Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 009120 21561898 na godz. na dobę w sumie
Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów - książka
Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-365-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Muzyczne DTP

Postęp techniki spowodował, że obecnie do przygotowania partytury instrumentalnej - czy każdej innej - wystarczy jedna osoba, komputer i odpowiednie oprogramowanie. Produkt firmy MakeMusic! jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku programów do 'nut'. Oferuje niemal nieograniczone możliwości tworzenia różnorodnych partytur. Używając Finale możemy zapisać zarówno prostą melodię piosenki z tekstem i akordami, jak i utwór w postaci tabulatury (np. gitarowej). Przygotujemy chorał w postaci Nota quadrata, jak i skomplikowaną partyturę muzyki współczesnej. Utwory muzyki popularnej (pop, rock, jazz i podobnych) także nie będą żadnego problemu. Granicą jest jedynie nasza wyobraźnia.

Książka niniejsza to kurs obsługi programu; od konfiguracji, poprzez tworzenie partytury i jej edycję, aż po efekt końcowy, czyli dokument gotowy do publikacji. W poszczególnych rozdziałach zapoznasz się z kolejnymi etapami procesu, na końcu którego znajduje się poprawnie wykonana partytura.

Finale to idealne narzędzi pracy dla muzyków, nauczycieli muzyki, muzykologów, uczniów szkół muzycznych, studentów akademii muzycznych, osób zajmujących się 'muzycznym DTP', a także wszystkich miłośników muzyki. Dzięki tej książce zgłębisz wszystkie tajemnice tego programu.

O autorze:
Piotr Kołodziej od wielu lat zajmuje się przygotowywaniem do druku publikacji nutowych. Współpracuje z wydawnictwami muzycznymi w kraju i za granicą. [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Autor: Piotr Ko³odziej ISBN: 83-7361-365-X Format: B5, stron: 296 Postêp techniki spowodowa³, ¿e obecnie do przygotowania partytury instrumentalnej — czy ka¿dej innej — wystarczy jedna osoba, komputer i odpowiednie oprogramowanie. Produkt firmy MakeMusic! jest jednym z najlepszych dostêpnych na rynku programów do „nut”. Oferuje niemal nieograniczone mo¿liwoġci tworzenia ró¿norodnych partytur. U¿ywaj¹c Finale mo¿emy zapisaæ zarówno prost¹ melodiê piosenki z tekstem i akordami, jak i utwór w postaci tabulatury (np. gitarowej). Przygotujemy chora³ w postaci Nota quadrata, jak i skomplikowan¹ partyturê muzyki wspó³czesnej. Utwory muzyki popularnej (pop, rock, jazz i podobnych) tak¿e nie bêd¹ ¿adnego problemu. Granic¹ jest jedynie nasza wyobraĥnia. Ksi¹¿ka niniejsza to kurs obs³ugi programu; od konfiguracji, poprzez tworzenie partytury i jej edycjê, a¿ po efekt koñcowy, czyli dokument gotowy do publikacji. W poszczególnych rozdzia³ach zapoznasz siê z kolejnymi etapami procesu, na koñcu którego znajduje siê poprawnie wykonana partytura. • Konfiguracja sprzêtu i instalacja oprogramowania • Tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów • Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu • Edycja materia³u muzycznego w Finale • Import, eksport i drukowanie partytur • Poszerzanie mo¿liwoġci programu Finale za pomoc¹ wtyczek i dodatkowych czcionek • Pliki konfiguracyjne programu • Katalog przydatnych stron internetowych • Skróty klawiaturowe • S³owniczek najwa¿niejszych terminów Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Finale to idealne narzêdzi pracy dla muzyków, nauczycieli muzyki, muzykologów, uczniów szkó³ muzycznych, studentów akademii muzycznych, osób zajmuj¹cych siê „muzycznym DTP”, a tak¿e wszystkich mi³oġników muzyki. Dziêki tej ksi¹¿ce zg³êbisz wszystkie tajemnice tego programu. • Zredagujesz ka¿d¹ partyturê: od prostych utworów do dzie³ symfonicznych • Profesjonalnie przygotujesz nuty do druku • Odtworzysz utwory korzystaj¹c z interfejsu MIDI • Na CD znajdziesz wersje demonstracyjne i próbne programów z serii Finale Spis treści Tytułem wstępu ...................................................s.............................. 9 Rozdział 1. Konfiguracja sprzętu ...................................................s..................... 13 Wymagania programu ...................................................r...................................................r.13 Komputer i peryferia...................................................r................................................13 Instrumenty muzyczne ...................................................r.............................................14 Połączenia...................................................r...................................................r....................14 Rozdział 2. Wprowadzenie dla mniej wtajemniczonych ........................................ 17 Wstęp...................................................r...................................................r...........................17 Zasady działania Finale...................................................r..................................................17 Niezależne linie melodyczne — Layers (warstwy) ...................................................r.18 Strona i systemy ...................................................r...................................................r....18 Dostępne widoki dokumentów ...................................................r................................18 Sposoby poruszania po dokumencie ...................................................r........................19 Pierwsze uruchomienie programu...................................................r..................................20 Wybrane palety, paski narzędzi i menu ...................................................r.........................21 Palety...................................................r...................................................r.....................22 Paski narzędziowe...................................................r...................................................r.23 Menu ...................................................r...................................................r.....................24 Dostosowanie interfejsu i opcji Finale ...................................................r...........................33 Opcje programu — Program Options ...................................................r......................33 Aktywacja funkcji MIDI Thru ...................................................r.......................................37 Rozdział 3. Tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów................................... 39 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................r......................................39 Kreator — Setup Wizard ...................................................r.........................................40 Korzystanie z gotowych szablonów — Templates ...................................................r..42 Kreator ćwiczeń — Exercise Wizard...................................................r.......................43 Przygotowanie dokumentu do wprowadzania danych muzycznych.................................45 Zarządzanie pięcioliniami — Staff Tool...................................................r..................45 Metrum utworu — Time Signature Tool ...................................................r.................53 Ustawianie tonacji — Key Signature Tool ...................................................r..............55 Zmiana klucza — Clef Tool ...................................................r....................................56 Ustawienia taktów — Measure Tool ...................................................r.......................57 Układ i opcje strony — Page Layout ...................................................r.......................63 Zapisywanie dokumentów ...................................................r.......................................70 Otwieranie dokumentów ...................................................r..........................................72 Na zakończenie ...................................................r...................................................r...........72 6 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Rozdział 4. Opcje dokumentu...................................................s.......................... 73 Wstęp...................................................r...................................................r...........................73 Przegląd opcji dokumentu...................................................r........................................74 Rozdział 5. Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu........................... 105 Wstęp...................................................r...................................................r.........................105 Wprowadzanie nut i pauz, akcydencji i łuków ...................................................r............105 Wprowadzanie nut metodą krok po kroku...................................................r.............106 Nagrywanie na żywo...................................................r..............................................117 Wprowadzanie nut i pauz za pomocą linii poleceń ..................................................120 Wprowadzanie kilku niezależnych głosów w obrębie tej samej piręciolinii — funkcje Layer i Voice ...................................................r.....................................122 Wprowadzanie nieregularnego podziału wartości rytmicznych ...............................123 Umieszczanie znaków powtórzeń...................................................r..........................124 Wprowadzanie oznaczeń muzycznych...................................................r.........................126 Oznaczenia dynamiczne i agogiczne — Expression Tool ........................................126 Wprowadzanie łuków frazowych, glissand i innych znaków grafircznych — Smart Shape Tool ...................................................r...........................................132 Umieszczanie znaków artykulacyjnych i nie tylko — Articulation Tool.................135 Tworzenie bibliotek znaków — Library...................................................r................139 Wprowadzanie i edycja tekstu słownego ...................................................r.....................141 Umieszczanie tekstu pod nutami — Lyrics Tool...................................................r...142 Pozostałe elementy tekstowe partytury — Text Tool...............................................146 Wprowadzanie i edycja tekstu ...................................................r...............................148 Wprowadzanie oznaczeń akordów — Chord Tool ...................................................r......150 Style oznaczeń akordów ...................................................r........................................151 Wprowadzanie oznaczeń akordów i chwytów gitarowych.......................................152 Ossia Tool ...................................................r...................................................r.................155 Tworzenie taktów Ossia...................................................r.........................................155 Mirror Tool...................................................r...................................................r................157 Tworzenie przedtaktów — Placeholder...................................................r.................157 Tworzenie obrazów taktów — Mirrors...................................................r..................158 Odtwarzanie zapisanej muzyki...................................................r.....................................159 Przyciski odtwarzania — Playback Controls...................................................r.........159 Wybór instrumentów — Instrument List ...................................................r...............160 Opcje odtwarzania — Playback Settings ...................................................r...............161 Komunikaty i dodatkowe opcje MIDI — MIDI Tool...................................................r..162 Wprowadzanie zmian tempa — Tempo Tool ...................................................r..............165 Rozdział 6. Edycja wprowadzonego materiału ...................................................s 167 Wstęp...................................................r...................................................r.........................167 Wybór elementów — Selection Tool...................................................r...........................168 Makroedycja materiału muzycznego ...................................................r...........................169 Potęga edycji — Mass Mover (Edit) Tool ...................................................r.............169 Mikroedycja dokumentu ...................................................r..............................................186 Przemieszczanie nut — Note Mover Tool...................................................r.............186 Mikroedycja nut, akcydencji, wiązań i łuków — Special Tools Tool......................187 Zmieniamy rozmiary strony, systemu, nuty — Resize Tool...........................................189 Moduły rozszerzające możliwości Finale — Plug-ins ...................................................r.191 Tekst — Lyrics ...................................................r...................................................r...192 Takty — Measures (Measures Numbers — do Finale 2003) ...................................192 Powtórzenia — Repeats ...................................................r.........................................193 Spis treści 7 Rozdział 7. Nuty, wiązania, pauzy — Note, Beam and Rest Editing ..........................................194 TG Tools ...................................................r...................................................r.............199 Znaki dynamiczne — Expressions...................................................r.........................200 Różności — Miscellaneous...................................................r....................................201 Nowe elementy wersji 2004 — New Plug-Ins for Finale 2004................................203 Aranżacja i skład parytury — Scoring and Arranging..............................................206 Zakończenie ...................................................r...................................................r..............212 Import i eksport w Finale ...................................................s............ 213 Import ...................................................r...................................................r........................213 Importowanie plików innych edytorów nutowych ...................................................r213 Konwersja zeskanowanych nut do formatu Finale — SmartScore Lite 2.0 .............214 Importowanie grafiki ...................................................r.............................................215 Importowanie tekstu...................................................r...............................................216 Importowanie sekwencji MIDI (Standard MIDI File)..............................................217 Eksport ...................................................r...................................................r......................218 Eksportowanie dokumentu do formatu tiff i eps...................................................r....218 Eksportowanie tekstu słownego do pliku txt ...................................................r.........219 Eksportowanie partytury jako utworu MIDI (mid)...................................................r220 MusicXML — import i eksport (od wersji 2003) ...................................................r........221 Eksport pliku ...................................................r...................................................r.......221 Import pliku ...................................................r...................................................r........222 Rozdział 8. Drukowanie dokumentów ...................................................s............ 223 Wstęp...................................................r...................................................r.........................223 Ustawienia wydruku...................................................r...................................................r..223 Przechodzimy do drukowania ...................................................r......................................223 Drukowanie partytury — Print ...................................................r..............................224 Drukowanie pojedynczych głosów — Print Parts ...................................................r.225 Drukowanie wielu dokumentów — TGTools Print Multiple File…........................226 Tworzenie pliku postscritowego (ps) — Compile Postscript Listing .............................226 Tworzenie plików PDF (pdf) z wykorzystaniem opcjonalnego progrramu (Jaws PDF Creator)...................................................r...................................................r.228 Rozdział 9. Dodatkowe pluginy i czcionki ...................................................s...... 231 Pluginy ...................................................r...................................................r......................231 Notacja średniowieczna w Finale — Medieval ...................................................r.....231 Dodatkowe funkcje i możliwości — TGTools ...................................................r......235 Dolet...................................................r...................................................r....................242 Czcionki ...................................................r...................................................r....................242 November...................................................r...................................................r............242 Toccata i Fugetta...................................................r...................................................r.243 Bach ...................................................r...................................................r....................244 6 darmowych czcionek — Midi Design ...................................................r................245 Czcionki Matthew Hindsona...................................................r..................................246 Rozdział 10. Dodatkowe ustawienia...................................................s................ 247 Zmieniamy domyślne rozmiary stron — Pagesizes.txt...................................................r247 Edytujemy nazwy poszczególnych instrumentów — Instruments.txt ............................249 Edycja nazw i właściwości instrumentów — Instrument .........................................250 Edycja grup instrumentów — Group ...................................................r.....................250 Układ instrumentów w partyturze — Order ...................................................r..........251 Konfiguracja pliku Ensambles.txt ...................................................r................................252 8 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Dodatek A Przydatne strony internetowe ...................................................s...... 253 Główne strony Finale ...................................................r...................................................r253 Tabelaryczne zestawienie podstawowych możliwości poszczególnych członków rodziny Finale ...................................................r......................255 Fora muzyczne ...................................................r...................................................r..........256 Pluginy i czcionki...................................................r...................................................r......256 Strony poświęcone Finale i produktom MakeMusic! ...................................................r..257 Zasady publikacji muzycznej ...................................................r.......................................257 Dodatek B Skróty klawiaturowe i komunikaty MIDI ......................................... 259 Skróty klawiaturowe ...................................................r...................................................r.259 Niezbędne komunikaty formatu MIDI...................................................r.........................267 Tabela dźwięków ...................................................r...................................................r267 Tabela brzmień w systemie General MIDI ...................................................r............267 Lista kontrolerów MIDI — Control Change ...................................................r.........272 Dodatek C Słowniczek polsko-angielski ...................................................s........ 273 Skorowidz...................................................s................................... 281 Rozdział 5. Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu Wstęp W tym rozdziale przedstawię narzędzia służące do wprowadzania nut, pauz, oznaczeń metrycznych, dynamicznych i agogicznych. W dalszej części książki poznamy sposo- by wprowadzania tekstu słownego pod zapisaną melodią. Umieścimy oznaczenia akordów, bloki tekstowe, numerowanie stron i znaki specjalne. Wykorzystamy funk- cję Library (biblioteka) do zapisywania i eksportowania poszczególnych elementów pisma muzycznego z naszego dokumentu. Wprowadzanie nut i pauz, akcydencji i łuków Do wprowadzania nut służą następujące narzędzia: Simple Entry Tool, Speedy Entry Tool, Hyperscribe Tool, Mic Notator oraz Command line (plugin). Każde z nich cha- rakteryzuje się zarówno różnymi zasadami działania, jak i dostępnymi opcjami. Każdy — jak sądzę — znajdzie tutaj coś dla siebie. Podobnie jak programy sekwencerowe, Finale udostępnia dwa podstawowe sposoby nagrywania materiału muzycznego: 1. 2. Krok po kroku (ang. Step-time Recording). Na żywo (ang. Real-time Recording). 106 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Wprowadzanie nut metodą krok po kroku Simple Entry Tool Używając tego narzędzia, mamy do wyboru dwa sposoby wiprowadzania nut: 1. 2. Używamy tylko myszy. Do wprowadzania nut używamy myszy i klawiatury kompiutera. Muszę już na początku stwierdzić, że jest to najwolniejsze narzędzie z dostępnych (wersje 2001 – 2003). W najnowszym Finale 2004 Simple Entry Tool działa trochę inaczej i jest dużo szybsze (przez sam fakt, że możemy pisać nuty, używając tylko klawiatury komputera bądź klawiatury MIDI). Wprowadzanie wartości nut i pauz przy użyciu myszy 1. 2. Klikamy ikonę Simple Entry Tool w Main Tool Palette. Z palety Simple Entry (rysunek 5.1) bądź Simple Entry Rest (rysunek 5.2) za pomocą myszy wybieramy określoną wartość. Rysunek 5.1. Simple Entry Palette Rysunek 5.2. Simple Entry Rest Palette 3. 4. Umieszczamy kursor myszy na żądanej wysokości na piięciolinii, na której ma się znajdować dana nuta bądź pauza. Klikamy lewym przyciskiem, aby umieścić dany znak. W Finale 2004 znajduje się jeszcze jedna ikona (Repitch), pozwalająca na zmianę wysokości nuty. Poniższe schematy (rysunek 5.3 i 5.4) przedstawiają klawiaturę komputera z naniesionymi znakami muzycznymi na określone klawisze, które są dostępne w Simply Entry Tool. Większość z nich występuje także w następnym z narziędzi — Speedy Entry Tool. Rysunek 5.3. Znaki muzyczne w Simple Entry Rozdział 5. ♦ Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu 107 Rysunek 5.4. Znaki muzyczne na klawiaturze numerycznej Wprowadzanie wartości nut i pauz przy użyciu myszy i klawiatury komputera W palecie Simple Entry (rysunek 5.1) nad poszczególnymi nutami znajdują się liczby od 0 do 8. Odpowiadają one wartościom rytmicznym, nad którymi się znajdują, np.: liczba 5 oznacza ćwierćnutę, 7 — całą nutę. Postępowanie jest następujące: 1. 2. 3. Naciskamy liczbę 5 — kursor zmieni się w graficzny znak odpowiedniej wartości, w tym przypadku ćwierćnuty. Następnie umieszczamy kursor myszy na żądanej wysokiości na pięciolinii. Klikamy lewym przyciskiem myszy, aby wprowadzić nutę.i Aby wprowadzić pauzę, należy nacisnąć Shift z odpowiednią liczbą: 1. 2. 3. Naciskamy Shift i liczbę 5 (kursor zmienia się w graficzny znak pauzy ćwierćnutowej). Ustawiamy kursor myszy w miejscu, w którym chcesz umiieścić pauzę na pięciolinii. Klikamy lewym przyciskiem, aby wprowadzić pauzę. Klikając i przytrzymując kursorem daną nutę (z wciśniętym klawiszem Shift), mo- żemy zmienić jej wysokość (przesuwając ją w górę lub w dół). Podobnie możemy regulować położenie pauzy. Jeśli chcemy zmienić położenie nuty zarówno w pio- nie, jak i w poziomie, to zamiast Shift używamy klawisza Ctrl. Po naciśnięciu ikony narzędzia Simple Entry Tool pojawia się menu Simple, w którym mamy do wyboru kilka opcji (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Menu Simple Entry Toole w Finale 2003 C:AndrzejPDFFinale. Edytor nutowy nie tylko dla jprofesjonalistów. Szybki start 05-05.doc 107 108 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Menu Simple: Check for Extra notes — jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas jest sprawdzana ilość nut w takcie, Playback — gdy wpisujemy nuty, komputer gra odpowiednie dźwiękii (barwami odpowiedniego instrumentu), Fil With Rests — uzupełnianie wolnych miar taktów pauzami, Select Notes on Entry — zaznaczona opcja umożliwia edycję wprowadzonej nuty za pomocą skrótów klawiaturowych, Simple Edit Commands (od Finale 2003) — jest to wykaz poszczególnych skrótów umożliwiających dodanie krzyżyka, bemola, zmiianę kierunku laski nuty czy ukrycie nuty. Poniższa lista to wybór — moim izdaniem — najważniejszych funkcji. W nawiasie podano skrót kliawiaturowy (rysunek 5.6): Rysunek 5.6. Menu Simple Navigation Commands (od Finale 2003) Up Diatonicaly (strzałka w górę) — przeniesienie nuty diatonicznie w górę, Down Diatonicaly (strzałka w dół) — przeniesienie nuty diatonicznie w dół, Double Sharp (X) — wstawienie podwójnego krzyżyka, Double Flat (V) — wstawienie podwójnego bemola, Show/Hide Accidental (A) — pokazanie (ukrycie) akcydencji, Parenthesize Accidental (P) — umieszczenie akcydencji w nawiasie, Flip Stem (L) — zmienia kierunek laski nuty (góra-dół), Default Stem (Shift+L) — domyślny kierunek laseczki nuty, Break/Join Beam (B) — rozdziel (połącz) wiązanie, Default Beam (Shift+B) — domyślny sposób wiązania w grupy, Flat Beam — wyrównuje wiązanie w poziomie, Show/Hide Entry (H) — pokaż (ukryj) znak (nuta lub pauza), Rozdział 5. ♦ Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu 109 Tie to Previous Note (Shift+T) — połączenie łukiem legującym wcześniejszej nuty , Note to Rest (R) — zmiana nuty na odpowiednią pauzę i odwrotnie, Define Tuplet (Shift+9) — ustalenie grupy nieregularnej (triola, kwintola itd.), Simple Navigation Commands (od Finale 2003) menu zawiera listę komend i ich klawiaturowych skrótów, które służą do pioruszania się po wprowadzonych nutach i pauzach. Simple Entry w Finale 2004 Narzędzie Simple Entry Tool w Finale 2004 jest bardziej rozbudowane niż w star- szych edycjach. Dysponuje możliwościami, które powodują, że praca jest wygodna i przyjemna. Pierwszą widoczną zmianą jest pionowa kreska — rodzaj kursora, który wyznacza aktualną pozycję w takcie (rysunek 5.7). Pewnym utrudnieniem może być zmiana większości skrótów klawiaturowych tego narzędzia. Dla osób przechodzących ze starszych wersji możemy być to — przynajmniej na pioczątku — utrudnieniem. Rysunek 5.7. Simple Entry Tool. Porównanie wersji. W wersji 2004 dołączono obsługę MIDI w tym narzędziu (wprowadzanie nut z klawiatury MIDI). Nie było to możliwe we wcześniejszych edycjach programu. Rozbudowano również jego opcje (rysunek 5.8). Część z nich pokrywa się z pole- ceniami w menu Simple. Rysunek 5.8. Opcje narzędzia Simple Entry W Simple Entry możemy wpisywać wysokości dźwięków także bezpośrednio z kla- wiatury komputera. Litera a odpowiada dźwiękowi a, litera c dźwiękowi c itd. Po- nadto istnieje dużo skrótów do tworzenia współbrzmień oraz określonych interwałów (patrz Dodatek B Skróty klawiaturowe i komunikaty MIDI). C:AndrzejPDFFinale. Edytor nutowy nie tylko dla jprofesjonalistów. Szybki start 05-05.doc 109 110 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Dla przypomnienia: w anglojęzycznym nazewnictwie muzycznym nie ma dźwięku h tylko b, natomiast „polski” dźwięk b jest określany jako b flat lub b≅. Zwracając uwagę na tę różnicę, unikniemy wielu błędów. Odnosi się to zarówno do nazew- nictwa dźwięków, jak i akordów w całym programie. Bardzo pomocnym novum jest możliwość wprowadzania i edytowania skrótów kla- wiaturowych do określonych przez nas zadań (rysunek 5.9). W oknie możemy zmie- nić gotowe skróty, tworzyć i usuwać nowe. Możne je zapiisać także jako zestaw (Set). Rysunek 5.9. Okno edycji skrótów klawiaturowych Jeśli chcemy zmodyfikować skrót, wystarczy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przy- cisk Edit. W oknie, które się pojawi (rysunek 5.10), w polu Key wpisujemy znak skrótu, a następnie wybieramy Modifiers (Ctrl lub (i) Alt lub (i) Shift). Po ustawieniu klikamy OK. Zmiana będzie od razu widoczna w oknie Keyboard Shortcuts. Rysunek 5.10. W oknie Define Keyboard Shortcut możemy edytować skróty klawiaturowe Rozdział 5. ♦ Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu 111 Speedy Entry Tool Sama nazwa tego narzędzia — Speedy Entry Tool, podpowiada nam, że głównym je- go zadaniem jest szybkie wprowadzanie nut i pauz. W przeciwieństwie do wcześniej opisanego Speedy Entry, umożliwia ono użycie klawiatury MIDI. Do wyboru mamy trzy sposoby: 1. 2. 3. Używamy tylko klawiatury komputera. Używamy klawiatury komputera razem z klawiaturą MIDI. Używamy tylko klawiatury MIDI. Zanim jednak zapoznamy się z poszczególnymi przykładami, konieczne będzie usta- wienie opcji tego narzędzia. 1. 2. Naciskamy Speedy Entry Tool w Main Tool Palette. Klikamy menu Speedy. Mamy tutaj szereg funkcji i opcji, które możemy wybrać (rysunek 5.11). Opis znajduje się poniżej. Rysunek 5.11. Menu Speedy oraz podmenu Speedy Navigation   Speedy Options — opcja ta zostanie dokładnie omówiona w dalszej częiści. Use MIDI Device for Input — zaznacz tę opcję, jeżeli będziesz używać do wprowadzania materiału muzycznego instrumentu MIDI.i Playback — odtwarzanie wpisywanych nut. Jump to Next Measure — po wypełnieniu jednego taktu automatycznie przechodzisz do następnego. Create New Measures — w miarę pisania nut, program będzie automatyczniei dodawał nowe takty na końcu utworu. Check Beaming — sprawdzanie poprawności wiązań. C:AndrzejPDFFinale. Edytor nutowy nie tylko dla jprofesjonalistów. Szybki start 05-05.doc 111 112 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów  Check Accidentals — sprawdzanie akcydencji. Check for Extra Notes — sprawdzanie ilości nut w takcie. Jeśli wpiszemy za dużo wartości rytmicznych, program wyświetli odpiowiednie ostrzeżenie (rysunek 5.12). Jednocześnie w oknie pojawiają się czteiry możliwe rozwiązania zaistniałej sytuacji: Rysunek 5.12. Okno ostrzegające o przekroczeniu granicy metrum pozostawienie taktu z taką ilością wartości, jaka jiest tam obecnie (Leave the measure alone), usunięcie tylko tych wartości, które wykraczają pozia ramy metrum (Delete the extra notes), przesunięcie „nadwyżki” wartości rytmicznych do nastiępnego taktu (Move the extra notes to the next measure), ostatni sposób pozwala na przesunięcie wartości do kiolejnych taktów, aż ilość wartości będzie się zgadzać z oznaczeniem meitrycznym (Keep moving the extra notes…). Use Five Line Staff — użycie standardowej pięciolinii (przy wprowadzaniiu materiału). Można używać także systemu czteroliniowego do zapisu chorału gregoriańskiego bądź więcej niż pięciu linii, np. dla zapisu tabulatur0owego.  Insert Note or Rest INS — polecenie wstawia nutę lub pauzę, Speedy Edit Commands — lista dostępnych poleceń (wraz ze skrótami): Add Note (dodaj nutę) — Enter, Delete Note (usuń nutę) — Backspace, Delete Entry (usuń)— Delete, Show/Hide Entry (ukryj nutę lub pauzę) — O, Raise Half Step (podniesienie o jeden półton) — plus (+), Lower Half Step (obniżenie o jeden półton) — minus (–), Rozdział 5. ♦ Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu 113 Raise Half Step (transponowanie całego taktu o półton w górę) — Ctrl+ (plus) +, Lower Half Step (transponowanie całego taktu o półton w dół) — Ctrl+ (minus) –, Show/Hide Accidental (pokazanie lub ukrycie akcydencji) — *, Freeze/Unfreeze Accidental (zablokowanie znaku chromatycznego) — Ctrl+*, Enharmonic (enharmoniczna zmiana nuty) — 9, Enharmonic (enharmoniczna zmiana całego taktu) — Ctrl+9, Add/Remove Accidental Parentheses (dodaj lub usuń nawiasy przy znakach chromatycznych) — P, Flip Stem Direction (zmiana położenia laski nuty (góra-dół) — L, Set Stem Direction to Automatic (automatyczny kierunek pałeczki nuty) — Ctrl+L, Break/Join Beam (przerwanie wiązania nut) — /, Flat Beam (zastosowanie poziomego wiązania) — , Tie/Untie to Next Note (połącz łukiem legującym następną nutę) — =, Tie/Untie to Prev Note (połącz łukiem legującym wcześniejszą nutę) — Ctrl+ =, Add Dot (dodaj kropkę) — . (kropka), Grace Note (przednutka) — ; lub G, Slash Flagged Grace Note (przednutka krótka) — `, Speedy Navigation — poruszanie się po dokumencie. Tie Direction — kierunek łuku legującego. Teraz wracamy do funkcji Speedy Options. Po jej naciśnięciu pojawia się okno dialo- gowe (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Okno Speedy Options C:AndrzejPDFFinale. Edytor nutowy nie tylko dla jprofesjonalistów. Szybki start 05-05.doc 113 114 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Dostosujemy w nim opcje Speedy Entry Tool: Scale To Staff — ustawienie wielkości aktywnej ramki w widoku narizędzia Speedy Entry (jednocześnie wielkość pięciolinii): Minimum Percentage — minimalna wielkość ramki w procentach, Maximum Percentage — maksymalna wielkość ramki w procentach,  Use Fixed Scaling of — używając tej opcji, określimy stałą wielkość ramkii, wpisując w polu odpowiednią wartość w procentach. Fill with Rest when Leaving Measure — funkcja analogiczna do Fill with Rests. Wypełnienie pustych miar taktu pauzami. Use MIDI Device for Input — zaznaczamy tę opcję, jeżeli chcemy używać instrumentu MIDI do wprowadzania nut i pauz. Use MIDI Modifier Keys when in MIDI Input Mode — opcja ta odnosi się tylko do sytuacji, w której chcemy używać tylko instirumentu MIDI do pisania. Nad tym zagadnieniem zatrzymamy się dłużeji, ponieważ używając tej opcji możemy znacząco przyspieszyć proces wprowadzainia materiału do Finale. Modifier Keys są to klawisze instrumentu muzycznego (klawiatury sterującej, synte- zatora, keyboardu), którym zostały przypisane określone wartości i funkcje, tzn. przyporządkowujemy kolejne wartości rytmiczne, łuk legujący i kropkę. Rezerwuje- my na te znaki np. najniższą oktawę naszego instrumentu. Pozostała część klawiatury będzie służyć do wprowadzania wysokości. Jak to działa? Lewą ręką wybieramy wartość, a prawą wysokość. Po bardzo krótkim czasie można dojść do niesamowitej wprawy i szybkości. W ten sposób, nie używając myszy ani klawiatury komputera, można w sposób komfortowy wpisać materiał nutowy. Sam osobiście preferuję ten rodzaj wprowadzania nut. Konfiguracja klawiatury MIDI 1. 2. 3. Z menu Speedy wybieramy Speedy Options. Następnie w oknie dialogowym naciskamy przycisk Create Key Map. Pojawi się kolejne okno dialogowe — Edit MIDI Modifiers (rysunek 5.14), w którym przyporządkujemy poszczególnym wartościom riytmicznym i funkcjom dźwięki. Modifier Set Name — w tym polu wpisujemy nazwę, jaką chcemy nadać naszemu zestawowi (mapie klawiszy i ich odpowiednikiów). Modifier Assignements — w tym miejscu wybieramy odpowiadające nam dźwięki dla każdej wartości rytmicznej nuty, kropkii, łuku, a także klawiszy do poruszania się po partyturze (strzałki przód-tył). Istotne jest, aby nie zmieniać tych ustawień zbyt często, ponieważ nie osiągniemy wtedy dobrych rezultatów. Tak jak w ćwiczeniu na instrumencie muzycznym sta- ramy się zachować palcowanie, tak i tutaj jest to wsk0azane. Rozdział 5. ♦ Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu 115 Rysunek 5.14. Okna ustawiania Key Modifiers Ćwiczenie 5.1. Ustawienie Modifier Keys Przyporządkujemy ćwierćnucie dźwięk C2, ósemce D2 itd. 1. 2. 3. 4. 5. Naciskamy przycisk Listen. Uderzamy klawisz C2 na klawiaturze instrumentu. W polu za znakiem graficznym ćwierćnuty zostanie autoimatycznie wpisany numer klawisza (będzie miał format MIDI, tzn. Middle C = C1 = 60). Powtórz te same kroki dla pozostałych wartości i znaików. Klikamy OK. Modifier Keys są w tym momencie ustawione. Modifier Keys możemy dostosować także w pliku tekstowym keymaps.txt w folderze Component Files w katalogu Finale 200x. Używanie klawiatury komputera do wprowadzania danycih muzycznych 1. 2. 3. 4. 5. Naciskamy Speedy Entry Tool w Main Tool Palette. W menu Speedy odznaczamy drugą opcję (Use MIDI Device for Input). Klikamy takt, w którym chcemy rozpocząć pisanie nut (ipojawi się ramka — rysunek 5.15). Strzałkami (góra-dół) klawiatury komputera ustawiamy kuirsor (który przyjmuje kształt pauzy) na określonej wysokości nai pięciolinii. Wprowadzamy nuty, używając klawiszy od 0 do 8 (pauzy wprowadzamy kombinacją klawisza Shift z liczbami 0 – 8). C:AndrzejPDFFinale. Edytor nutowy nie tylko dla jprofesjonalistów. Szybki start 05-05.doc 115 116 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Rysunek 5.15. Aktywne narzędzie Speedy Entry Tool w trybie standardowym i insertowym 6. Po wprowadzeniu pierwszej nuty kursor automatyczniei przesuwa się na dalszą pozycję w takcie. Funkcja Jump to Next Measure (w menu Speedy) powoduje przejście do następnego taktu. Rysunek 5.15 przedstawia dwa tryby pracy narzędzia Speedy Entry Tool: pierwszy — standardowy oraz drugi — insertowy. Drugi sposób aktywujemy klawiszem Insert (pionowa kreska rozszerza się na brzegach — drugi przykład rysunku 5.15). Standar- dowy tryb służy do normalnego wprowadzania materiału muzycznego. Używając try- bu insertowego, wstawiamy dźwięki, które np. pominęliiśmy przez przypadek. Jeśli chcemy dodać takie znaki, jak krzyżyki, bemole, akcydencje w nawiasach czy łuki legujące, to musimy użyć poleceń z menu Speedy Edit Commands bądź ich kla- wiaturowych odpowiedników. W tym miejscu zamieszczam najbardziej użyteczne skrióty:    usunięcie nuty, pauzy, akordu — Delete, ukrycie (pokazanie) nuty (pauzy) — litera O lub H, przejście do następnego taktu — [ lub Shift + strzałka w prawo, powrót do wcześniejszego taktu — ] lub Shift + strzałka w lewo, przeniesienie ramki do niższej pięciolinii — Shift + strzałka w dół, przeniesienie ramki do wyższej pięciolinii — Shift + strzałka w górę, wprowadzenie krzyżyka — S,  wprowadzenie bemola — V lub -, dodanie (usunięcie) nawiasu do akcydencji — P, wprowadzenie kasownika — N. Ćwiczenie 5.2. Używanie klawiatury sterującej do wprowadzania nut i pauz 1. 2. 3. 4. Wybieramy Speedy Entry Tool. W menu Speedy zaznaczamy opcję Use MIDI Device for Input (w oknie dialogowym Speedy Option musi być zaznaczona funkcja Use MIDI Device for Input). Klikamy takt, w którym mamy zamiar rozpocząć wpisywaniie. Używając Modifier Keys, lewą ręką ustalamy wartość rytmiczną nuty (pauzy), natomiast prawą ręką wprowadzamy wysokość. Rozdział 5. ♦ Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu 117 5. 6. Najpierw naciskamy prawą ręką dźwięk (wysokość), a nasitępnie lewą „dodajemy” wartość rytmiczną tej nuty, Pauzy otrzymamy przez użycie samych Modifier Keys. Finale a transkrypcja muzyki dawnej; dostosowanie znaków chromatycznych — Enharmonic Spelling Często zdarza się, że Finale nie jest używane do przepisywania muzyki zapisanej w „czystym” systemie dur-moll. Tutaj posłużę się przykładem. Mamy do przygoto- wania utwór z końca XVI wieku. W utworze występują akcydencje: es, b, fis, cis. Jeśli tonacja zostanie ustalona — załóżmy — na d, to trzeba tak ustawić program, aby pod- czas gry na klawiaturze poszczególne akcydencje były zapisane tak, jak chcemy, czyli es, b, fis, cis (a nie dis, ais, fis, cis). Finale daje nam taką możliwość. Do tego celu służy funkcja Enharmonic Spelling (opis działania znajduje się w rozdziale 2.). Ćwiczenie 5.3. Używanie klawiatury komputera i MIDI do wprowadzania danych muzycznych Ten sposób wprowadzania materiału polega na podziale funkcji: klawiatura MIDI służy do wprowadzania wysokości dźwięku, klawiatura komputera — do „dodawa- nia” wartości rytmicznej. 1. 2. Naciskamy Speedy Entry w Main Tool Palette. Klikamy takt, w którym chcemy rozpocząć pisanie. Załóżimy, że chcemy wprowadzić dźwięk c1 o wartości półnuty. 3. Naciskamy c1 na klawiaturze MIDI, a następnie cyfrę 6 na klawiaturze komputera. W czasie naciskania cyfry 6 musimy przytrzymać dźwięk c1 na klawiaturze MIDI, w przeciwnym razie zostanie wpisana pauza półnutowa. Używając samych cyfr klawiatury komputera, wprowadzamy pauzy. Nagrywanie na żywo Hyperscribe Tool Narzędzie Hyperscribe Tool można porównać do magnetofonu. Materiał jest wprowa- dzany przy użyciu klawiatury MIDI (syntezator, keyboard) lub instrumentu dętego w czasie rzeczywistym (Real-time Recording). Podobnie jak w sekwencerze, mamy możliwość ustawienia kwantyzacji. Wówczas program automatycznie — w czasie na- szej gry — wyrówna wartości do określonej przez nas jednostki (np. ósemki). Przyda się to w sytuacjach, kiedy gramy nierówno. Program wówczas poprawi nasze rytmiczne błędy. Jeśli chcemy zmienić opcje związane z tym narzędziem, musimy wykorzystać do tego celu menu Hyperscribe (rysunek 5.16). C:AndrzejPDFFinale. Edytor nutowy nie tylko dla jprofesjonalistów. Szybki start 05-05.doc 117 118 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Rysunek 5.16. Menu Hyperscribe Wybieramy Hyperscribe Tool z Main Tool Palette. W menu Hyperscribe, które się pojawi, mamy do wyboru kilka opcji: Beat Source — ustawienia metronomu i sposobu odtwarzania nagraniego materiału: Tap — w tej opcji ustawiamy źródło informujące program o imiarach taktu. Brzmi to trochę enigmatycznie, ale działa wyijątkowo dobrze. Np. wybieramy pedał Sustain jako źródło rytmu. Naciskając go, wyznaczamy miary taktu, które interpretuje program. Możemy przyispieszać, zwalniać, a Finale i tak będzie zapisywać materiał zgodnie z koimunikatami wysyłanymi przez pedał. Łatwiejsze miejsca możemy ziagrać szybciej, trudniejsze wolniej. Zapis i tak będzie poprawny, Playback and /or Click… — używając tej funkcji, ustawimy tempo nagrania oraz ustalimy dźwięk informujący o rozpoczęiciu nagrania, External MIDI Sync — synchronizacja z zewnętrznym instrumentem MIDI. Record Mode — dostępne tryby nagrywania: Record into One Staff — nagrywanie jednej pięciolinii, Split into Two Staves — podział wprowadzanego materiału na dwie pięciolinie, Multitrack Record — nagrywanie na wielu ścieżkach. Transcription Mode — jest to oddzielny sposób zapisywania materiału muzycznego. Działaniem przypomina sekwencery prograimowe (krótki opis w dalszej części). Hyperscribe Options — w tym oknie (rysunek 5.17) ustalamy ogólne zasady działania narzędzia:  Rysunek 5.17. Opcje narzędzia Hyperscribe W polu Options ustalamy trzy opcje: Tie Across Barlines — zastosowanie łuku legującego poprzez kreskę taktową, Refresh Screen — odświeżanie ekranu, Rozdział 5. ♦ Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu 119 Receive On (odbiór na…) — w tej opcji zadecydujemy o odbiorze na określonych kanałach MIDI, All Channels — na wszystkich kanałach, Only Channel ... — tylko na kanale nr …. Ćwiczenie 5.4. Nagrywamy materiał na żywo 1. 2. 3. 4. Wybieramy Hyperscribe Tool. Klikamy takt, w którym chcemy rozpocząć „nagranie” (pojiawi się podobna ramka jak przy narzędziu Speedy Entry Tool). Usłyszymy metronom. Nagranie rozpoczynamy po upływie dwóch taktów. Aby zakończyć nagranie, klikamy dokument za pomocą myiszy. Nagranie materiału muzycznego z użyciem Transcriptiton Mode — prostego sekwencera Zaznaczając w menu Hyperscribe opcję Transcription Mode, przechodzimy do inne- go trybu wprowadzania materiału muzycznego — trybu „transkrypcji” (tłumaczenie niepoprawne z muzykologicznego punktu widzenia). Gdy klikniemy pierwszy takt, pojawi się nowe okno (rysunek 5.18), w którym nagrywamy, zapisujemy i edytujemy materiał. Główną część okna wypełnia pole z pionową klawiaturą oraz zapis dźwię- ków w postaci pasków. Podobieństwo z Key Editor Cubase’a (czy Cakewalka) jest ewidentne. Ponadto mamy możliwość zapisania pliku w ioddzielnym formacie (PQV). Rysunek 5.18. Prosty sekwencer w Finale — Transcription Mode Mic Notator Tym narzędziem aktywujemy wprowadzanie nut i pauz za pomocą instrumentu dęte- go, korzystając z dobrej jakości mikrofonu (nie jest przewidziane w tej wersji wyko- rzystanie głosu ludzkiego). Nagrania dokonujemy w Speedy Entry lub Hyperscribe. C:AndrzejPDFFinale. Edytor nutowy nie tylko dla jprofesjonalistów. Szybki start 05-05.doc 119 120 Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów Mic Notator nie działa w wersji Windows NT 4.0. 1. 2. Z menu MIDI wybieramy MicNotator. W oknie dialogowym (rysunek 5.19) ustawimy opcje narzęidzia. Rysunek 5.19. Okno narzędzia Mic Notator 3. 4. 5. 6. Za pomocą MicNotator Finale konwertuje dźwięki, które zagramy do mikrofonu na komunikaty MIDI (MIDI Notes). Zaznaczając opcję Enable MicNotator, aktywujemy to narzędzie w Speedy Entry i Hyperscribe. Suwakiem głośności ustalamy poziom sygnału wejściowiego (Mic Level). W polu Channel wprowadzamy numer kanału MIDI, na który ma być konwertowany materiał z mikrofonu. Klikamy przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: