Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 002354 22776602 na godz. na dobę w sumie
Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III - ebook/pdf
Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9361-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane, aby nauczyć się programowania w Pythonie

Chcesz się nauczyć programować? Świetna decyzja! Wybierz język obiektowy, łatwy w użyciu, z przejrzystą składnią. Python będzie wprost doskonały! Rozwijany od ponad 20 lat, jest dojrzałym językiem, pozwalającym tworzyć zaawansowane aplikacje dla różnych systemów operacyjnych. Ponadto posiada system automatycznego zarządzania pamięcią, który zdejmuje z programisty obowiązek panowania nad tym skomplikowanym obszarem.

Jeżeli zdecydowałeś się na naukę programowania w tym języku, to przyszła pora na wybór książki. Ta, którą trzymasz w rękach, będzie strzałem w dziesiątkę! Sięgnij po nią i przekonaj się, jak skonfigurować swoje środowisko pracy i rozpocząć przygodę z Pythonem. Z kolejnych rozdziałów dowiesz się, co to są typy proste, zmienne, instrukcje warunkowe, pętle oraz listy. Ponadto nauczysz się tworzyć listy i funkcje oraz obsługiwać wyjątki i korzystać z plików. Gdy już zbudujesz fundamenty wiedzy na temat języka Python, przejdziesz do bardziej zaawansowanych zagadnień. Programowanie obiektowe, tworzenie grafiki oraz graficznego interfejsu użytkownika, tworzenie animacji i efektów dźwiękowych to tylko niektóre z poruszanych tematów. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich osób, które zamierzają opanować język Python!

Dzięki tej książce nauczysz się:

Twój przewodnik po języku Python!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Python Programming for the Absolute Beginner, 3rd Edition Tłumaczenie: Grzegorz Pawłowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-246-9358-0 © 2010 Course Technology, a part of Cengage Learning. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright herein may be reproduced, transmitted, stored, or used in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, scanning, digitizing, taping, Web distribution, information networks, or information storage and retrieval systems, without the prior written permission of the publisher. Python is a registered trademark of the Python Software Foundation. All other trademarks are the property of their respective owners. All images © Cengage Learning unless otherwise noted. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/pytdk3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pytdk3.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorze ...........................................................................11 Wst(cid:246)p ...............................................................................13 Rozdzia(cid:228) 1. Wprowadzenie. Program Koniec gry ....................................15 Analiza programu Koniec gry ..........................................................15 Co warto wiedzie(cid:232) o Pythonie? .......................................................16 Konfiguracja Pythona w systemie Windows ......................................19 Konfiguracja Pythona w innych systemach operacyjnych ...................20 Wprowadzenie do IDLE ..................................................................20 Powrót do programu Koniec gry ......................................................26 Podsumowanie .............................................................................29 Rozdzia(cid:228) 2. Typy, zmienne i proste operacje wej(cid:264)cia-wyj(cid:264)cia. Program Nieistotne fakty ...................................................31 Wprowadzenie do programu Nieistotne fakty ...................................31 U(cid:276)ycie cudzys(cid:228)owów przy tworzeniu (cid:228)a(cid:254)cuchów znaków .....................32 U(cid:276)ywanie sekwencji specjalnych w (cid:228)a(cid:254)cuchach znaków .....................36 Konkatenacja i powielanie (cid:228)a(cid:254)cuchów .............................................40 Operacje na liczbach .....................................................................42 Poj(cid:246)cie zmiennych .........................................................................45 Pobieranie danych wprowadzanych przez u(cid:276)ytkownika ......................48 U(cid:276)ywanie metod (cid:228)a(cid:254)cucha ..............................................................50 Stosowanie w(cid:228)a(cid:264)ciwych typów ........................................................54 Konwersja warto(cid:264)ci .......................................................................56 Powrót do programu Nieistotne fakty ..............................................59 Podsumowanie .............................................................................61 Rozdzia(cid:228) 3. Rozga(cid:228)(cid:246)zianie kodu, p(cid:246)tle while, projektowanie programu. Gra Odgadnij moj(cid:241) liczb(cid:246) ....................................................63 Wprowadzenie do gry Jaka to liczba? ..............................................63 Generowanie liczb losowych ...........................................................64 U(cid:276)ywanie instrukcji if .....................................................................67 Kup książkęPoleć książkę 6 Python dla ka(cid:276)dego. Podstawy programowania U(cid:276)ywanie klauzuli else ...................................................................71 U(cid:276)ywanie klauzuli elif .....................................................................73 Tworzenie p(cid:246)tli while .....................................................................76 Unikanie p(cid:246)tli niesko(cid:254)czonych ........................................................80 Traktowanie warto(cid:264)ci jako warunków ..............................................83 Tworzenie umy(cid:264)lnych p(cid:246)tli niesko(cid:254)czonych ......................................86 Korzystanie z warunków z(cid:228)o(cid:276)onych ..................................................88 Projektowanie programów ..............................................................93 Powrót do gry Jaka to liczba? .........................................................95 Podsumowanie .............................................................................97 Rozdzia(cid:228) 4. P(cid:246)tle for, (cid:228)a(cid:254)cuchy znaków i krotki. Gra Wymieszane litery ........................................................99 Wprowadzenie do programu Wymieszane litery ................................99 Liczenie za pomoc(cid:241) p(cid:246)tli for .........................................................102 Stosowanie funkcji i operatorów sekwencji do (cid:228)a(cid:254)cuchów znaków ...105 Indeksowanie (cid:228)a(cid:254)cuchów .............................................................107 Niemutowalno(cid:264)(cid:232) (cid:228)a(cid:254)cuchów .........................................................111 Tworzenie nowego (cid:228)a(cid:254)cucha .........................................................113 Wycinanie (cid:228)a(cid:254)cuchów ..................................................................116 Powrót do gry Wymieszane litery ...................................................128 Podsumowanie ...........................................................................131 Rozdzia(cid:228) 5. Listy i s(cid:228)owniki. Gra Szubienica ........................................133 Wprowadzenie do gry Szubienica ..................................................133 Korzystanie z list .........................................................................135 Korzystanie z metod listy .............................................................140 Kiedy nale(cid:276)y u(cid:276)ywa(cid:232) krotek zamiast list? .......................................144 U(cid:276)ywanie sekwencji zagnie(cid:276)d(cid:276)onych ..............................................145 Referencje wspó(cid:228)dzielone ............................................................149 U(cid:276)ywanie s(cid:228)owników ....................................................................152 Powrót do gry Szubienica .............................................................159 Podsumowanie ...........................................................................165 Rozdzia(cid:228) 6. Funkcje. Gra Kó(cid:228)ko i krzy(cid:276)yk .............................................167 Wprowadzenie do gry Kó(cid:228)ko i krzy(cid:276)yk .............................................167 Tworzenie funkcji .........................................................................169 U(cid:276)ywanie parametrów i warto(cid:264)ci zwrotnych ....................................172 Wykorzystanie argumentów nazwanych i domy(cid:264)lnych warto(cid:264)ci parametrów ..............................................................................176 Wykorzystanie zmiennych globalnych i sta(cid:228)ych ...............................181 Powrót do gry Kó(cid:228)ko i krzy(cid:276)yk ........................................................185 Podsumowanie ...........................................................................196 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 7 Rozdzia(cid:228) 7. Pliki i wyj(cid:241)tki. Gra Turniej wiedzy .....................................199 Wprowadzenie do programu Turniej wiedzy ....................................199 Odczytywanie danych z plików tekstowych .....................................200 Zapisywanie danych do pliku tekstowego ......................................206 Przechowywanie z(cid:228)o(cid:276)onych struktur danych w plikach .....................209 Obs(cid:228)uga wyj(cid:241)tków ........................................................................214 Powrót do gry Turniej wiedzy .........................................................218 Podsumowanie ...........................................................................223 Rozdzia(cid:228) 8. Obiekty programowe. Program Opiekun zwierzaka .............225 Wprowadzenie do programu Opiekun zwierzaka .............................225 Podstawy programowania obiektowego .........................................227 Tworzenie klas, metod i obiektów .................................................228 U(cid:276)ywanie konstruktorów ..............................................................230 Wykorzystywanie atrybutów ..........................................................232 Wykorzystanie atrybutów klasy i metod statycznych ........................236 Hermetyzacja obiektów ................................................................240 U(cid:276)ywanie atrybutów i metod prywatnych ........................................241 Kontrolowanie dost(cid:246)pu do atrybutów ............................................245 Powrót do programu Opiekun zwierzaka ........................................249 Podsumowanie ...........................................................................252 Rozdzia(cid:228) 9. Programowanie obiektowe. Gra Blackjack ........................255 Wprowadzenie do gry Blackjack ....................................................255 Wysy(cid:228)anie i odbieranie komunikatów .............................................256 Tworzenie kombinacji obiektów ....................................................259 Wykorzystanie dziedziczenia do tworzenia nowych klas ...................263 Rozszerzanie klasy poprzez dziedziczenie ......................................263 Modyfikowanie zachowania odziedziczonych metod ........................269 Polimorfizm ................................................................................273 Tworzenie modu(cid:228)ów .....................................................................273 Powrót do gry Blackjack ...............................................................277 Podsumowanie ...........................................................................287 Rozdzia(cid:228) 10. Tworzenie interfejsów GUI. Gra Mad Lib ............................289 Wprowadzenie do programu Mad Lib .............................................289 Przyjrzenie si(cid:246) interfejsowi GUI .....................................................291 Programowanie sterowane zdarzeniami .........................................292 Zastosowanie okna g(cid:228)ównego .......................................................293 U(cid:276)ywanie przycisków ...................................................................298 Tworzenie interfejsu GUI przy u(cid:276)yciu klasy .....................................300 Wi(cid:241)zanie wid(cid:276)etów z procedurami obs(cid:228)ugi zdarze(cid:254) .........................303 U(cid:276)ywanie wid(cid:276)etów Text i Entry oraz mened(cid:276)era uk(cid:228)adu Grid ...........305 Kup książkęPoleć książkę 8 Python dla ka(cid:276)dego. Podstawy programowania Wykorzystanie pól wyboru ............................................................310 Wykorzystanie przycisków opcji .....................................................314 Powrót do programu Mad Lib ........................................................318 Podsumowanie ...........................................................................322 Rozdzia(cid:228) 11. Grafika. Gra Pizza Panic ...................................................323 Wprowadzenie do gry Pizza Panic ..................................................323 Wprowadzenie do pakietów pygame i livewires ..............................325 Tworzenie okna graficznego .........................................................325 Ustawienie obrazu t(cid:228)a ..................................................................328 Uk(cid:228)ad wspó(cid:228)rz(cid:246)dnych ekranu graficznego .......................................331 Wy(cid:264)wietlanie duszka ...................................................................332 Wy(cid:264)wietlanie tekstu ....................................................................336 Wy(cid:264)wietlanie komunikatu .............................................................339 Przemieszczanie duszków ............................................................342 Radzenie sobie z granicami ekranu ...............................................344 Obs(cid:228)uga danych wej(cid:264)ciowych z myszy ...........................................347 Wykrywanie kolizji ........................................................................350 Powrót do gry Pizza Panic .............................................................353 Podsumowanie ...........................................................................360 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash .................................................................361 Wprowadzenie do gry Astrocrash ..................................................361 Odczyt klawiatury ........................................................................363 Obracanie duszka .......................................................................365 Tworzenie animacji ......................................................................368 Przegl(cid:241)d obrazów eksplozji ...........................................................369 Wykorzystywanie d(cid:274)wi(cid:246)ku i muzyki ................................................371 Planowanie gry Astrocrash ...........................................................376 Utworzenie asteroidów .................................................................377 Obracanie statku ........................................................................380 Poruszanie statku .......................................................................382 Wystrzeliwanie pocisków ..............................................................385 Regulowanie tempa wystrzeliwania pocisków .................................388 Obs(cid:228)uga kolizji ............................................................................390 Dodanie efektów eksplozji ...........................................................393 Dodanie poziomów gry, rejestracji wyników oraz tematu muzycznego ...........................................................397 Podsumowanie ...........................................................................405 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 9 Dodatek A. Opis pakietu livewires ......................................................407 Pliki archiwów .............................................................................407 Dodatek B. Opis pakietu livewires ......................................................409 Pakiet livewires ...........................................................................409 Klasy modu(cid:228)u games ...................................................................409 Funkcje modu(cid:228)u games ................................................................417 Sta(cid:228)e modu(cid:228)u games ...................................................................418 Sta(cid:228)e modu(cid:228)u color ......................................................................422 Skorowidz ........................................................................423 Kup książkęPoleć książkę 10 Python dla ka(cid:276)dego. Podstawy programowania Kup książkęPoleć książkę 12 Dźwięk, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash tym rozdziale poszerzysz swoje umiejętności tworzenia programów multimedialnych o obsługę dźwięku i ruchomych obrazów. Zobaczysz również, jak można pisać W duży program etapami. W szczególności nauczysz się: (cid:132) odczytywać dane z klawiatury, (cid:132) odtwarzać pliki dźwiękowe, (cid:132) odtwarzać pliki muzyczne, (cid:132) tworzyć animacje, (cid:132) rozwijać program poprzez pisanie coraz bardziej kompletnych jego wersji. Wprowadzenie do gry Astrocrash Projekt przedstawiony w tym rozdziale, gra Astrocrash, to moja wersja klasycznej gry arkadowej Asteroids. W grze Astrocrash gracz steruje statkiem kosmicznym w ruchomym polu śmiertelnie groźnych asteroidów. Statek może się obracać i wykonywać ruch do przodu oraz, co najważniejsze, może wystrzeliwać pociski w kierunku asteroidów, aby je zniszczyć. Gracz ma jednak trochę roboty do wykonania, ponieważ asteroidy dużego i średniego rozmiaru rozpadają się na dwie mniejsze asteroidy, gdy zostaną zniszczone. I w tej samej chwili, gdy graczowi uda się unicestwić wszystkie asteroidy, pojawia się ich nowa, większa fala. Liczba punktów uzyskanych przez gracza zwiększa się wraz z każdą zniszczoną asteroidą, lecz jeśli tylko statek gracza zderzy się z unoszącą się w przestrzeni kosmiczną skałą, gra się kończy. Rysunki 12.1 i 12.2 pokazują tę grę w toku. Kup książkęPoleć książkę 362 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash Rysunek 12.1. Gracz steruje statkiem kosmicznym i niszczy asteroidy w celu zwi(cid:246)kszenia swojego wyniku punktowego. (Obraz mg(cid:228)awicy nale(cid:276)y do domeny publicznej. Dzi(cid:246)ki uprzejmo(cid:264)ci: NASA, The Hubble Heritage Team–AURA/STScl) Rysunek 12.2. Je(cid:264)li asteroida uderzy w statek gracza, gra si(cid:246) ko(cid:254)czy Kup książkęPoleć książkę Odczyt klawiatury 363 Odczyt klawiatury Już wiesz, jak pobierać łańcuchy znaków od użytkownika przy użyciu funkcji input(), ale odczyt klawiatury w celu identyfikacji pojedynczych naciśnięć klawiszy to inna kwestia. Na szczęście istnieje nowy obiekt z modułu games, który to właśnie umożliwia. Prezentacja programu Odczytaj klawisz Program Odczytaj klawisz wyświetla statek kosmiczny na tle mgławicy. Użytkownik może przemieszczać statek po całym ekranie za pomocą naciśnięć różnych klawiszy. Kiedy użytkownik naciska klawisz W, statek porusza się do góry. Gdy użytkownik naciska klawisz S, statek porusza się w dół. Kiedy użytkownik naciska klawisz A, statek porusza się w lewo. Kiedy użytkownik naciska klawisz D, statek porusza się w prawo. Użytkownik może również nacisnąć wiele klawiszy jednocześnie dla uzyskania łącznego efektu. Na przykład, gdy użytkownik naciska jednocześnie klawisze W i D, statek porusza się po przekątnej — w prawo, do góry. Program został zilustrowany na rysunku 12.3. Rysunek 12.3. Statek porusza si(cid:246) po ekranie dzi(cid:246)ki naci(cid:264)ni(cid:246)ciom klawiszy Kod tego programu możesz znaleźć na stronie internetowej tej książki (http://www.helion.pl/ksiazki/pytdk3.htm), w folderze rozdziału 12.; nazwa pliku to odczytaj_klawisz.py. Kup książkęPoleć książkę 364 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash Rozpocz(cid:246)cie programu Tak jak w przypadku wszystkich programów wykorzystujących pakiet livewires rozpoczynam od importu potrzebnych modułów i wywołania funkcji inicjalizującej ekran graficzny: # Odczytaj klawisz # Demonstruje odczytywanie klawiatury from livewires import games games.init(screen_width = 640, screen_height = 480, fps = 50) Testowanie stanu klawiszy Następnie piszę kod klasy reprezentującej statek kosmiczny. W metodzie update() sprawdzam, czy zostały naciśnięte określone klawisze, i zgodnie z wynikiem tych testów zmieniam pozycję statku. class Ship(games.Sprite): Poruszaj(cid:200)cy si(cid:218) statek kosmiczny. def update(self): Kieruj ruchem statku na podstawie wci(cid:258)ni(cid:218)tych klawiszy. if games.keyboard.is_pressed(games.K_w): self.y -= 1 if games.keyboard.is_pressed(games.K_s): self.y += 1 if games.keyboard.is_pressed(games.K_a): self.x -= 1 if games.keyboard.is_pressed(games.K_d): self.x += 1 Wykorzystuję nowy obiekt z modułu games o nazwie keyboard. Możesz użyć tego obiektu do sprawdzenia, czy określone klawisze zostały naciśnięte. Wywołuję metodę is_pressed() obiektu, która zwraca wartość True, jeśli testowany klawisz jest naciśnięty, i wartość False w przeciwnym wypadku. Używam metody is_pressed w ciągu instrukcji if, aby sprawdzić, czy którykolwiek z czterech klawiszy — W, S, A lub D — nie jest naciśnięty. Jeśli jest naciśnięty klawisz W, zmniejszam o 1 wartość właściwości y obiektu klasy Ship, przesuwając duszka w górę ekranu o jeden piksel. Jeśli jest naciśnięty klawisz S, zwiększam wartość właściwości y obiektu o 1, przesuwając duszka w dół ekranu. Jeśli jest naciśnięty klawisz A, zmniejszam o 1 wartość właściwości x obiektu, przesuwając duszka w lewo. Jeśli jest naciśnięty klawisz S, zwiększam wartość właściwości x obiektu o 1, przesuwając duszka w prawo. Ponieważ wielokrotne wywołania metody is_pressed() mogą odczytywać jednoczesne naciśnięcia klawiszy, użytkownik może przyciskać wiele klawiszy naraz dla uzyskania łącznego efektu. Jeśli na przykład użytkownik przytrzymuje w tym samym czasie wciśnięte klawisze D i S, statek porusza się w dół i w prawo, ponieważ za każdym razem, gdy wykonywana jest metoda update(), wartość 1 zostaje dodana zarówno do współrzędnej x, jak i współrzędnej y obiektu klasy Ship. Kup książkęPoleć książkę Obracanie duszka 365 Moduł games zawiera zbiór stałych reprezentujących klawisze, których możesz używać w roli argumentu w wywołaniu metody is_pressed(). W tym programie wykorzystuję stałą games.K_w reprezentującą klawisz W, stałą games.K_s odpowiadającą klawiszowi S, stałą games.K_a oznaczającą klawisz A oraz stałą games.K_d identyfikującą klawisz D. Schemat nadawania nazw tym stałym jest dość intuicyjny. Oto szybki sposób na wydedukowanie nazwy większości stałych reprezentujących klawisze: (cid:132) wszystkie stałe klawiatury zaczynają się od games.K_; (cid:132) w przypadku klawiszy alfabetycznych dodaj literę z klawisza, po zamianie na małą, na końcu nazwy stałej; na przykład stała reprezentująca klawisz A to games.K_a; (cid:132) w przypadku klawiszy numerycznych dodaj cyfrę z klawisza na końcu nazwy stałej; na przykład stała reprezentująca klawisz 1 to games.K_1; (cid:132) w przypadku pozostałych klawiszy często możesz na końcu nazwy stałej dodać ich nazwę pisaną samymi dużymi literami; na przykład stała reprezentująca klawisz spacji to games.K_SPACE. Kompletną listę stałych klawiatury znajdziesz w dokumentacji pakietu livewires, w dodatku B. Doko(cid:254)czenie programu Na koniec piszę znajomą funkcję main(). Ładuję obraz tła przedstawiający mgławicę, tworzę statek, umieszczając go w środku ekranu, oraz wszystko uruchamiam poprzez wywołanie metody mainloop(). def main(): nebula_image = games.load_image( mglawica.jpg , transparent = False) games.screen.background = nebula_image ship_image = games.load_image( statek.bmp ) the_ship = Ship(image = ship_image, x = games.screen.width/2, y = games.screen.height/2) games.screen.add(the_ship) games.screen.mainloop() main() Obracanie duszka W rozdziale 11. dowiedziałeś się, jak przemieszczać duszki po ekranie, ale pakiet livewires umożliwia również ich obracanie. Duszka można obracać, wykorzystując jedną z jego właściwości. Kup książkęPoleć książkę 366 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash Prezentacja programu Obró(cid:232) duszka W programie Obróć duszka, użytkownik może obracać statek kosmiczny przy użyciu klawiatury. Kiedy użytkownik naciska klawisz strzałki w górę, statek obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówki zegara. Jeśli użytkownik naciśnie klawisz strzałki w lewo, statek obróci się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówki zegara. Jeśli naciśnie klawisz 1, kąt położenia statku zmieni się skokowo na 0 stopni. Jeśli użytkownik naciśnie klawisz 2, statek zmieni swoją orientację na 90 stopni. Jeśli naciśnie klawisz 3, statek przyjmie położenie kątowe 180 stopni. Jeśli użytkownik naciśnie klawisz 4, kąt położenia zmieni się skokowo na 270 stopni. Program został przedstawiony na rysunku 12.4. Rysunek 12.4. Statek kosmiczny mo(cid:276)e si(cid:246) obraca(cid:232) zgodnie z ruchem wskazówki zegara lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówki zegara. Mo(cid:276)e te(cid:276) przeskoczy(cid:232) do po(cid:228)o(cid:276)enia pod z góry ustalonym k(cid:241)tem Pu(cid:228)apka Program Obró(cid:232) duszka sprawdza, czy s(cid:241) wci(cid:264)ni(cid:246)te klawisze cyfr znajduj(cid:241)ce si(cid:246) u góry klawiatury, powy(cid:276)ej klawiszy z literami, lecz nie sprawdza stanu klawiszy klawiatury numerycznej. Kod tego programu możesz znaleźć na stronie internetowej tej książki (http://www.helion.pl/ksiazki/pytdk3.htm), w folderze rozdziału 12.; nazwa pliku to obroc_duszka.py. Kup książkęPoleć książkę Obracanie duszka 367 # Obró(cid:202) duszka # Demonstruje obracanie duszka from livewires import games games.init(screen_width = 640, screen_height = 480, fps = 50) class Ship(games.Sprite): Obracaj(cid:200)cy si(cid:218) statek kosmiczny. def update(self): Obró(cid:202) w zale(cid:285)no(cid:258)ci od naci(cid:258)ni(cid:218)tych klawiszy. if games.keyboard.is_pressed(games.K_RIGHT): self.angle += 1 if games.keyboard.is_pressed(games.K_LEFT): self.angle -= 1 if games.keyboard.is_pressed(games.K_1): self.angle = 0 if games.keyboard.is_pressed(games.K_2): self.angle = 90 if games.keyboard.is_pressed(games.K_3): self.angle = 180 if games.keyboard.is_pressed(games.K_4): self.angle = 270 def main(): nebula_image = games.load_image( mglawica.jpg , transparent = False) games.screen.background = nebula_image ship_image = games.load_image( statek.bmp ) the_ship = Ship(image = ship_image, x = games.screen.width/2, y = games.screen.height/2) games.screen.add(the_ship) games.screen.mainloop() main() Wykorzystanie w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci angle obiektu klasy Sprite Nowym elementem w programie jest właściwość angle, która reprezentuje orientację kątową duszka wyrażoną w stopniach. Możesz zwiększać lub zmniejszać wartość tej właściwości przez dodawanie lub odejmowanie przyrostów, lecz możesz też po prostu przypisać jej nową wartość w celu zmiany kąta położenia duszka. W metodzie update() najpierw sprawdzam, czy wciśnięty jest klawisz strzałki w prawo. Jeśli tak jest, dodaję jedynkę do wartości właściwości angle obiektu, co powoduje obrócenie duszka o jeden stopień w kierunku ruchu wskazówki zegara. Następnie sprawdzam, czy wciśnięty jest klawisz strzałki w lewo. Jeśli jest tak w istocie, odejmuję jedynkę od wartości tej właściwości, powodując obrót duszka o jeden stopień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówki zegara. Kup książkęPoleć książkę 368 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash Kolejny zestaw wierszy kodu obraca statek bezpośrednio do określonego kąta położenia poprzez przypisanie nowej wartości do właściwości angle. Kiedy użytkownik naciska klawisz 1, kod przypisuje 0 do właściwości angle i duszek przeskakuje do położenia pod kątem 0 stopni (jest to jego początkowa orientacja). Kiedy użytkownik naciska klawisz 2, kod przypisuje do właściwości angle wartość 90 i duszek przeskakuje do położenia pod kątem 90 stopni. Gdy użytkownik naciska klawisz 3, kod przypisuje do właściwości angle wartość 180 i duszek przeskakuje do położenia pod kątem 180 stopni. Wreszcie, gdy użytkownik naciska klawisz 4, kod przypisuje do właściwości angle wartość 270 i duszek przeskakuje do położenia pod kątem 270 stopni. Tworzenie animacji Przemieszczanie duszków i ich obracanie sprawia, że gra staje się bardziej ekscytująca, lecz dopiero animacja wnosi w nią prawdziwe życie. Na szczęście moduł games zawiera klasę do obsługi animacji, stosownie nazwaną Animation. Prezentacja programu Eksplozja Program Eksplozja tworzy animację wybuchu w środku ekranu graficznego. Animacja jest odtwarzana w sposób ciągły, żebyś mógł się jej dobrze przyjrzeć. Kiedy skończysz już podziwiać ten bombowy efekt, możesz zakończyć program przez zamknięcie okna graficznego. Na rysunku 12.5 prezentuję migawkę programu w akcji. Rysunek 12.5. Chocia(cid:276) trudno to stwierdzi(cid:232) na podstawie nieruchomego obrazu, w centrum okna graficznego wykonywana jest animacja wybuchu Kup książkęPoleć książkę Przegl(cid:241)d obrazów eksplozji 369 Przegl(cid:241)d obrazów eksplozji Animacja to sekwencja obrazów (zwanych także ramkami — ang. frames) wyświetlanych jeden po drugim. Utworzyłem sekwencję dziewięciu obrazów, które, kiedy są wyświetlane jeden po drugim, tworzą wrażenie ognistej eksplozji. Wszystkie dziewięć obrazków pokazałem na rysunku 12.6. Rysunek 12.6. Gdy te dziewi(cid:246)(cid:232) ramek zostanie wy(cid:264)wietlonych w szybkim tempie jedna po drugiej, otrzymamy wra(cid:276)enie eksplozji Kod tego programu możesz znaleźć na stronie internetowej tej książki (http://www.helion.pl/ksiazki/pytdk3.htm), w folderze rozdziału 12.; nazwa pliku to eksplozja.py. Rozpocz(cid:246)cie programu Jak zawsze, na początku programu importuję potrzebne moduły i wywołuję funkcję inicjalizującą ekran graficzny: # Eksplozja # Demonstruje tworzenie animacji from livewires import games games.init(screen_width = 640, screen_height = 480, fps = 50) Kup książkęPoleć książkę 370 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash Potem ustawiam tło ekranu graficznego: nebula_image = games.load_image( mglawica.jpg , transparent = 0) games.screen.background = nebula_image Utworzenie listy plików z obrazami Konstruktor klasy Animation pobiera listę nazw plików zawierających obrazy lub listę obiektów obrazu reprezentującą sekwencję obrazów do wyświetlenia. Więc w następnej kolejności tworzę listę nazw plików z obrazami, które zostały pokazane na rysunku 12.6: explosion_files = [ eksplozja1.bmp , eksplozja2.bmp , eksplozja3.bmp , eksplozja4.bmp , eksplozja5.bmp , eksplozja6.bmp , eksplozja7.bmp , eksplozja8.bmp , eksplozja9.bmp ] Utworzenie obiektu klasy Animation W końcu tworzę obiekt klasy Animation i dodaję go do ekranu: explosion = games.Animation(images = explosion_files, x = games.screen.width/2, y = games.screen.height/2, n_repeats = 0, repeat_interval = 5) games.screen.add(explosion) Animation jest klasą pochodną klasy Sprite, więc dziedziczy wszystkie jej atrybuty, właściwości i metody. Podobnie jak w przypadku wszystkich duszków, możesz podać współrzędne x i y, aby zdefiniować umiejscowienie animacji. W powyższym kodzie przekazuję współrzędne do konstruktora klasy, tak aby animacja była utworzona w środku ekranu. Animacja tym się różni od duszka, że występuje w niej lista obrazów, która jest przetwarzana cyklicznie. Więc musisz dostarczyć listę nazw plików graficznych w postaci łańcuchów znaków albo listę obiektów obrazu reprezentujących obrazy, które mają być wyświetlane. Ja dostarczam listę explosion_files z łańcuchami reprezentującymi nazwy plików graficznych poprzez parametr images. Atrybut n_repeats obiektu określa, ile razy animacja (jako sekwencja jej wszystkich obrazów) zostanie wyświetlona. Wartość domyślna atrybutu n_repeats wynosi 0. Ponieważ przekazuję 0 do n_repeats, cykl animacji eksplozji będzie powtarzany bez końca (lub przynajmniej do momentu zamknięcia okna graficznego). Atrybut repeat_interval obiektu reprezentuje opóźnienie między następującymi po sobie obrazami. Większa liczba oznacza większe opóźnienie między ramkami, skutkujące Kup książkęPoleć książkę Wykorzystywanie d(cid:274)wi(cid:246)ku i muzyki 371 wolniejszą animacją. Mniejsza liczba reprezentuje mniejszą zwłokę, generując szybszą animację. Ja przekazuję do atrybutu repeat_interval wartość 5, aby uzyskać prędkość, jaką uważam za właściwą do wygenerowania przekonującej eksplozji. Ostatnią, lecz równie ważną czynnością jest uruchomienie programu poprzez wywołanie metody mainloop() obiektu screen: games.screen.mainloop() Wykorzystywanie d(cid:274)wi(cid:246)ku i muzyki Dźwięk i muzyka dodają nowy, oddziałujący na zmysły wymiar do programów. Ładowanie, odtwarzanie, powtarzanie w pętli i zatrzymywanie dźwięku i muzyki są łatwe do wykonania za pomocą modułu games. Chociaż ludzie mogliby się spierać na temat różnicy między dźwiękiem a muzyką, na gruncie pakietu livewires nie ma żadnej takiej dyskusji — istnieje w nim wyraźne rozróżnienie między tymi dwoma elementami. Prezentacja programu D(cid:274)wi(cid:246)k i muzyka Program Dźwięk i muzyka umożliwia użytkownikowi odtwarzanie, powtarzanie w pętli i zatrzymywanie efektu dźwiękowego wystrzelonego pocisku oraz tematu muzycznego z gry Astrocrash. Użytkownik może nawet odtwarzać obydwa te elementy jednocześnie. Rysunek 12.7 pokazuje uruchomiony program (lecz niestety nie jest w stanie wygenerować dźwięku). Rysunek 12.7. Program umo(cid:276)liwia u(cid:276)ytkownikowi odtworzenie d(cid:274)wi(cid:246)ku i fragmentu muzyki Kup książkęPoleć książkę 372 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash Wskazówka Kiedy uruchomisz ten program, b(cid:246)dzie Ci potrzebna interakcja z oknem konsoli. Powiniene(cid:264) umie(cid:264)ci(cid:232) okno konsoli w takiej pozycji, aby nie by(cid:228)o ono zakryte przez okno graficzne. Mo(cid:276)esz zignorowa(cid:232) lub nawet zminimalizowa(cid:232) utworzone przez program okno graficzne. Kod tego programu możesz znaleźć na stronie internetowej tej książki (http://www.helion.pl/ksiazki/pytdk3.htm), w folderze rozdziału 12.; nazwa pliku to dzwiek_i_muzyka.py. Praca z d(cid:274)wi(cid:246)kami Możesz utworzyć obiekt dźwiękowy do użytku programu poprzez załadowanie pliku typu WAV. Format WAV znakomicie się nadaje do zapisu efektów dźwiękowych, ponieważ może zostać użyty do zakodowania wszystkiego, co zarejestrujesz za pomocą mikrofonu. Za(cid:228)adowanie d(cid:274)wi(cid:246)ku Program rozpoczynam jak zawsze: # D(cid:283)wi(cid:218)k i muzyka # Demonstruje odtwarzanie plików d(cid:283)wi(cid:218)kowych i muzycznych from livewires import games games.init(screen_width = 640, screen_height = 480, fps = 50) Potem ładuję plik WAV, wykorzystując funkcję load_sound() modułu games. # za(cid:239)aduj plik d(cid:283)wi(cid:218)kowy missile_sound = games.load_sound( pocisk.wav ) Funkcja przyjmuje łańcuch znaków reprezentujący nazwę pliku dźwiękowego, który ma zostać załadowany. Ładuję plik pocisk.wav i przypisuję nowo utworzony obiekt dźwiękowy do zmiennej missile_sound. Pu(cid:228)apka Za pomoc(cid:241) funkcji load_sound() mo(cid:276)na (cid:228)adowa(cid:232) tylko pliki WAV. Następnie ładuję plik muzyczny: # za(cid:239)aduj plik muzyczny games.music.load( temat.mid ) Omówienie sposobu obsługi muzyki odłożę do momentu, gdy skończę demonstrowanie dźwięków. Kup książkęPoleć książkę Wykorzystywanie d(cid:274)wi(cid:246)ku i muzyki 373 Odtworzenie d(cid:274)wi(cid:246)ku Następnie tworzę menu, z czym po raz pierwszy spotkałeś się w rozdziale 5.: choice = None while choice != 0 : print( D(cid:283)wi(cid:218)k i muzyka 0 - zako(cid:241)cz 1 - odtwórz d(cid:283)wi(cid:218)k pocisku 2 - odtwarzaj cyklicznie d(cid:283)wi(cid:218)k pocisku 3 - zatrzymaj odtwarzanie d(cid:283)wi(cid:218)ku pocisku 4 - odtwórz temat muzyczny 5 - odtwarzaj cyklicznie temat muzyczny 6 - zatrzymaj odtwarzanie tematu muzycznego ) choice = input( Wybieram: ) print() # wyjd(cid:283) if choice == 0 : print( (cid:191)egnaj! ) Jeśli użytkownik wprowadzi 0, program pożegna użytkownika i zakończy działanie. Poniższy kod obsługuje przypadek, w którym użytkownik wprowadza 1: # odtwórz d(cid:283)wi(cid:218)k pocisku elif choice == 1 : missile_sound.play() print( Odtworzenie d(cid:283)wi(cid:218)ku pocisku. ) Aby odtworzyć dźwięk jeden raz, wywołuję metodę play() obiektu dźwiękowego. Kiedy dźwięk jest odtwarzany, zajmuje jeden z ośmiu dostępnych kanałów dźwiękowych. Aby odtworzyć dźwięk, potrzeba przynajmniej jednego otwartego kanału dźwiękowego. Kiedy zajętych jest wszystkich osiem kanałów, wywołanie metody play() obiektu dźwiękowego nie przyniesie żadnego efektu. Jeśli wywołasz metodę play() obiektu dźwiękowego, który jest już odtwarzany, rozpocznie się odtwarzanie tego dźwięku na innym kanale, jeśli taki jest dostępny. Cykliczne odtwarzanie d(cid:274)wi(cid:246)ku Możesz odtwarzać dźwięk cyklicznie poprzez przekazanie liczby dodatkowych odtworzeń, jakie mają mieć miejsce, do metody play() obiektu. Jeśli na przykład przekażesz do play() liczbę 3, odpowiedni dźwięk zostanie odtworzony cztery razy (początkowe odtworzenie plus trzy powtórzenia). Możesz cyklicznie odtwarzać dźwięk bez końca po przekazaniu wartości -1 do metody play(). Poniższy kod obsługuje przypadek, gdy użytkownik wprowadza 2: Kup książkęPoleć książkę 374 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash # odtwarzaj cyklicznie d(cid:283)wi(cid:218)k pocisku elif choice == 2 : loop = int(input( Ile razy powtórzy(cid:202) odtwarzanie? (-1 = bez ko(cid:241)ca): )) missile_sound.play(loop) print( Cykliczne odtwarzanie d(cid:283)wi(cid:218)ku pocisku. ) W tym fragmencie kodu pobieram liczbę wskazującą, ile dodatkowo razy użytkownik chce usłyszeć odgłos pocisku, a następnie przekazuję tę wartość do metody play() obiektu dźwiękowego. Zatrzymanie odtwarzania d(cid:274)wi(cid:246)ku Odtwarzanie dźwięku przez obiekt dźwiękowy zatrzymuje się poprzez wywołanie metody stop(). Zatrzymuje ona ten konkretny dźwięk na wszystkich kanałach, na których jest odtwarzany. Jeśli wywołasz metodę stop() obiektu dźwiękowego, który w danej chwili nic nie odtwarza, przekonasz się, że pakiet livewires jest tolerancyjny i nie poskarży się poprzez zgłoszenie błędu. Jeśli użytkownik wprowadzi 3, poniższy kod zatrzyma odtwarzanie odgłosu pocisku (jeśli takowy jest właśnie odtwarzany): # zatrzymaj odtwarzanie d(cid:283)wi(cid:218)ku pocisku elif choice == 3 : missile_sound.stop() print( Zatrzymanie odtwarzania d(cid:283)wi(cid:218)ku pocisku. ) Praca z muzyk(cid:241) W pakiecie livewires muzyka jest obsługiwana nieco inaczej niż dźwięk. Istnieje tylko jeden kanał muzyczny, więc w danym momencie jako bieżący plik muzyczny może zostać wyznaczony tylko jeden plik. Kanał muzyczny jest jednak bardziej elastyczny niż kanały dźwiękowe. Akceptuje on wiele różnych typów plików dźwiękowych, takich jak WAV, MP3, OGG i MIDI. Wreszcie, ponieważ istnieje tylko jeden kanał muzyczny, nie tworzy się nowego obiektu dla każdego pliku muzycznego. Zamiast tego masz dostęp do zestawu funkcji służących do ładowania, odtwarzania i zatrzymywania muzyki. Za(cid:228)adowanie muzyki Widziałeś kod odpowiedzialny za załadowanie pliku muzycznego w podpunkcie „Załadowanie dźwięku” punktu „Praca z dźwiękami”. Kod skorzystał z dostępu do obiektu music modułu games. To dzięki obiektowi music możesz załadować, odtworzyć i zatrzymać pojedynczą ścieżkę muzyczną. Kod, którego użyłem do załadowania ścieżki muzycznej, games.music.load( temat.mid ), ustawia bieżącą muzykę na plik temat.mid typu MIDI. Muzykę ładuje się poprzez wywołanie metody games.music.load() i przekazanie do niej nazwy pliku muzycznego w postaci łańcucha znaków. Masz dostępną tylko jedną ścieżkę muzyczną. Więc jeśli załadujesz nowy plik muzyczny, zastąpi on muzykę bieżącą. Kup książkęPoleć książkę Wykorzystywanie d(cid:274)wi(cid:246)ku i muzyki 375 Odtworzenie muzyki Poniższy kod obsługuje przypadek, gdy użytkownik wprowadzi 4: # odtwórz temat muzyczny elif choice == 4 : games.music.play() print( Odtworzenie tematu muzycznego. ) W rezultacie komputer odtwarza plik muzyczny, który załadowałem, temat.mid. Jeśli nie przekażesz żadnych wartości do metody games.music.play(), muzyka jest odtwarzana tylko raz. Cykliczne odtwarzanie muzyki Możesz odtwarzać muzykę cyklicznie, tyle razy, ile chcesz, po przekazaniu do metody play() liczby dodatkowych odtworzeń. Jeśli na przykład przekażesz wartość 3 do metody games.music.play(), muzyka zostanie odtworzona cztery razy (odtworzenie początkowe plus trzy powtórzenia). Możesz cyklicznie odtwarzać muzykę bez końca po przekazaniu wartości -1 do metody. Poniższy kod obsługuje przypadek, w którym użytkownik wprowadza 5: # odtwarzaj cyklicznie temat muzyczny elif choice == 5 : loop = int(input( Ile razy powtórzy(cid:202) odtwarzanie? (-1 = bez ko(cid:241)ca): )) games.music.play(loop) print( Cykliczne odtwarzanie tematu muzycznego. ) W tym fragmencie kodu wczytuję liczbę dodatkowych odtworzeń tematu muzycznego, jakiej użytkownik chce posłuchać, a następnie przekazuję tę wartość do metody play(). Zatrzymanie odtwarzania muzyki Jeśli użytkownik wprowadzi opcję 6, poniższy kod zatrzyma odtwarzanie muzyki (jeśli faktycznie jest wykonywane): # zatrzymaj odtwarzanie tematu muzycznego elif choice == 6 : games.music.stop() print( Zatrzymanie odtwarzania tematu muzycznego. ) Możesz spowodować zatrzymanie odtwarzania bieżącej muzyki poprzez wywołanie metody games.music.stop(), co właśnie w tym miejscu kodu robię. Jeśli wywołasz tę metodę, kiedy nie jest odtwarzana żadna muzyka, moduł livewires okazuje się wyrozumiały i nie generuje błędu. Doko(cid:254)czenie programu Wreszcie kończę program obsługą nieprawidłowego wyboru i oczekiwaniem na decyzję użytkownika: Kup książkęPoleć książkę 376 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash # nieprzewidziany wybór else: print( \nNiestety, , choice, nie jest prawid(cid:239)owym wyborem. ) input( \n\nAby zako(cid:241)czy(cid:202) program, naci(cid:258)nij klawisz Enter. ) Planowanie gry Astrocrash Pora na powrót do projektu rozdziału — gry Astrocrash. Zamierzam pisać stopniowo coraz kompletniejsze wersję gry, aż osiągnę postać końcową, lecz nadal odczuwam potrzebę wymienienia kilku szczegółów programu, w tym głównych elementów gry, kilku niezbędnych klas i wymaganych zasobów multimedialnych. Elementy gry Chociaż moja gra jest oparta na klasycznej grze wideo, którą dobrze znam (a poznawałem ją etapami, drogą prób i błędów), wypisanie listy jej elementów jest nadal dobrym pomysłem: (cid:132) statek kosmiczny powinien obracać się i inicjować (lub przyśpieszać) ruch do przodu w reakcji na klawisze naciśnięte przez gracza; (cid:132) statek powinien wystrzeliwać pociski po naciśnięciu przez gracza odpowiedniego klawisza; (cid:132) asteroidy powinny przelatywać przez ekran z różnymi prędkościami; mniejsze asteroidy powinny mieć generalnie wyższe prędkości niż większe; (cid:132) statek, wszystkie pociski i asteroidy powinny „przewijać się” przez brzegi ekranu — jeśli wyjdą poza granicę ekranu, powinny ukazać się po przeciwnej stronie; (cid:132) jeśli pocisk uderzy w dowolny inny obiekt na ekranie, powinien zniszczyć ten obiekt i sam siebie w efektownej, ognistej eksplozji; (cid:132) jeśli statek uderzy w dowolny inny obiekt na ekranie, powinien zniszczyć ten obiekt i sam siebie w efektownej, ognistej eksplozji; (cid:132) jeśli statek zostaje zniszczony, gra się kończy; (cid:132) jeśli zostaje zniszczona duża asteroida, powinny utworzyć się dwie asteroidy średniej wielkości; jeśli zostaje zniszczona asteroida średniego rozmiaru, powinny powstać dwie małe asteroidy; jeśli zostaje zniszczona mała asteroida, nie powstają już żadne nowe; (cid:132) za każdym razem, gdy gracz zniszczy asteroidę, jego dorobek punktowy powinien się zwiększyć; mniejsze asteroidy powinny być warte więcej punktów niż większe; (cid:132) liczba punktów uzyskanych przez gracza powinna być wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu; (cid:132) kiedy tylko wszystkie asteroidy zostaną zniszczone, powinna zostać utworzona nowa, większa fala asteroidów. Pomijam kilka elementów oryginału, aby zachować prostotę gry. Kup książkęPoleć książkę Utworzenie asteroidów 377 Klasy potrzebne w grze Następnie sporządzam listę klas, które, jak sądzę, będą mi potrzebne: (cid:132) Ship, (cid:132) Missile, (cid:132) Asteroid, (cid:132) Explosion. Już trochę wiem o tych klasach. Ship, Missile i Asteroid powinny być klasami pochodnymi klasy games.Sprite, podczas gdy Explosion powinna być klasą pochodną klasy games.Animation. Wiem też, że ta lista może ulec zmianie, kiedy teorię będę zamieniał w praktykę i gdy będę pisał kod gry. Zasoby gry Ponieważ gra zawiera dźwięk, muzykę, duszki i animację, wiem, że muszę utworzyć pewną liczbę plików multimedialnych. Oto lista, jaką udało mi się stworzyć: (cid:132) plik graficzny reprezentujący statek kosmiczny, (cid:132) plik graficzny reprezentujący pociski, (cid:132) trzy pliki graficzne, po jednym dla każdego rozmiaru asteroidy, (cid:132) seria plików graficznych do animacji eksplozji, (cid:132) plik dźwiękowy imitujący rozpędzanie statku, (cid:132) plik dźwiękowy z odgłosem wystrzeliwania pocisku, (cid:132) plik dźwiękowy imitujący eksplozję obiektu, (cid:132) plik z tematem muzycznym. Utworzenie asteroidów Ponieważ w grze mają występować śmiercionośne asteroidy, pomyślałem, że zacznę od nich. Choć wydaje się, że jest to dla mnie najlepszy wybór pierwszego kroku, w przypadku innego programisty może być inaczej — i jest to w porządku. Mógłbyś oczywiście wybrać inny pierwszy krok, taki jak umieszczenie na ekranie statku kosmicznego gracza. Nie istnieje jeden właściwy pierwszy krok. Najważniejszą rzeczą jest zdefiniowanie i wykonanie programów „na jeden kęs”, które, bazując jeden na drugim, wypracowują ścieżkę do kompletnego projektu. Program Astrocrash01 Program Astrocrash01 tworzy okno graficzne, ustawia tło w postaci mgławicy i tworzy osiem asteroid w losowo wybranych miejscach. Prędkość każdej asteroidy jest również Kup książkęPoleć książkę 378 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash obliczana z uwzględnieniem losowości, lecz mniejsze asteroidy mogą się poruszać szybciej niż większe. Na rysunku 12.8 pokazuję program w akcji. Rysunek 12.8. Pole poruszaj(cid:241)cych si(cid:246) asteroid stanowi podstaw(cid:246) gry Kod tego programu możesz znaleźć na stronie internetowej tej książki (http://www.helion.pl/ksiazki/pytdk3.htm), w folderze rozdziału 12.; nazwa pliku to astrocrash01.py. Rozpocz(cid:246)cie programu Program rozpoczyna się jak większość pozostałych: # Astrocrash01 # Tworzy poruszaj(cid:200)ce si(cid:218) po ekranie asteroidy import random from livewires import games games.init(screen_width = 640, screen_height = 480, fps = 50) Importuję moduł random, aby wygenerować współrzędne x i y dla asteroid. Kup książkęPoleć książkę Utworzenie asteroidów 379 Klasa Asteroid Klasa Asteroid jest wykorzystywana do tworzenia poruszających się asteroid: class Asteroid(games.Sprite): Asteroida przelatuj(cid:200)ca przez ekran. SMALL = 1 MEDIUM = 2 LARGE = 3 images = {SMALL : games.load_image( asteroida_mala.bmp ), MEDIUM : games.load_image( asteroida_sred.bmp ), LARGE : games.load_image( asteroida_duza.bmp ) } SPEED = 2 Pierwszą moją czynnością jest zdefiniowanie stałych klasowych reprezentujących trzy różne wielkości asteroid: SMALL (mała), MEDIUM (średniego rozmiaru) i LARGE (duża). Następnie tworzę słownik z rozmiarami i odpowiadającymi im obiektami obrazów asteroid. W ten sposób mogę wykorzystać stałą reprezentującą rozmiar do znalezienia odpowiedniego obiektu obrazu. Na koniec tworzę stałą klasową o nazwie SPEED, której użyję jako podstawy do obliczenia ulosowionej prędkości każdej asteroidy. Metoda __init__() W następnej kolejności zajmuję się zdefiniowaniem konstruktora: def __init__(self, x, y, size): Inicjalizuj duszka asteroidy. super(Asteroid, self).__init__( image = Asteroid.images[size], x = x, y = y, dx = random.choice([1, -1]) * Asteroid.SPEED * random.random()/size, dy = random.choice([1, -1]) * Asteroid.SPEED * random.random()/size) self.size = size Wartość przekazana poprzez parametr size reprezentuje wielkość asteroidy i powinna być równa jednej ze stałych rozmiaru: Asteroid.SMALL, Asteroid.MEDIUM lub Asteroid.LARGE. Na podstawie wartości size pobierany jest odpowiedni obraz nowej asteroidy, który następnie zostaje przekazany do konstruktora klasy Sprite (ponieważ Sprite jest klasą nadrzędną klasy Asteroid). Do konstruktora klasy Sprite zostają również przekazane wartości x i y reprezentujące położenie kosmicznej skały, przekazane wcześniej do konstruktora klasy Asteroid. Konstruktor klasy Asteroid generuje losowe wartości składowych prędkości nowego obiektu i przekazuje je do konstruktora klasy Sprite. Składowe prędkości mają wartości losowe, ale mniejsze asteroidy mogą się potencjalnie poruszać szybciej niż większe. W końcu konstruktor klasy Asteroid tworzy i inicjalizuje atrybut size obiektu. Kup książkęPoleć książkę 380 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash Metoda update() Metoda update() utrzymuje asteroidę w grze poprzez przeniesienie jej na przeciwległy brzeg ekranu: def update(self): Przenie(cid:258) asteroid(cid:218) na przeciwleg(cid:239)y brzeg ekranu. if self.top games.screen.height: self.bottom = 0 if self.bottom 0: self.top = games.screen.height if self.left games.screen.width: self.right = 0 if self.right 0: self.left = games.screen.width Funkcja main() Na koniec funkcja main() ustawia tło w postaci mgławicy oraz tworzy osiem asteroid w przypadkowych miejscach ekranu: def main(): # ustaw t(cid:239)o nebula_image = games.load_image( mglawica.jpg ) games.screen.background = nebula_image # utwórz 8 asteroid for i in range(8): x = random.randrange(games.screen.width) y = random.randrange(games.screen.height) size = random.choice([Asteroid.SMALL, Asteroid.MEDIUM, Asteroid.LARGE]) new_asteroid = Asteroid(x = x, y = y, size = size) games.screen.add(new_asteroid) games.screen.mainloop() # wystartuj! main() Obracanie statku Aby wykonać swoje następne zadanie, wprowadzam statek kosmiczny gracza. Moim skromnym celem jest umożliwienie użytkownikowi obracania statku za pomocą klawiszy strzałek. Do pozostałych funkcji statku zamierzam zabrać się później. Kup książkęPoleć książkę Obracanie statku 381 Program Astrocrash02 Program Astrocrash02 stanowi rozszerzenie programu Astrocrash01. W nowej wersji tworzę w środku ekranu statek, który gracz może obracać. Jeśli gracz naciska klawisz strzałki w prawo, statek obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli zaś gracz naciska klawisz strzałki w lewo, statek obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Na rysunku 12.9 pokazuję ten program w działaniu. Rysunek 11.9. Statek kosmiczny gracz stanowi teraz cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) akcji Kod tego programu możesz znaleźć na stronie internetowej tej książki (http://www.helion.pl/ksiazki/pytdk3.htm), w folderze rozdziału 12.; nazwa pliku to astrocrash02.py. Klasa Ship Moim głównym zadaniem jest napisanie kodu klasy Ship reprezentującej statek kosmiczny gracza: class Ship(games.Sprite): Statek kosmiczny gracza. image = games.load_image( statek.bmp ) ROTATION_STEP = 3 Kup książkęPoleć książkę 382 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash def update(self): Obró(cid:202) statek zgodnie z naci(cid:258)ni(cid:218)tym klawiszem. if games.keyboard.is_pressed(games.K_LEFT): self.angle -= Ship.ROTATION_STEP if games.keyboard.is_pressed(games.K_RIGHT): self.angle += Ship.ROTATION_STEP Ta klasa jest podobna do klasy występującej w programie Obróć duszka z wcześniejszej części tego rozdziału, lecz istnieje kilka różnic. Po pierwsze, ładuję obraz statku i przypisuję uzyskany w ten sposób obiekt obrazu do zmiennej klasowej o nazwie image. Po drugie, wykorzystuję stałą klasową, ROTATION_STEP, do reprezentowania liczby stopni, o jaką statek się obraca. Konkretyzacja obiektu klasy Ship Moją ostatnią czynnością w tej nowej wersji gry jest konkretyzacja obiektu klasy Ship oraz dodanie go do ekranu. Tworzę nowy statek w funkcji main(): # utwórz statek the_ship = Ship(image = Ship.image, x = games.screen.width/2, y = games.screen.height/2) games.screen.add(the_ship) Poruszanie statku W następnej wersji programu wprawiam statek w ruch. Gracz może nacisnąć strzałkę w górę, aby włączyć silnik statku. Dzięki temu na statek oddziałuje siła ciągu, pchając go w kierunku, jaki wskazuje przód statku. Ponieważ brak jest tarcia, statek kontynuuje poruszanie się, nie tracąc prędkości nadanej mu na początku przez gracza. Program Astrocrash03 Kiedy gracz włącza silnik statku, program Astrocrash03 zmienia prędkość statku w sposób zależny od położenia kątowego statku (czemu towarzyszy odpowiedni efekt dźwiękowy). Program został zilustrowany na rysunku 12.10. Kod tego programu możesz znaleźć na stronie internetowej tej książki (http://www.helion.pl/ksiazki/pytdk3.htm), w folderze rozdziału 12.; nazwa pliku to astrocrash03.py. Import modu(cid:228)u math Moją pierwszą czynnością jest umieszczenie na początku programu instrukcji importującej nowy moduł: import math, random Kup książkęPoleć książkę Poruszanie statku 383 Rysunek 12.10. Teraz statek mo(cid:276)e si(cid:246) porusza(cid:232) po ekranie Moduł math zawiera znaczną liczbę funkcji i stałych matematycznych, ale niech Cię to nie przeraża. W tym programie użyję tylko kilku z nich. Dodanie do klasy Ship zmiennej i sta(cid:228)ej klasowej Tworzę stałą klasową, VELOCITY_STEP, którą wykorzystam do zmiany prędkości statku: VELOCITY_STEP = .03 Użycie większej liczby spowodowałoby szybsze przyśpieszanie statku, podczas gdy mniejsza liczba sprawiłaby, że statek przyśpieszałby wolniej. Dodaję również nową zmienną klasową, sound, mającą reprezentować dźwięk towarzyszący przyśpieszaniu statku: sound = games.load_sound( przyspieszenie.wav ) Modyfikacja metody update() klasy Ship Następnie dodaję nowy kod na końcu metody update() klasy Ship, aby sprawić, by statek się poruszał. Sprawdzam, czy gracz naciska klawisz strzałki w górę. Jeśli ma to miejsce, odtwarzam dźwięk przyśpieszającego statku: Kup książkęPoleć książkę 384 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash # zastosuj si(cid:239)(cid:218) ci(cid:200)gu przy naci(cid:258)ni(cid:218)tym klawiszu strza(cid:239)ki w gór(cid:218) if games.keyboard.is_pressed(games.K_UP): Ship.sound.play() Poza tym, gdy gracz naciska klawisz strzałki w górę, muszę zmieniać składowe prędkości statku (właściwości dx i dy obiektu klasy Ship). Więc jak, mając dany kąt położenia statku, mogę obliczyć wartość, o jaką powinienem zmienić każdą ze składowych prędkości? Odpowiedź daje trygonometria. Poczekaj, nie zamykaj z trzaskiem tej książki i nie uciekaj, gdzie Cię nogi poniosą, wykrzykując coś bez ładu i składu. Jak obiecałem, do tych obliczeń wykorzystam tylko dwie funkcję matematyczne w paru wierszach kodu. Aby rozpocząć ten proces, obliczam kąt położenia statku po zamianie stopni na radiany: # zmie(cid:241) sk(cid:239)adowe pr(cid:218)dko(cid:258)ci w zale(cid:285)no(cid:258)ci od k(cid:200)ta po(cid:239)o(cid:285)enia statku angle = self.angle * math.pi / 180 # zamie(cid:241) na radiany Radian to tylko miara obrotu, podobnie jak stopień. Moduł math w języku Python wymaga, aby miary kątów były wyrażone w radianach (podczas gdy pakiet livewires używa stopni), więc z tego powodu muszę dokonać konwersji. W obliczeniu wykorzystuję stałą pi modułu math, która reprezentuje liczbę π. Kiedy już mam kąt położenia statku wyrażony w radianach, mogę obliczyć, o jaką wartość powinienem zmienić każdą ze składowych prędkości, wykorzystując funkcje sin() i cos() obliczające sinus i cosinus kąta. W poniższych wierszach zostają obliczone nowe wartości właściwości dx i dy obiektu: self.dx += Ship.VELOCITY_STEP * math.sin(angle) self.dy += Ship.VELOCITY_STEP * -math.cos(angle) Zasadniczo math.sin(angle) reprezentuje procent siły ciągu powodujący zmianę prędkości statku w kierunku osi x, podczas gdy -math.cos(angle) reprezentuje procent siły ciągu zmieniający prędkość statku w kierunku osi y. Pozostaje tylko zająć się granicami ekranu. Korzystam z tej samej strategii, której używałem w przypadku asteroid: statek wychodzący poza krawędź ekranu powinien wrócić po przeciwnej stronie. Prawdę mówiąc, kopiuję kod z metody update() klasy Asteroid i wklejam go na końcu metody update() w klasie Ship: # przenie(cid:258) statek na przeciwleg(cid:239)y brzeg ekranu if self.top games.screen.height: self.bottom = 0 if self.bottom 0: self.top = games.screen.height if self.left games.screen.width: self.right = 0 if self.right 0: self.left = games.screen.width Kup książkęPoleć książkę Wystrzeliwanie pocisków 385 Chociaż jest to skuteczne, kopiowanie i wklejanie dużych fragmentów kodu to zwykle oznaka słabości projektu. Wrócę do tego kodu później, aby znaleźć bardziej eleganckie rozwiązanie. Pu(cid:228)apka Powtarzaj(cid:241)ce si(cid:246), du(cid:276)e porcje kodu powoduj(cid:241) rozd(cid:246)cie programów i sprawiaj(cid:241), (cid:276)e staj(cid:241) si(cid:246) one trudniejsze do konserwacji. Kiedy widzisz powtarzaj(cid:241)cy si(cid:246) kod, to cz(cid:246)sto pora na wprowadzenie nowej funkcji lub klasy. Pomy(cid:264)l, jak móg(cid:228)by(cid:264) skonsolidowa(cid:232) kod w jednym miejscu i wywo(cid:228)ywa(cid:232) go z innych cz(cid:246)(cid:264)ci programu, w których powtarzaj(cid:241)cy si(cid:246) kod aktualnie wyst(cid:246)puje. Wystrzeliwanie pocisków Następnie umożliwię statkowi wystrzeliwanie pocisków. Kiedy gracz naciska klawisz spacji, wystrzeliwany jest pocisk z działa statku, który leci w kierunku wskazywanym przez przód statku. Pocisk powinien niszczyć wszystko, w co uderza, ale aby nie komplikować spraw, odkładam frajdę niszczenia do jednej z późniejszych wersji programu. Program Astrocrash04 Program Astrocrash04 pozwala graczowi na wystrzeliwanie pocisków poprzez naciśnięcie klawisza spacji, lecz jest z tym pewien problem. Jeśli gracz przytrzymuje naciśnięty klawisz spacji, ze statku wylatuje strumień pocisków w tempie około 50 na sekundę. Muszę ograniczyć tempo wystrzeliwania pocisków, lecz zostawiam ten problem do następnej wersji gry. Na rysunku 12.11 przedstawiłem program Astrocrash04 z pełnym realizmem. Kod tego programu możesz znaleźć na stronie internetowej tej książki (http://www.helion.pl/ksiazki/pytdk3.htm), w folderze rozdziału 12.; nazwa pliku to astrocrash04.py. Modyfikacja metody update() klasy Ship Modyfikuję metodę update() klasy Ship poprzez dodanie kodu, dzięki któremu statek może wystrzeliwać pociski. Jeśli gracz naciśnie klawisz spacji, tworzony jest nowy pocisk: # wystrzel pocisk, je(cid:258)li jest naci(cid:258)ni(cid:218)ty klawisz spacji if games.keyboard.is_pressed(games.K_SPACE) or True: new_missile = Missile(self.x, self.y, self.angle) games.screen.add(new_missile) Oczywiście, aby skonkretyzować nowy obiekt przy użyciu wyrażenia Missile(self.x, self.y, self.angle), muszę napisać taką drobną rzecz… jak klasa Missile. Kup książkęPoleć książkę 386 Rozdzia(cid:228) 12. D(cid:274)wi(cid:246)k, animacja i rozwijanie programu. Gra Astrocrash Rysunek 12.11. Tempo wystrzeliwania pocisków jest zbyt du(cid:276)e Klasa Missile Piszę kod klasy Missile mającej reprezentować pociski wystrzeliwane przez statek. Zaczynam od utworzenia zmiennych i stałych klasowych: class Missile(games.Sprite): Pocisk wystrzelony przez statek gracza. image = games.load_image( pocisk.bmp ) sound = games.load_sound( pocisk.wav ) BUFFER = 40 VELOCITY_FACTOR = 7 LIFETIME = 40 Zmienna image ma reprezentować pocisk — pełne, czerwone kółko. Zmienna sound reprezentuje efekt dźwiękowy wystrzeliwania pocisku. Stała BUFFER definiuje odległość miejsca utworzenia nowego pocisku od statku (żeby pocisk nie został utworzony na wierzchu statku). Stała VELOCITY_FACTOR wpływa na szybkość lotu pocisku. Wreszcie stała LIFETIME określa długość czasu istnienia pocisku przed jego zniknięciem (żeby pocisk nie latał bez końca po ekranie). Metoda __init__() Rozpoczynam kod konstruktora klasy od następujących wierszy: def __init__(self, ship_x, ship_y, ship_angle): Inicjalizuj duszka pocisku. Kup książkęP
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: