Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01156 025354 23389833 na godz. na dobę w sumie
Objective-C. Leksykon kieszonkowy - książka
Objective-C. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-166-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Objective C prezentuje ekscytujące i dynamiczne podejście do programowania obiektowego opartego na C. Został ono użyty przez firmę Apple jako podstawa programowania dla systemu operacyjnego Mac OS X, który zdobywa coraz większą popularność wśród programistów. Pomimo że Objective-C jest (pomijając jego podstawę, czyli C) prostym językiem, nie można niedoceniać znaczenia pewnych jego rozszerzeń. Wykorzystanie wszystkich możliwości tego języka jest możliwe dzięki użyciu sprawdzonych wzorców projektowych, uważnej analizie przykładów kodu i prawidłowym wykorzystaniu dostępnych bibliotek. Zamierzeniem tego leksykonu jest dostarczenie szybkiej pomocy na temat składni i elementów języka Objective-C.

Książka zawiera krótkie omówienie podstawowych zagadnień oraz przykłady i definicje. Programiści przechodzący od kodowania w C++ lub Javie znajdą tu informacje pozwalające wykorzystać wszystkich możliwości nowego języka.

Oprócz omówienia składni języka, autor objaśnia też inne zagadnienia związane z językiem: zarządzanie pamięcią, dynamiczne ładowanie, obiekty rozproszone i obsługę wyjątków.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Objective-C. Leksykon kieszonkowy Autor: Andrew Duncan T³umaczenie: Leszek Mosingiewicz ISBN: 83-7361-166-5 Tytu³ orygina³u: Objective-C Pocket Reference Format: B5, stron: 144 Objective C prezentuje ekscytuj¹ce i dynamiczne podejġcie do programowania obiektowego opartego na C. Zosta³ ono u¿yty przez firmê Apple jako podstawa programowania dla systemu operacyjnego Mac OS X, który zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoġæ wġród programistów. Pomimo ¿e Objective-C jest (pomijaj¹c jego podstawê, czyli C) prostym jêzykiem, nie mo¿na niedoceniaæ znaczenia pewnych jego rozszerzeñ. Wykorzystanie wszystkich mo¿liwoġci tego jêzyka jest mo¿liwe dziêki u¿yciu sprawdzonych wzorców projektowych, uwa¿nej analizie przyk³adów kodu i prawid³owym wykorzystaniu dostêpnych bibliotek. Zamierzeniem tego leksykonu jest dostarczenie szybkiej pomocy na temat sk³adni i elementów jêzyka Objective-C. Ksi¹¿ka zawiera krótkie omówienie podstawowych zagadnieñ oraz przyk³ady i definicje. Programiġci przechodz¹cy od kodowania w C++ lub Javie znajd¹ tu informacje pozwalaj¹ce wykorzystaæ wszystkich mo¿liwoġci nowego jêzyka. Oprócz omówienia sk³adni jêzyka, autor objaġnia te¿ inne zagadnienia zwi¹zane z jêzykiem: zarz¹dzanie pamiêci¹, dynamiczne ³adowanie, obiekty rozproszone i obs³ugê wyj¹tków. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................y............................................5 Czym jest Objective-C? ...................................................y............7 Dynamiczne wywołania................................................... .........................8 Dynamiczne przydzielanie typów ................................................... .......9 Dynamiczne ładowanie................................................... ..........................9 Wybór wersji Objective-C ................................................... ....................10 Od czego zacząć? ................................................... ..................................10 Elementy języka ...................................................y.......................11 Obiekty ................................................... ................................................... 12 Klasy................................................... ................................................... .....13 Dziedziczenie i typy pochodne................................................... ...........19 Pola................................................... ................................................... .......20 Metody................................................... ................................................... .22 Kategorie ................................................... ................................................34 Protokoły ................................................... ................................................37 Deklaracje ................................................... ...............................................40 Predefiniowane typy, stałe i zmienne................................................... 43 Dyrektywy kompilatora i preprocesora .................................47 Deklaracje i definicje klasy ................................................... ..................47 Deklaracje wyprzedzające................................................... ....................47 Dyrektywy rozszerzające ................................................... .....................48 Symbole preprocesora ................................................... ..........................52 Flagi kompilatora ...................................................y....................53 Zdalne wiadomości...................................................y..................54 Kwalifikatory parametrów wskaźnikowych .......................................55 Kwalifikatory wartości zwracanych................................................... ...56 Kwalifikatory obiektów ................................................... .......................56 Cykl życia obiektu...................................................y...................57 Tworzenie obiektu ................................................... ................................58 Kopiowanie obiektu................................................... ..............................65 Dealokacja obiektu................................................... ................................69 Spis treści 3 Błędy wykonania ...................................................y.....................71 Obsługa błędów obiektów................................................... ...................71 Wyjątki w Cocoa ................................................... ...................................72 Środowisko uruchomieniowe...................................................y.77 Obiekty klas ................................................... ...........................................78 Obiekty metaklas................................................... ...................................80 Selektory ................................................... .................................................82 Obiekty protokołów................................................... ..............................83 Klasy podstawowe ...................................................y..................83 Pola................................................... ................................................... .......84 Metody................................................... ................................................... .84 Klasa Object ................................................... ...........................................85 Klasa NSObject ................................................... ......................................95 Przekazywanie wiadomości ...................................................y106 Przekazywanie wiadomości w klasie Object .....................................107 Przekazywanie wiadomości w klasie NSObject................................108 Zarządzanie pamięcią ...................................................y...........111 Manualne zarządzanie pamięcią ................................................... ......112 Zliczanie odwołań................................................... ...............................113 Sprzątanie pamięci................................................... ..............................119 Archiwizacja obiektów...................................................y.........120 Archiwizowanie potomków klasy Object ..........................................120 Archiwizowanie potomków klasy NSObject.....................................123 Kodowanie klucz-wartość...................................................y....127 Uprawnienia dostępu ................................................... .........................127 Metody kodowania NSKeyValue ................................................... .....128 Obsługa błędów poszukiwania kluczy...............................................132 Optymalizacja wywołań metod ............................................132 Objective-C++...................................................y.........................134 Dodatkowe informacje o Objective-C ..................................136 Skorowidz...................................................y................................138 4 Objective-C. Leksykon kieszonkowy Czym jest Objective-C? Objective-C jest językiem zorientowanym obiektowo (ang. object oriented language). Jako taki wspiera hierarchię typów (klas), prze- syłanie wiadomości pomiędzy obiektami oraz wielokrotne wyko- rzystanie kodu dzięki mechanizmowi dziedziczenia. Objective-C dodaje te cechy do istniejącego języka C. Objective-C jest rozszerzeniem języka C. Z tego powodu wiele cech programu napisanego w tym języku zależy od właściwości narzę- dzi programistycznych C. Zaliczyć do nich można: • rozmiar wartości skalarnych, takich jak liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe; miejsca umieszczania deklaracji o ograniczonym zasięCgu; • niejawną konwersje typów; • przechowywanie ciągów znakowych; • rozszerzenia i makra preprocesora; • poziomy ostrzeżeń kompilatora; • optymalizację kodu; • ścieżki poszukiwania plików dołączanych i linkowanych. • Więcej informacji na temat tych zagadnień można znaleźć w do- kumentacji używanych narzędzi programistycznych dla konkret- nej platformy systemowej. Różnica pomiędzy Objective-C a C++, innym obiektowym rozsze- rzeniem języka C, polega na tym, że decyzje, które w przypadku programów napisanych w C++ są podejmowane w czasie kom- pilacji, w Objective-C zostają odroczone do fazy wykonania pro- gramu. Objective-C można rozpoznać też po poniższych kluczo- wych cechach: Czym jest Objective-C? 7 dynamiczne wywołania (doręczanie wiadomości); • dynamiczne przydzielanie typów; • dynamiczne ładowanie. • Dynamiczne wywołania W językach zorientowanych obiektowo wywołania funkcji są za- stąpione przez wiadomości (ang. messages). Różnica polega na tym, że ta sama wiadomość może w czasie wykonania uruchomić iCnny fragment kodu, w zależności od rodzaju odbiorcy wiadomości. W języku Objective-C decyzja taka jest podejmowana dynamicz- nie w czasie wykonywania programu a realizowana przez odszu- kanie klas, dla których dana wiadomość jest przeznaczona i ich klas bazowych (środowisko uruchomieniowe Objective-C zapew- nia przechowanie wyników poszukiwania w pamięci podręcznej a tym samym poprawę wydajności procesu). W C++ tablica wy- wołań jest tworzona statycznie w fazie kompilacji programu. Liniowy sposób poszukiwania odbiorcy, wykorzystywany przez Objective-C jest w pełni zgodny z naszym wyobrażeniem dziedzi- czenia. Z tego względu łatwo jest zrozumieć sposób działania pro- gramu utworzonego w Objective-C. Dynamiczne wywołania mogą reagować na zmiany w hierarchii dziedziczenia w czasie wyko- nania programu. W wypadku obiektów rozproszonych model dy- namicznego przesyłania wiadomości stanowi lepsze rozwiązanie niż model oparty na stałej tablicy. Dynamiczne przydzielanie typów Dynamiczne przesyłanie wiadomości w Objective-C umożliwia programiście wskazanie jako ich adresatów obiektów, których typ nie został jeszcze zadeklarowany. Środowisko Objective-C rozpo- 8 Objective-C. Leksykon kieszonkowy znaje dynamicznie, w fazie wykonania, klasę odbiorcy wiadomości i uruchamia odpowiedni kod. Dla porównania, C++ wymaga, by typ odbiorcy został określony statycznie już w czasie kompilacji programu, kiedy tworzona jest tablica wywołań. Statyczne definiowanie typów umożliwia kompilatorowi wykrycie pewnych błędów w programie. Kontrola typów nie jest jednak jednoznaczna, co oznacza, że nie istnieje algorytm pozwalający na jednoznaczne wskazanie programu z błędami typów. Zatem kom- pilator musi albo pominąć pewne błędy, albo zabronić wykonania bezpiecznych operacji. Oczywiście w praktyce jest wybierana dru- ga możliwość, co oznacza, że programy, które mogłyby się bez- piecznie wykonać nie zostają skompilowane. Dynamiczna kontrola typów umożliwia uruchamianie programów, których poprawność mógłby zakwestionować kompilator. Objective-C umożliwia programistom korzystanie ze statycznej kontroli typów, jeśli tego zechcą, a kiedy jest to potrzebne, mogą oni nadawać typy dynamicznie. Zatem pytanie: Jaki jest typ odbiorcy w czasie kompilacji? zostaje zastąpione przez: Na jakie wiadomości ma odpowiadać obiekt w czasie wykonywania programu? Jest to bardzo po- żyteczna cecha, ponieważ programy działają tylko wtedy, gdy są uruchomione. Dynamiczne ładowanie Jako że proces przesyłania wiadomości jest prosty i spójny, łatwo jest przesunąć konsolidację niezależnie skompilowanych modułów do czasu wykonania programu. Programy w Objecive-C można podzielić na niezależne elementy, dynamicznie pobierane do pa- mięci i wykonywane. Możliwość ta ułatwia pracę w sieci, pro- jektowanie aplikacji rozproszonych oraz programów, które mogą być rozwijane przez niezależnych projektantów (firmy)C. Czym jest Objective-C? 9 Wybór wersji Objective-C Programiści działający w środowisku Unix prawdopodobnie po- siadają już kompilator Objective-C — gcc, który stanowi część wielu instalacji tego systemu. Jest on dostępny na zasadach licen- cji publicznej GNU. W niniejszym podręczniku omówiono moż- liwości języka kompilatora gcc w wersji 3.1, dostępnego na wielu różnych platformach sprzętowych i programowych. Kompilator gcc został również zaadaptowany przez Apple Com- puter dla platformy OS X, opartej na odmianie systemu Unix o nazwie Darwin. Darwin dostarcza własne środowisko urucho- mieniowe Objective-C oraz bibliotekę klas o nazwie Cocoa. W tej publikacji zwrócono uwagę na różnice występujące pomiędzy środowiskami uruchomieniowymi Darwin i GNU. Opisano rów- nież podstawowe klasy dostępne w GNU i Cocoa. Istnieje również biblioteka klas o nazwie GNUstep, rozpowszech- niana na warunkach licencji GNU Lesser (Library) Public Licence. GNUstep stanowi rozwinięcie kodu, będącego podstawą biblio- teki Cocoa i w dużej części jest z nią zgodny. Zatem przedstawiona dalej dyskusja na temat elementów Cocoa, takich jak klasa podsta- wowa 051DLGEV, odnosi się też do biblioteki GNUstep. 10 Objective-C. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Objective-C. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: