Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 007536 24110451 na godz. na dobę w sumie
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesie - ebook/pdf
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0363-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Zrozumieć przyczyny, znaleźć rozwiązania

Niniejsza książka traktuje o międzynarodowych standardach rachunkowości jako pewnej idei oraz kierunku, w którym powinna zmierzać ta dziedzina. Traktuje również o Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej jako źródłach prawa (obowiązującego niektóre podmioty prowadzące działalność w Polsce). Adresowana jest do ludzi, którzy pracują w rachunkowości, oraz dla tych, którzy się tą dziedziną po prostu interesują. Jest to jednak książka zupełnie inna, niż się Czytelnik spodziewa.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wprowadzane zostały po to, by uprościć i ujednolicić działanie firmy na wielu rynkach oraz ułatwić współpracę działów księgowości i controllingu w różnych krajach. W teorii wszystko ma być prostsze, bardziej spójne, łatwo przeliczalne. W praktyce jednak okazuje się to często niemożliwe. Ludzie w różnych częściach świata myślą i żyją inaczej, inne rzeczy są dla nich istotne, mają różną mentalność i odmienne podejścia do pieniędzy i biznesu. Dlatego w tej książce obok twardych danych, wzorów i tabel Czytelnik znajdzie sporo przykładów z życia wziętych oraz zagadnień z zakresu psychologii. Wszystko po to, by móc najpierw zrozumieć ludzi, z którymi przychodzi nam pracować, potem zaś przyjąć wspólne rozwiązania, czyli standardy rachunkowości, działające jako ewidencja stanu faktycznego i wzorzec postępowania.

Ta książka jest wyjątkowa także z innych względów. Można dziś znaleźć na rynku kilka pozycji o Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, napisanych przez zagranicznych ekspertów. Jednak każda taka książka ma istotną wadę — nie w każdym aspekcie przystaje do naszej rodzimej rzeczywistości. Natomiast niniejsza pozycja została napisana z punktu widzenia doradcy polskich przedsiębiorstw i zawiera szereg przykładów z naszego podwórka. Jest adresowana do naszych biznesmenów i księgowych oraz oparta na standardowych problemach, z którymi właśnie oni najczęściej się stykają.

Maciej Skudlik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach, wieloletnim praktykiem w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od kilkunastu lat związany jest z ekonomią, zarządzaniem i finansami, prowadził projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest czynnym doradcą gospodarczym oraz prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości, ekonomii i finansów. Wyszkolił już kilka tysięcy osób. Wśród uczestników jego kursów znaleźli się pracownicy największych firm działających na polskim rynku. Jest także autorem książki Podstawy finansów i rachunkowości. Podręcznik dla menedżerów (Onepress 2013).

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:316)ci Wst(cid:253)p ................................................................................................................................7 Adresat ....................................................................................................................... ..... 7 Styl pisania ksi(cid:251)(cid:366)ki i zwi(cid:251)zek jej tematu z psychologi(cid:251) ........................................... 7 Mi(cid:271)dzynarodowe standardy rachunkowo(cid:334)ci jako idea ..........................................16 Czym jest ksi(cid:271)gowo(cid:334)(cid:253)? .................................................................................................19 Odpowiedzialno(cid:334)(cid:253) za prawid(cid:311)ow(cid:251) ewidencj(cid:271) ......................................................... 25 MSR-y jako obowi(cid:251)zuj(cid:251)ce w Polsce prawo .............................................................. 25 Czy MSR-y stworzyli typowi ksi(cid:271)gowi? Czy mam prawo pisa(cid:253) o MSR-ach? ..... 26 Clou .......................................................................................................................... .....31 Rozdzia(cid:293) 1. (cid:345)ród(cid:293)a i intencje prawa w zakresie rachunkowo(cid:316)ci .................................................... 33 (cid:363)ród(cid:311)o prawa rachunkowego w Polsce .....................................................................33 Podstawowe zasady rachunkowo(cid:334)ci bez wzgl(cid:271)du na (cid:364)ród(cid:311)o prawa ..................... 42 Przyk(cid:311)ady zastosowania zasady memoria(cid:311)owej ................................................ 42 Przyk(cid:311)ady zastosowania zasady wspó(cid:311)mierno(cid:334)ci ...............................................55 Przyk(cid:311)ady zastosowania zasad ostro(cid:366)no(cid:334)ci i istotno(cid:334)ci ....................................61 Przyk(cid:311)ady zastosowania zasady wy(cid:366)szo(cid:334)ci tre(cid:334)ci nad form(cid:251) ........................... 65 Specyfika MSR-ów ...................................................................................................... 67 W tle istnieje jeszcze rachunkowo(cid:334)(cid:253) zarz(cid:251)dcza ........................................................71 Co jest istotniejsze: wynik czy sytuacja maj(cid:251)tkowa ukazana w bilansie? US GAAP jako pierwotny przyk(cid:311)ad ujednolicenia klasyfikacji ........................ 72 Specyficzny problem GAAP z metod(cid:251) LIFO ......................................................... 73 GAAP a „sprawa polska” ........................................................................................... 76 MSR-y jako kopia idei GAAP. Zastosowanie MSR-ów w Polsce ......................... 76 Podsumowanie rozdzia(cid:311)u .......................................................................................... 77 Poleć książkęKup książkę 4 Spis tre(cid:316)ci Rozdzia(cid:293) 2. Podstawowe za(cid:293)o(cid:348)enia MSR-ów jako prawa oraz ich przyczyny ...............................79 Ochrona warto(cid:334)ci przedsi(cid:271)biorstwa dla akcjonariuszy g(cid:311)ównym motywem post(cid:271)powania w legislacji ........................................................................................ 79 (cid:333)wiat strachu przed realn(cid:251) wycen(cid:251) aktywów ............................................................81 Ma(cid:311)a lekcja podstaw ksi(cid:271)gowo(cid:334)ci z rozwi(cid:251)zaniami wed(cid:311)ug MSR-ów .................. 84 Sposób i tempo wprowadzania zmian oraz szczególne koniki MSR-ów ........... 96 Praktyczne problemy przy wdra(cid:366)aniu i stosowaniu MSR-ów .............................. 98 Dowolno(cid:334)(cid:253) kszta(cid:311)towania raportów, kszta(cid:311)t rachunków w sprawozdaniach, kszta(cid:311)t powszechnie i (cid:311)atwo dost(cid:271)pnej informacji o spó(cid:311)kach gie(cid:311)dowych ..... 98 Czy polska gie(cid:311)da jest w ogóle przewidywalna? .................................................... 102 Podsumowanie rozdzia(cid:311)u .........................................................................................105 Rozdzia(cid:293) 3. Wycena aktywów ........................................................................................................107 Definicja, warunki uznania i klasyfikacja aktywów ............................................ 107 Skutki przeszacowa(cid:313) aktywów .................................................................................110 Metody wyceny aktywów ..........................................................................................110 O metodzie DCF i o metodzie kapitalizacji prostej ............................................ 124 Inne zastosowania metody DCF ............................................................................ 142 Warto(cid:334)(cid:253) firmy .............................................................................................................153 Post(cid:271)powanie wed(cid:311)ug Ustawy o rachunkowo(cid:329)ci ....................................................153 Post(cid:271)powanie wed(cid:311)ug MSR-ów ..........................................................................156 Inne warto(cid:334)ci niematerialne i prawne .....................................................................163 Prawa do zawodników ...............................................................................................166 Inwestycje ................................................................................................................... 1 74 (cid:333)rodki trwa(cid:311)e w budowie, dotacje z nimi zwi(cid:251)zane, nale(cid:366)no(cid:334)ci d(cid:311)ugoterminowe, aktywo z tytu(cid:311)u odroczonego podatku dochodowego, inne aktywa trwa(cid:311)e ...181 (cid:333)rodki trwa(cid:311)e w budowie .....................................................................................181 Dotacje do (cid:334)rodków trwa(cid:311)ych w budowie .........................................................181 Nale(cid:366)no(cid:334)ci d(cid:311)ugoterminowe ............................................................................. 182 D(cid:311)ugoterminowe aktywo powsta(cid:311)e wskutek nabycia certyfikatów pochodzenia w ilo(cid:334)ci przekraczaj(cid:251)cej roczn(cid:251) sprzeda(cid:366) energii elektrycznej ...........................................................................................185 Aktywo z tytu(cid:311)u odroczonego podatku dochodowego ..................................185 Post(cid:271)powanie z aktywami przeznaczonymi do zbycia ........................................ 187 Utrata warto(cid:334)ci aktywów .......................................................................................... 190 Warto(cid:334)(cid:253) wynikaj(cid:251)ca z dalszego u(cid:366)ytkowania .................................................. 194 Warto(cid:334)(cid:253) uzyskana ze sprzeda(cid:366)y ........................................................................ 194 Warto(cid:334)(cid:253) uzyskana z testu ................................................................................... 194 Zapasy jako szczególnie trudny element klasyfikacji i wyceny, w tym metody odnoszenia w koszty ...............................................................................................195 Udzielony kredyt kupiecki (nale(cid:366)no(cid:334)ci) i metody zabezpieczenia kredytu kupieckiego ..............................................................................................................196 (cid:333)rodki pieni(cid:271)(cid:366)ne i ich ekwiwalenty ........................................................................200 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:316)ci 5 Czy pieni(cid:251)dze s(cid:251) „pe(cid:311)nowarto(cid:334)ciowe”? .................................................................200 Kwestia 1: sk(cid:251)d si(cid:271) bior(cid:251) pieni(cid:251)dze? ................................................................. 201 Kwestia 2: do czego s(cid:311)u(cid:366)(cid:251) pieni(cid:251)dze? ................................................................ 206 Rozliczenia mi(cid:271)dzyokresowe i inne aktywa obrotowe ........................................208 Podsumowanie rozdzia(cid:311)u ........................................................................................209 Rozdzia(cid:293) 4. Ewidencja (cid:346)róde(cid:293) finansowania aktywów ................................................................. 211 Zobowi(cid:251)zania .............................................................................................................211 Rezerwy ....................................................................................................................... 225 Rezerwy aktuarialne .................................................................................................227 Rezerwa czy odpis? .................................................................................................... 234 Kapita(cid:311) akcyjny czy zysk? ......................................................................................... 239 Kiedy i czy w ogóle mamy zysk? ....................................................................... 239 Czym w ogóle jest zysk? Czy skutki wyceny aktywów i zobowi(cid:251)za(cid:313) powinny zawsze kreowa(cid:253) zysk? ......................................................................240 Czy zysk danego roku jest cz(cid:251)stk(cid:251) kapita(cid:311)u nale(cid:366)(cid:251)cego do w(cid:311)a(cid:334)cicieli, czy zobowi(cid:251)zaniem przedsi(cid:271)biorstwa, czy czym(cid:334) pomi(cid:271)dzy? ................... 241 Ewidencja rachunku wyników ................................................................................ 241 Troch(cid:271) kontrolingu w rachunkowo(cid:334)ci — segmenty dzia(cid:311)alno(cid:334)ci ..................... 245 Kapita(cid:311)y w(cid:311)asne, czyli warto(cid:334)(cid:253) przedsi(cid:271)biorstwa .................................................. 246 Agio emisyjne ............................................................................................................249 Akcje w(cid:311)asne ................................................................................................................251 Ewidencja zmian w kapitale w(cid:311)asnym ................................................................... 252 Podsumowanie rozdzia(cid:311)u ........................................................................................ 252 Rozdzia(cid:293) 5. Konsolidacja .................................................................................................................261 Poj(cid:271)cie grupy kapita(cid:311)owej .........................................................................................261 Zastosowanie MSR-ów po raz pierwszy ................................................................. 265 Przej(cid:271)cia ...................................................................................................................... 266 Wycena warto(cid:334)ci przedsi(cid:271)biorstwa ......................................................................... 269 Kto dokonuje wyceny przedsi(cid:271)biorstwa? ..............................................................274 Wycena uproszczona KGHM-u, Orlenu i JSW ....................................................277 Okazje na rynku M A .............................................................................................279 Kapita(cid:311) mi(cid:271)dzynarodowy. Op(cid:311)aty za logo „hitem na rynku” w Polsce ............280 Konsolidacja. Uj(cid:271)cie zasad w legislacji .................................................................. 281 Konsolidacja. Jak to si(cid:271) robi w praktyce? Przyk(cid:311)ady ............................................288 Podsumowanie rozdzia(cid:311)u ........................................................................................ 296 Rozdzia(cid:293) 6. Inne kwestie ................................................................................................................ 299 Ewidencja certyfikatów pochodzenia ....................................................................299 Leasing ....................................................................................................................... . 305 Uj(cid:271)cie leasingu u leasingobiorców. Leasing finansowy — pocz(cid:251)tkowe uj(cid:271)cie ....................................................................................... 308 Leasing finansowy — pó(cid:364)niejsza wycena ........................................................ 308 Poleć książkęKup książkę 6 Spis tre(cid:316)ci T(cid:311)umaczenie na j(cid:271)zyk polski ............................................................................. 309 Dlaczego powsta(cid:311)y szczegó(cid:311)owe przepisy dotycz(cid:251)ce leasingu? ..................... 309 Kontrakty d(cid:311)ugoterminowe ..................................................................................... 311 Mo(cid:366)liwo(cid:334)(cid:253) 1. Kontrakt koszt plus mar(cid:366)a .........................................................316 Mo(cid:366)liwo(cid:334)(cid:253) 2. Kontrakt ze sta(cid:311)(cid:251) cen(cid:251) realizacji ................................................317 Mo(cid:366)liwo(cid:334)(cid:253) 3. Kontrakt, w którym nie da si(cid:271) ustali(cid:253) stopnia zaawansowania prac ...........................................................................318 Skutki ewidencyjne ..............................................................................................319 Co wliczamy do kosztów kontraktu? ............................................................... 320 Podsumowanie rozdzia(cid:311)u .........................................................................................321 Rozdzia(cid:293) 7. Zako(cid:295)czenie ................................................................................................................ 323 Specyfika polskiego biznesu .................................................................................... 323 Im wi(cid:271)cej (cid:334)rodków w(cid:311)adujesz w dany projekt, tym wi(cid:271)kszego gniota otrzymasz w zamian — pi(cid:311)ka no(cid:366)na, projekty naukowe, inne ....................... 324 Du(cid:366)y mo(cid:366)e wszystko, ma(cid:311)y mo(cid:366)e godnie umrze(cid:253) ................................................ 326 Wysokie bezrobocie i brak wykwalifikowanych pracowników — pomys(cid:311)y na walk(cid:271) z problemem i poziom szkolnictwa w Polsce .............. 328 Polska polem eksperymentów kadrowo-organizacyjnych zachodnich koncernów .............................................................................................................. 332 Naiwno(cid:334)(cid:253) i stosowanie krajowych standardów w kontaktach z przedsi(cid:271)biorstwami z innych krajów ........................................335 Szalone pomys(cid:311)y urz(cid:271)du skarbowego .................................................................... 339 Czytaj literatur(cid:271), bo warto ....................................................................................... 340 W(cid:251)tki poboczne ........................................................................................................ 344 Ekonomia to nie matematyka. Historia biznesu to opowie(cid:334)(cid:253) o b(cid:311)(cid:271)dach, ale i niespodziewanych sukcesach ................................................................. 345 Materia(cid:293)y (cid:346)ród(cid:293)owe — akty prawne i literatura ....................................................... 349 Niestandardowe materia(cid:311)y (cid:364)ród(cid:311)owe ..................................................................... 350 Podzi(cid:253)kowania i pro(cid:316)by o wybaczenie ...................................................................... 353 Informacje dodatkowe ................................................................................................ 355 Spis rysunków ............................................................................................................. 359 Spis tabel ..................................................................................................................... 363 Skorowidz .....................................................................................................................367 Poleć książkęKup książkę 174 Rozdzia(cid:293) 3. Wycena aktywów Inwestycje Przebrn(cid:271)li(cid:334)my ju(cid:366) przez aktywa d(cid:311)ugoterminowo s(cid:311)u(cid:366)(cid:251)ce do dzia(cid:311)alno(cid:334)ci produkcyjnej lub us(cid:311)ugowej przedsi(cid:271)biorstwa. Wyceniamy wed(cid:311)ug kosztu historycznego lub wed(cid:311)ug warto(cid:334)ci godziwej. W tym drugim przypadku przeszacowania w gór(cid:271) zasadniczo buduj(cid:251) nam kapita(cid:311) z aktualizacji wyceny, a w dó(cid:311) — rodz(cid:251) strat(cid:271) w wyniku. Odwrócenie niwe- luje ju(cid:366) zaewidencjonowane warto(cid:334)ci i to, co dalej, znów wraca do generalnej zasady. Obrazuje to rysunek 3.3. W jaki sposób natomiast wycenia si(cid:271) aktywa inwestycyjne, czyli wytworzone lub nabyte z zamierzeniem uzyskania korzy(cid:334)ci poprzez wzrost ich warto(cid:334)ci w przysz(cid:311)o(cid:334)ci? Jakie to mog(cid:251) by(cid:253) aktywa? Przeró(cid:366)ne, na przyk(cid:311)ad: 1. Nieruchomo(cid:334)ci kupione jako inwestycja (g(cid:311)ówny zamiar). 2. Niekontrolowane akcje i udzia(cid:311)y spó(cid:311)ek, które nie maj(cid:251) nic wspólnego z procesem produkcyjnym, w szczególno(cid:334)ci nabyte na gie(cid:311)dzie jako inwestycja. 3. Prawa do zawodnika wypo(cid:366)yczonego do innego klubu (kupili(cid:334)my je w celu uzyskania wzrostu ich warto(cid:334)ci). 4. Inne prawa lub rzeczy ruchome, które traktujemy jak (cid:364)ród(cid:311)o wzrostu cen w przysz(cid:311)o(cid:334)ci. Aby znale(cid:364)(cid:253) (cid:364)ród(cid:311)o prawne wyceny wszystkich wy(cid:366)ej wymienionych aktywów, musimy znów pos(cid:311)u(cid:366)y(cid:253) si(cid:271) rozumem. Nie ma bowiem dedykowanego standardu. Ale za to jest MSR13, który mówi o post(cid:271)powaniu z nieruchomo(cid:334)ciami inwestycyjnymi. A wszystkie wy(cid:366)ej wymienione aktywa s(cid:251) przecie(cid:366) w swej naturze oraz przede wszystkim przezna- czeniu podobne do opisywanej podstawy. Zreszt(cid:251) podobnym zabiegiem pos(cid:311)u(cid:366)ymy si(cid:271) w przypadku wyceny kontraktów d(cid:311)ugoterminowych, które to kontrakty b(cid:271)dziemy analizowali na podstawie standardu dedykowanego pracom budowlanym. Dla uproszczenia za(cid:311)ó(cid:366)my, (cid:366)e MSR 40 (chocia(cid:366) mówi tylko o nieruchomo(cid:334)ciach) traktowa(cid:253) nale(cid:366)y jako wytyczn(cid:251) do post(cid:271)powania tak(cid:366)e z innymi dobrami inwesty- cyjnymi, rozumianymi tutaj jako elementy, które w przysz(cid:311)o(cid:334)ci powinny przynie(cid:334)(cid:253) korzy(cid:334)ci ekonomiczne w postaci wzrostu warto(cid:334)ci. Realizacja tak rozumianych korzy(cid:334)ci mo(cid:366)e nast(cid:251)pi(cid:253) przez zbycie nieruchomo(cid:334)ci w dalszej przysz(cid:311)o(cid:334)ci (najbardziej prawdo- podobne) lub inne jej wykorzystanie (na przyk(cid:311)ad wniesienie aportem do innej spó(cid:311)ki). Co do samej wyceny aktywów inwestycyjnych, nie ma wielkich niespodzianek. Pierwotna (pocz(cid:251)tkowa) wycena przedstawia si(cid:271) jak na rysunku 3.35, a wtórn(cid:251) pokazuje rysunek 3.36 i (cid:311)atwo zauwa(cid:366)y(cid:253) tutaj uderzaj(cid:251)ce podobie(cid:313)stwo do wycen warto(cid:334)ci niematerialnych. 13 MSR 40 „Nieruchomo(cid:334)ci inwestycyjne”. Poleć książkęKup książkę Inwestycje 175 RYSUNEK 3.35. Wycena pierwotna aktywów inwestycyjnych RYSUNEK 3.36. Wycena wtórna aktywów inwestycyjnych Mimo uderzaj(cid:251)cego podobie(cid:313)stwa samej metodologii wyceny z rysunku mo(cid:366)na jednak wyczyta(cid:253) zasadnicze ró(cid:366)nice, w tym: 1. Przeszacowanie warto(cid:334)ci aktywów inwestycyjnych odnosi si(cid:271) zawsze (w momencie dokonania tej czynno(cid:334)ci) do wyniku finansowego. Czyli je(cid:334)li uznamy, (cid:366)e nasze aktywa s(cid:251) warte wi(cid:271)cej ni(cid:366) w poprzednio analizowanym okresie, wówczas mamy… zysk (tu i teraz, mimo (cid:366)e jeszcze nie sprzedali(cid:334)my aktywów), je(cid:334)li uznamy, (cid:366)e mniej, wówczas mamy strat(cid:271) (te(cid:366) tu i teraz). Nie ma tu w ogóle mowy o odniesieniu na kapita(cid:311) z aktualizacji wyceny. 2. Nie dokonuje si(cid:271) amortyzacji tych aktywów, co jest logiczne, gdy(cid:366) kupili(cid:334)my (lub wytworzyli(cid:334)my) je w celu zarobienia na nich, nie by(cid:311)o za(cid:334) naszym celem u(cid:366)ytkowanie ich do celów produkcyjnych ani do realizacji us(cid:311)ug i by(cid:311)oby bez sensu uzna(cid:253), (cid:366)e w naturalny sposób stale trac(cid:251) one warto(cid:334)(cid:253). Oczywi(cid:334)cie, podobnie jak w przypadku innych aktywów, trzeba bada(cid:253), czy nie wyst(cid:271)- puj(cid:251) przes(cid:311)anki utraty warto(cid:334)ci. Poleć książkęKup książkę 176 Rozdzia(cid:293) 3. Wycena aktywów Wy(cid:366)ej przytoczony problem momentu ujawnienia zysku jest w ró(cid:366)nych kwestiach (nie tylko aktywów inwestycyjnych) przedmiotem sporu ekonomistów. Czy zysk mamy wtedy, gdy uzyskamy rzeczywist(cid:251) korzy(cid:334)(cid:253) z dysponowania danym aktywem (to jest w momencie sprzeda(cid:366)y lub innego u(cid:366)ycia) , czy ju(cid:366) wówczas, gdy wzro(cid:334)nie jego warto(cid:334)(cid:253) rynkowa? Zasada ostro(cid:366)no(cid:334)ci kaza(cid:311)aby raczej sk(cid:311)oni(cid:253) si(cid:271) do pierwszej wersji, lecz twórcy MSR-ów upieraj(cid:251) si(cid:271) przy aktywach inwestycyjnych nad wersj(cid:251) drug(cid:251). By(cid:253) mo(cid:366)e p(cid:271)kni(cid:271)cie ba(cid:313)ki spekulacyjnej na nieruchomo(cid:334)ciach w USA (mieszkania), Irlandii (tak(cid:366)e mieszkania), Hiszpanii (apartamenty turystyczne) i ju(cid:366) troch(cid:271) w Polsce (znów g(cid:311)ównie mieszkania) przyczyni si(cid:271) do zmiany stanowiska rady odpowiedzialnej za two- rzenie MSR-ów w przysz(cid:311)o(cid:334)ci? Aby zrozumie(cid:253) wy(cid:366)ej przytoczon(cid:251) argumentacj(cid:271), wró(cid:253)my do naszych wcze(cid:334)niej ju(cid:366) analizowanych zakupów nieruchomo(cid:334)ci w Katowicach oraz (cid:310)odzi. Jak pami(cid:271)tamy, nabyli(cid:334)my je w celu wynajmowania, czyli do realizacji us(cid:311)ug. Dlatego stosowali(cid:334)my zapisy MSR 16. No to zmie(cid:313)my to za(cid:311)o(cid:366)enie i przyjmijmy, (cid:366)e nabycie nast(cid:251)pi(cid:311)o w celu inwestycyjnym, czyli g(cid:311)ównym przeznaczeniem kupionych mieszka(cid:313) jest uzyskanie wzrostu warto(cid:334)ci w przysz(cid:311)o(cid:334)ci. Je(cid:334)li chodzi o wycen(cid:271) pierwotn(cid:251), nie mamy w(cid:251)tpliwo(cid:334)ci: dla nieruchomo(cid:334)ci w Katowicach jest to kwota 270 tys. z(cid:311), a dla (cid:311)ódzkiej 210 tys. z(cid:311), gdy(cid:366) za tyle je nabyli(cid:334)my i MSR 40 ka(cid:366)e nam te warto(cid:334)ci uzna(cid:253) za godziwe. Je(cid:334)li chodzi o nieruchomo(cid:334)(cid:253) (cid:311)ódzk(cid:251), nie mamy jeszcze ponownej wyceny (w(cid:311)a(cid:334)nie j(cid:251) kupili(cid:334)my), ale nieruchomo(cid:334)(cid:253) katowicka ju(cid:366) powinna podlega(cid:253) takowej w przesz(cid:311)o(cid:334)ci i tera(cid:364)niejszo(cid:334)ci. Rozpatrzmy dwa warianty: wycen(cid:271) opart(cid:251) na koszcie historycznym i wycen(cid:271) opart(cid:251) na warto(cid:334)ci godziwej, przy czym za t(cid:271) ostatni(cid:251) uznamy ceny rynkowe z tabeli 3.5. Efekt prezentuje tabela 3.22. Tak mniej wi(cid:271)cej wygl(cid:251)da schemat post(cid:271)powania z wszelkimi aktywami inwestycyjnymi. Nie si(cid:271) ukry(cid:253), (cid:366)e w tym momencie weszli(cid:334)my na bardzo grz(cid:251)ski grunt. Wyobra(cid:364)my sobie bowiem rosn(cid:251)c(cid:251) nieznacznie (na przyk(cid:311)ad o 5 ) cen(cid:271) rynkow(cid:251) jakiego(cid:334) aktywa w perspektywie kilkuletniej — bez znaczenia, czy to jest metr kwadratowy mieszkania, mied(cid:364), w(cid:271)giel, z(cid:311)oto, czy cokolwiek innego — która kszta(cid:311)tuje si(cid:271) jak na rysunku 3.37 przy za(cid:311)o(cid:366)eniu, (cid:366)e zysk z lokat bankowych w tym samym czasie wynosi raptem 3 . Do tej pory popyt na aktywo rozwija(cid:311) si(cid:271) prawdopodobnie zgodnie z naturalnymi potrzebami ludno(cid:334)ci i przemys(cid:311)u. Co si(cid:271) stanie w dalszej perspektywie? Istnieje wysokie prawdopodobie(cid:313)stwo, (cid:366)e inwestorzy poszukuj(cid:251)cy przedsi(cid:271)wzi(cid:271)(cid:253) przynosz(cid:251)cych zysk zainteresuj(cid:251) si(cid:271) tym dobrem, mimo (cid:366)e w normalnych warunkach nie potrzebuj(cid:251) go w ogóle. Wzrost warto(cid:334)ci dobra jest bowiem stabilny, od lat nie notowano spadków i wydaje si(cid:271) w miar(cid:271) bezpieczn(cid:251) „lokat(cid:251)” kapita(cid:311)u. Na rynku oprócz naturalnych odbior- ców dobra pojawi(cid:251) si(cid:271) wi(cid:271)c pierwsi poszukiwacze „dobrych inwestycji” — najcz(cid:271)(cid:334)ciej b(cid:271)d(cid:251) to ró(cid:366)nego rodzaju inwestorzy instytucjonalni, czyli ró(cid:366)nej ma(cid:334)ci fundusze inwe- stycyjne i emerytalne. Wzrost cen przyspieszy do 8 rocznie w perspektywie nast(cid:271)p- nych kilku lat, co prezentuje rysunek 3.38. Teraz ju(cid:366) nie sposób nie dostrzec wyj(cid:251)tkowej „okazji na rynku”. Dobrem interesuj(cid:251) si(cid:271) wszyscy, nie tylko inwestorzy instytucjonalni, tak(cid:366)e sklepikarze, piekarze, prawnicy, producenci okien, panie (cid:334)wiadcz(cid:251)ce „us(cid:311)ugi spo(cid:311)eczne dla panów”, ich „opiekunowie”, Poleć książkęKup książkę Inwestycje 177 TABELA 3.22. Wycena nieruchomo(cid:316)ci w Katowicach potraktowanej jako aktywo inwestycyjne Wycena wed(cid:293)ug kosztu historycznego nieruchomo(cid:316)ci inwestycyjnej w Katowicach Tytu(cid:293) Warto(cid:316)(cid:235) ewidencyjna (odniesiona do bilansu) Ujawniana w informacji dodatkowej warto(cid:316)(cid:235) godziwa Warto(cid:316)(cid:235) pocz(cid:233)tkowa Wycena po 1 roku Wycena po 2 roku Wycena po 3 roku Wycena po 4 roku Wycena po 5 roku Wycena po 6 roku (dzisiejsza) 270 000,00 z(cid:293) 270 000,00 z(cid:293) 270 000,00 z(cid:293) 270 000,00 z(cid:293) 270 000,00 z(cid:293) 270 000,00 z(cid:293) 270 000,00 z(cid:293) 270 000,00 z(cid:293) 260 400,00 z(cid:293) 248 160,00 z(cid:293) 254 040,00 z(cid:293) 243 180,00 z(cid:293) 237 300,00 z(cid:293) 234 900,00 z(cid:293) Wycena wed(cid:293)ug warto(cid:316)ci godziwej nieruchomo(cid:316)ci inwestycyjnej w Katowicach Tytu(cid:293) Warto(cid:316)(cid:235) godziwa (odniesiona do bilansu) Wzrost/spadek warto(cid:316)ci Odniesienie Warto(cid:316)(cid:235) pocz(cid:233)tkowa Wycena po 1 roku Wycena po 2 roku Wycena po 3 roku Wycena po 4 roku Wycena po 5 roku Wycena po 6 roku (dzisiejsza) 270 000,00 z(cid:293) 260 400,00 z(cid:293) 248 160,00 z(cid:293) 254 040,00 z(cid:293) 243 180,00 z(cid:293) 237 300,00 z(cid:293) 234 900,00 z(cid:293) – – – Wynik finansowy (strata) –9600,00 z(cid:293) Wynik finansowy (strata) –12 240,00 z(cid:293) Wynik finansowy (zysk) 5880,00 z(cid:293) Wynik finansowy (strata) –10 860,00 z(cid:293) –5880,00 z(cid:293) Wynik finansowy (strata) –2400,00 z(cid:293) Wynik finansowy (strata) RYSUNEK 3.37. Cena rynkowa aktywa kontra zysk z lokat bankowych w stadium przed powstaniem ba(cid:295)ki spekulacyjnej s(cid:311)owem: wszyscy, którzy s(cid:251) podejrzani, (cid:366)e mog(cid:251) mie(cid:253) pod poduszk(cid:251) jakie(cid:334) (cid:334)rodki poszu- kuj(cid:251)ce „bezpiecznej” inwestycji. Cena rynkowa przyspiesza i jej roczny wzrost przez naj- bli(cid:366)sze dwa lata to ju(cid:366) nie 8 , lecz odpowiednio 10 i 12 . Prezentuje to rysunek 3.39. Poleć książkęKup książkę 178 Rozdzia(cid:293) 3. Wycena aktywów RYSUNEK 3.38. Cena rynkowa aktywa kontra zysk z lokat bankowych na pocz(cid:233)tku ba(cid:295)ki spekulacyjnej RYSUNEK 3.39. Cena rynkowa aktywa kontra zysk z lokat bankowych w fazie rozkwitu ba(cid:295)ki spekulacyjnej Teraz ju(cid:366) nast(cid:271)puje okres, w którym pierwsi „inwestorzy” chc(cid:251) realizowa(cid:253) swoje zyski. Powoli zaczynaj(cid:251) wycofywa(cid:253) „wk(cid:311)ady”. Rynek w nast(cid:271)pnym roku wyhamowuje, wzrost to tylko 3 . Zmusza to do refleksji nast(cid:271)pnych „inwestorów”. W kolejnym roku nast(cid:271)- puje spadek ceny o 5 , co wywo(cid:311)uje lawin(cid:271) „wycofywania wk(cid:311)adów”. Cena spada w dwa lata nawet poni(cid:366)ej „normalnego wzrostu wynikaj(cid:251)cego z utraty warto(cid:334)ci pie- ni(cid:251)dza w czasie”, po czym po jakim(cid:334) czasie wraca i kszta(cid:311)tuje si(cid:271) na poziomie propor- cjonalnym do warto(cid:334)ci pieni(cid:251)dza ulokowanego na lokacie bankowej. Prezentuje to rysunek 3.40. Na rynku znów pozostali ju(cid:366) tylko ci, którzy naprawd(cid:271) potrzebuj(cid:251) danego dobra. Ale zaufanie inwestorów do danego dobra spada na d(cid:311)ugie lata (czas dominacji zawodowej jednego pokolenia) poni(cid:366)ej normalnego poziomu. Jak cz(cid:271)sto taka ba(cid:313)ka mo(cid:366)e si(cid:271) powtarza(cid:253)? Standardowo piramidy finansowe pojawiaj(cid:251) si(cid:271) w danych krajach co pi(cid:271)tna(cid:334)cie – dwadzie(cid:334)cia lat. Poniewa(cid:366) mam na zdarzenia Poleć książkęKup książkę Inwestycje 179 RYSUNEK 3.40. Szczyt i p(cid:253)kni(cid:253)cie ba(cid:295)ki spekulacyjnej oraz zachowanie ceny po tych zdarzeniach ekonomiczne spojrzenie wed(cid:311)ug MPM14, dlatego wnioskuj(cid:271), (cid:366)e je(cid:334)li w zamkni(cid:271)tym (cid:334)rodowisku kto(cid:334) traci, równolegle musi kto(cid:334) na tym zarabia(cid:253). Pami(cid:271)tamy o piramidach finansowych w Albanii (tam skala zjawiska wydrenowa(cid:311)a z oszcz(cid:271)dno(cid:334)ci (cid:366)ycia niemal ca(cid:311)y naród), pami(cid:271)tamy o bezpiecznej Kasie Oszcz(cid:271)dno(cid:334)ci w Polsce, o upadku Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych, o najnowszej aferze Amber Gold w naszym kraju. Zreszt(cid:251) gdyby si(cid:271)gn(cid:251)(cid:253) pami(cid:271)ci(cid:251) jeszcze dalej, to czy nie stanowi(cid:311)o niez(cid:311)ego „numeru” wydrenowanie portfeli ludzi w Polsce, którzy latami lokowali oszcz(cid:271)dno(cid:334)ci na ksi(cid:251)- (cid:366)eczkach mieszkaniowych, by po „transformacji” kupi(cid:253) sobie za zgromadzone (cid:334)rodki kilka pude(cid:311)ek zapa(cid:311)ek, bo na to mniej wi(cid:271)cej starcza(cid:311)o? Nie mam prawie (cid:366)adnych w(cid:251)tpli- wo(cid:334)ci, (cid:366)e za szeregiem baniek spekulacyjnych stoj(cid:251) jacy(cid:334) na tyle m(cid:251)drzy i na tyle odwa(cid:366)ni ludzie, by potrafi(cid:253) tym procesem sterowa(cid:253). Jak cz(cid:271)sto mo(cid:366)na powtarza(cid:253) na danym obszarze i u(cid:366)ywaj(cid:251)c danego narz(cid:271)dzia ten „numer”? To czas wymiany pokoleniowej w firmach oraz czas zmiany „osób decyduj(cid:251)cych o finansach” w rodzinach — nowi przecie(cid:366) nie b(cid:271)d(cid:251) s(cid:311)uchali rad i ostrze(cid:366)e(cid:313) swoich rodziców i dziadków, którzy „(cid:366)yli w innych czasach”. Taki „numer” przeprowadzono na polskich przedsi(cid:271)biorstwach (w du(cid:366)ej mierze z ich w(cid:311)asnej winy) w 2008 roku, w toku tak zwanej sprawy „opcji walutowych”. Zadzia(cid:311)a(cid:311)a tu zasada wyceny tych(cid:366)e instrumentów odnoszona do wyniku finansowego. Przedsi(cid:271)- biorstwa zawar(cid:311)y z bankami umowy o wysokim stopniu komplikacji, których do ko(cid:313)ca nie rozumia(cid:311)y, teoretycznie w celu zabezpieczenia si(cid:271) przed stratami w przypadku wzrostu warto(cid:334)ci z(cid:311)otówki w relacji do walut rozliczeniowych dla eksportu. Po jakim(cid:334) 14 MPM — Metoda Panny Marple. Panna Marple rozwi(cid:251)zywa(cid:311)a zagadki kryminalne wielkiego (cid:334)wiata, prawie nigdy nie opuszczaj(cid:251)c swojej wioski. Uwa(cid:366)a(cid:311)a, (cid:366)e St. Mary Mead to taki (cid:334)wiat w pigu(cid:311)ce, (cid:366)e na podstawie tego, co tam si(cid:271) dzieje, mo(cid:366)na wyja(cid:334)ni(cid:253) ka(cid:366)de zdarzenie. Metod(cid:251) (cid:334)wiata w pigu(cid:311)ce b(cid:271)d(cid:271) si(cid:271) jeszcze cz(cid:271)sto pos(cid:311)ugiwa(cid:311), uwa(cid:366)am bowiem, (cid:366)e dzi(cid:271)ki niej mo(cid:366)na wiele, wydawa(cid:311)oby si(cid:271) skomplikowanych zjawisk ekonomicznych, wyt(cid:311)umaczy(cid:253) w prosty sposób. Aha! Co do absolwentów obecnych czasów: nie wiecie, kto to Panna Marple? To bohaterka ksi(cid:251)(cid:366)ek kryminalnych Agathy Christie. Ta ostatnia z kolei to jedna z najs(cid:311)awniejszych autorek krymina(cid:311)ów na (cid:334)wiecie. Angielka. Stworzy(cid:311)a mi(cid:271)dzy innymi posta(cid:253) Herculesa Poirot. Poleć książkęKup książkę 180 Rozdzia(cid:293) 3. Wycena aktywów czasie okaza(cid:311)o si(cid:271), (cid:366)e przedsi(cid:271)biorstwa bez (cid:366)adnego wysi(cid:311)ku notuj(cid:251) zyski w swoich rachun- kach. Kto(cid:334) wówczas postanowi(cid:311), (cid:366)e trzeba „inwestowa(cid:253) w opcje”. Poniewa(cid:366) taka umowa „opcyjna” by(cid:311)a czym(cid:334) w rodzaju hazardu uprawianego mi(cid:271)dzy bankiem a firm(cid:251), a w kasynie aby kto(cid:334) móg(cid:311) zyska(cid:253), kto(cid:334) musi straci(cid:253), wi(cid:271)c trudno uciec od domnie- mania, (cid:366)e tutaj zarz(cid:251)dy przedsi(cid:271)biorstw za(cid:311)o(cid:366)y(cid:311)y wygranie tej(cid:366)e gry z — trzeba przy- zna(cid:253) — zawodowymi szulerami. Oczywi(cid:334)cie nic takiego si(cid:271) nie sta(cid:311)o i nagle z papie- rowych zysków powsta(cid:311)a papierowa strata i ca(cid:311)kiem ju(cid:366) realne (cid:366)(cid:251)danie wyp(cid:311)acenia (cid:334)rodków wynikaj(cid:251)cych z umowy. Ale przecie(cid:366) nie mamy! To nic nie szkodzi, my to Pa(cid:313)stwu zamienimy na wieloletni kredyt z „rozs(cid:251)dnym” oprocentowaniem. Znów pos(cid:311)u(cid:366)my si(cid:271) tutaj niekonwencjonaln(cid:251) metod(cid:251). Otó(cid:366) gdy nie do ko(cid:313)ca rozumiemy jakie(cid:334) zjawisko, poszukajmy realnych faktów. A te s(cid:251) nast(cid:271)puj(cid:251)ce: jedyny realny prze- p(cid:311)yw pieni(cid:251)dza na linii firma – bank nast(cid:251)pi(cid:311) w jedn(cid:251) stron(cid:271), a ca(cid:311)a tego otoczka, w tym papierowe wyniki, o(cid:334)wiadczenia o równoleg(cid:311)ych stratach banków i tym podobne, jest tylko gr(cid:251) wokó(cid:311) tych(cid:366)e faktów zamazuj(cid:251)c(cid:251) obraz. Tam, gdzie przedsi(cid:271)biorstwa nie by(cid:311)o sta(cid:253) na sp(cid:311)at(cid:271) wy(cid:366)ej wymienionych „kredytów”, mo(cid:366)liwa by(cid:311)a konwersja „wie- rzytelno(cid:334)ci” na akcje, czyli w konsekwencji przej(cid:271)cie firm przemys(cid:311)owych przez obcy kapita(cid:311). Du(cid:366)e si(cid:271) obroni(cid:311)y, ma(cid:311)e mia(cid:311)y powa(cid:366)ny problem. Co do tego, (cid:366)e pewne zjawiska cyklicznie si(cid:271) powtarzaj(cid:251), gdy(cid:366) ekonomia jest jedna, a jej prawa s(cid:251) sta(cid:311)e, natomiast zmieniaj(cid:251) si(cid:271) tylko u(cid:366)ywane narz(cid:271)dzia, zamieszczam dowód w postaci tekstu z krymina(cid:311)u Borisa Akunina napisanego w 1999 roku, czyli na d(cid:311)ugo przed afer(cid:251) Amber Gold, piramid(cid:251) Madoffa oraz kilkoma innymi podobnymi „zja- wiskami”: „Wielce udanie posz(cid:311)a w pozaprzesz(cid:311)ym roku operacja z Towarzystwem Kredytowym Butterfly w Ni(cid:366)nym Nowogrodzie. Pomys(cid:311) by(cid:311) prosty i genialny, obliczony na bardzo rozpowszechniony typ ludzi, u których wiara w bezp(cid:311)atny cud jest silniejsza ni(cid:366) wrodzona ostro(cid:366)no(cid:334)(cid:253). Towarzystwo przyjmowa(cid:311)o od mieszczuchów wk(cid:311)ady pie- ni(cid:271)(cid:366)ne na nies(cid:311)ychanie wysoki procent. W pierwszym tygodniu wk(cid:311)ady wnios(cid:311)o zaledwie dziesi(cid:271)(cid:253) osób, w tym dziewi(cid:271)(cid:253) podstawionych przez Momusa. Kiedy jednak w nast(cid:271)pny poniedzia(cid:311)ek (procenty naliczano codziennie) otrzymali oni wszyscy po dziesi(cid:271)(cid:253) kopiejek od ka(cid:366)dego wp(cid:311)aconego rubla, miasto wprost oszala(cid:311)o. Kolejka do kantoru Towarzystwa ci(cid:251)gn(cid:271)(cid:311)a si(cid:271) przez trzy przecznice. W nast(cid:271)pnym tygodniu Momus znowu wyp(cid:311)aci(cid:311) po 10 , po czym musia(cid:311) wynaj(cid:251)(cid:253) jeszcze dwa pomieszczenia i dwunastu nowych kasjerów. Czwartego poniedzia(cid:311)ku na drzwiach kantoru pojawi(cid:311)y si(cid:271) k(cid:311)ódki. T(cid:271)czowy Butterfly na zawsze odp(cid:311)yn(cid:251)(cid:311) znad brzegów Wo(cid:311)gi w sin(cid:251) dal”15. T(cid:251) kwesti(cid:251) chcia(cid:311)em przypomnie(cid:253) o zasadzie ostro(cid:366)no(cid:334)ci i rozwa(cid:366)y(cid:253), czy na pewno w okresie wzrostu danego dobra traktowanego jak inwestycja powinni(cid:334)my ksi(cid:271)gowa(cid:253) zyski? Czy mo(cid:366)e powinni(cid:334)my z tym poczeka(cid:253), a(cid:366) je faktycznie zrealizujemy, je(cid:334)li oczywi(cid:334)cie tak si(cid:271) stanie? Pojawia si(cid:271) w(cid:251)tpliwo(cid:334)(cid:253), czy model wyceny aktywów inwesty- cyjnych wed(cid:311)ug ceny rynkowej z przeszacowaniem do wyniku finansowego naprawd(cid:271) odzwierciedla wzrost warto(cid:334)ci przedsi(cid:271)biorstwa dla akcjonariuszy. A przecie(cid:366) o to chodzi w MSR-ach. 15 Boris Akunin, Walet pikowy, (cid:333)wiat Ksi(cid:251)(cid:366)ki 2012. Poleć książkęKup książkę (cid:315)rodki trwa(cid:293)e w budowie 181 (cid:315)rodki trwa(cid:293)e w budowie(cid:315)rodki trwa(cid:293)e w budowie, dotacje z nimi zwi(cid:233)zane, nale(cid:348)no(cid:316)ci d(cid:293)ugoterminowe, aktywo z tytu(cid:293)u odroczonego podatku dochodowego, inne aktywa trwa(cid:293)e Oprócz omówionych wy(cid:366)ej aktywów rzeczowych, warto(cid:334)ci niematerialnych, warto(cid:334)ci firmy i aktywów inwestycyjnych mo(cid:366)na jeszcze wyobrazi(cid:253) sobie szereg innych sk(cid:311)adni- ków maj(cid:251)tku trwa(cid:311)ego. Si(cid:311)(cid:251) rzeczy nie da si(cid:271) w tej ksi(cid:251)(cid:366)ce omówi(cid:253) wszystkich mo(cid:366)li- wych przypadków, nie mam zreszt(cid:251) nawet w ogóle takiej intencji. Ale znów mo(cid:366)emy pos(cid:311)u(cid:366)y(cid:253) si(cid:271) MPM oraz odwo(cid:311)a(cid:253) si(cid:271) do generalnych zasad rachunkowo(cid:334)ci i wówczas poradzimy sobie z ka(cid:366)d(cid:251) sytuacj(cid:251). Poni(cid:366)ej spróbuj(cid:271) omówi(cid:253) jeszcze przynajmniej kilka najcz(cid:271)(cid:334)ciej spotykanych elementów oraz nietypowych i trudnych w ewidencji kwestii, o których warto napisa(cid:253). (cid:315)rodki trwa(cid:293)e w budowie Nie ma nic prostszego. Oczywi(cid:334)cie (cid:334)rodki trwa(cid:311)e w budowie ewidencjonujemy jako aktywa, je(cid:334)li rzecz jasna spe(cid:311)niaj(cid:251) kryteria kwalifikacji, czyli: jest kontrola, ich warto(cid:334)(cid:253) jest mierzalna i spowoduj(cid:251) one w przysz(cid:311)o(cid:334)ci nap(cid:311)yw korzy(cid:334)ci ekonomicznych. (cid:333)rodki trwa(cid:311)e w budowie ewidencjonujemy w warto(cid:334)ci poniesionych nak(cid:311)adów, przy czym do nak(cid:311)adów nie zaliczamy kosztów finansowania (te rozliczamy osobno do wyniku) oraz kosztów ogólnego zarz(cid:251)dzania. Natomiast wszelkie koszty bezpo(cid:334)rednie (materia(cid:311)y, us(cid:311)ugi, wynagrodzenia osób zaanga(cid:366)owanych bezpo(cid:334)rednio) mog(cid:251) stanowi(cid:253) element buduj(cid:251)cy nam aktywo. Z uko(cid:313)czonym natomiast ju(cid:366) aktywem post(cid:271)pujemy wed(cid:311)ug przytoczonych wcze(cid:334)niej standardów. Dotacje do (cid:316)rodków trwa(cid:293)ych w budowie Tu na wst(cid:271)pie musz(cid:271) przyzna(cid:253), (cid:366)e we mnie jako w zawodowym ekonomi(cid:334)cie s(cid:311)owa: „dotacja”, „dop(cid:311)ata”, „wsparcie”, „projekt wspó(cid:311)finansowany”, „certyfikaty pocho- dzenia” i podobne budz(cid:251) nieskrywan(cid:251) niech(cid:271)(cid:253). Obserwuj(cid:271), (cid:366)e przedsi(cid:271)biorstwa przesta(cid:311)y si(cid:271) skupia(cid:253) na jako(cid:334)ci produktów, poszukiwaniu usprawnie(cid:313) organizacyjnych, pozyski- waniu nowych rynków i tym podobnych. Wszyscy wokó(cid:311) poluj(cid:251) na dotacje. Min(cid:271)(cid:311)o dziesi(cid:271)(cid:253) lat od naszej akcesji do Unii Europejskiej. Jak pokazuj(cid:251) sonda(cid:366)e, wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) rodaków ocenia ten czas pozytywnie. Nie da si(cid:271) ukry(cid:253), (cid:366)e w kraju mo(cid:366)na dostrzec wiele zmian na lepsze, ja jednak pozwol(cid:271) sobie zachowa(cid:253) pewne umiarkowanie w ocenach. Wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) rodaków uwa(cid:366)a, (cid:366)e „darowanemu koniowi w z(cid:271)by si(cid:271) nie zagl(cid:251)da”, spotka(cid:311)em si(cid:271) te(cid:366) z opini(cid:251) wyra(cid:366)on(cid:251) przez ca(cid:311)kiem inteligentnego cz(cid:311)owieka, (cid:366)e „to patriotyczne doi(cid:253) unijn(cid:251) kas(cid:271)”. Kompletnie si(cid:271) z tym nie zgadzam. Oczywi(cid:334)cie to moje zdanie, inni mog(cid:251) mie(cid:253) zupe(cid:311)nie inne. Ale postaram si(cid:271) uargumentowa(cid:253) w(cid:311)asne podej(cid:334)cie. Po pierwsze, wszelkie dotacje, dofinansowania i tym podobne wp(cid:311)ywaj(cid:251) bardzo nega- tywnie na motywacj(cid:271) biznesu i jego konkurencyjno(cid:334)(cid:253). Nie wytwarza si(cid:271) rzeczy potrzeb- nych, jak w normalnej wolnorynkowej gospodarce, tylko rzeczy, na które jest kasa. Poleć książkęKup książkę 182 Rozdzia(cid:293) 3. Wycena aktywów Ostatecznie jestem sobie w stanie w skrajnym modelu wyobrazi(cid:253) sytuacj(cid:271), w któ- rej sklepy spo(cid:366)ywcze funkcjonuj(cid:251) bez klientów, bary bez sto(cid:311)uj(cid:251)cych si(cid:271), uczelnie bez studentów, szko(cid:311)y bez uczniów i wszystkie te instytucje b(cid:271)d(cid:251) zadowolone ze swojego statusu finansowego. Bo kto(cid:334) im dop(cid:311)aca. Tyle (cid:366)e w generalnej skali wed(cid:311)ug MPM to wszystko nie ma sensu. Po drugie, czy nie jest przypadkiem tak, (cid:366)e na „inwe- stycje kosztoch(cid:311)onne” (cid:311)atwo jest pozyska(cid:253) (cid:334)rodki, a na budow(cid:271) konkurencyjnych przed- si(cid:271)wzi(cid:271)(cid:253) i przedsi(cid:271)biorstw dla przemys(cid:311)u niemieckiego, francuskiego i brytyjskiego jako(cid:334) dziwnym trafem kasy i programów nie ma? Czy na pewno Hans, dop(cid:311)acaj(cid:251)c do Janka, na tym traci? Czy przypadkiem nie robi jednak ca(cid:311)kiem intratnego interesu? Zdaje si(cid:271) te(cid:366), (cid:366)e niegdy(cid:334) redaktor Ziemkiewicz sformu(cid:311)owa(cid:311) tez(cid:271), (cid:366)e im wi(cid:271)cej dop(cid:311)aci si(cid:271) do danego przedsi(cid:271)wzi(cid:271)cia, projektu artystycznego i innych rzeczy, tym wi(cid:271)kszego knota mo(cid:366)na si(cid:271) spodziewa(cid:253) w zamian. Czy przypadkiem aktualna sytuacja polskiego futbolu, (cid:334)wiatowego rynku muzycznego i nawet oscarowe produkcje filmowe tego nie potwier- dzaj(cid:251)? Znów pos(cid:311)u(cid:366)my si(cid:271) MPM. Czy kiedy Ty, Drogi Czytelniku, dasz kas(cid:271) swojemu dziecku, te(cid:334)ciowi, zi(cid:271)ciowi, komukolwiek z najbli(cid:366)szego otoczenia, to jednocze(cid:334)nie mu powiesz: „Rób z ni(cid:251), co chcesz”, czy jednak wyznaczysz jakie(cid:334) standardy i metody kontroli celowo(cid:334)ci wydawanych (cid:334)rodków? Czy dobieraj(cid:251)c te metody, b(cid:271)dziesz si(cid:271) kie- rowa(cid:311) w(cid:311)asnym interesem, czy interesem „obdarowanego”? Czy przypadkiem daj(cid:251)c kas(cid:271), nie masz pokusy odebrania obdarowanemu pewnego zakresu niezale(cid:366)no(cid:334)ci? Rozstrzygnij, prosz(cid:271), t(cid:271) kwesti(cid:271) sam. Je(cid:334)li chodzi o mój punkt widzenia, wynika on ze wspomnianego ju(cid:366) wcze(cid:334)niej typu charakterologicznego. Ja tak bardzo kocham niezale(cid:366)no(cid:334)(cid:253), mo(cid:366)liwo(cid:334)(cid:253) podejmowania samodzielnych decyzji, (cid:366)e najch(cid:271)tniej bym Unii za jej dobroczynno(cid:334)(cid:253) podzi(cid:271)kowa(cid:311), przyj(cid:271)cia dop(cid:311)at bym odmówi(cid:311), jednocze(cid:334)nie formu(cid:311)uj(cid:251)c konieczno(cid:334)(cid:253) realizacji auto- nomicznych polskich interesów gospodarczych. Nie wiem, czy przypadkiem nie wyszli- by(cid:334)my na tym lepiej. Ale to moje zdanie (jak wynika z sonda(cid:366)u, niezbyt powszechne). Ostatnio mia(cid:311)em okazj(cid:271) na jednej z renomowanych uczelni us(cid:311)ysze(cid:253) bardzo ciekaw(cid:251) opini(cid:271) o planowanych projektach inwestycyjnych w polsk(cid:251) nauk(cid:271). „Zbudujemy to i to. Za ile? Dwie(cid:334)cie milionów. A sk(cid:251)d we(cid:364)miemy kas(cid:271)? Aha! Unia nam da! Wdro(cid:366)ymy taki i taki projekt. Ile to b(cid:271)dzie kosztowa(cid:311)o? Sto milionów. I sk(cid:251)d kasa? Aha! Unia nam da!”. I mówi(cid:251)cy doda(cid:311) podsumowuj(cid:251)cy ca(cid:311)o(cid:334)(cid:253) jak(cid:366)e celny komentarz: „Czy ci wszyscy tak wysoko wykszta(cid:311)ceni ludzie ju(cid:366) tak kompletnie zdurnieli?”. Co do kwestii ewidencji dotacji: nie ma nic prostszego. Jest ona ewidencjonowana jako przychód w momencie otrzymania. Nie stanowi aktywa. A(cid:366) tyle i tylko tyle. To po pro- stu jeden z elementów finansowania inwestycji, co(cid:334) jak z koncertem znanej gwiazdy. Jaki zanotowali(cid:334)my wynik na jego organizacji? Pó(cid:311) miliona zysku! (cid:333)wietnie, a bez dotacji? No, bez dotacji to 5,5 mln straty. Nale(cid:348)no(cid:316)ci d(cid:293)ugoterminowe Ewidencja nale(cid:366)no(cid:334)ci d(cid:311)ugoterminowych teoretycznie odbywa si(cid:271) wed(cid:311)ug standardowych zasad. Ale w praktyce temat wymaga osobnego omówienia. Wyobra(cid:364)my sobie, (cid:366)e w(cid:311)a(cid:334)nie po(cid:366)yczyli(cid:334)my innemu podmiotowi 5 mln z(cid:311) z za(cid:311)o(cid:366)eniem sp(cid:311)aty przez cztery lata w czte- rech równych ratach z kosztem finansowym 10 . Obrazuje to tabela 3.23. Poleć książkęKup książkę (cid:315)rodki trwa(cid:293)e w budowie 183 TABELA 3.23. Obraz udzielonego kredytu d(cid:293)ugoterminowego Okres/tytu(cid:293) Stan zad(cid:293)u(cid:348)enia Sp(cid:293)ata rat kapita(cid:293)owych Sp(cid:293)ata odsetek (cid:292)(cid:233)czne saldo sp(cid:293)at Saldo kredytodawcy Warto(cid:316)(cid:235) pocz(cid:233)tkowa Po roku 1 Po roku 2 Po roku 3 Po roku 4 Razem 5 000 000,00 z(cid:293) – – – – – – – – – –5 000 000,00 z(cid:293) 3 750 000,00 z(cid:293) 2 500 000,00 z(cid:293) 1 250 000,00 z(cid:293) 0,00 z(cid:293) 1 250 000,00 z(cid:293) 1 250 000,00 z(cid:293) 1 250 000,00 z(cid:293) 1 250 000,00 z(cid:293) 5 000 000,00 z(cid:293) 500 000,00 z(cid:293) 375 000,00 z(cid:293) 250 000,00 z(cid:293) 125 000,00 z(cid:293) 1 250 000,00 z(cid:293) 1 750 000,00 z(cid:293) 1 625 000,00 z(cid:293) 1 500 000,00 z(cid:293) 1 375 000,00 z(cid:293) 6 250 000,00 z(cid:293) 1 750 000,00 z(cid:293) 1 625 000,00 z(cid:293) 1 500 000,00 z(cid:293) 1 375 000,00 z(cid:293) 1 250 000,00 z(cid:293) Niew(cid:251)tpliwie w momencie udzielenia kredytu zamieniamy jedne aktywa (pieni(cid:251)dze) na inne, to jest na prawo do otrzymania tych (cid:334)rodków z powrotem wraz z odsetkami. I tu pojawia si(cid:271) pytanie, czy zamiana dotyczy aktywów równowartych? Czy nasza nale(cid:366)- no(cid:334)(cid:253) d(cid:311)ugoterminowa jest równa 5 mln z(cid:311), czy 5 mln z(cid:311) plus odsetki uzyskane w przy- sz(cid:311)o(cid:334)ci? Je(cid:334)li to drugie, to przecie(cid:366) zwrot rat oraz odsetki uzyskamy w przysz(cid:311)o(cid:334)ci, wi(cid:271)c czy powinni(cid:334)my uwzgl(cid:271)dnia(cid:253) koszt pieni(cid:251)dza w czasie zawieraj(cid:251)cy wszelkie ryzyka? S(cid:251) to pytania zasadne. Jak wi(cid:271)c powinni(cid:334)my post(cid:251)pi(cid:253)? Otó(cid:366) mamy dwie mo(cid:366)liwo(cid:334)ci, co prezentuje rysunek 3.41. RYSUNEK 3.41. Ewidencja nale(cid:348)no(cid:316)ci d(cid:293)ugoterminowych Poleć książkęKup książkę 184 Rozdzia(cid:293) 3. Wycena aktywów Powy(cid:366)sze oznacza, (cid:366)e mamy dwie mo(cid:366)liwo(cid:334)ci. Pierwsza (przyznam, (cid:366)e znacznie cz(cid:271)(cid:334)ciej stosowana w praktyce) sprowadza si(cid:271) do tego, (cid:366)e jako nale(cid:366)no(cid:334)(cid:253) ewidencjonujemy cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) kapita(cid:311)ow(cid:251) kredytu, czyli w momencie udzielenia jest to 5 mln z(cid:311), a kolejne raty b(cid:271)d(cid:251) nam t(cid:271) nale(cid:366)no(cid:334)(cid:253) zmniejsza(cid:253). Z kolei wszelkie uzyskane odsetki zaewidencjonu- jemy jako przychód w momencie ich uzyskania. Tak post(cid:271)puje absolutna wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) podmiotów zarówno z nale(cid:366)no(cid:334)ciami d(cid:311)ugoterminowymi, jak i ze zobowi(cid:251)zaniami d(cid:311)ugoterminowymi, o czym w nast(cid:271)pnym rozdziale. Ale nie nale(cid:366)y zapomina(cid:253) o drugiej mo(cid:366)liwo(cid:334)ci. Mo(cid:366)emy spróbowa(cid:253) wyznaczy(cid:253) warto(cid:334)(cid:253) godziw(cid:251) nale(cid:366)no(cid:334)ci, czyli bie(cid:366)(cid:251)c(cid:251) warto(cid:334)(cid:253) wszelkich przysz(cid:311)ych wp(cid:311)ywów, za pomoc(cid:251) metody DCF. W tym konkretnym przypadku warto(cid:334)(cid:253) nominaln(cid:251) ma tylko udzielona kwota, gdy(cid:366) ju(cid:366) pierwsza sp(cid:311)ata nast(cid:251)pi po roku i powinni(cid:334)my j(cid:251) dyskontowa(cid:253). Troch(cid:271) inny przyk(cid:311)ad omówimy przy zobowi(cid:251)zaniach d(cid:311)ugoterminowych (raty miesi(cid:271)czne). Jak(cid:251) powinni(cid:334)my przyj(cid:251)(cid:253) stop(cid:271) dyskonta? Tu równie(cid:366) mamy dwie (cid:334)cie(cid:366)ki. Id(cid:251)c pierwsz(cid:251), zak(cid:311)adamy, (cid:366)e otrzymanie wp(cid:311)ywów (czyli zwrotu kredytu z odsetkami w terminie) jest pewne (sic!), wówczas jako stop(cid:271) mo(cid:366)emy przyj(cid:251)(cid:253) umowny koszt finansowy kredytu (czyli w naszym przypadku 10 ). Je(cid:334)li natomiast mamy w(cid:251)tpliwo(cid:334)ci co do pewno(cid:334)ci przysz(cid:311)ych wp(cid:311)ywów, wów- czas do stopy powinni(cid:334)my doda(cid:253) zak(cid:311)adany koszt ryzyka. Dla naszego przyk(cid:311)adu za(cid:311)ó(cid:366)my, (cid:366)e traktujemy wp(cid:311)ywy jako pewne. Je(cid:334)li bowiem ju(cid:366) w momencie udzielania kredytu uwa(cid:366)aliby(cid:334)my inaczej, wówczas koszt umowny powi- nien ten fakt przecie(cid:366) uwzgl(cid:271)dnia(cid:253). Skutek (dla wyceny pierwotnej) pokazuje tabela 3.24. Wycen(cid:271) wtórn(cid:251) robimy wed(cid:311)ug tych samych zasad, a skutki przeszacowa(cid:313) odnosimy do rachunku zysków i strat (warto(cid:334)(cid:253) obecna minus warto(cid:334)(cid:253) pocz(cid:251)tkowa plus otrzymana zap(cid:311)ata). W praktyce i tak sprowadza si(cid:271) to do ewidencji odsetek, chyba (cid:366)e z kredytem dzieje si(cid:271) co(cid:334) niepokoj(cid:251)cego i zmieniamy (podnosimy) stop(cid:271) dyskontow(cid:251). TABELA 3.24. Wycena warto(cid:316)ci nale(cid:348)no(cid:316)ci d(cid:293)ugoterminowej metod(cid:233) DCF Okres/tytu(cid:293) Warto(cid:316)(cid:235) przysz(cid:293)ych wp(cid:293)ywów Wspó(cid:293)czynniki Przysz(cid:293)e wp(cid:293)ywy po zdyskontowaniu Skumulowana warto(cid:316)(cid:235) przysz(cid:293)ych wp(cid:293)ywów Stopa dyskontowa 10 Warto(cid:316)(cid:235) pocz(cid:233)tkowa Po 1 roku Po 2 roku Po 3 roku Po 4 roku Razem – – – 1 750 000,00 z(cid:293) 1 625 000,00 z(cid:293) 1 500 000,00 z(cid:293) 1 375 000,00 z(cid:293) 6 250 000,00 z(cid:293) 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683 – – – 1 590 909,09 z(cid:293) 1 342 975,21 z(cid:293) 1 126 972,20 z(cid:293) 939 143,50 z(cid:293) 5 000 000,00 z(cid:293) – – – 0,00 z(cid:293) 0,00 z(cid:293) 0,00 z(cid:293) 0,00 z(cid:293) 0,00 z(cid:293) Jak wida(cid:253), zastosowanie innej metody przynios(cid:311)o… ten sam skutek. Mo(cid:366)e w(cid:311)a(cid:334)nie dlatego ma(cid:311)o kto ten wariant stosuje. Na koniec warto podkre(cid:334)li(cid:253), (cid:366)e tak jak w przypadku wszelkich innych aktywów powin- ni(cid:334)my bada(cid:253), czy nie nast(cid:251)pi(cid:311)a utrata ich warto(cid:334)ci, i je(cid:334)li stwierdzimy, (cid:366)e tak, wówczas powinni(cid:334)my zagro(cid:366)on(cid:251) warto(cid:334)(cid:253) odpisa(cid:253) (czyli zmniejszy(cid:253) warto(cid:334)(cid:253) aktywa z odniesie- niem bezpo(cid:334)rednio do wyniku finansowego). Poleć książkęKup książkę 376 Notatki Poleć książkęKup książkę Skorowidz A agio emisyjne, 247, 249 akcja ceny, 101 skup, 251 warto(cid:334)(cid:253) ksi(cid:271)gowa, 101 w(cid:311)asna, 251 akcjonariusz mniejszo(cid:334)ciowy, 69 kapita(cid:311), 160, 161 aktuariusz, 69, 227, 228 aktywa, 19, 21, 107, 108 finansowe, 270 inwestycyjne, 110, 174, 239 amortyzacja, 175 przeszacowanie, 175, 176 netto, 24, 269 skorygowane, 70, 271 obrotowe, 189, 190 przeznaczone do zbycia, 97, 99, 187, 189 test na utrat(cid:271) warto(cid:334)ci, 190, 191, 192, 194 trwa(cid:311)e, 110, 189, 190 wycena, 68, 70 wycena, 110, 117, 118, 162, 181, 182, 185, 190, 191, 192, 194, 196 bilansowa, 110 pierwotna, 110, 239 przeszacowanie, 119 w momencie pozbycia si(cid:271), 110 w trakcie u(cid:366)ytkowania, 110 amortyzacja, 36, 38, 92, 100, 137 degresywna, 40 liniowa, 40 okres, 39, 118 progresywna, 40 warto(cid:334)ci firmy, 69 B badwill, Patrz: warto(cid:334)(cid:253) firmy ujemna bankructwo, 24 ba(cid:313)ka spekulacyjna, 178, 179, 238 bieg(cid:311)y rewident, 25, 33, 323 bilans, 33, 72 C C/WK, 101 C/Z, 101 cena nabycia, 119 sprzeda(cid:366)y, 119 transferowa, 280 certyfikat pochodzenia, 299 czerwony, 299 ewidencja, 301, 303, 305 zielony, 299 (cid:366)ó(cid:311)ty, 299 choleryk, 13, 26, 329 czynno(cid:334)(cid:253) zachowawcza, 91 D data-room, 273 DCF, 70, 124, 142, 168, 184, 218, 221, 272 debiut gie(cid:311)dowy, 265 deputat w(cid:271)glowy, 227, 232 Poleć książkęKup książkę 368 Skorowidz derywat pozagie(cid:311)dowy, 310 Discounted playback period, Patrz: wskanik DPP dochód do opodatkowania, 34 dotacja, 245 ewidencja, 182 DPP, Patrz: wska(cid:364)nik DPP due dilligence, 227, 270 dyktator, Patrz: choleryk dywidenda, 100, 245, 250, 280 dzia(cid:311)alno(cid:334)(cid:253) operacyjna, 57 EBIT, 99 EBITDA, 100, 137, 272 ekonomia, 24 ewidencja ksi(cid:271)gowa, 25 E F firma, 153 warto(cid:334)(cid:253), Patrz: warto(cid:334)(cid:253) firmy flegmatyk, 10, 13, 329 fuzja, 273, 274, 276, 279 fuzje i przej(cid:271)cia, 153 G GAAP, 17, 72 LIFO, 73 w Polsce, 76 goodwill, Patrz: warto(cid:334)(cid:253) firmy grupa kapita(cid:311)owa, 97, 261 jednostka, Patrz: jednostka zdiagnozowana, 263 grupa kapita(cid:311)owa, 69 H hipoteka odwrócona, 232 I IFRS, Patrz: MSR inflacja, 137, 141 instrumenty pochodne, 310 inwestycja d(cid:311)ugoterminowa, 42 koszty amortyzacji, 137 ocena zasadno(cid:334)ci, 142 ryzyko niskie, 136 podwy(cid:366)szone, 136, 145 standardowe, 136, 143 IRR, 146 J jednostka dominuj(cid:251)ca, 261 K kapitalizacja prosta, 136 kapita(cid:311) akcyjny, 89, 99, 160, 239, 246, 247, 289 mniejszo(cid:334)ci, 99 mi(cid:271)dzynarodowy, 280 podstawowy, 160, 247, 249 rezerwowy, 160, 247 (cid:334)redniowa(cid:366)ony koszt pozyskania, Patrz: WACC udzia(cid:311) wi(cid:271)kszo(cid:334)ciowy, 261 w(cid:311)asny, 101, 246, 290 ewidencja zmian, 252 z aktualizacji wyceny, 160, 161, 232, 247 zak(cid:311)adowy, 247 zapasowy, 89, 160, 247 kara umowna, 90, 226, 270 potencjalna, 226 kontrakt d(cid:311)ugoterminowy, 162, 166, 174, 299, 311 koszty, 320 przychód, 315 ryzyko, 312, 313 warto(cid:334)(cid:253), Patrz: warto(cid:334)(cid:253) kontraktu kontroling, 70, 244, 245 koszt historyczny, 120, 176 nabycia, 195 wytworzenia, 119, 195 koszty, 56, 211, 225 finansowania, 181, 182, 184 finansowe, 245 kontraktu d(cid:311)ugoterminowego, 320 ogólnego zarz(cid:251)dzania, 181 Poleć książkęKup książkę pieni(cid:251)dza, 203, 204, 205 w czasie, 144, 183, 198 rodzajowe, 50, 61 sprzeda(cid:366)y, 119 przeterminowany, 196 wyd(cid:311)u(cid:366)ony, 198 zagro(cid:366)ony, 196 kredyt kupiecki, 85, 86, 196, 198, 324 ksi(cid:271)ga przychodów i rozchodów, 33 ksi(cid:271)gowo(cid:334)(cid:253) definicja, 19 ewidencyjna, 98 pe(cid:311)na, 33 podatkowa, 98 podwójna, 33, 36, 98 uproszczona, 33 kwant, 310 L leasing, 309, Patrz te(cid:361): umowa leasingowa finansowy, 306 amortyzacja, 308 ewidencja, 308 wycena, 308 operacyjny, 65, 306 leasingobiorca, 306, 308 Skorowidz 369 MSR, 16, 97 historia, 29 sprawozdanie, 98 w Polsce, 25 wdra(cid:366)anie, 98 zasada, 67, 97, Patrz te(cid:361): ksi(cid:251)gowo(cid:334)(cid:253) zasada zastosowanie po raz pierwszy, 265 MSSF, 16, 30, 97 N nagroda jubileuszowa, 227 nale(cid:366)no(cid:334)ci d(cid:311)ugoterminowe, 182, 184 krótkoterminowe, 196 Net present value, Patrz: NPV NPV, 146 O odpis, 90, 196, 234, 270 aktywów, 89 z tytu(cid:311)u warto(cid:334)ci aktywów, 57 odprawa, 228 emerytalna, 227, 229 odsetki otrzymane, 184, 245 okres zwrotu z zakupu akcji, Patrz: C/Z osoba fizyczna, 33 M P melancholik, 11, 12, 13, 15, 329 ankieta, 11 metoda aktywów netto, 24 skorygowanych netto, 24 DCF, Patrz: DCF dochodowa, 24, 100, 271, 272 kapitalizacji prostej, 136 likwidacyjna, 24, 272 maj(cid:251)tkowa, 271 odtworzeniowa, 24, 272 rynkowa, 272 Mi(cid:271)dzynarodowe Standardy Rachunkowo(cid:334)ci, Patrz: MSR Mi(cid:271)dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo(cid:334)ci Finansowej, Patrz: MSSF modernizacja, 91, 93 pasywa, 19, 21 pieni(cid:251)dze, 201 dodruk, 202 elektroniczne, 205 koszt, 203, 204, 205 (cid:364)ród(cid:311)a, 202, 203, 204, 205 p(cid:311)ynno(cid:334)(cid:253), 101, 272 podatek dochodowy, 245 grupy kapita(cid:311)owej, 264 odroczony, 185, 186, 213 katastralny, 232 obrotowy, 281 odroczony, 97, 186, 245 VAT, 84 polityka rachunkowo(cid:334)ci, 25, 120, 314 prawa do emisji CO2, 299 maj(cid:251)tkowe, 167 Poleć książkęKup książkę 370 Skorowidz produkt zrestrukturyzowany, 310 program badawczy, 162, 163, 164 redukcji zatrudnienia, 228 przedsi(cid:271)biorstwo, 107 badanie przedsprzeda(cid:366)owe, Patrz: due dilligence (cid:311)(cid:251)czenie, 264 memorandum informacyjne, 267 nabycie, 68 nazwa, Patrz: firma warto(cid:334)(cid:253), Patrz: warto(cid:334)(cid:253) przedsi(cid:271)biorstwa wycena metod(cid:251) skorygowanych aktywów netto, 157 okazje, 279 przej(cid:271)cie, 153, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 276 przep(cid:311)ywy pieni(cid:271)(cid:366)ne zdyskontowane, Patrz: DCF przychód, 154, 211, 225 z kontraktu d(cid:311)ugoterminowego, 315 R rachunek bilansu, Patrz: bilans przep(cid:311)ywów, 212 wyników, 241 zysków i strat, 33, 72, 294 rachunkowo(cid:334)(cid:253), 70 polityka, Patrz: polityka rachunkowo(cid:334)ci zarz(cid:251)dcza, 71, 245 zasada, 42 ci(cid:251)g(cid:311)o(cid:334)ci, 66 istotno(cid:334)ci, 60, 61, 64, 264, 314 kasowa, 42, 52 kontynuacji, 66 memoria(cid:311)owa, 42, 44, 60, 63, 87, 314 o wy(cid:366)szo(cid:334)ci tre(cid:334)ci nad form(cid:251), 64, 65, 262 ostro(cid:366)no(cid:334)ci, 60, 61, 314 wspó(cid:311)mierno(cid:334)ci, 53, 55, 87, 92, 228, 314 rachunkowo(cid:334)(cid:253) zasada wspó(cid:311)mierno(cid:334)ci, 92 rada nadzorcza, 25, 261 relacja ceny akcji do ich warto(cid:334)ci ksi(cid:271)gowej, Patrz: C/WK remont, 91, 93 rezerwy, 90, 98, 212, 225, 234, 270 aktuarialne, 69, 97, 213, 214, 226, 227, 323 unikanie, 228 wycena, 228, 229, 232 bilansowe, 225, 226 kosztowe, 225 przychodowe, 225 ROA, 101, 309 ROE, 101 ROS, 101 rozliczenia mi(cid:271)dzyokresowe, 208 bierne, 68, 154, 212, 319 czynne, 319 S sangwinik, 8, 13, 15, 329 skup akcji w(cid:311)asnych, 88 spó(cid:311)ka akcyjna, 33, 247 notowana na Gie(cid:311)dzie Papierów Warto(cid:334)ciowych w Warszawie, 33 celowa, 265 gie(cid:311)dowa, 272 kapita(cid:311)owa, 33 z ograniczon(cid:251) odpowiedzialno(cid:334)ci(cid:251), 33 sprawozdanie finansowe, 72, 97 badanie, 34 skonsolidowane, 69, 97, 261, 263, 281, 288, 293, 294 MSR, 98 standard EBITDA x 7, 136 stawka amortyzacyjna, 36 stopa dyskontowa, 124, 137, 144, 151, 184 strata, 211 (cid:315) (cid:334)rodki pieni(cid:271)(cid:366)ne, 200, Patrz: waluta obca trwa(cid:311)e, 38, 181 modernizacja, 91, 93 obce, 307 remont, 91, 93 T test finansowania, 101 na utrat(cid:271) warto(cid:334)ci, 157, 162, 166, 190, 191, 192, 194, 223 p(cid:311)ynno(cid:334)ci, 101 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 371 rentowno(cid:334)ci maj(cid:251)tku, Patrz: ROA sprzeda(cid:366)y, 101, Patrz: ROS zainwestowanego kapita(cid:311)u, Patrz: ROE wydatki marketingowe, 96 wynagrodzenia, 59, 87 cz(cid:311)onków rady nadzorczej, 69 cz(cid:311)onków zarz(cid:251)du, 69 wynik finansowy, 44, 57, 68, 70, 72, 73, 79, 99, 212, 266 na sprzeda(cid:366)y, 245 WZA, 89 Z zapasy, 53, 195, 270 likwidacja, 57 wycena, 59, 73, 195 zarz(cid:251)d, 25 zasada zdarzenie Pareto, 313 rachunkowo(cid:334)ci, Patrz: rachunkowo(cid:334)(cid:253) zasada pewne, 225 prawdopodobne, 225 zobowi(cid:251)zania, 84, 212, 225, 226, 235, 270 aktuarialne, 227 d(cid:311)ugoterminowe, 90, 184, 213, 214, 215, 219, 307 krótkoterminowe, 90, 214, 224 podatkowe, 186 pracownicze, 213, 214, 227 wycena, 162 zysk, 211, 239, 240 netto, 241, 247 wypracowany w danym roku, 241 z dzia(cid:311)alno(cid:334)ci operacyjnej, Patrz: EBIT z okazyjnego nabycia, 157 zatrzymany, 160, 247, 289 U umowa leasingowa, 162, 299, 305, 306, 309, Patrz te(cid:361): leasing upad(cid:311)o(cid:334)(cid:253) uk(cid:311)adowa, 200 urlop niewykorzystany, 227 Ustawa o finansach publicznych, 34 Ustawa o gospodarce nieruchomo(cid:334)ciami, 275 Ustawa o podatku dochodowym od osób Ustawa o rachunkowo(cid:334)ci, 33, 34, 36, 67, 90, 108, prawnych, 36 153, 211 amortyzacja, 38 art. 64, 34 leasing, 307 skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 281 warto(cid:334)(cid:253) firmy, 156 W WACC, 309 walne zgromadzenie akcjonariuszy, Patrz: WZA waluta obca, 200 warto(cid:334)ci niematerialne i prawne, 68, 162, 163, 164 warto(cid:334)(cid:253) dodana, 145 firmy, 68, 153, 155, 156, 167, 266, 272 amortyzacja, 69, 154, 157, 162 test na utrat(cid:271) warto(cid:334)ci, 157, 162 ujemna, 68, 153, 154, 155, 157 godziwa, 119, 162, 176, 192, 195, 221 kontraktu, 311, 314, 315, 316, 317, 318 odzyskiwalna, 192 przedsi(cid:271)biorstwa, 22, 24, 79, 84, 97, 211, 246 przyrost, 212 wycena, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277 u(cid:366)ytkowa, 192 wewn(cid:271)trzna stopa zwrotu, Patrz: IRR wska(cid:364)nik DPP, 145 IRR, Patrz: IRR NPV, Patrz: NPV Poleć książkęKup książkę 372 Skorowidz Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: