Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 003694 22762916 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne - książka
Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-447-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie ma na świecie nikogo, kto zajmowałby się grafiką komputerową i nie znał, albo chociaż nie słyszał o programie Adobe Photoshop. Jeśli na co dzień zajmujesz się retuszowaniem zdjęć, tworzeniem kolekcji obrazów, czy też projektowaniem stron internetowych, to wiesz na pewno, jaką potęgą dysponujesz, gdy masz za sobą Photoshopa.

A co z tymi, którzy jeszcze nic nie wiedzą o Photoshopie? Co z tymi, którzy z zazdrością spoglądają na prace innych grafików zastanawiając się przy tym, jak wiele wiedzy i wysiłku potrzeba do tworzenia podobnych dzieł komputerowej sztuki? Dla nich właśnie przeznaczona jest niniejsza książka, 'Adobe Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne'. Publikacja ta omawia podstawowe aspekty pracy z najnowszą wersją programu Photoshop ilustrując zastosowanie tego narzędzia prostymi, ale praktycznymi przykładami.

Dzięki tej książce nauczysz się, jak:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Photoshop CS. Æwiczenia praktyczne Tytu³: Photoshop CS. Æwiczenia praktyczne Autor: £ukasz Oberlan ISBN: 83-7361-447-8 Format: B5, stron: 124 Nie ma na ġwiecie nikogo, kto zajmowa³by siê grafik¹ komputerow¹ i nie zna³, albo chocia¿ nie s³ysza³ o programie Adobe Photoshop. Jeġli na co dzieñ zajmujesz siê retuszowaniem zdjêæ, tworzeniem kolekcji obrazów, czy te¿ projektowaniem stron internetowych, to wiesz na pewno, jak¹ potêg¹ dysponujesz, gdy masz za sob¹ Photoshopa. A co z tymi, którzy jeszcze nic nie wiedz¹ o Photoshopie? Co z tymi, którzy z zazdroġci¹ spogl¹daj¹ na prace innych grafików zastanawiaj¹c siê przy tym, jak wiele wiedzy i wysi³ku potrzeba do tworzenia podobnych dzie³ komputerowej sztuki? Dla nich w³aġnie przeznaczona jest niniejsza ksi¹¿ka, „Adobe Photoshop CS. Æwiczenia praktyczne”. Publikacja ta omawia podstawowe aspekty pracy z najnowsz¹ wersj¹ programu Photoshop ilustruj¹c zastosowanie tego narzêdzia prostymi, ale praktycznymi przyk³adami. Dziêki tej ksi¹¿ce nauczysz siê, jak: • przygotowaæ obraz do druku, • tworzyæ grafikê dla stron WWW, • korygowaæ kolorystykê, jasnoġæ i kontrast, • poprawiæ jakoġæ starej i zniszczonej fotografii, • tworzyæ selekcje i wykorzystywaæ warstwy. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa .................................................................................................................................................... 5 Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z programem ....................................................................................................... 7 Interfejs ...................................................7...................................................7................... 7 Posługiwanie się poszczególnymi elementami interfejsu programu............................ 8 Palety...................................................7...................................................7............... 12 Ułatwianie sobie życia: przeglądarka plików...................................................7.......... 19 Rozdział 2. Podstawy edycji obrazu .......................................................................................................................23 Teoria obrazu ...................................................7...................................................7........ 23 Przygotowanie do edycji — kadrowanie i zmiana wymiarów obrazka ..................... 24 Zmiana wymiarów na potrzeby druku ...................................................7............... 24 Kadrowanie obrazu ...................................................7............................................ 27 Prostowanie skrzywionego obrazu ...................................................7.................... 29 Zmiana systemu barwnego obrazu ...................................................7.................... 31 Zapisywanie plików w różnych formatach...................................................7........ 32 Rozdział 3. Korekcja kolorów i retusz obrazów............................................................................................... 33 Podstawy korekcji kolorów, jasności i kontrastu ...................................................7.... 33 Polecenie Variations (Wariacje) ...................................................7........................ 34 Polecenie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)...................................................7... 38 Polecenia Levels (Poziomy) oraz Curves (Krzywe)............................................. 42 Polecenie Threshold (Próg) ...................................................7............................... 46 Retuszowanie zdjęć ...................................................7................................................. 47 Ułatwianie sobie życia: automatyczna korekcja kolorów i kontrastu ........................ 51 Rozdział 4. Selekcje ....................................................................................................................................................... 53 Narzędzia zaznaczenia...................................................7............................................. 53 Rectangular Marquee (Zaznaczenie prostokątne), Elliptical Marquee (Zaznaczenie eliptyczne) ...................................................7.. 54 Lasso ...................................................7...................................................7............... 55 Magic Wand (Różdżka) ...................................................7..................................... 57 Pen (Pióro) ...................................................7...................................................7...... 59 4 Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne Modyfikacja zaznaczenia ...................................................7........................................ 61 Dodawanie, odejmowanie i iloczyn zaznaczeń ...................................................7. 61 Przemieszczanie i przekształcanie zaznaczenia...................................................7. 64 Operacje wykonywane na ścieżkach ...................................................7................. 65 Ułatwianie sobie życia: tryb szybkiej maski ...................................................7........... 67 Kilka słów na temat masek ...................................................7................................ 67 Praca w trybie szybkiej maski ...................................................7........................... 68 Zastosowanie masek ...................................................7.......................................... 74 Rozdział 5. Warstwy i kompozycje...........................................................................................................................77 Podstawowe operacje na warstwach ...................................................7....................... 78 Właściwości warstw ...................................................7................................................ 84 Krycie...................................................7...................................................7.............. 85 Tryb mieszania warstw ...................................................7...................................... 85 Blokowanie parametrów warstwy ...................................................7..................... 86 Zestawy warstw ...................................................7................................................. 86 Łączenie warstw...................................................7................................................. 87 Efekty warstw ...................................................7...................................................7. 88 Maski warstw ...................................................7...................................................7.. 90 Pozostałe operacje wykonywane na warstwach ...................................................7...... 90 Wielowarstwowe kompozycje graficzne...................................................7................. 91 Dodawanie cienia do płaskiego obrazu ...................................................7............. 92 Tworzenie przycisków na stronie WWW ...................................................7.......... 97 Ułatwianie sobie życia: warstwy korekcyjne (dopasowania)................................... 102 Dodatek A Przygotowanie obrazów na potrzeby publikacji elektronicznej i drukowanie ....... 105 Wybór właściwego formatu...................................................7................................... 105 Format GIF...................................................7...................................................7.... 106 Format JPEG ...................................................7...................................................7. 108 Galeria zdjęć ...................................................7...................................................7....... 111 Drukowanie obrazów...................................................7............................................. 113 Stykówka...................................................7...................................................7....... 114 Dodatek B Skróty klawiaturowe.............................................................................................................................117 Próba szybkości — mysz...................................................7....................................... 118 Próba szybkości — klawiatura ...................................................7.............................. 118 Kilka wskazówek...................................................7...................................................7 119 Narzędzia ...................................................7...................................................7...... 119 Rozmiar pędzla ...................................................7................................................ 119 Narzędzie Move (Przesunięcie) ...................................................7....................... 119 Wyświetlanie i ukrywanie palet...................................................7....................... 120 Zmiana wielkości podglądu ...................................................7............................. 120 Menu kontekstowe ...................................................7........................................... 120 Kolor narzędzia i kolor tła ...................................................7............................... 120 Wypełnianie ...................................................7...................................................7.. 120 Warstwy ...................................................7...................................................7........ 120 Polecenia Step Backward (Do tyłu) i Step Forward (Do przodu) ...................... 121 Polecenia menu Adjustments (Dopasuj)...................................................7.......... 121 Przycisk Reset (Wyzeruj) ...................................................7................................ 121 O krok dalej: własne skróty klawiaturowe ...................................................7............ 121 Rozdział 2. Podstawy edycji obrazu Teoria obrazu Skoro już omówiliśmy wygląd programu, czas zapoznać się z niezbędną teorią. Czy po- trafisz powiedzieć, co kryje się pod pojęciem „obraz”? Z pewnością spotkałeś się z wieloma różnymi definicjami, jednak nie każda była prawdziwaó. Spróbujmy to wyjaśnić. Najczęściej w czasie pracy z programem Photoshop mamy do czynienia z tzw. obrazem rastrowym. Najogólniej rzecz biorąc, obraz widoczny na ekranie monitora składa się z poje- dynczych, maleńkich punktów, zwanych pikselami. Każdy z pikseli może mieć odmienny kolor — współczesne systemy komputerowe (w tym prawdopodobnie także i Twój) po- zwalają na korzystanie z palety liczącej ok. 16,7 milionów kolorów. Oznacza to, że poje- dynczy piksel może mieć dowolny kolor ze wspomnianego zakresu. Piksele są zazwyczaj bardzo małe, dlatego oko ludzkie nie dostrzega każdego z nich, postrzegając je raczej jako jedną, większą całość. Zwykle układają się w większe grupy punktów o zbliżonych kolorach, co daje efekt płynnego przechodzenia jednego koloru w inny. Z tego powodu obrazy rastrowe, a więc zbudowane z pojedynczych pikseli, nazywane są również obrazami o jednolitej ciągłości barw. W jaki sposób pozyskać obrazy odpowiednie do obróbki w Photoshopie? Istnieje wiele możliwości: skanowanie, fotografia cyfrowa, internet, zdjęcia na płytach CD-ROM (tzw. zdjęcia „royalty-free”). Można też samodzielnie narysować cokolwiek w programie do edycji grafiki wektorowej (na przykład we wspomnianym na początku poprzedniego roz- działu programie Adobe Illustrator bądź popularnym pakiecie CorelDRAW) i później przenieść taki obraz do Photoshopa, aby poddać go dalószej edycji. 24 Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne Przygotowanie do edycji — kadrowanie i zmiana wymiarów obrazka Korekcję obrazu zwykle rozpoczyna się od czynności najbardziej elementarnych — przede wszystkim kadrowania. Czasami zachodzi również potrzeba zmiany wymiarów obrazka po to, aby można było lepiej dopasować go do wielkości papieru, na którym zamierzamy drukować. Zmiana wymiarów na potrzeby druku Każdy obraz, zanim zostanie wydrukowany, powinien zostać odpowiednio do tego przy- gotowany. Chodzi tu przede wszystkim o ustalenie optymalnej rozdzielczości obrazka, która będzie dopasowana do charakterystyki urządzenia wyjściowego (czyli drukarki). Większość pasjonatów grafiki komputerowej zaopatruje się zazwyczaj w kolorowe drukarki atramentowe. Przyjmijmy zatem, że optymalną rozdzielczością obrazu przeznaczonego do wydrukowania na takim urządzeniu jest wartość rzędu 200 – 240 ppi („ppi” oznacza ilość „pikseli na cal”). Jeśli skanujesz swoje obrazy, to możesz je od razu zsynchronizować (czyli zeskanować z odpowiednią rozdzielczością) z możliwościami Twojej drukarki. Sytuacja komplikuje się nieco wtedy, gdy obrazy źródłowe pochodzą z aparatu cyfrowego, bo w takim przy- padku rejestrowane są one zazwyczaj z rozdzielczością 72 ppi. Taka rozdzielczość sprawia, że cyfrowe zdjęcia dobrze wyglądają na ekranie monitora (którego rozdziel- czość zwykle wynosi 72 ppi, rzadziej 96 ppi), ale raczej kiepsko prezentują się po wy- drukowaniu. Trzeba zatem koniecznie oszacować każdy obraz, zanim przystąpimy do jego edycji, a następnie — w razie potrzeby — zmienić rozdzielczość i — ewentualnie — wielkość. Poniższe ćwiczenie ilustruje ten proces.ó Ćwiczenie 2.1. Zmiana wielkości obrazka 1. Otwórz obrazek przeznaczony do edycji za pomocą polóecenia File/Open (Plik/Otwórz), a następnie wybierz Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka). Wykonanie tej czynności spowoduje wyświetlenie okna dialogoweógo o nazwie Image Size (Wielkość obrazka) — rysunek 2.1. Rysunek 2.1. Okno dialogowe Image Size (Wielkość obrazka) Rozdział 2. (cid:1) Podstawy edycji obrazu 25 2. 3. Przyjrzyj się uważnie informacjom wyświetlanym w oknóie dialogowym Image Size (Wielkość obrazka). W górnej sekcji okna znajdują się pola tekstowe nóazwane Width (Szerokość) oraz Height (Wysokość). Dzięki nim poznasz fizyczną wielkość Twojego obrazka (a raczej jego wymiary; domyślna jednostka tóo piksele). Nas jednak interesuje najbardziej środkowa sekcja okna, Document Size (Rozmiar dokumentu). Tutaj również znajdują się pola tekstowe Width (Szerokość) oraz Height (Wysokość), ale tym razem przedstawiają one przewidywaną wielkość obrazka po wydrukowaniu. Znajduje się tu również informacja o rozdzielczości (Resolution). Jak wynika z rysunku 2.1, przykładowy obrazek wykorzystany w tym ćwiczeniu zaópisany został z rozdzielczością 72 ppi. Zmień rozdzielczość obrazka i ustaw ją na wartość 200 óppi. W tym celu należy wpisać odpowiednią wartość w polu Resolution (Rozdzielczość). Wcześniej jednak wyłącz opcję Resample Image (Ponownie próbkuj obraz). Jeśli tego nie uczynisz, to Photoshop zmieni rozdzielczość obrazu, zachowując ójego wymiary osiągane w druku i powiększając wymiary w pikselach. Jest to óefekt niepożądany, bowiem nie wpływa wcale na poprawę jakości obrazka, a jedyónie na niepotrzebne powiększenie pliku — program po prostu wstawi dodatkowe piksele ómetodą interpolacji. W tym momencie okno dialogowe Image Size (Wielkość obrazka) powinno więc wyglądać, podobnie jak na rysunku 2.2. Rysunek 2.2. Zmieniając rozdzielczość obrazu, wyłącz opcję Resample Image (Ponownie próbkuj obraz) 4. 5. Zauważ, że po wyłączeniu opcji Resample Image (Ponownie próbkuj obraz) i podaniu nowej wartości określającej rozdzielczośćó wygląd okna Image Size (Wielkość obrazka) nieco się zmienił. Nie mamy już możliwości zmiany fizycznych rozmiarów obrazka w pikselach. Zmieniły się natomiast wskazania pól Width (Szerokość) oraz Height (Wysokość) w sekcji Document Size (Rozmiar dokumentu) okna dialogowego. Wynika z nich, że nasz obrazek będzie na wydruku znacznie mniejszyó niż przedtem. Zatem zwiększenie rozdzielczości obrazu bez ponownego próóbkowania (wyłączona opcja Resample Image (Ponownie próbkuj obraz)) sprawia, że wszystkie piksele tworzące obraz zostają niejako „ściśnięte”, gęściej upakowaneó. Nie zmienia się natomiast ich faktyczna ilość. I to jest właśnie rezultat, który zaómierzaliśmy osiągnąć. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia i zamknąć óokno dialogowe Image Size (Wielkość obrazka). 26 Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne Pamiętaj o tym, że jeśli zechcesz powiększyć wymiary obrazka po wydrukowaniu, to będziesz musiał albo zmniejszyć jego rozdzielczość, albo dokonać ponownego próbkowania obrazu. Oto „przepis” na tę drugą metodę. Ćwiczenie 2.2. Powiększanie obrazka 1. 2. Wywołaj okno Image Size (Wielkość obrazka), wybierając polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka). Zaznacz opcję Resample Image (Ponownie próbkuj obraz), a z widniejącej obok listy rozwijanej wybierz opcję Bicubic (Dwusześcienna) — metodę ponownego próbkowania dającą najbardziej zadowalające rezultaóty. Zwróć także uwagę na to, aby z prawej strony pól Width (Szerokość) i Height (Wysokość) widoczna była ikona łańcucha. Dzięki temu zmiana wymiarów nie spowodóuje zmiany pierwotnych proporcji obrazka (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Zmiana wielkości obrazu metodą ponownego próbkowania 3. 4. Wprowadź nowe wartości w polach tekstowych Width (Szerokość) i Height (Wysokość) (sekcja Document Size (Rozmiar dokumentu)), które oznaczać będą pożądaną wielkość obrazu po wydruku (rysunek 2.3). Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia i zamknąć óokno dialogowe Image Size (Wielkość obrazka). Czasem nie wystarczy wczytanie obrazka do programu Photoshop. Aby efektywnie wy- korzystać zaawansowane narzędzia programu w procesie edycji, obraz powinien być odpowiednio przygotowany. Zwykle owe czynności ograniczają się do wyprostowania krzywo zeskanowanego obrazu, kadrowania, wyboru sposobu rozbarwiania obrazu czy formatu zapisu. Innym razem należy przeprowadzić zaawansowaną korekcję kolorów, aby nadać obrazkowi pożądany wygląd, odpowiedni do wydrukowania na przykład na drukarce atramentowej lub laserowej. W tej części rozdziału znajdziesz opis takich właśnie, najbardziej podstawowych operacji edycyjnych. Zacznieómy od kadrowania. Rozdział 2. (cid:1) Podstawy edycji obrazu 27 Kadrowanie obrazu Kadrowanie obrazu to inaczej przycinanie go od krawędzi. Stosuje się je zazwyczaj po to, aby pozbawić obraz zbędnego obramowania w postaci poszarpanych krawędzi lub ograniczyć go do treści, która nas interesuje. W programie Photoshop czynność kadro- wania jest bardzo prosta. Opis znajdziesz w ćwiczenóiu 2.3. Ćwiczenie 2.3. Kadrowanie obrazka 1. 2. 3. Otwórz plik z obrazem przeznaczonym do kadrowania (móoże to być na przykład — i najlepiej — niedokładnie zeskanowana ilustracja lóub zdjęcie). Kiedy wybrany obraz się pojawi, naciśnij skrót klawóiaturowy Ctrl+R ((cid:1)+R). W oknie dokumentu zostaną wyświetlone miarki, dziękói którym można będzie precyzyjnie określić obszar kadrowania obrazu (inacózej: narysować nowe krawędzie obrazu). Jeśli miarki były już wcześniej obecne w oknóie dokumentu, wybranie tego polecenia spowoduje ukrycie miarek. Obecność miarek w oknie dokumentu nie zawsze jest pmotrzebna; możesz łatwo i szybko wyświetlać je lub ukrywać za pomocą wspomnianego skmrótu klawiaturowego Ctrl+R ((cid:1)+R). Teraz za pomocą miarek ustalimy obszar kadrowania oóbrazu. W tym celu kliknij myszą w obrębie miarki poziomej i — nie puszczając óprzycisku — przeciągnij w dół okna dokumentu. Zauważ, że dopóki trzymasz wcióśnięty przycisk myszy, pod kursorem widoczna jest linia, nazywana linią poómocniczą. Linie pomocnicze są bardzo użyteczne, ułatwiają bowiem precyzyjne okóreślanie obszarów zaznaczenia obrazu. Przesuwając mysz, ustaw linię pomocniczą naó takiej wysokości, na której nie są już widoczne zbędne fragmenty obrazu przy jeógo górnej krawędzi. Następnie puść przycisk myszy — linia pomocnicza przybierze kóolor niebieski (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Wyznaczanie położenia linii pomocniczej poziomej 4. 5. Powtórz czynność z punktu 3., umieszczając w oknie dóokumentu kolejną poziomą linię pomocniczą, tym razem wyznaczającą przyszłą dóolną krawędź obrazu. Aby umieścić na obrazku linie pomocnicze pionowe, uótwórz każdą z nich w ten sam sposób, korzystając z miarki pionowej. Po umieszczeóniu w oknie dokumentu czterech linii pomocniczych Twój obraz powinien wyglądać, podóobnie jak na rysunku 2.5. 28 Rysunek 2.5. Okno dokumentu po umieszczeniu na obrazie linii pomocniczych Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne Jeśli uznasz, że umiejscowienie danej linii pomocnicmzej w oknie dokumentu nie odpowiada Twoim zamierzeniom, możesz przesunąć ją w nowe miejsce. W tym celu posłuż się narzędziem Move (Przesunięcie), którego ikonę znajdziesz na pasku narzędziowym. Wybierz to narzędzie, ustaw kursor myszy nad linią pomocniczą (zmieni wtemdy kształt na taki sam, jaki miał podczas tworzenia tych linii), a następnie naciśnij i mprzytrzymaj lewy przycisk myszy. Przeciągnij myszą w miejsce, w którym ma znaleźć się linia pomocnmicza, i zwolnij przycisk myszy. 6. 7. Skoro już umieściłeś w oknie dokumentu linie pomocnóicze, będziesz mógł wyznaczyć obszar zaznaczenia, wzdłuż którego obraz zostanie wóykadrowany. Aby utworzyć zaznaczenie prostokątne, kliknij ikonę narzędzia Rectangular Marquee (Zaznaczenie prostokątne) na pasku narzędziowym. Wybrawszy narzędzie Rectangular Marquee (Zaznaczenie prostokątne), ustaw kursor myszy w lewym górnym punkcie zbiegu linii poómocniczych. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeóciągnij kursor i ustaw go w prawym dolnym punkcie zbiegu linii pomocniczych. óZwolnij przycisk myszy, a wzdłuż obszaru wyznaczonego przez linie pomocniczóe utworzone zostanie zaznaczenie prostokątne (rysunek 2.6). Rysunek 2.6. Zaznaczenie prostokątne utworzone wzdłuż linii pomocniczych Krawędzie zaznaczenia często określane są mianem „maszmerujących mrówek”, ponieważ mają wygląd przesuwających się wzdłuż ekranmu przerywanych linii. 8. Upewnij się, że zaznaczony obszar obrazu ma pożądanóy kształt. Jeśli odpowiada on Twoim wyobrażeniom o przyszłym wyglądzie kadrowanóego obrazu, wybierz polecenie Crop (Kadruj) z menu Image (Obrazek). Obraz powinien teraz wyglądać, podobnie jak rysunek 2.7. Rozdział 2. (cid:1) Podstawy edycji obrazu 29 Rysunek 2.7. Wygląd obrazu po wykadrowaniu Do kadrowania obrazu można również użyć narzędzia Crop (Kadruj). Jeśli je wybierzesz, a następnie klikniesz w obrębie obrazu, to po chwili wm oknie dokumentu pojawi się tzw. obwiednia. Możesz dowolnie zmieniać jej kształt, uzysmkując w ten sposób pożądany rozmiar i proporcje obszaru kadrowania. Zauważ, że krawędzie ombwiedni są przyciągane do linii pomocniczych, podobnie jak krawędzie zaznaczenia. Jeślmi będziesz zadowolony z uzyskanego kształtu obwiedni, naciśnij klawisz Enter (Return), a obraz zostanie wykadrowany. Naciśnięcie klawisza Esc spowoduje anulowanie operacji. 9. Aby usunąć niepotrzebne już zaznaczenie, wybierz poólecenie Deselect (Nic) z menu Select (Zaznacz) lub po prostu naciśnij Ctrl+D ((cid:1)+D). Aby usunąć z okna dokumentu linie pomocnicze, wybierz polecenie Clear Guides (Usuń linie pomocnicze) z menu View (Widok). 10. Zapisz wykadrowany obraz. W tym celu wybierz polecenóie Save As (Zapisz jako) z menu File (Plik). Pojawi się okno dialogowe Save As (Zapisz jako). Określ nazwę pliku, miejsce, w którym powinien zostać zapisany, óoraz format. Nie zmieniając pozostałych opcji, kliknij przycisk Save (Zapisz), aby ostatecznie zapisać plik. Przy okazji wykonywania powyższego ćwiczenia zapoznałeś się z pojęciem „zaznaczania”. Zaznaczanie, inaczej wybieranie fragmentów obrazu, jest jednym z kluczowych elemen- tów pracy z programem Photoshop. Przekonasz się o tym wkrótce, kiedy przejdziemy do omawiania bardziej zaawansowanych zagadnień. Prostowanie skrzywionego obrazu Niekiedy samo kadrowanie obrazu nie wystarcza. Zdarza się, że zeskanowany obraz pojawia się w oknie dokumentu programu Photoshop jako przekrzywiony. Co zrobić w takiej sytuacji? Prześledź poniższe ćwiczenie. Ćwiczenie 2.4. Prostowanie skrzywionego obrazu 1. 2. Otwórz plik z obrazem, który został nieprawidłowo zesókanowany. Na pasku narzędziowym kliknij ikonę narzędzia Eyedropper (Kroplomierz). Jeśli przytrzymasz wciśnięty lewy przycisk myszy (lub klikniesz ją prawym przyciskiem), zobaczysz listę ukrytych narzędzi dostępnych pod ikoóną narzędzia Eyedropper 30 Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne (Kroplomierz), jak na rysunku 2.8. Nas interesuje narzędzie Measure (Miarka) — nie puszczając przycisku myszy, wskaż ikonę tego ónarzędzia. Dopiero teraz zwolnij przycisk. Rysunek 2.8. Narzędzia ukryte dostępne w grupie narzędzia Eyedropper (Kroplomierz) 3. Mając wybrane narzędzie Measure (Miarka), ustaw kursor myszy nad lewym górnym rogiem zeskanowanej fotografii. Naciśnij i przóytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij myszą wzdłuż lewej kórawędzi fotografii do lewego dolnego rogu obrazka. Dopiero teraz zwolnij przycisók myszy. Długość i kąt narysowanej linii możesz zmieniać, klikając i przesóuwając jeden z jej końców (rysunek 2.9). Rysunek 2.9. Punkty kontrolne linii narysowanej narzędziem Measure (Miarka), określającej pion 4. Po narysowaniu za pomocą narzędzia Measure (Miarka) linii wyznaczającej pion wybierz polecenie Image/Rotate Canvas/Arbitrary (Obrazek/Obróć obszar roboczy/Swobodnie). Na ekranie pojawi się okno dialogowe Rotate Canvas (Obróć obszar roboczy) — rysunek 2.10. Zauważ, że program Photoshop automatyczónie wstawił tu kąt i kierunek obrotu ilustracji na podsótawie wyznaczonego przed chwilą pionu. Kliknij przycisk OK, a ilustracja zostanie obrócona. Rysunek 2.10. Okno dialogowe Rotate Canvas (Obróć obszar roboczy) 5. Aby zakończyć naprawianie błędnie zeskanowanej ilustróacji (rysunek 2.11), należy jeszcze obraz wykadrować. Posłuż się w tym celu jednóą z dwu metod kadrowania opisanych w poprzednim ćwiczeniu. Na koniec zapisz pólik. Zmiana wielkości, kadrowanie i prostowanie obrazu to wstępne czynności, mające na celu przygotowanie go do dalszej obróbki. W zależności jednak od zamierzonego miejsca publikacji obrazu może zajść potrzeba zmiany sposobu rozbarwiania obrazu oraz formatu zapisu pliku. Wykonamy teraz kilka ćwiczeń dotyczącyóch wspomnianych czynności. Rozdział 2. (cid:1) Podstawy edycji obrazu 31 Rysunek 2.11. Końcowy efekt obrócenia obrazu za pomocą narzędzia Measure (Miarka) oraz polecenia Rotate Canvas (Obróć obszar roboczy) Zmiana systemu barwnego obrazu Zazwyczaj obrazy, z którymi pracujemy w programie Photoshop, wyświetlane są w trybie RGB (patrz poprzedni rozdział) lub CMYK. RGB jest odpowiedni do prezentacji obrazów na ekranie monitora, ale zupełnie nie nadaje się do przygotowania ich na potrzeby druku. W procesie drukowania używa się bowiem (najczęściej) rozbarwień CMYK. Przed prze- niesieniem ilustracji na przykład do programu przeznaczonego do składu publikacji (takiej jak Adobe PageMaker bądź Adobe InDesign), powinieneś wykonać konwersję obrazu na ten system barwny. O ile zmiana trybu wyświetlania kolorów z i do trybu Lab może być wykonana na dowolnym etapie edycji (nie wpływa na informację o kolorach poszczegól- nych pikseli), o tyle konwersja na kolory CMYK powinna być ostatnim etapem w pro- cesie przygotowania obrazka na potrzeby druku. Zobaóczmy teraz, jak to się robi. Ćwiczenie 2.5. Zmiana systemu barwnego RGB na CMYK 1. 2. 3. Otwórz obraz, w którym kolory wyświetlane są w trybóie RGB (zapewne wszystkie obrazy pochodzące z internetu są obrazami RGB; możesz także póosłużyć się jednym z plików pochodzących z oryginalnej płyty CD-ROM z programem Adobe óPhotoshop CS). Po wyświetleniu obrazu w oknie dokumentu wybierz poólecenie Image/Mode/CMYK Color (Obrazek/Tryb/Kolor CMYK). Spowoduje to wykonanie konwersji obrazu do systemu CMYK. Wybierz ponownie polecenie Image/Mode (Obrazek/Tryb). Zauważ, że na liście trybów wyświetlania kolorów zaznaczona jest obecnieó opcja CMYK Color (Kolor CMYK). Również na pasku tytułowym okna dokumentu widniejeó teraz informacja, że obraz wyświetlany jest w trybie kolorów CMYK (rysunóek 2.12). Rysunek 2.12. Pasek tytułowy okna dokumentu po dokonaniu konwersji obrazu do trybu kolorów CMYK 32 Ćwiczenie 2.6. Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne Zmiana systemu barwnego RGB na Lab 1. 2. Otwórz obraz, w którym kolory wyświetlane są w trybóie RGB. Po wyświetleniu obrazu w oknie dokumentu wybierz poólecenie Image/Mode/Lab Color (Obrazek/Tryb/Kolor Lab). Spowoduje to wykonanie konwersji obrazu do systemu Lab. System barwny Lab jest — w odróżnieniu od systemów RGB moraz CMYK — niezależny od emitującego obraz urządzenia. Kolory w systemie Lamb określane są przez podanie wartości jasności piksela oraz wartości dodatkowych dwu zmiemnnych, oznaczających barwę. Systemu Lab używa się zazwyczaj do porównywania kolorów. Zapisywanie plików w różnych formatach Photoshop umożliwia zapisywanie plików w wielu różnych formatach, w zależności od zamierzonego miejsca publikacji obrazu. Jeśli chcesz poznać wszystkie formaty zapisu plików dostępne w Photoshopie, wykonaj poniższe ćwiczóenie. Ćwiczenie 2.7. Wybór formatu zapisu pliku 1. 2. Po uruchomieniu programu utwórz nowy pusty dokument,ó wybierając polecenie New (Nowy) z menu File (Plik) lub naciskając Ctrl+N ((cid:1)+N). Pojawi się okno dialogowe New Document (Nowy dokument), w którym możesz dokonać wstępnych ustawień dokumentu (takich jak nazwa, wielkość, rozdzóielczość, system barwny i wypełnienie tła). Po określeniu początkowych ustawieóń dokumentu kliknij przycisk OK. Wybierz polecenie Save As (Zapisz jako) z menu File (Plik). Pojawi się okno dialogowe Save As (Zapisz jako). Kliknij listę rozwijaną Format, a zobaczysz zestaw dostępnych w programie Photoshop formatów zapisu plików. Pamiętaj, że dostępne w momencie zapisu pliku formaty uzależnione są od systemu barwnego obrazu — na przykład dla obrazów CMYK wybór jest bardziej ograniczony niż w przypadku obrazów RGB. W rozdziale tym omówiliśmy wstępne przygotowanie obrazów do dalszej obróbki w pro- gramie Photoshop. Następnie zajmiemy się już bardziej zaawansowanymi czynnościami edycyjnymi, m.in. korekcją kolorów oraz stosowaniemó podstawowych filtrów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: