Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 004833 22930829 na godz. na dobę w sumie
C++Builder 6 i bazy danych - książka
C++Builder 6 i bazy danych - książka
Autor: Liczba stron: 632
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-292-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy dla programistów aplikacji bazodanowych w C++

C++Builder 6, mimo pojawienia się na rynku nowszej wersji tego środowiska, nadal cieszy się dużą popularnością wśród programistów. Wizualne środowisko programowania i gotowe komponenty znacznie przyspieszają proces tworzenia aplikacji. Możliwości C++Buildera 6 pozwalają na stworzenie aplikacji korzystających z różnych systemów zarządzania bazami danych, jednak proces przygotowania połączenia z bazą i manipulowania danym w niej zgromadzonymi jest inny dla każdego z nich.

Książka 'C++Builder 6 i bazy danych' to podręcznik dla tych programistów i użytkowników C++Buildera 6, którzy w tworzonych przez siebie aplikacjach wykorzystują różne systemy baz danych. Opisuje środowisko C++ Builder 6, elementy języka C++ oraz metody modelowania aplikacji i tabel baz danych za pomocą języka UML, a przede wszystkim -- sposoby powiązania tworzonych aplikacji z większością dostępnych na rynku systemów zarządzania bazami danych. Przedstawia technologie ADO i ODBC, język SQL i możliwości zastosowania języka XML w aplikacjach bazodanowych.

Jeśli chcesz być przygotowany do napisania aplikacji korzystającej z dowolnej bazy danych, przeczytaj tą książkę

Dodatkowe przyklady do książki można pobrać z naszego serwera FTP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl C++Builder 6 i bazy danych Autor: Marian Wybrañczyk ISBN: 83-7361-292-0 Format: B5, stron: 632 Kompendium wiedzy dla programistów aplikacji bazodanowych w C++ • Poznaj C++Builder 6 i dostêpne w nim komponenty • Stwórz model aplikacji w jêzyku UML • Wykorzystaj ró¿ne mechanizmy po³¹czenia z baz¹ danych C++Builder 6, mimo pojawienia siê na rynku nowszej wersji tego ġrodowiska, nadal cieszy siê du¿¹ popularnoġci¹ wġród programistów. Wizualne ġrodowisko programowania i gotowe komponenty znacznie przyspieszaj¹ proces tworzenia aplikacji. Mo¿liwoġci C++Buildera 6 pozwalaj¹ na stworzenie aplikacji korzystaj¹cych z ró¿nych systemów zarz¹dzania bazami danych, jednak proces przygotowania po³¹czenia z baz¹ i manipulowania danym w niej zgromadzonymi jest inny dla ka¿dego z nich. Ksi¹¿ka „C++Builder 6 i bazy danych” to podrêcznik dla tych programistów i u¿ytkowników C++Buildera 6, którzy w tworzonych przez siebie aplikacjach wykorzystuj¹ ró¿ne systemy baz danych. Opisuje ġrodowisko C++ Builder 6, elementy jêzyka C++ oraz metody modelowania aplikacji i tabel baz danych za pomoc¹ jêzyka UML, a przede wszystkim — sposoby powi¹zania tworzonych aplikacji z wiêkszoġci¹ dostêpnych na rynku systemów zarz¹dzania bazami danych. Przedstawia technologie ADO i ODBC, jêzyk SQL i mo¿liwoġci zastosowania jêzyka XML w aplikacjach bazodanowych. • Komponenty ġrodowiska C++Builder 6 • Zaawansowane techniki programowania w C++ • Korzystanie z bibliotek DLL i VCL • Zastosowanie jêzyka UML do tworzenia modelu aplikacji • Praca ze ġrodowiskiem CVS • Elementy jêzyka SQL • Technologia ADO • Po³¹czenie aplikacji z baz¹ MySQL, dbExpress • Interfejsy ODBC • Systemy Interbase i BDE • Jêzyk XML w bazach danych Jeġli chcesz byæ przygotowany do napisania aplikacji korzystaj¹cej z dowolnej bazy danych, przeczytaj t¹ ksi¹¿kê Spis treści Wstęp ...................................................z.......................................... 11 Część I Poznajemy środowisko pracy ..........................................13 Rozdział 1. Ekspresem po środowisku BCB6 ...................................................z... 15 Wstęp ...................................................k...................................................k........................ 15 Skąd wziąć środowisko C++Builder 6?...................................................k........................ 15 Tworzymy pierwszy projekt...................................................k......................................... 16 Kompilujemy program ...................................................k................................................. 19 Uruchamiamy program...................................................k................................................. 20 Budowanie aplikacji ...................................................k...................................................k.. 21 Sprawdzamy i wyłapujemy błędy...................................................k................................. 24 Ustawiamy środowisko pracy...................................................k....................................... 25 Inne przydatne opcje ...................................................k...................................................k. 30 Ciekawe skróty klawiszowe w edytorze kodu ...................................................k.............. 30 Podsumowanie ...................................................k...................................................k.......... 31 Rozdział 2. Wybrane komponenty środowiska...................................................z.. 33 Wstęp ...................................................k...................................................k........................ 33 Uwaga na temat stosowanego nazewnictwa ...................................................k................. 33 Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z komponentów ............................................ 34 Zakładka Standard...................................................k...................................................k..... 36 MainMenu...................................................k...................................................k........... 37 Label ...................................................k...................................................k................... 37 Edit...................................................k...................................................k...................... 38 Memo ...................................................k...................................................k.................. 40 Button...................................................k...................................................k.................. 41 CheckBox i GroupBox ...................................................k........................................... 43 RadioGroup i RadioButton ...................................................k.................................... 44 ListBox...................................................k...................................................k................ 45 ComboBox ...................................................k...................................................k.......... 47 ActionList ...................................................k...................................................k........... 48 Zakładka Additional ...................................................k...................................................k.. 50 BitBtn...................................................k...................................................k.................. 50 SpeedButton...................................................k...................................................k........ 51 MaskEdit ...................................................k...................................................k............. 51 StringGrid ...................................................k...................................................k........... 52 4 C++Builder 6 i bazy danych DrawGrid ...................................................k...................................................k............ 73 Image...................................................k...................................................k................... 74 Shape...................................................k...................................................k................... 75 Bevel ...................................................k...................................................k................... 75 ScrollBox ...................................................k...................................................k............ 75 CheckListBox...................................................k...................................................k...... 77 Splitter...................................................k...................................................k.................78 StaticText ...................................................k...................................................k............ 79 ControlBar...................................................k...................................................k........... 79 ApplicationEvents ...................................................k.................................................. 79 ValueListEditor...................................................k...................................................k... 79 LabeledEdit ...................................................k...................................................k......... 80 ColorBox...................................................k...................................................k............. 80 Chart...............................................k...................................................k........................80 Zakładka Win32 ...................................................k...................................................k........ 82 TabControl i PageControl ...................................................k...................................... 82 ImageList ...................................................k...................................................k............ 82 RichEdit ...................................................k...................................................k.............. 83 TrackBar i ProgressBar ...................................................k.......................................... 85 UpDown...................................................k...................................................k.............. 85 HotKey ...................................................k...................................................k................ 85 Animate...................................................k...................................................k............... 86 DateTimePicker i MonthCalendar...................................................k.......................... 87 TreeView...................................................k...................................................k............. 87 ListView...................................................k...................................................k.............. 88 StatusBar ...................................................k...................................................k............. 89 ToolBar ...................................................k...................................................k............... 91 Zakładka System ...................................................k...................................................k....... 91 Timer...................................................k...................................................k................... 91 PaintBox...................................................k...................................................k.............. 92 Zakładka Dialogs...................................................k...................................................k....... 93 Zakładka Win 3.1 ...................................................k...................................................k...... 94 Zakładka Samples..................................................k...................................................k....... 95 TrayIcon...................................................k...................................................k.............. 95 Podsumowanie ...................................................k...................................................k.......... 96 Rozdział 3. Elementy grafiki ...................................................z........................... 97 Wstęp ...................................................k...................................................k........................ 97 Podstawowe elementy grafiki...................................................k....................................... 97 Podstawowe operacje na obrazach ...................................................k............................. 124 Save Screen ...................................................k...................................................k............. 129 Podstawy operacji graficznych w systemie Windows ...................................................k 132 Drukowanie grafiki...................................................k...................................................k.. 142 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 143 Rozdział 4. Niewizualne środki programowania ................................................. 145 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 145 Pliki ini...................................................k...................................................k.................... 145 Lista stringów — klasa TStringList...................................................k............................ 152 Lista obiektów — klasaTList ...................................................k..................................... 157 Lista obiektów — klasa TObjectList ...................................................k.......................... 159 Schowek Windows ...................................................k...................................................k.. 163 Rejestr Windows ...................................................k...................................................k..... 172 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 176 Spis treści 5 Część II Przegląd zaawansowanych elementów języka C++.........177 Rozdział 5. Wskaźniki...................................................z................................... 179 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 179 O czym mówimy? ...................................................k...................................................k... 179 Operatory new i delete ...................................................k............................................... 187 Referencje ...................................................k...................................................k...............190 New, delete i referencja ...................................................k.............................................. 193 Tablice jako wskaźniki ...................................................k............................................... 194 Tablice wskaźników ...................................................k...................................................k 198 Uniwersalny wskaźnik void*..................................................k....................................... 201 Tablica tworzona dynamicznie ...................................................k................................... 203 Arytmetyka wskaźników ...................................................k............................................ 204 Wskaźnik na wskaźnik ...................................................k............................................... 206 Dynamiczne listy...................................................k...................................................k..... 207 Lista jednokierunkowa ...................................................k......................................... 207 Lista dwukierunkowa ...................................................k........................................... 211 Stos...................................................k...................................................k.......................... 213 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 217 Rozdział 6. Programowanie obiektowe ...................................................z.......... 219 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 219 Klasy ...................................................k...................................................k....................... 219 Instancja klasy ...................................................k...................................................k......... 220 Konstruktor ...................................................k...................................................k............. 223 Destruktor...................................................k...................................................k................ 226 Składowa statyczna ...................................................k...................................................k. 227 this...................................................k...................................................k........................... 230 Dziedziczenie ...................................................k...................................................k.......... 231 Specyfikatory dostępu a dziedziczenie ...................................................k....................... 236 Dziedziczenie wielokrotne ...................................................k......................................... 238 Przeciążanie funkcji ...................................................k...................................................k 239 Przesłanianie ...................................................k...................................................k........... 240 Polimorfizm i metody wirtualne...................................................k................................. 241 Konstruktor kopiowania ...................................................k............................................. 247 Przeciążanie operatorów...................................................k............................................. 251 Funkcje zaprzyjaźnione ...................................................k.............................................. 256 Przeciążanie operatorów dwuargumentowych ...................................................k........... 259 Klasa abstrakcyjna...................................................k...................................................k... 266 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 269 Rozdział 7. Wielowątkowość...................................................z......................... 271 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 271 Klasa TThread ...................................................k...................................................k......... 274 Funkcje oczekujące ...................................................k...................................................k. 280 Semafor ...................................................k...................................................k................... 282 Sekcje krytyczne ...................................................k...................................................k..... 286 Mutex ...................................................k...................................................k...................... 287 Priorytet wątku ...................................................k...................................................k........ 289 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 290 Rozdział 8. Biblioteki DLL ...................................................z............................. 291 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 291 Budujemy pierwszą bibliotekę DLL...................................................k........................... 292 Wykorzystanie biblioteki DLL — ładowanie statyczne ................................................ 295 6 C++Builder 6 i bazy danych Wykorzystanie kodu biblioteki DLL — ładowanie dynamiczne................................... 296 Formularz w bibliotece DLL ...................................................k...................................... 300 Eksportowanie klas..................................................k...................................................k... 302 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 306 Rozdział 9. Wykorzystujemy VCL...................................................z................... 307 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 307 Rozpoczynamy pracę z VCL...................................................k...................................... 307 Zarządzanie formularzami...................................................k.......................................... 310 Okno modalne ...................................................k...................................................k......... 311 Okno niemodalne ...................................................k...................................................k.... 312 Rozszerzanie możliwości komponentów VCL ...................................................k........... 315 Instalacja komponentu...................................................k................................................ 317 Obsługa wyjątków...................................................k...................................................k... 319 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 327 Część III Elementy projektowania systemów baz danych..............329 Rozdział 10. Planujemy bazę danych ...................................................z............... 331 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 331 Analiza problemu ...................................................k...................................................k.... 331 Model bazy danych ...................................................k...................................................k. 332 Uwagi na temat implementacji ...................................................k................................... 337 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 338 Rozdział 11. Elementy UML ...................................................z............................ 339 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 339 Podstawy UML ...................................................k...................................................k....... 341 Scenariusz ...................................................k...................................................k......... 341 Przypadki użycia (Use Case Diagram)...................................................k................. 341 Diagramy klas (Class Diagram) ...................................................k........................... 343 Diagramy obiektów ...................................................k.............................................. 346 Diagramy aktywności...................................................k........................................... 346 Diagramy sekwencji (przebiegu)...................................................k.......................... 346 Diagramy kooperacji (współpracy) ...................................................k...................... 348 Diagramy stanów ...................................................k................................................. 348 Diagramy wdrożenia ...................................................k............................................ 348 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 350 Rozdział 12. Praca w grupie. Program CVS...................................................z...... 351 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 351 CVS...................................................k...................................................k......................... 351 Pobieramy plik instalacyjny ...................................................k....................................... 353 Instalacja ...................................................k...................................................k................. 353 Tworzymy repozytorium ...................................................k............................................ 354 Pierwszy śledzony projekt ...................................................k.......................................... 355 Po zmianach ...................................................k...................................................k............ 356 Usuwamy plik z projektu ...................................................k........................................... 359 Przywracamy poprzednią wersję ...................................................k................................ 359 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 359 Rozdział 13. Elementy SQL ...................................................z............................. 361 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 361 SQL — co to jest? ...................................................k...................................................k... 361 Baza danych ...................................................k...................................................k............ 362 Spis treści 7 Tabele...................................................k...................................................k...................... 362 Tworzenie tabel ...................................................k...................................................k....... 364 Select ...................................................k...................................................k....................... 365 Klucz główny (primary key)...................................................k....................................... 367 Klucz obcy (foreign key) i integralność referencyjna...................................................k. 368 Wartość NULL ...................................................k...................................................k........ 370 Domena ...................................................k...................................................k...................372 Indeksy ...................................................k...................................................k.................... 373 Widoki (perspektywy) ...................................................k................................................ 375 Wyzwalacze i generatory ...................................................k........................................... 377 Procedury ...................................................k...................................................k................378 Transakcje ...................................................k...................................................k...............379 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 379 Rozdział 14. Narzędzia wspomagające tworzenie i modyfikację bazy danych........ 381 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 381 Database Desktop ...................................................k...................................................k.... 381 Datapump ...................................................k...................................................k................ 384 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 386 Rozdział 15. Pliki tekstowe ...................................................z............................ 387 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 387 Przetwarzamy pliki tekstowe...................................................k...................................... 387 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 392 Rozdział 16. Strumienie plikowe ...................................................z..................... 393 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 393 Klasa TFileStream ...................................................k...................................................k... 393 Zapis struktury danych do strumienia plikowego ...................................................k....... 395 Odczyt struktury danych ze strumienia plikowego...................................................k..... 399 Zapis dużych porcji danych w strumieniu plikowym ...................................................k. 400 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 402 Część IV Przegląd technologii baz danych ...................................403 Rozdział 17. MS SQL Server 2000 i ADO...................................................z......... 405 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 405 MS SQL Server 2000 ...................................................k................................................. 406 Tworzymy bazę danych...................................................k.............................................. 406 Komponenty z zakładki ADO ...................................................k.................................... 409 ADOConnection...................................................k...................................................k 410 ADOCommand ...................................................k...................................................k. 413 ADOTable, ADOQuery, ADOStoredProc ...................................................k........... 415 ADODataSet ...................................................k...................................................k..... 415 ADO i transakcje ...................................................k...................................................k..... 418 Motor JET ...................................................k...................................................k............... 419 Instalacja MSDE 2000 w środowisku Windows XP ...................................................k.. 421 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 424 Rozdział 18. Interfejs bazodanowy ...................................................z.................. 425 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 425 Abstrakcja rekordu tabeli ...................................................k........................................... 427 Abstrakcja tabeli bazy danych ...................................................k.................................... 432 Wykorzystywanie interfejsu bazodanowego ...................................................k.............. 442 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 451 8 C++Builder 6 i bazy danych Rozdział 19. MySQL i dbExpress ...................................................z..................... 453 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 453 Elementy bazy danych MySQL...................................................k.................................. 454 MySQL — uruchomienie serwera...................................................k........................ 454 Użytkownicy i uprawnienia ...................................................k................................. 455 Zmiana hasła administratora ...................................................k................................ 455 Inni użytkownicy...................................................k.................................................. 456 Definiowanie nowego użytkownika ...................................................k..................... 456 Minimum uprawnień ...................................................k............................................ 457 Tworzenie bazy danych...................................................k........................................ 458 Usuwanie bazy danych...................................................k......................................... 459 Tworzenie tabel...................................................k...................................................k. 459 Rozróżnianie wielkości liter w systemie Linux...................................................k.... 461 dbExpress ...................................................k...................................................k................461 SQLConnection...................................................k...................................................k. 463 SQLDataSet ...................................................k...................................................k...... 465 Transakcje ...................................................k...................................................k......... 474 ClientDataSet ...................................................k...................................................k.... 477 Komunikacja dwukierunkowa...................................................k.............................. 483 Informacje na temat bazy danych...................................................k......................... 486 SQLMonitor...................................................k...................................................k...... 487 Biblioteka komponentów ZEOS...................................................k................................. 488 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 490 Rozdział 20. PostgreSQL, XBase i ODBC ...................................................z......... 491 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 491 PostgreSQL 8.0. Instalacja ...................................................k......................................... 491 Pierwsze uruchomienie...................................................k............................................... 493 Tworzymy grupy użytkowników...................................................k................................ 495 Tworzymy użytkowników...................................................k.......................................... 495 Tworzymy bazę danych...................................................k.............................................. 497 Tworzymy tabele...................................................k...................................................k..... 497 ODBC...................................................k...................................................k...................... 499 Łączymy się z PostgreSQL, używając ODBC...................................................k............ 503 ODBC i XBase ...................................................k...................................................k........ 505 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 507 Rozdział 21. InterBase i IBX ...................................................z........................... 509 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 509 Rozpoczynamy pracę z bazą danych InterBase ...................................................k.......... 510 IBConcole ...................................................k...................................................k............... 511 Interactive SQL ...................................................k...................................................k....... 518 Backup ...................................................k...................................................k.................... 523 Restore ...................................................k...................................................k.................... 525 Użytkownicy i uprawnienia...................................................k........................................ 527 IBX...................................................k...................................................k.......................... 530 Połączenie z InterBase...................................................k................................................ 531 IBDatabase ...................................................k...................................................k........ 531 IBTransaction...................................................k...................................................k.... 533 IBQuery...................................................k...................................................k............. 535 Wykonywanie polecenia SQL...................................................k.............................. 547 Polecenia SQL z parametrami ...................................................k.............................. 547 OnGetText, OnSetText, OnValidate ...................................................k.................... 550 IBTable ...................................................k...................................................k............. 552 Spis treści 9 IBStoredProc...................................................k...................................................k..... 554 Monitorowanie bazy danych InterBase ...................................................k...................... 556 Odinstalowanie serwera InterBase ...................................................k............................. 556 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 556 Rozdział 22. BDE ...................................................z........................................... 557 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 557 Zakładka BDE i jej komponenty ...................................................k................................ 557 Database ...................................................k...................................................k............ 560 Query...................................................k...................................................k................. 561 Table ...................................................k...................................................k................. 564 UpdateSQL ...................................................k...................................................k....... 579 StoredProc...................................................k...................................................k......... 584 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 585 Rozdział 23. XML i DOM...................................................z................................. 587 Wstęp ...................................................k...................................................k...................... 587 Budowa pliku XML ...................................................k...................................................k 588 1. Wielkość liter ...................................................k...................................................k 589 2. Ignorowane znaki ...................................................k............................................. 589 3. Możliwość stosowania komentarzy...................................................k.................. 589 4. Parowanie znaczników ...................................................k..................................... 589 5. Obecność elementu głównego...................................................k.......................... 590 6. Znaki zastrzeżone...................................................k............................................. 590 7. Stosowanie sekcji CDATA ...................................................k.............................. 590 8. Stosowanie atrybutów ...................................................k...................................... 591 9. Nagłówek dokumentu XML...................................................k............................. 591 10. Deklaracja typu dokumentu...................................................k............................ 591 Analiza dokumentów XML ...................................................k........................................ 592 BCB6 a XML ...................................................k...................................................k.......... 592 XML Data Binding Wizard ...................................................k........................................ 598 Podsumowanie ...................................................k...................................................k........ 605 Dodatki ...................................................n...................................607 Skorowidz...................................................z................................... 609 Rozdział 19. MySQL i dbExpress Wstęp W tym rozdziale postaram się omówić podstawy związane z serwerem baz danych My- SQL. Na pewno większość Czytelników wie, że MySQL jest szeroko wykorzystywany w zastosowaniach związanych z internetem, szczególnie w tych, w których wspomaga się budowanie dynamicznych stron WWW (we współpracy z PHP). Przede wszystkim jest to darmowy system obsługi bazy danych (dopóki wykorzystujemy go do celów innych niż zarobkowe). Dla nas najważniejszy jest fakt, że jest to produkt, który jest dostępny dla platform Linux oraz Windows (jak również dla innych systemów). Dla naszych celów wystarczy w zupełności wersja oferowana w ramach licencji GNU. Główna strona i źródło wiadomości o MySQL to strona WWW o adresie http://www. mysql.com, na której można przeczytać między innymi, że jest to najpopularniejsza baza danych oferowana w ramach Open Source (ponad 5 milionów instalacji). Pole- ciłbym również polskie strony WWW na temat MySQL. Warto jest poszukać pakietu o nazwie Krasnal Serv (na przykład strona WWW o adresie http://programy.onet.pl/ 40,56,9737,programy.html), który zawiera: Apache, PHP, MySQL, ActivePerl, phpMy- Admin, Zend Optimizer, CesarFTP, WebAlizer, Free SMTP Server, SQLiteManager. Mnie osobiście bardzo przypadł do gustu produkt o nazwie WAMP (http://www.wamp- server.com/download.php). Dla celów zarządzania bazą danych MySQL można ścią- gnąć oprócz wymienionych narzędzi doskonały program o nazwie EMS MySQL Manager (http://sqlmanager.net/products/mysql/manager/). Ja zdecydowałem się na ściągnięcie i zainstalowanie serwera MySQL z pliku o nazwie mysql-3.23.49-win.zip. Starsze wersje tej bazy danych (w tym również wersję 3.23) można pobrać ze strony http://downloads.mysql.com/archives.php. W plikach tekstowych BCB6 można znaleźć wzmiankę o przeznaczeniu sterownika dbExpress dla serii MySQL oznaczonej numeracją 3.23.x. Na stronach frimy Borland udało mi się znaleźć ste- rownik do wersji MySQL 4 http://codecentral.borland.com/codecentral/ccweb.exe/lis- ting?id=17739. 454 Część IV ♦ Przegląd technologii baz danych Elementy bazy danych MySQL Proponuję, aby Czytelnicy zdecydowali się na początek na instalację wersji 3.23.x. Po rozpakowaniu pliku mysql-3.23.49-win.zip instalację można uruchomić, wskazując plik setup.exe. Domyślna instalacja dokona się do katalogu c:mysql. Instalacja ta zajmuje na dysku około 28 MB. W dalszym ciągu będę zakładał, że użytkownik zain- stalował serwer MySQL w wersji 3.23 w typowy sposób. MySQL — uruchomienie serwera W standardowej instalacji znajduje się program o nazwie winmsqladmin.exe, który należy uruchomić na wstępie. Po uruchomieniu program ma swój odpowiednik w dolnym prawym rogu ekranu przypominający wyglądem sygnalizator świetlny, który możemy zwykle spotkać na drogach. Wygląd ikony podpowiada nam o stanie działania serwera MySQL. Konieczne jest, aby w ikonie było zapalone zielone światło. Jeżeli ikona ma zapalone światło czerwone, wówczas trzeba sprawdzić, dlaczego serwer nie działa. Pro- gram instalacyjny MySQL działa dość sprawnie i raczej po wykonaniu standardowej instalacji na dysku lokalnym nie ma potrzeby korygowania czegokolwiek. W razie, gdyby po zainstalowaniu programu serwer nie działał, proponuję zajrzeć do pliku manual.hlp, gdzie są opisane szczegóły instalacyjne związane z instalacją dla konkretnych wersji systemów operacyjnych. Po zainstalowaniu serwera MySQL oraz uruchomieniu pro- gramu winmsqladmin.exe przystąpimy do wykonania pierwszych czynności na serwerze bazy danych MySQL. Przy pierwszym uruchomieniu na ekranie pojawia się okno jak na rysunku 19.1. W oknie tym możemy zdefiniować hasło dla domyślnego użytkow- nika — administratora bazy danych, jakim jest użytkownik root. Dla naszych potrzeb skorzystamy z uproszczonej wersji programu pracującego w trybie znakowym o nazwie mysql.exe (położenie pliku — c:mysqlin). Aby zalogować się do serwera MySQL, użyjemy polecenia o następującej składni: O[USNŌJPCYCAJQUVCŌWPCYCAWľ[VMQYPKMCŌR Rysunek 19.1. Okno definiowania użytkownika i hasła administratora Podanie polecenia O[USN uruchomi program, który przedstawi się jako MySQL Monitor. Użycie parametru ŌJ pozwala na podanie komputera (hosta), z którym chcemy się połączyć Rozdział 19. ♦ MySQL i dbExpress 455 (na którym działa nasz serwer MySQL), natomiast parametr podany po W służy do poda- nia nazwy użytkownika. Jeżeli pominiemy ten parametr, zostanie domyślnie wybrany użytkownik, który został podany przy logowaniu się do systemu operacyjnego. Na po- czątku — zaraz po zainstalowaniu — serwer MySQL zna tylko nazwę jednego użyt- kownika o nazwie root. Parametr ŌR informuje o tym, że chcemy na etapie logowania się użyć również hasła. Dla instalacji lokalnej, tak jak w naszym przypadku, wy- starczy podanie polecenia: O[USNŌWTQQV lub po prostu: O[USN (polecenie należy podać po przejściu do katalogu c:mysqlin lub po zapewnieniu widoczności tego katalogu w zmiennej systemowej PATH). Kiedy już użytkownik root będzie miał unikalne hasło, powinniśmy uruchamiać monitor, podając: O[USNŌWTQQVŌR co spowoduje, że zostaniemy zapytani o hasło dla użytkownika root. Zakończenie pracy z programem MySQL Monitor wykonujemy, wydając polecenie: SWKV lub: GZKV Użytkownicy i uprawnienia Dla celów bezpieczeństwa oraz dla wygody własnej oraz użytkowników bazy danych należy utworzyć indywidualne konta użytkowników bazy danych MySQL. Posłużymy się w tym celu poleceniem )TCPV. Polecenie )TCPV może służyć do nadawania uprawnień globalnych, dotyczących bazy danych albo dotyczących tabel lub kolumn. To samo dotyczy polecenia 4GXQMG służącego do odbierania uprawnień. Problemowi nadawania stosownych uprawnień można by poświęcić osobny rozdział, dlatego w tym miejscu zasugeruję dokładne zapoznanie się z możliwościami tych poleceń. Dla naszych celów podam jedynie podstawowe informacje na ten temat. Zmiana hasła administratora Aby zabezpieczyć serwer MySQL przed niepowołanym dostępem, powinniśmy przede wszystkim nadać hasło użytkownikowi root. Operację tę można wykonać na kilka sposobów. Pierwszy sposób. 1. Zalogować się do MySQL, podając: E O[USN DKP O[USNŌWTQQV 456 Część IV ♦ Przegląd technologii baz danych Polecenie to spowoduje uruchomienie programu MySQL Monitor z uprawnieniami administratora. 2. Wpisać i zatwierdzić polecenie: WUGO[USN Polecenie to spowoduje, że baza O[USN, w której są przechowywane informacje o użytkownikach, stanie się bazą aktywną. Potwierdzeniem tego faktu będzie pojawienie się na ekranie napisu: CVCDCUGEJCPIGF 3. Wpisać i wykonać polecenie: 72 #6 WUGTUGV2CUUYQTF2#55914 PGYARCUUYQTF YJGTGWUGT TQQV 4. Utrwalić dokonaną zmianę, podając i zatwierdzając polecenie: (.75*24+8+. ) 5 Drugi sposób: O[USNŌWTQQV WUGO[USN 5 62#55914 (14TQQV NQECNJQUV2#59914 PGYARCUUYQTF Inni użytkownicy Użytkownicy, którzy nie są użytkownikami anonimowymi (ananymous) i jednocześnie nie posiadają uprawnień do zmiany haseł innych użytkowników, mogą dokonać zmiany swojego hasła, podając w programie MySQL Monitor po zalogowaniu się na własne konto polecenie: 5 62#55914 2#59914 PGYARCUUYQTF Definiowanie nowego użytkownika Oto przykład demonstrujący utworzenie nowego użytkownika. Najpierw logujemy się lokalnie jako root: O[USNŌWTQQV lub jeżeli root ma już hasło: O[USNŌWTQQVŌR Po podaniu hasła użytkownika root napiszemy następującą instrukcję: ITCPVCNN QP VQRTCEQYPKM NQECNJQUV i sprawdzamy instrukcją: UJQYITCPVUHQTRTCEQYPKM NQECNJQUV Rozdział 19. ♦ MySQL i dbExpress 457 W efekcie działania powyższych poleceń powstanie użytkownik o nazwie RTCEQYPKM — bez hasła. Użytkownik ten będzie posiadał wszystkie prawa CNN do wszystkich obiektów bazy danych . Wiersz ostatni umożliwia wyświetlenie posiadanych przez nowego użytkownika uprawnień. Odbierzemy teraz wszystkie uprawnienia nowemu użytkow- nikowi: TGXQMG#..=24+8+. ) 5? QP HTQORTCEQYPKM NQECNJQUV Warto sprawdzić, czy rzeczywiście użytkownik utracił wszelkie uprawnienia. Po zalo- gowaniu się jako użytkownik RTCEQYPKM nie powinien on mieć możliwości zmiany domyślnej bazy na O[USN — po wydaniu prze niego polecenia: WUGO[USN pokaże się komunikat od serwera: 4414#EEGUUFGPKGFHQTWUGTŎDQQMU NQECNJQUVŏVQFCVCDCUGUŎO[USNŏ Minimum uprawnień Utworzony użytkownik RTCEQYPKM ma posiadać wystarczające uprawnienia umożli- wiające pracę pracownikowi biblioteki. Aby to konto było w pełni efektywne, użyt- kownik tego konta powinien mieć możliwość korzystania z bazy danych, natomiast na pewno nie powinien mieć możliwości tworzenia czy usuwania obiektów. Nie powinien również mieć możliwości nadawania uprawnień innym użytkownikom. Dlatego skory- gujemy uprawnienia użytkownika RTCEQYPKM w sposób, który zapewni, że będzie on po- siadał możliwie najniższe z możliwych, ale jednocześnie konieczne do pracy uprawnienia. ITCPVUGNGEVKPUGTVWRFCVGFGNGVG QPDKDNKQVGMC VQRTCEQYPKM NQECNJQUV Zanim zaczniemy pracować jako nowy użytkownik, utworzymy jeszcze potrzebne nam do pracy obiekty w postaci tabel. W tym celu powinniśmy jeszcze raz zalogować się jako administrator serwera: O[USNŌWTQQVŌR Po podaniu hasła użytkownika root możemy przejść do dalszego etapu. Na początek możemy podać polecenie JGNR, aby uzyskać informację o tym, z jakiego rodzaju poleceń możemy skorzystać. Program MySQL Monitor jest dosyć prostym programem. Pozwala jednak na wykonanie wszystkich czynności, które będą niezbędne do utworzenia przy- kładowej bazy danych. Program pamięta historię wydanych poleceń, które są dostępne poprzez użycie klawiszy: strzałka w górę i strzałka w dół. Podstawowym poleceniem, którego możemy użyć, jest polecenie 5JQY. Polecenie 5JQY odnosi się do wielu konstrukcji — takich jak baza danych, tabele, kolumny. Oto podstawowe (uproszczone) warianty tego polecenia:  5*19 #6#$#5 5, 5*196#$. 5, 458 Część IV ♦ Przegląd technologii baz danych    5*19 1.7/05(41/PCYCAVCDGNK, 5*19+0 :(41/PCYCAVCDGNK, 5*1956#675, 5*198#4+#$. 5, 5*19=(7..?241 55.+56, 5*196#$. 56#675, 5*19)4#065(14Wľ[VMQYPKM. Polecenia te można uzupełniać o podanie nazwy bazy danych lub tabeli. Na przykład polecenia 5*196#$. 5 można użyć w następujący sposób: 5*196#$. (41/DCCAFC P[EJ=.+- PCYCAVCDGNK?. Wydajmy na początek polecenie: UJQYFCVCDCUGU Polecenie musi zostać zakończone średnikiem. Oto wygląd okna programu MySQL Monitor po wykonaniu się podanego polecenia (rysunek 19.2). Rysunek 19.2. MySQL Monitor — wygląd ekranu po wydaniu polecenia Show Databases Jak widać na rysunku 19.2, serwer przechowuje już informacje o bazach danych o nazwie mysql oraz test. Tworzenie bazy danych Utworzenie nowej bazy danych w MySQL jest proste. Wykonajmy tę czynność, wyda- jąc polecenie: ETGCVGFCVCDCUG$KDNKQVGMC Po zatwierdzeniu polecenia klawiszem Enter na ekranie zobaczymy efekt naszego dzia- łania w postaci informacji tego typu: 3WGT[1-TQYCHHGEVGFUGE Rozdział 19. ♦ MySQL i dbExpress 459 świadczący o tym, że operacja przebiegła prawidłowo. Dodatkowo jest wyświetlony czas, jaki został przeznaczony na wykonanie tego polecenia. Możemy zresztą śmiało jeszcze raz wydać polecenie UJQYFCVCDCUGU, aby przekonać się wizualnie o istnieniu nowo utworzonej bazy danych. Aby pracować z wybraną bazą danych, używamy pole- cenia 7UG. W naszym przypadku polecenie: WUG$KDNKQVGMC spowoduje, że baza danych Biblioteka stanie się domyślnym obszarem pracy. Baza danych Biblioteka powstanie fizycznie (dla domyślnych parametrów) w podkatalogu Data, gdzie jest zainstalowany serwer MySQL. U mnie jest to ścieżka c:mysqldatai- blioteka.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C++Builder 6 i bazy danych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: