Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 003186 24075181 na godz. na dobę w sumie
Windows XP Pro. Nieoficjalny podręcznik - książka
Windows XP Pro. Nieoficjalny podręcznik - książka
Autor: , , Liczba stron: 784
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-871-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystkie informacje o Windows XP Pro,
jakie powinny zostać zamieszczone w dokumentacji użytkownika

Najpopularniejszy system operacyjny na świecie -- Windows XP -- posiada jedną podstawową wadę -- trudno znaleźć szczegółowy i kompletny podręcznik przedstawiający wszystkie jego składniki i możliwości. A tych jest naprawdę wiele. W systemie Windows XP zawarto najlepsze cechy poprzednich wersji Windows, zmieniono interfejs użytkownika i dodano wiele nowych funkcji, o których istnieniu spora część użytkowników nie ma w ogóle pojęcia.

Książka 'Windows XP Pro. Nieoficjalny podręcznik' to kompletny przewodnik po najnowszej wersji tego systemu operacyjnego. Dokładnie opisuje wszystko, co jest związane z korzystaniem z niego. Znajdziesz tu zarówno zagadnienia przeznaczone dla początkujących użytkowników, jak i takie, których znajomość przyda się profesjonalistom. Nauczysz się instalować i konfigurować system, zarządzać komputerem i oprogramowaniem oraz stosować narzędzia systemowe. Przede wszystkim jednak dowiesz się, jak wykorzystać wszystkie możliwości Windows XP Pro.

W tym podręczniku znajdziecie wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o Windows XP, ale nie mogliście znaleźć tego w dokumentacji systemowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows XP Pro. Nieoficjalny podrêcznik Autorzy: David Pogue, Craig Zacker, L.J. Zacker T³umaczenie: Hanna Marczenko, Rados³aw Meryk, Piotr Pilch ISBN: 83-7361-871-6 Tytu³ orygina³u: Windows XP Pro: The Missing Manual, 2nd Edition Format: B5, stron: 784 Wszystkie informacje o Windows XP Pro, jakie powinny zostaæ zamieszczone w dokumentacji u¿ytkownika • Ďrodowisko pracy, okna, ikony i skróty • Komponenty systemu • Praca w sieci i zaawansowane mo¿liwoġci Najpopularniejszy system operacyjny na ġwiecie — Windows XP — posiada jedn¹ podstawow¹ wadê -- trudno znaleĥæ szczegó³owy i kompletny podrêcznik przedstawiaj¹cy wszystkie jego sk³adniki i mo¿liwoġci. A tych jest naprawdê wiele. W systemie Windows XP zawarto najlepsze cechy poprzednich wersji Windows, zmieniono interfejs u¿ytkownika i dodano wiele nowych funkcji, o których istnieniu spora czêġæ u¿ytkowników nie ma w ogóle pojêcia. Ksi¹¿ka „Windows XP Pro. Nieoficjalny podrêcznik” to kompletny przewodnik po najnowszej wersji tego systemu operacyjnego. Dok³adnie opisuje wszystko, co jest zwi¹zane z korzystaniem z niego. Znajdziesz tu zarówno zagadnienia przeznaczone dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników, jak i takie, których znajomoġæ przyda siê profesjonalistom. Nauczysz siê instalowaæ i konfigurowaæ system, zarz¹dzaæ komputerem i oprogramowaniem oraz stosowaæ narzêdzia systemowe. Przede wszystkim jednak dowiesz siê, jak wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoġci Windows XP Pro. • Podstawy obs³ugi systemu • Korzystanie z systemu pomocy • Sk³adniki systemu Windows XP • W³aġciwoġci multimedialne Windows XP • Konfigurowanie systemu za pomoc¹ Panelu Sterowania • Po³¹czenie z internetem • Zabezpieczanie systemu • Korzystanie z poczty elektronicznej i WWW • Instalowanie nowych urz¹dzeñ • Zarz¹dzanie dyskami • Praca w sieci • Praca zdalna W tym podrêczniku znajdziecie wszystko, co kiedykolwiek chcieliġcie wiedzieæ o Windows XP, ale nie mogliġcie znaleĥæ tego w dokumentacji systemowej. Spis treści Spis treści O Autorach ...................................................h...................................................h..19 O Zespole redagującym ...................................................d.......................... 20 Podziękowania ...................................................d....................................... 21 Seria The Missing Manual ...................................................d..................... 21 Wprowadzenie ...................................................h...............................................23 Informacje na temat książki ...................................................d................... 24 Dodatki Service Pack ...................................................d........................... 25 Struktura książki ...................................................d................................. 25 Coś na temat znaków / ...................................................d........................ 26 Podstawowe informacje ...................................................d.......................... 27 Definicja systemu Windows ...................................................d................ 27 Tu rządzi prawy przycisk myszy ...................................................d.......... 29 Kreatory, czyli wywiad z użytkownikiem ................................................ 30 Każde zadanie można wykonać na kilka sposobów .................................. 30 Do wszystkiego wystarczy klawiatura ...................................................d.. 31 Modyfikowanie właściwości mogłoby zająć całe życie .............................. 32 Każde urządzenie wymaga oprogramowania ........................................... 34 To nie miało być przytłaczające ...................................................d........... 34 Nowości w systemie Windows XP ...................................................d.......... 34 Stabilność ...................................................d........................................... 35 Kosmetyczne zmiany ...................................................d.......................... 36 Obrazy, muzyka i filmy ...................................................d....................... 37 Różne dodatki ...................................................d..................................... 37 Porównanie wersji Professional z Home Edition ........................................ 39 Mroczna strona systemu Windows XP ...................................................d.... 40 Luki w zabezpieczeniach ...................................................d..................... 41 Aktywacja (ochrona przed kopiowaniem) ............................................... 41 Kwestie związane z ochroną prywatności ................................................ 43 Formaty danych stosowane przez Microsoft ............................................ 44 Część I Środowisko pracy systemu Windows XP ........................ 45 Rozdział 1. Pulpit i menu Start ...................................................h...................... 47 Logowanie ...................................................d..............................................47 Porównanie domen i grup roboczych ...................................................d....47 Dalsza część procesu logowania ...................................................d...........48 Elementy pulpitu systemu Windows XP ...................................................d.50 Menu Start ...................................................d.............................................51 Start/Wyloguj ...................................................d.........................................52 Start/Wyłącz komputer ...................................................d...........................56 Start/Wszystkie programy ...................................................d.......................59 Start/Uruchom ...................................................d.......................................62 Uruchamianie programu ...................................................d.....................63 Uruchamianie dowolnego programu lub dokumentu ..............................64 Wyświetlanie zawartości dysku ...................................................d............65 Wyświetlanie zawartości katalogu ...................................................d.......65 Wyświetlanie stron internetowych ...................................................d.......66 Start/Wyszukaj ...................................................d.......................................67 Szukanie plików i katalogów ...................................................d................67 Zarządzanie znalezionymi plikami i katalogami .....................................72 Szukanie drukarek ...................................................d...............................75 Szukanie komputerów ...................................................d.........................77 Szukanie osób ...................................................d.....................................78 Przeszukiwanie internetu ...................................................d....................80 Usługa indeksowania ...................................................d..........................81 Start/Pomoc i obsługa techniczna ...................................................d............84 Start/Panel sterowania ...................................................d............................84 Start/Wszystkie programy/Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne ...............................................84 Start/Moje miejsca sieciowe ...................................................d....................85 Start/Mój komputer ...................................................d................................85 Start/Moja muzyka, Start/Moje obrazy ...................................................d....87 Start/Moje bieżące dokumenty ...................................................d................87 Start/Moje dokumenty ...................................................d............................88 Dostosowywanie menu Start ...................................................d..................89 Podstawowe ustawienia menu Start ...................................................d.....90 Dodawanie ikon do menu Start ...................................................d...........93 Usuwanie ikon z menu Start ...................................................d................97 Zmiana nazwy pozycji menu Start ...................................................d.......99 Zmiana sposobu uporządkowania menu Start .........................................99 Rozdział 2. Okna, katalogi i pasek zadań ...................................................h.. 103 Okna systemu Windows ...................................................d.......................103 Panel zadań ...................................................d.......................................105 Pasek eksploratora ...................................................d.............................108 4 S P I S T R E Ś C I Zmiana rozmiaru, przenoszenie i zamykanie okna ............................... 110 Korzystanie z wielu okien ...................................................d.................. 112 Modyfikowanie okien pulpitu ...................................................d............... 113 Widok ikon i listy ...................................................d.............................. 113 Standardowe widoki katalogów ...................................................d......... 119 Jedno i wiele okien ...................................................d............................ 119 Opcje okna dialogowego Opcje folderów ............................................... 120 Paski narzędziowe okien ...................................................d...................... 125 Pasek narzędziowy Przyciski standardowe ............................................ 125 Pasek adresu ...................................................d..................................... 128 Pasek narzędziowy Łącza ...................................................d................... 129 Pasek zadań ...................................................d......................................... 130 Obszar powiadomień ...................................................d........................ 130 Przyciski okien ...................................................d.................................. 131 Pasek narzędziowy Szybkie uruchamianie ............................................ 134 Dostosowywanie paska zadań ...................................................d........... 135 Paski narzędziowe paska zadań ...................................................d............ 137 Pasek narzędziowy Szybkie uruchamianie ............................................ 138 Pasek narzędziowy Pulpit ...................................................d.................. 139 Paski narzędziowe Adres i Łącza ...................................................d........ 139 Pasek narzędziowy Pasek języka ...................................................d........ 139 Modyfikowanie pasków narzędziowych ................................................ 140 Rozdział 3. Porządkowanie obiektów ...................................................h....... 145 Katalogi systemu Windows XP ...................................................d............. 146 Zawartość okna Dysk lokalny (C:) ...................................................d..... 147 Katalog o nazwie konta użytkownika ...................................................d. 150 Nawigacja w oknie Mój komputer ...................................................d..... 152 Nawigacja przy użyciu programu Eksplorator Windows ........................ 153 Ikony ...................................................d...................................................d 156 Zmiana nazw ikon ...................................................d............................ 156 Właściwości ikony ...................................................d............................. 158 Modyfikowanie obrazów ikon ...................................................d............ 163 Kopiowanie i przenoszenie katalogów oraz plików ................................... 164 Wyróżnianie ikon ...................................................d.............................. 164 Kopiowanie ikon metodą przeciągania .................................................. 165 Kopiowanie za pomocą poleceń Kopiuj i Wklej ...................................... 167 Kosz ...................................................d...................................................d.. 168 Przywracanie usuniętych plików lub katalogów .................................... 170 Opróżnianie kosza ...................................................d............................ 171 Dostosowywanie ikony Kosz ...................................................d............. 171 Ikony skrótów ...................................................d...................................... 173 Tworzenie i usuwanie skrótów ...................................................d.......... 174 Odkrywanie prawdziwej tożsamości skrótu .......................................... 174 Uaktywnianie obiektów za pomocą skrótów klawiaturowych ................ 175 Nagrywanie płyt CD z poziomu pulpitu ...................................................d 176 S P I S T R E Ś C I 5 Rozdział 4. Uzyskiwanie pomocy ...................................................h............... 179 Nawigacja w oknie systemu pomocy ...................................................d.....179 Główne okno systemu pomocy ...................................................d..........179 Przeszukiwanie okien systemu pomocy ................................................180 Indeks systemu pomocy ...................................................d....................182 Funkcja Co to jest?, czyli pomoc w oknach dialogowych ...........................183 Pomoc zdalna ...................................................d.......................................184 Pomoc zdalna — śpij spokojnie ...................................................d..........184 Pomoc zdalna za pośrednictwem programu Windows Messenger ..........185 Pomoc zdalna bez użycia programu Windows Messenger ......................189 Uzyskiwanie pomocy od Microsoftu ...................................................d.....192 Część II Komponenty systemu Windows XP ..............................195 Rozdział 5. Programy i dokumenty ...................................................h............ 197 Uruchamianie programów ...................................................d....................197 Przełączanie między programami ...................................................d..........198 Zamykanie programów ...................................................d.........................200 Gdy program się zawiesi ...................................................d.......................201 Zapisywanie dokumentów ...................................................d....................203 Okno dialogowe zapisujące plik ...................................................d.........203 Zapisywanie plików w katalogu Moje dokumenty .................................203 Nawigacja w oknie dialogowym Zapisz jako ..........................................205 Przeglądanie listy przy użyciu klawiatury ..............................................208 Menu rozwijane Zapisz jako typ ...................................................d........208 Zamykanie dokumentów ...................................................d......................209 Okno dialogowe Otwórz ...................................................d.......................209 Przenoszenie danych między dokumentami .............................................210 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie ...................................................d....210 Metoda przeciągania i upuszczania ...................................................d....212 Wstawianie obiektu (OLE) ...................................................d.................215 Eksportowanie i importowanie ...................................................d..........216 Rozszerzenia plików ...................................................d.............................216 Wyświetlanie rozszerzeń plików ...................................................d........218 Kojarzenie rozszerzenia pliku z innym programem ...............................219 Tworzenie własnych powiązań plików z programami ............................220 Zabawa z definiowaniem powiązań plików z programami .....................221 Instalowanie oprogramowania ...................................................d..............224 Lista kontrolna poprzedzająca instalację ...............................................224 Instalowanie oprogramowania z dysku CD ...........................................226 Instalowanie pobranego oprogramowania .............................................227 Oprogramowanie instalowane przez dostawców komputerów ...............227 Instalowanie komponentów systemu Windows ....................................228 Określanie dostępu do programów i ich ustawienia domyślne ...............230 Usuwanie programów ...................................................d...........................232 Uruchamianie programów starszych od systemu Windows XP .................239 6 S P I S T R E Ś C I Programy 16-bitowe ...................................................d.......................... 239 Programy systemu DOS ...................................................d.................... 239 Programy zgodne z systemami Windows 95/2000 i innymi ................... 240 Rozdział 6. Dodatkowe darmowe oprogramowanie ................................... 243 Akcesoria systemu Windows XP ...................................................d........... 243 Ułatwienia dostępu ...................................................d........................... 243 Menu Komunikacja ...................................................d........................... 245 Menu Rozrywka ...................................................d................................ 246 Menu Narzędzia systemowe ...................................................d.............. 246 Książka adresowa ...................................................d.............................. 249 Kalkulator ...................................................d......................................... 250 Wiersz polecenia ...................................................d............................... 251 Notatnik ...................................................d........................................... 252 Paint ...................................................d................................................. 254 Kreator zgodności programów ...................................................d............ 255 Kreator instalacji skanera i aparatu fotograficznego ............................... 255 Synchronizuj ...................................................d..................................... 255 Samouczek systemu Windows XP ...................................................d..... 256 Eksplorator Windows ...................................................d........................ 256 Windows Movie Maker ...................................................d..................... 256 WordPad ...................................................d........................................... 257 Gry dla systemu Windows XP ...................................................d.............. 259 Pozostałe programy ...................................................d.............................. 263 Rozdział 7. Obrazy, dźwięki i filmy ...................................................h............ 265 Obrazy cyfrowe w systemie Windows XP ................................................. 265 Podłączanie aparatu ...................................................d.......................... 265 Trochę zabawy z pobranymi obrazami .................................................. 269 Skanowanie ...................................................d......................................... 275 Windows Media Player ...................................................d......................... 275 Interfejs ...................................................d............................................ 276 Odtwarzanie płyt CD ...................................................d........................ 277 Kopiowanie zawartości płyt CD na dysk twardy .................................... 281 Organizowanie biblioteki muzycznej ...................................................d. 284 Tworzenie własnych płyt CD ...................................................d............ 286 Kopiowanie muzyki lub wideo na przenośny odtwarzacz ....................... 286 Internetowe radio ...................................................d.............................. 288 Filmy DVD ...................................................d....................................... 288 Tworzenie plików WAV przy użyciu programu Rejestrator dźwięku ......... 290 Rejestrowanie nowych dźwięków ...................................................d...... 290 Zastosowanie plików dźwiękowych ...................................................d... 292 Regulacja głośności ...................................................d........................... 292 Windows Movie Maker 2 ...................................................d..................... 293 Lista sprzętu ...................................................d..................................... 294 Podstawowe funkcje programu Windows Movie Maker 2 ...................... 295 Edytowanie wideo ...................................................d............................. 298 S P I S T R E Ś C I 7 Rozdział 8. Panel sterowania ...................................................h..................... 307 Widok kategorii — znaczna zmiana w systemie Windows XP ...................307 Przywracanie klasycznego widoku okna Panel sterowania .....................308 Opcje ułatwień dostępu ...................................................d........................309 Zakładka Klawiatura ...................................................d.........................309 Zakładka Dźwięk ...................................................d..............................311 Zakładka Ekran ...................................................d.................................311 Zakładka Mysz ...................................................d..................................312 Zakładka Ogólne ...................................................d...............................313 Dodaj sprzęt ...................................................d.........................................313 Dodaj lub usuń programy ...................................................d.....................313 Zmień lub usuń programy ...................................................d.................314 Dodaj nowe programy ...................................................d.......................314 Dodaj/Usuń składniki systemu Windows .............................................315 Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne ........................316 Narzędzia administracyjne ...................................................d...................316 Aktualizacje automatyczne ...................................................d...................316 Urządzenia zgodne z technologią Bluetooth .............................................316 Data i godzina ...................................................d......................................320 Ekran ...................................................d...................................................d321 Zakładka Kompozycje ...................................................d.......................321 Zakładka Pulpit ...................................................d.................................323 Przycisk Dostosuj pulpit ...................................................d....................324 Zakładka Wygaszacz ekranu ...................................................d..............328 Zakładka Wygląd ...................................................d...............................331 Zakładka Ustawienia ...................................................d.........................334 Opcje folderów ...................................................d.....................................337 Czcionki ...................................................d..............................................337 Kontrolery gier ...................................................d......................................337 Opcje internetowe ...................................................d................................338 Klawiatura ...................................................d............................................339 Poczta ...................................................d..................................................340 Mysz ...................................................d...................................................d.340 Zakładka Przyciski ...................................................d............................341 Zakładka Wskaźniki ...................................................d..........................342 Zakładka Opcje wskaźnika ...................................................d................343 Zakładka Sprzęt ...................................................d................................344 Połączenia sieciowe ...................................................d..............................345 Kreator konfiguracji sieci ...................................................d......................345 Opcje telefonu i modemu ...................................................d.....................345 Opcje zasilania ...................................................d.....................................345 Zakładka Schematy zasilania ...................................................d.............345 Zakładki Alarmy i Miernik energii (dotyczy laptopów) ..........................347 Zakładka Zaawansowane ...................................................d..................348 Opcje stanu hibernacji ...................................................d.......................349 8 S P I S T R E Ś C I Rozwiązywanie problemów związanych ze stanami wstrzymania i hibernacji ...................................................d..................................... 350 Zakładka APM ...................................................d.................................. 351 Zakładka Zasilacz UPS ...................................................d..................... 351 Drukarki i faksy ...................................................d................................... 352 Opcje regionalne i językowe ...................................................d.................. 352 Zakładka Opcje regionalne ...................................................d................ 352 Zakładka Języki ...................................................d................................. 353 Zakładka Zaawansowane ...................................................d.................. 355 Skanery i aparaty fotograficzne ...................................................d............. 355 Zaplanowane zadania ...................................................d........................... 355 Centrum zabezpieczeń ...................................................d......................... 355 Dźwięk i urządzenia audio ...................................................d.................... 355 Zakładka Głośność ...................................................d............................ 356 Zakładka Dźwięki ...................................................d............................. 356 Zakładki Audio, Głos i Sprzęt ...................................................d............ 358 Mowa ...................................................d...................................................d 358 Zakładka Rozpoznawanie mowy ...................................................d....... 358 Zakładka Tekst na mowę ...................................................d.................. 358 System ...................................................d................................................. 359 Zakładka Ogólne ...................................................d............................... 359 Zakładka Nazwa komputera ...................................................d.............. 359 Zakładka Sprzęt ...................................................d................................ 359 Zakładka Zaawansowane ...................................................d.................. 361 Zakładka Przywracanie systemu ...................................................d........ 363 Zakładka Aktualizacje automatyczne ...................................................d 363 Zakładka Zdalny ...................................................d............................... 363 Pasek zadań i menu Start ...................................................d...................... 364 Konta użytkowników ...................................................d........................... 364 Zapora systemu Windows ...................................................d.................... 364 Połączenie sieci bezprzewodowej ...................................................d.......... 364 Część III Obsługa sieci w systemie Windows .............................365 Rozdział 9. Podłączenie do internetu ...................................................h........ 367 Cztery stopnie gotowości do korzystania z internetu ................................ 367 Podłączenie do sieci ...................................................d.............................. 368 Modemy kablowe i modemy DSL ...................................................d...... 368 Sieci bezprzewodowe ...................................................d......................... 369 Usługodawcy internetowi kontra usługi online ..................................... 371 Zakładanie nowego konta internetowego korzystającego z połączenia telefonicznego ...................................................d............... 372 Ikona połączenia ...................................................d............................... 373 Ręczne definiowanie ustawień połączenia internetowego ......................... 373 Nawiązywanie połączenia przy użyciu modemu telefonicznego ............. 375 S P I S T R E Ś C I 9 Nawiązywanie połączenia przy użyciu modemu kablowego, modemu DSL lub sieci lokalnej ...................................................d......376 Łączenie się z internetem za pomocą modemu telefonicznego ..................378 Ręczne nawiązywanie połączenia ...................................................d.......378 Ikona obszaru powiadomień ...................................................d..............379 Automatyczne nawiązywanie połączenia wdzwanianego .......................380 Rozłączanie ...................................................d.......................................381 Zaawansowane ustawienia modemu ...................................................d....382 Zakładka Reguły wybierania numeru ...................................................d.383 Zakładka Modemy ...................................................d............................386 Zakładka Zaawansowane okna Opcje telefonu i modemu .....................387 Rozdział 10. Bezpieczeństwo, firewalle i dodatek Service Pack 2 ............... 389 Centrum zabezpieczeń ...................................................d.........................391 Firewall systemu Windows i firewalle zewnętrzne .......................................393 Firewall sprzętowy (router) ...................................................d................393 Firewall systemu Windows ...................................................d................394 Inne firewalle programowe ...................................................d................396 Oprogramowanie antywirusowe ...................................................d...........397 Aktualizacje automatyczne ...................................................d...................397 Narzędzia usuwające programy szpiegujące ..............................................401 Inne różne funkcje ...................................................d................................401 Zaawansowane zmiany ...................................................d.....................402 Udoskonalenia wprowadzone w programie Internet Explorer ................402 Blokowanie załączników wiadomości pocztowych .................................405 Blokowanie wyświetlania obrazów ...................................................d.....407 Rozwiązywanie problemów związanych z dodatkiem Service Pack 2 .........408 Rozdział 11. Strony internetowe, czat i wideokonferencje ........................... 411 Internet Explorer ...................................................d..................................412 Paski narzędziowe i podstawowe informacje dotyczące przeglądania stron internetowych ......................................412 Paski narzędziowe programu Internet Explorer .....................................414 Pasek stanu ...................................................d.......................................418 Pasek eksploratora ...................................................d.............................418 Metody wyszukiwania informacji na stronach internetowych ...............418 Wskazówki zwiększające komfort przeglądania stron internetowych .....419 Blokowanie okienek wyskakujących i ukrywających się w tle .................424 Podstawowe opcje programu Internet Explorer ......................................425 Klasyfikator treści ...................................................d..............................431 Windows Messenger ...................................................d.............................434 Usługa .NET Passport ...................................................d.......................435 Lista znajomych ...................................................d................................436 Rozpoczynanie rozmowy ...................................................d...................437 Zabawne czynności wykonywane w trakcie rozmowy ............................439 Komputer PC jako telefon ...................................................d..................442 10 S P I S T R E Ś C I Komputer PC jako wideotelefon ...................................................d........ 443 Udostępnianie programu ...................................................d................... 444 Tablica ...................................................d.............................................. 448 Rozdział 12. Outlook Express 6 ...................................................h................... 451 Konfigurowanie programu Outlook Express ............................................. 451 Wysyłanie wiadomości pocztowych ...................................................d...... 453 Odczytywanie wiadomości pocztowych ...................................................d 461 Przetwarzanie wiadomości ...................................................d................ 462 Odpowiadanie na wiadomości ...................................................d........... 463 Przesyłanie wiadomości dalej ...................................................d............ 465 Drukowanie wiadomości ...................................................d................... 465 Katalogowanie wiadomości ...................................................d............... 465 Flagowanie wiadomości pocztowych ...................................................d.. 467 Otwieranie załączników ...................................................d.................... 467 Reguły wiadomości ...................................................d........................... 469 Konfigurowanie programu Outlook Express ............................................. 472 Zakładka Ogólne ...................................................d............................... 472 Zakładka Czytanie ...................................................d............................ 473 Zakładka Potwierdzenia ...................................................d.................... 473 Zakładka Wysyłanie ...................................................d.......................... 474 Zakładka Redagowanie ...................................................d...................... 474 Zakładka Podpisy ...................................................d.............................. 476 Zakładka Pisownia ...................................................d............................ 476 Zakładka Zabezpieczenia ...................................................d.................. 476 Zakładka Połączenie ...................................................d.......................... 476 Zakładka Konserwacja ...................................................d...................... 477 Grupy dyskusyjne ...................................................d................................ 477 Tworzenie konta ...................................................d............................... 477 Pobieranie listy grup dyskusyjnych ...................................................d.... 478 Wyszukiwanie grup dyskusyjnych i wiadomości ................................... 479 Czytanie artykułów ...................................................d........................... 479 Udzielanie odpowiedzi na artykuły, tworzenie ich i przesyłanie dalej ..... 480 Część IV Podłączanie do systemu Windows XP .........................481 Rozdział 13. Drukowanie, czcionki i faksowanie ......................................... 483 Instalowanie drukarki ...................................................d.......................... 483 Wcześniej zainstalowane drukarki ...................................................d..... 484 Drukarki ze złączem USB ...................................................d.................. 484 Drukarki sieciowe ...................................................d............................. 484 Drukarki na podczerwień oraz ze złączem równoległym i szeregowym .. 485 Ikona drukarki ...................................................d.................................. 488 Drukowanie ...................................................d......................................... 489 Drukowanie w aplikacjach ...................................................d................ 489 Drukowanie z pulpitu ...................................................d....................... 493 Drukowanie w internecie ...................................................d.................. 493 S P I S T R E Ś C I 11 Zarządzanie wydrukami ...................................................d.......................494 Pomysłowe zastosowania drukarki ...................................................d........495 Drukowanie na wysokości 11900 m ...................................................d..496 Udostępnianie drukarki ...................................................d.....................496 Drukowanie do pliku ...................................................d.........................498 Ograniczanie czasu dostępności drukarki ..............................................499 Zastosowanie strony separatora ...................................................d.........499 Zachowywanie zadań wydruku na później ............................................500 Diagnozowanie drukarki ...................................................d......................502 Czcionki ...................................................d..............................................503 Zarządzanie czcionkami ...................................................d....................503 Faksowanie ...................................................d..........................................504 Instalowanie oprogramowania obsługującego faksowanie ......................505 Zanim zaczniesz faksować ...................................................d.................506 Wysyłanie faksu ...................................................d................................507 Odbieranie faksu ...................................................d...............................510 Rozdział 14. Sprzęt ...................................................h...................................... 513 Lista zgodności ...................................................d.....................................514 Podłączanie sprzętu ...................................................d..............................514 Instalacja kart w gniazdach rozszerzeń ..................................................515 Urządzenia zewnętrzne ...................................................d.....................516 Podłączanie nowych urządzeń ...................................................d..............519 Jeśli nie działa technologia Plug and Play .................................................520 Zastosowanie kreatora dodawania sprzętu ............................................522 Podpisywanie sterowników ...................................................d...................524 Menedżer urządzeń ...................................................d..............................525 Czerwone iksy i żółte wykrzykniki: rozwiązywanie konfliktów ..............526 Wyłączanie urządzenia sprzętowego ...................................................d..528 Aktualizacja sterowników za pomocą Menedżera urządzeń ...................528 Przywracanie sterownika ...................................................d...................529 Profile sprzętowe ...................................................d..................................529 Rozdział 15. Łączenie, kompresja i szyfrowanie dysków ............................. 533 Dyski dynamiczne ...................................................d................................533 Jak działają dyski dynamiczne? ...................................................d..........534 Konwertowanie dysku podstawowego na dysk dynamiczny ...................535 Trzy sposoby wykorzystania nieprzydzielonego miejsca na dysku .........538 Tworzenie woluminu łączonego ...................................................d........541 Kompresja plików i folderów ...................................................d.................545 Kompresja NTFS ...................................................d...............................545 Foldery skompresowane (zip) ...................................................d.............547 Szyfrowanie plików i folderów ...................................................d...............549 Korzystanie z systemu EFS ...................................................d................551 Reguły EFS ...................................................d........................................552 12 S P I S T R E Ś C I Rozdział 16. Konserwacja, kopie zapasowe i rozwiązywanie problemów ..... 553 Przywracanie systemu ...................................................d.......................... 553 Punkty przywracania ...................................................d......................... 554 Przywrócenie systemu ...................................................d....................... 556 Oczyszczanie dysku ...................................................d............................. 558 Defragmentator dysków ...................................................d....................... 559 Defragmentacja dysku ...................................................d....................... 560 Kontrola dysków ...................................................d.................................. 563 Zarządzanie dyskami ...................................................d........................... 565 Zmiana litery dysku ...................................................d.......................... 565 Partycjonowanie nowego dysku ...................................................d......... 567 Dysk jako folder ...................................................d................................ 568 Harmonogram zadań ...................................................d........................... 570 Dodawanie zadań do harmonogramu ...................................................d 570 Modyfikowanie zaplanowanych zadań .................................................. 572 Natychmiastowe rozpoczęcie zadania ...................................................d 573 Wstrzymanie wszystkich zaplanowanych zadań ................................... 573 Zatrzymanie pracy Harmonogramu zadań ............................................ 573 Przykład — Defragmentator dysków ...................................................d.. 573 Interpretowanie wyników ...................................................d.................. 576 Kopia zapasowa ...................................................d.................................... 576 Urządzenia kopii zapasowej ...................................................d.............. 577 Tworzenie zadania wykonania kopii zapasowej .................................... 578 Przywracanie plików programem Kopia zapasowa ................................. 582 Aktówka ...................................................d.............................................. 585 Tryb awaryjny i menu startowe ...................................................d............ 586 Część V Życie w sieci ...................................................o................591 Rozdział 17. Konta, uprawnienia i logowanie .............................................. 593 Konta użytkowników ...................................................d........................... 593 Windows XP — system operacyjny o dwóch twarzach .............................. 595 Lokalne konta w stacji roboczej ...................................................d............ 596 Konta administratorów ...................................................d..................... 597 Konta z ograniczeniami ...................................................d..................... 598 Tworzenie nowych kont ...................................................d.................... 598 Edycja konta ...................................................d..................................... 599 Dyskietka resetowania hasła ...................................................d............. 603 Usuwanie kont użytkowników ...................................................d.......... 605 Konto Administrator ...................................................d......................... 606 Konto Gość ...................................................d....................................... 607 Lokalne konta w komputerze należącym do domeny ................................ 607 Tworzenie lokalnego konta dla członka domeny ................................... 608 Lokalni użytkownicy i grupy ...................................................d................... 610 Otwieranie konsoli ...................................................d............................ 610 Tworzenie konta nowego użytkownika ................................................. 611 S P I S T R E Ś C I 13 Grupy ...................................................d................................................612 Modyfikowanie użytkowników i grup ...................................................d615 Konfigurowanie procesu logowania ...................................................d.......616 Użyj ekranu powitalnego ...................................................d...................616 Użyj szybkiego sposobu przełączania użytkowników .............................618 Logowanie ...................................................d............................................620 Identyfikacja użytkownika ...................................................d.................620 Profile ...................................................d..................................................622 Profil All Users ...................................................d..................................622 Profil Default User ...................................................d............................624 Uprawnienia NTFS: jak zabezpieczyć dane ..............................................624 Konfigurowanie uprawnień NTFS ...................................................d.....626 Grupy i uprawnienia ...................................................d..........................628 Kolizje uprawnień ...................................................d.............................630 Rozdział 18. Konfiguracja sieci z grupami roboczymi .................................. 633 Rodzaje sieci ...................................................d.........................................634 Połączenie sieci ...................................................d.................................636 Sieci FireWire ...................................................d....................................639 Instalacja sterowników ...................................................d.........................640 Udostępnianie połączenia internetowego .................................................640 Kreator konfiguracji sieci ...................................................d......................641 Przed kontynuowaniem ...................................................d.....................642 Wybierz metodę połączenia ...................................................d...............643 Wybierz połączenie internetowe ...................................................d........643 Nadaj temu komputerowi nazwę i dołącz opis .......................................644 Nadaj nazwę sieci ...................................................d..............................644 Ustawienia sieciowe gotowe do zainstalowania .....................................644 Prawie gotowe ...................................................d...................................645 Testowanie sieci ...................................................d................................646 Rozdział 19. Domeny sieciowe ...................................................h................... 649 Domeny ...................................................d...............................................649 Czego brakuje grupom roboczym? ...................................................d.....650 Pojęcie domeny ...................................................d.................................650 Active Directory ...................................................d................................651 Bezpieczeństwo domeny ...................................................d....................652 Dołączanie komputera do domeny ...................................................d........652 Pięć różnic pomiędzy sieciami z domenami a sieciami z grupami roboczymi ........................................654 Logowanie ...................................................d.........................................654 Przeglądanie domeny ...................................................d.........................655 Przeszukiwanie domeny ...................................................d....................656 Nadawanie uprawnień członkom domeny ............................................658 Wylogowywanie się i zamykanie komputera .........................................659 14 S P I S T R E Ś C I Rozdział 20. Współdzielenie plików w sieci ................................................. 661 Dostęp do innych komputerów ...................................................d............. 662 Metoda 1.: Moje miejsca sieciowe ...................................................d...... 662 Metoda 2.: Eksplorator Windows ...................................................d....... 664 Metoda 3.: Konwencja UNC (Universal Naming Convention) .............. 665 Praca z plikami w sieci ...................................................d.......................... 665 Na pulpicie ...................................................d....................................... 666 Polecenie Start/Wyszukaj ...................................................d.................. 666 Z poziomu aplikacji ...................................................d.......................... 666 Udostępnione foldery online ...................................................d................ 667 Dostęp do serwerów FTP lub WWW w internecie ................................. 668 Mapowanie udziałów ...................................................d........................... 669 Dwa sposoby udostępniania plików ...................................................d...... 671 Włączanie i wyłączanie prostego udostępniania plików ......................... 674 Proste udostępnianie plików ...................................................d................. 674 Udostępnianie własnych folderów ...................................................d..... 674 Uwagi dotyczące prostego udostępniania plików ................................... 677 Standardowe udostępnianie plików ...................................................d...... 678 Krok 1.: Włączenie udostępniania ...................................................d...... 678 Krok 2.: Ograniczenie dostępu z sieci ...................................................d. 679 Sprytne sztuczki z udostępnianiem ...................................................d... 683 Pliki trybu offline ...................................................d................................. 684 Faza 1.: Włączenie własności plików offline .......................................... 685 Faza 2.: Wybranie plików ...................................................d.................. 686 Faza 3.: Wylogowanie ...................................................d........................ 687 Faza 4.: Praca w trybie offline ...................................................d............ 687 Faza 5.: Wznowienie połączenia z siecią ................................................ 689 Opcje synchronizacji ...................................................d......................... 690 Rozdział 21. Trzy sposoby zdalnej pracy ...................................................h.... 695 Podstawowe informacje o zdalnym dostępie ............................................ 695 Łączenie się bezpośrednie ...................................................d..................... 697 Konfigurowanie hosta ...................................................d....................... 697 Konfigurowanie komputera zdalnego ...................................................d. 699 Nawiązywanie połączenia ...................................................d.................. 700 Wirtualne sieci prywatne ...................................................d...................... 702 Konfigurowanie hosta ...................................................d....................... 703 Nawiązywanie połączenia ...................................................d.................. 704 Zdalny pulpit ...................................................d....................................... 705 Konfigurowanie hosta ...................................................d....................... 705 Nawiązywanie połączenia ...................................................d.................. 707 Skróty klawiaturowe dla tych, którzy się pogubili .................................. 710 Rozłączanie ...................................................d....................................... 710 Dostrajanie pulpitu zdalnego ...................................................d............. 711 S P I S T R E Ś C I 15 Dodatki ...................................................o...................................... 713 Dodatek A Instalacja systemu Windows XP Pro ............................................715 Zanim zaczniesz ...................................................d..................................715 Aktualizacja a instalacja świeżej kopii systemu Windows XP ...................718 Aktualizacja ...................................................d......................................718 Zakup systemu Windows XP ...................................................d.............718 Instalacja świeżej kopii systemu ...................................................d........719 Podwójny rozruch ...................................................d.................................720 Wybór systemu plików ...................................................d.........................721 Instalacja systemu Windows XP ...................................................d...........723 Przygotowania do instalacji ...................................................d...............723 Aktualizacja ze starszej wersji systemu Windows ..................................724 Instalacja systemu Windows XP jako jedynego systemu w komputerze a instalacja z wykorzystaniem własności podwójnego rozruchu ..........726 Kreator instalacji ...................................................d..................................729 Kreator identyfikacji sieciowej ...................................................d..............730 Kreator transferu plików i ustawień ...................................................d......731 Faza 1.: Utworzenie kopii zapasowej plików ..........................................731 Faza 2.: Odtwarzanie plików ...................................................d..............733 Odinstalowywanie systemu Windows XP ................................................735 Usuwanie systemu Windows XP ...................................................d..........735 Usuwanie starszej wersji systemu Windows ............................................736 Dodatek B Menu systemu Windows XP ...................................................h..... 737 Menu Plik ...................................................d............................................737 Otwórz, Otwórz za pomocą…, Podgląd .................................................738 Drukuj ...................................................d..............................................738 Eksploruj ...................................................d...........................................738 Wyszukaj ...................................................d..........................................738 Udostępnianie i zabezpieczenia ...................................................d.........738 Uruchom jako… ...................................................d................................738 Przypnij do menu Start ...................................................d......................739 Wyślij do ...................................................d...........................................739 Nowy ...................................................d................................................739 Utwórz skrót ...................................................d.....................................739 Usuń ...................................................d.................................................739 Zmień nazwę ...................................................d....................................740 Właściwości ...................................................d......................................740 Zamknij ...................................................d............................................740 Menu Edycja ...................................................d........................................740 Cofnij ...................................................d................................................740 Wytnij, Kopiuj, Wklej, Wklej skrót ...................................................d....740 Kopiuj do folderu, Przenieś do folderu ...................................................d741 Zaznacz wszystko ...................................................d..............................741 Odwróć zaznaczenie ...................................................d..........................741 16 S P I S T R E Ś C I Menu Widok ...................................................d........................................ 742 Paski narzędzi ...................................................d................................... 742 Pasek stanu ...................................................d....................................... 742 Pasek eksploratora ...................................................d............................ 742 Miniatury, Przezrocza, Kafelki, Ikony, Lista, Szczegóły ......................... 742 Rozmieść ikony według ...................................................d..................... 742 Wybierz szczegóły ...................................................d............................. 742 Dostosuj ten folder ...................................................d............................ 743 Przejdź do ...................................................d......................................... 743 Odśwież ...................................................d............................................ 743 Menu Ulubione ...................................................d.................................... 743 Dodaj do ulubionych ...................................................d......................... 743 Organizuj ulubione ...................................................d........................... 743 Lista Ulubione ...................................................d.................................. 744 Menu Narzędzia ...................................................d................................... 744 Mapuj dysk sieciowy ...................................................d......................... 745 Odłącz dysk sieciowy ...................................................d......................... 745 Synchronizuj ...................................................d..................................... 745 Opcje folderów ...................................................d.................................. 745 Menu Pomoc ...................................................d........................................ 745 Dodatek C Rejestr ...................................................h........................................ 747 RegEdit ...................................................d................................................ 748 Pięć głównych gałęzi ...................................................d.......................... 749 Klucze i wartości ...................................................d............................... 750 Tworzenie kopii zapasowej rejestru ...................................................d... 751 Kilka przykładów użycia edytora rejestru ................................................. 752 Szybsze menu ...................................................d................................... 752 Częstotliwość działania Kreatora oczyszczania pulpitu ......................... 753 Polecenia Szyfruj/Odszyfruj w menu podręcznym ................................. 753 Naprawdę czysty pulpit ...................................................d..................... 754 Szybsze zamykanie komputera ...................................................d.......... 755 Sko
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP Pro. Nieoficjalny podręcznik
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: