Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 006134 21333247 na godz. na dobę w sumie
VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy - książka
VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-377-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> vba - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ta niewielka rozmiarami książka jest niezwykle cenną pomocą dla osób, które chcą bez wgłębiania się w niuanse Visual Basic for Applications tworzyć ad hoc skrypty w tym języku, rozszerzając możliwości programu Microsoft Excel. W zwięzłej i skondensowanej formie znajdziesz tu wybrane, najważniejsze informacje o programowaniu w VBA i dziesiątki drobnych wskazówek, które pomogą Ci osiągnąć cele, które sobie postawiłeś. Nie zawsze trzeba sięgać po podręcznik wyjaśniający wszystko od podstaw. Jeżeli nie czujesz takiej potrzeby, wystarczy Ci ta książka.

Omówiono między innymi:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy Autor: Miros³aw Lewandowski ISBN: 83-7361-377-3 Format: B6, stron: 144 Ta niewielka rozmiarami ksi¹¿ka jest niezwykle cenn¹ pomoc¹ dla osób, które chc¹ bez wg³êbiania siê w niuanse Visual Basic for Applications tworzyæ ad hoc skrypty w tym jêzyku, rozszerzaj¹c mo¿liwoġci programu Microsoft Excel. W zwiêz³ej i skondensowanej formie znajdziesz tu wybrane, najwa¿niejsze informacje o programowaniu w VBA i dziesi¹tki drobnych wskazówek, które pomog¹ Ci osi¹gn¹æ cele, które sobie postawi³eġ. Nie zawsze trzeba siêgaæ po podrêcznik wyjaġniaj¹cy wszystko od podstaw. Je¿eli nie czujesz takiej potrzeby, wystarczy Ci ksi¹¿ka, któr¹ w³aġnie trzymasz w rêku. ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Omówiono miêdzy innymi CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Sta³e, zmienne i tablice w VBA • Obiekty i metody; w tym wybrane obiekty MS Office • Funkcje Visual Basica • Interakcjê programów z u¿ytkownikiem • Instrukcje Visual Basica • Obs³ugê b³êdów w VBA • Procedury zdarzeniowe dla obiektów Excela • Formularze i zwi¹zane z nimi procedury Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .........................................................................................5 Rozdział 1. Stałe, zmienne i tablice ....................................6 Deklarowanie zmiennych i stałych ...................................................i......6 Deklarowanie procedur i tablic ...................................................i............8 Typy zmiennych...................................................i....................................10 Opcje modułu ...................................................i........................................13 Konwersja typów danych ...................................................i....................15 Rozdział 2. Obiekty i metody.............................................21 Metody...................................................i...................................................i.22 Przeglądarka obiektów...................................................i.........................53 Obiekty ...................................................i...................................................i56 Rozdział 3. Elementy Visual Basica ...................................77 Funkcje i operatory matematyczne ...................................................i....77 Data i czas ...................................................i..............................................82 Interakcja z użytkownikiem ...................................................i................90 Operacje na łańcuchach...................................................i........................93 Pętle i skoki ...................................................i..........................................100 Instrukcje warunkowe i wyboru...................................................i.......103 Przerwanie programu ...................................................i........................107 Funkcje informacyjne ...................................................i.........................108 Błędy ...................................................i...................................................i..112 Rozdział 4. Procedury zdarzeniowe ................................115 Procedury zdarzeniowe dla obiektu Worksheet ...............................115 Procedury zdarzeniowe dla obiektu ThisWorkbook........................117 Zdarzenia dla innych obiektów ...................................................i........123 Rozdział 5. Formularze ......................................................124 Procedury zdarzeniowe formantów ...................................................i124 Skorowidz .............................................................................137 Spis treści 3 Rozdział 3. Elementy Visual Basica Funkcje i operatory matematyczne Funkcje trygonometryczne Do wyboru mamy funkcje: • • #VP — Arcus tangens, QU — Cosinus, • 5KP — Sinus, • 6CP — Tangens. Składnia wszystkich jest taka sama: (WPMELC 9CTVQħè Aby otrzymać wartość funkcji cotangens, należy zastosować fun- kcję 1/Tan. Wartość Pi możesz obliczyć na dwa sposoby: • w VBA jako ArcusTangens: 2K #VP lub korzystając z funkcji arkuszowej 2K: • RK9QTMUJGGV(WPEVKQP2K Exp i Log Log zwraca wartość logarytmu naturalnego danej liczby. Pod- stawą logarytmów naturalnych jest stała e=2,71828182845904. ZR jest odwrotnością funkcji .QI — zwraca wartość liczby e pod- niesioną do wskazanej potęgi. Rozdział 3. Elementy Visual Basica 77 Składnia: ZR 9[MđCFPKM • 9[MđCFPKM — wykładnik potęgi, .QI .KEDC • .KEDC — liczba rzeczywista dodatnia, której logarytm należy obliczyć. Sqr Zwraca pierwiastek kwadratowy podanego argumentu. Składnia: 5ST #TIWOGPV • #TIWOGPV — liczba rzeczywista większa od 0. Randomize, i Rnd 4CPFQOKG służy do zainicjowania generatora liczb losowych. Składnia: 4CPFQOKG $CC • $CC — argument opcjonalny — wartość początkowa do ob- liczenia zbioru liczb pseudolosowych. Jeżeli go pominiesz, zostanie on ustalony na podstawie wskazań zegara syste- mowego, co dodatkowo korzystnie wpłynie na losowane liczby. 4PF generuje liczbę losową z zakresu od 0 do 1. Składnia: 4PF .KEDC 78 VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy • • .KEDC — argument opcjonalny; jeżeli .KEDC = 0, funkcja zwróci ostatnio wygenerowaną liczbę; • jeżeli .KEDC 0, funkcja za każdym razem zwróci tę samą, raz wygenerowaną wartość; • jeżeli pominiesz argument lub .KEDC 0, funkcja zwróci kolejną liczbę ze zbioru liczb losowych. Wartość argumentów $CC i .KEDC nie ma znaczenia, jeżeli zależy Ci na losowym generowaniu liczb. Jednakże za ich pomocą mo- żesz wpłynąć na powtórzenie generowania tego samego zestawu. Jeśli więc chcesz, aby liczby losowe zaczęły powtarzać się w tej samej kolejności przed zainicjowaniem generatora, wywołaj funk- cję 4PF z parametrem ujemnym, a następnie zainicjuj generator liczb losowych. Wyjaśni to poniższy przykład: 5WDRUGWFQNQUQYC RKGTYUCKPKELCELC 4PF 4CPFQOKG (QTC6Q GNNU C 4PF 0GZV FTWICKPKELCELC 4PF 4CPFQOKG (QTC6Q GNNU C 4PF 0GZV PF5WD W przykładzie otrzymamy dwie kolumny z wygenerowanymi losowo liczbami z zakresu 0 do 1. Losowo, lecz w tej samej ko- lejności. Rozdział 3. Elementy Visual Basica 79 Abs Oblicza wartość bezwzględną (moduł) podanej liczby, czyli od- cina znak minus, jeżeli występuje. Składnia: #DU .KEDC • .KEDC — dowolna liczba rzeczywista. Sgn Zwraca wartość w zależności od znaku podanego argumentu.a Składnia: 5IP #TIWOGPV • #TIWOGPV — dowolna liczba rzeczywista. Funkcja zwraca następujące wartości: — gdy argument jest mniejszy od zero, — gdy argument jest równy zero, — gdy argument jest większy od zero. Fix, Int Zwracają część całkowitą argumentu. Składnia: (KZ #TIWOGPV +PV #TIWOGPV • #TIWOGPV — dowolna liczba rzeczywista. W zakresie liczb dodatnich funkcje odcinają część ułamkową ar- gumentu. Różnice w działaniu są widoczne podczas działań na 80 VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy liczbach ujemnych. +PV zaokrągla argument w dół, podczas gdy (KZ — w górę. Przykład: +PV (KZ +PV (KZ Da wynik 3 Da wynik 3 Da wynik –4 Da wynik –3 Operatory matematyczne Znak Opis Składnia — przykład użycia Znak potęgowania wynik = liczba^wykładnik Znaki odejmowania i dodawania wynik = składnik + składnik Znaki mnożenia i dzielenia Zwraca część całkowitą z wyniku dzielenia. Dodatkowo dzielna i dzielnik przed wykonaniem obliczeń zostaną pozbawione części ułamkowej wynik = dzielna/dzielnik wynik = dzielnadzielnik Zwraca resztę z dzielenia reszta = dzielna Mod dzielnik Służy do łączenia dwóch ciągów znaków wynik = ”łańcuch1” ”łańcuch2” @ Ō /QF Round Zwraca liczbę zaokrągloną do zadanej dokładności. Składnia: 4QWPF .KEDC+NG/KGLUE • • .KEDC — wymagany — dowolna liczba rzeczywista pod- dana zaokrągleniu; +NG/KGLUE — opcjonalny — wskazuje, z jaką dokładnością (do ilu miejsc po przecinku) należy zaokrąglić liczbę. Jeżeli pominiesz ten parametr, funkcja zwróci liczbę całkowitaą. Rozdział 3. Elementy Visual Basica 81 Data i czas Hour, Minute, Second Funkcje zwracają godzinę, minutę lub sekundę z podanego ar- gumentu. Argumentem może być liczba w postaci dziesiętnej lub w formacie czasu. Przykład: *QWT *QWT 2/ W obu powyższych przypadkach funkcja zwróci liczbę 14, bowiem obydwa argumenty przedstawiają tę samą godzinę. Analogiacznie: /KPWVG da wynik 15. Natomiast: 5GEQPF da wynik 12 Day, Month, Year C[ zwraca liczbę o wartości od 1 do 31 reprezentującą kolejny dzień miesiąca. /QPVJ zwraca liczbę w zakresie od 1 do 12 reprezentującą miesiąc roku z podanej daty. ;GCT zwraca rok z podanej daty. Składnia: C[ FCVC /QPVJ FCVC ;GCT FCVC gdzie FCVC to wyrażenie reprezentujące datę. 82 VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy Weekday Funkcja zwraca wartość liczbową (od 0 do 7) reprezentującą dzień tygodnia wskazanej daty. Składnia: 9GGMFC[ CVCFKGē6[IQFPKC • • CVC — wymagany; FKGē6[IQFPKC — opcjonalny — wskazuje pierwszy dzień tygodnia. Przykład: 9GGMFC[ FCVC zwróci wartość 1, jeżeli rozpatrywany dzień będzie poniedziałkiem. 9GGMFC[ FCVC zwróci wartość 1 dla środy, 2 dla czwartku i tak dalej. Domyślną wartością parametru pierwszy jest 1 (czyli niedziaela). TimeSerial Zwraca w wyniku czas. Składnia: 6KOG5GTKCN )QFKPC/KPWVC5GMWPFC • )QFKPC, /KPWVC, 5GMWPFC — wymagane — dowolne dodatnie liczby całkowite. Przykład: 6KOG5GTKCN Da w wyniku godzinę 2:34:07 Rozdział 3. Elementy Visual Basica 83 TimeValue Konwertuje ciąg znaków o ustalonej składni na zmienną zawie- rającą czas. Przykład: 6KOG8CNWG 2/ da w wyniku zmienną typu CVG wskazu- jącą czas 16:35:17. DateSerial Zwraca w wyniku datę. Składnia: CVG5GTKCN 4QM/KGUKæE KGē • 4QM, /KGUKæE, KGē — wymagane — dowolne liczby całkowite. Przykład: CVG5GTKCN CVG5GTKCN Da w wyniku datę 07.04.1999 roku CVG5GTKCN Da w wyniku datę 07.04.100 roku Da w wyniku datę 07.04.2000 roku Warto stosować pełny (czterocyfrowy) zapis roku, aby uniknąć pomyłek pokazanych powyżej. DateValue Konwertuje ciąg znaków o ustalonej składni na zmienną typu CVG zawierającą datę. Przykłady: CVG8CNWG NWV[ CVG8CNWG NWV[ W powyższych linijkach zostanie obliczona data 3.02.3002 rokua. 84 VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy CVG8CNWG CVG8CNWG Po wykonaniu powyższych poleceń program zwróci wartość 2.03.3002 roku. Poniższy zapis spowoduje błąd: CVG8CNWG VBA obsługuje daty z zakresu od 1.01.100 do 31.12.9999 roku i wy- rażenia zawierające takie wartości mogą zostać podstawione jako argument funkcji CVG5GTKCN. DateAdd Dodaje do podanej daty określony interwał czasowy. Składnia: CVG#FF +PVGTYCđ+NQħè CVC • +PVGTYCđ — wymagany — podaje, jaki przedział czasowy bę- dzie dodany do daty. Możliwe wartości: [[[[ S O [ F Y YY J P U Rok Kwartał Miesiąc Dzień roku Dzień Dzień tygodnia Tydzień Godzina Minuta Sekunda Rozdział 3. Elementy Visual Basica 85 Na potrzeby funkcji CVG#FF parametry [, F, i Y oznaczają zawsze dodanie dnia do wskazanej daty. Jednak przy innych funkcjach daty i czasu parametry te mają już różne znaczenia. • +NQħè — wymagany — wskazuje, ile interwałów czasowych ma być dodanych; • CVC — wymagany — data bazowa. Przykład: FCVC CVG5GTKCN  VYQT[O[FCVú PQYCAFCVC CVG#FF PFCVC PQYCAFCVC CVG#FF FFCVC PQYCAFCVC CVG#FF SFCVC PQYCAFCVC CVG#FF YYFCVC PQYCAFCVC CVG#FF [[[[FCVC W wyniku działania powyższego kodu zmienne przyjmą nastę- pujące wartości: PQYCAFCVC PQYCAFCVC PQYCAFCVC PQYCAFCVC PQYCAFCVC 2002-04-07 00:03 2002-04-10 2003-01-07 2002-04-28 2005-04-07 DateDiff Zwraca różnicę między podanymi datami. Składnia: CVG KHH +PVGTYCđ CVC CVCFKGē6[IQFPKC6[FKGē4QMW • • +PVGTYCđ — wymagany — patrz funkcja CVG#FF; CVC, CVC — wymagane — daty, między którymi zostanie obliczona różnica; 86 VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy • FKGē6[IQFPKC — opcjonalny — stała wskazująca początek tygodnia. Możliwe są wartości od (niedziela) do (sobota) lub stałe z kolekcji XD C[1H9GGM; • 6[FKGē4QMW — opcjonalny — stała wskazująca, w jaki sposób ma zostać wskazany pierwszy tydzień roku. Możliwe wartości: XD7UG5[UVGO lub XD(KTUV,CP lub XD(KTUV(QWT C[U lub Pierwszym jest tydzień, w którym przynajmniej cztery dni Pierwszym jest tydzień zawierający dzień 1 stycznia Używa ustawień systemowych XD(KTUV(WNN9GGM lub Pierwszy pełny tydzień roku należą do nowego roku DatePart Oblicza, w jakiej części interwału czasowego mieści się podana data. Składnia: CVG2CTV +PVGTYCđ CVCFKGē6[IQFPKC6[FKGē4QMW Parametry zostały opisane przy funkcjach CVG KHH i CVG#FF. Przykład: FCVC CVG5GTKCN  VYQT[O[FCVú PQYCAFCVC CVG2CTV YFCVC PQYCAFCVC CVG2CTV [FCVC PQYCAFCVC CVG2CTV SFCVC PQYCAFCVC CVG2CTV YYFCVC PQYCAFCVC CVG2CTV [[[[FCVC W wyniku działania powyższego kodu, zmienne PQYCAFCVC przyjmą następujące wartości: Rozdział 3. Elementy Visual Basica 87 PQYCAFCVC PQYCAFCVC PQYCAFCVC PQYCAFCVC PQYCAFCVC 1 — wskazana data to niedziela 97 — wskazana data to 97. dzień roku 2 — kwiecień jest w drugim kwartale 15 — wskazaną datę obejmuje 15. tydzień roku 2002 — wskazaną datę obejmuje rok 2002 Date, Now, Time • • • CVG zwraca dzisiejszą datę; 6KOG zwraca aktualny czas; 0QY zwraca wyrażenie w postaci dzisiejszej daty i aktualnego czasu. Wartości są obliczane na podstawie z zegara systemowegao. Składnia: OKGPPC CVG OKGPPC6KOG OKGPPC0QY Funkcje bezparametrowe. Timer Wskazuje, ile sekund (wraz z ułamkami) upłynęło od północy. Funkcja bezparametrowa. Składnia: OKGPPC6KOGT MonthName Podaje (po polsku!) nazwę miesiąca. 88 VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy Składnia: /QPVJ0COG 0WOGT5MTÎEQPC • • 0WOGT — wymagany — podaje numer miesiąca; 5MTÎEQPC — opcjonalny — jeżeli wprowadzisz wartość 6TWG, to nazwa miesiąca będzie podana w formie skróconej (na przykład mar zamiast marzec). Domyślna wartość to (CNUG. WeekdayName Podaje (po polsku) nazwę dnia tygodnia. Składnia: 9GGMFC[0COG KGē5MTÎEQPCFKGē6[IQFPKC • • • KGē — wymagany — numer dnia; 5MTÎEQPC — opcjonalny. Patrz funkcja /QPVJ0COG; FKGē6[IQFPKC — opcjonalny — wskazuje pierwszy dzień ty- godnia. Patrz funkcje 9GGM C[ i CVG KHH. Calendar Właściwość, która zwraca lub ustawia rodzaj używanego kalen- darza w Twoim projekcie. Składnia: CNGPFCTLCMK Możliwe są dwie wartości parametru: XD CN)TGI lub XD CN*KLTK lub Hidżra — kalendarz księżycowy używany w krajach islamski–ch Kalendarz gregoriański Rozdział 3. Elementy Visual Basica 89 Interakcja z użytkownikiem MsgBox Wyświetla okno komunikatu. Może także służyć do pobierania danych od użytkownika. Składnia: /UI$QZ 6GMUV2T[EKUMK6[VWđ2NKM2QOQE[-QPVGMUV • • 6GMUV — wymagany — komunikat, który zostanie wyświe- tlony — może nim być ciąg do 1024 znaków lub zmienna; 2T[EKUMK — opcjonalny — niesie informację o tym, jakie przyciski będą wyświetlone w oknie oraz jaki będzie typ komunikatu. Z typem komunikatu wiąże się wyświetlana w oknie ikona i efekty dźwiękowe (jeżeli użytkownik z nich korzysta). Wartości przycisków okna: Wartość domyślna — tylko przycisk OK Przyciski OK i Anuluj XD1-1PN[ lub XD1- CPEGN lub XD#DQTV4GVT[+IPQTG lub XD;GU0Q CPEGN lub XD;GU0Q lub XD4GVT[ CPEGN lub XD/UI$QZ*GNR$WVVQP lub Dodatkowo przycisk Pomoc Ponów próbę, Anuluj Przyciski Przerwij, Ponów próbę, Ignoruj Tak, Nie, Anuluj Tak, Nie Wartości typu komunikatu: XD TKVKECN lub XD3WGUVKQP lub XD ZENCOCVKQP lub XD+PHQTOCVKQP lub Zatrzymanie krytyczne Pytanie Ostrzeżenie Informacja 90 VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy XD/UI$QZ4KIJV lub XD/UI$QZ4VN4GCFKPI lub Arabski układ okna (od prawej do lewej) Tekst jest wyrównany do prawej Odpowiednią wartość parametru 2T[EKUMK oblicza się przez do- danie do siebie wartości stałych (można podać składniki rozdzie- lone znakiem + lub ich sumę) albo podanie ich nazw rozdzielo- nych znakiem +. • • 6[VWđ — opcjonalny — komunikat, który będzie widoczny na pasku tytułu (jeżeli go pominiesz, zostanie tam wyświe- tlona nazwa „Microsoft Excel”); 2NKM2QOQE[, -QPVGMUV — plik pomocy i miejsce w nim, do któ- rego prowadzić będzie łącze po kliknięciu przycisku Pomoc. Funkcja /UI$QZ może zwrócić wartości w zależności od akcji pod- jętej przez użytkownika: Kliknięto przycisk OK Kliknięto przycisk Przerwij Kliknięto przycisk Ponów Próbę XD1- lub XD CPEGN lub Kliknięto przycisk Anuluj XD#DQTV lub XD4GVT[ lub XD+IPQTG lub Kliknięto przycisk Ignoruj XD;GU lub XD0Q lub Kliknięto przycisk Tak Kliknięto przycisk Nie InputBox Wynikiem wykonania tej funkcji jest wartość typu 5VTKPI wpi- sana przez użytkownika w oknie dialogowym. Składnia: +PRWV$QZ -QOWPKMCV6[VWđ QO[ħNPCZ[2NKM2QOQE[ -QPVGMUV Rozdział 3. Elementy Visual Basica 91 • • • • • -QOWPKMCV — wymagany — parę słów zachęty dla użytkow- nika — będą one wyświetlone w oknie komunikatu; 6[VWđ — opcja — komunikat który będzie widoczny na pasku tytułu — jeżeli go pominiesz, zostanie tam wyświetlona na- zwa „Microsoft Excel”; QO[ħNPC — opcja — zawiera wartość domyślną wprowa- dzanej zmiennej — będzie wyświetlana w miejscu wprowa- dzania danych (jeżeli pominiesz ten parametr, Excel nie wy- świetli żadnej wartości w oknie); Z, [— opcja — współrzędne (w pikselach) lewego górnego narożnika okna dialogowego względem lewego górnego na- rożnika ekranu; 2NKM2QOQE[, -QPVGMUV — plik pomocy i miejsce w nim, do któ- rego prowadzić będzie łącze po kliknięciu przycisku Pomoc. Przykład: Efektem wykonania poniższego kodu będzie okno dialogowe po- kazane na rysunku 3.1. Jeżeli użytkownik nie wprowadzi żadnej wartości i kliknie OK, zmiennej C zostanie przypisana wartość 2. Jeżeli wybierze przycisk Cancel, funkcja zwróci wartość ciągu ze- rowej długości. C+PRWV$QZ 9RTQYCFļFCPG/QLCCRNKMCELC Rysunek 3.1. Okno dialogowe wyświetlone za pomocą founkcji InputBox 92 VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy Funkcje logiczne VBA oferuje pełną gamę ogólnie znanych operatorów logicznych: 0QV, #PF, 1T, :QT, SX, +OR Wszystkich oprócz operatora 0QV możemy używać w taki sam sposób: Y[PKMYCTVQħèQRGTCVQTYCTVQħè gdzie YCTVQħè i YCTVQħè to wyrażenia, na których dokonuje się operacji. Operator 0QV ma jeszcze łatwiejszą składnię: Y[PKM0QVCTIWOGPV czego wynikiem będzie oczywiście odwrotność podanego ar- gumentu. Rozdział 3. Elementy Visual Basica 93
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VBA dla Excela 2002/2003. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: