Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 010089 24173078 na godz. na dobę w sumie
Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw - książka
Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2035-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzień dobry! Co u Ciebie słychać?

Media społecznościowe mają się do tych tradycyjnych jak małe firmy do wielkich korporacji. Facebook, Twitter, Instagram — to narzędzia szybkie, bezpośrednie i pozbawione zadęcia. Twoja firma też taka jest, prawda? Może nie pracują dla Ciebie rzesze ludzi. Może Twoje biuro nie przypomina realizacji marzenia architekta. Może nie dysponujesz milionowym budżetem na reklamę... Ale masz jedną, zasadniczą przewagę nad wielką korporacją, w której cieniu cichutko rozwijasz swój biznes — jesteś elastyczny! Nowe pomysły wdrażasz zaraz po tym, jak pojawią się w Twojej głowie. Nie musisz ich z nikim konsultować. Gdy przychodzi do Ciebie klient, na bieżąco decydujesz, czy poczęstować go herbatą, dać mu rabat, czy dorzucić gratis.

Jesteś blisko. Blisko biznesu, rynku, ludzi. Powiedz im o tym! Najlepiej w mediach, które do Ciebie pasują. Na Twitterze i Facebooku. Pokaż im to zdjęciami umieszczonymi na Pintereście i Instagramie. Zaproś ich do wirtualnego spotkania filmem umieszczonym na YouTube. Na pewno nie wydasz na tę działalność fortuny, bo tu liczą się Twój czas i zaangażowanie, nie pieniądze. Tylko... skoro to takie fantastyczne kanały, dlaczego tak niewiele firm umiejętnie z nich korzysta? Liczne firmy są w nich obecne, ale nie znają ich możliwości. Nie mają pojęcia, jak spektakularne efekty mogą uzyskać, jeśli tylko okiełznają ich moc.
Bądź sprytniejszy od innych. Poznaj mechanizmy rządzące światem mediów społecznościowych i zmuś je do tego, by dla Ciebie pracowały!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: ULABUKA Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/twfism Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-2035-2 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p ..............................................................................................5 Rozdzia(cid:239) 1. Panorama mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych ................13 Dziki Zachód ............................................................................14 Social jest stary! ........................................................................17 1, 2, 3, internet ..........................................................................18 Cz(cid:239)owiek jest najwa(cid:285)niejszy ....................................................21 Nowe media dla nowego cz(cid:239)owieka ........................................23 Nowe media (nie) s(cid:200) bezp(cid:239)atne! ..............................................25 Nie ma Ci(cid:218) w socialu, to znaczy, (cid:285)e i tak jeste(cid:258) w sieci .........26 Social media — co jest czym? ..................................................27 Rozdzia(cid:239) 2. Od koncepcji do dzia(cid:239)ania, czyli social media marketing ......................................................29 Marketing pod strzechy! ..........................................................30 Najtrudniejszy(cid:125) ......................................................................31 Komputer czy jab(cid:239)ko? ..............................................................32 Nasz(cid:200) si(cid:239)(cid:200) b(cid:218)dzie tre(cid:258)(cid:202) .............................................................32 Analiza rynku — gdzie jest konkurencja? Gdzie s(cid:200) moi odbiorcy? .........................................................34 Monitoring social mediów — jak go wykorzysta(cid:202)? ...............38 Obs(cid:239)uga klienta w social mediach — jak prowadzi(cid:202) j(cid:200) efektywnie? ............................................................................48 3 Poleć książkęKup książkę Twoja firma w social mediach Rozdzia(cid:239) 3. Przegl(cid:200)d narz(cid:218)dzi ....................................................59 Facebook ...................................................................................59 Twitter ......................................................................................84 YouTube i wideo ....................................................................100 Blogosfera ...............................................................................116 Visual content .........................................................................135 Mobile .....................................................................................150 Media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe dla profesjonalistów .......................163 Rozdzia(cid:239) 4. Social biznes, czyli media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe w dzia(cid:239)aniu firmy — przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202)? .............................................181 So-lo-mo .................................................................................181 Hipsteryzacja ..........................................................................182 Internet rzeczy .......................................................................184 Social biznes ...........................................................................185 Podzi(cid:218)kowania ...........................................................................189 4 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 2. Od koncepcji do dzia(cid:239)ania, czyli social media marketing Mam wujka, który przy ka(cid:285)dej okazji mówi, (cid:285)e jego praca ma sens, a moja — niekoniecznie. Bo ja pracuj(cid:218) w marketin- gu, który dla niego jest wciskaniem ludziom kitu (ewentual- nie (cid:258)ciemy). No có(cid:285), ludzie zajmuj(cid:200)cy si(cid:218) marketingiem czy reklam(cid:200) nie maj(cid:200) dobrego PR — to fakt. Jednak jako(cid:258) tak si(cid:218) sk(cid:239)ada, (cid:285)e bez marketingu nasze (cid:285)ycie by(cid:239)oby pewnie ubo(cid:285)sze, bo w ko(cid:241)cu co ten wujek by jad(cid:239), pi(cid:239) i kupowa(cid:239)? Marketing to ca(cid:239)kiem powa(cid:285)ny biznes. Lekcewa(cid:285)y go wpraw- dzie wiele osób, ale dzia(cid:239)a troch(cid:218) jak wiatr (albo Duch (cid:165)wi(cid:218)ty — w wersji dla wierz(cid:200)cych). Nikt go nie widzi, ale ka(cid:285)dy czuje. W mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych dzia(cid:239)a to dok(cid:239)adnie tak samo — marketing, który prowadzimy, powinien by(cid:202) jak wiatr — ma wywo(cid:239)ywa(cid:202) po(cid:285)(cid:200)dany efekt, ale ludzie nie musz(cid:200) by(cid:202) go (cid:258)wiadomi. Wej(cid:258)cie w (cid:258)wiat mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych nie powinno zmieni(cid:202) Twojego podej(cid:258)cia do marketingu. To nadal ma by(cid:202) proces, dzi(cid:218)ki któremu jednostki otrzymuj(cid:200) to, czego po- trzebuj(cid:200) i chc(cid:200). To ma by(cid:202) nadal dawanie ludziom tego, czego oczekuj(cid:200), i zaspokajanie ich potrzeb. To business as usual, a nie ekscentryczny gad(cid:285)et. Social media musz(cid:200) by(cid:202) elementem naszej strategii marke- tingowej. Nie mog(cid:200) by(cid:202) jej dodatkowym elementem, który 29 Poleć książkęKup książkę Twoja firma w social mediach nie b(cid:218)dzie spójny z celami stawianymi ca(cid:239)ej strategii marke- tingu i sprzeda(cid:285)y. To nie mo(cid:285)e by(cid:202) dodatek wdra(cid:285)any na si(cid:239)(cid:218), bo: musimy by(cid:202) w socialu, bo tam s(cid:200) m(cid:239)odzi, pi(cid:218)kni i boga- ci, bo tak wypada albo bo konkurencja tam jest. To musi wy- nika(cid:202) z naszego g(cid:239)(cid:218)bokiego przekonania, (cid:285)e social media marketing jest w stanie zapewni(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) dodan(cid:200). T(cid:200) war- to(cid:258)ci(cid:200) nie musi by(cid:202) bezpo(cid:258)redni wzrost sprzeda(cid:285) o x , bo to faktycznie mo(cid:285)e by(cid:202) trudne do osi(cid:200)gni(cid:218)cia, ale mo(cid:285)e ni(cid:200) by(cid:202) wzrost rozpoznawalno(cid:258)ci marki, wzrost zadowolenia klien- tów i w ko(cid:241)cu wzrost sprzeda(cid:285)y. Musimy zastanowi(cid:202) si(cid:218), jak okre(cid:258)li(cid:202) nasz cel, a potem go konsekwentnie realizowa(cid:202)! Marketing pod strzechy! Wró(cid:202)my do pogl(cid:200)dów mojego wujka, który uwa(cid:285)a, (cid:285)e mar- keting nie jest etyczny. Co w takim razie jest etyczne? Nie mnie ocenia(cid:202), ale to w(cid:239)a(cid:258)nie media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe sprawia- j(cid:200), (cid:285)e marketing jest bardziej transparentny, bardziej etycz- ny i egalitarny. Po raz pierwszy daje bowiem szans(cid:218) na dialog pomi(cid:218)dzy w(cid:239)a(cid:258)cicielem marki a konsumentem. A jak wiemy dialog jest bardziej uczciw(cid:200) i konstruktywn(cid:200) form(cid:200) komunikowania ni(cid:285) monolog. Oczywi(cid:258)cie ta zmiana — przej(cid:258)cie z komunikacji marka-konsument na komunikacj(cid:218) konsument-marka i marka-konsument — stwarza zupe(cid:239)nie nowe pole wspó(cid:239)pracy. Nie jest to ju(cid:285) pole bitwy, na którym marka walczy o swoje interesy, a konsument o swoje, lecz pole dialogu, w którym wspólnie kszta(cid:239)tuje si(cid:218) rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Mamy przecie(cid:285) chocia(cid:285)by ide(cid:218) crowdsourcingu, która roz- wija si(cid:218) mi(cid:218)dzy innymi dzi(cid:218)ki mediom spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowym. Dzi(cid:218)ki niej konsumenci maj(cid:200) szans(cid:218) anga(cid:285)owa(cid:202) si(cid:218) w rozwój marek, z których us(cid:239)ug korzystaj(cid:200). To tak(cid:285)e element mar- ketingu. Dla nas, marketerów, bardzo wa(cid:285)ny, bo anga(cid:285)uj(cid:200)- 30 Poleć książkęKup książkę Od koncepcji do dzia(cid:239)ania, czyli social media marketing cy potencjalnych klientów. Dawniej nie mogliby(cid:258)my mie(cid:202) prawdziwych ambasadorów marki, bo któ(cid:285) by(cid:239)by takim ambasadorem i jak móg(cid:239)by dzia(cid:239)a(cid:202) na rzecz marki? Dzi(cid:258) ka(cid:285)- dy u(cid:285)ytkownik social mediów mo(cid:285)e by(cid:202) naszym ambasa- dorem. Wystarczy zacz(cid:200)(cid:202) ich szuka(cid:202) i tworzy(cid:202) warunki sprzyjaj(cid:200)ce dialogowi z konsumentami. To fundament social media marketingu. Najtrudniejszy(cid:125) Mam znajomego, który pracuje w du(cid:285)ej agencji reklamo- wej. Strasznie si(cid:218) podnieca reklam(cid:200) i marketingiem. (cid:165)ledzi trendy, zbiera inspiracje i ogl(cid:200)da mnóstwo reklam. Bardzo du(cid:285)o pracuje i przygotowuje coraz lepsze oferty. Opraco- wuje wyk(cid:239)ady, prezentacje i prelekcje. Szkoli i ewangelizuje. Wszystko fajnie, tylko nic z tego nie wynika, bo jego pomy- s(cid:239)ów nikt nie kupuje. Nikt nie chce ich wciela(cid:202) w (cid:285)ycie, bo ka(cid:285)dy klient co(cid:258) do nich ma. Dla jednych s(cid:200) pewnie zbyt nudne (zdarza si(cid:218)), dla in- nych zbyt dopracowane, dla kolejnych zbyt ma(cid:239)o dopraco- wane (nie dogodzisz wszystkim), ale przede wszystkim jego projekty mog(cid:200) by(cid:202) po prostu oderwane od rzeczywisto(cid:258)ci. To troch(cid:218) jak z erotomanem gaw(cid:218)dziarzem, który jest mi- strzem w teorii, a w praktyce — lepiej nie mówi(cid:202). Niestety w marketingu cz(cid:218)sto ko(cid:241)czymy na teorii zamiast w prakty- ce. Najtrudniejszym krokiem w procesie tworzenia udanej kampanii jest bowiem przej(cid:258)cie od konceptualizacji do ope- racjonalizacji, a wi(cid:218)c wdro(cid:285)enie w (cid:285)ycie pomys(cid:239)ów, które stworzymy na papierze. 31 Poleć książkęKup książkę Twoja firma w social mediach Komputer czy jab(cid:239)ko? Wszyscy znamy firm(cid:218) Apple i chyba nikt nie pozostaje wo- bec niej oboj(cid:218)tny — albo j(cid:200) kochasz, albo nienawidzisz. Dzi(cid:258) jej logo, nazwa oraz kampanie marketingowe to klasyka gatunku. Jednak nie zawsze tak by(cid:239)o. Firma Apple powsta(cid:239)a w gara(cid:285)u, a jej logo oraz nazwa tak(cid:285)e rodzi(cid:239)y si(cid:218) w bólach. Kto bowiem chcia(cid:239)by sprzedawa(cid:202) supernowoczesne kom- putery opatrzone nazw(cid:200) „Jab(cid:239)ko”? Okazuje si(cid:218), (cid:285)e by(cid:239) to jednak strza(cid:239) w dziesi(cid:200)tk(cid:218). Chodzi(cid:239)o bowiem w(cid:239)a(cid:258)nie o to, aby nikt nie pomy(cid:258)la(cid:239), (cid:285)e mo(cid:285)e to by(cid:202) firma komputerowa. Kreacja mia(cid:239)a by(cid:202) na pierwszy rzut oka niezrozumia(cid:239)a, by mo(cid:285)na by(cid:239)o o niej pomy(cid:258)le(cid:202)1. Mia(cid:239)a sk(cid:239)oni(cid:202) do refleksji, a wi(cid:218)c zaanga(cid:285)owa(cid:202) uwag(cid:218) odbiorcy. Uda(cid:239)o si(cid:218). Nam rów- nie(cid:285) mo(cid:285)e si(cid:218) uda(cid:202) zaanga(cid:285)owa(cid:202) u(cid:285)ytkowników mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych — musimy zacz(cid:200)(cid:202) od odpowiedniej kre- acji, która poka(cid:285)e nasz(cid:200) koncepcj(cid:218) w przyst(cid:218)pnej i wywo- (cid:239)uj(cid:200)cej zaanga(cid:285)owanie formie. Nasz(cid:200) si(cid:239)(cid:200) b(cid:218)dzie tre(cid:258)(cid:202) Tym, co przyci(cid:200)gnie u(cid:285)ytkowników do naszej marki, b(cid:218)dzie tre(cid:258)(cid:202) — content. To tre(cid:258)(cid:202) jest w internecie najwa(cid:285)niejsza. Mo(cid:285)emy robi(cid:202) znakomit(cid:200) optymalizacj(cid:218) kampanii reklamo- wych, mo(cid:285)emy robi(cid:202) (cid:258)wietne strategie, ale bez dobrego con- tentu ani rusz. Musimy opracowa(cid:202) strategi(cid:218) contentow(cid:200), na podstawie której b(cid:218)dziemy dzia(cid:239)a(cid:202). Strategia musi odpowie- dzie(cid:202) na kilka zasadniczych pyta(cid:241): 1 Wi(cid:218)cej o historii nazwy i logo Apple w: W. Isaacson, Steve Jobs, Insignis Media, Warszawa 2013. 32 Poleć książkęKup książkę Od koncepcji do dzia(cid:239)ania, czyli social media marketing (cid:120) Co b(cid:218)dziemy publikowa(cid:202)? Jakich tematów b(cid:218)d(cid:200) doty- czy(cid:239)y nasze tre(cid:258)ci, jak(cid:200) form(cid:218) b(cid:218)d(cid:200) mie(cid:202) (tekstow(cid:200), wideo, audio, graficzn(cid:200), inn(cid:200)), jaki b(cid:218)dzie charakter komunikacji (lu(cid:283)ny, powa(cid:285)ny, bezpo(cid:258)redni, humorystyczny itp.)? (cid:120) Gdzie b(cid:218)dziemy publikowa(cid:202)? Na jakim kanale, w jakim serwisie, a mo(cid:285)e na naszej stronie WWW, na w(cid:239)asnym blogu, na Facebooku, na Twitterze, gdzie(cid:258) indziej? (cid:120) Jak cz(cid:218)sto? Czy b(cid:218)dziemy publikowa(cid:202) codziennie (je(cid:258)li tak, to na których kana(cid:239)ach?), co dwa, trzy dni? Raz w tygodniu? Rzadziej? Jak rozdzielimy cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) ko- munikacji na poszczególnych kana(cid:239)ach wzgl(cid:218)dem czasu? (cid:120) W jakich dniach i godzinach? Czy b(cid:218)dziemy publikowa(cid:202) rano czy wieczorem? W po(cid:239)udnie czy po 20? W ponie- dzia(cid:239)ki, (cid:258)rody i pi(cid:200)tki? W dni powszednie? Czy w week- endy? Nie ma z(cid:239)otej zasady co do cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci publi- kacji, trzeba to wszystko wypracowa(cid:202) samodzielnie. (cid:120) Do kogo chcesz trafi(cid:202)? Do kogo chcemy dotrze(cid:202) z na- szym tre(cid:258)ciami? Kto jest nasz(cid:200) grup(cid:200) docelow(cid:200) i gdzie j(cid:200) znajdziemy? Jak dopasujemy kana(cid:239)y, tre(cid:258)(cid:202) i form(cid:218) tre(cid:258)ci do naszej grupy docelowej? (cid:120) Jaki jest Twój cel? Jaki jest cel naszego content marke- tingu? Czy chcemy zwi(cid:218)kszy(cid:202) rozpoznawalno(cid:258)(cid:202) produk- tu? Czy chcemy nauczy(cid:202) ludzi, jak z niego korzysta(cid:202)? Czy chcemy stworzy(cid:202) u odbiorców nowe potrzeby? Jak b(cid:218)dziemy mierzy(cid:202) nasz cel na poziomie celów operacyj- nych (np. okre(cid:258)lon(cid:200) liczb(cid:200) wy(cid:258)wietle(cid:241) danej tre(cid:258)ci, okre- (cid:258)lonym poziomem zaanga(cid:285)owania odbiorców w tre(cid:258)(cid:202))? 33 Poleć książkęKup książkę Twoja firma w social mediach Pami(cid:218)tajmy, aby nie fetyszyzowa(cid:202) naszych dzia(cid:239)a(cid:241). Znacz- nie lepiej nie zastosowa(cid:202) wszystkich pomys(cid:239)ów naraz i nie wchodzi(cid:202) w zbyt wiele kana(cid:239)ów mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)cio- wych, je(cid:258)li nie mamy zasobów, aby robi(cid:202) to skutecznie. Nie mo(cid:285)emy zrealizowa(cid:202) w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych wszyst- kich celów, które stawiamy przed naszym marketingiem. Nie wpisujmy wi(cid:218)c wszystkich mo(cid:285)liwych celów do strate- gii. Dobierzmy te(cid:285) odpowiednio grup(cid:218) docelow(cid:200) — nie tra- fimy przecie(cid:285) do wszystkich. Nie publikujmy zbyt wielu tre(cid:258)ci, aby nie zniech(cid:218)ca(cid:202) odbiorcy. Stawiajmy raczej na ich mniejsz(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202), ale po(cid:239)(cid:200)czon(cid:200) z odpowiednim wsparciem promocyjnym. Przede wszystkim za(cid:258) zastanówmy si(cid:218), co b(cid:218)dziemy publikowa(cid:202) — je(cid:258)li nie mamy dobrego grafika, nie stawiajmy na zbyt abstrakcyjne koncepcje, bo si(cid:218) o(cid:258)mieszy- my. Je(cid:258)li chcemy robi(cid:202) wideo, to nie nastawiajmy si(cid:218) na to, i(cid:285) nagramy je telefonem, bo niewiele dobrego z tego wyjdzie. Mierzmy zamiary wed(cid:239)ug si(cid:239) i zbudujmy strategi(cid:218) na miar(cid:218) naszych potrzeb, ale przede wszystkim mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Analiza rynku — gdzie jest konkurencja? Gdzie s(cid:200) moi odbiorcy? (cid:191)eby odnale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) w (cid:258)wiecie, musimy mie(cid:202) jaki(cid:258) punkt od- niesienia. Bez tego trudno o racjonaln(cid:200) ocen(cid:218) sytuacji. Tak samo jest w social mediach. Póki nie zobaczymy, na czym to polega, co tu wychodzi, co wypada, a co nie, jeste(cid:258)my jak dzieci we mgle. Jest to jednak dziedzina, której nie da si(cid:218) na- uczy(cid:202) na studiach, z ksi(cid:200)(cid:285)ek czy od starszych, do(cid:258)wiadczo- nych mentorów. Tu wszystko zmienia si(cid:218) z minuty na minu- t(cid:218), a to, co wczoraj by(cid:239)o nowo(cid:258)ci(cid:200), dzi(cid:258) jest ju(cid:285) przestarza(cid:239)e. Jak wi(cid:218)c analizowa(cid:202) ten dziwny rynek? 34 Poleć książkęKup książkę Od koncepcji do dzia(cid:239)ania, czyli social media marketing Zapoznaj si(cid:218) z wynikami bada(cid:241), czytaj artyku(cid:239)y Najpro(cid:258)ciej zacz(cid:200)(cid:202) od Google’a. Nie ma w tym nic (cid:258)mieszne- go — je(cid:258)li szukamy jakiej(cid:258) wiedzy na temat mediów spo(cid:239)ecz- no(cid:258)ciowych, to najlepiej skorzysta(cid:202) z wyszukiwarki. Prze- niesie nas ona do (cid:258)wiata, w którym b(cid:218)dziemy mogli ch(cid:239)on(cid:200)(cid:202) najnowsz(cid:200) wiedz(cid:218). Trzeba tylko uwa(cid:285)a(cid:202), sk(cid:200)d t(cid:218) wiedz(cid:218) czer- piemy. Nie wierzmy wszystkiemu, co przeczytamy. Po- stawmy na informacje i analizy pochodz(cid:200)ce ze sprawdzo- nych (cid:283)róde(cid:239). Je(cid:258)li badania, to eMarketer albo Pew Research Center, Socialbakers czy te(cid:285) polski IRCentet, Sotrender, NapoleonCat czy Brand24. Je(cid:258)li media, to Mashable, Busi- ness Insider albo TechCrunch, a w Polsce Wirtualne Media, Nowy Marketing, Press czy Brief. Mo(cid:285)emy te(cid:285) ufa(cid:202) bloge- rom, którzy znaj(cid:200) si(cid:218) na rzeczy i cz(cid:218)sto pisz(cid:200) o tym, co sami odkryli w social mediach. Jednak nie zawsze warto (cid:258)ledzi(cid:202) to, co wszyscy maj(cid:200) do powiedzenia. Sami musimy sobie stworzy(cid:202) list(cid:218) tych, których chcemy s(cid:239)ucha(cid:202). S(cid:239)uchanie eks- pertów, konkurencji, lektura wyników bada(cid:241) oraz artyku(cid:239)ów bran(cid:285)owych to jedno z podstawowych zada(cid:241) osób, które chc(cid:200) skutecznie dzia(cid:239)a(cid:202) w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych. Skorzystaj z monitoringu i Google Trends Przygotowuj(cid:200)c si(cid:218) do dzia(cid:239)a(cid:241) w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, warto zastanowi(cid:202) si(cid:218), co lubi nasza grupa docelowa, gdzie ona si(cid:218) znajduje i jak mo(cid:285)emy do niej trafi(cid:202). Na pocz(cid:200)tek zo- rientuj si(cid:218), jak ludzie wyszukuj(cid:200) interesuj(cid:200)ce Ci(cid:218) s(cid:239)owa klu- czowe — mo(cid:285)esz to sprawdzi(cid:202) za pomoc(cid:200) Google Trends. Dzi(cid:218)ki temu b(cid:218)dziesz wiedzia(cid:239), jaki jest poziom zaintere- sowania w internecie tematyk(cid:200), któr(cid:200) si(cid:218) zajmujesz, a tak(cid:285)e kiedy zainteresowanie spada, a kiedy wzrasta. Warto rów- nie(cid:285) wykorzysta(cid:202) narz(cid:218)dzia do monitoringu internetu (np. 35 Poleć książkęKup książkę Twoja firma w social mediach Sentione lub Brand24), dzi(cid:218)ki którym masz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) spraw- dzenia nie tylko wolumenu wzmianek o Twojej marce i jej tematyce, ale tak(cid:285)e mo(cid:285)esz prze(cid:258)ledzi(cid:202) te wypowiedzi. Dzi(cid:218)ki temu wiesz, gdzie, kto, co i kiedy mówi o Tobie. Od Ciebie zale(cid:285)y, czy i jak na to zareagujesz. Warto równie(cid:285) zapozna(cid:202) si(cid:218) z narz(cid:218)dziami takimi jak Buzzsumo (buzzsumo.com) lub Alltop (alltop.pl). S(cid:200) to serwisy gromadz(cid:200)ce najpopularniej- sze tre(cid:258)ci blogerskie w sieci. Dzi(cid:218)ki korzystaniu z nich mo- (cid:285)esz zaoszcz(cid:218)dzi(cid:202) czas i pieni(cid:200)dze. Zaufaj intuicji To bana(cid:239), ale cz(cid:218)sto si(cid:218) sprawdza: warto zacz(cid:200)(cid:202) od dzia(cid:239)a(cid:241), do których mamy zaufanie. Idealnym przyk(cid:239)adem jest tu fragment teleturnieju „Milionerzy”, w którym prowadz(cid:200)cy zawsze dopytywa(cid:239) gracza, czy jest pewny swojej odpowie- dzi. Dzia(cid:239)aj(cid:200)c w social mediach, musimy by(cid:202) pewni naszych dzia(cid:239)a(cid:241) i stawia(cid:202) na pierwsze skojarzenie-odpowied(cid:283), jakie przychodzi nam do g(cid:239)owy (podobnie jak w innym teletur- nieju — nie(cid:258)miertelnej „Familiadzie”). Mo(cid:285)emy wys(cid:239)ucha(cid:202) tego, co ma nam do zaproponowania nasz specjalista od re- klamy, nasza agencja czy ktokolwiek inny, ale to my podej- mujemy ostateczn(cid:200) decyzj(cid:218) i powinni(cid:258)my to robi(cid:202) w oparciu o dane, ale tak(cid:285)e w oparciu o nasze wewn(cid:218)trzne przekona- nia, czyli o intuicj(cid:218). Dzia(cid:239)ania w social mediach to mi(cid:218)dzy innymi styl komunikacji. Nie mo(cid:285)emy tu by(cid:202) oficjalni i sztywni, ale z drugiej strony nie mo(cid:285)emy by(cid:202) te(cid:285) sztuczni. Je(cid:258)li u(cid:285)ytkownicy zobacz(cid:200) nasz(cid:200) mark(cid:218), która na si(cid:239)(cid:218) pró- buje robi(cid:202) real-time marketing, (cid:258)mieszne memy czy (cid:285)arty, to szybko si(cid:218) zniech(cid:218)c(cid:200) i staniemy si(cid:218) po(cid:258)miewiskiem. Warto wi(cid:218)c czasem powiedzie(cid:202) stop takim dzia(cid:239)aniom i spyta(cid:202) o to, co powinni(cid:258)my robi(cid:202), ludzi, którzy mo(cid:285)e nie maj(cid:200) fa- 36 Poleć książkęKup książkę Od koncepcji do dzia(cid:239)ania, czyli social media marketing kultetu z marketingu i nie nazywaj(cid:200) siebie kreatywnymi al- bo strategami, ale za to czuj(cid:200) komunikacj(cid:218) w socialu — s(cid:200) m(cid:239)odzi, dobrze pos(cid:239)uguj(cid:200) si(cid:218) tymi nowymi mediami, któ- rych na przyk(cid:239)ad Ty nie rozumiesz. Mog(cid:200) to by(cid:202) Twoje dzieci i ich znajomi — nie wstyd(cid:283) si(cid:218) pyta(cid:202), nawet je(cid:258)li py- tania wydaj(cid:200) Ci si(cid:218) niem(cid:200)dre. Zaufaj sobie i pod(cid:200)(cid:285)aj za tym, co przyjdzie Ci do g(cid:239)owy, nie rozmy(cid:258)laj, nie wymy(cid:258)laj na si(cid:239)(cid:218) tego, co wydaje si(cid:218) fajne. Po prostu rób swoje — tak jak uznasz za s(cid:239)uszne. Naturalno(cid:258)(cid:202) obroni si(cid:218) lepiej ni(cid:285) najlepiej przemy(cid:258)lana, acz sztuczna kampania. Podgl(cid:200)daj konkurencj(cid:218) i ucz si(cid:218) W polskiej szkole i na polskich uczelniach trwa walka ze (cid:258)ci(cid:200)- ganiem. Dzia(cid:239)a system antyplagiatowy, a niektórzy nauczy- ciele czy wyk(cid:239)adowcy ostrzegaj(cid:200) swoich uczniów czy stu- dentów przed konsekwencjami prawnymi przy(cid:239)apania na (cid:258)ci(cid:200)ganiu. Pewnie dlatego w (cid:258)wiecie reklamy te(cid:285) tak trudno wzorowa(cid:202) si(cid:218) na innych, bo ci(cid:200)gle mamy z ty(cid:239)u g(cid:239)owy zalece- nie, aby nie (cid:258)ci(cid:200)ga(cid:202). No dobra, ale kto w (cid:285)yciu nie (cid:258)ci(cid:200)ga(cid:239)? Najpewniej nikt, ja przynajmniej kogo(cid:258) takiego nie znam. Zreszt(cid:200) w (cid:258)ci(cid:200)ganiu od konkurencji nie ma nic z(cid:239)ego. Nie mówi(cid:218) tu o plagiacie, czyli powielaniu pomys(cid:239)ów konkuren- tów, ale o tym, aby przygl(cid:200)da(cid:202) si(cid:218) temu, co robi nasza kon- kurencja, a tak(cid:285)e marki z innych bran(cid:285). Warto przyjrze(cid:202) si(cid:218) ich dzia(cid:239)aniom i czerpa(cid:202) z tego, co robi(cid:200). Mo(cid:285)na zacz(cid:200)(cid:202) od sprawdzania wyników konkurencji w comiesi(cid:218)cznych rapor- tach z aktywno(cid:258)ci marek w social mediach, które przygoto- wuj(cid:200) m.in. NapoleonCat czy Sotrender. Mo(cid:285)na równie(cid:285) na w(cid:239)asn(cid:200) r(cid:218)k(cid:218) (cid:258)ledzi(cid:202) inne marki w poszczególnych serwisach, staj(cid:200)c si(cid:218) ich obserwuj(cid:200)cymi i przygl(cid:200)daj(cid:200)c si(cid:218) temu, co publikuj(cid:200). Wszelkie ciekawe inicjatywy innych firm nale(cid:285)y 37 Poleć książkęKup książkę Twoja firma w social mediach zapami(cid:218)tywa(cid:202) albo zapisywa(cid:202) w jakiej(cid:258) w(cid:239)asnej bazie, aby pó(cid:283)niej móc je wykorzysta(cid:202) przy okazji w(cid:239)asnych dzia(cid:239)a(cid:241). Polecam równie(cid:285) przygl(cid:200)danie si(cid:218) markom zagranicznym np. z tej samej bran(cid:285)y co nasza. Warto porównywa(cid:202) si(cid:218) z konku- rencj(cid:200), wykorzystuj(cid:200)c narz(cid:218)dzia analityczne (np. Napoleon- Cata, w którym za pomoc(cid:200) kilku klikni(cid:218)(cid:202) mo(cid:285)emy rozpocz(cid:200)(cid:202) porównywanie naszych profili w social mediach z profilami konkurencji). Przecie(cid:285) wiemy, kto jest naszym konkuren- tem, i mo(cid:285)emy te marki (cid:258)ledzi(cid:202), podgl(cid:200)da(cid:202), co ciekawego ro- bi(cid:200), a nast(cid:218)pnie inspirowa(cid:202) si(cid:218) (co nie ma nic wspólnego z plagiatem!) i rozwija(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) mark(cid:218). Nie (cid:285)yjemy sami na tej planecie, pami(cid:218)tajmy o tym tak(cid:285)e w tym kontek(cid:258)cie. Monitoring social mediów — jak go wykorzysta(cid:202)? Mój ojciec pracuje w bankowo(cid:258)ci. Jest w dodatku doktorem ekonomii, a wi(cid:218)c wci(cid:200)(cid:285) odnajduje w codzienno(cid:258)ci zjawiska wymagaj(cid:200)ce opisania i analizy naukowej. (cid:146)(cid:200)cz(cid:200)c prac(cid:218) w ban- kowo(cid:258)ci z nauk(cid:200), stara si(cid:218) poszukiwa(cid:202) rozwi(cid:200)za(cid:241), które mog(cid:239)yby by(cid:202) naukowe, ale tak(cid:285)e sprawdzi(cid:239)yby si(cid:218) na rynku. U(cid:285)ywa komputera i internetu od lat, nawet przed moimi na- rodzinami, w latach osiemdziesi(cid:200)tych, korzysta(cid:239) ju(cid:285) z tech- nologii, o których zwyk(cid:239)y Kowalski nawet nie s(cid:239)ysza(cid:239) — teleksy, Reuters czy Telerate to by(cid:239) jego i jego kolegów chleb powszedni. Oczywi(cid:258)cie mój ojciec nie jest cyfrowym tubylcem i czasem wida(cid:202) u niego to, co u wi(cid:218)kszo(cid:258)ci (albo u wszystkich) przedstawicieli jego pokolenia — pewne nie- zrozumienie sytuacji (cid:258)wiata gospodarki cyfrowej. Chcia(cid:239)by on bowiem czerpa(cid:202) z sieci wiedz(cid:218) o tym, co ludzie my(cid:258)l(cid:200) i o co pytaj(cid:200) w dziedzinie produktów finansowych. W zwi(cid:200)z- 38 Poleć książkęKup książkę Od koncepcji do dzia(cid:239)ania, czyli social media marketing ku z tym chcia(cid:239)by za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) jak(cid:200)(cid:258) skrzynk(cid:218) albo forum, na którym ci ludzie mogliby si(cid:218) wypowiada(cid:202). Ale uwaga, nie otrzymywaliby w zamian odpowiedzi. By(cid:239)aby to po prostu zbiórka materia(cid:239)u badawczego. (cid:165)miem w(cid:200)tpi(cid:202), przy ca(cid:239)ym wsparciu projektów ojca, (cid:285)e ktokolwiek by si(cid:218) tam udziela(cid:239). Na szcz(cid:218)(cid:258)cie jednak mog(cid:239)em podpowiedzie(cid:202) tacie, (cid:285)e s(cid:200) na- rz(cid:218)dzia, dzi(cid:218)ki którym mo(cid:285)e czerpa(cid:202) wiedz(cid:218), o któr(cid:200) mu chodzi. Takim narz(cid:218)dziem jest monitoring internetu. Czym jest monitoring? Monitoring internetu to, najpro(cid:258)ciej rzecz ujmuj(cid:200)c, tech- nologia, dzi(cid:218)ki której mo(cid:285)emy dowiedzie(cid:202) si(cid:218), co w interne- cie mówi si(cid:218) na dany temat. Takim tematem mo(cid:285)e by(cid:202) np. „pralka” albo „pranie”, ale mo(cid:285)e by(cid:202) to te(cid:285) „pralka marki X” albo „pralka model Y”. Dzi(cid:218)ki odpowiedniemu sformu(cid:239)o- waniu zapytania w systemie do monitoringu mo(cid:285)emy wyszu- ka(cid:202) dyskusje dotycz(cid:200)ce naszej kategorii produktowej albo naszych konkretnych produktów. To co(cid:258), co przypomina znane ze (cid:258)wiata analogowego biura wycinków prasowych, w których zleca(cid:239)o si(cid:218) przygotowanie zestawu wycinków na dany temat. Dzi(cid:258) takie biuro wycinków — i to znacznie bardziej zaawansowane — mo(cid:285)emy mie(cid:202) w swoim biurze czy domu. Nie ruszaj(cid:200)c si(cid:218) sprzed komputera. W (cid:258)wiecie, w którym w coraz mniejszym stopniu ufamy tra- dycyjnej reklamie czy autorytetom, najwa(cid:285)niejsze sta(cid:239)y si(cid:218) opinie. Dzi(cid:218)ki monitoringowi mo(cid:285)emy zyska(cid:202) (cid:239)atwy i szybki dost(cid:218)p do nich. Mo(cid:285)emy prze(cid:258)ledzi(cid:202), co mówi(cid:200) o nas in- ternauci, co my(cid:258)l(cid:200) o naszych produktach, jakie maj(cid:200) z nimi problemy. Taka wiedza mo(cid:285)e by(cid:202) wykorzystana na wiele sposobów i na wielu p(cid:239)aszczyznach — analitycznej, kon- cepcyjnej, ale tak(cid:285)e operacyjnej. Zanim zaczniemy jednak 39 Poleć książkęKup książkę Twoja firma w social mediach korzysta(cid:202) z monitoringu, zastanówmy si(cid:218), czy jest on nam potrzebny, a je(cid:258)li tak, to w jakim zakresie i z jakich narz(cid:218)- dzi powinni(cid:258)my korzysta(cid:202). Czy potrzebuj(cid:218) monitoringu? Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e prowadzisz ma(cid:239)y sklep albo firm(cid:218) us(cid:239)ugow(cid:200). Z Twoich produktów korzysta codziennie przynajmniej kilka osób. Ka(cid:285)da z tych osób ma kilku znajomych, rodzin(cid:218) i co- dziennie utrzymuje kontakt z przynajmniej kilkoma osobami. Rozmawia z nimi, ale coraz cz(cid:218)(cid:258)ciej te kontakty odbywaj(cid:200) si(cid:218) w sieci. Ka(cid:285)dy kontakt w sieci zostawia (cid:258)lad. Codziennie publikujemy miliardy postów na Facebooku, miliony twe- etów na Twitterze, a w ci(cid:200)gu zaledwie jednej minuty inter- nauci wrzucaj(cid:200) na serwis YouTube ponad 100 godzin mate- ria(cid:239)u wideo. Jasne, Twój sklep jest ma(cid:239)y i dok(cid:239)adnie wiesz, co Twoi klienci o Tobie my(cid:258)l(cid:200) i mówi(cid:200) swoim znajomym. Zastanów si(cid:218) jednak przez chwil(cid:218), czy na pewno tak jest. Sk(cid:200)d to wiesz? Opowiadaj(cid:200) Ci o tym, kiedy przychodz(cid:200) na zakupy? Wpinasz im chipy, aby ich (cid:258)ledzi(cid:202)? Dlaczego pani, która przychodzi(cid:239)a do Ciebie regularnie przez ostatnie trzy miesi(cid:200)ce, ju(cid:285) od tygodnia si(cid:218) nie pojawi(cid:239)a? Jaki problem gryzie starszego pana, który ma do Ciebie najbli(cid:285)ej, ale nie ma w nim entuzjazmu, z którym kiedy(cid:258) do Ciebie przy- chodzi(cid:239)? Czy na pewno wiesz wszystko o swoich klientach? Gówno wiesz. W (cid:258)wiecie, w którym w ci(cid:200)gu ostatnich pi(cid:218)ciu lat wygene- rowano 90 wszystkich istniej(cid:200)cych danych2, nie mo(cid:285)esz wiedzie(cid:202) zbyt wiele, je(cid:258)li nie korzystasz z internetu. Je(cid:258)li 2 Kulturowa (r)ewolucja. Zmiany kulturowe i trendy konsumenckie, praca zbiorowa, Mindshare, Warszawa 2015, s. 13. 40 Poleć książkęKup książkę Od koncepcji do dzia(cid:239)ania, czyli social media marketing Twoja firma nie korzysta z sieci w sposób nowoczesny, to te(cid:285) nie b(cid:218)dzie nic wiedzie(cid:202). Dzi(cid:258) nie wystarczy mie(cid:202) strony WWW czy profilu na Facebooku. Aby korzysta(cid:202) z internetu w firmie, potrzebujesz monitoringu sieci. Je(cid:258)li chcesz wiedzie(cid:202), czemu pani X przesta(cid:239)a korzysta(cid:202) z Twoich us(cid:239)ug i jaki problem gn(cid:218)bi pana Y, to musisz pod(cid:200)- (cid:285)a(cid:202) za nimi, tak(cid:285)e, a mo(cid:285)e przede wszystkim, w sieci. To Twoja kopalnia wiedzy o klientach. Nie da si(cid:218) w niej kopa(cid:202) bez dobrego sprz(cid:218)tu. Nie pytaj wi(cid:218)c, czy potrzebujesz mo- nitoringu internetu, lecz zapytaj, jak mo(cid:285)esz go wykorzysta(cid:202). Jaki monitoring dla mnie? Polska monitoringiem internetu stoi. Nad Wis(cid:239)(cid:200) mamy do wyboru kilka naprawd(cid:218) doskona(cid:239)ych narz(cid:218)dzi do monitorin- gu. Skupi(cid:218) si(cid:218) na trzech, z których przysz(cid:239)o mi korzysta(cid:202) — Brand24, Newspoint i Sentione. Które z nich najlepiej wybra(cid:202)? Nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, bo nie chc(cid:218) podpa(cid:258)(cid:202) (cid:285)adnemu z twórców tych narz(cid:218)dzi, a przy okazji do- prowadzi(cid:202) do kolejnej nierozstrzygalnej bitwy o miano naj- lepszej aplikacji do monitoringu. Powiem wi(cid:218)c, (cid:285)e te trzy narz(cid:218)dzia s(cid:200) do siebie podobne, je(cid:258)li chodzi o mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, a wybór konkretnego jest uzale(cid:285)niony od naszych preferencji natury estetycznej i funkcjonalnej. To mniej wi(cid:218)cej tak, jak jedni u(cid:285)ywaj(cid:200) IPhone’ów, a inni Androida. Tak samo jedni stawiaj(cid:200) na Brand24, a inni na Sentione. I znów, nie pytaj- cie, kto jest Apple, a kto Samsungiem, bo tej wojny nie uda si(cid:218) nam rozstrzygn(cid:200)(cid:202). 41 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: