Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 003493 21548586 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik - książka
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-657-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się korzystać ze wszystkiego, co oferuje fotografia cyfrowa

Zamierzasz kupić cyfrowy aparat fotograficzny? A może już go masz? Pora na naukę fotografowania. Wbrew pozorom samo wciśnięcie spustu migawki nie wystarczy do zrobienia dobrego zdjęcia. Trzeba wiedzieć, jakie możliwości posiada aparat, jak skadrować zdjęcie i jak się odpowiednio 'ustawić'. Na szczęście fotografia cyfrową ma tę zaletę, że nieudane zdjęcia można jeszcze uratować, korzystając z możliwości ich obróbki w komputerze. Przeraża Cię ilość zagadnień, które musisz poznać? Nie martw się -- wszystkiego możesz nauczyć się szybko, łatwo i przyjemnie.

Dzięki książce 'Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik' dowiesz się, co zrobić, aby przestać 'klikać' i zacząć robić zdjęcia. Poznasz wszystkie możliwości swojego aparatu, nauczysz się korzystać z programów tematycznych i ręcznych nastaw. Dowiesz się, jak fotografować różne obiekty i jak radzić sobie ze zmiennymi warunkami oświetleniowymi. Przeczytasz także o cyfrowej obróbce zdjęć i ich drukowaniu.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik Autor: Anna Owczarz ISBN: 83-7361-657-8 Format: B5, stron: 168 Naucz siê korzystaæ ze wszystkiego, co oferuje fotografia cyfrowa Zamierzasz kupiæ cyfrowy aparat fotograficzny? A mo¿e ju¿ go masz? Pora na naukê fotografowania. Wbrew pozorom samo wciœniêcie spustu migawki nie wystarczy do zrobienia dobrego zdjêcia. Trzeba wiedzieæ, jakie mo¿liwoœci posiada aparat, jak skadrowaæ zdjêcie i jak siê odpowiednio „ustawiæ”. Na szczêœcie fotografia cyfrow¹ ma tê zaletê, ¿e nieudane zdjêcia mo¿na jeszcze uratowaæ, korzystaj¹c z mo¿liwoœci ich obróbki w komputerze. Przera¿a Ciê iloœæ zagadnieñ, które musisz poznaæ? Nie martw siê — wszystkiego mo¿esz nauczyæ siê szybko, ³atwo i przyjemnie. Dziêki ksi¹¿ce „Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik” dowiesz siê, co zrobiæ, aby przestaæ „klikaæ” i zacz¹æ robiæ zdjêcia. Poznasz wszystkie mo¿liwoœci swojego aparatu, nauczysz siê korzystaæ z programów tematycznych i rêcznych nastaw. Dowiesz siê, jak fotografowaæ ró¿ne obiekty i jak radziæ sobie ze zmiennymi warunkami oœwietleniowymi. Przeczytasz tak¿e o cyfrowej obróbce zdjêæ i ich drukowaniu. (cid:129) Podstawowe parametry aparatu cyfrowego (cid:129) Ogniskowa, g³êbia ostroœci i parametry ekspozycji (cid:129) Kompozycja ujêcia (cid:129) Portrety (cid:129) Fotografowanie architektury, przyrody i zdjêcia nocne (cid:129) Przenoszenie zdjêæ do komputera (cid:129) Edycja i korekcja fotografii (cid:129) Drukowanie zdjêæ IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl fotografia_cyfrowa_!!!spis tresci.qxd 05-01-14 11:42 Page 5 5FEIJHA ?E 4@E= =EKFEIJ=MMHK =?=A(cid:26)OMH?EKM=C(cid:31)F@?=I=KFK =F=H=JK?OBHMAC 4E=HJEAMIOIJ FJO==F=H=JK =JHO?= ME=J?K= ! JH= ==IK EAE ! 9O MEAJ=?=F=H=JKAH=+,EJH+, ! =HJ=F=E(cid:31)?E ,IJ(cid:31)F FHO=EA@M?DBH=JM=FEIKBJCH=BEE =FJHA M=EA=F=H=JK=AAHCE(cid:31) $ =HAIEC=MEE=HAIFHOIO $ 2HCH=OJA=JO?A $ 6HO OFH=?O=FO OIMA $ 4@E= 2AAMOHOIJ=EA(cid:26)EM ?E=F=H=JK M?AKJMHAE=@I=IO?D H=M HA =EAHE=HK@(cid:31)?E= 9E@EAIJHJF@IJ=M=?D?E=(cid:26)I MO JE  ==C(cid:31) E=IJH ?E  ,K(cid:26)=C(cid:31) E=IJH ?E E==F=ME@AE=EA=IJIM=EAMBJCH=BEE ! 5AHEAFAME@AE= 5J=@=H@MAFAME@AE= 9 IEAFAME@AE= # JHM=EAKIJ=MEAAIFO?E EAFH=ME@M=AIFO?= -IFO?=FH=ME@M= 7=JMI EAFH?AIKIJ=ME=E=F=H=AJHMAIFO?E `FHABAHA?=?=IK?OFHABAHA?=FHOIO *H=?AJECF?OFHOKOI=EKM= ?EMAAIFO?E # fotografia_cyfrowa_!!!spis tresci.qxd 05-01-14 11:42 Page 6 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E *==I EAE ! =F= OIM= !! =@HM=EA@(cid:31)?OEKM=(cid:26)==F=H==I(cid:31) !$ *EI E(cid:26)A?H= E(cid:26)A ! =HBJCH=BE=! .JCH=BM=EA EI= 9=EIFI HOIJ=FHCH=MJA=JO?O?D 9OHOIJOM=EAM= ?EM ?E?K ?E15@=KOI=E= HA O?DABAJM $ 4@E=!CAMI=ME@JO? ?A IJKEBJCH=BM=E= /MOJA=J@(cid:31)?E=?OE=IJ=MIE(cid:31)??D?AI KMEA?E=BJCH=BEE 7EA(cid:31)J MOHOIJ=E=M= ?EM ?E ME=J= *=HM=E?D=H=JAH ME=J= EAHKA ME=J=# FO?=K(cid:31)?E= #! 2=OMBJCH=BEE #! =I=@=JHF@E=K # EE=DHOJK ## 2(cid:26) @=O@@=JMOAAAJMFO?EEA?AJH=A #$ 2HAIJHA@=HK?DK # 2AHIFAJOM=# 9O H=@HK # 2KJME@AE= $ H=M=EAEAC=JKH=A E?= $ 9OHOIJ=EAM=HMBJCH=BM=O?D EAJM@==@=E= BJCH=BEEEAFMJ=H=ACE=JK$# 0=HE= =HM $# JH=IJ =HM$# MAOE0ECDAO $$ 9FOM=EA=IJ=JBJCH=BM=O?D EAJM $ 9HEB=JKH= $ @(cid:31)?E=F=H=E?A  $ fotografia_cyfrowa_!!!spis tresci.qxd 05-01-14 11:42 Page 7 5FEIJHA ?E 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE ?OE?H E= O@(cid:31)?E= OOAI?AAFIA ! =?MH?EKM=C(cid:31)F@?=IBJCH=BM=E=K@E 9=EIFI JMHOFHJHAJO 2HJHAJ H@MEIMOEFHJHAJHA=?OO  2A==JKH= ?OE=MOOM= @ HA@(cid:31)?E=EAFM=A ! =BJCH=BM=@EA?E 9=EIFI JMHO@I=A=JO H= H==?MH?EKM=C(cid:31)F@?=IMOOM=E=BJCH=BEE 2KJME@AE=EMOI =F=H=JK 2HOHKEE?DMFOM=?D=H=JAHH= H=K  9=EIFI BJCH=BM=MEAH(cid:31)J= ! .JCH=BM=EA EAJM=H?DEJAJE?O?D 9FOM MEAJAE=EFKJKME@AE==MOC @BJCH=BEE ME=@AMOHOIJOM=EAMOC @KEA =@=KOI=E= =EAHO?DABAJM 2IKEM=EA@AJ=E=H?DEJAJE?O?DM?AKF@HA AE= ?D=H=JAHKBJCH=BM=AC EAJK =BJCH=BM==MEI=AJAHCE?A ,AI? *KH= EAC ! @(cid:31)?E=?AEMEA?HA9=EIFI K?DMO?EKH?O =F? BJCH=BEE # .JCH=BM=EA K@OMEFEM $ .JCH=BM=EA=?D@MI?=$ 9=EIFI BJCH=BM= EAJOMHK?DK 4@E=# 2HAIO=EA@(cid:31)=F=H=JKEE?DFHA?DMOM=EA 7H @AE=MOHOIJOM=A@FHAIO=E=BJCH=BEE =F=H=JK@FKJAH= = AF ?AEMOEIJ=?=@K ?= +OJE=HJ 2HAIO=EA@=O?D=F=H=JK@FKJAH=FH=?K ?AC F@JH IOIJAK9E@MI:2 ! fotografia_cyfrowa_!!!spis tresci.qxd 05-01-14 11:42 Page 8 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E ?DH=BJCH=BEE 5ACHACM=EA@(cid:31) 4@E=$-@O?=BJCH=BEE?OE?H E= O  2?F@@=M=@(cid:31)?E=A@O?E`+AE H@E  =KIK E=HBJCH=BEE  ==@HM=BJCH=BEA 9=EIFI FHIJM= H=O $ =KIK BJCH=BEEABAJ?AHMO?D?K @(cid:31)?E=FHA MEAJAEEA@ MEAJA?OE=IHOCM= IKJEEAFH=ME@MAAIFO?E ! .JCH=BEAFHA MEAJA ! .JCH=BEAEA@ MEAJA !! HA?=HM?OE=KIK MIAEAFHA =HMEAE= IFH=ME= OHO=@(cid:31)?EKIJ=OIE(cid:31) =H@EA(cid:26)OMAE=IO?A !# HA?=FEM !# 7IKM=EAFHA =HMEA !# HA?= =HMF@MC(cid:31)@A=IO?AE= ! =@@=@BJCH=BEEABAJ= =@K ?O=IJIM=EABAI= ! =EAEHMO H=ACBH=CAJKBJCH=BEE E==HKMO H=ACAAAJK@(cid:31)?E= E==HKBH=CAJKBJCH=BEEM?AK==?AJM=E= MO H=ACAAAJK ! =MOIJHOBJCH=BE(cid:31) # 4@E= ,HKM=EA 2HOCJM=EA@(cid:31)?E=@MO@HKKJEAJ==FHIJ=IFH=M= 9EA BJCH=BEE=H@EA? ?OE=KOI= BJCH=BE? = MO@HKM FJO==H@EA? MO@HKK E==H@EA? ?E@(cid:31)?E= # 7IJ=MEAE=@HKM=E= #! ,@=JA+H E= OEAIOIJOMO@HKK@(cid:31)#$ 9FOM=IJIM=E=HA O?DH@=MF=FEAHK =ABAJ?MOMO@HKK # = MO@HKKEA=A(cid:26)OJO@F=FEAHK $ 5HME@$! fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:55 Page 73 4@E= =FFK=HEAIA JA=JOBJCH=BEE ?OE?H E = O@(cid:25)?E= OO AI?AAFIA ME=JJA=JMJHA(cid:13)AO= EAI?= = BJCH=BE=?D AIJ EAMOA C=JO9 MO JMOIF I (cid:27)=KMEA?E=@(cid:31)?EKEA =(cid:27)A MIOIJ ? =I J=?= ) O H EJ@ HA=A(cid:27)OF== I=@OE AJ@OJHAIJ=OFHOFE I=A@FI?ACO?DCHKFJA= JO?O?D EA AIJ JO?D =I=@ MEAA = =H@F=C= F@?=IBJCH= BM=E=9=HJAF=E ==MIA =F=E(cid:31)J== FHA@AMIOIJEIJ IM= O @(cid:31)?E= MOC @=O AI?A AFEAE = H=OC(cid:31) E*J==FH=M @(cid:31) ?(cid:31)IJ H(cid:27)E?= FE(cid:31)@O @(cid:31) ?EAJHAMOMKA=?DMOJ= JO MOC @= ?O ==EAE MO?=EA MOE=  H=E= EAM= ?EMAC EAI?= JHAC HAAIJHKAO K(cid:31) ?EAEE=AH(cid:27)E?OM ?EAF= @=E= ME=J= ?O = FHO=@ EA M= ?EMA @ H=O?D F=H=AJHM AIFO?EE OI J@H E=CE=A A@= @E=AJH=EA EAE= ?D= H=JAH BJCH=BEE 9=HJ =JA F = =I=@O ME K ?A FHO MO OM=EK @(cid:31) FI?ACO?D CHKFJA=JO?O?D ! fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:55 Page 74 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E =?MH?EKM=C(cid:25) F@?=IBJCH=BM=E=K@E 2IJ=?EAK@EAI =?(cid:31)IJIOJA= JABJCH=BEE.JCH=BEAI MOMEA H= FHAM=(cid:27)EA=?EAME(cid:31)IAMH= (cid:27)AEAE MOMK FJ(cid:31)(cid:27)EAIAA?A K C @= ?O?DAE(cid:27)EACH@=K @(cid:31)?E= =?(cid:31) ?EA HA AEA TBJ CH=BM=EAK@E^FHOMKA=O I=HAEA MOOM=EAE?DFH JHAJMA@=M=HJF=E(cid:31)J= JO (cid:27)A FHJHAJ EA AIJ A@O BH KMEA?E=E= K@E = BJCH=BEE E C@OEAFMEEAA =C=JAEM== 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D ?AE= =JK =E =FE= J=EA BHEA = AIJ FHJHAJ HA=?OO KIEI HMEA(cid:27) F=E(cid:31)J= JO (cid:27)A EIJEA @M= H@=A BJCH=BEE K@E @(cid:31)?E= FM=A ?OE J=EA M J HO?D @A MIFFH=?KA ?OEA BJCH=BAH=@(cid:31)?E=JM@K AJ=A ?OE J=EA M FHOF=@K JHO?D EA EIJEAA I?A=HEKI MO@= HA9 JO@HKCEFHOF=@KBJ CH=BK ?OKIEMO==IE(cid:31)?(cid:31)IJ?EAH FEM ?E C@O(cid:27) ?A= = MO@=HAE= E IOJK=?A JHA @=H= IE(cid:31) IFJ= E?EA AACEJAHMA?E 9=EIFI JMHOFHJHAJO 9 FHOF=@K BJCH=BM=E= K@E =H@ M=(cid:27) =I=@ AIJ F=EA @A=) O@(cid:31)?EAFHJHAJMA O K@=A FME @@= EA JO BE O?OMOC @BJCH=BM=AFIJ= ?E =A FHA@A MIOIJE @MEAH?EA @EAM(cid:31)JHA9=(cid:27)AAIJJKJ==FHA AJM=EA MO JMA I M ?E @A=H=== =H@EAFHA?OO AFHA@IJ=MEAEA=F? @(cid:31)?E= A FH=M@EMAC ?D=H=JAHK 6HA = =JA @MEA@EA IE(cid:31) ?AC ME(cid:31)?A I EA BJCH=BM=A 6 =H@ M=(cid:27)A C@O(cid:27) JO MJA@O F=ME IE(cid:31) (cid:27)EM FHA@IJ=MEAE=CM =JK H=OIFI ?KME=HOC@E@(cid:31)?EA =A(cid:27)O =JA @ O = =ME(cid:31)?A EBH=?E @AK AC FHBAIE E =EJAHAIM=E=?D 2HA OM= ? E F= ?D=H=JAHOIJO?A @= EAC ?A?DO I M ?E 2ME +E JHA EJHA ?A?D?D?AIMO@ O=BJCH=BEE=IJ(cid:31)FEAFMEEA A =IJ=MEIE(cid:31)=@F IJHA =F? JHO?D?A?DO?D=H=JAHK IJ= IE(cid:31) AI?A =H@EA ME@?A fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:55 Page 75 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE -AAJ=E=JHA=A(cid:27)OF=@J MH?EKM=C(cid:31)F@?=IFHJHAJM=E= K@EI JME@AE==F=H=JK FJO?O MEAJAEAH=J?AEA JME@AE==F=H=JK 5FI KIJ=MEAE= FIJ=?E J A@A AAAJM = =E =A(cid:27)O MH?E KM=C(cid:31)F@?=IAFHJHAJM=E== HMBJCH=BME=E AC@A ME=A(cid:27)O=KOI=EK==AFIA 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D CABAJK?MAC2MEEE= JAMIFFH=?M=AI E MO= MEAAFH O?DKIJ=MEA@AF FHIO FHO(cid:31)?EA H(cid:27)O?D F FAM ?E EA@ME2=E= 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D # fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:55 Page 76 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E 9I=M= A E@A=@ MO@=J OIKE=FOJHO?M=HJA (cid:28)A=IFM@M=ACME K=AMO@K(cid:28)AEAM=I?=A E =IJIKAI EAJOMIAH JO K IJ=@=H@MO2=E J=HM EA(cid:28) JO(cid:28)AH C=JM=HEA =AFEAMOF=@=M FEAAB=?A 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D EA =A(cid:27)O IFH=M@E I FHBE JHO ?M=HJAH=AB=?AFO?=BHJ= = = MIOIJEA A CM F@EA IE MO(cid:27)A K FKI? E(cid:27)A 9 J=EA IOJK=?E =@=EA @A= AIJEAE=FO=FH (cid:31)BJCH= B== =@=EAJAC@HKCEACAIJ IAHM=?= M =E IFI EAE= IE(cid:31) MOC @JM=HOBJCH=BM=AFIJ=?E EAE= ?FO?(cid:31)=F=H=JK(cid:27)AI F@HA EFAMA?A?DO@A=. JCH=BK ? CHOKAM(cid:31)JHE=IA 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D 9I=M= .JCH=BK ? =H@ EIEAK =H@MO IEAFO?E=F=H=JK (cid:28)==@=JM=HO IJ=J E(cid:28)O@JH J==A(cid:28)O=J KM=(cid:28)=.JCH=BK ? MOIEAFO?E FIJ= ?=F@MO(cid:28) IAEKEAMEAEA@H= E?AKMO@=JE= O?FIJ=?E?O E ?EFE?MAEE= I? EE H@=MO@= IE OEAIA $ fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 77 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE C MH=(cid:27)EM =JE=IJ EA@O MO KAIK(cid:31)?E= @K`AIFKAI AC EAFHOIJ(cid:31)F MOEI F=JHHOIKE=IJH $ IJH ?E =A(cid:27)O JO F=E(cid:31)J= E M H=EAFJHA OKIJ=MEIJH = K @A= =@K ?O IE(cid:31) E(cid:27)A FJO?O 2@?=IBJCH=BM=E=M E(cid:27)AEK K F E(cid:27)AEK=AFIOABAJ@=A =IJIM=EAKFJO?AC (cid:31) 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D @ ?AC @FMEA@EEA MOIJ(cid:31)FK ?ACM BJCH=BEEJH=@O?OAEA OJ @KCEAC EAJOMKM I JAC` #`!#7(cid:27)EME=BJCH= BM=EA ME(cid:31)IO?D@AC ?E @AEA?KAIE(cid:31)MM?=IFHOJ? O A? ?E =F=H=JK 9=@ @K CE?D EAJOMM AIJ == C(cid:31) E= 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D =F=H=JK=IJ(cid:31)FEA=A(cid:27)OIFH=M@E IJH ?=A JM=HO A E ME(cid:31)I= A ?(cid:31) AIJEAIJH==A(cid:27)O=IJ=ME IE(cid:31) =@ @K(cid:27)IO ?=IA JM=H?E= EC=MEE EAIOJMHAFHO IO 2? (cid:27)A JKJ= HMEA(cid:27) KIJ=MEAEA ME(cid:31)IA ?K ?E F=JH HOIKEFMO(cid:27)A MEAJAEA 9EAKBJCH=BMM ?AK MEAJAE= FHJHAJM=A FIJ=?E MOHOIJKA MEAJAEA =IJ=A @OBEK A fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 78 H=@A ME=J= H(cid:27)O?D F H=?D @E= ,FEAH MJA@O =A(cid:27)O @A?O@M=M =E?DC@E=?D= FHIEO@A=@MIFFH=?O .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E E = F? OIK MOFAE= ?AC K FMEAH?DE @ E= ?O?D ME= J AEEKA J EAFJHA A ?EA EA 2M== J FFH=ME JH=IJ H=FO?(cid:31)K(cid:31)?E=MOA= HOIJEAIA @= @A= AIJ ME= J E(cid:31)EA E HFHIA +=IA A@= AFIO ABAJ (cid:27)= KOI= = F? ?AC MOH=EIJAC MEAJAE= 2HO=@A =JKH=A C E(cid:31)EAC ME=J= AIJ J JHA F=@=FHA=@FEAI?AE= 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D *OI MOKIO E=?A *OI MO FAE= ?OJA@= BK?E=FO OIMA@IJ(cid:31)FO?DM =F=H=J=?D?O BHMO?D7(cid:27)EME=MOKIAEA O 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D 9I=M= 2@AK ? =E=H FHJHAJM=E= M FAAHA =A(cid:27)O =FEAHM MO H= EAI?AM JHO@ (cid:31)@EAIE(cid:31)IAI= @(cid:31)?EM== =IJ(cid:31)FEA=F=IE(cid:31) ,MOOM=E=FHJHAJM MFAAHA=AFIAAIJ ME=J FH==F ACFFK@E= =J=(cid:28)AF?DKHA@E HFHIO ME=JA fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 79 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE IJ=?E/@OFIJ=AIJFHJHA JM== FHO K(cid:27)O?EK ME=J= =IJ=AC F @EAAC F= @= ?AC = = AC IO MAJ(cid:31) (cid:27)A IE(cid:31) @=HO J= (cid:27)AA@= FMAJM=HOJ= = JH EA F=@= AF HA@EFHEAEAIA?A (cid:27)AIJ=EA@ MEAJ= ? IFH=ME (cid:27)A ME@?O (cid:31) @EA=EA?EA7EAI?= ? F EA@ MEAJA IJH EAJM=HO E=O=HJM@ AC ?E KEA(cid:27)EME= ?A ACF=MEAEAIE(cid:31)M =@HA (cid:27)AO M ?K@MO IFI KIK ?EAEA JM=HO@A=E IFH=ME(cid:27)AA CJM=H (cid:31)@EAMOC @==EAMOA =JH=?OEA J?AEA J?AEA = CHO MFOM = BJCH=BM= I (cid:31) ` =HM = A I=F?K?EA = E IJFEA @ FH(cid:31)(cid:27)AE=2=JOIJ=MEIMACH @=KJAIJ?D=H=JAHOK ?O @A=`@=A(cid:27)EM IBJCH=BM= E= FIJ=?E M =JKH=O?D @= EA IOJK=?=?D F F@?=I FH=?O K MOF?OK 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D IK =FO OIMA M ?AK @ MEA JAE= EAJK=@K ?ACIE(cid:31)M = @HA AIJ = =?(cid:31) ?EA FHO@=J= M IOJK=?EC@O=FA?=E EAJKB JCH=BM=AC M JO FHOF=@K I O=@KAIE(cid:31)=EA @K(cid:27)A H@ ME=J=FI?AA(cid:27)AEM J=EAIOJK =?E EA K(cid:27)OAO OIK MOKIA C = @(cid:31)?EK =E=IJ I?ACM EAJKJM=HOME@?A (cid:31)@ A@O EAACIJ=JOIOMAJ= 2MEAH?DE= @ E= ?= ME=J ` HOIJ E=O =HJ ` AIJ HMEA(cid:27) @I=O =JAHE=A FAFI= ?O MEAJAEA BJCH=BM=A F 9I=M= 2@?=IFHJHAJM=E= FIJ=?EF=E J= JO= OEAK HM= E J 9 ME K JOKIK E ?EAAI?AOEAF JHA O?DAAAJM IJ=AIE EA=(cid:28)A EA?A6@AAIJ JKJ==M=(cid:28)EAIOJ AIJJO@@=J EA@=JACEAF MEHFH=I= KM=CEC @= ?AC BJCH=BE fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 80 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E 2HJHAJ H@MEIMO E FHJHAJHA=?OO ) OHF? BJCH=BM=EAFIJ= ?E =A(cid:27)O  F= 6O MM?=I FHJHAJ (cid:31)@EACM FAE@MEAH ?EA@EAI M 2=FHJHAJ=E M FJ?O JAC IM= =?AEK EIJEA HMEA(cid:27)JMFHJHAJOM AJ KH=CAKH=FHJHAJOHA=?OA 2HJHAJ H@MEIMO 2HJHAJ H@MEIMOM=OHMEA(cid:27) FHJHAJA M AJKH=CAK J J=E M JHO @A MOIJ(cid:31)FKA M IMO D O 9=(cid:27)A AIJ MIOIJ J ?O IE(cid:31) @== I = =KA ,=JAC JA(cid:27) M=(cid:27)AAIJ= OEAMOOM=JKJ=` J==M FHOF=@KMOO?DFHJHA JM ` E(cid:27)A K F E(cid:27)A 9 = @HAFME= MEA OME@?= E FIJ=@A=E AAAJOJMH ?A J, HAAIJ=JA=IJIM=A E J (cid:27)EMA EAJOM IAH J OK =EAIO@IJ(cid:31)FOM =F=H= ?EAFJO?O= OKOI=ABAJ == =H@EA E(cid:27)O@=IJIM= E= EAJOMKIAH JAC 2HA@ FHOIJ FEAEA @ @(cid:31) J= =M FHOF=@KJH=@O?OACFHJHA JK=A(cid:27)OF=I M FIJ=?E JH ?D?AO KMEA?E = @(cid:31)?EK 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D =JKH=O J?AEK =M@MO 9 @(cid:31)?E=?D JAC H@=K M=(cid:27)A AIJ = OF==EAJOI=AC@A = =A J=(cid:27)A H@MEI AC FH=?O 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 81 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE 9I=M= .JCH=BFMEEAFH=?M= J== OJ?AEAEAMH=?= KM=CE==F=H=JE =EACI=AC = O F=== M?A FH=?O IAHMK A=?DM=EAE =F=E(cid:31)JKMIOIJEA JA AAAJO JHA CO O IJMHO EJAHAIK ? FO?(cid:31)2@?=IB JCH=BM=E= FIJ=?E =A(cid:27)O H E MIOIJ = O FIJ== = M K H= EKM JHOMOKAFH=?(cid:31)K HA =EKAIMAD O@(cid:31)?EAKIEMO C @==JKH=EAEA(cid:27)=@FK ?E= OFHO =D EIJ=MOIJ FE = E M(cid:31)@ E M C=HEJKHA EA (cid:31)@EAJME=HOC@A .JCH=BK ? MA M(cid:31)JHK =A(cid:27)O @ IJIM=F=H=AJHOAIFO?E@F= K ?O?D M E M=HKM MEAJA EMO?D 2HA@ FHOIJ FEAEA @ MOOM=E= @(cid:31) =A(cid:27)O IFH=ME = O @A F?K IE(cid:31) HK EO 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D 6HA =FFHIE = OFMEA@E== IMAFH=?O?OD O=AFEAA EH EJF@?=IFH=?OK =(cid:31)?E= JHAF?D=E=AKM=C(cid:31)2FH  9I=M= .JCH=BK ?M AJ KH=CAKK@EM F@A IOMEAK=A(cid:28)O EA=KM=@A= IJ FK ?AMI=ME 2FEAHMIAEJAHAIK ?MOC @= == ?AJM=A=BJCH= BEE=HI?EE HK@O =?EAAJO?DI ` MI =KJAJO F@HA = E?DMEA E MEAAME E?DDE IJHEEA EI J (cid:28) ?O EJMIOIJ M FH @K=IJI M=EAJACH@=K ABAJKFHOEAIEA?EA= MAHAKJ=JO=JE=IJ A EBJCH=BKAO EAJ M F@AIO MEAK` EAEA=A(cid:28)O ==IFA?=O ==?AJM=EKB=JK HOIHOAJM=HO `@ HAAIJK(cid:28)O E EAC MEAJAE= KHOM= ?ACABAJO IJ=HAE=K IFA?= A==@EE ?= ?A ME=J@OBKH= ==@=A=CME? =FO OIMA?O ME ?EAEAMAMIOIJ E?D@A=?D=F=H= JMAIJJ(cid:28)EMA fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 82 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E =AFIO ABAJ KOI=I MM?=I C@OEA (cid:31)@EAIF@EAM=IE(cid:31) AJKM JHOIJ=EA=?E E(cid:31)JO IFKIJEC=ME) O@FHM=@E@ J=EAIOJK=?E=A(cid:27)OFFHIEI (cid:31) FHJHAJM= = O =(cid:31)= IE(cid:31) FH=? E M E=H(cid:31)(cid:27)EM ?EEAMH=?=== =IKM=CE,OIHAJEA IAHMKO 2HJHAJOHA=?OAI A@O H@= M@(cid:31)FM=O?D9OKAO A M ?AK ==?AE= IJMHAC MOC @K F@HA AE= FAMO?D ?A?D K MOHOIJ=E= @A= @ KJMHAE= FO?E CH=BE?A EAI AME =A BJCH=BM= I =M=(cid:27)EAI H(cid:31)M JACH 9(cid:31)@HK ? F J?AEK M JHO =@KAIE(cid:31)@AIK=O@F MEA@EACFKJKME@AE=(cid:27)= FFHIE @A= O ` @ ?=IK @ ?=IK`IFH=M =I IJH(cid:31)EA @O =@A@EA @FMEA@E AJ MO= @(cid:31)?EA .JCH=BE= ?OBHM= =J(cid:31)=AJ(cid:31)(cid:27)A(cid:27)=@H=KF= = @AME ABAJK FH=?O 6 IFH= ME=(cid:27)AK@EA=MAJ ?O?D(cid:31)JEA F@@= IE(cid:31)BJCH=BM=EK 2HJHAJOHA=?OA 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D @=K@(cid:31)?E=?D@CHOM= =E=(cid:27) HAMEOJO K?AI=EA H= K H=EA ` = H=?AIJEKJM= ?EMIAHA AEA = F? JO?D AAAJM (cid:27)= EAE= @E=AJH=EA ?D= H=JAH @(cid:31)?E= 9IOIJ =A(cid:27)O @ EIFEH=?EE MO H= EBJCH=B=H= J=AJK @A= 9 FHOF=@K JAC 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 83 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE H@=K @(cid:31) EA =C=JA H(cid:31) @ CHOM=@ HOJ=JBJCH=BK ?AC BJCH=BM=O 2A==JKH= ?OE=MOOM=@ HA @(cid:25)?E=EAFM=A @(cid:31)?E= EAFM=A I FHA?EMEA IJMA FHJHAJM 9 E?D FHOF=@K EA EIJEAA I?A=HEKI MO@=HA (cid:27)= H E A =HM M IOJK =?=?D I EIJO?D ?(cid:31)IJ MH(cid:31)? E JOO?D=E M JKEA=M=(cid:27)EA IAAIJJ(cid:27)A OMEA@EA??D?AO IBJCH=BM= E KEA FHAME@OM= HMIOJK=?E=A(cid:27)OHAOCM= 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D =FO OIMAC@O(cid:27)MH=?== KM=C(cid:31)BJCH=BM=O?DI 2=K ?K(cid:27)O?EA EAJOMKIAH JAC =A(cid:27)O F=E(cid:31)J= KIJ=MEAEK FHO IO =FAME= ?O @K(cid:27) C(cid:31) E(cid:31) IJH ?E=OJMH@K(cid:27)=M=HJ = A E?D?AOK(cid:27)O EAJOMKM I JAC KIEO F=E(cid:31)J= @F MEA@EA IJH ?E 6HA = KIJ=ME =EAI?KM JHO(cid:27)AF=ME ! 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 84 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E 9I=M= 2@?=IMOOM=E= JACJOFK@ =A (cid:28)OME F@KM=C B=J(cid:28)AEA=(cid:28)@O ?D?AIJ=KMEA? EO=BJCH=BEE 9 ME K JOM=H JKFHA@EFFHIE FMAEA=BJ CH=BM=EA?D?E=(cid:28) @= I EAIFH=M JAC(cid:28)A?OME ?EA EA=MIAAIJJ (cid:28)EMA@AME =A(cid:28)OIE  MEAMO= EA EAM =E?AKMO KAIBJCH=BE 2MEJKE MEAKEAFHOAO?D IOJK=?E IE(cid:31) BJCH=BM== I = A E BJ CH=BM==FIJ=(cid:27)A OM HK?DK = ?D?AO=IJIM=FJO?O F@AK ?O IE(cid:31) JAC =@=E= FME EA MO== IE(cid:31) ?EAHFEM ?E F ?K?EADKHKH=KEA(cid:31)J ?E FHO?E C=E=KM=CE@EA?=2HO@=A IE(cid:31)JM=I?=F@?=IFHJHAJM= E= EKIEIE?D M=I?= JO?D M @IOMEAK,I=AM J= E?DIOJK=?=?DIFH=M@= IE(cid:31)=F=H= JOK(cid:27)EME= ?AE=(cid:31)CEIMA 2M== A=BJCH=BM=EA A (cid:31)@ ?O @FMEA@EEA EAJOMK M I JACKIEOKIJ=MEHJ E?=IJM=H?E=EC=ME =BJCH=BM=@EA?E .JCH=BM=EA@EA?EAIJA = JACHE KMEA?E=E= FIJ=?E = F ? @(cid:31),=?ACBJCH=BM=EA @EA?E =ME= M I O FK ?EA?(cid:27)I AI?AC CHKF @AE = MO=EA E?D BJCH=BEE MO=C==IJIM=E=@FMEA@E?D JA?DE E FHOCJM=E= .JCH=B 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 85 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE EA? ?E E(cid:27)=E=IE(cid:31)@@A= ` C@O ?D?AO MOFAE =@H I= JM=H @A= IJIKAO MM?=I =ME(cid:31)IO @IJ(cid:31)FO M =F=H=?EA FJO?O E @IKM=E= IE(cid:31) @ EAC C@O A?D?AO KEA ?E M = 9I=M= 4M= @EA?EAE MO =OM=EA=EJAHAIM=E=JO ?MEFMEIFH=ME (cid:28)AF?KAIE IM @EA 2@?=IBJCH=BM=E=@EA?EMOA JHA =@E==IO C@O(cid:27)H=@F IJ= A EAHK?DA M=I?= C@O F?DE(cid:31)JA I = =M 4K?D J AIJJ?M FAE@@=AIFJ=E?  E AAHCE(cid:31) @EA?= = BJCH=BEE .JCH=BK ? @EA?E M HK?DK (cid:27)= KOI=@M=ABAJOT=H(cid:27)AEA^HK ?DK K  H= ?(cid:31) ?EM FHKIO ) O=HEHK?DE EAIFM@M= 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D @HA ?= AC IOMAJ(cid:31) IJIKAO EAIO E(cid:27) =ME(cid:31)IO @IJ(cid:31)FO M =F=H=?EAFJO?O6MH ? FHJHAJ @EA?= =A(cid:27)O J= KIJ=ME =F=H=J= OAC EAJOM==IE(cid:31) = MOI ?E ?K @EA?= =A(cid:27)O =JA FHO(cid:31) K FI=@E @EA? = F@MO(cid:27)IAEK ? (cid:27)A IE(cid:31)===?EAJHK@EAIA E H ? F@ KM=C(cid:31) JAFAH=AJ EAJ HO?D@O?DI A 9I=M= EA@O= EAH=IIE @ BJCH=BM=E== O?D@EA?E` EH ? F@KM=C B=J (cid:28)AIO IE AK @ E EAFJH=BE = @K(cid:28)IO?=IIKFE KM=CE`=F=JHIE M = =MEK H MAIE (cid:28)A?E= O M H=EAFJHA O= EE@A=,EA? A EIE EE= EJAHAIKA=FE  A? ?E=F=H=JK E BJCH=B=`EA @EAIE IJHAIM= 6M A? ?E # fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 86 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E 9I=M= 5JFEA?K ?E15= MFOM=IM @ MO HK?=IK JM=H?E=EC=MEE HE=HKJM HKFHOIOI?ACEAF@?=I EA=AFIO?DM=HKM=JI BAHO?O?D9 J=EAIOJK=?E=A (cid:28)OIJIM=MO(cid:28)I ?K FHKIAE=`?AIJ =H@EAMI==A F@?=I FHJHAJM=E= ?DO = (cid:27)A ?D?AIKOI=IFA?=OABAJ=A (cid:27)O=IJIM=HJE?=IJM=H?E=E C=MEH=MOI ?K =JE=IJ = OKOI=ABAJFHKIAE=`@KCE ?=IJM=H?E=EC=ME EA =C=JAA =?AEA @= KOI= E===AFIAIJH ?E@(cid:31)IO FHKI= ?O?DIE(cid:31)@EA?E=KIJ= MEAEAEAIACJMHKFHOIO =F=H=JKME(cid:31)IAM=HJ ?EB2M= =JEMAM=AMAJK= FO (cid:31)F@?=I=IJ=ME=E=IJH ?E 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D $ .JCH=BK ?@EA?EF@?=I= =MO `EA=A(cid:27)EA@JAC?OAIJJCHK F=?OA@=FIJ=`=A(cid:27)OIJI M===ME(cid:31)I (cid:27)EM @KC CEIMA =F=H=JK 2ME J MO OM= @(cid:31)?E= ME(cid:31)IA @AC 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D ?E?FFEAHMIA`K(cid:27)EMEBJ CH=BM=EA A@ACEAI?=E J= HMMO H=AC@EA?==E ?=A 9I=M= .JCH=BK ?@EA?EJHO= IE =K ?K= OEA=@M= IE M E?DFKME@AE=* @ IE AMM?=I=?DMOM=O =H @EA=JKH=EA fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 87 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE =ME ?AIE(cid:31)CHKFOJ== OFIJ=?EA M =@HAEA OO =H@=A= F @HKCEA ` FIJ=ME IM @(cid:31) @A M FHKI=EKIE(cid:31) KM=C(cid:31)@ EH?O@E(cid:31)EMOAIFM= EKMOH=EIJO?D= =H=AEAMOA E(cid:31)E?D`@E(cid:31)E=IOF=HJE` =HOIMA?E== 9=(cid:27)OAIJMO HFKJKME@AE= .JCH=BK ? =ME ?AIE(cid:31)@EA?E C HO?OJA(cid:27) @KM@HKCEFHOF=@ K J= = O =F=H=J =@M= IE(cid:31) = MOI ?EE?D?K(cid:27)=KOI= ?=EA@EAOABAJ 9=EIFI JMHO@I=A=JO )JAIJA@O =JHK@EAIO?DJA =JM BJCH=BE?O?D AIJ IM EIJOIJK@EKK@EAC?E==E IF I AACFHAAJM=E=MIFI H=JO?O HA=EIJO?O AHJO?O ?OJA(cid:27)EAMEOAIJJ=(cid:27)A@I= O IFH=M@E=A KEA(cid:31)J ?E B JCH=BE?O?D=M=(cid:27)EAIO?O EEA MFOM= ?O = KOI=O ABAJAIJJKJ=`F=IJ=JA?E== @A= ` IJIM=O @ AC =FHA AJM=E=H@= MEAJAE=9 ?AK IBJCH=BM=E= FOMMO?D IJ= JM @A= M=HJ =IJIM= E(cid:31) EA MEAJAEA EAHKMA 5JIK ? J=EH@= MEAJAE=IFH=MEO(cid:27)A FAMA I=HO?E== (cid:31)@ @ =IA EA= (cid:31)@ FHA?D@EIJFEM M ?H=ME(cid:31)IAE C(cid:31) IA?EAEA`IO MAJ= =FHAAJM== M IFI J=AE?OEA@I=E= ?O MIOIJE?D A @AJ=E = HOIKK FE(cid:27)A MEAJAEA IFH=ME= (cid:27)A ?(cid:31) IOMAJE @AE FIJ=A M KHO ?EK9E@?OABH=CAJFHOKM= IJ=EA 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D A E=A(cid:27)O+E=F@HA AEKIJ= JKIOMAJE?OJA(cid:27)==?AEKB=JK HOIHO=?EAAFEAIFH=M@EIE(cid:31) JKJ= IJHA ME=J FHA@EA EA AIJ CAAH=EA =A?=A @ IJIM= E= F@?=I BJCH=BM=E= K@EA C?E==@EAH=EA? H= IK JA ?E E MOH=BEM=AC I=K 9IOIJA@==A(cid:27)O@=EAH ACABAJK)JJEAJOBJCH= BM=EA ?=AC ?E== =A E AC F I?ACO?D BH=CAJM 9OHO IJK ?H= J=(cid:27)AHAMEOJO(cid:27)= fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 88 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E FE(cid:27)AHAMEOJM FIJ=?EBEEH= IFI =@HM=E=FHO?E C=KM=C(cid:31) ME@=@A@AC BH=CAJM?E= = M EAMOO IFI KF=IJO? E= ? AC IJ=J E MOMK ? MH= (cid:27)AEA JHMOE=HM ?E MEAJA EA = IFH=M EAHKK JHAC F=@= O(cid:27)AEA?@EAH=BJ CH=BE(cid:31) @AE=J ?E A@=(cid:27)A AIJ J=FAMAABAJ=EAHO+= EAMOA @@E=KA = MO H= E(cid:31)E@A=EAFHAAJK ?JKH?E= =@AE 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D F@HA =?D=H=JAH=JK=HOIK KFMO(cid:27)A MEAJAEAH=?AHM O@H E=CM @E@AE=@= BJCH=BEE =HM EAMOA @AE =JO=E EA?AHJO?O?D=H= JAH9IOIJJAIJA@=MOM=(cid:27) AE M @ HOI=K=HOIKK 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 89 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE H= H==?MH?EKM=C(cid:25) F@?=IMOOM=E=BJCH=BEE H= H=JA@A KK EO?DJA =JMBJCH=BEE?DO == =H@EA EJOOE FIJ=ME= ?O@K(cid:27)AFA @ FFEIK @= BJCH=BK ?AC = FAM K(cid:27) EAH= @=HO +E IE(cid:31) KMEA?E=@(cid:31)?EK=E =FEAH= ?O@A?DM FEAHIE=?DME@H= H= K`?OJF@?=IMO?EA?EM C H=?D ?O F@?=I HAIK IJ=JEA F HKK IF=?AHKFAIEAEAMO =C==EC@OBJCH=BM=AC EAJK =E F?O I JHA?E?D F@?=I MOOM=E= @(cid:31) .J CH=BK ?O =@KA IE(cid:31) I= = I=  EAJA ?O ME@EA JHO ?D?AKMEA?E=@(cid:31)?EK 9O=EA @ HA BJCH=BEE H= H=K MO=C= ?EAHFEM ?E FO IM ?EFHAO AE== ?=IA= MAJMOIEKBEO?AC=?OF AC=IAHAJ@ HABJCH=BEE H= H=K=J=EMO HOIJ=EK @IJ(cid:31)FO?D H@ M ` AIFO?E MEAJA E= =I=@ JMHAE= FO?E= O=E?DF? FHA== ?D=H=JAH BJ CH=BM=AFHAIJHAEE A CMO JOM EA@O = IJ(cid:31)FO H=A =?DMO?E +E(cid:31)=E ME@=EH F?EAI BJCH=BM=EA =IJ=M IE(cid:31) ? AIJ = M=(cid:27)EAIA M @=O EAI?K 9O H= I EA(cid:27)A?D?AI EFMEA @EA K =AK = ? MH?EI KM=C(cid:31) + +E(cid:31) KHA 9I=M= ,BJCH=BM=E= ME@MM JHO?DM=(cid:28)= AIJ =HM=(cid:28)=IFH M=MO HOIJ=F?DKH FC@ ME I=IE MM?=IEJAIOM HM =@ @FMEA@E = JA FOJ=E= *(cid:31)@EAJIJ=MEEIJJ(cid:31)@(cid:31)?E=A E=I(cid:27)EM FMH=?=E=M J EAI?A H(cid:27)O?D FH=?D H J 9OK@(cid:31)?E=FHOH(cid:27)O MEA JAEKMOA=AFIAABAJO(cid:27) 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 90 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E = KOI= M?AIO H=EA K F OFFK@EA+(cid:31)IJ OM= J= (cid:27)A @=A M=HKE MEAJAEMA @=H= IE(cid:31) JO H= M HK = FHO=@ F@?=I =HJIAC K =@K(cid:27)IAC@E= =A(cid:27)O=IJ=MEIE(cid:31)?OM =@HA ME@EA AAAJO C ?A FHA= =A?AJHAMOM=M =IME @5?ACO?(cid:31)IJ=@= ?D=H= JAH @(cid:31)?E 5 EAEA@O =H@EA MOMAE(cid:27)?= 5FH K EA@O =E=IJ BJCH=B M=E= =IK E(cid:27)O IE(cid:31) @ JMH ?O?DC@HAME FIJ=H=IE(cid:31)AIBJ CH=BM=J== OME@?= O=B= JKH=HO 2KJME@AE= E MOI =F=H=JK 9@ HAFO?E@(cid:31)?E=H= H=MAC E?O IE(cid:31) HMEA(cid:27) FKJ ME@AE= 9=HJ EAE= KIJ=MEA EA =F=H=JK E IAHMM= H(cid:27)E?A M MOC @EAI?AO5FHAEA=E 9I=M= 9BJCH=BEEH= H=MA =H@M=(cid:28)AAIJ= O=MEAH== =FKJJHOFHO?E C=MH EAC FKJK ME@AE= EAE= I?A(cid:31) F@ MC(cid:31)@A BHO =HM EAHKK MEAJAE=(cid:27)=M JA IFI MOAIFM= FEAHMIO 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D F= = JO I=O MOM= K @ EH?O MH=(cid:27)AEA JHA?EAC MOE=HK K F@HA EAAAJO@ACA 2@?=I BJCH=BM=E= H= H=K EAMOA M=(cid:27)= AIJ HMEA(cid:27) MOI  = =EA JHO=O =F=H=J 2HOK?E(cid:31)?EA F@HA E FEAHMIO F= = JHO=EA =F=H=JK =H@ MOI FME KIK  =@HK ` M H=EA FJHA O ` A MOC @= ?O E =@K ?O IE(cid:31) M E @ EI I?ACH= H=K .JCH=BK ? FO ?A HAE M@ IF=@O?OIJHKOE=A(cid:27)OF=E(cid:31)J= @FMEA@E?=IEAJM=H?E=E C=ME ` FMEEA J O @KCE ?=I = MEAJ=E=MOI ?O I fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 91 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE 2HOHKE E?DMFOM =?D=H=JAHH= H=K 6=(cid:27)A FHO HK = EA =C=JAO MFOM = ?D=H=JAH H= H=K 5?ACEA=JKJ==O EJ 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D 9 JOFHOF=@K=A(cid:27)O?OME ?EA FO A IJ=JOMEAK =EA F@ FHA@==F=H=JK= OKE HOO 9I=M= 2HA@EAH?DA E F@?=I KHO=A(cid:28)O =IJIM=@KCE?=IJM=H?E= EC=MEH==?DM=I?AC IJH(cid:28) =FHKIAE=A E= ?D?AI=JHO =M@(cid:31)TM?EA^=IJIKHJE ?=IJM=H?E=EC=ME H= H=?E CAIE(cid:31)EAE= 9 =A(cid:27) ?E@FHO@E= HK E M=HKM FC@ MO?D= EAH=@EAA C ?D=H=JAHK =HM EAH?DK=E FM JH= ?EA KHOMOC @==? EA =H@EA @H==JO?EA E(cid:27)F@?=IIA?ACF FK@E= 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D M=HOI ?AE =HMO`MEI F=IJA MA=JA=IA?EAFAFAAI?O IJA EAAE E (cid:27)?E AIEAE H MA 9I=M= H= H=AJEAFEABJCH= BM=C@OI?AAIJEI= EA EA?OEH=E MEA?HA 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 92 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E H=?AHMA=JE=IJE  EAE EOEA EAIE6 MIOIJ MOMKA IK EA JOMAMH=(cid:27)AEA?EAF=`F@ ?=IC @=E=BJCH=BEEMO =O?D=JA`E E=` A EBJCH=BEA OOMO= AM EEA9OMKAI= HAE= KF=IJO?E= E KHK ?D=E= MO H= E(cid:31) F K @= ?OIO 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 93 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE 9=EIFI BJCH=BM=MEAH(cid:25)J= MEAH(cid:31)J=`=HM@EEA=E = IE @ME KK EA?O ` OM= HM EA(cid:27) ?(cid:31)IJO JA=JA @(cid:31) +A?D JH=FHO@=AIE(cid:31)F@?=IBJCH=B M=E= MEAH J AIJ ?EAHFEM , HA A E =I =JKH(cid:31) MEAH== =IF(cid:31)?EA IFI EAACFHKI= E=IE(cid:31)E =MO=?D) OH E@ HA @(cid:31)?EA =A(cid:27)O FHA@A MIOIJE C IAHMM= 2H=M@(cid:31) ME ? =FAM AEAMEAK+OJAEM (cid:31)@EAE= I=I(cid:31)IFJ=IE(cid:31)M @E 9I=M= 5?ACEA=A(cid:28)OKM=(cid:28)= F@?=I E(cid:28)=E=IE AIJ=JOMA @ IMM JHO?D=@K IE (cid:28)OH=BOMEAH J=JAI =H@ MH=(cid:28)EMA9E@IJ=JOMK@=E?D AIJJEA(cid:28)AMOM=M E?D =CHAI `K@AH= MM?=IIM E?E=A ?E=O IK E MEAH(cid:31)?EA M AC =JKH=O H@MEIK`(cid:27)AJE =MAJAFEA A@= EA JHA = MOA(cid:27)@(cid:27)= F @ AEE = O IBJCH=BM= (cid:27)OH=B(cid:31) EA =A(cid:27)O ME(cid:31)? EC@O =FE= CH@=?DCE?O?D)A F=E(cid:31)J=O`EAMEAF EMEAH JE F@?D@E OJ EI =F=H=JA CEAHA? EH ?=A(cid:27)O= ?DMOM= AFEA? @AC @MEAH J9 IBJCH=BM=EK @EEACMEAH===HMJA C=M ?E=E M CH@EA CE?O EI=F=C= FJO?O @FME=@= ?O EAJOMME @KCEACEIMA A E =EAH=O KMEA?E = BJ CH=BEE HK?D @A= MIOIJ A@ ?OAIJJMEAHAK@MEA?O JA(cid:27) @EEA KIJ=MEAEA MOIEA ?K ?E15FME=IJIM=HJE ?=I JM=H?E= EC=ME E =O JMH ! fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 94 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E 9I=M= ) OF@HA EK =HMEAEA MEAH ?E=(cid:28)=AKEA ?E =JAJHOAIJJH=IJK ?= H E FHOIO?OEMOI M=HJ B? K(cid:27)EME =H(cid:27)AEA HK?DK E KO I=EA@K(cid:27)AC(cid:31) EIJH ?E 9M?=I=A(cid:27)OK(cid:27)JOMO H=@ FMEA@EA EAI?A F?A= = MEAH(cid:31) = =IJ(cid:31)FEA A@ ? AC @E==E=KIJ=MEIJH 9 ?DMEE EA@O FO?= IJH E MEA JAEA (cid:31)@ @FMEA@EA (cid:27)= MO= @(cid:31)?EA =MIA =A(cid:27)O IJ=H= IE(cid:31) J= MO=@HM= @(cid:31)?EA = OMEAH(cid:31)=M=?=  FMEAH?DE(cid:31) =@HK , HAAIJMOAEEM= EAC (cid:31)@AI?ACO .JCH=BK ? =A MEA H(cid:31)J= M E?D =JKH=O J?AEK M=I?= C@O = F@ O H 9I=M= 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D = BJCH=BM=O @A =A(cid:27)O MH?E KM=C(cid:31) = MEA IJIM= ACJMHKFHOIO+(cid:31)IJM=HJ AIJ MEA=IJIM=@K(cid:27)OJMH 2@?=IMOOM= E=@ M CH@EA CE?O? IJ FHAI@ @=BJ CH=BK ?AC(cid:28)A OCH@AEA= JAMEAH J) OMO =FFH=MA @ ?EAFHAIE=J CH@AE==A(cid:28)O FH@ EAJOMK =F=H=JKFHO(cid:28)O AF HA@E @IE=JEKM=C== EAJOME =IJI M=@K(cid:28)OJMH FHOIO= M=HJ B fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 95 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE = M=HJ B@=KOI=E=ABA JK =A C(cid:31) E IJH ?E ? FME MOH(cid:27)E=ACMEAH== J= JOE ?E(cid:31)J== J=(cid:27)A=AMEAH J = J=EA = ?DEE K MEE HIEA ?(cid:31)IJ JHK@ AIJ KMEA? E=@(cid:31)?EK5O IE(cid:31)FHKI= E H=?A JHK@ AIJ A =E @ FM=E= 1IJEAA A@= IFI KIAE=E?D=?DME(cid:31)@JAC= O =IJOCO M AHK?DK 2AC= = 9 FHOF=@K MEAH J @MO?D =A(cid:27)O IJIM= FJO?O F IE=@= ?O?A?DO EAJOMKIJ=@=H@ MAC K IAH JAC .JCH=B M=EA EKIEIE?D F@?=I = =M (cid:27)OME @(cid:31)?EA E FME =FHAAJ M= E?D AAHCE(cid:31) E ?D=H=JAH @(cid:31)?E= MEAH JA @MO?D I =AFIA EA@OBJCH=BKAO E?DMOI ?E JBJCH=BFMEEAA(cid:27)A=F@ @AK EAE`?(cid:27)?=IAJHA =IE(cid:31)F ME(cid:31)?E KEAI?AEK MEAH== = I= O =?EAFIJE=A@=@MO =E=JACH@=KBJCH=BEE=A (cid:27)OFFHIEC F? C@O(cid:27)A@?AIAKIJ=ME=EA MEAH== E IKCEM=EA =F=H=JK AIJ F FHIJK =H @ JHK@A = M= ?EMEA EA (cid:27)EMA A M=(cid:27) MAIJE ME =  BJCH= BM=EA MEAH J @ MO?D M FEAI?AE=?D AIJ M= ?EMA K(cid:27)O?EA =FO OIMA2FEAHMIA=A (cid:27)O F=E(cid:31)J= = O =?DM= @FMEA@E @AC FE(cid:31)@O =F OIM =F=H=JK = FKFEA =HMMEAH(cid:31)J=E K@E OI=FO(cid:27)AJHM=AKI@E # fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 96 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E MH 2 @HKCEA K(cid:27)OM= ? A M(cid:31)JHA =FO OIMA =A(cid:27)O F=E(cid:31)J= IEAHM=EKA ME=J== ?E=(cid:31) K IKBEJ = O KE JM ABAJK ?AHMO?D ?K ?DO = (cid:27)A @(cid:31)?EAMOOM=AAIJ K 9I=M= 9EAA=F=H=JM?OBH MO?DK@IJ FE=BK ? H=MIAHOO?D 6AJHO FH=?O=F=H=JK FM===HAAIJHM= IAHE H=MFHOM?E E JOIFK ?EAE C=ME,E=== ?E COFHAIKMBEK M =F=H=J=?DJH=@O?O O?DA E6M=F=H=J IJ=MOFI=(cid:28)O M J F? M=HJI HOIJ= EAF@?=I BJCH=BM=E= @MO?DMEAH JA2ME==HA AIJHM=ACHK?D =J=F=J?A7(cid:28) EMEJMO=EAEK @ A@A=?E $ fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 97 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE .JCH=BM=EA EAJM=H?DEJAJE?O?D =HM K@OE AM JH = E E?D M(cid:31)JH= I FFK=HO JA= JA @(cid:31) =?DMO?= MEAK IM H(cid:27)H@ ?E M=IOEAFMJ= H=O IJOA 1=?A @@E=K = @ EH?(cid:31) IJ=HA = OJMA KHO E(cid:27)M?AIA K@OE6AEAF MJ=H=O ?D=H=JAH =E =@= K @O E?D IJ=JO H= =JAHE=O JHO?DIJ=OAMO K@M=A` =EA?AC=I`AIJME(cid:31)?@I =O=JAHE=A=@(cid:31)?EA +O =JA KMEA?E=EA K@OM =F? BJCH=BEEAIJJHK@AEA AIJ J =@=EA =JMA =A FHO @F MEA@EA MFH=MEA E HKEAEK JA =JK (cid:27)= I EA JO =@=EA FH=@E EAJO?A?DKAH(cid:27)H@ 2@HA AEA=F? @(cid:31)?E= ?A?DM= ?EMO?D@=@=ACIJOK=H ?DEJAJE?ACH=MOC @K@=A K@ME?(cid:31)IJMOC @= ?A=BJ CH=BE=?DEA?EA=MEA(cid:27)AIFH=ME= JHK@ ?E FJO ?(cid:31)IJ IJM=H= HMEA(cid:27) @FMEA@EA @@=EA FAH IFAJOMO BJCH=BM=EA =H?DE JAJKHOAIJF@ EA= BJCH=B M=EAH= H=K`=EFHOIJ FEO @ MOOM=E= @(cid:31) FME E O IE(cid:31) =IJ=ME ? M @=O K@OK=I=EJAHAIM= O (cid:27)A =EJHOCM= 9=HJ FIJ=ME J FOJ=EA C@O(cid:27) F=C= =IJ= MEIE(cid:31)=@?D=H=JAHA EAJKJ HO ?D?AO IBJCH=BM= 6HA = I EAK ME=@E@=?ACM= EAJA EAJ?D?AOKMEA?E+O@A?O @M= JOACIJ=JB=JKH=?O (cid:27)AHK K?K?E==EAM K @=M =IACME@ 9FOM MEAJAE= E FKJKME@AE= =MOC @BJCH=BEE =ME(cid:31)IO MFOM = MOC @ @(cid:31) K@OMMOMEAH= MEAJAEAH= FKJME@AE=  MEAJAEA1=?AMOC @=F= H== E=IJ= M ?E CK @E= = E=?A? EA@OIJ=AIF fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 98 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E MEJ= ME=J=E AM MOIJ=M IAFMO?D =J=HE EJF @(cid:31)?E= MO=A @M?D H(cid:27)O?D F H=?D@E=E @EAOIFI EA H=IJFEK MEAJAE== K FAEA@EAO?D=H=JAH9=HJ IFH M= F@?=I BJCH=BM= E=FHKE K@MEMOHOIJ= =JKH=A MEAJAEA ` ME=J IA?AK ME=J=?D@ ?A CI?=9 JO?AK=A(cid:27)OKIJ= MEIE(cid:31) =F=H=JAM J=EIFI = OI?A=@M=IE(cid:31) JOK= HKE=E 9 JA IFI (cid:27)= @I=AF@HA EE?DIJ=J 2KJME@AE=ACE==F M@KAM ME(cid:31)I ?EFHOF=@M @E=AJH= E=(cid:31) MOC @K EAJK 9OE= J FHAM=(cid:27)EA AE=OHEAI?AE=FEAHM IACE @HKCEACF=K2EAM=(cid:27) K@O=EM=I?=JOEE JAHAIK ?OE =?(cid:31) ?EA =O @ ?OEAE= M EA ?EA JHK@ ?E (cid:27)A IFH=ME= IBJCH=BM= EA C M J=E IFI = O M = @HAEAF=MEOIE(cid:31)EA K@M A =A(cid:27)O A@= IFH M= 9I=M= MOHOIJ=@JAC?AKCEI M  EAJOMK @KC ?E !# @FMEA@E EAJOMK IAH JAC M BJCH=BEE JH= @O?OA5EAHM=EA EAJOMK @CHOFMEKOI=?EA=M FAHIFAJOM(cid:31) *K@OA = EAHA CHO?DHE=HM= F=@ J (cid:31)@EAMOC @== O=?DME (cid:31)E=FHAMH?EIE(cid:31)@JOK1 JAHAIK ?A ABAJO @=A J F@?=I BJCH=BM=E= MEA(cid:27)M?M = MIA (cid:27)= HMEA(cid:27) IFH M= IBJCH=BM=MO H=O EAJ=H ?DEJAJE?O K@OK = @K ?ACIE(cid:31)=MFHIJEACA E J=MOEIJEAA .JCH=BM=EAMO H= AC EAJKHF? E@MO=E=@ ?E=AB=?A`=MFHIJ 2 EA(cid:28)AIF@A @EAC E(cid:28)AE IBJ CH=BM=C EK IJHE F@H(cid:28)OE J=E, HAAIJMO OM=@ ?E= K@OK H(cid:28)O?DFH=?D@E= HK= J=(cid:28)AM H(cid:28)O?D M=HK=?DFC@ MO?D.JCH=BE=?OBH M=EAAIJJ= IJM==MOO M===F? =F= H=JMJH=@O?OO?D ) ME ?BJCH=BK@ ME`EA(cid:28)=KEAI?= M F=E ?E fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 99 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE ME=@AMOHOIJOM=EA MOC @KEA = @=KOI=E= =EAHO?DABAJM 2@?=I BJCH=BM=E= K@OM =A(cid:27)OMH?EKM=C(cid:31)=MOC @EA = A E = ?D=H=JAH KHMO FKHO (cid:27)= @E(cid:31)E EAK IFJ(cid:31) CM= = H=EA MH=(cid:27)AEA @H==JO KM=I?=C@OJA=JA@(cid:31)?E= AIJFIJ=H=H=JK ?=IE(cid:31)?D=J=K HKEO =K =@A =IA =C@A EA FME =@= H=ME ME @?AKM =@HA=C@OK = MO?D=H=JAHA EEA AIJI=HA HMEAHEA FHOJA ?DKH=E ` F?A= *K@OE BJCH=BM=A M J=E?D M=HK=?D EA MO?D@ =BJCH=BEE OJHOIJEA 2IKEM=EA @AJ=E=H?DEJAJE?O?D M ?AKF@HA AE= ?D=H=JAHK BJCH=BM=AC EAJK 2@?=I BJCH=BM=E= K@OM M=HJHMEA(cid:27)MH=?=KM=C(cid:31)=@A J=AME =A E?D=H?DEJAJKH *=H @ MEAA C A E ME 9I=M= 2HA@FHOIJ FEAEA@MO OM=E=@ K@MEFE M=F=JHIE M IJ=JOM EA =A(cid:27)O (cid:31)JEA  E?D FHA?D@EA EI A OI? ?A` IO@O =E =JE EJF ` M=HJ =F=JHO IE(cid:31) M BEJH F=HO=?OO ==@=O= EAJOMC@O(cid:27)FM= =EAIO@ =IE 2HOBJCH=BM=EK@AJ=E=AFEA IFH=M@= IE(cid:31) =F=H=JO K(cid:27)EME= ?AEAE=EA EAJOMMK J=EA JHAMOFI=(cid:27)AI M FJO? fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 100 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E O @ @K(cid:27)O =HAIEA CEI MA F (cid:31)@ ?O @FMEA@EEA CEIMA M BJCH=BEE JH=@O?OA !`!9OE=J B=JKE(cid:27) I?ACO =H?DEJAJE?A K@O MMO=C= ?(cid:31)IJ@=E?DM= ?E MACKMEA?EAE==IJIM=E=H= EAJOMK M I JAC @K(cid:27)AC K FJO?AC ` MJA@O C@O =@K IE(cid:31) A C@EA MOI = K@OK = JA(cid:27) OJ @K(cid:27)= @A C @E?DEAFM===KMEA? EAEA E?D M EO IFI = EA@O E@EA EAJOMK IAH JAC EAIAC K FJO?AC ` C@O F KEAI?A IJ=O M F EEA =@ AC MA ?EA E =K IFH FMEAH?DE(cid:31) 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 101 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE =BJCH=BM= =MEI=AJAHCE?A ,AI? EACC=?O KH=I EA JO=MEI=EJHAM @FMEA@ E IFI MOHOIJ=A (cid:27)OME= E K=JH=?OE= EAJOFHA@IJ=ME A = @(cid:31)?EK =A HMEA(cid:27) I F=I K ?OE EAJ=E IAHM=?E @ I=A =@= ?OE IE(cid:31) @ KMEA? E=E==F? BJCH=BEE ,AI? AIJ J =MEI JHA (cid:27)A EA CH IE(cid:31) @@E=OM=E= = I?A (cid:31)2HA@AMIOIJE(cid:27)OME= = @= ? =IKE MOH=K9IF=E=AMO C @= @(cid:31)?E=KE?E=IJ=MO=A =H=F@AI?K =@=A E MEA FOI ,AI?=A@A AAAJMBJ CH=BEE(cid:27)AMFOM==A?D=H=JAH E IJ=IE(cid:31) H@EAK(cid:27)EME= ?O 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D FHA==EA@ EH?OH(cid:27)O?DA ?E4=@IOHEMEJ= ?O=FK @AI? H= ?= FHA @AI? EAJ= JH= MOI= M= EA I=K BHOAHIEAC ` @M= @(cid:31)?E== =(cid:27)@A E?DMOM KA@EAAK?K?E=E HA= ?A,AI?(cid:27)AIJ=IE(cid:31)I= M I EA EAJA C@O KMEA?EAE==F? BJ CH=BEE 9 =A(cid:27) ?E @ KIJ= MEA?=IKJM=H?E=EC=ME (cid:27)= FHA@IJ=ME C M F IJ=?E =JHO=O?D M ?EA HFE H==O?D IKC 2EAHMIO ABAJ KOIK K 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 102 .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E 9I=M= .JCH=BK ?F@?=I @AI?KK F=@M EACKEAM@ FK ?E@=?AE= IFH JK9@=K EACC IFM@ M=ACKI@AEA 5?AC KM=C =A(cid:28)OMH?E= EAJOMEA(cid:28)= FME=J= O HF=@AI?KK F=JA EACK=EAC KF=@6=ME ?=A FEAFHA@FHOIJ FEA EA@BJCH=BM= E=F@?=IMIF E=O?DM=HKM FC@MO?D=A =EA =IE JA EAI?A=@=IO J=H=I =MO HOIJ=F=H=I K FFHIJK= F=JHOIE M FHA H?OIJOBEJH==@= O= EAJOMJHO ?DHECFHA@= ?AEAH= IFA?=OM@I?A OFHMEA?==F= H=JF=JHHOIKA FE(cid:28)A *KH= @AI?AME =AAIJHMEA(cid:27)= MEI KHO9OMKA=MH=(cid:27)AEA @O=EEEA =*KH=F@ EA= JM=HOI ?AA OI=ME?AH@EAH= ?AEA =F(cid:27)AIJ=IE(cid:31)JA= JA @(cid:31)?E= 2@?=I A BJCH=BM= E= =A(cid:27)O MH?E KM=C(cid:31) = FH=ME @MA = MEAJAEA @(cid:31)?E= A E F@?=I KHO EA (cid:31)@EA =H@ ?EAA KH @AEA IK(cid:27) ?A @ F E=HK ME=J=M =F=H=?EA (cid:31)@EAMI= OM= =MO(cid:27)A F=H=AJHO = MEA JAE= =A(cid:27)O A IHOCM= 9O= @M=E= =JIBAHO?A =AFEA BJCH=BM= ? 9 J=EA IOJK=?E M=HJ =?M= =F=H=J = IJ=A = IJ=JOMEA2@?=IBJCH=BM=E= O I=ME?=A(cid:27)OKIJ=ME?K = ` 15 = IJH =F=H=JK = EA I? ) ? F=H=AJH=EAI FO?E?(cid:27)EA (cid:31)@A=(cid:27)AIE(cid:31) M JOFHOF=@K=IJIM=EA= IO=AC JMHK FHOIO == M=HJ B FHO =@K(cid:27)IO (cid:27)E MO @ KIJ=MEAE= ?=IEA = MEAJ= ,E,EKFHA ?E.KE.E2I= AOIJIK ?HJE?=I= MEAJ= E=@HKCE`@KCE?=I= MEAJ=E= K(cid:27)@$) OHFA@AI?K OO ?OJAA = @(cid:31)?EK @ HA AIJ A KMEA?E==?EAOJAA EAIJ JEA(cid:27)EMA= =A(cid:27)O==F@ HA AEKFC@OF=K ?AF@?=I MOOM=E= BJCH=BEE MOIJ=H?O K?DMO?E M =@HA BJCH=BM=A I?AO=E AAAJJHO A@OIK IOEAF=KA(cid:27)AF=@=@AI?`K @EJHO= ?O?DM @E=?DF=H=I AF=JHHOIKAFE(cid:27)A?A @AI?A MIO FIJ=?E = @(cid:31)?EK =K(cid:27)AEJF fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 103 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE E= =AFEA  EKJO 2 KIJ=MEAEK MIOIJE?D F=H=AJHM =A(cid:27)OMO=@HM=I?A(cid:31)E K HEIE(cid:31) M ?EAHFEM M ?AEM=EK=FE HK= =JO?DE=IJFACK@AHAEK =?EI IFKIJEC=ME EAC EACAIJJOA=MEIAJAH CE?O?D JHAC KMEA?E=EA = BJCH=BEE FHOIF=H= =ME(cid:31)?A JHK@ ?E 5FM@M=A AIJ J FHA@A MIOIJE MFHM=@=EA FHA EACM @?KE==J(cid:31)(cid:27)AE= ME= J= =F=H=JK ? (cid:27)A O FHO?O EA@ MEAJAE= @(cid:31) =A(cid:27)O JO M JHO EA =KJ=JO?O FH=?O = E M H(cid:31)?O ` BK?(cid:31) HA?E = MEAJ=E= 5FH=M@ M EIJHK?E  9I=M= EA@OF=@= EACEA=A(cid:28)O K(cid:28)OM=@BJCH=BM=E==FO OIMAME=J EA@ EA IE @F=JME EA MEAJEE ?ACEAC IKCE IMAC =F=H=JK M =E IFI (cid:27)=  M ?O A E M CA AIJ @IJ(cid:31)F=9 FHOF=@K EACKJ HO(cid:27)AIJ==HAAIJHM= O FHA =F=H=J OJ ?EA MOIJ=H?O IHOCM= = MEAJAEA  K  -8 FHA@ MO=EA @(cid:31)?E= ? IFM@KA FH= ME@MA @MHM=EA MO C @KI?AO 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D F=E(cid:31)J= FHA@ FHOIJ FEAEA @ BJCH=BM=E== EACK9EAA=F= H=JM ?OBHMO?D FIE=@= ` =HM =AFI FH M ?=IEAE MAC @E= C@O =EA H=O BJCH=BM= I?AO A EACEAM JAK K?O EA EACKCMACE?D D=JAH=AIJM?AIAH= K F AFFK@EA9 JO?=IEA KJHM=EO = BJCH=BEE =?EA ME(cid:31)?AI?ACME(cid:27)F@?=IMO -8 =C -NFIKHA 8=KA =?= M=HJ MEAJ E== M=HJ ?E  -8 =?= @MKHJ E= M=HJ ?E= MEAJAE=A E?=IJM=H?E=EC=ME!IE FHOI=B #$ @= FHA MEAJAEA  -8 J @MKHJA IH?AEA ?=IK @ $ I K @MKHJA EAIAEAJMHKFHOIO@B FMEKOI=FFH=MA= MEAJAEA ! fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 104 1=CA+FOHECDJ ,ECE6K?D .JCH=BE=?OBHM=1KIJHM=OFHAM@E 9I=M= 2@?=I@K(cid:28)ACHK=A (cid:28)OIJ=H=IE JHO==F=H=JM ?EA FAFF@KHJ 2MEJ FH=ME@MFH=?M= =JAHE OM=E=@(cid:31)M FK@EAC@OI ?A AIJ =H@ MOI = EA EA 9=(cid:27)AAIJJ OEABJCH=BM=A I?A=FA?=E = @(cid:31)?E=?D EMO?D F= EA CEA @ HA AIJ FHA@IJ=ME J=EA I?ACOJHAF=(cid:27) @ EH?O(cid:27)A AIJHF?EAFK H=O?DK@E F=H(cid:31) FMIJ= ? F@?=I @@O?D= E==@MHAM H A@EIH K IFA@K fotografia_cyfrowa_szybko-rozdz4.qxd 05-01-13 12:56 Page 105 4@E= =FFK=HEAIAJA=JOBJCH=BEE @(cid:25)?E=?AE M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: