Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00792 008235 24117315 na godz. na dobę w sumie
C# 7.0. Leksykon kieszonkowy - książka
C# 7.0. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4077-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).

C# 7.0. Leksykon kieszonkowy

C# od dawna jest dojrzałym, uniwersalnym i efektywnym językiem programowania, dzięki któremu można sprawnie pisać kod bezpieczny, przejrzysty i wydajny. Założeniami, które przyświecały twórcom C#, jest obiektowość i kontrola typów, jednak przede wszystkim język ten ma być prosty w stosowaniu. Mimo to nawet tak świetne narzędzie, jak C# w wersji 7.0, jest jeszcze wygodniejsze w pracy, jeśli programista ma pod ręką coś, co wspomoże jego codzienną pracę i we właściwym miejscu podsunie potrzebną informację.

Niniejsza książka jest świetnym, zwięzłym i wyjątkowo praktycznym kompendium. Zawiera dokładnie to, co powinna — bez nudnawych wywodów i rozdmuchanych przykładów. Może posłużyć jako podręcznik do nauki C# lub jako bardzo poręczna ściągawka, pozwalająca na szybkie znalezienie odpowiedzi. Jeśli tylko masz podstawowe umiejętności programowania w Javie, C++ lub w poprzednich wersjach C# i chcesz bez większych problemów przystąpić do programowania w C# 7.0, to trzymasz w ręku właściwą książkę.

W tej książce:

Zwięźle, prosto i w sam punkt: C#!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: C# 7.0 Pocket Reference: Instant Help for C# 7.0 Programmers Tłumaczenie: Przemysław Szeremiota ISBN: 978-83-283-4077-0 © 2018 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of C# 7.0 Pocket Reference ISBN 9781491988534 © 2017 Joseph Albahari, Ben Albahari This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ch7lek Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Konwencje typograficzne Korzystanie z przykładowych programów Pierwszy program w C# Składnia System typów Typy liczbowe Typ wartości logicznych i operatory logiczne Znaki i ciągi znaków Tablice Zmienne i parametry Operatory i wyrażenia Operatory na typach z dopuszczalną wartością pustą Instrukcje Przestrzenie nazw Klasy Dziedziczenie Typ object Struktury Modyfikatory dostępu Interfejsy Typy wyliczeniowe Typy zagnieżdżone Uogólnienia Delegaty Zdarzenia Wyrażenia lambda Wyrażenia lambda a metody lokalne Metody anonimowe Wyjątki i instrukcja try Enumeratory i iteratory 5 6 7 10 13 22 28 30 34 38 45 50 52 60 64 77 85 89 90 92 95 97 98 105 111 116 119 120 121 129 3 Poleć książkęKup książkę Typy z dopuszczalną wartością pustą Metody rozszerzające Typy anonimowe Krotki (C# 7) LINQ Wiązanie dynamiczne Przeciążanie operatorów Atrybuty Atrybuty wywołania Funkcje asynchroniczne Wskaźniki i kod nienadzorowany Dyrektywy preprocesora Dokumentacja XML Skorowidz 134 138 140 141 143 165 172 175 179 180 188 192 194 199 4  Spis treści Poleć książkęKup książkę Wiązanie dynamiczne Wiązanie dynamiczne oznacza przesunięcie momentu wiązania — procesu ustalania typów, składowych i wywołań — od czasu kompilacji do czasu wyko- nania programu. Wiązanie dynamiczne zostało wprowadzone do języka C# w wersji 4.0; ma zastosowanie, kiedy programista wie, że pewna metoda, skła- dowa czy operacja istnieje, ale kompilator nie ma o niej informacji. Do takich sytuacji dochodzi często w ramach interoperacji z językami dynamicznymi (jak IronPython) i obiektami COM, a także w sytuacjach typowych dla zasto- sowań mechanizmów refleksji. Typ dynamiczny jest deklarowany z kontekstowym słowem kluczowym dynamic: dynamic d = GetSomeObject(); d.Quack(); Typ dynamiczny nakazuje kompilatorowi rozluźnić kontrolę typów; programi- sta oczekuje, że w czasie wykonania zmienna typu d będzie posiadała metodę Quack. Jedyna trudność w tym, że w czasie kompilacji nie można tego potwier- dzić. Ponieważ d jest zmienną typu dynamicznego, kompilator opóźni wiązanie wywołania metody Quack na rzecz d do czasu wykonania programu. Aby lepiej zrozumieć, co to oznacza, należałoby zdefiniować rozróżnienie pomiędzy wią- zaniem statycznym i dynamicznym. Wiązanie statyczne a wiązanie dynamiczne Klasycznym przykładem wiązania jest odwzorowanie nazwy występującej w kompilowanym wyrażeniu na konkretną metodę czy składową. Na przykład w poniższym wyrażeniu kompilator musi odszukać implementację metody o na- zwie Quack: d.Quack(); Wiązanie dynamiczne  165 Poleć książkęKup książkę Załóżmy, że statyczny typ d to Duck: Duck d = ... d.Quack(); W najprostszym przypadku kompilator dokonuje wiązania poprzez wyszu- kanie bezparametrowej metody Quack w klasie Duck. Jeśli to się nie powiedzie, kompilator rozszerzy poszukiwania na metody z parametrami opcjonalnymi, metody typów bazowych, a wreszcie metody rozszerzające, które przyjmują zmienną typu Duck w miejsce pierwszego argumentu wywołania. Jeśli i to nie doprowadzi do dopasowania wywołania do metody, kompilator zgłosi błąd kompilacji. Jak widać, niezależnie od tego, jaka metoda zostanie ostatecznie wybrana do realizacji wywołania, wybór ten jest dokonywany przez kompilator, a samo dopasowanie wywołania i metody bazuje wyłącznie na informacji do- stępnej statycznie, to znaczy na widocznych w kodzie definicjach typów ope- randów (tutaj d). Tyle o wiązaniu statycznym. Zmieńmy teraz statyczny typ zmiennej d na typ object: object d = ... d.Quack(); Wywołanie Quack sprowokuje teraz błąd kompilacji, ponieważ choć wartość przechowywana w d może zawierać metodę Quack, kompilator nie może jej znać, gdyż jedyną informacją, jaką dysponuje, jest najogólniejszy z możliwych typ zmiennej object. Co innego, jeśli typ d zostanie określony jako dynamic: dynamic d = ... d.Quack(); Typ dynamiczny jest trochę jak typ object, to znaczy równie mało mówi o zmiennej d. Różnica polega na tym, że typ dynamiczny może być używany w sposób nieweryfikowalny w czasie kompilacji. Operacje na obiekcie deklaro- wanym jako dynamic będą rozstrzygane w oparciu o typ obiektu ustalony w cza- sie wykonania programu, a nie typ z czasu kompilacji. Kompilator, napotkawszy wyrażenie wiązane dynamicznie (czyli wyrażenie, w którym występuje dowolna wartość typu dynamicznego), ogranicza się jedynie do takiego obrobienia wyra- żenia, żeby wiązanie mogło zostać rozstrzygnięte w czasie wykonania pro- gramu. W czasie wykonania, jeśli okaże się, że obiekt dynamiczny implementuje interfejs IDynamicMetaObjectProvider, to właśnie ten interfejs zostanie wykorzystany do rozstrzygnięcia dopasowania; w innym przypadku środowisko wykonawcze roz- strzygnie wywołanie analogicznie, jak zrobiłby to kompilator w czasie kompilacji, to znaczy przeszuka aktualny typ obiektu, jego typy bazowe oraz metody rozsze- rzające. Rozstrzyganie w oparciu o implementację interfejsu IdynamicMetaObject 166  C# 7.0. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Binding nazywamy wiązaniem ze wskazania albo wiązaniem niestandardowym (ang. custom binding), a rozstrzyganie w oparciu o dostępną w czasie wykonania wiedzę o typie i jego typach bazowych nazywamy wiązaniem według reguł albo wiązaniem językowym (ang. language binding). Wiązanie ze wskazania Wiązanie ze wskazania dotyczy przypadku, kiedy obiekt typu dynamicznego implementuje interfejs IDynamicMetaObjectProvider (IDMOP). Interfejs ten można co prawda implementować w typach pisanych w języku C#, ale naj- częściej dotyczy to obiektów pozyskiwanych z innych języków dynamicznych z rodziny .NET, operujących w ramach środowiska wykonawczego Dynamic Language Runtime (DLR) (jak IronPython czy IronRuby). Obiekty pochodzące z tych języków niejawnie implementują interfejs IDMOP jako sposób bezpo- średniego kontrolowania znaczenia operacji, które będą na tych obiektach wykonywane. Oto prosty przykład: using System; using System.Dynamic; public class Test { static void Main() { dynamic d = new Duck(); d.Quack(); // wywołano Quack d.Waddle(); // wywołano Waddle } } public class Duck : DynamicObject { public override bool TryInvokeMember ( InvokeMemberBinder binder, object[] args, out object result) { Console.WriteLine ( wywołano + binder.Name); result = null; return true; } } Klasa Duck w istocie nie posiada metody Quack, a jedynie wskazanie wiązania, dzięki któremu przechwytuje i interpretuje wywołania wszystkich metod na rzecz obiektów tej klasy. Wiązania ze wskazania są omawiane szerzej w 20. rozdziale książki C# 7.0 in a Nutshell. Wiązanie dynamiczne  167 Poleć książkęKup książkę Wiązanie językowe Z wiązaniem językowym mamy do czynienia w przypadku obiektów dynamicz- nych, które nie implementują interfejsu IDynamicMetaObjectProvider. Wią- zanie językowe stosuje się przede wszystkim do obchodzenia niedogodno- ści niedoskonale zaprojektowanych typów, a także niektórych ograniczeń właściwych systemowi typów platformy .NET. Typowym problemem jest na przykład brak jednolitego interfejsu typów liczbowych (wiemy już, że wiązanie dynamiczne dotyczy metod; dopowiedzmy, że dotyczy również operatorów): static dynamic Mean (dynamic x, dynamic y) = (x + y) / 2; static void Main() { int x = 3, y = 4; Console.WriteLine (Mean (x, y)); } W takich przypadkach zalety wiązania dynamicznego są oczywiste, bo nie trzeba powielać kodu wspólnych operacji obliczeniowych dla każdego z roz- maitych typów liczbowych. Wadą jest natomiast utrata statycznej kontroli ty- pów, a więc i ryzyko zamiany błędów kompilacji na wyjątki czasu wykonania. Uwaga Wiązanie dynamiczne oznacza osłabienie kontroli typów, ale tylko sta- tycznej — kontrola dynamiczna wciąż jest obecna. Inaczej niż w mechani- zmach refleksji, wiązanie dynamiczne nie pozwala np. na ominięcie reguł widoczności składowych. Dynamiczne wiązanie językowe celowo ma możliwie blisko odwzorowywać wiązanie statyczne (a więc działa tak, jak działałby kompilator, gdyby tylko typ dynamiczny był mu znany statycznie). Zachowanie programu z poprzednie- go przykładu byłoby identyczne, gdybyśmy jawnie oprogramowali metodę Mean do operowania na typie int. Najbardziej znamienna różnica pomiędzy wiązaniem dynamicznym i statycznym dotyczy metod rozszerzających; będzie o tym mowa w punkcie „Funkcje niedynamiczne”. Uwaga Wiązanie dynamiczne wiąże się z narzutem wydajności wykonania progra- mu, ale dzięki mechanizmom cachowania DLR powtarzające się wykonania tych samych wyrażeń wiązanych dynamicznie są skutecznie optymalizo- wane, co pozwala stosunkowo wydajnie wykonywać wywołania dynamiczne na przykład w pętlach. Optymalizacja redukuje narzut rozstrzygnięcia pro- stego wyrażenia dynamicznego do około 100 ns (mowa o współczesnym komputerze). 168  C# 7.0. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Wyjątek RuntimeBinderException Jeśli składowej nie uda się związać dynamicznie, środowisko wykonawcze zgłosi wyjątek RuntimeBinderException, będący odpowiednikiem błędu czasu kompilacji, ale wykrytym dopiero w czasie wykonania: dynamic d = 5; d.Hello(); // wywołanie zgłosi wyjątek RuntimeBinderException Wyjątek zgłoszony w powyższym kodzie oznacza, że typ dynamiczny (tu int) nie posiada metody Hello. Reprezentacja typu dynamicznego Typ dynamiczny cechuje się znacznym podobieństwem do typu object — środowisko traktuje na przykład poniższe porównanie jako prawdziwe: typeof (dynamic) == typeof (object) Zasada ta rozciąga się również na typy konkretyzowane typem dynamicznym i typy tablicowe: typeof (List dynamic ) == typeof (List object ) typeof (dynamic[]) == typeof (object[]) Tak jak w przypadku referencji object, referencja dynamic może odnosić się do obiektu dowolnego typu (za wyjątkiem typów wskaźnikowych): dynamic x = ahoj ; Console.WriteLine (x.GetType().Name); // String x = 123; // nie ma błędu (choć to ta sama zmienna) Console.WriteLine (x.GetType().Name); // Int32 Pomiędzy referencjami object i referencjami dynamic strukturalnie nie ma żadnej różnicy. Referencja dynamic pozwala po prostu na dynamiczne wiązanie operacji na obiekcie, do którego się odnosi. Można nawet przekonwertować obiekt object na typ dynamic i następnie wykonać na nim dowolną operację dynamiczną: object o = new System.Text.StringBuilder(); dynamic d = o; d.Append ( ahoj ); Console.WriteLine (o); // ahoj Konwersje typów dynamicznych Typ dynamiczny daje się niejawnie skonwertować na dowolny inny typ, a także dowolny inny typ można niejawnie konwertować na typ dynamiczny. Aby jednak konwersja była skuteczna, właściwy typ obiektu dynamicznego musi faktycznie dać się skonwertować na docelowy typ statyczny. Wiązanie dynamiczne  169 Poleć książkęKup książkę Poniższy kod sprowokuje wyjątek RuntimeBinderException, ponieważ typ int nie daje się niejawnie konwertować na typ short: int i = 7; dynamic d = i; long l = d; // OK — niejawna konwersja działa short j = d; // wyjątek RuntimeBinderException var a dynamic Typy var i dynamic wydają się podobne, ale w istocie zasadniczo się różnią:  var oznacza: „niech kompilator określi faktyczny typ”;  dynamic oznacza: „niech środowisko wykonawcze określi faktyczny typ”. Spójrzmy: dynamic x = ahoj ; // statyczny typ to dynamic var y = ahoj ; // statyczny typ to string int i = x; // wyjątek wykonania int j = y; // błąd kompilacji Wyrażenia dynamiczne Wiązanie dynamiczne może dotyczyć pól, właściwości, metod, zdarzeń, kon- struktorów, indekserów, operatorów i konwersji. Nie można pobrać wyniku wyrażenia dynamicznego z typem zwracanym vo- id; podobnie jest w przypadku wyrażeń statycznych. Różnica dotyczy momentu wystąpienia błędu (tutaj w czasie wykonania programu). Wyrażenia dynamiczne to najczęściej takie wyrażenia, w których uczestni- czą dynamiczne operandy, a to dlatego, że najczęściej niedostępność statycz- nej informacji o typie daje efekt kaskadowy: dynamic x = 2; var y = x * 3; // statyczny typ y to dynamic Od tej reguły jest kilka oczywistych wyjątków. Po pierwsze, rzutowanie typu dynamicznego na typ statyczny daje wyrażenie statyczne. Po drugie, wywołanie konstruktora zawsze daje wyrażenie statyczne, nawet jeśli argumenty wywo- łania mają typy dynamiczne. Istnieje też kilka przypadków brzegowych, w których wyrażenie zawierające ar- gument dynamiczny samo jest statyczne; zaliczymy tu przekazanie indeksu do tablicy i wyrażenia tworzenia delegatów. 170  C# 7.0. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Rozstrzyganie przeciążeń składowych dynamicznych Klasycznym przykładem użycia wiązania dynamicznego jest dynamiczny od- biornik komunikatów, to znaczy obiekt dynamiczny jako podmiot dynamiczne- go wywołania metody: dynamic x = ...; x.Foo (123); // x odbiera wywołania Jednak zakres zastosowań typów dynamicznych jest szerszy i obejmuje także dynamiczne wiązanie argumentów wywołania metody, gdzie rozstrzygnięcie wywołania z dynamicznymi argumentami jest przesuwane z czasu kompilacji do czasu wykonania: static void Foo (int x) = Console.WriteLine ( 1 ); static void Foo (string x) = Console.WriteLine ( 2 ); static void Main() { dynamic x = 5; dynamic y = arbuz ; Foo (x); // 1 Foo (y); // 2 } Rozstrzyganie przeciążenia w czasie wykonania jest również określane mianem wielorozprowadzania albo multimetody (ang. multiple dispatch), a stosuje się je między innymi w implementacjach wzorca projektowego Wizytator. W przypadku dynamicznych argumentów wywołania metody (ale bez dy- namicznego podmiotu wywołania) kompilator może przeprowadzić podstawo- we sprawdziany skuteczności wywołania dynamicznego: sprawdzane jest więc choćby istnienie funkcji z odpowiednią nazwą i liczbą parametrów. Jeśli ta- kiej metody nie ma, wiadomo, że rozstrzygnięcie dynamiczne również będzie nieudane, więc kompilator zgłasza błąd kompilacji. W przypadku wywołań z argumentami typów dynamicznych oraz statycznych ostateczny wybór metody będzie odzwierciedlał mieszaninę decyzji podjętych statycznie i dynamicznie: static void X(object x, object y) = Console.Write( oo ); static void X(object x, string y) = Console.Write( os ); static void X(string x, object y) = Console.Write( so ); static void X(string x, string y) = Console.Write( ss ); static void Main() { object o = ahoj ; dynamic d = pa, pa ; X (o, d); // os } Wiązanie dynamiczne  171 Poleć książkęKup książkę Wywołanie X(o,d) jest wiązane dynamicznie, ponieważ jeden z jego argu- mentów ma typ dynamic. Ale skoro typ argumentu o jest statyczny, już w czasie kompilacji wiadomo, że w grę wchodzą jedynie dwa pierwsze przeciążenia X. Ostatecznie wybór padnie na drugie z nich, a to ze względu na dokładnie do- pasowany statyczny typ o i dokładnie dopasowany dynamiczny typ d. Innymi słowy, kompilator usiłuje maksymalnie wykorzystać statyczną informację o ty- pach nawet w przypadku wyrażeń dynamicznych. Funkcje niedynamiczne Niektórych funkcji nie można wywołać dynamicznie. Dotyczy to:  metod rozszerzających (ze składnią metod rozszerzających),  dowolnych składowych interfejsu (w przypadku wywołań przez interfejs),  składowych typów bazowych przykrytych typami pochodnymi. Niemożność wynika z tego, że wiązanie dynamiczne potrzebuje dwóch infor- macji: nazwy metody do wywołania oraz obiektu, na rzecz którego ma się odbyć wywołanie. Ale w powyższych przypadkach uczestniczy dodatkowy typ, znany wyłącznie w czasie kompilacji. Język C# nie daje możliwości dynamicznego określenia dodatkowego typu. W przypadku wywołania metody rozszerzającej tym dodatkowym typem jest klasa rozszerzająca, wybierana niejawnie na bazie dyrektyw using widocznych w kodzie źródłowym (a więc widocznych tylko w czasie kompilacji). Przy wywołaniach za pośrednictwem interfejsu dodatkowy typ jest komunikowany jawną albo niejawną konwersją (w przypadku implementacji jawnej nie da się wywołać składowej bez rzutowania na typ interfejsu). Tak samo w przy- padku przykrywania składowych klasy bazowej: dodatkowy typ musi być określony albo poprzez rzutowanie, albo poprzez słowo kluczowe base, a oba są widoczne wyłącznie w czasie kompilacji. Przeciążanie operatorów Przeciążanie operatorów ma pozwalać na definiowanie bardziej naturalnej skład- ni operacji na własnych typach danych. Przeciążanie operatorów jest najbardziej odpowiednie w definiowanych przez programistę strukturach reprezentujących stosunkowo proste, pierwotne typy danych. Na przykład znakomitym kandy- datem do przeciążenia operatorów jest własny typ liczbowy. Programista może przeciążać następujące operatory: + - * / ++ -- ! ~ | ^ == != 172  C# 7.0. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Możliwe jest również przesłanianie jawnych i niejawnych konwersji (ze słowem kluczowym implicit lub explicit), a także literałów true i false oraz jednoar- gumentowych operatorów + i -. Operatory z przypisaniem (czyli np. += czy /=) są przesłaniane automatycznie, jeśli przesłonięte zostały odpowiadające im operatory składowe (np. + bądź /). Funkcje operatorów Przeciążanie operatora odbywa się za pomocą deklaracji tak zwanej funkcji opera- tora. Funkcja operatora musi być statyczna, a przynajmniej jeden z operandów powinien być typu, dla którego przeciążamy operator. W poniższym przykładzie definiujemy strukturę o nazwie Note, reprezentu- jącą nutę muzyczną, i przeciążamy dla niej operator +: public struct Note { int value; public Note (int semitonesFromA) = value = semitonesFromA; public static Note operator + (Note x, int semitones) { return new Note (x.value + semitones); } } Takie przeciążenie pozwoli nam w poniższym kodzie bezproblemowo dodać do obiektu Note wartość typu int: Note B = new Note(); Note CSharp = B + 2; Powyższe przeciążenie operatora + pozwoli nam także na stosowanie obiektów Note w wyrażeniach z operatorem +=: CSharp += 2; Począwszy od C# 6, przeciążenia ograniczające się do pojedynczego wyrażenia mogą mieć zapis skrócony do wyrażenia (jak metody i właściwości): public static Note operator + (Note x, int semitones) = new Note (x.value + semitones); Przeciążanie operatorów porównania i relacji Częstą praktyką jest również przeciążanie operatorów porównania i relacji, głównie dla struktur, znacznie rzadziej dla klas. Przy przeciążaniu tych ope- ratorów obowiązują nas specjalne dodatkowe reguły i wymogi: Przeciążanie operatorów  173 Poleć książkęKup książkę Parowanie Kompilator języka C# wymaga, aby w przypadku przeciążania operatorów robić to parami. Takie obowiązkowe pary to: (==, !=), ( , ) oraz ( =, =). Przeciążenie Equals oraz GetHashCode Jeśli przeciążymy operatory == i !=, zazwyczaj powinniśmy również prze- ciążyć dla danego typu metody Equals i GetHashCode dziedziczone po klasie object, tak aby obiekty typu można było skutecznie stosować w kolek- cjach i tablicach mieszających. Implementacja IComparable oraz IComparable T Po przeciążeniu operatorów i implementuje się zazwyczaj dla danego typu również interfejsy IComparable i IComparable T . W ramach rozszerzenia poprzedniego przykładu moglibyśmy uzupełnić typ Note o operatory porównania i relacji: public static bool operator == (Note n1, Note n2) { = n1.value == n2.value; } public static bool operator != (Note n1, Note n2) { = n1.value != n2.value; } public override bool Equals (object otherNote) { if (!(otherNote is Note)) return false; return this == (Note)otherNote; } public override int GetHashCode () { // w roli hasha możemy użyć hasha wartości przekazanej: public override int GetHashCode() = value.GetHashCode(); Własne konwersje jawne i niejawne Konwersje, zarówno jawne, jak i niejawne, też są operatorami dającymi się przeciążać. Są zazwyczaj przeciążane w celu udostępnienia sposobu konwer- sji pomiędzy danym typem a innymi typami, silnie z nim powiązanymi (na przykład z typami liczbowymi) — tak aby operacje na tych typach były wy- godne i naturalne. Przy okazji omawiania podstaw systemu typów ustaliliśmy, że niejawne konwersje mają rację bytu, kiedy gwarantują skuteczność konwersji warto- ści bez utraty informacji. Kiedy to niemożliwe, należy zdefiniować konwer- sje jawne. 174  C# 7.0. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę W następnym przykładzie zdefiniujemy konwersję pomiędzy naszym muzycz- nym typem Note a wartością typu double (która będzie reprezentować częstotli- wość danego tonu): … // Konwersja na herce public static implicit operator double (Note x) { = 440 * Math.Pow (2, (double) x.value / 12); } // Konwersja z herców (z dokładnością do najbliższego półtonu) public static explicit operator Note (double x) { = new Note ((int) (0.5 + 12 * Math.Log(x/440) / Math.Log(2)) ); } … Note n = (Note)554.37; // Konwersja jawna double x = n; // Konwersja niejawna Uwaga Powyższy przykład można by (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi) zreali- zować również poprzez implementację konwersji za pośrednictwem jawnej metody ToFrequency i jawnej statycznej metody FromFrequency. Własne konwersje nie są brane pod uwagę w operatorach as i is. Atrybuty  175 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę A akcesor, 115, 116 właściwości, Patrz: właściwość akcesor aplikacja, 9 argument, Patrz też: parametr dynamiczny, 171 nazwany, 44 przekazywanie, 40 przez referencję, 40–42 przez wartość, 40–42 assembly, Patrz: zestaw atrybut, 175 CLSCompliant, 177 obiekt docelowy, 177 ObsoleteAttribute, 176 odwołanie, 178 parametr, 176 nazwany, 176 pozycyjny, 176 własny, 177 wywołanie, 179 XmlElementAttribute, 176 mechanizm, 175 attribute target, Patrz: atrybut obiekt docelowy B biblioteka, 9 tworzenie, 10 blok catch, 121–123 finally, 121–124 instrukcji, 7, 12, 52 try, 121 błędy zaokrąglania, 28 broadcaster, Patrz: nadawca C caller info attribute, Patrz: atrybut wywołanie ciąg łączenie, 32 porównywanie, 33 przeszukiwanie, 33 znaków, 30, 31 interpolowany, 32 klasa, 9 constructor, Patrz: konstruktor custom binding, Patrz: wiązanie niestandardowe D dane składowe, 16 statyczne, 103 wejściowe, 8, 65 wyjściowe, 8 dekonstruktor, 67 Skorowidz delegat, 105, 111 Action, 108 do metody instancji, 108 statycznej, 108 Func, 108 metody-wtyczki, 106 typ, 105 kontrawariancja, 110 kowariancja, 110 uogólniony, 108 zgodność, 109 uogólniony, 110 wielokrotny, 107, 108 delegaty modyfikowalność, 107 domknięcie, 118 dyrektywa #define, 193 #elif, 193 #else, 193 #endif, 193 #endregion, 193 #error, 193 #if, 193 #line, 193 #pragma, 193, 194 #region, 193 #undef, 193 #warning, 193 preprocesora, 192, 193 using, 61 using static, 61 dziedziczenie, 77, 83, 92 po klasie, 77 dzielenie całkowite, 25 199 Poleć książkęKup książkę E enumerator, 129 escape sequence, Patrz: znak sterujący event, Patrz: zdarzenie exception filter, Patrz: wyjątek filtr F finalizator, 8, 75, 89 finalizer, Patrz: finalizator flaga, 96 fluent syntax, Patrz: wyrażenie składnia kaskadowa fully qualified type name, Patrz: typ nazwa w pełni kwalifikowana funkcja asynchroniczna, 180, 184, 185 niedynamiczna, 172 przesłanianie, 80 składowa, 15, 82, Patrz też: metoda synchroniczna, 184 wirtualna, 80 wywoływanie, 39 asynchroniczne, 180 synchroniczne, 180 G garbage collector, Patrz: mechanizm odśmiecania generic method, Patrz: metoda uogólniona generic type, Patrz: uogólnienie grupowanie, 162 I identyfikator, 10 interfejs, 167 indekser, 8, 72 implementowanie, 73 wirtualny, 81 indexer, Patrz: indekser inferencja, 23 instancja, 15 składowa, 16 typu wartościowego, 39 instantiation, Patrz: konkretyzacja instrukcja, 7, 52 blok, Patrz: blok instrukcji break, 59 continue, 59 deklaracji, 52 do-while, 57 fixed, 189, 190 for, 57 foreach, 35, 57, 129 goto, 59 if, 53 if..else, 53, 54 iteracyjna, Patrz: instrukcja pętli pętli, 57 return, 59, 132 skoku, 59 switch, 54, 59 throw, 59, 126, 127 try, 121, 124 using, 125 warunkowa, 53 while, 57 wyrażeniowa, 52, Patrz też: wyrażenie yield, 132 yield break, 132 interfejs, 86, 92 deklaracja, 92 dziedziczenie, 93 200  C# 7.0. Leksykon kieszonkowy INotifyCompletion. OnCompleted, 183 rozszerzanie, 139 składowa, 172 System.Collections. Generic. IEnumerable, 132 System.Collections. Generic. IEnumerator, 129, 132 System.Collections. IEnumerable, 130, 132 System.Collections. IEnumerator, 129, 132 IComparable, 174 IdynamicMetaObject Binding, 167 IDynamicMetaObject Provider, 166, 168 IEnumerable, 35, 104, 129–132 IEnumerator, 104, 131 implementacja jawna, 93 ponowna, 94 wirtualna, 94 interpolated string, Patrz: ciąg znaków interpolowany iterator, 130–132 sekwencja złożona, 133 J jagged array, Patrz: tablica wyszczerbiona K klasa, 9, 64, 92 abstrakcyjna, 81 Poleć książkęKup książkę bazowa, 78, 82 Console, 9 definiowanie, 64 dziedziczenie, Patrz: dziedziczenie po klasie Enumerable, 152, 153 nazwa, 10 object, 86, 88 pochodna, 78–83, Patrz też: podklasa statyczna, 75 string, 34, 73 System.Array, 35 System.Console, 75 System.EventArgs, 113 System.Exception, 127 System.Math, 75 klauzula inicjalizacji, 58 iteracji, 58 kod nienadzorowany, 189 XML, 194 kolejka LIFO, Patrz: stos kolekcja, 130 komentarz dokumentujący, 194 jednowierszowy, 13 wielowierszowy, 13 kompilacja ręcznie, 10 kompilator, 9, 10, 194 komunikat ostrzeżenia, 194 blokowanie, 194 konkretyzacja, 15 konstruktor, 8, 66, 83 bezparametrowy, 67, 84, 89 kolejność, 84 niepubliczny, 67 obiektu, 16 przeciążanie, 66 statyczny, 74 kontrawariancja, 103, 105, 110 konwencja wielbłądzia, 11 konwersje jawne, 17, 174 liczbowe, 24 niejawne, 17, 174 własne, 174 kowariancja, 103, 105, 109, 110 krotka, 141 dekonstrukcja, 142 elementy nazwane, 142 typ, 141 kwalifikator, 151 global::, 63 kwantyfikator, 147, 148 L lambda expression, Patrz: wyrażenie lambda language binding, Patrz: wiązanie językowe Language Integrated Query, Patrz: LINQ LINQ, 143, 154 element, 143 operatory złączeń, 159 sekwencja, 143 lista, 72 literał, 8, 12 ciągu znaków, 32 dosłowny, 32 krotki, 141 liczb całkowitych, 22 rzeczywistych, 22 M mechanizm LINQ, Patrz: LINQ odśmiecania, 39, 75 metoda, 7, 15, 65 Aggregate, 151 All, 151 anonimowa, 120 Any, 151 AsEnumerable, 152 AsQueryable, 152 Average, 151 BinarySearch, 35 Cast, 152 CompareTo, 33 Concat, 151 Contains, 151 Copy, 35 Count, 151 CreateInstance, 35 częściowa, 76 definicja, 76 implementacja, 76 deklaracja, 40 Display, 126 Dispose, 125 Distinct, 150 ElementAt, 151 ElementAtOrDefault, 151 Empty, 152 Equals, 88, 89 Except, 151 Finalize, 75 Find, 35 Find LastIndex, 35 FindIndex, 35 First, 151 FirstOrDefault, 151 GetHashCode, 89 GetLength, 36 GetResult, 183 GetType, 87 GetValue, 35 GroupBy, 150 GroupJoin, 150 IndexOf, 35 Insert, 34 instancji, 108, 140 Intersect, 151 Skorowidz  201 Poleć książkęKup książkę metoda IsCapitalized, 139 Join, 150, 159 Last, 151 LastIndexOf, 35 LastOrDefault, 151 LongCount, 151 Main, 9 Max, 151 Min, 151 MoveNext, 147 nazwa, 10, 65 OfType, 152 OnComplete, 183 OrderBy, 150, 152 OrderByDescending, 150 PadLeft, 34 PadRight, 34 parametr, Patrz: parametr przeciążanie, 65, 84 Range, 152 ReferenceEquals, 89 Remove, 34 Repeat, 152 Reverse, 150 rozszerzająca, 138, 140, 144, 172 wywołanie kaskadowe, 139 Select, 145, 150, 152 SelectMany, 150 SequenceEqual, 151 SetValue, 35 Single, 151 Skip, 150 SkipWhile, 150 skrócona do wyrażenia, 65 Sort, 35 statyczna, 67 Substring, 34 Sum, 151 sygnatura, 65 Take, 150 TakeWhile, 150 ThenBy, 150 ThenByDescending, 150 ToArray, 152 ToDictionary, 152 ToList, 152 ToLookup, 152 ToLower, 34 ToString, 89 ToUpper, 34 Trim, 34 TrimEnd, 34 TrimStart, 34 Union, 151 uogólniona, 99 wartość zwracana, 8 Where, 150, 152 wirtualna, 81 WriteLine, 9 Zip, 150 metody lokalne, 65, 119 modyfikator async, 182, 187 await, 182, 184 dostępu internal, 90, 91 private, 90 protected, 90 protected internal, 90 public, 90 out, 40, 42 params, 43 readonly, 64 ref, 40, 41, 175 this, 138 unsafe, 182 virtual, 175 multimetoda, 171 multiple dispatch, Patrz: multimetoda N nadawca, 112 namespace, Patrz: przestrzeń nazw nawiasy klamrowe, 12 nested type, Patrz: typ zagnieżdżony null coalescing operator, Patrz: operator ?? nullable type, Patrz: typ z dopuszczalną wartością pustą null-conditional operator, Patrz: operator ?. O obiekt, 38 inicjalizator, 68 instancja, Patrz: instancja konstruktor, Patrz: konstruktor obiektu nadzorowany, 189 przeliczalny, 129 System.Object, 85 System.Type, 87 tablicy, 35 tworzenie, 38 typ, Patrz: typ Type, 101 obliczenie nadzorowane, 25 odbiornik komunikatów, 171 odpakowywanie, 86 ograniczenie do klasy bazowej, 102 do typów referencyjnych, 102 operacje na liczbach całkowitych, 25 operand, 45 202  C# 7.0. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę operator, 8, 12, 45, 47, Patrz też: znak != przeciążanie, 89 , 26, 49, 97, 137, 172, 189 , 29 ?., 50 ?:, 49 ??, 50, 138 ^, 26, 49, 97, 137, 172 |, 26, 49, 97, 137, 172 ||, 29, 49 ~, 26, 97, 137 +, 32 , 26 ==, 135, 172 przeciążanie, 89 , 26 addytywny, 49 agregacji, 146, 148 All, 147 alternatywy dla null, 47 Any, 147 arytmetyczny, 24, 97 as, 49, 80 Average, 146 await, 48 bitowej sumy wyłączającej, 49 bitowy, 26, 97 Cast, 164 checked, 25, 26, 48 Concat, 147 Contains, 147 Count, 146 default, 48 dekrementacji, 25 dostępu przez wskaźnik, 189, 190 dwuargumentowy, 46 zapis wrostkowy, 46 elementowy, 145, 148, 151 Elvis, Patrz: operator ?. Except, 147 First, 145, 146 FirstOrDefault, 146 funkcja, 173 główny, 48 GroupBy, 162, 163 GroupJoin, 159, 160 iloczynu bitowego, 49 iloczynu logicznego, 49 inkrementacji, 25 Intersect, 147 is, 49, 80 jednoargumentowy, 46, 48 Join, 159 konwersji, 148 lambda, 47, 50 Last, 145 łączność, 47 lewostronna, 47 prawostronna, 47 Max, 146 Min, 146 mnożenia, 12 multiplikatywny, 49 nameof, 48, 76 new, 16, 48 obliczenia nadzorowanego, Patrz: operator checked odwołania do składowej, 12 OfType, 164 pierwszorzędny, 46 pobrania adresu, 189 porównania, 49, 88, 97, 136, 173 pożyczanie, 135, 136 priorytet, 47 przeciążanie, 172–174 przesunięć bitowych, 49 przypisania, 13, 46, 47, 50 relacji, 29, 49, 136, 173 Reverse, 145 równości, 29 SelectMany, 157 SequenceEquals, 147 Single, 145 sizeof, 48, 97 Skip, 145 stackalloc, 48 struktury Nullable, 135–137 sumy bitowej, 49 sumy logicznej, 49 Take, 145 ThenBy, 162 ToArray, 148 ToDictionary, 148 ToList, 148 ToLookup, 148 trójargumentowy, 46 typeof, 48, 101 typu wyliczeniowego, 97 unchecked, 26, 48 Union, 147 warunkowego dostępu do składowej, Patrz: operator ?. warunkowy, 47, 49 Where, 144 wyłuskania, 189 XOR, 49 zapytania, 144, 147–151 kaskadowy, 152 zbiorów, 147 złączenia, 159 operatory arytmetyczne, 24 bitowe, 26 logiczne, 28, 29 porównania, 29 relacji, 29 P pakowanie, 86, 87 parametr, 8, 38, 40, 65, 117, Patrz też: argument Skorowidz  203 Poleć książkęKup książkę parametr opcjonalny, 43 typowy, 98 deklarowanie, 100 wartość domyślna, 101 parowanie, 174 partially qualified name, Patrz: przestrzeń nazw nazwa częściowa kwalifikacja pętla, Patrz: instrukcja pętli platforma .NET Framework, 9 pliki .cs, 9 .dll, 9 .exe, 9 podklasa, 78 podzapytanie, 148 pole, 38, 39, 64 deklarowanie, 64 inicjalizacja, 64 instancji, 38 publiczne, 70 statyczne, 38 polimorfizm, 78 porządkowanie, 162 preprocesor, 192, 193 symbol #error, 193 #warning, 193 primary operator, Patrz: operator pierwszorzędny programowanie asynchroniczne, 180, 184, 185 property, Patrz: właściwość protokół, 105 przeciążanie operatorów, 173 przepełnienie zakresu, 25 przesłanianie, 82 przestrzeń nazw, 9, 60, 139 rzutowanie typu alias, 64 deklaracja, 63 globalna, 61 importowanie, 61, 63 nazwa częściowa kwalifikacja, 62 przesłanianie, 63 zasięg, 62 System, 9, 14 System.Collections, 35 przypisanie oznaczone, 39 dekonstruujące, 68 przyrostek D, 23 L, 23 liczbowy, 23 U, 23 Q query expression, Patrz: wyrażenie zapytaniowe R rectangular array, Patrz: tablica regularna referencja, 29, 41 dynamic, 169 object, 169 polimorficzna, 78, Patrz też: polimorfizm pusta, 134 rzutowana jawnie, 78 niejawnie, 78 w dół, 78, 79 w górę, 78 this, 67, 69 jawne, 17 niejawne, 17 S sealing, Patrz: zapieczętowanie implementacji sekwencje składanie, 133 serializacja, 175 składanie sekwencji, 133 składnia kaskadowa, 153, 155 wyrażeniowa, 155 wyrażeń zapytaniowych, 154 dane, 15 słownik, 35, 72, 89, 130 słowo kluczowe, 11 async, 180, 182, 187 await, 180, 182, 184 base, 83 class, 64 const, 74 default, 40, 101 delegate, 120 dynamic, 165 explicit, 173 fixed, 191 implicit, 173 internal, 60 into, 157 kontekstowe, 12 let, 156 namespace, 60 orderby, 162 partial, 75 private, 60 public, 17, 60 stackalloc, 191 static, 16, 75 struct, 18 this, 66, 69, 83 throw, 126 204  C# 7.0. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę unsafe, 189 var, 45 virtual, 80 stała, 13, 45, 74 deklarowanie, 74 statement, Patrz: instrukcja sterta, 38 stos, 38, 85, 191 typ, 33 struktura, 89–92 Nullable, 134 operatory, 135 strumień wejścia-wyjścia, 9 subclass, Patrz: podklasa subscriber, Patrz: subskrybent interfejs, 125 T tablica, 34, 191 deklaracja, 34 dynamiczna, 35 element, 38 inicjalizacja, 35, 37, 39 kopiowanie, 35 liczb całkowitych, 35 liczba wymiarów, 35 mieszająca, 89 nieposortowana, 35 posortowana, 35 regularna, 36 rozmiar, 35 sortowanie, 35 tworzenie, 35 dynamiczne, 35 typ, 36 wielowymiarowa, 36 wyszczerbiona, 36, 37 wyszukiwanie, 35 zagnieżdżona, 36, 37 typ, 13 anonimowy, 140 bazowy, 172 bool, 14, 21, 28, 40 byte, 21, 22, 26 całkowitoliczbowy, 8, 17 przepełnienie, 25 char, 21, 30, 40 ciągu znaków, 21 częściowy, 75 decimal, 21–23, 28 delegatu, 105 kontrawariancja, 110 kowariancja, 110 uogólniony, 108 zgodność, 109 dookreślony, Patrz: typ zamknięty dostępność, 91 double, 21–23, 28 dynamiczny, 169 konwersja, 169 enum, 95 false, 40 float, 21–23, 28 int, 8, 14, 15, 21, 35 kontrola dynamiczna, 87 statyczna, 87 konwersja, 24, 169, 174 jawna, 24 niejawna, 24, 26 liczbowy, 22, 40, 89 logiczny, 21, 28, 40 long, 17, 21–23 nazwa kolizja, 63 w pełni kwalifikowana, 61 niedookreślony, Patrz: typ otwarty niejawnie konwertowany, 23 niemodyfikowalny, 72 obiektowy, 21 object, 21, 85, 86, 169 ObsoleteAttribute, 176 odwołanie, 61 otwarty, 99, 101 predefiniowany, 13, 14, 15, 21, 40 referencyjny, 19, 21, 29, 31, 36, 38, 41, 65, 134 sbyte, 21, 22, 26 short, 21, 22, 26 string, 14, 21, 31 uint, 21–23 ulong, 21–23 uogólniony, Patrz: uogólnienie ushort, 21, 22, 26 void, 65, 108 wartościowy, 21, 31, 39, 89, 188 wartość domyślna, Patrz: wartość domyślna wbudowany, Patrz: typ predefiniowany własny, 14 wnioskowany, 23 wskaźnikowy, 188 wyliczeniowy, 40, 95 konwersja, 95 z dopuszczalną wartością pustą, 134 konwersja, 135, 137 pakowanie, 135 zagnieżdżony, 97 zamknięty, 99 znakowy, 21, 40 type argument, Patrz: argument typowy type parameter, Patrz: parametr typowy operator, 87 argument, 98 Skorowidz  205 Poleć książkęKup książkę U uogólnienie, 98, 100 ograniczenia, 101 pochodne, 102 V verbatim string literal, Patrz: literał ciągu znaków dosłowny void expression, Patrz: wyrażenie puste W wartość domyślna, 40, 43, 64, 95 minus 0, 27 minus nieskończoność, NaN, 27 null, 20, 36, 40, 107, 27 134 plus nieskończoność, 27 whitespace, Patrz: znak biała spacja wiązanie dynamiczne, 165–168, 171 językowe, 167, 168 niestandardowe, 167 statyczne, 165 według reguł, 167 ze wskazania, Patrz: wiązanie niestandardowe wielorozprowadzanie, Patrz: multimetoda wiersz poleceń, 10 właściwość, 8, 70 akcesor, 70, 71 automatyczna, 71 inicjalizacja, 72 Length, 35 Rank, 35 skrócona do wyrażenia, 71 this, 73 wirtualna, 81 wyłącznie do odczytu, 71 zapisu, 71 wskaźnik beztypowy, 191 współbieżność, 180, 185, 186 wyjątek, 86 czasu wykonania, 137, 169 DivideByZero Exception, 122 filtr, 124 IndexOutOfRange Exception, 35 NullReference Exception, 51 OutOfMemory Exception, 123 OverflowException, 25 RuntimeBinder Exception, 169, 170 System.Argument Exception, 128 System.Argument NullException, 126, 128 System.Argument OutOfRange Exception, 128 System.Exception, 123 System.Invalid Operation Exception, 128 System.Not Implemented Exception, 128 System.NotSupported Exception, 128 System.ObjectDisposed Exception, 128 WebException, 124 zgłaszanie, 126 ponowne, 126, 127 wyrażenie, 45, 52, 65, 67 dynamiczne, 170 lambda, 116, 117 asynchroniczne, 187 zmienna wciągnięta, 118, 119 zmienna zewnętrzna, 118 logiczne, 29 przypisania, 46 puste, 46 składnia kaskadowa, 153, 155 wyrażeniowa, 155 zapytaniowe, 153, 160 konstruktor, 67 X XML, 194 znacznik c, 196 code, 196 example, 196 exception, 196 include, 197 list, 196 para, 197 param, 195 paramref, 196 permission, 196 remarks, 195 returns, 195 see, 196 seealso, 196 summary, 195 get, 70, 71, 72 poziom dostępności, 72 set, 70, 71, 72 206  C# 7.0. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Z zapieczętowanie implementacji, 82 zapytanie, 144, 153, 157 zintegrowane, 143, Patrz też: LINQ zasada przypisań oznaczonych, 39 zdarzenie, 8, 111 akcesor, Patrz: akcesor EventArgs, 110 implementacja, 113 KeyEventArgs, 110 MouseEventArgs, 110 nadawca, Patrz: nadawca subskrybent, Patrz: subskrybent wirtualne, 81 zestaw, 9 zaprzyjaźniony, 91 złączenia równościowe, 159 złączenie GroupJoin, 160 Join, 159 suwakowe, 161 Zip, 161 zmienna, 13, 38, 45 deklaracja, 45 inicjalizacja, 45 lokalna, 38, 52, 117 nazwa, 10 zakresowa, 154 znak !, 48, 137, 172 !=, 29, 97, 136, 172 $, 32 , 24, 49, 137, 172 , 26, 97, 137, 190 , 29, 49 =, 50 (), 12, 48 *, 12, 48, 172, 190 */, 13 *=, 50 ., 12, 48 /, 24, 49, 137, 172 /*, 13 //, 13 /=, 50 ;, 12 ?, 134 ?., 48 ?:, 49 ??, 138 @, 11 [], 48 ^, 26, 49, 97, 137, 172 ^=, 50 {, 12 |, 26, 49, 97, 137, 172 ||, 29, 49 |=, 50 }, 12 ~, 26, 48, 97, 137, 172 +, 32, 48, 97, 137, 172 ++, 25, 48, 97, 172 +=, 50, 97 , 29, 49, 97, 136, 172 , 26, 49, 137, 172 =, 50 =, 29, 49, 97, 136 =, 12, 46, 50, 97 -=, 50, 97 ==, 13, 29, 135, 172 = , 50 , 29, 49, 97, 136, 172 - , 48, 189, 190 =, 29, 49, 97, 136 , 26, 49, 137, 172 =, 50 biała spacja, 34 interpunkcyjny języka C, 12 sterujący, 30 Skorowidz  207 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C# 7.0. Leksykon kieszonkowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: