Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 004052 21312811 na godz. na dobę w sumie
Dzielenie tortu. Jak rozdysponować udziały w bezkosztowym start-upie - ebook/pdf
Dzielenie tortu. Jak rozdysponować udziały w bezkosztowym start-upie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1885-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Dowiedz się, jak nie stracić na podziale udziałów w Twojej nowej firmie!

Najważniejszy jest oczywiście pomysł. Jeśli jesteś autorem świetnego pomysłu na firmę, która może podbić świat (albo chociaż uczynić życie przyszłych klientów nieco łatwiejszym), powinieneś wszelkimi siłami dążyć do wcielenia go w życie. Tu pojawia się pytanie, jak to zrobić, gdy konto świeci pustkami. Zawsze możesz wykorzystać do tego mechanizm sprzedawania udziałów w Twojej raczkującej firmie, czyli podzielić tort. Jak to zrobić sprawiedliwie i nie stracić kontroli nad swoim projektem? Jeśli chcesz uniknąć problemów, koniecznie przeczytaj tę książkę!

Książka Dzielenie tortu wyjaśnia, jak obliczyć właściwą wartość udziałów dla każdej z osób zaangażowanych w powstawanie Twojej firmy. Ten niezwykły przewodnik zawiera odpowiedzi na pytania trudne dla początkujących przedsiębiorców i pomaga im rozpocząć działalność w taki sposób, aby mogli odnieść sukces.

Poznaj tajniki pracy profesjonalistów:

Pokrój firmowy tort jak prawdziwy mistrz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Slicing Pie: Funding Your Company Without Funds Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-283-1882-3 Copyright © 2012-2013 by Michael D. Moyer. Illustrations by Michael Moyer. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored, or transmitted by any means— whether auditory, graphic, mechanical, or electronic — without written permission of both publisher and author, except in the case of brief excerpts used in critical articles and reviews. Unauthorized reproduction of any part of this work is illegal and is punishable by law. All brand names and product names used in this book are trademarks, registered trademarks, or trade names of their respective holders. Polish edition copyright © 2016 by Helion SA. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/dzieto Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa ........................................................................... 10 Wst(cid:218)p ................................................................................... 13 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I Rozdzia(cid:239) 1. Krojenie tortu ..................................................... 27 Rozdzia(cid:239) 2. Specfundusz ........................................................ 51 Rozdzia(cid:239) 3. Tworzenie specfunduszu ...................................... 59 Rozdzia(cid:239) 4. Korzystanie ze specfunduszu ................................ 91 Rozdzia(cid:239) 5. Odej(cid:258)cie fachmana ............................................... 97 Rozdzia(cid:239) 6. Magiczna liczba ................................................. 109 Rozdzia(cid:239) 7. Specfundusz — podsumowanie .......................... 115 Rozdzia(cid:239) 8. Dostosowywanie specfunduszu .......................... 119 Rozdzia(cid:239) 9. Zaprzestanie dzia(cid:239)alno(cid:258)ci .................................... 125 Rozdzia(cid:239) 10. Legalizacja ....................................................... 129 Rozdzia(cid:239) 11. Co zrobi(cid:202), aby specfundusz dzia(cid:239)a(cid:239) .................... 139 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Specfundusze w akcji ........................................................... 143 Przypadek: Rowerowy Warsztat Janka, sp. z o.o. ................. 145 Przypadek: DopasujTelefon.com, sp. z o.o. .......................... 153 Przypadek: DopasujTelefon.com, sp. z o.o. — raz jeszcze ..... 159 Przypadek: Lake Shark Ventures, LLC ................................. 161 Zaczynamy .......................................................................... 167 Poleć książkęKup książkę 6 Dzielenie tortu O autorze ............................................................................ 169 S(cid:239)owniczek fachmana ........................................................... 171 Skorowidz ........................................................................... 173 Poleć książkęKup książkę Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I Rozdzia(cid:239) 1. Krojenie tortu Alokacja udzia(cid:239)ów, nazywana równie(cid:285) „krojeniem tortu”, jest trudna. Mo(cid:285)e, o czym ju(cid:285) pisa(cid:239)em, nie tylko doprowadzi(cid:202) do nie- odwracalnych szkód w istotnych relacjach biznesowych, ale tak(cid:285)e w ogóle uniemo(cid:285)liwi(cid:202) dobrej (poza tym) firmie rozpocz(cid:218)cie dzia- (cid:239)alno(cid:258)ci. Aby wiedzie(cid:202), jak pokroi(cid:202) tort, musisz najpierw zrozumie(cid:202) kilka kwestii dotycz(cid:200)cych samego tortu. W przeciwie(cid:241)stwie do szarlotek, torty udzia(cid:239)ów mog(cid:200) rosn(cid:200)(cid:202) i rosn(cid:200)(cid:202), i rosn(cid:200)(cid:202). Wszystkie torty s(cid:200) równe Na pocz(cid:200)tku wszystkie torty nie maj(cid:200) (cid:285)adnej warto(cid:258)ci. Zaczynaj(cid:200) si(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie jako pomys(cid:239). Siedzi sobie jaki(cid:258) facet przy biurku lub w metrze albo w (cid:239)ó(cid:285)ku czy w samochodzie, pod prysznicem, w samolocie albo w jakiej(cid:258) sali, przy obiedzie lub gdzie indziej, Poleć książkęKup książkę 28 Dzielenie tortu a jego umys(cid:239) b(cid:239)(cid:200)dzi; facet my(cid:258)li o problemie i jego sprytnym rozwi(cid:200)zaniu. Prawd(cid:218) mówi(cid:200)c, tak sprytnym, (cid:285)e móg(cid:239)by z tego by(cid:202) (cid:258)wietny biznes. Im d(cid:239)u(cid:285)ej facet my(cid:258)li o sprytnym pomy(cid:258)le, tym g(cid:239)(cid:218)bsze staje si(cid:218) jego przekonanie, (cid:285)e do zarobienia s(cid:200) pieni(cid:200)dze. Zaczyna si(cid:218) ekscytowa(cid:202). A nied(cid:239)ugo potem jest absolutnie przekonany, (cid:285)e tylko kilka lat dzieli go od przej(cid:258)cia na wcze(cid:258)niejsz(cid:200) emerytur(cid:218). Je(cid:285)eli z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki mia(cid:239)by(cid:258) nie zapami(cid:218)ta(cid:202) niczego, zapami(cid:218)taj chocia(cid:285) to: wszystkie torty, a tym samym udzia(cid:239)y, w chwili swojego powstania s(cid:200) nic niewarte. Torty to zasadniczo pomys(cid:239)y, a pomys(cid:239)y s(cid:200) na pocz(cid:200)tku praktycznie bezwarto(cid:258)ciowe. Zdarza si(cid:218) a(cid:285) nazbyt cz(cid:218)sto, i(cid:285) niedoszli przedsi(cid:218)biorcy bywaj(cid:200) tak g(cid:239)(cid:218)boko przekonani o prze(cid:239)omowo(cid:258)ci swoich pomys(cid:239)ów, (cid:285)e trzymaj(cid:200) je pod kluczem i nie mówi(cid:200) o nich nikomu z obawy, (cid:285)e zostan(cid:200) skradzione. Widzia(cid:239)em co(cid:258) takiego wielokrotnie. Kto(cid:258) nawi(cid:200)zuje do wspania(cid:239)ego pomys(cid:239)u, ale gdy zostanie o ten(cid:285)e pomys(cid:239) zapytany, zaczyna zachowywa(cid:202) si(cid:218) dziwnie i staje si(cid:218) tajemniczy. Zna(cid:239)em kiedy(cid:258) cz(cid:239)owieka, który przez ca(cid:239)e lata trzyma(cid:239) w tajem- nicy pomys(cid:239) dotycz(cid:200)cy nowego typu p(cid:218)dzla. Wreszcie, po wielu namowach, opowiedzia(cid:239) mi o nim. „Fajnie” — stwierdzi(cid:239)em. Powie- dzia(cid:239)em, (cid:285)e znam paru go(cid:258)ci, którzy mog(cid:200) mu pomóc rozwin(cid:200)(cid:202) nieco ten pomys(cid:239), a on zgodzi(cid:239) si(cid:218), (cid:285)ebym im o nim opowiedzia(cid:239). Po tygodniu wróci(cid:239)em z prototypem p(cid:218)dzla, który dzia(cid:239)a(cid:239) dok(cid:239)ad- nie tak, jak powinien. Wystarczy(cid:239)o kupi(cid:202) maszyny i surowce, zorganizowa(cid:202) (cid:239)a(cid:241)cuch dostaw, rozpocz(cid:200)(cid:202) produkcj(cid:218), wykreowa(cid:202) mark(cid:218), stworzy(cid:202) plan marketingowy, zbudowa(cid:202) zespó(cid:239) sprzeda(cid:285)y, zebra(cid:202) pieni(cid:200)dze i zro- bi(cid:202) milion innych rzeczy, (cid:285)eby pomys(cid:239) nabra(cid:239) warto(cid:258)ci. Jednak pomys(cid:239)odawca chyba nie chcia(cid:239) ich robi(cid:202), bo prototyp pozostawa(cid:239) zamkni(cid:218)ty gdzie(cid:258) w szafie. Nawiasem mówi(cid:200)c, nie zamierzam tutaj nikogo krytykowa(cid:202). Ten cz(cid:239)owiek ma, jak wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi, lepsze i wa(cid:285)niejsze rzeczy do zrobienia ni(cid:285) budowanie od podstaw firmy produkuj(cid:200)cej p(cid:218)dzle. Czasami firmy p(cid:239)ac(cid:200) za pomys(cid:239)y; p(cid:239)atno(cid:258)ci te maj(cid:200) jednak na ogó(cid:239) charakter op(cid:239)at licencyjnych, wyp(cid:239)acanych z pewnym wyprze- Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 29 dzeniem. Op(cid:239)aty licencyjne oznaczaj(cid:200), (cid:285)e pomys(cid:239) startupu zosta(cid:239) doceniony, a wyp(cid:239)aca si(cid:218) je po udanej realizacji tego pomys(cid:239)u. Spo- sób wykorzystywania op(cid:239)at licencyjnych omówi(cid:218) dalej, zapami(cid:218)- taj po prostu, (cid:285)e firmy rzadko, o ile w ogóle, p(cid:239)ac(cid:200) za sam pomys(cid:239) spisany na skrawku papieru. Pomys(cid:239) musi by(cid:202) bardziej dopraco- wany, a w jego dokumentacji powinny si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) analiza rynku, prototyp, biznesplan czy patent. W takich przypadkach kupo- wany jest nie pomys(cid:239), kupowana jest okazja biznesowa, której ten pomys(cid:239) jest elementem. Pomys(cid:239)y same w sobie s(cid:200) prawie bezwarto(cid:258)ciowe. Nabieraj(cid:200) warto(cid:258)ci dopiero wtedy, gdy upieczemy z nich tort. Je(cid:258)li po upie- czeniu tortu oka(cid:285)e si(cid:218), (cid:285)e kto(cid:258) jest sk(cid:239)onny zap(cid:239)aci(cid:202) za pomys(cid:239), a my stwierdzamy, (cid:285)e mo(cid:285)emy wcieli(cid:202) go w (cid:285)ycie za mniej, ni(cid:285) ten kto(cid:258) chce zap(cid:239)aci(cid:202), to w takiej sytuacji (i tylko wtedy) kreujemy warto(cid:258)(cid:202). Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e istniej(cid:200) opowie(cid:258)ci o facecie, który wynalaz(cid:239) takie ma(cid:239)e plastikowe co(cid:258), co wykorzystuj(cid:200) pizzerie, aby pizze nie zosta(cid:239)y zgniecione w pude(cid:239)kach, i dzi(cid:218)ki temu zarobi(cid:239) miliony. Albo o kobie- cie, która wynalaz(cid:239)a „wihajster” i uda(cid:239)a si(cid:218) na emerytur(cid:218) na Hawaje. Takie historie to albo miejskie legendy, albo przypadki niezwykle rzadkie. Tak czy inaczej, prawdopodobie(cid:241)stwo, (cid:285)e przydarzy si(cid:218) to Twojemu pomys(cid:239)owi, jest minimalne. Jak wycenia si(cid:218) tort Okre(cid:258)lanie warto(cid:258)ci firmy (tortu) mie(cid:258)ci si(cid:218) raczej w kategoriach sztuki ni(cid:285) nauki. Dla ju(cid:285) funkcjonuj(cid:200)cych firm inwestorzy wyko- rzystuj(cid:200) ró(cid:285)norodne narz(cid:218)dzia. Najpopularniejsze wska(cid:283)niki warto- (cid:258)ci firm opieraj(cid:200) si(cid:218) na przep(cid:239)ywach pieni(cid:218)(cid:285)nych, przychodach i zyskach. Ludzie kupuj(cid:200) torty, poniewa(cid:285) s(cid:200) aktywami lub kupuj(cid:200)cy uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e aktywami si(cid:218) stan(cid:200). Sk(cid:239)adnik aktywów to co(cid:258), co przynosi dochód. Warto(cid:258)(cid:202) tortu opiera si(cid:218) g(cid:239)ównie na wysoko(cid:258)ci dochodu, jaki jest w stanie wygenerowa(cid:202). Poniewa(cid:285) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) jest niepewna, Poleć książkęKup książkę 30 Dzielenie tortu kwestia generowania przysz(cid:239)ego dochodu obci(cid:200)(cid:285)ona bywa mnó- stwem spekulacji, a wobec tego warto(cid:258)(cid:202) tortu mo(cid:285)e si(cid:218) znacz(cid:200)co ró(cid:285)ni(cid:202) w zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, kto go obserwuje. Je(cid:258)li Twoja firma nie przynosi dochodu, mo(cid:285)esz oszacowa(cid:202) war- to(cid:258)(cid:202) jej odsprzeda(cid:285)y w oparciu o aktywa bazowe, takie jak budynki, maszyny, zapasy itp. Bywa to przydatne, gdy firma w danym momencie nie generuje dochodu albo jej w(cid:239)a(cid:258)ciciele uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e ten dochód jest mniejszy ni(cid:285) warto(cid:258)(cid:202) odsprzeda(cid:285)y. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) transakcji na wczesnym etapie istnienia firm, o któ- rych wiem, koncentruje si(cid:218) na aktywach w funkcji dochodu. Ma to miejsce zw(cid:239)aszcza w przypadku firm sektora technologicznego, które zwykle nie posiadaj(cid:200) (cid:285)adnych rzeczywistych aktywów. Wyp(cid:239)ata W okre(cid:258)lonym momencie Twoja firma jest warta tyle, za ile mo(cid:285)esz j(cid:200) sprzeda(cid:202). Je(cid:258)li moje stoisko z lemoniad(cid:200) konsekwentnie gene- ruje zysk w wysoko(cid:258)ci 1000 z(cid:239) rocznie, mog(cid:218) uzna(cid:202), (cid:285)e zamiast cze- ka(cid:202) ca(cid:239)y rok na ten 1000 z(cid:239), wola(cid:239)bym mie(cid:202) troch(cid:218) pieni(cid:218)dzy ju(cid:285) teraz. Wobec tego znajduj(cid:218) kogo(cid:258), kto chcia(cid:239)by w celach zarobko- wych prowadzi(cid:202) stoisko z lemoniad(cid:200) i zarabia(cid:202) 1000 z(cid:239) rocznie lub wi(cid:218)cej, je(cid:258)li uwa(cid:285)a, (cid:285)e potrafi handlowa(cid:202) lemoniad(cid:200) lepiej ni(cid:285) ja. Informuj(cid:218) go, (cid:285)e firma jest warta 5000 z(cid:239), bo uwa(cid:285)am, (cid:285)e rynek nie zmieni si(cid:218) specjalnie, a nawet wzro(cid:258)nie (globalne ocieplenie mo(cid:285)e sprawi(cid:202), (cid:285)e ludzie b(cid:218)d(cid:200) spragnieni) w ci(cid:200)gu najbli(cid:285)szych pi(cid:218)ciu lat, wi(cid:218)c zyski powinny pozosta(cid:202) takie same. Mój poten- cjalny kontrahent uwa(cid:285)a, (cid:285)e rynek si(cid:218) zmieni (pojawi si(cid:218) stoisko z mro(cid:285)on(cid:200) herbat(cid:200) za rogiem), wi(cid:218)c oferuje mi 3000 z(cid:239). Ja si(cid:218) zgadzam. W(cid:239)a(cid:258)nie sprzeda(cid:239)em swój tort za 3000 z(cid:239). Bior(cid:218) fors(cid:218) i w nogi. W tym przypadku kto(cid:258) po prostu kupi(cid:239) ode mnie ca(cid:239)y tort, a ja dokona(cid:239)em wyp(cid:239)aty, czyli wyj(cid:200)(cid:239)em pieni(cid:200)dze z firmy. Tort nale(cid:285)y Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 31 ju(cid:285) do kogo(cid:258) innego. Mój udzia(cid:239) w torcie wynosi 0 , a udzia(cid:239) nabywcy to 100 . Tak(cid:200) transakcj(cid:218) okre(cid:258)la si(cid:218) tak(cid:285)e jako „wyj(cid:258)cie”. Inwestorzy zawsze opowiadaj(cid:200) o strategiach wyj(cid:258)cia, bo chc(cid:200) wiedzie(cid:202), w jaki sposób powinni dokona(cid:202) wyp(cid:239)aty pieni(cid:218)dzy z firmy i osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) zwrot z inwestycji. Prawd(cid:218) mówi(cid:200)c, wszyscy w(cid:239)a(cid:258)ci- ciele udzia(cid:239)ów chc(cid:200) wiedzie(cid:202), w jakich okoliczno(cid:258)ciach ich udzia(cid:239)y zostan(cid:200) wyp(cid:239)acone. Wyp(cid:239)ata bywa równie(cid:285) przydatna, gdy chcemy wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) kogo(cid:258) z firmy. Je(cid:285)eli jestem w(cid:239)a(cid:258)cicielem 90 firmy, a Ty 10 i zga- dzamy si(cid:218), (cid:285)e warto(cid:258)(cid:202) firmy wynosi 100 z(cid:239), móg(cid:239)bym da(cid:202) Ci 10 z(cid:239) i zabra(cid:202) Twoje udzia(cid:239)y. W ten sposób zamieni(cid:239)by(cid:258) swoje udzia(cid:239)y na gotówk(cid:218) i zosta(cid:239)by(cid:258) sp(cid:239)acony. Nie jest niczym niezwyk(cid:239)ym sp(cid:239)acanie udzia(cid:239)owców, którzy posiadaj(cid:200) niewielkie pakiety udzia(cid:239)ów i nie s(cid:200) ju(cid:285) zaanga(cid:285)owani w prowadzenie firmy. Wp(cid:239)ata W wielu przypadkach (prawie zawsze) firmom zale(cid:285)y na podnie- sieniu warto(cid:258)ci kapita(cid:239)u obrotowego. Wtedy chc(cid:200) sprzeda(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tortu, ale zachowa(cid:202) pieni(cid:200)dze i zatrzyma(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) w(cid:239)asno(cid:258)ci dla sie- bie. Jest to bardzo typowy scenariusz. Kiedy wp(cid:239)acasz do firmy pieni(cid:200)dze w zamian za udzia(cid:239)y, pomaga to w ustaleniu punktu odniesienia dla warto(cid:258)ci firmy. To, ile inwestor p(cid:239)aci za udzia(cid:239)y firmy, powszechnie uznaje si(cid:218) za skuteczny wska(cid:283)nik jej warto(cid:258)ci w oczach innych. Je(cid:285)eli na przyk(cid:239)ad inwestor kupuje 50 tortu za 1 mln z(cid:239), tort b(cid:218)dzie „wart” 2 mln z(cid:239), je(cid:258)li pieni(cid:200)dze pozostan(cid:200) w firmie, a nie zostan(cid:200) przekazane pierwotnym udzia(cid:239)owcom. Teraz wi(cid:218)c tort sta- nie si(cid:218) wi(cid:218)kszy. Poleć książkęKup książkę 32 Dzielenie tortu Za(cid:239)o(cid:285)yciele byli w stanie przekona(cid:202) inwestora, (cid:285)e pierwotny tort by(cid:239) wart 1 mln z(cid:239) (nazywa si(cid:218) to „wycen(cid:200) pre-money”), inwestor wy(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) kolejny 1 mln z(cid:239), wi(cid:218)c teraz jest on „wart” 2 mln z(cid:239), rozu- miesz? Je(cid:285)eli dysponowa(cid:239)e(cid:258) po(cid:239)ow(cid:200) pierwotnego tortu, Twój kawa- (cid:239)ek mia(cid:239) wed(cid:239)ug wyceny warto(cid:258)(cid:202) 500 000 z(cid:239). Teraz masz 25 tortu, które jednak jest nadal warte 500 000 z(cid:239). Je(cid:285)eli za kilka miesi(cid:218)cy, w kolejnej rundzie finansowania, kto(cid:258) kupi po(cid:239)ow(cid:218) firmy za 3 mln z(cid:239), ca(cid:239)y tort b(cid:218)dzie wtedy wart 6 mln z(cid:239). Warto(cid:258)(cid:202) pierwotnego tortu, sprzed rozpocz(cid:218)cia inwestycji, wzro- s(cid:239)a do 3 mln z(cid:239). Teraz Twój udzia(cid:239), który wynosi(cid:239) 25 pierwotnego tortu, czyli 12,5 nowego tortu, jest wart 750 000 z(cid:239). Warto(cid:258)(cid:202) procentowa Twojego udzia(cid:239)u spad(cid:239)a z 25 do 12,5 , ale jego warto(cid:258)(cid:202) rzeczywista wzros(cid:239)a do 750 000 z(cid:239). W ostatecznym rozrachunku warto(cid:258)(cid:202) pieni(cid:218)(cid:285)na Twojego udzia(cid:239)u jest znacznie bardziej interesuj(cid:200)ca ni(cid:285) jego warto(cid:258)(cid:202) procentowa. Zauwa(cid:285), (cid:285)e w czasie, gdy warto(cid:258)(cid:202) procentowa udzia(cid:239)u si(cid:218) zmniej- sza, Twój maj(cid:200)tek ro(cid:258)nie. To zabawne, jak cz(cid:218)sto ludzie trac(cid:200) z oczu t(cid:218) prost(cid:200) koncep- cj(cid:218). Torty staj(cid:200) si(cid:218) coraz wi(cid:218)ksze wraz ze wzrostem warto(cid:258)ci. Udzia(cid:239)y stale rosn(cid:200). Ludzie, którzy uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e udzia(cid:239)y s(cid:200) zaso- bem sko(cid:241)czonym, myl(cid:200) si(cid:218). Pracowa(cid:239)em kiedy(cid:258) dla faceta, który w tak paranoidalny sposób traktowa(cid:239) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) utraty „wszyst- kich udzia(cid:239)ów”, (cid:285)e nie móg(cid:239) spa(cid:202). By(cid:239) g(cid:239)upcem. Je(cid:258)li inni b(cid:218)d(cid:200) sk(cid:239)onni p(cid:239)aci(cid:202) coraz wi(cid:218)cej za udzia(cid:239)y w Twojej firmie, warto(cid:258)(cid:202) tych udzia(cid:239)ów tak(cid:285)e b(cid:218)dzie rosn(cid:200)(cid:202), niezale(cid:285)nie od tego, jaki procent w(cid:239)asno(cid:258)ci firmy b(cid:218)d(cid:200) one reprezentowa(cid:202). Oczywi(cid:258)cie istniej(cid:200) sytuacje, w których firmy trac(cid:200) warto(cid:258)(cid:202), a wtedy my tak(cid:285)e tracimy. Gdyby kolejny facet zainwestowa(cid:239) 1 mln, a nie 3 mln, i naby(cid:239) za to pó(cid:239) firmy, by(cid:239)aby ona warta 2 mln, a Twój udzia(cid:239) o warto(cid:258)ci 12,5 wyniós(cid:239)by 250 000 z(cid:239). Czasami firmy emituj(cid:200) ró(cid:285)ne „klasy” udzia(cid:239)ów, co mo(cid:285)e obni- (cid:285)y(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) Twojego pakietu. Istnieje w tej sferze wiele mo(cid:285)liwo- (cid:258)ci, które pozostaj(cid:200) poza zakresem tematycznym tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. S(cid:200) ludzie, którzy nie(cid:283)le zarabiaj(cid:200), zajmuj(cid:200)c si(cid:218) takimi sprawami — ja do nich nie nale(cid:285)(cid:218). Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 33 Mora(cid:239) tej historii jest nast(cid:218)puj(cid:200)cy: skoncentruj si(cid:218) na budowa- niu warto(cid:258)ci i nie przejmuj procentami udzia(cid:239)ów. Nie zadr(cid:218)czaj si(cid:218). Torty mog(cid:200) rosn(cid:200)(cid:202) w sposób przekraczaj(cid:200)cy Twoje naj(cid:258)mielsze marzenia. Je(cid:285)eli tak nie uwa(cid:285)asz, pomy(cid:258)l o Google’ach, Microsofcie, Grouponie, Facebooku i Apple. Twoja opinia o tym, ile firma mo(cid:285)e by(cid:202) warta w przysz(cid:239)o(cid:258)ci, tak naprawd(cid:218) nie ma znaczenia. Liczy si(cid:218) to, aby wszyscy byli trak- towani uczciwie i w ostatecznym rozrachunku otrzymali to, co im si(cid:218) s(cid:239)usznie nale(cid:285)y, gdy we(cid:283)miemy pod uwag(cid:218) to, co wnie(cid:258)li do firmy. Czasami torty rosn(cid:200) — to dobrze P(cid:239)acenie tortem Pami(cid:218)tasz o okresie „luki”, o którym wspomnia(cid:239)em wcze(cid:258)niej? Je(cid:285)eli nie masz pieni(cid:218)dzy, mo(cid:285)esz zap(cid:239)aci(cid:202) ludziom tortem. Aby pos(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) si(cid:218) tortem w okresie luki, b(cid:218)dziesz musia(cid:239) prze- kona(cid:202) innych, (cid:285)e tort ma warto(cid:258)(cid:202), zanim pojawi(cid:200) si(cid:218) jakie(cid:258) rzeczy- wiste punkty odniesienia. (cid:191)eby tak si(cid:218) sta(cid:239)o, b(cid:218)d(cid:200) musieli uwie- rzy(cid:202), (cid:285)e Twój pomys(cid:239) na biznes jest (cid:258)wietny i (z ich pomoc(cid:200)) b(cid:218)dziesz w stanie w niezbyt odleg(cid:239)ej przysz(cid:239)o(cid:258)ci przekszta(cid:239)ci(cid:202) go w (cid:285)yw(cid:200) gotówk(cid:218). Zanim przejd(cid:218) dalej, zauwa(cid:285), (cid:285)e o ile p(cid:239)acenie za pomoc(cid:200) tortu mo(cid:285)e by(cid:202) (cid:258)wietnym sposobem na rozruch firmy w czasie trwania luki, to jednak trzeba post(cid:218)powa(cid:202) ostro(cid:285)nie, (cid:285)eby nie pokroi(cid:202) go na zbyt wiele kawa(cid:239)ków. Ogólnie rzecz bior(cid:200)c, inwestorzy chc(cid:200) inwestowa(cid:202) w torty, które s(cid:200) w stosunkowo nienaruszonym stanie. Je(cid:285)eli tak nie jest, torty s(cid:200) mniej atrakcyjne. Inwestorom zale(cid:285)y, (cid:285)eby wszyscy udzia(cid:239)owcy aktywnie anga(cid:285)owali si(cid:218) w sprawy firmy. Poleć książkęKup książkę 34 Dzielenie tortu Gdy p(cid:239)acisz tortem, utrzymanie go w stosunkowo nienaruszonym stanie nie zawsze jest mo(cid:285)liwe. Jednak przedstawi(cid:218) kilka sposobów zachowania go w(cid:239)a(cid:258)nie w takim stanie. Inn(cid:200) kwesti(cid:200), któr(cid:200) b(cid:218)dziesz musia(cid:239) si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202), jest znalezienie ludzi ch(cid:218)tnych do pracy za tort zamiast gotówki. Nie ka(cid:285)dy jest gotów podj(cid:200)(cid:202) ryzyko, (cid:285)e nigdy nie dostanie pieni(cid:218)dzy. My(cid:258)l(cid:218) jed- nak, (cid:285)e znajdziesz wiele osób, które wybior(cid:200) tort zamiast gotówki, uznaj(cid:200)c, (cid:285)e stan(cid:200) si(cid:218) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) ekscytuj(cid:200)cego nowego przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cia. Ludzi, którzy przyjmuj(cid:200) tort zamiast gotówki, okre(cid:258)la si(cid:218) mia- nem „fachmanów”. Fachmani Fachmani to ludzie, którzy s(cid:200) gotowi zrezygnowa(cid:202) z wynagrodze- nia pieni(cid:218)(cid:285)nego w zamian za kawa(cid:239)ek tortu. To oni zajmuj(cid:200) si(cid:218) pracami, które s(cid:200) niezb(cid:218)dne dla przekszta(cid:239)cenia pomys(cid:239)u w rze- czywisto(cid:258)(cid:202). Realizuj(cid:200) ciekawe zadania i wykonuj(cid:200) brudn(cid:200) robot(cid:218). Radz(cid:200) sobie jednakowo dobrze, li(cid:285)(cid:200)c znaczki i tworz(cid:200)c plany stra- tegiczne. Fachmani nie (cid:285)(cid:200)daj(cid:200) wiele w zamian — zwykle chc(cid:200) po pro- stu tortu. Zasadniczo s(cid:200) w stanie przetrwa(cid:202) w siedliskach nie- spe(cid:239)niaj(cid:200)cych wymaganych norm. Znani s(cid:200) z tego, (cid:285)e gnie(cid:285)d(cid:285)(cid:200) si(cid:218) w gara(cid:285)ach, piwnicach i sypialniach dla go(cid:258)ci. Mo(cid:285)na ich zna- le(cid:283)(cid:202) w zakamarkach kawiarni, na uczelniach, a nawet w boksach i biurach, w których pracuj(cid:200) na etatach. Fachmanom nie trzeba wiele. S(cid:200) bardzo zaradni. Mog(cid:200) funk- cjonowa(cid:202) przy niedoborze informacji i rozwi(cid:200)zywa(cid:202) skompliko- wane problemy od pierwszego podej(cid:258)cia. Motywuj(cid:200) ich marzenia o sukcesie. Fachmani to zwierz(cid:218)ta stadne. Przemieszczaj(cid:200) si(cid:218) w grupach. Rzadko mog(cid:200) samodzielnie wykona(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) prac(cid:218), wi(cid:218)c proponuj(cid:200) kawa(cid:239)ki tortu innym fachmanom. Je(cid:285)eli zdob(cid:218)dziesz serce dobrego fachmana i b(cid:218)dziesz traktowa(cid:202) go z szacunkiem oraz uczciwie, Twój pomys(cid:239) stanie si(cid:218) rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200). Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 35 Fachmani przychodz(cid:200) po tort Pieczenie tortów Aby upiec pyszny tort, potrzebne s(cid:200) odpowiednie sk(cid:239)adniki. Dostar- cz(cid:200) ich fachmani. A tak przy okazji, Ty te(cid:285) jeste(cid:258) fachmanem. Rodzaje ingrediencji i ich proporcje ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218) w zale(cid:285)no(cid:258)ci od smaku tortu, który chcesz upiec. Oto podstawowe sk(cid:239)adniki. Czas Czas jest prawdopodobnie najbardziej istotnym sk(cid:239)adnikiem, jaki fachmani s(cid:200) w stanie zaoferowa(cid:202). Wielu ludzi nie dysponuje znacz- niejszymi pieni(cid:218)dzmi, ale ma czas, zw(cid:239)aszcza na pocz(cid:200)tku kariery albo w sytuacjach, gdy poprzednie torty, które pomagali piec, nie zosta(cid:239)y sprzedane lub nie uros(cid:239)y tak, jak mieli nadziej(cid:218). Fachmani po(cid:258)wi(cid:218)caj(cid:200) swój czas na przekszta(cid:239)canie pomys(cid:239)ów w torty. Nie ka(cid:285)dy czas jest wart tyle samo. Czas do(cid:258)wiadczonego dyrektora technicznego jest wart wi(cid:218)cej od czasu m(cid:239)odszego pro- gramisty. Obaj musz(cid:200) by(cid:202) jednak traktowani sprawiedliwie. Je(cid:258)li masz w stadzie odpowiednich fachmanów, wszystko b(cid:218)dzie dobrze. Pomys(cid:239)y Fachmani s(cid:200) (cid:283)ród(cid:239)em pomys(cid:239)ów dotycz(cid:200)cych produktów, mar- ketingu, sprzeda(cid:285)y czy dzia(cid:239)a(cid:241) operacyjnych. Dobrzy pracownicy wnosz(cid:200) do firmy mnóstwo dobrych pomys(cid:239)ów. Pami(cid:218)taj jednak, Poleć książkęKup książkę 36 Dzielenie tortu (cid:285)e pomys(cid:239) sam w sobie ma zwykle niewielk(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) lub nie ma jej wcale. Najpierw nale(cid:285)y zmieni(cid:202) go w tort. Relacje Wszystkie firmy potrzebuj(cid:200) relacji, które mog(cid:200) przekszta(cid:239)ci(cid:202) si(cid:218) w klientów, inwestorów, wspólników czy doradców. Czasem relacje budowane s(cid:200) za spraw(cid:200) funkcjonowania firmy, a czasem pracow- nicy wnosz(cid:200) do niej relacje istniej(cid:200)ce ju(cid:285) wcze(cid:258)niej. Istniej(cid:200)ce relacje mog(cid:200) naprawd(cid:218) przyspieszy(cid:202) ca(cid:239)y proces tworzenia firmy, a zna- lezienie ludzi, którzy takie relacje posiadaj(cid:200), jest wa(cid:285)n(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) tego procesu. W(cid:239)asno(cid:258)(cid:202) intelektualna Patenty, znaki towarowe i inne „sposoby robienia ró(cid:285)nych rzeczy” to w(cid:239)asno(cid:258)(cid:202) intelektualna. Osoby dysponuj(cid:200)ce tytu(cid:239)em prawnym do korzystania z takich aktywów mog(cid:200) sta(cid:202) si(cid:218) wa(cid:285)nym elemen- tem raczkuj(cid:200)cej firmy, zw(cid:239)aszcza w zakresie budowania przewagi strategicznej. Kiedy kto(cid:258) do(cid:239)(cid:200)cza do firmy i pozwala jej korzysta(cid:202) ze swojej w(cid:239)asno(cid:258)ci intelektualnej, firma powinna zapewni(cid:202) mu godziwy kawa(cid:239)ek tortu w zamian za prawo jej wykorzystywania. Fundusze Tort mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) do pozyskania wielu sk(cid:239)adników potrzeb- nych Twojemu startupowi, ale nie wszystkich. Spróbuj kupi(cid:202) znaczki pocztowe, p(cid:239)ac(cid:200)c tortem. Jestem prawie pewien, (cid:285)e pracow- nik poczty spojrzy na Ciebie jak na wariata. Mo(cid:285)esz wi(cid:218)c umie- (cid:258)ci(cid:202) „znaczki” na li(cid:258)cie setek rzeczy, których prawdopodobnie nie dasz rady kupi(cid:202), p(cid:239)ac(cid:200)c tortem. Tak wi(cid:218)c, pr(cid:218)dzej czy pó(cid:283)niej b(cid:218)dziesz musia(cid:239) zdoby(cid:202) troch(cid:218) pieni(cid:218)dzy. Pieni(cid:200)dze wyst(cid:218)puj(cid:200) w postaci gotówki, po(cid:285)yczek i kredytów (które s(cid:200) podobne do po(cid:285)yczek). Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 37 Gotówka Gotówka wyst(cid:218)puje w postaci wp(cid:239)at na kapita(cid:239) obrotowy lub wydatków, których zwrot nie jest oczekiwany. To co innego ni(cid:285) znacz(cid:200)ca inwestycja kapita(cid:239)owa ze strony jednego z anio(cid:239)ów biz- nesu lub inwestora kapita(cid:239)u podwy(cid:285)szonego ryzyka. To pieni(cid:200)dze, które pomagaj(cid:200) firmie wystartowa(cid:202). Kiedy przyci(cid:200)gniesz znacz(cid:200)ce pieni(cid:200)dze, zasady gry si(cid:218) zmieniaj(cid:200). Wi(cid:218)cej na ten temat dalej. Po(cid:285)yczki Po(cid:285)yczki dla firmy od konkretnych osób, które oczekuj(cid:200), (cid:285)e pieni(cid:200)dze zostan(cid:200) im zwrócone. Albo... po(cid:285)yczki dla firmy z banku, maj(cid:200)ce na celu sfinanso- wanie nabycia lub dzia(cid:239)alno(cid:258)ci firmy. Kredyty Kredyty wyst(cid:218)puj(cid:200) w postaci osobistego zad(cid:239)u(cid:285)enia z tytu(cid:239)u karty kredytowej lub po(cid:285)yczek dla firmy, za sp(cid:239)at(cid:218) których pracownik musi por(cid:218)czy(cid:202). Materia(cid:239)y i urz(cid:200)dzenia Materia(cid:239)y i urz(cid:200)dzenia u(cid:239)atwiaj(cid:200)ce funkcjonowanie firmy to o(cid:239)ówki, papier, komputery i inne elementy wyposa(cid:285)enia, które sprawiaj(cid:200), (cid:285)e firmie (cid:239)atwiej efektywnie funkcjonowa(cid:202). Aby stwierdzi(cid:202), czy mamy do czynienia z tego rodzaju elemen- tami, musimy zada(cid:202) sobie pytanie, czy firma mo(cid:285)e w ogóle bez nich funkcjonowa(cid:202). Wielu fachmanów w okresie tworzenia si(cid:218) firm korzysta na przyk(cid:239)ad z w(cid:239)asnych laptopów. To przyk(cid:239)ad urz(cid:200)- dze(cid:241), które u(cid:239)atwiaj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202). S(cid:200) one czym(cid:258) innym ni(cid:285) mate- ria(cid:239)y i urz(cid:200)dzenia, bez których firma nie mog(cid:239)aby istnie(cid:202). Materia(cid:239)y i urz(cid:200)dzenia umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce funkcjonowanie firmy to na przyk(cid:239)ad serwery danych, maszyny drukarskie, samochody dostaw- cze i inne przedmioty, bez których firma w ogóle nie by(cid:239)aby firm(cid:200). Poleć książkęKup książkę 38 Dzielenie tortu Je(cid:285)eli na przyk(cid:239)ad kilku facetów zak(cid:239)ada pizzeri(cid:218) i jeden z nich udost(cid:218)pnia piec do pieczenia pizzy, mamy do czynienia z przyk(cid:239)a- dem urz(cid:200)dzenia umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cego dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202). Ustalenie, czy dany element wyposa(cid:285)enia umo(cid:285)liwia, czy tylko u(cid:239)atwia funkcjonowanie firmy, cz(cid:218)sto bywa trudne — to kwestia oceny. We(cid:283)my na przyk(cid:239)ad krzes(cid:239)a. Pracownik nie powinien zak(cid:239)a- da(cid:202), (cid:285)e warte 5000 z(cid:239) krzes(cid:239)o Aeron firmy Herman Miller zostanie uznane za element wyposa(cid:285)enia umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cego funkcjonowanie firmy, nawet je(cid:258)li krzes(cid:239)a s(cid:200) w niej potrzebne. W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przy- padków u(cid:285)ywane krzes(cid:239)o za 50 z(cid:239) sprawdzi si(cid:218) równie dobrze. Pomieszczenia Chodzi tu o pomieszczenia w innym przypadku generuj(cid:200)ce dochód, w tym budynki biurowe, lokale handlowe, studia lub inne, które ich w(cid:239)a(cid:258)ciciel zapewne wynaj(cid:200)(cid:239)by, gdyby nie korzysta(cid:239) z nich startup. W tym jednak przypadku w(cid:239)a(cid:258)ciciel dysponuje kosztem alter- natywnym w postaci przeznaczenia sk(cid:239)adnika aktywów w celu upieczenia tortu. Je(cid:285)eli wszyscy pracownicy wykorzystuj(cid:200) nieu(cid:285)ywany pokój w domu jednego z nich, nie mamy do czynienia z pomieszczeniem firmowym, bo w(cid:239)a(cid:258)ciciel prawdopodobnie i tak nie zamierza(cid:239)by go wynajmowa(cid:202). Je(cid:258)li jednak Ty i inni pracownicy jeste(cid:258)cie band(cid:200) ba(cid:239)aganiarzy, by(cid:202) mo(cid:285)e warto by(cid:239)oby co(cid:258) mu odpali(cid:202) w zamian za korzystanie z wolnego pokój i robienie ba(cid:239)aganu. Inne zasoby Niektórzy fachmani mog(cid:200) mie(cid:202) dost(cid:218)p do zasobów, z których firma mo(cid:285)e od czasu do czasu korzysta(cid:202), mimo i(cid:285) naprawd(cid:218) nie jest ich w(cid:239)a(cid:258)cicielem. Fachman mo(cid:285)e na przyk(cid:239)ad dysponowa(cid:202) pracownikami innej firmy, którzy mog(cid:200) pracowa(cid:202) nad projektami Twojej firmy w niepe(cid:239)nym wymiarze czasu pracy. A mo(cid:285)e fach- man posiada jaki(cid:258) sprz(cid:218)t, który firma mog(cid:239)aby „wypo(cid:285)yczy(cid:202)” za tort? Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 39 O ile pewne sk(cid:239)adniki s(cid:200) bardziej produktywne ni(cid:285) inne, o tyle wszystkie powinny by(cid:202) traktowane tak, jakby kreowa(cid:239)y warto(cid:258)(cid:202) dodatni(cid:200). Móg(cid:239)by(cid:258) zapyta(cid:202), dlaczego nale(cid:285)y je wszystkie traktowa(cid:202) tak, jakby kreowa(cid:239)y warto(cid:258)(cid:202) dodatni(cid:200)? Bo post(cid:218)powanie inaczej jest nieuczciwe. Je(cid:285)eli p(cid:239)acisz tortem, musisz by(cid:202) uczciwy. Je(cid:285)eli kto(cid:258) dzia(cid:239)a w imieniu firmy i jego praca okazuje si(cid:218) by(cid:202) strat(cid:200) czasu, nadal masz do czynienia z warto(cid:258)ci(cid:200). Konkretnie dowiedzia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218), (cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)nie te dzia(cid:239)ania by(cid:239)y strat(cid:200) czasu, zatem unikniesz ich powta- rzania w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Mój przyjaciel (fachman) harowa(cid:239) przez prawie dwa lata w fir- mie, której kierunek rozwoju dyktowa(cid:239) wi(cid:218)kszo(cid:258)ciowy udzia(cid:239)owiec. Pewnego dnia, ni st(cid:200)d, ni zow(cid:200)d, ten udzia(cid:239)owiec postanowi(cid:239) zre- zygnowa(cid:202) z pierwotnej strategii na rzecz innej. Zwolni(cid:239) mojego przyjaciela i odebra(cid:239) mu wszystkie udzia(cid:239)y, bo jego praca nie by(cid:239)a zwi(cid:200)zana z now(cid:200) strategi(cid:200). A sk(cid:200)d mój przyjaciel mia(cid:239) to wiedzie(cid:202)? Zadaj sobie pytanie: „Czy takie post(cid:218)powanie jest uczciwe?”. Nie ka(cid:285)de zaanga(cid:285)owanie jest produktywne, ale ka(cid:285)de si(cid:218) liczy Poleć książkęKup książkę 40 Dzielenie tortu Kiedy stado fachmanów zgadza si(cid:218) po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) swój czas, ener- gi(cid:218) i zasoby jakiemu(cid:258) problemowi, nie da si(cid:218) z góry stwierdzi(cid:202), czy im si(cid:218) uda. Nieuczciwe jest ocenianie warto(cid:258)ci wk(cid:239)adu pracy poszczególnych osób z perspektywy czasu. Tego rodzaju dzia(cid:239)ania sprawiaj(cid:200), (cid:285)e wielu do(cid:258)wiadczonych przedsi(cid:218)biorców czuje dyskomfort. Przecie(cid:285) kreowanie warto(cid:258)ci jest podstaw(cid:200) ka(cid:285)dej firmy. Im wi(cid:218)cej masz do(cid:258)wiadczenia, tym (cid:239)atwiej i ze stuprocentow(cid:200) pewno(cid:258)ci(cid:200) mo(cid:285)esz stwierdzi(cid:202), gdzie wytworzona zosta(cid:239)a warto(cid:258)(cid:202). Wiele osób myli w(cid:239)asn(cid:200) zdolno(cid:258)(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwej oceny zdarze(cid:241) z perspektywy czasu ze zdolno(cid:258)ci(cid:200) prze- widywania. Je(cid:285)eli dotyczy to Ciebie, zrób sobie przerw(cid:218) i zastanów si(cid:218), jak zidentyfikowa(cid:202) kreowanie warto(cid:258)ci, zanim do niego dojdzie. To bardzo trudne, nawet dla inteligentnych ludzi. (Podpowied(cid:283): nie- którzy fachmani maj(cid:200) wi(cid:218)ksze do(cid:258)wiadczenie zawodowe od innych fachmanów. Takim fachmanom nale(cid:285)y si(cid:218) wi(cid:218)cej tortu, bo wi(cid:218)cej mog(cid:200); nie wszyscy fachmani s(cid:200) jednakowi). Startupy to firmy podejmuj(cid:200)ce ryzyko. Ograniczaj(cid:200)c z perspek- tywy czasu warto(cid:258)(cid:202) wk(cid:239)adu konkretnego fachmana, zmuszasz go do podj(cid:218)cia ryzyka w imieniu ca(cid:239)ego stada. Nie mo(cid:285)esz pozwoli(cid:202), (cid:285)eby jeden fachman ponosi(cid:239) brzemi(cid:218) ryzyka za ca(cid:239)e stado — to nieuczciwe. Kiedy jest tort, pojawiaj(cid:200) si(cid:218) fachmani i pomagaj(cid:200) mu rosn(cid:200)(cid:202). Fachman ch(cid:218)tnie dzieli si(cid:218) tortem z innymi fachmanami, je(cid:258)li w ramach tego podzia(cid:239)u jest traktowany uczciwie. W ko(cid:241)cu, gdy wszystko pójdzie dobrze, wystarczy dla ka(cid:285)dego. Przecie(cid:285) tort mo(cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)ciwie rosn(cid:200)(cid:202) bez ogranicze(cid:241). Je(cid:285)eli Twoja firma nie odniesie sukcesu, fachman, gdy by(cid:239) traktowany uczciwie, pewnego dnia spróbuje znowu. Je(cid:258)li jeste(cid:258) przedsi(cid:218)biorc(cid:200) albo pracowa(cid:239)e(cid:258) dla pe(cid:239)nego fach- manów startupu we wczesnej fazie rozwoju, wiesz, (cid:285)e istnieje nie- wiele miejsc tak wype(cid:239)nionych emocjami, energi(cid:200) i pasj(cid:200). Stado Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 41 fachmanów to co(cid:258), co trzeba zobaczy(cid:202), i si(cid:239)a, z któr(cid:200) nale(cid:285)y si(cid:218) liczy(cid:202). Kiedy fachmani nie pozostaj(cid:200) w stadzie, cz(cid:218)sto zajmuj(cid:200) si(cid:218) próbami jego znalezienia lub stworzenia. Czasami fachmani do(cid:239)(cid:200)- czaj(cid:200) do wielu stad. Stada fachmanów s(cid:200) (cid:258)wietne. W(cid:239)a(cid:258)ciwa opieka nad fachmanami i ich (cid:285)ywienie Jak stwierdzi(cid:239)em wcze(cid:258)niej, fachmani nie prosz(cid:200) o wiele. Mo(cid:285)na p(cid:239)aci(cid:202) im, przynajmniej cz(cid:218)(cid:258)ciowo, tortem. Musz(cid:200) tak(cid:285)e poczu(cid:202) si(cid:218) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) stada. W stadzie fachmani nabieraj(cid:200) rozmachu. Oznacza to, (cid:285)e ich opinie s(cid:200) traktowane powa(cid:285)nie, a zaanga(cid:285)owanie jest doce- niane. Wa(cid:285)ne, aby karmi(cid:202) fachmanów odpowiednimi porcjami tortu. Je(cid:258)li fachman nie dostaje wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o tortu, czuje si(cid:218) nie- doceniany i mo(cid:285)e opu(cid:258)ci(cid:202) stado. Je(cid:285)eli karmimy go zbyt du(cid:285)ymi kawa(cid:239)kami tortu, inni fachmani mog(cid:200) si(cid:218) czu(cid:202) niedowarto(cid:258)ciowani, podda(cid:202) si(cid:218) i opu(cid:258)ci(cid:202) stado albo, co gorsza, mog(cid:200) czu(cid:202) si(cid:218) niedoce- niani, podda(cid:202) si(cid:218) i zosta(cid:202). Kiedy pracownicy poddaj(cid:200) si(cid:218) i pozostaj(cid:200), firm(cid:218) zaczynaj(cid:200) tra- pi(cid:202) rozgoryczenie i niskie morale. Twierdz(cid:218), (cid:285)e takie emocje zabi- jaj(cid:200) startupy i uwierz mi, wiem, co mówi(cid:218). Wykorzystanie udzia(cid:239)ów do wynagradzania wspó(cid:239)pracowników, czyli krojenie tortu, przeprowadzone prawid(cid:239)owo jest by(cid:202) mo(cid:285)e jednym z najistotniejszych narz(cid:218)dzi przyci(cid:200)gania i utrzymywania zdrowego stada ci(cid:218)(cid:285)ko pracuj(cid:200)cych fachmanów. Je(cid:258)li zrobimy to (cid:283)le, b(cid:218)dziemy mieli do czynienia z wieloma niezadowolonymi fach- manami. Sam jestem fachmanem, by(cid:239)em cz(cid:239)onkiem, a zdarza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e i przewodnikiem wielu stad. W bardzo niewielu stadach wszyscy ich cz(cid:239)onkowie byli odpowiednio karmieni. Bywa(cid:239)em cz(cid:239)onkiem stad, w których dostawa(cid:239)em wi(cid:218)cej, ni(cid:285) uczciwie mi si(cid:218) nale(cid:285)a(cid:239)o, i takich, w których dawano mi mniej, co by(cid:239)o niesprawiedliwe. We wszystkich tych przypadkach moje Poleć książkęKup książkę 42 Dzielenie tortu relacje z innymi pracownikami by(cid:239)y napi(cid:218)te ze wzgl(cid:218)du na nie- w(cid:239)a(cid:258)ciwy rozk(cid:239)ad udzia(cid:239)ów. Krojenie tortu zwykle przeprowadzane jest nieprawid(cid:239)owo. Kroj(cid:200)cy pope(cid:239)niaj(cid:200) jeden z dwóch b(cid:239)(cid:218)dów. Kroj(cid:200) tort przed upie- czeniem albo po jego upieczeniu. Przed upieczeniem Najcz(cid:218)stszym b(cid:239)(cid:218)dem przedsi(cid:218)biorców jest krojenie tortu, zanim zostanie upieczony. Z mojego do(cid:258)wiadczenia wynika, (cid:285)e dzieje si(cid:218) tak w mniej wi(cid:218)cej 90 przypadków. Tacy przedsi(cid:218)biorcy „za(cid:239)a- twiaj(cid:200) to ” z wyprzedzeniem, bo uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e dzi(cid:218)ki temu unikn(cid:200) sporów pó(cid:283)niej. Rzadko si(cid:218) tak zdarza. Problemy pojawiaj(cid:200) si(cid:218) zawsze. Mog(cid:200) oczywi(cid:258)cie mie(cid:202) charakter jednostronny i nigdy si(cid:218) o tym nie dowiadujemy, bo druga osoba zirytowana opuszcza firm(cid:218). Mia(cid:239)em kiedy(cid:258) firm(cid:218) z facetem, który nie rozumia(cid:239) koncepcji przyrostu tortu. Podobnie jak wiele innych osób uwa(cid:285)a(cid:239), (cid:285)e udzia(cid:239)y s(cid:200) zasobem sko(cid:241)czonym. Zacz(cid:200)(cid:239) wi(cid:218)c kroi(cid:202) tort dla ka(cid:285)dego fach- mana, który móg(cid:239)by si(cid:218) pojawi(cid:202). Pod wzgl(cid:218)dem krojenia tortu by(cid:239) to najgorszy wspólnik, jakiego kiedykolwiek spotka(cid:239)em. Nie musz(cid:218) chyba dodawa(cid:202), (cid:285)e ju(cid:285) z nim nie pracuj(cid:218), a nawet wi(cid:218)cej, nigdy nie do(cid:239)(cid:200)cz(cid:218) do stada, w którym on si(cid:218) znajdzie. To cz(cid:239)owiek sukcesu, który jednak po prostu nie zna zasad funkcjonowania startupowego tortu, wi(cid:218)c odnosi sukcesy w sposób nieuczciwy, kosztem innych. Gdy fachmani odnosz(cid:200) sukces, powinien on by(cid:202) wspólny, gdy ponosz(cid:200) pora(cid:285)k(cid:218), ona tak(cid:285)e powinna by(cid:202) wspólna. Powodem licznych problemów z krojeniem tortu przed upie- czeniem jest fakt, (cid:285)e startupy zmieniaj(cid:200) si(cid:218) szybko — naprawd(cid:218) szybko. Nigdy nie wiesz, co znajdziesz za rogiem, i nie jeste(cid:258) w sta- nie przewidzie(cid:202), co si(cid:218) wydarzy. Gdy wi(cid:218)c okoliczno(cid:258)ci nieuchron- nie ulegn(cid:200) zmianie, Ty i Twoi koledzy fachmani b(cid:218)dziecie musieli albo przej(cid:258)(cid:202) przez bolesny proces renegocjacji zasad uczestnictwa w firmie, aby wszystko wyprostowa(cid:202), albo pogodzi(cid:202) si(cid:218) z niespra- Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 43 wiedliwymi proporcjami udzia(cid:239)ów. Tak czy inaczej wasze wzajemne relacje na tym ucierpi(cid:200), cz(cid:218)sto w sposób niemo(cid:285)liwy do napra- wienia. B(cid:239)(cid:200)d zwi(cid:200)zany z krojeniem tortu przed jego upieczeniem pope(cid:239)- ni(cid:239)em kilkakrotnie i za ka(cid:285)dym razem tego (cid:285)a(cid:239)owa(cid:239)em. Kilka lat temu wpad(cid:239)em na pomys(cid:239) strony internetowej, która mia(cid:239)a zmie- ni(cid:202) (cid:258)wiat. W swojej nadgorliwo(cid:258)ci chcia(cid:239)em, aby powsta(cid:239)a jak najpr(cid:218)dzej i pope(cid:239)ni(cid:239)em b(cid:239)(cid:200)d, kroj(cid:200)c tort przed upieczeniem. Da(cid:239)em deweloperowi 75 udzia(cid:239)ów, aby stworzy(cid:239) stron(cid:218). Ja zatrzyma- (cid:239)em 25 , uznaj(cid:200)c, (cid:285)e tak jest dobrze, bo chcia(cid:239)em zosta(cid:202) cichym wspólnikiem. Strona powsta(cid:239)a... Aby jednak mia(cid:239)a jak(cid:200)kolwiek warto(cid:258)(cid:202), musieli(cid:258)my umie(cid:258)ci(cid:202) j(cid:200) na rynku. Ja jestem go(cid:258)ciem od marketingu, ale jako udzia(cid:239)o- wiec mniejszo(cid:258)ciowy nie mia(cid:239)em specjalnie motywacji, aby po(cid:258)wi(cid:218)- ca(cid:202) swój czas temu projektowi. W ten sposób sam siebie wykiwa- (cid:239)em, kroj(cid:200)c tort przed upieczeniem. Deweloper te(cid:285) zosta(cid:239) potraktowany niesprawiedliwie. Jest (cid:258)wiet- nym programist(cid:200), ale nie marketingowcem. Je(cid:258)li b(cid:218)dziemy chcieli zatrudni(cid:202) jakiego(cid:258) fachmana, (cid:285)eby zaj(cid:200)(cid:239) si(cid:218) kwestiami marketin- gowymi, co zrobimy? Czy to ja powinienem znale(cid:283)(cid:202) kogo(cid:258) takiego i zap(cid:239)aci(cid:202) mu z w(cid:239)asnej kieszeni? Czy mam po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) w(cid:239)asny czas? A mo(cid:285)e ma to zrobi(cid:202) deweloper? Nasze udzia(cid:239)y s(cid:200) ustalone. Mo(cid:285)e mogliby(cid:258)my przyzna(cid:202) jaki(cid:258) pakiet nowemu go(cid:258)ciowi od marketingu, ale kto ma zrezygnowa(cid:202) z cz(cid:218)(cid:258)ci swoich udzia(cid:239)ów? Pami(cid:218)tajmy, (cid:285)e tort jest w tej chwili praktycznie tej samej wielko(cid:258)ci, jak wtedy, gdy zaczynali(cid:258)my. Mamy stron(cid:218) internetow(cid:200), ale bez p(cid:239)ac(cid:200)cych klientów nie jest ona wiele warta. Czy to ja powinienem zrezygnowa(cid:202) z cz(cid:218)(cid:258)ci tortu, czy dewelo- per? Czy ka(cid:285)dy z nas powinien odda(cid:202) tak(cid:200) sam(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202), czy powin- ni(cid:258)my zrobi(cid:202) to proporcjonalnie do naszych udzia(cid:239)ów? To trudne pytanie i temat na trudn(cid:200) rozmow(cid:218). Je(cid:258)li nawet dojdziemy do porozumienia, ca(cid:239)a sytuacja odci(cid:258)nie swoje pi(cid:218)tno na naszej relacji i zanim sko(cid:241)czymy, b(cid:218)dzie si(cid:218) to Poleć książkęKup książkę 44 Dzielenie tortu powtarza(cid:202) wielokrotnie. Móg(cid:239)bym na przyk(cid:239)ad zasugerowa(cid:202), (cid:285)eby- (cid:258)my zacz(cid:218)li od nowa i inaczej podzielili tort. Deweloper niew(cid:200)t- pliwie otrzyma mniej, co b(cid:218)dzie dla niego irytuj(cid:200)ce, chocia(cid:285) wie, (cid:285)e aktualnie posiadany przez niego pakiet i tak jest bezwarto(cid:258)ciowy. W ko(cid:241)cu wszystkie emocje znikn(cid:200) i firma straci impet, bo (cid:283)le pokroili(cid:258)my tort. Renegocjacje s(cid:200) w stanie zabi(cid:202) firm(cid:218). Móg(cid:239)by(cid:258) pomy(cid:258)le(cid:202), (cid:285)e nauczy(cid:239)em si(cid:218) czego(cid:258) na w(cid:239)asnym b(cid:239)(cid:218)- dzie. Niestety nie. Troch(cid:218) pó(cid:283)niej przyszed(cid:239) mi do g(cid:239)owy inny pomys(cid:239) na firm(cid:218), który sprzeda(cid:239)em kilku deweloperom. Chcia(cid:239)em zach(cid:218)ci(cid:202) ich do pracy, proponuj(cid:200)c tort. To fachmani, wi(cid:218)c ch(cid:218)tnie si(cid:218) zgodzili. I znowu pope(cid:239)ni(cid:239)em b(cid:239)(cid:200)d, kroj(cid:200)c tort przed upie- czeniem. Kiedy zda(cid:239)em sobie spraw(cid:218), (cid:285)e element technologiczny by(cid:239) znacznie mniej istotny, ni(cid:285) zak(cid:239)ada(cid:239)em, stwierdzi(cid:239)em, (cid:285)e zapropo- nowa(cid:239)em deweloperom zbyt du(cid:285)o tortu. Programi(cid:258)ci uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e s(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)cicielami znacz(cid:200)cej cz(cid:218)(cid:258)ci mojego pomys(cid:239)u, a (cid:285)aden z nich nie wykona(cid:239) w ogóle (cid:285)adnej pracy! Projekt utkn(cid:200)(cid:239) obecnie w mar- twym punkcie z dwóch powodów: po pierwsze, pokroi(cid:239)em tort z wyprzedzeniem i teraz stoj(cid:218) przed konieczno(cid:258)ci(cid:200) renegocjacji warunków porozumienia, a po drugie, przesta(cid:239)em pracowa(cid:202) nad projektem, bo dzi(cid:218)ki niemu wpad(cid:239)em na pomys(cid:239) tej ksi(cid:200)(cid:285)ki! Wi(cid:218)cej tego b(cid:239)(cid:218)du nie pope(cid:239)ni(cid:218)! Nabywanie praw do udzia(cid:239)ów i opcje Nabywanie praw do udzia(cid:239)ów to popularna metoda zabezpiecza- j(cid:200)ca tych, którzy kroj(cid:200) tort przed upieczeniem. Nabywanie praw do udzia(cid:239)ów jest struktur(cid:200), zgodnie z któr(cid:200) udzia(cid:239)y s(cid:200) przyznawane na podstawie okre(cid:258)lonego harmonogramu. Firma mo(cid:285)e na przy- k(cid:239)ad przyzna(cid:202) Ci 2000 swoich udzia(cid:239)ów, prawa do których b(cid:218)dziesz nabywa(cid:239) po 100 na koniec ka(cid:285)dego miesi(cid:200)ca. Pod koniec ósmego miesi(cid:200)ca b(cid:218)dziesz mia(cid:239) ich 800. Pod koniec 20 miesi(cid:200)ca b(cid:218)dziesz w(cid:239)a(cid:258)cicielem wszystkich 2000 udzia(cid:239)ów. Potem albo nie otrzymasz ju(cid:285) nic, albo b(cid:218)dziesz musia(cid:239) rozpocz(cid:200)(cid:202) negocjacje, aby zdoby(cid:202) wi(cid:218)- cej udzia(cid:239)ów. Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 45 Przedsi(cid:218)biorcy zdaj(cid:200) sobie spraw(cid:218), (cid:285)e je(cid:285)eli pokroj(cid:200) tort, a nas- t(cid:218)pnie poszczególni fachmani b(cid:218)d(cid:200) nabywa(cid:202) do niego prawa w spo- sób roz(cid:239)o(cid:285)ony w czasie, powstanie zabezpieczenie na wypadek, gdyby który(cid:258) z fachmanów si(cid:218) nie sprawdzi(cid:239). Problem polega jed- nak na tym, (cid:285)e trzeba z góry ustali(cid:202), jaki kawa(cid:239)ek tortu poszcze- gólni fachmani otrzymaj(cid:200), co oznacza, (cid:285)e trzeba b(cid:218)dzie tak(cid:285)e z góry ustali(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) tortu. W startupie w fazie luki czego(cid:258) takiego po prostu nie da si(cid:218) zrobi(cid:202). Kiedy jednak firma stanie si(cid:218) dojrzalsza, jej warto(cid:258)(cid:202) tak(cid:285)e b(cid:218)dzie bardziej konkretna i program nabywania praw do udzia(cid:239)ów mo(cid:285)e funkcjonowa(cid:202) nadzwyczaj skutecznie. Firmom odpowiada przyznawanie praw do udzia(cid:239)ów, bo uwa- (cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e pomaga ono utrzyma(cid:202) pracowników. Pracownik musi na przyk(cid:239)ad pozosta(cid:202) w firmie przez okre(cid:258)lon(cid:200) liczb(cid:218) miesi(cid:218)cy, zanim otrzyma prawa do wszystkich nale(cid:285)nych mu udzia(cid:239)ów. Je(cid:285)eli pra- cownik odejdzie, nabywanie przez niego praw do udzia(cid:239)ów si(cid:218) ko(cid:241)czy. Nabywanie praw do udzia(cid:239)ów i opcje s(cid:200) zgodne z prawem i w zakresie krojenia tortu funkcjonuj(cid:200) ca(cid:239)kiem dobrze. Dalej w ksi(cid:200)(cid:285)ce opowiem, jak powiniene(cid:258) rozmawia(cid:202) z prawnikiem na temat zasad nabywania praw do udzia(cid:239)ów w specfunduszu. Oprócz przyznawania praw do udzia(cid:239)ów, firmy zazwyczaj wyko- rzystuj(cid:200) opcje zamiast rzeczywistych udzia(cid:239)ów. Opcje pozwalaj(cid:200) fachmanom na czerpanie korzy(cid:258)ci finansowych zwi(cid:200)zanych z udzia- (cid:239)ami, umo(cid:285)liwiaj(cid:200)c im jednocze(cid:258)nie unikni(cid:218)cie pewnych konse- kwencji podatkowych. Wykorzystywanie opcji umo(cid:285)liwia zasad- niczo okre(cid:258)lenie, jak zostanie pokrojony tort, kiedy nadejdzie pora, aby go zje(cid:258)(cid:202). Dzi(cid:218)ki nim tort pozostaje w ca(cid:239)o(cid:258)ci, a nó(cid:285) pozostaje czysty. Informacja o nabywaniu praw do udzia(cid:239)ów Zasady przedstawione w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce mog(cid:200) s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) za podstaw(cid:218) har- monogramu nabywania praw do udzia(cid:239)ów. Pomagaj(cid:200) rozwi(cid:200)zy- wa(cid:202) potencjalne problemy podatkowe wynikaj(cid:200)ce z emisji udzia(cid:239)ów. Wi(cid:218)cej na ten temat dalej... Poleć książkęKup książkę 46 Dzielenie tortu Po upieczeniu Czasami przedsi(cid:218)biorcy przewiduj(cid:200) problemy z krojeniem tortu przed upieczeniem, wi(cid:218)c decyduj(cid:200) si(cid:218) pokroi(cid:202) tort po upieczeniu. To jeszcze gorsze ni(cid:285) zrobienie tego z wyprzedzeniem. Teraz, gdy tort jest upieczony i ma jak(cid:200)(cid:258) warto(cid:258)(cid:202), zacznie si(cid:218) sza(cid:239), bo ka(cid:285)dy z fachmanów b(cid:218)dzie próbowa(cid:239) zdoby(cid:202) jak najwi(cid:218)kszy kawa(cid:239)ek. A co gorsza, wszyscy s(cid:200) g(cid:239)odni! Nie zostali jeszcze nakarmieni! Moi przyjaciele za(cid:239)o(cid:285)yli pewnego razu sklep rowerowy. Wszyscy w(cid:239)o(cid:285)yli w niego czas, energi(cid:218), i prosz(cid:218), zarobili pieni(cid:200)dze! Pojawi(cid:239)a si(cid:218) wi(cid:218)c kupa kasy, ale (cid:285)aden z nich nie wiedzia(cid:239), co z ni(cid:200) zrobi(cid:202). Do kogo te pieni(cid:200)dze nale(cid:285)a(cid:239)y? Czy powinni zatrzy- ma(cid:202) je w firmie, czy podzieli(cid:202)? Nie wszyscy zrobili tyle samo, kilku wyasygnowa(cid:239)o dodatkowo w(cid:239)asne pieni(cid:200)dze na materia(cid:239)y marke- tingowe. Jeden ze wspólników by(cid:239) w(cid:239)a(cid:258)cicielem wszystkich narz(cid:218)dzi i sto- iska. Inny by(cid:239) cz(cid:239)onkiem klubu rowerowego i dzi(cid:218)ki niemu wielu innych jego cz(cid:239)onków sta(cid:239)o si(cid:218) klientami firmy. Po d(cid:239)u(cid:285)szych cere- gielach wspólnicy stchórzyli i podzielili pieni(cid:200)dze równo pomi(cid:218)- dzy siebie. Wszyscy czuli si(cid:218) oszukani. Firma si(cid:218) sko(cid:241)czy(cid:239)a. Kiedy kroicie tort po upieczeniu, zostajecie zmuszeni do podej- mowania subiektywnych decyzji dotycz(cid:200)cych poziomu zaanga- (cid:285)owania innych. Musicie przypomnie(cid:202) sobie, co podczas pieczenia tortu by(cid:239)o skuteczne, a co nie. Ka(cid:285)dy patrzy na spraw(cid:218) z innego punktu widzenia, wi(cid:218)c nikt si(cid:218) z nikim nie zgadza. Czasami stado fachmanów, zanim zacznie my(cid:258)le(cid:202) o pokrojeniu tortu, wykonuje niewielk(cid:200) prac(cid:218) w postaci napisania biznesplanu. Wtedy, gdy tort zaczyna si(cid:218) piec, fachmani zaczynaj(cid:200) dostrzega(cid:202) przyrastaj(cid:200)c(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) i ka(cid:285)dy chce dosta(cid:202) kawa(cid:239)ek tortu. I znowu pojawia si(cid:218) gor(cid:200)czkowy apetyt i stado niezadowolonych fachmanów. Niezale(cid:285)nie od tego, czy kroisz tort przed upieczeniem, czy po upieczeniu, podejmujesz wielkie ryzyko, bo mo(cid:285)esz zosta(cid:202) wyki- wany lub sam kogo(cid:258) wykiwa(cid:202). St(cid:200)pasz po cienkiej linie, nawet je(cid:258)li Twoje intencje s(cid:200) jak najlepsze. Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 47 Czasami przedsi(cid:218)biorcy znajduj(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) odpowied(cid:283), bo maj(cid:200) wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o do(cid:258)wiadczenia, aby wiedzie(cid:202), czego b(cid:218)d(cid:200) potrze- bowa(cid:202), czasami maj(cid:200) szcz(cid:218)(cid:258)cie, a czasami tort ro(cid:258)nie tak szybko i staje si(cid:218) tak du(cid:285)y, (cid:285)e o w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) odpowied(cid:283) nikt nie dba (jak pod- czas ba(cid:241)ki internetowej). Nie zawsze jednak mo(cid:285)na liczy(cid:202) na tak pomy(cid:258)lny zbieg oko- liczno(cid:258)ci i wiele dobrych firm, w których pracuj(cid:200) dobrzy fachmani, cz(cid:218)sto rujnuje swoje szanse na sukces, bo podejmuje nieuniknione z(cid:239)e wybory. Ustalony podzia(cid:239) Niezale(cid:285)nie od tego, czy dzielimy tort przed upieczeniem, czy po upieczeniu, pog(cid:239)(cid:218)biamy swoje problemy z powodu ustalonego podzia(cid:239)u (zwanego tak(cid:285)e „statycznym”). Dzi(cid:258) prawie ka(cid:285)dy na tej planecie tak robi. Ustalony podzia(cid:239) oznacza, (cid:285)e gdy tort zostanie pokrojony, procentowe udzia(cid:239)y pozostaj(cid:200) sta(cid:239)e, a(cid:285) dojdzie do nowych negocjacji. Niezale(cid:285)nie od swojego rozpowszechnienia, ustalone podzia(cid:239)y zawsze powoduj(cid:200) problemy zwi(cid:200)zane z kwestiami uczciwo(cid:258)ci (bez wyj(cid:200)tków). Nied(cid:239)ugo poznasz now(cid:200) metod(cid:218), zwan(cid:200) podzia(cid:239)em „dynamicz- nym”, która pozwala na w(cid:239)a(cid:258)ciwe dostosowywanie okre(cid:258)lonych procentowo udzia(cid:239)ów, bez konieczno(cid:258)ci stresuj(cid:200)cego renegocjo- wania ich. Jej przewaga nad ustalonym podzia(cid:239)em stanie si(cid:218) dla Ciebie ca(cid:239)kowicie jasna po przeczytaniu tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, czyli za par(cid:218) krótkich, przyjemnych godzin. Pole minowe Istniej(cid:200) oczywi(cid:258)cie startupy, które z powodzeniem rozwi(cid:200)zuj(cid:200) kwestie alokacji udzia(cid:239)ów. Prawie wszystkie, o których kiedykol- wiek s(cid:239)ysza(cid:239)em, kroj(cid:200) tort przed wygenerowaniem warto(cid:258)ci lub po jej wygenerowaniu. W takich przypadkach jestem w stanie w zasadzie zagwarantowa(cid:202), (cid:285)e co najmniej jeden z uczestników Poleć książkęKup książkę 48 Dzielenie tortu poczuje si(cid:218) niew(cid:239)a(cid:258)ciwie potraktowany, chyba (cid:285)e wspólnicy nie zobacz(cid:200) niesprawiedliwo(cid:258)ci podzia(cid:239)u, bo nie b(cid:218)d(cid:200) o niej wiedzieli. Tak czy inaczej, mamy tu do czynienia z minami, które w ko(cid:241)cu wybuchn(cid:200). Pierwsza, gdy powoli przepe(cid:239)ni si(cid:218) czara narastaj(cid:200)cej w organizacji wzajemnej wrogo(cid:258)ci, a druga gwa(cid:239)townie, gdy wspól- nicy obudz(cid:200) si(cid:218) i u(cid:258)wiadomi(cid:200) sobie, (cid:285)e zostali (cid:283)le potraktowani. Ale do tego mo(cid:285)e nie doj(cid:258)(cid:202)... Firma mo(cid:285)e radzi(cid:202) sobie tak dobrze, (cid:285)e wszyscy postanowi(cid:200) skoncentrowa(cid:202) si(cid:218) na sukcesie i cieszy(cid:202) z tego, co dostali. Wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) odnosz(cid:200)cych sukces startupów potrafi przetrwa(cid:202) faz(cid:218) wst(cid:218)pn(cid:200), mimo problemów z alokacj(cid:200) udzia(cid:239)ów. Musz(cid:200), nie maj(cid:200) innego wyj(cid:258)cia. Niestety z mojego do(cid:258)wiadczenia wynika, (cid:285)e wiele dobrych pomys(cid:239)ów nie jest w stanie przetrwa(cid:202) z powodu tego, jak krojony jest tort na wczesnych etapach istnienia firm. Na ka(cid:285)d(cid:200) firm(cid:218), która z powodzeniem porusza si(cid:218) po polu minowym, przypada kilka takich, którym si(cid:218) to nie udaje, bo nie mog(cid:200) omin(cid:200)(cid:202) problemów mi(cid:218)dzyludzkich zwi(cid:200)zanych z alokacj(cid:200) udzia(cid:239)ów. Musimy znale(cid:283)(cid:202) sposób, aby zapobiec takim problemom, zanim si(cid:218) pojawi(cid:200). Potrzebujemy rozwi(cid:200)zania Podstawowym problemem z wykorzystywaniem udzia(cid:239)ów jako wynagrodzenia jest fakt, (cid:285)e udzia(cid:239)y (tort) nie maj(cid:200) realnej warto- (cid:258)ci. Bez konkretnego modelu zdani na subiektywny os(cid:200)d przed- si(cid:218)biorcy staraj(cid:200) si(cid:218) im przypisa(cid:202) realn(cid:200) warto(cid:258)(cid:202). Co(cid:258) takiego na wst(cid:218)pnym etapie istnienia startupu jest praktycznie niemo(cid:285)liwe. Je(cid:285)eli warto(cid:258)(cid:202) rzeczywista jest tak niejasna, co jest jasne? Odpo- wied(cid:283) brzmi: warto(cid:258)(cid:202) wzgl(cid:218)dna. O ile niemo(cid:285)liwe jest obliczenie warto(cid:258)ci rzeczywistej, o tyle sto- sunkowo (cid:239)atwo obliczy(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) wzgl(cid:218)dn(cid:200). Mo(cid:285)emy wi(cid:218)c do roz- wi(cid:200)zania problemu wykorzysta(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)nie j(cid:200). Poleć książkęKup książkę Mike Moyer 49 Aby rozwi(cid:200)za(cid:202) problem, musimy znale(cid:283)(cid:202) taki sposób krojenia tortu, który jest (cid:239)atwy do zrozumienia i: (cid:57) wynagradza uczestników podzia(cid:239)u na podstawie wzgl(cid:218)dnej warto(cid:258)ci sk(cid:239)adników, których dostarczaj(cid:200), (cid:57) zapewnia im motywacj(cid:218), aby nadal dostarczali kolejnych sk(cid:239)adników, (cid:57) pozwala za(cid:239)o(cid:285)ycielom na uczciwe dodawanie i usuwanie wspólników, (cid:57) jest elastyczny w obliczu gwa(cid:239)townych zmian. A oto dobre wie(cid:258)ci. Rozwi(cid:200)zanie istnieje. Nazywa si(cid:218) „specfun- dusz”. Specfundusz opiera si(cid:218) na warto(cid:258)ci wzgl(cid:218)dnej zaanga(cid:285)owa- nia poszczególnych fachmanów, gdy wi(cid:218)c nadejdzie czas alokacji udzia(cid:239)ów, wiadomo b(cid:218)dzie, kto ile otrzyma. Poleć książkęKup książkę 50 Dzielenie tortu Poleć książkęKup książkę Skorowidz A alokacja udzia(cid:239)ów, 24, 27 B bankructwo, 125 bootstrapping, 16 brak pieni(cid:218)dzy, 71 C chudy fachman, 171 crowdfunding, 73 czas, 35, 60 czas pracy, 163 D deweloper, 43 dobre lekcje, 20 dokonywanie wyp(cid:239)aty, 30 DopasujTelefon.com, 153, 159 dostosowywanie specfunduszu, 119 E ewidencjonowanie czasu pracy, 62, 122, 163 F fachman, 34, 171 rezygnacja, 98 zwolnienie, 103 fachmani w zarz(cid:200)dach, 68 fundusze, 36 G gotówka, 37, 70 gruby fachman, 124, 171 GSZF, 73, 171 I inwestycja pieni(cid:218)(cid:285)na, 111 K kalibracja, 93 kamienie milowe, 68 k(cid:239)ótnia, 19 konsultanci, 65, 67 koszt alternatywny, 60 kredyty, 74 L Lake Shark Ventures, 161 legalizacja, 129 likwidacja firmy, 127, 164 luka, 14 M magiczna liczba, 109 maksymalna GSZF, 69 materia(cid:239)y, 37, 77 milioner, 18 model biznesowy, 110 Moyer Mike, 169 N nabywanie praw do udzia(cid:239)ów, 44, 45 negocjowanie wynagrodzenia, 63 Poleć książkęKup książkę 174 Dzielenie tortu O obietnica alokacji rzeczywistych udzia(cid:239)ów, 51 obliczanie warto(cid:258)ci udzia(cid:239)ów, 57, 92 obliczenia zbiorcze, 88 odej(cid:258)cie fachmana, 97 odkrycie specfunduszu, 53 ograniczenie odpowiedzialno(cid:258)ci, 132 opcje, 44 opodatkowanie, 133 P pieni(cid:200)dze, 71 p(cid:239)ace, 64 pomieszczenia, 38, 79 pomys(cid:239)y, 35, 80 poparcie stada, 119 po(cid:285)yczki, 37, 74 prawa do udzia(cid:239)ów, 45 w(cid:239)asno(cid:258)ci, 133 prawnik, 132 prawo wykupu, 70 pre-money valuation, 53 przedsi(cid:218)biorca, 21 przekazywanie firmy, 127 punkt malej(cid:200)cych przychodów, 109 R relacje, 36, 84 z partnerami, 86 rezygnacja bez przyczyny, 98, 149 z wa(cid:285)nej przyczyny, 101, 151 Rowerowy Warsztat Janka, 145 rzeczywisty model biznesowy, 110 S specfundusz, 49, 51 dostosowywanie, 119 dzia(cid:239)anie, 139, 143 korzystanie, 91 obliczanie warto(cid:258)ci udzia(cid:239)ów, 57 podsumowanie, 115 powo(cid:239)anie lidera, 54 przerost, 95 przypisanie teoretycznej warto(cid:258)ci, 55 tworzenie, 59, 163 spó(cid:239)ki akcyjne, 135 z o.o., 134 stawki zasobów fachowych, 63 T TBV, Theoretical Base Value, 91, 171 teoretyczna warto(cid:258)(cid:202) bazowa, TBV, 91, 171 tort, 172 tworzenie specfunduszu, 59, 163 U uczciwo(cid:258)(cid:202), 10, 139 udzia(cid:239)y, 15, 22, 56 urz(cid:200)dzenia, 37, 77 ustalanie warto(cid:258)ci specfunduszu, 59 ustalony podzia(cid:239), 47 usuni(cid:218)cie wspólnika, 149 W wakacje, 87 warto(cid:258)(cid:202) firmy, 29 rzeczywista, 48 udzia(cid:239)ów, 92 wzgl(cid:218)dna, 48, 60 wicefachman, 101 wk(cid:239)ady fachmanów, 57 w(cid:239)asno(cid:258)(cid:202) intelektualna, 36, 80 wolni strzelcy, 65 wp(cid:239)ata, 31 wspólnicy, 22, 70 wycena pre-money, 32 przed dofinansowaniem, 53 Poleć książkęKup książkę wyj(cid:258)cie, 31 wynagrodzenia zasadnicze, 63 wyp(cid:239)ata, 30 Z zak(cid:239)adanie firmy, 167 zaprzestanie dzia(cid:239)alno(cid:258)ci, 125 zasoby, 38, 86 Mike Moyer 175 zwolnienie bez przyczyny, 103, 151 z okre(cid:258)lonej przyczyny, 105, 152 (cid:189) (cid:283)róde(cid:239)ko, 172 Poleć książkęKup książkę 176 Dzielenie tortu Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dzielenie tortu. Jak rozdysponować udziały w bezkosztowym start-upie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: