Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 005065 22440856 na godz. na dobę w sumie
NLP. Studium struktury subiektywnych doświadczeń - książka
NLP. Studium struktury subiektywnych doświadczeń - książka
Autor: , , , Liczba stron: 312
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-944-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki nowoczesnej metody kierowania własnym umysłem

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest techniką pozwalającą w świadomy sposób kierować działaniem umysłu ludzkiego. NLP nie jest zbiorem teoretycznych rozważań -- to zestaw narzędzi pozwalających na organizowanie i reorganizowanie własnego subiektywnego doświadczenia lub doświadczenia innej osoby w celu zdefiniowania i uzyskania dowolnego zachowania. Technika ta stosowana jest między innymi podczas szkoleń, sesji terapeutycznych i treningu sportowego do wyzwolenia w ich uczestnikach ukrytych umiejętności, wyeliminowania niepożądanych lęków i zahamowań oraz rozwiązywania wewnętrznych konfliktów.

Książka 'NLP. Studium struktury subiektywnych doświadczeń' to wprowadzenie do tematyki programowania neurolingwistycznego. Przedstawia podstawowe pojęcia związane z NLP i opisuje jego najważniejsze narzędzia. Czytając ją, poznasz historię programowania neurolingwistycznego, dowiesz się, jak modelować subiektywne doświadczenie oraz tworzyć i wykorzystywać strategie. Nauczysz się stosować techniki NLP w reklamie, sprzedaży i procesie rekrutacji personelu.

Przeczytaj tę książkę i zacznij korzystać z technik NLP w profesjonalny sposób.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NLP. Studium struktury subiektywnych doœwiadczeñ Autorzy: Robert Dilts, John Grinder, Richard Bandler, Judith DeLozier T³umaczenie: Piotr Fraœ (wprowadzenie, rozdz. 1 – 3), Wojciech Sztukowski (rozdz. 4), Anna Dragan (rozdz. 5), Monika Szczêsny (rozdz. 6, 7) ISBN: 83-7361-944-5 Tytu³ orygina³u: Neuro-Linguistic Programming: Volume I (The Study of the Structure of Subjective Experience) Format: A5, stron: 312 Poznaj tajniki nowoczesnej metody kierowania w³asnym umys³em (cid:129) Zbadaj modele ludzkiego zachowania (cid:129) Dowiedz siê, czym s¹ strategie i naucz siê z nich korzystaæ (cid:129) Wykorzystaj NLP w edukacji i pracy Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest technik¹ pozwalaj¹c¹ w œwiadomy sposób kierowaæ dzia³aniem umys³u ludzkiego. NLP nie jest zbiorem teoretycznych rozwa¿añ -- to zestaw narzêdzi pozwalaj¹cych na organizowanie i reorganizowanie w³asnego subiektywnego doœwiadczenia lub doœwiadczenia innej osoby w celu zdefiniowania i uzyskania dowolnego zachowania. Technika ta stosowana jest miêdzy innymi podczas szkoleñ, sesji terapeutycznych i treningu sportowego do wyzwolenia w ich uczestnikach ukrytych umiejêtnoœci, wyeliminowania niepo¿¹danych lêków i zahamowañ oraz rozwi¹zywania wewnêtrznych konfliktów. Ksi¹¿ka „NLP. Studium struktury subiektywnych doœwiadczeñ” to wprowadzenie do tematyki programowania neurolingwistycznego. Przedstawia podstawowe pojêcia zwi¹zane z NLP i opisuje jego najwa¿niejsze narzêdzia. Czytaj¹c j¹, poznasz historiê programowania neurolingwistycznego, dowiesz siê, jak modelowaæ subiektywne doœwiadczenie oraz tworzyæ i wykorzystywaæ strategie. Nauczysz siê stosowaæ techniki NLP w reklamie, sprzeda¿y i procesie rekrutacji personelu. (cid:129) Tworzenie schematów reprezentacji (cid:129) Wykorzystywanie modelu TOTE (cid:129) Definiowanie strategii (cid:129) Zastosowanie strategii w edukacji (cid:129) NLP w zastosowaniach biznesowych (cid:129) Utrwalanie strategii podczas sesji NLP Przeczytaj tê ksi¹¿kê i zacznij korzystaæ z technik NLP w profesjonalny sposób Spis treści 1. Wprowadzenie Przedmowa Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego 9 13 21 1. Modelowanie ...........................................................................................23 1.1. Mapa to nie teren ........................................................................ 24 1.2. Nowy model .................................................................................25 1.3. Struktura modeli ..........................................................................26 1.4. Zachodnie modele naukowe ..................................................... 29 1.5. Poszerzanie współczesnego modelu naukowego .....................32 1.6. Elegancja modelowania ...............................................................36 1.7. Schemat reprezentacji: podstawowy element składowy zachowania .........................38 1.8. Synestezja ......................................................................................45 47 2. TOTE i strategie ..................................................................................... 48 2.1. Zagnieżdżone TOTE ................................................................... 51 2.2. Dopracowanie modelu TOTE dzięki systemowi reprezentacji ...............................................52 2. Strategie 2.3. Stosowanie analizy reprezentacji dokonywanej za pomocą TOTE .............................................55 2.3.1. Dopasowywanie systemów reprezentacji do zadania .....................................................................56 2.4. Modyfikowanie zapisu TOTE dla strategii .............................60 2.5. Implikacje strategii ......................................................................62 2.6. Mechanika strategii .....................................................................66 2.7. Definiowanie strategii ................................................................ 70 6 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ 3. Uzyskiwanie 2.8. Strategie a „świadomość” ...........................................................71 2.9. Rozpakowywanie nieuświadomionych strategii .................... 78 2.10. Potęga formy strategii ................................................................ 78 81 3. Proces uzyskiwania .................................................................................81 3.1. Uzyskiwanie strategii .................................................................. 82 3.2. Rozpakowywanie strategii ......................................................... 89 3.2.1. Rozpakowywanie przez predykaty .............................. 90 3.2.2. Rozszerzanie zapisu czterech reprezentacji zmysłowych — część I .................................................95 3.2.3. Rozpakowywanie strategii 4. Stosowanie strategii za pomocą wskazówek systemów reprezentacji .....100 3.2.4. Wykorzystywanie procedur uzyskiwania .................. 110 125 4. Wykorzystanie .......................................................................................126 4.1. Forma a treść ...............................................................................127 4.2. Dopasowywanie strategii ..........................................................128 4.2.1. Identyfikowanie i wykorzystywanie punktów decyzyjnych ................................................134 4.2.2. Dobry kontakt ..............................................................137 4.2.3. Elastyczność w dopasowywaniu strategii ..................139 4.3. Kotwiczenie — uzyskiwanie dostępu (i ponowne uzyskiwane dostępu) do reprezentacji ............ 141 4.3.1. Kotwiczenie w akcji ......................................................143 4.3.2. Kotwiczenie a stosowanie strategii ............................. 171 4.3.3. Ukryte kotwiczenie i dopasowywanie ........................172 4.3.4. Niezbędna różnorodność ............................................176 4.4. Idee i przykłady: obszary zastosowań strategii ......................176 4.4.1. Edukacja .........................................................................177 4.4.2. Rozwój biznesowy i organizacyjny ............................186 4.4.3. Zawody związane z medycyną i zdrowiem .............. 200 4.4.4. Prawo ............................................................................. 204 4.4.5. Implikacje dla psychoterapii ...................................... 208 221 5. Projektowanie ....................................................................................... 222 5.1. Optymalizowanie .......................................................................223 5.2. Przeprojektowywanie nieadaptacyjnych strategii i wyników .................................................................................225 5.2.1. Projektowanie znaczników kontekstu i punktów decyzyjnych ............................................. 227 5. Projektowanie SPI S TREŚCI 7 5.3. Sztuczne projektowanie ........................................................... 229 5.3.1. Warunki dobrego formułowania 7. Wnioski 6. Instalacja do sztucznego projektowania ...................................234 5.3.2. Zastosowanie sztucznego projektowania w sytuacjach grupowych ............................................243 251 6.1. Instalacja przez zakotwiczanie .........................................................253 6.1.1. Zakotwiczanie całej strategii sekwencji ................................254 6.1.2. Zakotwiczanie pojedynczych i niepowiązanych ze sobą kroków strategii ....................................................................257 6.2. Powtarzanie ........................................................................................261 6.2.1. Powtarzanie etapów strategii ................................................ 262 6.2.2. Powtarzanie wskazówek systemów reprezentacji ...............265 6.2.3. Powtarzanie wzorców synestezji ...........................................266 6.3. Strategie przerywania ........................................................................ 267 6.3.1. Przerywanie przez przeciążenie ............................................ 267 6.3.2. Przerywanie przez różnicowanie ......................................... 269 6.3.3. Przerywanie przez „zakręcanie” strategii ........................... 270 6.4. Zjawisko zakłóceń ............................................................................. 272 6.4.1. Przekształcanie ....................................................................... 274 6.5. Instalacja strategii i zakłócenia w grupach i organizacjach ........ 296 6.5.1. Zakłócenia ................................................................................301 6.5.1.1. Arbitraż i negocjacje ...................................................302 305 2 Strategie Wszystkie nasze zewnętrzne zachowania są kontrolowane przez stra- tegie przetwarzania wewnętrznego. Każdy z nas ma swój własny zbiór strategii motywowania do wstania z łóżka, delegowania odpowiedzial- ności na podwładnych, uczenia się i uczenia innych, prowadzenia ne- gocjacji w biznesie itd. Niestety, nasze modele kulturowe nie przekazu- ją nam wiedzy o zasadach funkcjonowania strategii potrzebnych do realizacji celów behawioralnych, wyraźnie określonych lub domnie- manych w każdym modelu. Przed pojawieniem się programowania neurolingwistycznego mieliśmy do dyspozycji niemal wyłącznie me- todę prób i błędów. Zdarza się, że odnosimy wspaniałe sukcesy z pewnymi strategiami (na przykład ze strategią zarabiania pieniędzy) i ponosimy kompletne porażki z innymi (np. ze strategią stosunków międzyludzkich). Co decyduje o tym, że wyniki stosowania naszych strategii są wspaniałe w pewnych przypadkach i katastrofalne w innych? Stosując techniki i procedury opracowane i opisane w NLP, w wielu sytuacjach życio- wych i w wielu dziedzinach nauczyliśmy się modyfikować istniejące strategie albo tworzyć nowe dla siebie lub swoich partnerów, współ- pracowników, by osiągnąć pożądane wyniki. Tajemnica sukcesu tkwi w zastosowaniu najbardziej efektywnych strategii. Większość strategii jest łatwa do nauczenia albo zmodyfikowania dla potrzeby realizacji własnych celów. 48 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ 2. TOTE i strategie Podstawowym formatem, jaki zastosujemy do opisania specyficznej sekwencji zachowań, jest model TOTE (ang. Test-Operate-Test-Exit = Te- stuj — Działaj — Testuj — Wyjdź) zaproponowany przez George’a Millera, Eugene’a Galantera i Karla Pribrama w książce Plans and the Structure of Behavior (1960). TOTE przedstawia sekwencję aktywności w naszych zmysłowych systemach reprezentacji, które uległy konsoli- dacji, tworząc jednostkę funkcjonalną zachowania, z reguły realizowaną poniżej progu świadomości (zob. Patterns II). Taką odrębną jednostką zachowania, która często ma status TOTE jest (dla osób dorosłych w kulturze zachodu) uściśnięcie dłoni. Sekwencja zachowań tworzących TOTE może składać się z jednego prostego zachowania albo z całego ich zbioru. Dla początkującego muzyka zagranie jednej nuty może być największą cząstką zachowania, z jaką można sobie poradzić. Ale wraz ze wzrostem umiejętności za- granie całej gamy lub melodii będzie łatwe i wykonane jako pojedyncza jednostka zachowania — złożona sekwencja działań, które zostały przyswojone jako TOTE. Nasze doświadczenie wskazuje, że przewaga TOTE nad innymi mo- delami do analizowania jednostek zachowania polega na jego elegancji (wymagana mniejsza liczba rozróżnień) oraz włączeniu istotnych wła- ściwości sprzężenia zwrotnego i wyniku. Model TOTE opracowany przez Millera, Galantera i Pribrama jest poszerzeniem modelu „łuku od- ruchowego” o operację sprzężenia zwrotnego jako działania pośred- niego pomiędzy bodźcem i reakcją. Sami autorzy tego modelu ujmują to następująco: „Test reprezentuje warunki, które muszą być spełnione, zanim nastąpi odpowiedź”. (s. 24). Jeśli warunki fazy testowania (porównanie stanu obecnego ze stanem pożądanym) zostaną spełnione, to działanie zainicjowane przez bo- dziec wychodzi do następnego etapu łańcucha zachowania. Jeżeli nie, to pojawia się faza sprzężenia zwrotnego, w której system działa, by zmienić pewien aspekt bodźca albo stanu wewnętrznego organizmu i ponownie podjąć próbę pozytywnego przejścia testu. Pętla sprzęże- nia zwrotnego testowanie — działanie może się powtarzać kilka razy, STRATEGI E 49 nim dojdzie do wypełnienia warunków testu1. Miller, Galanter i Pri- bram piszą: „… odpowiedź efektora (neuron wyniku) zależy od wyniku testu i naj- lepiej wyobrazić ją sobie jako wysiłek podejmowany dla zmodyfikowa- nia wyniku testu. Działanie zostaje zainicjowane przez „niedopaso- wanie” pomiędzy stanem organizmu a stanem testowanym i trwa aż do momentu usunięcia tego „niedopasowania”. Ogólny schemat odruchu polega zatem na: testowaniu energii wejścia przy zastosowaniu pew- nych kryteriów, które zostały ustalone w organizmie; odpowiadaniu, czy wynik testu wykazuje niedopasowanie; i dalszym odpowiadaniu aż do zaniknięcia niedopasowania, czyli zakończenia odruchu. Dochodzi więc do sprzężenia zwrotnego pomiędzy wynikiem działania i fazą testowania powodującego wystąpienie powtarzającej się pętli funk- cjonalnej”. (s. 25 – 26). Proces TOTE został wizualnie przedstawiony przez Millera, Galan- tera i Pribrama jako: Prostym przykładem fazy testowania TOTE może być test progo- wy. W tym przykładzie dla uzyskania dopasowania i wyjścia do na- stępnego etapu łańcucha zachowania wartość bodźca musi być wyż- sza lub niższa od określonej wartości progowej. Jeśli tak nie jest, to dla przejścia testu organizm będzie działał, aż dojdzie do dostosowa- nia (zwiększenia lub zmniejszenia) bodźca albo wyznaczonej wartości progowej. Tego rodzaju TOTE wykonujesz, ustawiając potencjometr w swoim odbiorniku radiowym albo wieży stereo. Przekręcając gałką, płynnie testujesz głośność w trakcie słuchania. Gdy przesadzisz i usta- wisz zbyt wysoki poziom głośności, wtedy ponownie zaczynasz dzia- łać, przekręcając gałką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 1 Wyjście z TOTE nastąpi także wtedy, kiedy po wielu próbach faza działania nie będzie wywierać żadnego znaczącego wpływu na wynik testu, ale wyjście to nie będzie prowadzić do takiego samego zachowania, które wystąpiłoby, gdyby zostały wypełnione warunki testu. 50 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ zegara, by zmniejszyć intensywność dźwięku. Po ustawieniu odpowied- niego natężenia dźwięku wychodzisz z TOTE „ustawiania głośności” i wygodnie zasiadasz w fotelu, by dalej czytać. Ten przykład procesu TOTE można zilustrować następująco: Trzystopniowy proces, opisany wcześniej jako najbardziej ogólna prezentacja NLP — stosowanie zasobów do obecnego stanu zachowa- nia dla osiągnięcia nowego stanu wyniku — można również przedsta- wić jako jeden z przykładów procesu TOTE: Ten schemat określa, jak praktyk NLP kilkakrotnie testuje obecny stan osoby, grupy lub organizacji, porównując go z konkretnym ocze- kiwanym stanem wynikowym, nieustannie czerpiąc z zasobów i od- nosząc je do systemu, aż dojdzie do dopasowania tych dwóch stanów. Stan obecny i stan wynikowy będą zdefiniowane przy uwzględnieniu dostępnych klientowi rozróżnień (osoba, grupa lub organizacja) w każ- dym z dwóch stanów. Na dostępne klientowi zasoby będą się składać strategie z repertuaru klienta i programisty, łącznie z metastrategia- mi programisty do modyfikowania lub zastępowania strategii klienta wtedy, kiedy jest to niezbędne do osiągnięcia zgodności pomiędzy tymi dwoma stanami. Działania, związane z identyfikowaniem, sięga- niem do zasobów strategii i ich stosowaniem, zostaną przedstawione STRATEGI E 51 w kolejnych rozdziałach zatytułowanych „Uzyskiwanie”, „Stosowanie strategii”, „Projektowanie” i „Instalacja”. 2.1. Zagnieżdżone TOTE Ważnym aspektem modelu TOTE jest to, że w fazie działania wybranego TOTE mogą „zagnieżdżać się” inne, zawierające własne testy i działania. Wzajemne relacje pomiędzy nimi mogą wykazywać strukturę hierar- chiczną z podporządkowaniem się jednemu z nich. Prostym przykła- dem takiego zagnieżdżenia, przytoczonym przez Millera, Galantera i Pribrama, jest wbijanie gwoździa. Wyobraźmy sobie stolarza, który rozpoczyna wyraźnie wyodręb- nioną formę TOTE, którą nazwiemy „wykonywaniem stołu”. Faza działania tego TOTE obejmuje realizację szeregu podprogramów, czyli TOTE drugiego rzędu, takich jak „połączenie nóg z blatem stołu”. To TOTE jest również złożone z TOTE drugiego rzędu, jak „wbijanie gwoździa w nogę stołu poprzez blat”. W przypadku tego ostatniego TOTE testowanie, dokonywane przez stolarza przed przejściem do na- stępnej operacji, polega na sprawdzeniu, czy powierzchnie łebka gwoź- dzia i blatu znajdują się w jednej linii. Jeśli sam test nie satysfakcjonuje, stolarz przechodzi do dość hałaśliwego etapu działania zwanego „wbijaniem gwoździa”, a składającego się z dwóch TOTE drugiego rzędu, czyli „unoszenia młotka” i „uderzenia gwoździa”. Cała sekwen- cja wbijania gwoździa została opisana przez Millera i pozostałych współautorów w następujący sposób: „Jeśli ten opis wbijania gwoździa jest prawidłowy, to powinniśmy spodziewać się następującej sekwencji zdarzeń: testowanie gwoździa (łebek gwoździa wystaje); testowanie młotka (młotek uniesiony); ude- rzanie gwoździa; testowanie młotka (młotek opuszczony); testowanie gwoździa (łebek gwoździa wystaje); testowanie młotka itd., aż do mo- mentu, kiedy testowanie gwoździa wykaże, że jego łebek jest na tym samym poziomie, na którym blat stołu i kontrolę można przenieść w inne miejsce. Jak widać, zbiór jednostek TOTE można całkiem prosto rozłożyć na skoordynowaną sekwencję testów i działań, chociaż struk- tura leżąca u podstaw organizacji i koordynacji zachowania jest hie- rarchiczna, a nie sekwencyjna”. Wyżej opisany zbiór zagnieżdżonych TOTE można zilustrować w formie następującego diagramu: 52 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ 2.2. Dopracowanie modelu TOTE dzięki systemowi reprezentacji Model programowania neurolingwistycznego dopracowuje pojęcie TOTE poprzez wyspecyfikowanie elementów składowych różnych TOTE pod kątem systemów reprezentacji i strategii. NLP zakłada, że dla potrzeb procesu behawioralnego (zawierającego aktywności poznawcze) przydatne będzie opisanie warunków testowania i działa- nia TOTE jako rozgrywających się za pośrednictwem naszych syste- mów reprezentacji. Z dużą dokładnością możemy zidentyfikować sys- tem reprezentacji lub kombinację takich systemów i przypisać go (lub ją) do każdego etapu w sekwencji TOTE. W powyższym przykładzie wbijania gwoździa młotkiem testowanie wyrównania powierzchni łebka gwoździa można wykonać, porównu- jąc wchodzące doświadczenie wzrokowe z zapisaną wewnętrznie repre- zentacją wizualną wyglądu wbitego gwoździa. Dla uproszczenia analizy naszego TOTE zgodnie ze wzorem czterech doświadczeń zmysłowych oznaczymy doświadczenie wizualne, pochodzące ze źródeł zewnętrz- nych, symbolem Ve, a reprezentacje wizualne, generowane wewnętrz- nie — symbolem Vi. Testowanie gwoździa (przez jego obserwację) w naszym przykładzie pracy stolarza polega na porównaniu zewnętrz- nych do wewnętrznych reprezentacji wizualnych, czyli Ve/Vi. Takiego samego porównania można dokonać w przypadku doty- kowego doświadczenia kinestetycznego — odczucia w dłoni i ramie- niu stolarza będą odmienne podczas uderzania gwoździa, który jest już wbity i gwoździa, który wciąż jeszcze wystaje ponad powierzchnię. STRATEGI E 53 W tym przypadku porównywane będą zewnętrzne odczucia kineste- tyczne z generowanym wewnętrznie doświadczeniem kinestetycznym, czyli Ke/Ki. Podobnego porównania można dokonać słuchowo, po- nieważ dźwięk towarzyszący uderzeniu młotka w gwóźdź będzie różny dla gwoździa wbitego i niewbitego. Formalnie będzie tu porównywane odczucie słuchowe zewnętrzne (Ae) do wewnętrznego (Ai), czyli Ae/Ai. Doświadczony mistrz stolarski z pewnością bez problemu przej- dzie test, wykorzystując którykolwiek z tych trzech systemów repre- zentacji, ale jego niedoświadczony uczeń może mieć z tym problemy. Zdolność do zastępowania pewnych systemów reprezentacji innymi w trakcie konkretnego zadania może stanowić wiarygodną miarę kom- petencji, doświadczenia i elastyczności osób podejmujących się wielu różnych zajęć. W omawianym przypadku działania stolarza będą reprezentowane przez zewnętrzny system kinestetyczny, ponieważ obejmują tylko dwa rodzaje aktywności (podnoszenie i uderzanie) wykonywane przez ramię stolarza. (Reakcje motoryczne klasyfikujemy jako kinestetyczne zewnętrz- ne (Ke), bo dla danej osoby taki ruch jest reprezentowany przez sys- tem dotykowy i proprioceptywny2). Doświadczenie „dopasowania” (punkt wyjścia w TOTE) i „nie- dopasowania” (punkt działania w TOTE) jako wynik testu również będzie reprezentowane przez jeden z systemów reprezentacji. Kiedy stolarz testuje gwóźdź i stwierdza, że nie jest on wbity, to niedopaso- wanie pomiędzy aktualnym doświadczeniem gwoździa i przechowy- waną reprezentacją docelowego stanu gwoździa (która wywołuje dzia- łanie stolarza) może być reprezentowane poprzez obraz, dźwięk lub odczucie. Może to być np. jakieś szczególne odczucie w okolicach żo- łądka, które zainicjuje podprogram wbijania gwoździa. Stolarz może nawet w swojej głowie słyszeć głos mówiący „nie, trzeba dalej wbijać” albo widzieć obraz młotka ponownie uderzającego w gwóźdź3. Zwróćmy uwagę, że w trakcie testu nie musi dochodzić do porów- nywania reprezentacji generowanych zewnętrznie i wewnętrznie. Rów- nie dobrze test może dotyczyć porównania pomiędzy reprezentacjami 2 Proprioceptywny = związany z czuciem głębokim — przyp. tłum. 3 System reprezentacji, który najczęściej reprezentuje niedopasowanie pomiędzy dwiema innymi reprezentacjami w trakcie testu, jest czasem wyróżniany w NLP jako „system odniesienia” albo „system kontroli”. 54 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ przechowywanymi i zapisywanymi wewnętrznie. Często dwie repre- zentacje będą pozostawać w obrębie tego samego systemu reprezentacji. Reprezentacja wizualna będzie najdokładniej testowana w porównaniu z inną, słuchowa ze słuchową, a kinestetyczna z kinestetyczną. (Można założyć, że jedną z funkcji, jakie półkule mózgowe odgrywa- ją w organizmie człowieka, jest dopasowanie dwóch różnych reprezen- tacji w tym samym systemie reprezentacji4). Nie wszystkie testy dotyczą jednak porównania lub dopasowania dwóch reprezentacji; niektóre mogą być testami intensywności konkret- nych reprezentacji. Oznacza to, że przed wyjściem z TOTE konieczne może być osiągnięcia pewnej wartości progowej (wynikającej z proce- dury działania) przez jakieś odczucie, dźwięk lub obraz. W tym ro- dzaju testów reprezentacja z jednego systemu jest często porównywana z reprezentacją z drugiego — jeśli na przykład coś wygląda dobrze, ale czuje się, że nie jest w porządku. Taki rodzaj testu często napoty- kamy w strategiach decyzyjnych i motywacyjnych. W zależności od natury zachowania, z jakim mamy do czynienia, „niedopasowanie” wynikające z takiego testu często bywa doświadczane jako stres albo konflikt wewnętrzny. Do rozwiązania takiego konfliktu dochodzi wtedy, kiedy jedna z reprezentacji staje się na tyle silna, że przejmuje pierwszorzędną kontrolę, inicjując następny krok w łańcuchu odpo- wiedzi albo kiedy dana osoba poprzez swoje działania zmienia lub równoważy reprezentacje lub doprowadza do kompromisu pomiędzy nimi, dzięki czemu stają się one zgodne ze sobą. Innymi przykładami takiego testowania wielu reprezentacji mo- gą być sytuacje, w których dane zachowanie jest odczuwane jako wła- ściwe, ale coś nam mówi, że mimo wszystko jest ono nieodpowied- nie; albo takie, w których jakaś opcja brzmi nieźle, ale widzimy, że może mieć negatywne konsekwencje. Działania wspomagające oso- by w radzeniu sobie z „niedopasowaniem”, spowodowanym przez tego rodzaju konflikt, przedstawiliśmy w innych pracach (Patterns II i Structure of Magic II). 4 Zaobserwowaliśmy, że niezgodności stwierdzone w wyniku tego rodzaju testów są często odczuwane w okolicach środka żołądka i klatki piersiowej. Jeśli te testy rzeczywiście rozgrywają się pomiędzy półkulami mózgu, to intuicyjnie wydaje się sensowne, że wszelkiego niedopasowanie będzie odczuwane w rejonie linii środkowej, czyli w obszarze największego nakładania się zakończeń nerwów z obydwu półkul mózgu. 2.3. Stosowanie analizy reprezentacji dokonywanej za pomocą TOTE STRATEGI E 55 Poprzez wyraźne określenie formy reprezentacji procedur testowania i działania model NLP sprawia, że analizowanie i przenoszenie dowol- nego zachowania staje się bardziej dostępne i systematyczne. Dzięki zidentyfikowaniu kategorii reprezentacji i funkcji każdego z kolej- nych etapów NLP opisuje sposób na rozpakowanie praktycznie każdej sekwencji behawioralnej, sprawiając, że jest ona łatwa do uczenia, ko- munikowania lub modyfikowania. NLP zapewnia też ważny i przy- datny wgląd w tak złożone struktury zachowania jak osobowość. Koncepcja „pierwszorzędności systemu reprezentacji” (albo „naj- wyżej cenionego systemu reprezentacji”) została wprowadzona w książ- kach Structure of Magic II i Patterns I. Zakłada ona, że wiele osób wykazuje tendencję do nadawania większego znaczenia pewnemu systemowi reprezentacji i stosowania go częściej niż innych do wykonywania swoich testów i działań. Osoba zorientowana wizualnie będzie kon- sekwentnie testować dopasowanie młotka i gwoździa wzrokowo, a ktoś zorientowany bardziej kinestetycznie zrobi to, kierując się odczuciem. Preferowany system reprezentacji jest często rozciągany na wiele różnych rodzajów zadań, nawet takich, dla których jest on nieodpowiedni lub nieadekwatny. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, TOTE i analiza systemów repre- zentacji są też bardzo przydatne w pracy nad dynamiką grupy lub organizacji. Wyobraźmy sobie dwie osoby zaangażowane w podej- mowanie decyzji. Mogą to być menedżerowie, administratorzy, tera- peuta i jego klient, mąż i żona albo dowolne inne dwie osoby. Jedna z nich wizualnie testuje materiał, odnośnie którego ma być podjęta decyzja — kryterium stanowi dla niej wyraźne zobaczenie wyników tej decyzji ukazanych na wykresie, wyrażonych poprzez wewnętrznie wy- tworzone obrazy itp. Druga prowadzi testowanie na podstawie tego, jak odczuwa lub wyobraża sobie sposób odczuwania wyniku tej decy- zji przez osoby, na które ona wpłynie. Proces poodejmowania decyzji w większej skali będzie wymagał zestawienia kryteriów wizualnych jednej osoby z kryteriami kineste- tycznymi drugiej — dojdzie więc do zestawienia obrazów z odczu- ciami. Następnie te dwie osoby zaangażowane jako zespół w proces podejmowanie decyzji działają przez dyskusje i negocjacje, a może 56 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ nawet przez walkę lub spór, aż dojdzie do pogodzenia lub zmiany wszelkich rozbieżności istniejących pomiędzy ich powiązanymi repre- zentacjami. W zależności od natury procedur ich działania poszcze- gólne procesy reprezentacji tych dwóch osób mogą stanowić — dla tych osób, systemu lub organizacji, w skład której wchodzą — pozy- tywny zasób albo utrudnienie. Efektywne działania grupowe zaczęliśmy przedstawiać w książce Zmieniamy się wraz z rodzinami (napisanej wraz z Virginią Sati; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, koncentrując się na strukturach rodzinnych. W niniejszym tekście przy- toczymy pozostałe strategie i działania, które uważamy za efektywne w pracy z grupami i organizacjami, w tym także z rodzinami. 2.3.1. Dopasowywanie systemów reprezentacji do zadania Jak już wcześniej wspomnieliśmy, pewne systemy reprezentacji wy- kazują lepsze od innych dopasowanie do procedur testowania i dzia- łania w ramach konkretnych zadań, co ułatwia osiągnięcie efektywnych wyników. Analiza systemów reprezentacji TOTE dostarcza niezwykle przydatnego sposobu sortowania efektywnych strategii behawioralnych do określonych zadań. Dzięki nim uzyskuje się niezawodne i sku- teczne środki do zwiększenia skuteczności osoby lub grupy w do- wolnym przedsięwzięciu. Na początek przyjrzyjmy się prostemu przykładowi ze szkoły pod- stawowej, w którym można zaobserwować dwie różne strategie lite- rowania słów: wizualną i fonetyczną. Zaobserwowaliśmy, że uczeń literujący „wizualnie”, wchodząc w kontakt ze słowem (zewnętrzny bodziec słuchowy, czyli Ae), przechodzi przez operację synestetycz- ną5, w trakcie której wytwarza w sobie obraz liter słowa. Następnie wytworzony w ten sposób obraz (Vi c — „c”; ang. constructed oznacza wytworzony) jest testowany w zestawieniu z zapamiętanym obrazem tego słowa, widzianego wcześniej przez ucznia w formie zapisanej (zapamiętany obraz wewnętrzny oznaczymy przez Vi r). Dopasowanie lub niedopasowanie tych dwóch obrazów jest reprezentowane jako odczucie kinestetyczne (Ki). Jeżeli wytworzony obraz „nie wygląda dobrze”, to literujący uczeń doznaje negatywnego odczucia i działa 5 Synestetyczny = związany z synestezją, tzn. odczuciem towarzyszącym, czyli subiektywnym odczuciem pochodzącym z innego zmysłu niż ten, który otrzymał bodziec zewnętrzny — przyp. tłum. STRATEGI E 57 dalej dla wytworzenia innego obrazu. Kiedy obydwa obrazy są już do- pasowane, wtedy uczeń ma pozytywne odczucie i wychodzi do TO- TE, w którym obraz zostanie zamieniony na dźwięk. Faza działania tego TOTE będzie się prawdopodobnie składać z pewnej synestetycznej sekwencji, w jakiej literujący powtarza litero- wane słowo (bądź sylabę, która sprawia mu trudność) w myślach albo na głos, dzięki czemu dochodzi do wytworzenia innego obrazu. Ta pętla trwa aż do wygenerowania takiego obrazu, który w trakcie testo- wania (Vi r) wywoła odczucie pozytywne (Ki c /Vi +). TOTE wizualnego literowania pokazano na rysunku A: Rysunek A: TOTE wizualnego literowania Rysunek B ukazuje TOTE ucznia fonetycznie literującego słowo: Rysunek B: TOTE fonetycznego literowania Uczeń literujący fonetycznie testuje wytworzoną przez siebie wy- mowę, bazując na tym, czy „brzmi ona poprawnie”. W tym celu musi dojść do porównania brzmienia słowa wygenerowanego przez niego 58 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ z brzmieniem tego, które zostało pierwotnie zaprezentowane. Faza działania ucznia literującego fonetycznie obejmuje emisję dźwiękową słowa poprzez werbalne rozbicie go na sylaby i wypowiedzenie poje- dynczych liter. Proces rozbijania słowa może być dokonywany na głos lub wewnętrznie. Po wybrzmieniu każdej z liter uczeń ponownie wy- mawia je w odpowiedniej kolejności, by przetestować wymowę w ze- stawieniu z pierwotnie zaprezentowanym słowem. Proces emisji dźwię- ku wyraziliśmy skrótowo jako Ai,e → Ai. Indeks górny „i, e” składnika słuchowego informuje, że pierwotnie zaprezentowane słowo może zostać rozbite wewnętrznie (i) albo na głos (e). Uczeń literujący fone- tycznie może przejść nawet przez fazę działania, w której wytwarza w sobie obraz liter w każdej sylabie lub w fonemie. Dla przetestowania wymowy musi dojść do zamiany tego obrazu na dźwięk (na głos lub wewnętrznie) i porównania go z wymową przedstawionego słowa. Operację tę przedstawiliśmy skrótowo jako Ai,e → Vi c → Ai: rozbij słowo na sylaby lub fonemy — skonstruuj obraz liter lub sylab — wy- powiedz literowanie. +), a jeśli nie — „Nie, spróbuj jeszcze raz” (Ai Chociaż niedopasowanie pomiędzy niezgodnymi sposobami wy- mowy może być reprezentowane kinestetycznie, tak jak w przypadku ucznia literującego wizualnie, my zdecydowaliśmy się pokazać, że moż- na je także zaprezentować w tym TOTE słuchowo. Jeśli wymowa zo- stanie dopasowana, to uczeń może np. usłyszeć w swojej głowie „To jest to” (Ai –). Ewentu- alnie może on usłyszeć jakiś dźwięk — harmonijny (Ai +) w przypadku dopasowania i fałszywie brzmiący (Ai –) w przypadku niedopasowania. Z naszego doświadczenia wynika, że wizualne kodowanie języka angielskiego często nie stosuje się do reguł fonetycznych, osoby ze stra- tegią wizualną znacznie lepiej radzą sobie z literowaniem w tym języku. Wizualnie różne „their”, „there” i „they’re” można przecież wymawiać w ten sam sposób. Dla osoby literującej fonetycznie „ghoti” może być odpowiednim sposobem literowania słowa „fish”, jeżeli „gh” wymó- wimy tak jak w słowie „laugh” [läf], „o” — jak w słowie women [wim’in] a „ti” — jak w „motion’ [mō’sh(cid:31)n]! Strategia emisji dźwię- kowej, czyli strategia foniczna, może być bardzo dobra do odczytania tekstu na głos, kiedy bardzo istotne jest wyraźne wymówienie słów. Nie jest jednak odpowiednia do literowania. Nawet nazwy systemu fonicznego (ang. phonics) nie można dokładnie przeliterować [pi, ejdż, ou, en, aj, si, es], stosując strategię foniczną. STRATEGI E 59 W większości placówek edukacyjnych w trakcie nauki literowania uczniom nie przekazuje się żadnych formalnych aspektów uczenia się dostosowanych do określonego zadania — mogą liczyć jedynie na reakcję, czy ich literowanie było prawidłowe czy nieprawidłowe. W wyborze strategii (jednej z wielu możliwych oprócz dwóch wyżej opisanych), która może być najbardziej efektywna w literowaniu, są pozostawieni samym sobie6. Zamiast uczyć strategii, po prostu przeka- zuje się im treść. Dzięki wyraźnemu określeniu takich formalnych strategii w mo- delu programowania neurolingwistycznego chcemy zwiększyć efektyw- ność nauczania wszystkich przedmiotów. Dla osiągnięcia efektywności i wydajności w osiąganiu wielu rodzajów wyników konieczne jest za- stosowanie specyficznych sekwencji różnych systemów reprezentacji. W przypadku innych wyników istnieje większa różnorodność tych systemów, możliwych do zastosowania w konkretnych węzłach se- kwencji TOTE. Dzięki zastosowaniu technik uzyskiwania i projekto- wania rodem z NLP rozróżnienie pomiędzy tymi wynikami może się stać wyraźne. TOTE i analiza systemów reprezentacji stawiają sobie dwa cele: 1. Znalezienie najbardziej odpowiednich systemów reprezentacji dla poszczególnych etapów TOTE — takich, które doprowadzą do określonego wyniku (jak zastosowanie systemu reprezentacji wizualnej do literowania). 2. Umożliwienie wykorzystania wszystkich systemów reprezentacji jako zasobów do uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy. Oznacza to, że w przypadkach, w jakich dla konkretnego etapu zadania można sięgnąć więcej niż po jeden system reprezentacji (tak jak w testowaniu gwoździa w przykładzie ze stolarzem), zastępując daną strategię reprezentacji inną, jeśli będzie to właściwe albo niezbędne w określonym kontekście. Prowadzi to do znacznego zwiększenia elastyczności danej osoby i zapewnia niezbędną różnorodność palety możliwości. 6 Innymi słowy, uczniowie otrzymują zadanie: „Naucz się literowania tych dziesięciu słów na piątkowy test”, ale nie proponuje się im żadnych technik pomocnych w wykonaniu tego zadania. „Poprawione” testy są po prostu oddawane w poniedziałek, czemu towarzyszą standardowe nagrody za poprawność i kary za błędy. 60 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ 2.4. Modyfikowanie zapisu TOTE dla strategii TOTE jest podstawową jednostką wykorzystywaną do identyfikowania określonej sekwencji zachowania. Z kolei strategia to podstawowa jed- nostka analizy konkretnego TOTE albo grupy TOTE. Dokonując analizy strategii, rozbija się TOTE na składowe reprezentacji i opisuje strukturę aktywności konkretnej reprezentacji prowadzącej do okre- ślonego wyniku behawioralnego. Naszym zdaniem diagramy TOTE są nieco zbyt szczegółowe i nie- praktyczne jako format zapisu strategii. Uważamy też, że próby iden- tyfikowania specyficznej funkcji każdego etapu sekwencji zachowania w ramach zapewnianych przez TOTE często bywają nieefektywne i nieco arbitralne. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, faza testowania jednego TOTE może być częścią fazy działania drugiego. Dokonanie tego funkcjonalnego rozróżnienia czasem zależy od interpunkcji, jaką nadamy danej sekwencji, czyli wyboru miejsca rozpoczęcia analizy sekwencji i rodzaju reprezentacji, które mają być umieszczone na określonych etapach struktury TOTE. Poświęcanie zbyt wiele czasu na takie kwestie przy komunikowaniu się z osobą lub grupą może spowodować obniżenie efektywności. W programowaniu neurolingwistycznym zdecydowaliśmy się upro- ścić strukturę TOTE do postaci ciągu reprezentacji nazywanego przez nas „strategią”. Dwa najważniejsze aspekty strategii to: 1. System reprezentacji, w którym zakodowano informacje. 2. Kolejność poszczególnych reprezentacji. Wstępnie przyjmiemy, że u podstaw strategii leży struktura funk- cjonalna TOTE. Założymy, że każda strategia testuje doświadczenia wchodzące danej osoby, a także zawiera punkt działania i punkt wyj- ścia. Niektóre strategie będą jednak skomplikowane i długie, obejmu- jące wiele sekwencji TOTE. Znaczenie funkcjonalne każdego etapu (czy jest to reprezentacja zaangażowana w testowanie, działanie, identy- fikację niedopasowania, będąca jednocześnie testowaniem i działaniem itp.) dopóty nie zostanie konkretnie zidentyfikowane, dopóki nie bę- dzie to istotne dla zapewnienia wyniku. Oczywiście, nawet jeśli ko- rzystamy głównie z linearnego zapisu strategii, to w każdej chwili możemy zastosować diagram TOTE, kiedy tylko okaże się on przy- datny do zilustrowania ważnych aspektów określonej sekwencji za- chowania. Diagram TOTE dla wizualnego literowania, ukazany na rysunku A, możemy zatem zapisać tak: STRATEGI E 61 Zapis ten ukazuje, że osoba słuchająca zaprezentowanego słowa wprowadza dane (indeks górny „e, i” oznacza, że wejście to może pochodzić ze źródła wewnętrznego albo zewnętrznego — można je także przedstawić za pomocą litery A bez indeksu górnego, czyli bez podania, czy bodziec słuchowy pochodzi ze źródła wewnętrznego czy zewnętrznego). Następnie z wejścia słuchowego osoba ta konstruuje wewnętrzny obraz (Vi c) i testuje go w porównaniu z jakimś zapamię- tanym obrazem (Vi c/Vi r). Jeżeli odczucie wewnętrzne (Ki), wynoszo- ne przez tę osobę z testu, jest negatywne (–), to wykonuje ona pętlę wstecz, do początku tej strategii i ponownie przetwarza słowo. Jeśli teraz odczucie wewnętrzne jest już pozytywne (+), to wychodzi ona z TOTE. W zależności od tego, co dana osoba zamierza osiągnąć za pomocą strategii, zapis można uprościć jeszcze bardziej, ukazując w nim jedy- nie podstawową sekwencję reprezentacji: W przypadku literowania oznacza to, że uczeń rozpoczyna od od- bioru bodźca słuchowego (niezależnie od tego, czy pochodzi on ze źródła zewnętrznego czy wewnętrznego) i wyprowadza z tego dźwięku obraz wewnętrzny, a z obrazu odczucie, które może spowodować skie- rowanie strategii poprzez pętlę wstecz albo pozwolić jej na wyjście. Obydwa wyżej przedstawione diagramy zawierają większość informa- cji ukazanych w diagramie TOTE. Każdy z nich demonstruje analizę strategii na innym poziomie szczegółowości. Zadaniem programisty będzie dobór takiego poziomu szczegółowości, który jest najbardziej odpowiedni do osiągnięcia oczekiwanych wyników w określonym kontekście. Zwykle programista wybiera najbardziej elegancki poziom szczegółowości, czyli taki, który wykorzystuje najmniejszą liczbę roz- różnień przy zachowaniu zdolności do uzyskania wszystkich wyników 62 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ oczekiwanych w danej sytuacji. Będzie to oczywiście zależeć od rodza- jów wyników, z jakimi mamy do czynienia. Zagadnieniom związa- nym z zapisem strategii poświęcimy więcej miejsca w rozdziale „Uzyski- wanie”. 2.5. Implikacje strategii Jednym ze sposobów mówienia o strategiach jest skupienie się na ich podobieństwie do korzystania z telefonu. Systemy reprezentacji (o orien- tacji wewnętrznej i zewnętrznej) przypominają cyfry na klawiaturze telefonu. Sposób uszeregowania i uporządkowania aktywności tych systemów prowadzi do uzyskania różnych wyników — tak jak stoso- wanie różnych kombinacji cyfr na tarczy telefonu umożliwia połą- czenie z różnymi miejscami i osobami. Numer telefonu, podobnie jak strategia, jest sposobem na uzyska- nie dostępu do zasobów. Dla dotarcia do odpowiednich zasobów konieczne jest wybranie odpowiedniego numeru. Jeśli chcemy zadzwo- nić po karetkę pogotowia, umówić się na naprawę samochodu, zamówić zespół muzyczny albo zarezerwować stolik w restauracji, to musimy wiedzieć, jaki numer wybrać. Zmiana lub przestawienie jednej cyfry prowadzi do uzyskania zupełnie innego wyniku. Niektóre osoby mają więcej niż jeden numer telefonu i można się z nimi skontakto- wać, wybierając jedną z kilku różnych sekwencji cyfr. Aby połączyć się z abonentem mieszkającym daleko konieczne jest wybranie sekwencji cyfr numeru kierunkowego. Tak samo jest ze stra- tegiami: każdy etap strategii, a także jej ostateczny wynik, zależy od etapów, które nastąpiły wcześniej. W pewnych sytuacjach może być konieczne, by osoba albo grupa poprzedziła swoje działania lub strate- gie innymi działaniami lub reprezentacjami w ramach przygotowań niezbędnych do zapewnienia pożądanego bądź koniecznego wyniku. Jeśli nie dojdzie do przetestowania pewnych ważnych warunków na początku strategii, jeszcze przed zainicjowaniem dalszego działania, to można napotkać na blokadę lub przeszkodę w osiągnięciu wyni- ku — a przecież znaczniej łatwiej można było sobie z nią poradzić na wcześniejszym etapie tej sekwencji. Niektóre osoby lub organizacje nie potrafią przejść do następnego etapu strategii — podobnie jak ktoś, kto z uporem wybiera tylko cztery ostatnie cyfry siedmiocyfro- wego numeru telefonu i dziwi się, że w słuchawce słyszy tylko: „Nie STRATEGI E 63 ma takiego numeru”. Inni podejmują nadmierne przygotowania, co przypomina wybieranie numeru kierunkowego przed wystukaniem numeru telefonu we własnej miejscowości. Możliwa jest też sytuacja, w której zapominamy o ważnej lub od- powiedniej strategii albo sekwencji reprezentacji w jej obrębie — to tak, jakbyśmy zapomnieli jakiegoś numeru telefonu albo pomylili go z innym, częściej używanym. Stosowanie często używanych albo bardzo przez nas cenionych strategii w sytuacjach, w których są one nieodpowiednie, to jedna z najczęstszych przyczyn trudności z re- alizacją strategii. Zastosowanie najczęściej używanej strategii w nie- odpowiedniej sytuacji przypomina przeprowadzenie się z Kalifornii do Alabamy i wybieranie numeru kalifornijskiej straży pożarnej z Ka- lifornii po wybuchu pożaru w nowym domu, ponieważ jest to jedyny numer, jaki się zna. Dobrze znana w świecie biznesu zasada Petera7 sugeruje, że ludzie są awansowani powyżej poziomu swoich kompetencji, to dobry przykład na to, co dzieje się, kiedy ktoś nie wykazuje dostatecznej ela- styczności w wyborze strategii. Strategie, które były skuteczne w cza- sie zajmowania niższego stanowiska mogą nie przystawać do zadań, które staną przed nami po awansie. Strategia sprawdzająca się przy bezpośrednim zarządzaniu ludźmi może być nieodpowiednia do opracowywania polityki podatkowej. Awansowany pracownik, który nie potrafi dobrać właściwej strategii do nowych zadań, otrzymanych po zmianie stanowiska, stanie się niekompetentny. 7 Urzędnik awansuje tak długo, aż osiągnie swój szczebel niekompetencji — przyp. tłum. 64 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ Doskonałą ilustracją dysharmonii reprezentacji w obrębie strategii, spowodowanej zastosowaniem wysoko cenionej lub najczęściej stoso- wanej strategii w nieodpowiedniej sytuacji, będzie pewna pani, z którą pracował jeden z autorów tej książki. Osoba ta miała problemy z ma- tematyką wynikające z tego, że jako dziecko przyswoiła sobie arytme- tykę, kodując numery kinestetycznie, a nie wizualnie. Każdą cyfrę przed- stawiała sobie jako konkretne odczucie, związane ze stosunkiem do samej siebie i innych osób z jej otoczenia. Cyfra cztery wywoływała skojarzenie z odczuwaniem ogromnych potencjalnych możliwości, które z jakiegoś powodu są zawsze tłumione. Ósemka była wyjątkowo pasywna, a siódemka — dynamiczna. Wyjątkowo silne odczucia wy- woływała dziewiątka, była związana z uczuciami do matki, osoby silnej psychicznie i opiekuńczej. Podczas wykonywania działań arytmetycznych odczucia budowały kombinacje albo zyskiwały na sile, tworząc inne, o różnym poziomie złożoności i intensywności. Skutek był taki, że nasza bohaterka zaw- sze uważała matematykę za fascynującą dziedzinę wiedzy, ale nie po- trafiła jej opanować. Trudność sprawiało jej np. dodawanie niektórych cyfr, ponieważ powiązane z nimi odczucia nie pasowały do siebie — te działania musiała wykonywać na palcach. Kiedy dorastała, jej stosunek do innych osób zmieniał się, a wraz z nim odczucia przypisane do poszczególnych cyfr. Jako osoba dorosła nie potrafiła zrozumieć, dlaczego wykonywanie działań arytmetycz- nych, które leżało w zakresie jej obowiązków służbowych, wywołuje w niej ogromną konsternację. Ta strategia kodowania liczb poważnie zakłócała życie zawodowe tej pani, aż do momentu, kiedy rozpoczęła pracę z jednym z autorów w celu opracowania nowej strategii dla aryt- metyki, która zastąpiłaby dotychczasową wizualizację cyfr. Ten przykład ma swoje odpowiedniki w wielu różnych sytuacjach uczenia się, włączając sposób tworzenia relacji z przyjaciółmi, członkami rodziny, partnerami w interesach, w pracy itd. Zachowania, które przy- sparzają nam kłopotów, takie jak: reakcje paniczne, utrata panowa- nia nad sobą, wyciąganie pochopnych wniosków i wiele z tych, które określamy złymi nawykami, są przykładem nadmiernego uogólnia- nia strategii, które sprawdziły się w pewnych kontekstach. W przy- padku strategii zastosowanych w nieodpowiednim kontekście często okazuje się, że zapomniano o przeprowadzeniu testu, który mógłby wykazać, w jakich sytuacjach najlepiej będzie zastosować daną strategię. STRATEGI E 65 Refleksja często przychodzi zbyt późno, by dało się zmienić zacho- wanie. Aby lepiej radzić sobie z różnymi sytuacjami życiowymi, mu- simy dysponować możliwie szerokim wyborem strategii sprawdzo- nych w różnych kontekstach. Dobrym przykładem na to, jak system reprezentacji, będący od- powiednim mechanizmem testującym w pewnych sytuacjach, okazuje się niedostosowany do konkretnego zadania, może być zachowanie mrówek. Najlepiej rozwiniętym systemem reprezentacji mrówek jest, podobnie jak u innych owadów, zmysł węchu — informacje odbie- rane za jego pośrednictwem często uprzedzają wejścia z pozostałych zmysłów. Martwe mrówki dopóty będą pielęgnowane i traktowane jak żywe przez inne robotnice jeszcze przez dzień lub dwa po śmierci, dopóki nie dojdzie do kumulacji produktów chemicznego rozkładu stymulujących robotnice do wytaszczenia zwłok na kopiec odpadów poza mrowiskiem. Widok skurczonego, nieruchomego ciała nie wy- woła żadnej reakcji u współtowarzyszek. Jeśli jednak żywą robotnicę — a także dowolny nieruchomy przedmiot — zanurzymy w związkach chemicznych, uwalnianych przy rozkładzie ciała mrówki, to zostanie ona natychmiast usunięta na wysypisko, nawet jeżeli będzie stawiać opór. Wyeksmitowane robotnice zejdą z kopca odpadów i wrócą do mrowiska, by znów być z niego wyciągnięte na kopiec… itd., aż do całkowitego ulotnienia się zapachu śmierci. Być może niektórym Czytelnikom wyda się to niewiarygodne, ale niemal tak samo zadziwiające przykłady odnajdowaliśmy w ludzkim zachowaniu, kiedy ludzie nie byli w stanie zmienić wysoko przez siebie cenionych, ale nieadekwatnych do sytuacji kryteriów testowania. Jeden z autorów pracował niegdyś z kobietą, która była regular- nie znieważana i bita przez męża. Po każdym takim akcie przemocy (coraz bardziej drastycznym) postanawiała go opuścić, ale ten w ra- mach rekompensaty zawsze robił jej jakiś prezent, a ona zmieniała zdanie. Po kilku dniach lub tygodniach mąż znów stawał się agresywny i cały schemat powtarzał się ku przerażeniu nieszczęśliwej i zdezorien- towanej kobiety. Po wysłuchaniu opisu problemu, przedstawionego przez tę kobietę, autor opowiedział jej poznaną w dzieciństwie historię o pracowniku tartaku. Człowiek ten przebywał w jednej części za- kładu zajęty układaniem świeżo pociętych desek, kiedy usłyszał strasz- liwy krzyk dobiegający z sąsiedniego pomieszczenia. Kiedy tam po- biegł, zobaczył swojego kolegę stojącego przy ogromnej pile tarczowej. 66 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ Kolega ściskał swoją rękę, a jego twarz wyrażała straszliwy ból. Widać było, że przed chwilą odciął sobie palec lewej ręki. Człowiek, który właśnie wszedł, podbiegł do niego, krzycząc: „O mój Boże! Co się stało?” Kolega odpowiedział: „Sięgnąłem tylko po tamtą deskę, o tak i… AU!!!… UCIĘŁO MI NASTĘPNY PALEC!”. Kobieta opuściła biuro autora nieco oszołomiona tą historią, ale jakiś miesiąc później wróciła z wieściami o ogromnych zmianach, jakie zaszły w jej życiu. Mąż znów znęcał się nad nią, ale tym razem wyprowadziła się, znalazła sobie pracę, nie dała się zwieść obietni- cami poprawy i szczęśliwie zamieszkała w innej miejscowości. Swoją radosną opowieść zakończyła słowami: „Nie pozwoliłam sobie odciąć kolejnego palca”. 2.6. Mechanika strategii Wielokrotnie wspominaliśmy, że w trakcie osiągania określonego wy- niku — niezależnie od tego, czy chodzi o zdobycie konkretnej umie- jętności, wyzdrowienie i zachowanie zdrowia, uczenie się nowego zadania, komunikowanie się z jakąś osobą itd., w pewnym momen- cie trzeba szczególnie nastawić się na informacje pochodzące z jed- nego systemu reprezentacji kosztem informacji z drugiego. Ogromne znaczenie ma również kolejność, w jakiej tego dokonujemy, a także sposób, w jaki uprzywilejowane przez nas informacje inicjują lub modulują dane z pozostałych systemów reprezentacji. Osoba ucząca się komponowania muzyki z pewnością będzie przykładać większą wagę do słuchowej kategorii doświadczenia zmysłowego niż ktoś, kto uczy się chemii albo żonglerki. Ale nawet kompozytor muzyki w inny sposób uporządkuje swoje systemy reprezentacji niż wykonawca jego utworów. To dlatego, że są to dwa zupełnie odmienne zadania, wy- magające zastosowania różnych strategii. Osoby próbujące przenosić testy perceptualno-motoryczne i dzia- łania, stosowane w uczeniu się matematyki (umiejętność z dominującą reprezentacją wizualną), do takich zadań jak gra w piłkę albo gimna- styka, wymagających przyłożenia większej wagi do doznań dotykowych i proprioceptywnych, napotkają na trudności. Kiedy mówimy o „przykładaniu wagi”, „nastawianiu się na”, „po- leganiu na” albo „cenieniu” określonego systemu reprezentacji, to nie chcemy sugerować, że pozostałe systemy przestają w tym czasie praco- STRATEGI E 67 wać. Stwierdzamy tylko, że znaczenie behawioralne albo wartość sygna- łu aktywności wybranego systemu reprezentacji są relatywnie wyższe w porównaniu z innymi. Wzór czterech doświadczeń zmysłowych przewiduje, że w każdym momencie wszystkie nasze zmysły przetwarza- ją jakąś reprezentację pochodzącą ze źródeł zewnętrznych i wewnętrz- nych. Oczywiście, w trakcie uważnego słuchania muzyki albo wsłu- chiwania się w dialog wewnętrzny kora wzrokowa mózgu nie przestaje pracować. Jednak na każdym etapie dowolnej strategii aktywność (wartość sygnału) w jednym systemie reprezentacji będzie większa niż w pozostałych. Można wtedy powiedzieć, że w określonym czasie ten system przejął „pierwszorzędną kontrolę”. Jeśli odtwarzamy sekwencję behawioralną, konieczną do osiągnięcia jakiegoś wyniku — zdolności, którą podziwialiśmy u kogoś innego czy zasobu, do którego mamy dostęp sporadycznie lub nieregular- nie — to niezbędne może być zastosowanie różnych poziomów aktyw- ności reprezentacji w systemie, do którego uzyskujemy dostęp. Niektóre strategie wymagają uzyskania bardzo wyraźnego sygnału konkret- nej reprezentacji; w innych niezbędne mogą być skomplikowane reprezentacje i szybkie przejścia pomiędzy nimi. Czasem ludzie mają problem z uzyskaniem dostępu do danego systemu reprezentacji z od- powiednią siłą i wyrazistością. Inni nastawiają się na dany system repre- zentacji zbyt silnie. W książce Patterns II wprowadziliśmy pojęcie operatora reprezen- tacji, który działa na cztery reprezentacje zmysłowe w różnych momen- tach, by wybrać jeden system reprezentacji jako bardziej znaczący w świadomości niż drugi. „Mechanizm” operatora reprezentacji jest kombinacją „sygnałów dostępu” i wcześniej ustalonych wzorców syne- stezji. Uzyskiwanie dostępu do konkretnego systemu reprezentacji albo na- stawianie się na niego pod pewnymi względami przypomina strojenie radia. Poszczególne stacje nadają na specyficznych częstotliwościach. Dostrajając wewnętrzny mechanizm odbiornika radiowego, możemy nastawić go na sygnał o wybranej częstotliwości, przy nieznacznym nakładaniu się innych częstotliwości lub całkowitym braku takich zakłóceń. Wskazówki systemów reprezentacji są zachowaniami, które rozwijamy, by dostroić nasze ciała i pobudzić system nerwowy w sposób zapew- niający nam lepszy dostęp do wybranego systemu reprezentacji. Tak jak 68 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ przygotowujemy się do wytworzenia jakiegoś zachowania zewnętrz- nego (np. skakania, śmiechu, biegania czy mówienia) poprzez szcze- gólny sposób napięcia mięśni, zmiany częstości oddechu i wzoru ruchów gałek ocznych, tak też musimy przygotować się do zachowa- nia poznawczego i złożonego przetwarzania wewnętrznego. Dla wy- konania naszych strategii musimy systematycznie przechodzić przez cykle specyficznych i powtarzalnych sygnałów zachowań. Teraz przerwij na chwilę czytanie i spróbuj sobie wyobrazić, najwy- raźniej jak to tylko możliwe, kolor i deseń narzuty na swoim łóżku… Jeśli narzuty nie ma akurat w polu Twojego widzenia, to musisz nastawić systemy swojego ciała i umysłu na uzyskanie dostępu do wewnętrznego obrazu tej narzuty silniej niż na pozostałe doznania wchodzące do systemu wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego i węchowego. Gdy narzuta jest w Twoim polu widzenia, wtedy i tak będziesz musiał nastawić swoje ciało i umysł na akceptację i skupie- nie się na zewnętrznym doświadczeniu wzrokowym koloru i wzoru, kosztem pozostałych doświadczeń zmysłowych. Jeśli wytworzyłeś obraz w swoim umyśle, to zauważyłeś może, że — aby to zrobić wyraźnie — musiałeś na moment zmniejszyć koncentrację wzroku na stronie tej książki tak, że słowa i inne wejścia zewnętrzne stały się zamazane. Być może przeniosłeś nawet spojrzenie poza kartkę, by przerwać kon- takt wzrokowy, przesuwając je w górę i w lewo (albo w górę i w prawo, jeżeli jesteś leworęczny). Może nawet zamknąłeś oczy? Czy zauważyłeś jakąś zmianę we wzorcu swojego oddechu? Być może zacząłeś oddy- chać płyciej, szczytami płuc albo na chwilę całkiem wstrzymałeś od- dech? Mogło temu towarzyszyć lekkie napięcie mięśni ramion i ich lekkie pochylenie do przodu. Także dla wyraźnego zobaczenia swojej narzuty zewnętrznie konieczne byłoby wyraźne dostosowanie behawio- ralne. Musiałbyś zwrócić głowę w odpowiednim kierunku i naprężyć albo rozluźnić niektóre mięśnie wokół oczu, by lepiej skoncentrować się na tym przedmiocie. Teraz poświęć trochę czasu na przypomnienie sobie, kiedy po raz ostatni czułeś się przemoczony… Aby uzyskać dostęp do tego doświadczenia, także musiałeś nasta- wić swoje ciało i umysł, choćby nieznacznie, by wydobyć na wierzch tę konkretną reprezentację. Niektórzy zauważą pewnie, że dla wyko- nania tego zadania musieli wykorzystać strategię pamięci. Prawdo- podobnie rozpoczęła się ona od zapytania samego siebie: „Kiedy wła- STRATEGI E 69 ściwie po raz ostatni czułem się naprawdę przemoczony?”. Potem pewnie wytworzyłeś w sobie serię obrazów wewnętrznych albo rozej- rzałeś się dokoła za potencjalnymi miejscami z otoczenia, w których mógłbyś przemoknąć. Dopiero wtedy mogłeś osiągnąć wynik w po- staci uzyskania dostępu do tego odczucia. A może wszystko rozpo- częło się bezpośrednio od wytworzenia obrazów wewnętrznych? Moż- liwe, że byłeś w stanie uzyskać dostęp do tego odczucia od razu, ale dostrzegłeś pewnie, że dla wytworzenia w sobie obrazu narzuty mu- siałeś najpierw poczuć, że stoisz w swoim pokoju, bo dopiero wtedy mogłeś wyraźnie dostrzec kolory. Niezależnie od początkowego doświadczenia, wielu z Czytelników zauważyło pewnie, że kiedy w końcu odczucia nabrały na sile, wtedy oddech przyspieszył i stał się głębszy. Poczuliście prawdopodobnie pewne rozluźnienie ramion i ich lekkie opadnięcie. Oczy stały się prawdopodobnie mniej skupione na przedmiotach, skierowały się w dół i w prawo (u leworęcznych w lewo). Pomyśl teraz o głosie swojego przyjaciela albo kolegi z pracy, tak by głośno i wyraźnie usłyszeć wysokość dźwięku, intonację i szybkość wymowy… Zwróciłeś pewnie uwagę, że także w tym przypadku dla pełnego osią- gnięcia wyniku konieczne było wykonanie kilku fizycznych adapta- cji. Prawdopodobnie zacząłeś oddychać częścią płuc przylegającą do przepony i uświadomiłeś sobie, że głowa przechyliła się lekko w jedną stronę, a oczy skierowały się w bok, w lewo i w dół (odwrotnie u le- woręcznych). Pewnie odchyliłeś się do tyłu na krześle, lekko wyrzuca- jąc w tył ramiona, być może zginając ręce w łokciach. Zaobserwowaliśmy, że sygnały behawioralne, takie jak te, które zostały tutaj wymienione, konsekwentnie towarzyszą etapom reprezen- tacji, przez które przechodzimy, realizując nasze strategie. Niektóre sygnały wydają się być całkiem specyficzne dla uzyskiwania dostępu do konkretnego systemu reprezentacji i prawdopodobnie zostały zapro- gramowane genetycznie, ponieważ ujawniają się w różnych kulturach. Inne sygnały są rozwinięte jako osobiste „włączniki” przez poszcze- gólne osoby. Po wykonaniu wyżej przytoczonych prostych zadań możesz uświa- domić sobie, że uzyskanie dostępu do niektórych systemów reprezenta- cji było łatwiejsze (biorąc pod uwagę szybkość i przejrzystość) niż do 70 NLP. STUDIUM STRUKTURY SUBIEKTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ innych. Wiele osób dostrzega też różnicę w trudności dokonywania synestetycznych przejść pomiędzy różnymi systemami reprezentacji. Wynika to głównie z sygnałów dostępu, które osoby te wytworzyły na swój użytek. Jeśli miałeś problemy z uzyskiwaniem dostępu do do- świadczeń, które przywołaliśmy w tym ćwiczeniu, to spróbuj wyko- nać to zadanie jeszcze raz, wykorzystując proces behawioralny opi- sany przez nas po każdym zadaniu. Być może dzięki temu uzyskasz lepsze wyniki8. Ważnym aspektem sygnałów dostępu jest to, że uważnie je ob- serwując, możemy zdobyć sporo informacji o etapach prowadzą- cych do opracowania strategii przez daną osobę. Kwestia ta zostanie bardziej szczegółowo omówiona w następnym rozdziale. 8 Proces nastawiania swojego ciała dla ułatwienia dostępu albo dostosowania konkretnego systemu reprezentacji do odpowiedniego poziomu określa się w NLP mianem kalibracji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NLP. Studium struktury subiektywnych doświadczeń
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: