci RAM (dotyczy architektury 32-bitowej) lub 2 GB pami(cid:218)ci RAM (w przypadku systemu 64-bitowego); 3. 40-gigabajtowy dysk twardy (32-bitowa wersja Windowsa zajmuje po instalacji ok. 16 GB, 64-bitowa — ok. 20 GB, ale w miar(cid:218) up(cid:239)ywu czasu system potrzebuje dla siebie coraz wi(cid:218)cej miejsca); 4. kart(cid:218) graficzn(cid:200) zgodn(cid:200) ze standardem DirectX 91, obs(cid:239)uguj(cid:200)c(cid:200) sterowniki WDDM (ang. Windows Display Driver Model). Ponadto: 1. Interfejs Windowsa 8.1 wymaga rozdzielczo(cid:258)ci 1024(cid:117)768 lub wy(cid:285)szej. 2. Zdecydowana wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ekranów dotykowych zgodnych z Windowsem 7 bez problemu dzia(cid:239)a w nowym systemie. 3. Modu(cid:239) TPM (ang. Trusted Platform Module) oraz nast(cid:218)pca BIOS-u — system UEFI (ang. Unified Extensible Firmware Interface) mog(cid:200) by(cid:202) wykorzystane do dodatkowego zabezpieczenia Windowsa 8.1. 1 Niektóre gry wymagaj(cid:200) kart zgodnych z dziesi(cid:200)t(cid:200) wersj(cid:200) standardu DirectX. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1. • Instalowanie i aktualizowanie 9 Aby sprawdzi(cid:202), czy Twój komputer z zainstalowanym Windowsem XP spe(cid:239)nia wymagania sprz(cid:218)towe wersji 8.1 (maszyna z preinstalowanym Windowsem 7 na pewno je spe(cid:239)nia): 1. Zaloguj si(cid:218) do systemu na konto administratora. 2. Z menu Start wybierz Pomoc i obs(cid:239)uga techniczna. 3. Kliknij znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w sekcji Wybierz zadanie odno(cid:258)nik U(cid:285)yj narz(cid:218)dzi, aby wy(cid:258)wietli(cid:202) informacje o komputerze i przeanalizowa(cid:202) problemy. 4. Z listy narz(cid:218)dzi (ang. Tools) wybierz Mój komputer — informacje/ Wy(cid:258)wietl ogólne informacje o systemie dla tego komputera (rysunek 1.1). Rysunek 1.1. Podstawowe informacje o najwa(cid:285)niejszych podzespo(cid:239)ach komputera: procesorze, pami(cid:218)ci i dysku twardym 5. Otrzymane wyniki porównaj z minimalnymi wymaganiami sprz(cid:218)towymi Windowsa 8.1. Kup książkęPoleć książkę 160 Notatki Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 8.1 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: