Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 003611 22429915 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003 PL. Biblia - książka
Excel 2003 PL. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 872
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-380-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Microsoft Excel 2003 jest chyba najpopularniejszą aplikacją biurową używaną do przetwarzania danych liczbowych. Jego możliwości są niezwykle duże -- od wykonywania prostych obliczeń i zestawień, poprzez analizy statystyczne i rozwiązywanie złożonych problemów za pomocą metod numerycznych, aż do tworzenia aplikacji korzystających z pozostałych składników pakietu Office. W najnowszej wersji Excel umożliwia korzystanie z plików w formacie XML, co dodatkowo rozszerza jego możliwości wymiany danych z innymi aplikacjami.

Znajomość Excela jest dziś niemal konieczna w pracy i często jest jednym z kryteriów oceny kandydata na pracownika. W pracy biurowej program ten jest niezbędny -- dzięki odpowiednio skonstruowanym arkuszom można za jego pomocą realizować funkcje programu księgowego, bazy klientów i kontrahentów, karty płac i wiele innych. Uczniowie i studenci na pewno docenią jego możliwości obliczeniowe przy rozwiązywaniu zadań matematycznych i statystycznych lub tworzeniu wykresów na podstawie podanych danych.

'Excel 2003 PL. Biblia' to książka przeznaczona dla wszystkich użytkowników programu Excel 2003, niezależnie od ich poziomu wiedzy. Zawiera omówienie wszystkich zagadnień związanych z obsługą tej aplikacji, rozpoczynając od podstaw, a kończąc na zaawansowanych zastosowaniach Excela. Każdy czytelnik znajdzie w niej coś przydatnego dla siebie -- przykłady, ćwiczenia, porady, techniki i sposoby rozwiązania różnych problemów, przedstawione przez prawdziwego eksperta.

Książka zawiera wyczerpujące omówienie Excela 2003:

Niezależnie od tego, do jakich operacji będziesz używać Excela, w tej książce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i rozwiązania wszystkich problemów. Przeczytaj ją -- Excel 2003 nie będzie miał przed Tobą tajemnic.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Excel 2003 PL. Biblia KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: John Walkenbach T³umaczenie: Joanna Janas, Marek Koszykowski, Piotr Pilch ISBN: 83-7361-380-3 Tytu³ orygina³u: Excel 2003 Bible Format: B5, stron: 838 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Microsoft Excel 2003 jest chyba najpopularniejsz¹ aplikacj¹ biurow¹ u¿ywan¹ do przetwarzania danych liczbowych. Jego mo¿liwoġci s¹ niezwykle du¿e — od wykonywania prostych obliczeñ i zestawieñ, poprzez analizy statystyczne i rozwi¹zywanie z³o¿onych problemów za pomoc¹ metod numerycznych, a¿ do tworzenia aplikacji korzystaj¹cych z pozosta³ych sk³adników pakietu Office. W najnowszej wersji Excel umo¿liwia korzystanie z plików w formacie XML, co dodatkowo rozszerza jego mo¿liwoġci wymiany danych z innymi aplikacjami. Znajomoġæ Excela jest dziġ niemal konieczna w pracy i czêsto jest jednym z kryteriów oceny kandydata na pracownika. W pracy biurowej program ten jest niezbêdny — dziêki odpowiednio skonstruowanym arkuszom mo¿na za jego pomoc¹ realizowaæ funkcje programu ksiêgowego, bazy klientów i kontrahentów, karty p³ac i wiele innych. Uczniowie i studenci na pewno doceni¹ jego mo¿liwoġci obliczeniowe przy rozwi¹zywaniu zadañ matematycznych i statystycznych lub tworzeniu wykresów na podstawie podanych danych. „Excel 2003 PL. Biblia” to ksi¹¿ka przeznaczona dla wszystkich u¿ytkowników programu Excel 2003, niezale¿nie od ich poziomu wiedzy. Zawiera omówienie wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z obs³ug¹ tej aplikacji, rozpoczynaj¹c od podstaw, a koñcz¹c na zaawansowanych zastosowaniach Excela. Ka¿dy czytelnik znajdzie w niej coġ przydatnego dla siebie -- przyk³ady, æwiczenia, porady, techniki i sposoby rozwi¹zania ró¿nych problemów, przedstawione przez prawdziwego eksperta. Ksi¹¿ka zawiera wyczerpuj¹ce omówienie Excela 2003: • Tworzenie i formatowanie komórek, kolumn, rzêdów, arkuszy i zakresów • Sposoby wprowadzania danych do arkusza • Praca z plikami i szablonami • Tworzenie i wykorzystywanie formu³ • Wykorzystywanie funkcji obliczeniowych • Tworzenie wykresów i elementów graficznych • Listy i zewnêtrzne bazy danych • Tabele przestawne • Solver i Analysis ToolPak • Niestandardowe formaty liczbowe • Wykorzystywanie plików XML i HTML • Programowanie w jêzyku VBA Niezale¿nie od tego, do jakich operacji bêdziesz u¿ywaæ Excela, w tej ksi¹¿ce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i rozwi¹zania wszystkich problemów. Przeczytaj j¹ — Excel 2003 nie bêdzie mia³ przed Tob¹ tajemnic. 5RKUVTGħEK 1#WVQTG  9UVúR  Czy to jest książka dla Ciebie? ...................................................k...........................................................23 Wersje programu ...................................................k...................................................k.............................23 Konwencje zastosowane w książce ...................................................k....................................................23 Komendy Excela ...................................................k...................................................k.......................24 Nazwy plików, obszarów oraz danych wprowadzanych przez użytkownika .................................24 Nazwy klawiszy ...................................................k...................................................k........................24 ....................24 Funkcje ...................................................k...................................................k.................. Posługiwanie się myszą...................................................k...................................................k... ..........24 Znaczenie ikon...................................................k...................................................k.................................25 Organizacja książki...................................................k...................................................k..........................25 Jak korzystać z książki ...................................................k...................................................k....................26 Nowe elementy w Excelu 2003 ...................................................k..........................................................27 Obsługa XML...................................................k...................................................k............................27 Obszary list...................................................k...................................................k................................27 Okienko zadań Wyniki wyszukiwania...................................................k.........................................27 Usprawnienie tagów inteligentnych ...................................................k.............................................27 Funkcje statystyczne ...................................................k...................................................k.................27 Dołączona płyta CD...................................................k...................................................k.........................27 úħè+2QFUVCYQYGKPHQTOCELGQ ZEGNW  4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQ ZEGNC  Kiedy korzystamy z Excela ...................................................k...................................................k.............31 Czym są arkusze i skoroszyty...................................................k.............................................................32 Poruszanie się po arkuszu...................................................k...................................................k................34 Nawigacja za pomocą klawiatury ...................................................k................................................34 Nawigacja za pomocą myszy ...................................................k...................................................k....35 Korzystanie z menu i pasków narzędzi ...................................................k..............................................36 Korzystanie z menu...................................................k...................................................k...................36 Korzystanie z menu podręcznego ...................................................k................................................38 Korzystanie z klawiszy skrótu...................................................k......................................................39 Korzystanie z pasków narzędzi ...................................................k....................................................39 Okna dialogowe...................................................k...................................................k...............................40 Kontrolki okna dialogowego...................................................k........................................................41 Nawigacja w oknach dialogowych...................................................k...............................................42 Karty w oknach dialogowych...................................................k.......................................................43 ZEGN2.$KDNKC Twój pierwszy arkusz w Excelu...................................................k.........................................................43 Rozpoczęcie pracy...................................................k...................................................k.....................43 Wpisywanie nazw miesięcy ...................................................k...................................................k......45 Wprowadzanie danych o wysokości obrotów...................................................k..............................45 Dodawanie wartości ...................................................k...................................................k..................46 Zmiana wyglądu arkusza...................................................k...................................................k...........47 Tworzenie wykresu ...................................................k...................................................k...................47 Drukowanie arkusza...................................................k...................................................k..................49 Zapisywanie skoroszytu ...................................................k...................................................k............49 4QFKCđ9RTQYCFCPKGFCP[EJKKEJGF[ELCYCTMWUW  Typy danych używanych w arkuszu...................................................k...................................................51 Wartości liczbowe ...................................................k...................................................k.....................52 Tekst ...................................................k...................................................k..........................................52 Formuły ...................................................k...................................................k.................. ...................52 Wprowadzanie tekstu i wartości do arkusza...................................................k.......................................53 Wprowadzanie dat i godzin do arkusza...................................................k..............................................54 Wprowadzanie dat...................................................k...................................................k.....................54 Wprowadzanie godzin...................................................k...................................................k...............55 Modyfikacja zawartości komórki ...................................................k.......................................................55 Usuwanie zawartości komórki ...................................................k.....................................................55 Zastąpienie zawartości komórki...................................................k...................................................56 Edycja zawartości komórki ...................................................k...................................................k.......56 Przydatne wskazówki dotyczące wprowadzania danych ...................................................k.............57 Formatowanie liczb ...................................................k...................................................k.........................62 Poprawa czytelności liczb ...................................................k...................................................k.........62 Dodawanie własnych formatów liczbowych...................................................k................................66 4QFKCđ2QFUVCYQYGQRGTCELGPCCTMWUCEJ  Podstawowe zasady pracy z arkuszami ...................................................k..............................................67 Praca w oknach Excela...................................................k...................................................k..............67 Uaktywnianie arkusza ...................................................k...................................................k...............70 Dodawanie nowego arkusza do skoroszytu ...................................................k.................................71 Usuwanie arkusza...................................................k...................................................k......................71 Zmiana nazwy arkusza ...................................................k...................................................k..............72 Zmiana koloru karty arkusza...................................................k........................................................72 Przenoszenie i kopiowanie arkuszy...................................................k..............................................72 Ukrywanie i odkrywanie arkusza...................................................k.................................................74 Określanie widoku arkusza...................................................k...................................................k..............74 Oglądanie skoroszytu w wielu oknach...................................................k.........................................74 Porównywanie arkuszy obok siebie ...................................................k.............................................76 Dzielenie arkusza na okienka...................................................k.......................................................77 Blokowanie okienek...................................................k...................................................k..................77 Powiększanie i zmniejszanie arkuszy ...................................................k..........................................79 Zapisywanie ustawień dotyczących widoku ...................................................k................................80 Kontrola okienek za pomocą okna czujki ...................................................k....................................81 Wiersze i kolumny...................................................k...................................................k...........................81 Wstawianie wierszy i kolumn ...................................................k......................................................81 Usuwanie wierszy i kolumn ...................................................k...................................................k......82 Ukrywanie wierszy i kolumn ...................................................k.......................................................83 Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy ...................................................k.........................84 5RKUVTGħEK 4QFKCđ-QOÎTMKKQDUCT[MQOÎTGM  Komórki a obszary komórek ...................................................k...................................................k...........87 Zaznaczanie obszarów...................................................k...................................................k...............88 Zaznaczanie całych wierszy i kolumn...................................................k..........................................89 Zaznaczanie obszarów nieciągłych ...................................................k..............................................89 Zaznaczanie obszarów w kilku arkuszach...............................................k........................................90 Zaznaczanie określonych typów komórek ...................................................k...................................92 Kopiowanie i przenoszenie obszarów ...................................................k................................................95 Kopiowanie za pomocą paska narzędzi...................................................k........................................96 Kopiowanie za pomocą menu ...................................................k...................................................k...96 Kopiowanie za pomocą klawiszy skrótu...................................................k......................................96 Kopiowanie przy użyciu metody „przeciągnij i upuść”...................................................k...............97 Kopiowanie do przylegających komórek...................................................k.....................................98 Kopiowanie obszaru komórek do innych arkuszy ...................................................k.......................99 Wklejanie za pomocą Schowka Office ...................................................k......................................100 Wklejanie specjalne...................................................k...................................................k.................101 Nadawanie nazw obszarom ...................................................k...................................................k...........103 Tworzenie nazw obszarów w skoroszycie ...................................................k.................................104 Tworzenie tabeli nazw ...................................................k...................................................k............106 Modyfikacja istniejących nazw obszarów...................................................k..................................106 Dodawanie komentarzy do komórek...................................................k................................................107 4QFKCđ(QTOCVQYCPKGCTMWUC  Narzędzia służące do formatowania ...................................................k.................................................109 Pasek narzędzi Formatowanie...................................................k....................................................110 Okno dialogowe Formatowanie komórek ...................................................k..................................110 Stosowanie formatowania...................................................k...................................................k..............111 Czcionki ...................................................k...................................................k................. .................111 Zmiana wyrównania tekstu ...................................................k...................................................k.....114 Kolory i cieniowanie ...................................................k...................................................k...............117 Obramowanie i krawędzie...................................................k...................................................k.......119 Grafika w tle...................................................k...................................................k............................120 Autoformatowanie...................................................k...................................................k...................121 Nadawanie nazw stylom...................................................k...................................................k................122 Stosowanie stylów w arkuszu ...................................................k....................................................123 Tworzenie nowych stylów ...................................................k...................................................k......124 Modyfikowanie stylu...................................................k...................................................k...............125 Scalanie stylów...................................................k...................................................k........................126 Zapisywanie stylów w szablonach ...................................................k.............................................126 Pliki w Excelu...................................................k...................................................k........... 4QFKCđ2NKMKKUCDNQP[  .....................127 Tworzenie nowego skoroszytu...................................................k...................................................128 Otwieranie istniejących skoroszytów...................................................k.........................................129 Zapisywanie i zamykanie skoroszytów...................................................k......................................131 Opcja autoodzyskiwania ...................................................k...................................................k.........133 Zabezpieczenie efektów pracy ...................................................k...................................................135 Szablony Excela ...................................................k...................................................k............................136 Szablony domyślne ...................................................k...................................................k........ .........137 Tworzenie szablonów niestandardowych...................................................k...................................139 ZEGN2.$KDNKC 4QFKCđ TWMQYCPKGCTMWU[  Drukowanie jednym kliknięciem myszy ...................................................k..........................................143 Określanie ustawień drukowania...................................................k......................................................144 Okno dialogowe Drukowanie...................................................k...................................................k..144 Ustawienia strony...................................................k...................................................k....................147 Kontrolowanie podziału na strony ...................................................k.............................................153 Ukrywanie niektórych komórek podczas drukowania ...................................................k...............154 Korzystanie z podglądu wydruku ...................................................k.....................................................154 Dostęp do podglądu wydruku ...................................................k....................................................155 Zmiana ustawień w trybie podglądu wydruku ...................................................k...........................156 Tryb podglądu podziału stron ...................................................k....................................................157 Tworzenie widoków niestandardowych...................................................k.....................................158 úħè++(QTOWđ[KHWPMELG 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQHQTOWđKHWPMELK  Podstawowe informacje o formułach ...................................................k...............................................161 Operatory używane w formułach ...................................................k...............................................162 Pierwszeństwo operatorów w formułach ...................................................k...................................163 Wykorzystywanie funkcji w formułach ...................................................k.....................................165 Wprowadzanie formuł do arkusza...................................................k....................................................167 Wprowadzanie formuł z klawiatury...................................................k...........................................167 Wprowadzanie formuł przez wskazywanie...................................................k................................167 Wklejanie do formuł nazw obszarów...................................................k.........................................168 Wstawianie funkcji do formuł...................................................k....................................................168 Kilka informacji na temat wstawiania funkcji ...................................................k...........................170 Edytowanie formuł ...................................................k...................................................k........................171 Odwoływanie się do komórek w formułach...................................................k.....................................171 Odwołania względne, bezwzględne i mieszane ...................................................k.........................171 Zmiana charakteru odwołania ...................................................k....................................................174 Odwołania do komórek znajdujących się poza arkuszem...................................................k..........174 Poprawianie błędów w formułach ...................................................k....................................................175 Odwołania cykliczne ...................................................k...................................................k...............176 Zmiana trybu przeliczania formuł ...................................................k..............................................178 Zaawansowane techniki nadawania nazw ...................................................k........................................179 Nadawanie nazw wartościom stałym ...................................................k.........................................180 Nadawanie nazw formułom ...................................................k...................................................k....180 Część wspólna obszarów...................................................k...................................................k.........181 Przypisywanie nazw do istniejących odwołań ...................................................k...........................183 Wskazówki dotyczące formuł ...................................................k..........................................................184 Unikanie sztywnego wpisywania wartości ...................................................k................................184 Używanie paska formuły jako kalkulatora...................................................k.................................184 Tworzenie dokładnej kopii formuły...................................................k...........................................184 Przekształcanie formuł w wartości...................................................k.............................................185 4QFKCđ(QTOWđ[WđCVYKCLæEGRTCEúPCFVGMUVGO  Kilka słów na temat tekstu...................................................k................................................................187 Ile znaków w komórce?...................................................k...................................................k...........187 Liczby jako tekst ...................................................k...................................................k.....................188 Funkcje tekstowe ...................................................k...................................................k...........................189 Czy komórka zawiera tekst? ...................................................k......................................................189 Kody znaków...................................................k...................................................k...........................189 5RKUVTGħEK Porównanie dwóch łańcuchów znaków ...................................................k.....................................191 Łączenie kilku komórek ...................................................k...................................................k..........191 Wyświetlanie sformatowanych wartości jako tekstu ...................................................k.................193 Wyświetlanie wartości w formacie Walutowe jako tekstu ...................................................k........194 Powtarzanie znaku lub łańcucha znaków...................................................k...................................194 Histogram tekstowy...................................................k...................................................k....... ..........194 Dodawanie znaków do wartości...................................................k.................................................195 Usuwanie niepotrzebnych odstępów oraz znaków, które nie mogą być drukowane ....................196 Obliczenie ilości znaków w łańcuchu ...................................................k........................................196 Zmiana wielkości liter...................................................k...................................................k.............197 Usuwanie znaków z łańcucha ...................................................k....................................................197 Zastąpienie tekstu innym tekstem ...................................................k..............................................198 Przeszukiwanie łańcucha znaków ...................................................k..............................................199 Szukanie i zamienianie ciągu w łańcuchu znaków ...................................................k....................200 Zaawansowane formuły tekstowe ...................................................k....................................................200 Zliczanie określonych znaków w komórce ...................................................k................................200 Obliczanie częstotliwości występowania określonego fragkmentu łańcucha znaków w komórce ...................................................k..................................................200 Odnalezienie nazwy pliku na jego ścieżce dostępu................................................k.......................201 Odnalezienie pierwszego słowa w łańcuchu znaków...................................................k.................201 Odnalezienie ostatniego słowa w łańcuchu znaków ...................................................k..................201 Usunięcie pierwszego znaku w łańcuchu...................................................k...................................202 Odnalezienie imienia, drugiego imienia oraz nazwiska...................................................k.............202 Usuwanie tytułów sprzed nazwisk ...................................................k.............................................203 Obliczanie liczby wyrazów w komórce ...................................................k.....................................204 4QFKCđ2TCECFCVCOKKECUCOK  W jaki sposób Excel traktuje daty i czas ...................................................k..........................................205 Rozumienie kolejnych liczb dat ...................................................k.................................................205 Wpisywanie dat ...................................................k...................................................k.......................206 Interpretacja kolejnych liczb czasu ...................................................k............................................208 Wpisywanie pór dnia...................................................k...................................................k...............208 Formatowanie dat i czasów ...................................................k...................................................k.....210 Problemy z datami...................................................k...................................................k...................211 Funkcje związane z datami...................................................k...................................................k............213 Wyświetlanie bieżącej daty...................................................k........................................................214 Wyświetlanie dowolnej daty ...................................................k......................................................214 Wprowadzanie serii dat...................................................k...................................................k...........215 Konwertowanie tekstu na datę ...................................................k...................................................216 Wyliczanie liczby dni między dwiema datami...................................................k...........................216 Ustalanie liczby dni roboczych między dwiema datami...................................................k............217 Zmiana daty o określoną liczbę dni roboczych...................................................k..........................218 Obliczanie liczby lat między dwiema datami...................................................k.............................219 Obliczanie wieku osoby ...................................................k...................................................k..........219 Wyznaczanie dnia roku ...................................................k...................................................k...........220 Wyznaczanie dnia tygodnia ...................................................k...................................................k....220 Wyznaczanie daty ostatniej niedzieli ...................................................k.........................................221 Wyznaczanie pierwszego dnia tygodnia po określonej dacie ...................................................k....221 Wyznaczanie n-tego wystąpienia dnia tygodnia w miesiącu ...................................................k.....221 Obliczanie dni świątecznych...................................................k......................................................222 Wyznaczanie ostatniego dnia w miesiącu...................................................k..................................224 ZEGN2.$KDNKC Ustalanie, czy dany rok jest rokiem przestępnym...................................................k......................224 Wyznaczanie kwartału roku ...................................................k...................................................k....224 Funkcje związane z jednostkami czasu ...................................................k............................................225 Wyświetlanie czasu bieżącego ...................................................k...................................................225 Wyświetlanie dowolnego czasu ...................................................k.................................................226 Obliczanie różnicy między dwoma czasami ...................................................k..............................226 Sumy czasu większe niż 24 godziny ...................................................k..........................................227 Konwertowanie czasu wojskowego ...................................................k...........................................229 Konwertowanie godzin, minut i sekund z zapisu dziesiętnego na wartości czasu........................230 Dodawanie godzin, minut lub sekund do określonej wartości czasu............................................230 Zaokrąglanie wartości czasu ...................................................k......................................................230 Praca z wartościami czasu nie oznaczającymi godziny w ciągu dnia...........................................231 4QFKCđ6YQTGPKGHQTOWđMVÎTGNKECLæKUWOWLæ  Zliczanie i sumowanie komórek arkusza...................................................k..........................................233 Podstawowe formuły zliczające ...................................................k.......................................................234 Wyznaczanie liczby wszystkich komórek...................................................k..................................235 Wyznaczanie liczby pustych komórek...................................................k.......................................236 Wyznaczanie liczby niepustych komórek ...................................................k..................................236 Wyznaczanie liczby komórek z wartościami liczbowymi ...................................................k.........237 Wyznaczanie liczby komórek nie zawierających tekstu ...................................................k............237 Wyznaczanie liczby komórek tekstowych ...................................................k.................................237 Zliczanie wartości logicznych...................................................k....................................................237 Zliczanie wartości błędów w obszarze...................................................k.......................................237 Zaawansowane formuły zliczające...................................................k...................................................238 Zliczanie komórek przy użyciu funkcji LICZ.JEŻELI ...................................................k..............238 Zliczanie komórek przy użyciu wielu kryteriów...................................................k........................238 Określanie, ile razy pojawił się najczęściej występujący wpis...................................................k.....242 Zliczanie wystąpień określonego tekstu...................................................k.....................................242 Ustalanie liczby różnych (unikalnych) wartości w obszarze ...................................................k.....244 Tworzenie rozkładu częstości ...................................................k....................................................245 ..............249 Sumowanie wszystkich komórek z zakresu ...................................................k...............................249 Liczenie sum skumulowanych ...................................................k...................................................250 Sumowania „n” największych wartości ...................................................k.....................................251 Sumy warunkowe z jednym kryterium...................................................k.............................................251 Sumowanie tylko wartości ujemnych ...................................................k........................................252 Sumowanie wartości w oparciu o inny obszar ...................................................k...........................253 Sumowanie wartości na podstawie porównań tekstów ...................................................k..............253 Sumowanie wartości na podstawie porównań dat...................................................k......................253 Sumy warunkowe z wieloma kryteriami ...................................................k..........................................254 Używanie kryterium Oraz ...................................................k...................................................k.......254 Używanie kryterium Lub ...................................................k...................................................k........255 Używanie kryterium Oraz i Lub...................................................k.................................................255 Formuły sumowania ...................................................k...................................................k........ 4QFKCđ6YQTGPKGHQTOWđMVÎTGY[UWMWLæYCTVQħEK  Wprowadzenie do formuł wyszukujących ...................................................k.......................................257 Funkcje związane z wyszukiwaniem...................................................k................................................258 Podstawowe formuły wyszukiwania ...................................................k................................................259 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO...................................................k.............................................259 Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO ...................................................k.............................................261 5RKUVTGħEK Funkcja WYSZUKAJ ...................................................k...................................................k.............262 Łączne użycie funkcji PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS ...................................................k...............263 Specjalne formuły wyszukujące ...................................................k.......................................................265 Wyszukiwanie dokładnej wartości...................................................k.............................................265 Wyszukiwanie wartości z lewej strony ...................................................k......................................266 Przeprowadzanie wyszukiwania z uwzględnieniem wielkości liter..............................................267 Wybieranie między wieloma tabelami wyszukiwania ...................................................k...............267 Ustalanie ocen na podstawie liczby punktów z testu ...................................................k.................268 Obliczanie średniej oceny z punktów przyznawanych za kursy ...................................................k269 Wyszukiwanie dwóch wartości...................................................k..................................................270 Wyszukiwanie wartości w dwóch kolumnach ...................................................k...........................272 Ustalanie adresu komórki w obszarze na podstawie jej wartości .................................................272 Wyszukiwanie wartości najbliższej wartości szukanej...................................................k..............273 4QFKCđ6YQTGPKGHQTOWđFQCUVQUQYCēHKPCPUQY[EJ Wartość pieniądza w czasie...................................................k..............................................................275 Obliczenia dla pożyczek...................................................k...................................................k................277 Funkcje Excela do wyliczania informacji o pożyczce ...................................................k...............277 Przykład obliczeń dla kredytu ...................................................k....................................................279 Spłata zadłużenia z karty kredytowej...................................................k.........................................281 Tworzenie harmonogramu spłaty pożyczki ...................................................k...............................282 Podsumowywanie różnych opcji pożyczek za pomocą tabel danych ...........................................284 Obliczenia dla pożyczki z nieregularnymi spłatami...................................................k...................287 Obliczenia dla inwestycji...................................................k...................................................k...............288 Wartość przyszła pojedynczego depozytu ...................................................k.................................288 Wartość przyszła serii depozytów...................................................k..............................................292 Obliczenia dla amortyzacji ...................................................k...............................................................293 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQHQTOWđVCDNKEQY[EJ  Pojęcie formuł tablicowych ...................................................k..............................................................297 Formuła tablicowa w wielu komórkach ...................................................k.....................................298 Formuła tablicowa w jednej komórce ...................................................k........................................299 Tworzenie stałej tablicowej...................................................k........................................................300 Elementy stałej tablicowej ...................................................k.........................................................301 Pojęcie wymiarów tablicy ...................................................k...................................................k.............301 Jednowymiarowe tablice poziome ...................................................k.............................................301 Jednowymiarowe tablice pionowe ...................................................k.............................................302 Tablice dwuwymiarowe ...................................................k...................................................k..........302 Nazywanie stałych tablicowych ...................................................k.......................................................303 Praca z formułami tablicowymi...................................................k........................................................304 Wpisywanie formuły tablicowej ...................................................k................................................304 Zaznaczanie zakresu formuły tablicowej ...................................................k...................................305 Edytowanie formuły tablicowej ...................................................k.................................................305 Zwiększanie lub zmniejszanie obszaru formuły tablicowej, umieszczonej w wielu komórkach .....306 Używanie wielokomórkowych formuł tablicowych...................................................k.........................307 Tworzenie tablicy na podstawie wartości z obszaru ...................................................k..................307 Tworzenie stałej tablicowej na podstawie wartości z obszaru ...................................................k...307 Przeprowadzanie działań na tablicach...................................................k........................................308 Używanie funkcji dla tablicy...................................................k......................................................309 Transponowanie tablicy ...................................................k...................................................k..........309 Tworzenie tablicy składającej się z kolejnych liczb całkowitych.................................................310 ZEGN2.$KDNKC Używanie jednokomórkowych formuł tablicowych...................................................k.........................311 Liczenie znaków w obszarze...................................................k......................................................311 Sumowanie trzech najmniejszych wartości obszaru ...................................................k..................312 Liczenie komórek tekstowych w zakresie...................................................k..................................313 Eliminowanie formuł pośrednich ...................................................k...............................................313 Używanie stałych tablicowych zamiast odwołań do obszaru ...................................................k....314 4QFKCđ HGMV[OCIKEPG W[UMKYCPGRT[Wľ[EKWHQTOWđVCDNKEQY[EJ  Praca z jednokomórkowymi formułami tablicowymi ...................................................k......................317 Sumowanie wartości z obszaru, w którym są błędy...................................................k...................318 Liczenie ilości błędów w zakresie...................................................k..............................................318 Sumowanie na podstawie warunku ...................................................k............................................319 Sumowanie n największych wartości w zakresie...................................................k.......................320 Liczenie średniej z wykluczeniem zer................k...................................................k........................320 Ustalanie, czy określona wartość występuje w zakresie ...................................................k............321 Ustalanie liczby różnic między dwoma zakresami ...................................................k....................322 Zwracanie pozycji największej wartości z zakresu...................................................k....................323 Znajdowanie wiersza n-tego wystąpienia wartości w zakresie ...................................................k..323 Zwracanie najdłuższego tekstu z zakresu...................................................k...................................323 Ustalanie, czy obszar zawiera prawidłowe wpisy...................................................k......................324 Sumowanie cyfr liczby całkowitej ...................................................k.............................................324 Sumowanie wartości zaokrąglonych...................................................k..........................................325 Sumowanie każdej n-tej wartości z zakresu...................................................k...............................326 Usuwanie z tekstu wszystkich znaków poza cyframi ...................................................k................328 Ustalanie najbliższej wartości w zakresie ...................................................k..................................328 Zwracanie ostatniej wartości z kolumny...................................................k....................................328 Zwracanie ostatniej wartości z wiersza...................................................k......................................329 Nadawanie rang przy użyciu formuły tablicowej...................................................k.......................329 Praca z wielokomórkowymi formułami tablicowymi ...................................................k......................330 Zwracanie wyłącznie wartości dodatnich z zakresu..................................................k....................330 Zwracanie komórek niepustych z zakresu ...................................................k.................................331 Zwracanie listy wartości unikalnych z zakresu...................................................k..........................331 Wyświetlanie kalendarza w zakresie...................................................k..........................................332 úħè+++6YQTGPKGY[MTGUÎYKITCHKMK  4QFKCđ2QFUVCYQYGVGEJPKMKVYQTGPKCY[MTGUÎY Co to jest wykres?...................................................k...................................................k..........................337 Jak Excel posługuje się wykresami? ...................................................k................................................338 Wykresy osadzone...................................................k...................................................k...................339 Arkusze wykresów ...................................................k...................................................k..................339 Części wykresu ...................................................k...................................................k..............................340 Tworzenie wykresów...................................................k...................................................k.....................342 Tworzenie wykresu jednym naciśnięciem klawisza ...................................................k..................342 Tworzenie wykresu jednym kliknięciem myszki...................................................k.......................343 Używanie kreatora wykresów ...................................................k....................................................343 Tworzenie wykresu za pomocą Kreatora wykresów...................................................k........................345 Zaznaczanie danych ...................................................k...................................................k................345 Kreator wykresów — krok 1. z 4 ...................................................k...............................................346 Kreator wykresów — krok 2. z 4 ...................................................k...............................................347 Kreator wykresów — krok 3. z 4 ...................................................k...............................................349 Kreator wykresów — krok 4. z 4 ...................................................k...............................................350 5RKUVTGħEK Podstawowe modyfikacje wykresu ...................................................k..................................................352 Przenoszenie i zmienianie rozmiaru wykresu ...................................................k............................352 Zmiana typu wykresu ...................................................k...................................................k..............352 Kopiowanie wykresu...................................................k...................................................k...............353 Usuwanie wykresu ...................................................k...................................................k..................353 Przenoszenie i usuwanie elementów wykresu ...................................................k...........................353 Inne modyfikacje...................................................k...................................................k.....................353 Drukowanie wykresów ...................................................k...................................................k..................354 Pojęcie typów wykresów ...................................................k...................................................k...............355 Wybieranie typu wykresu...................................................k...................................................k........356 Standardowe typy wykresów ...................................................k...................................................k..357 Wykresy kolumnowe...................................................k...................................................k...............357 Wykresy słupkowe ...................................................k...................................................k..................359 Wykresy liniowe ...................................................k...................................................k.....................359 Wykresy kołowe...................................................k...................................................k......................360 Wykresy XY...................................................k...................................................k............................361 Wykresy warstwowe ...................................................k...................................................k...............361 Wykresy pierścieniowe ...................................................k...................................................k...........363 Wykresy radarowe...................................................k...................................................k...................363 Wykresy powierzchniowe ...................................................k...................................................k.......363 Wykresy bąbelkowe ...................................................k...................................................k................364 Wykresy giełdowe...................................................k...................................................k...................364 Wykresy walcowe, stożkowe i ostrosłupowe...................................................k.............................365 4QFKCđ CCYCPUQYCPGVGEJPKMKVYQTGPKCY[MTGUÎY  Na czym polega dostosowywanie wykresu? ...................................................k....................................367 Zmiana podstawowych elementów wykresu...................................................k....................................368 Zaznaczanie elementów wykresu...................................................k...............................................368 Zmiana właściwości przy użyciu okna dialogowego Formatowanie............................................370 Modyfikowanie obszaru wykresu ...................................................k..............................................371 Modyfikowanie obszaru kreślenia ...................................................k.............................................371 Praca z tytułami wykresu ...................................................k...................................................k........372 Zmiana legendy ...................................................k...................................................k.......................373 Zmiana linii siatki...................................................k...................................................k...... ..............374 Modyfikowanie osi...................................................k...................................................k..................375 Praca na seriach danych...................................................k...................................................k.................378 Usuwanie serii danych ...................................................k...................................................k............379 Dodawanie serii danych do wykresu...................................................k..........................................379 Zmiana danych używanych przez serię...................................................k......................................380 Wyświetlanie etykiet danych na wykresie ...................................................k.................................382 Obsługiwanie brakujących danych...................................................k.............................................383 Kontrolowanie serii danych przez ukrywanie danych ...................................................k...............383 Dodawanie słupków błędów ...................................................k...................................................k...383 Dodawanie linii trendu ...................................................k...................................................k............384 Modyfikowanie wykresów 3-W...................................................k.................................................385 Formatowanie wykresu powierzchniowego...................................................k...............................386 Tworzenie wykresów złożonych...................................................k................................................387 Używanie osi pomocniczej...................................................k...................................................k......387 Wyświetlanie tabeli danych ...................................................k.......................................................388 Tworzenie niestandardowych typów wykresów...................................................k...............................388 Wprowadzenie do niestandardowych typów wykresów ...................................................k............389 Tworzenie własnego niestandardowego typu wykresu...................................................k..............389 ZEGN2.$KDNKC Sztuczki z wykresami ...................................................k...................................................k....................390 Tworzenie wykresów rysunkowych...................................................k...........................................390 Tworzenie wykresu podobnego do termometru...................................................k.........................391 Tworzenie wykresu w kształcie wskaźnika.................................................k..................................392 Tworzenie histogramu porównawczego...................................................k.....................................393 Tworzenie wykresów Gantta...................................................k...................................................k...394 Tworzenie wykresu uaktualniającego się automatycznie ...................................................k..........395 Tworzenie wykresów funkcji matematycznych z jedną zmienną .................................................396 Tworzenie wykresów funkcji matematycznych z dwiema zmiennymi.........................................397 Często zadawane pytania...................................................k...................................................k...............397 Pytania dotyczące ustawień wykresu ...................................................k.........................................398 Pytania dotyczące formatowania wykresu ...................................................k.................................400 Pytania dotyczące serii wykresu ...................................................k................................................403 Pytania dotyczące typów wykresów ...................................................k..........................................405 Różne pytania dotyczące wykresów ...................................................k..........................................406 4QFKCđ QFCYCPKGT[UWPMÎYKITCHKMKFQCTMWU[  Używanie Autokształtów...................................................k...................................................k...............409 Pasek narzędzi Autokształty...................................................k.......................................................409 Dodawanie autokształtów ...................................................k...................................................k.......410 Dodawanie tekstu do autokształtu...................................................k..............................................411 Formatowanie obiektu Autokształt ...................................................k............................................412 Zaznaczanie wielu obiektów ...................................................k......................................................413 Przenoszenie obiektów...................................................k...................................................k............413 Kopiowanie obiektów ...................................................k...................................................k.............413 Obracanie autokształtów ...................................................k...................................................k.........413 Modyfikowanie autokształtu ...................................................k......................................................413 Zmiana kolejności położenia obiektów...................................................k......................................414 Grupowanie obiektów ...................................................k...................................................k.............414 Używanie paska narzędzi Rysowanie...................................................k...............................................414 Wyrównywanie położenia obiektów...................................................k..........................................414 Ustawianie obiektów w równych odległościach od siebie...................................................k.........415 Zmienianie autokształtu w inny autokształt ...................................................k...............................416 Dodawanie cieni i efektów 3-W...................................................k.................................................416 Zmienianie ustawień domyślnych autokształtów...................................................k.......................417 Drukowanie obiektów ...................................................k...................................................k.............417 Praca z innymi plikami graficznymi...................................................k.................................................417 O plikach graficzn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003 PL. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: