Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00422 006987 24099315 na godz. na dobę w sumie
Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór - ebook/pdf
Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2868-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Postaw na nowe technologie — sprawdź, jak powinna działać nowoczesna biblioteka!

Od wielu lat zarówno poważne ośrodki naukowe, jak i media zajmujące się badaniami czytelnictwa w Polsce biją na alarm — jako społeczeństwo coraz mniej czytamy, a to niekorzystnie odbija się na ogólnym poziomie inteligencji i kultury. Ta zatrważająca tendencja ma pewnie wiele źródeł, ale jednym z najważniejszych jest zmiana nawyków czytelniczych i głębsze zanurzenie potencjalnych czytelników w świat cyfrowy. Nowoczesna biblioteka nie może więc pozostawać strukturą analogową. Wręcz przeciwnie, powinna udostępniać swoje zbiory, zwłaszcza te najcenniejsze, w postaci cyfrowej. Jeśli chcesz przekonać się, jak wygląda to w praktyce i jak wypada konfrontacja projektów architektów cyfrowych systemów bibliotecznych z oczekiwaniami użytkowników, ta książka Ci w tym pomoże.

Znajdziesz tu informacje na temat funkcjonowania konkretnych bibliotek cyfrowych oraz tego, jak realizują one swoją podstawową funkcję udostępniania zbiorów. Zobaczysz, jak przebiega proces budowy takiej biblioteki, jacy interesariusze biorą udział w tym procesie i jak to wszystko wpływa na funkcjonalność biblioteki dla użytkownika. Fundamentalne znaczenie ma tu wskazanie różnych punktów widzenia, zderzenie koncepcji z potrzebami odbiorców, analiza zachowań i przepływu informacji. Każdy, kto chce zrozumieć kluczowe funkcje biblioteki cyfrowej i wykorzystać je w praktyce, powinien najpierw przeczytać tę książkę.

Stwórz bibliotekę cyfrową, z której każdy będzie chciał korzystać!


Barbara Maria Morawiec — absolwentka UJ oraz UŚ na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Redaktor naczelna serwisu Lustro Biblioteki (www.lustrobiblioteki.pl). Autorka książki Biblioblog w pigułce — poradnik dla bibliotekarzy, a także artykułów dotyczących blogosfery bibliotecznej, Biblioteki 2.0, bibliotek cyfrowych, e-booków itp. Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu tworzenia i zarządzania blogami i serwisami bibliotecznymi, a także PR w bibliotece.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Gubernat Projekt okładki: Studio Gravite Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?bibcyf Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-2658-3 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ..................................................................................................................9 Rozdział 1. Biblioteki cyfrowe ......................................................................... 15 1.1. Biblioteki cyfrowe — problemy terminologiczne, cele i funkcje ...................16 1.2. Biblioteka cyfrowa według użytkowników Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej ....27 1.3. Omówienie bibliotek cyfrowych na wybranych przykładach ....................... 30 1.4. Podsumowanie .....................................................................................................42 Rozdział 2. Ewaluacja Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej .......................................................... 45 2.1. Ewaluacja Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej ................................................................47 2.2. Ewaluacja Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej według modelu Hong Iris Xie ........... 59 2.3. Podsumowanie .....................................................................................................69 Rozdział 3. Architekci bibliotek cyfrowych ................................................... 71 3.1. Architekci bibliotek cyfrowych w literaturze przedmiotu .............................72 3.2. Pojęcie architekta biblioteki cyfrowej ...............................................................78 3.3. Kompetencje architekta biblioteki cyfrowej ....................................................80 3.4. Zespoły architektów bibliotek cyfrowych w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej i organizacja ich pracy ......84 3.5. Podsumowanie ..................................................................................................... 95 Rozdział 4. Użytkownicy bibliotek cyfrowych ............................................. 97 4.1. Użytkownicy bibliotek cyfrowych w literaturze przedmiotu ........................98 4.2. Badanie użytkowników Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej .............................................................. 107 4.3. Typologia użytkowników bibliotek cyfrowych ............................................. 123 4.4. Podsumowanie ................................................................................................... 128 Poleć książkęKup książkę 8 Spis treści Wnioski ............................................................................................................131 Bibliografia ......................................................................................................139 Spis rysunków ................................................................................................149 Spis wykresów ................................................................................................151 Spis tabel ........................................................................................................153 Indeks nazwisk ...............................................................................................155 Aneksy ............................................................................................................159 Podziękowania ................................................................................................ 175 Poleć książkęKup książkę Wstęp Zmiany spowodowane postępem technologicznym niewątpliwie wpłynęły na funk- cjonowanie bibliotek, które zaczęły zastanawiać się nad tym, jak chronić swoje zbiory oraz w jaki sposób udostępnić je dla społeczeństwa. Efektem tych rozważań była kon- cepcja tworzenia bibliotek cyfrowych, która przyczyniła się do masowej digitalizacji i tworzenia zbiorów cyfrowych oraz rozwijania sposobów długoterminowej archiwizacji. Kolekcje cyfrowe udostępniane w bibliotekach cyfrowych są idealnym miejscem dla czy- telników, którzy mają dostęp do zbiorów o każdej porze i w każdym miejscu. Tym samym książnice wyszły naprzeciw oczekiwaniom swoich użytkowników, dając im możliwość korzystania z najstarszych zbiorów oraz zapewniając dostęp do wiedzy, nauki i dziedzictwa kulturowego. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie wyników badań autorki dotyczących kon- frontacji koncepcji architektów bibliotek cyfrowych z oczekiwaniami użytkowników tych bibliotek. Tytuł pracy odnosi się do pokazania roli architektów bibliotek cyfro- wych (tj. wszystkich interesariuszy bibliotek cyfrowych, np.: twórców, administratorów, redaktorów i innych osób), sposobów realizacji zamierzonej przez nich koncepcji two- rzenia projektu biblioteki cyfrowej i sposobów zarządzania biblioteką cyfrową. Dodatko- wo w pracy zawarte zostały oczekiwania użytkowników bibliotek cyfrowych. Przed- stawione w pracy oczekiwania, zachowania informacyjne oraz potrzeby informacyjne użytkowników bibliotek cyfrowych wskazują na zapotrzebowanie tworzenia i ciągłego rozwijania bibliotek cyfrowych. Porównanie koncepcji z oczekiwaniami odnosi się do przedstawienia głównego celu pracy, czyli rezultatów realizacji koncepcji biblioteki cyfrowej stworzonej przez architektów oraz sprawdzenia odbioru bibliotek cyfrowych przez użytkowników, a tym samym skłania do odpowiedzi na pytanie, czy stworzona przez architektów biblioteka cyfrowa jest funkcjonalnym systemem dla użytkownika. Celem niniejszej pracy jest także określenie, kim jest architekt biblioteki cyfrowej, a kim użytkownik biblioteki cyfrowej. Poleć książkęKup książkę 10 Wstęp Problematyka dotycząca bibliotek cyfrowych jest obszerna. Podejmuje ona zagadnienia dotyczące m.in.: historii i rozwoju bibliotek cyfrowych, standardów tworzenia bibliotek cyfrowych, prezentacji kolekcji cyfrowych, aspektów prawnych związanych z udostęp- nianiem zbiorów cyfrowych, metadanych, form archiwizacji, organizacji pracy, dobrych praktyk przy zrealizowanych już projektach i innych. W swojej pracy pragnę jednak zarówno poruszyć temat przedstawiający ideę osób tworzących bibliotekę cyfrową i zarządzających nią, jak i zbadać sposób korzystania z bibliotek cyfrowych oraz określić oczekiwania odbiorców bibliotek cyfrowych, wskazując tym samym na porównanie koncepcji z oczekiwaniami. Z tych względów postaram się odpowiedzieć na następujące pytania:  Jak rozumiane jest znaczenie terminu „biblioteka cyfrowa” przez badaczy i użytkowników?  W jakim celu jest tworzona biblioteka cyfrowa oraz jakie funkcje może pełnić?  Jakimi kryteriami należy oceniać bibliotekę cyfrową?  Jak architekci bibliotek cyfrowych tworzą bibliotekę cyfrową?  Jak przedstawia się organizacja pracy w zespołach bibliotek cyfrowych?  Kim jest architekt biblioteki cyfrowej?  Jakie role w tworzeniu biblioteki cyfrowej odgrywa architekt biblioteki cyfrowej?  Jakie kompetencje powinien posiadać architekt biblioteki cyfrowej?  Jak użytkownicy bibliotek cyfrowych oceniają biblioteki cyfrowe i jak korzystają z zasobów bibliotek cyfrowych (jakie są oczekiwania użytkowników bibliotek cyfrowych)?  Jakie są potrzeby informacyjne oraz zachowania informacyjne użytkowników bibliotek cyfrowych?  Jakie problemy napotykają użytkownicy bibliotek cyfrowych podczas korzystania z bibliotek cyfrowych i ich zasobów?  Kim jest użytkownik biblioteki cyfrowej? Poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania oparłam na przykładach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Ramy zasięgu chronologicznego niniejszej pracy ustaliłam, uwzględniając czas powsta- nia dzieł zamieszczonych w bibliografii, tj. od 1992 do 2015 r. Praca bazuje na do- kumentach opublikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą (wydanych w języku angielskim). Jednakże, opierając się na przykładach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, zasięg chronologiczny uwzględnia jedynie czas, w jakim istnieje dana biblioteka cyfrowa (MBC — 2005, JBC — 2008), czyli od roku, w którym zaczęto wydawać publikacje związane z tą tematyką, do roku, w którym niniejsza praca została zakończona. Poleć książkęKup książkę Biblioteki cyfrowe 11 Od momentu powstania pionierskiego Projektu Gutenberg w 1971 r. i innych bibliotek funkcjonujących w wirtualnym świecie badacze zaczęli zastanawiać się nad adekwat- nością stosowania powstających terminów: „biblioteka cyfrowa”, „biblioteka elektro- niczna”, „biblioteka wirtualna”, „biblioteka hybrydowa”. W literaturze przedmiotu można dostrzec, że badacze używają tych terminów jako synonimów. W wielu pracach autorzy próbowali rozstrzygnąć tę kwestię, w efekcie uznając, że biblioteka cyfrowa jest terminem bardzo zróżnicowanym. Problemy terminologiczne związane z określeniem „biblioteka cyfrowa” stały się także jednym z zagadnień poruszanych w niniejszej pracy i punktem rozważań nad adekwatnością stosowania poszczególnych terminów. W trakcie realizacji dotyczącego tego podrozdziału pracy (ale także pozostałych rozdzia- łów zawierających odwołania do bibliografii) i w przeglądzie literatury przedmiotu pomocna okazała się metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, która „obejmuje systema- tyczne i uporządkowane badanie wcześniejszych przedsięwzięć naukowych oraz ist- niejącego zasobu publikacji” (Cisek, 2010, s. 274). Korzystając z metody analizy stron internetowych, poddałam ewaluacji stronę WWW Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz stronę WWW Jagiellońskiej Biblioteki Cyfro- wej, które opisałam w rozdziale 2. Realizując tę część pracy, ustaliłam własne kryteria oceny bibliotek cyfrowych, uznając je za stosowne, gdyż badacze zauważają, że „w Polsce próby dokonywania ocen serwisów internetowych opierają się na własnych metodach i narzędziach” (Zdonek, Spałek, 2013, s. 288). Dopełnieniem ewaluacji MBC i JBC jest tabela prezentująca ocenę tych bibliotek cyfrowych według kryteriów zapropo- nowanych przez Hong Iris Xie. Analizę stron internetowych MBC oraz JBC prze- prowadzałam od listopada 2013 r. do lipca 2014 r., uaktualniając informacje w 2015 r. Jednakże w trakcie pisania niniejszej pracy pojawił się problem, mianowicie: 17 czerwca 2015 r. pracownicy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej dokonali migracji oprogramo- wania dLibra do nowszej wersji 5.7.2 (dzięki której m.in. zmieniła się struktura strony internetowej MBC) (zob. aneks 3). Charakterystyka nowej strony WWW Małopol- skiej Biblioteki Cyfrowej nie została przeze mnie uwzględniona w pracy, ponieważ badania użytkowników MBC (które prowadziłam w okresie marzec – kwiecień 2015) dotyczyły oceny starej wersji strony internetowej MBC, tj. opartej na wersji oprogra- mowania dLibra 4.0. Z uwagi na te czynniki porównanie koncepcji architektów Mało- polskiej Biblioteki Cyfrowej z oczekiwaniami użytkowników Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej było możliwe tylko przy uwzględnieniu analizy strony WWW MBC opartej na wersji starszej, tj. dLibra 4.0. Zagadnienia poruszające temat opisujący architektów bibliotek cyfrowych oraz użyt- kowników bibliotek cyfrowych oparte zostały na analizie literatury przedmiotu przy wykorzystaniu metody analizy i krytyki piśmiennictwa. Przedstawiając stan badań dotyczący architektów bibliotek cyfrowych, mogłam wskazać pożądane kompetencje zawodowe, pełnione funkcje, zadania i obowiązki każdej osoby zaangażowanej w prace nad tworzeniem biblioteki cyfrowej i zarządzaniem nią. Dodatkowo przy realizacji tego rozdziału przeprowadziłam wywiady z kierownikiem Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz kierownikiem Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, aby sprawdzić orga- nizację pracy zespołów, posiadane przez pracowników kompetencje oraz dowiedzieć się, jak wykonywany jest proces digitalizacji. Organizacji pracy MBC i JBC mogłam Poleć książkęKup książkę 12 Wstęp się dokładnie przyjrzeć podczas wizytacji w tych jednostkach, m.in. dzięki zezwole- niu dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej oraz dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicz- nej w Krakowie, a także podczas uczestnictwa w innych wydarzeniach bibliotecznych. Dzięki uprzejmości dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej oraz dyrekcji Wojewódzkiej Bi- blioteki Publicznej w Krakowie mogłam przeanalizować dokumentację projektową Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej i Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. W rozdziale badawczym poświęconym problematyce użytkowników bibliotek cyfro- wych wykorzystałam również metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, przedstawiając dotychczasowe publikacje poświęcone odbiorcom cyfrowych usług. Ponadto przepro- wadziłam ankietę wśród użytkowników Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz użyt- kowników Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Posłużyła ona ocenie przez użytkowników bibliotek cyfrowych sposobu korzystania z bibliotek cyfrowych, określeniu problemów i barier przy korzystaniu z biblioteki cyfrowej, a także omówieniu oczekiwań i po- trzeb informacyjnych użytkowników wraz z odniesieniem do informacji zawartych w rozdziale poświęconym kryteriom ewaluacji bibliotek cyfrowych. Porównując dane uzyskane z wyników ankiety i analizy literatury przedmiotu, zaprezentowałam typo- logię użytkowników bibliotek cyfrowych. Potrzeby informacyjne użytkowników ro- zumiem jako „ujawnione lub przewidywane zapotrzebowanie użytkowników infor- macji na określone wiadomości w związku z wykonywanym zawodem, nauką lub osobistymi zainteresowaniami” (Potrzeby informacyjne. W: Czapnik i in., 2011, s. 267). Natomiast zachowania informacyjne definiowane są jako „wszelkie zachowania ludzi związane ze źródłami i kanałami informacji, w tym aktywne i celowe poszuki- wanie informacji, jej pasywny odbiór, a także wykorzystanie informacji” (Cisek, 2009, s. 5). Znaczenie kluczowych terminów użytych w pracy, tj. „biblioteka cyfrowa” i „archi- tekt biblioteki cyfrowej”, omówiłam w poszczególnych rozdziałach, przedstawiając własną definicję. Zapoznając się z tematyką pracy oraz gromadząc informacje o stanie badań na temat bibliotek cyfrowych, użytkowników bibliotek cyfrowych, architektów bibliotek cyfro- wych, przeszukałam księgozbiory bibliotek (wydawnictwa informacyjne, książki i cza- sopisma z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa) oraz skorzystałam z dokumentów elektronicznych. Szukając źródeł elektronicznych, posłużyłam się publi- kacjami znajdującymi się w zasobach polskich bibliotek cyfrowych oraz w bazach da- nych (głównie zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską, udostępnianych przez Bibliotekę Narodową, jak też w bazach Google Schoolar, E-LIS, Wiley Online Library i innych). W pracy skorzystałam także z materiałów konferencyjnych dotyczących pro- blematyki bibliotek cyfrowych oraz posłużyłam się własnymi doświadczeniami zdo- bytymi podczas uczestnictwa w konferencjach. Za punkt odniesienia do realizacji pracy oraz zdobycia podstawowych informacji posłużyła analiza i obserwacja stron internetowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cy- frowej. Najbardziej przydatną publikacją wykorzystaną w pracy okazała się monografia Biblioteki cyfrowe pod redakcją Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej oraz Marii Próch- nickiej, będąca uniwersum wprowadzającym do problematyki bibliotek cyfrowych oraz digitalizacji. Poleć książkęKup książkę Biblioteki cyfrowe 13 Niniejsza praca została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział 1 stanowi tło teore- tyczne do całości pracy. Podjęłam się w nim wskazania problemów terminologicznych związanych ze stosowaniem terminu „biblioteka cyfrowa” w odniesieniu do innych terminów, jakimi są: „biblioteka elektroniczna”, „biblioteka wirtualna”, „biblioteka hybrydowa”. Udowodniłam tezę, że znaczenie terminu „biblioteka cyfrowa” jest he- terogeniczne, oraz za pomocą narzędzia Search Google Trends przeanalizowałam, jakie słowa kluczowe związane z wcześniej wymienionymi terminami były stosowane przez użytkowników Internetu na przestrzeni lat. Co więcej, wskazałam także cele i funkcje bibliotek cyfrowych. Pracę oparłam na omówieniu przykładów dwóch bibliotek cy- frowych tworzonych na terenie miasta Kraków, tj. Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej — biblioteki cyfrowej o charakterze regionalnym oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cy- frowej — biblioteki cyfrowej o charakterze instytucjonalnym. Szczegółowo pokazałam ich rolę, misję, historię, projekty, dostępne kolekcje cyfrowe oraz statystyki odwiedzin jako jeden z elementów realizacji koncepcji architektów bibliotek cyfrowych. W rozdziale 2 szczegółowo ukazałam ewaluację Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej i Ja- giellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Dzięki metodzie analizy zawartości strony internetowej przedstawiłam oceny stron internetowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej i Jagiel- lońskiej Biblioteki Cyfrowej oparte na czterech kryteriach, jakimi są: identyfikacja wizualna, podstawowe informacje, struktura strony głównej i architektura informa- cji. Ponadto wskazałam wspólne kryteria oceny dla obu bibliotek cyfrowych, takie jak: szata graficzna, mechanizm wyszukiwania, prezentacja publikacji, usługi Web 2.0 oraz personalizacja usług. Dopełnieniem rozdziału 2 jest ewaluacja stron WWW Ma- łopolskiej Biblioteki Cyfrowej i Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej na podstawie uni- wersalnych kryteriów (użyteczność interfejsu, jakość kolekcji, jakość usług, wydajność systemu, informacja zwrotna od użytkownika) modelu referencyjnego oceny bibliotek cyfrowych opisanego przez Hong Iris Xie. Rozdział 3 poświęcony jest koncepcji architektów bibliotek cyfrowych. Opierając się na najważniejszych kompetencjach, cechach i zadaniach pracowników bibliotek cy- frowych, wyłoniłam podstawowe funkcje, jakie są pełnione przez nich podczas pracy w bibliotece cyfrowej. Na podstawie literatury przedmiotu możliwe było przeanali- zowanie tych aspektów oraz przedstawienie zadań architektów podczas procesu digi- talizacji, a także pełnionych funkcji w zespole biblioteki cyfrowej w środowisku opro- gramowania do tworzenia bibliotek cyfrowych i zarządzania nimi — dLibra (m.in. redaktora, administratora). W rozdziale 3 sformułowałam dodatkowo pojęcie „archi- tekt biblioteki cyfrowej”. Korzystając z przyjętych przykładów Małopolskiej Biblio- teki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, przybliżyłam organizację pracy zespołów koordynacyjnych oraz poruszyłam kwestię kontaktu (i jego podtrzymania) użytkownika biblioteki cyfrowej z architektem biblioteki cyfrowej. Ostatni, rozdział 4 jest rozdziałem o charakterze badawczym. Dzięki zastosowaniu techniki ankiety przedstawiłam oczekiwania użytkowników Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej i Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz zbadałam ich potrzeby informa- cyjne i zachowania informacyjne. Na podstawie mojego badania oraz metody analizy Poleć książkęKup książkę 14 Wstęp i krytyki piśmiennictwa udało mi się wskazać profile użytkowników bibliotek cyfrowych oraz zaprezentować typologię użytkowników bibliotek cyfrowych z uwzględnieniem kilku kryteriów. Uzupełnieniem pracy są: bibliografia zawierająca 116 pozycji, spis ilustracji i indeks nazwisk. Dodatkowo do pracy dołączyłam kwestionariusz przeprowadzonej ankiety (zob. aneks 1) oraz aneks zawierający tabele z przedstawieniem dokładnych wyników badań użytkowników Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej i Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (zob. aneks 2). Wykaz skrótów Biblioteka Jagiellońska Frequently Asked Questions Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Małopolska Biblioteka Cyfrowa Optical Character Recognition Online Public Access Catalog Portable Document Format Really Simple Syndication Wojewódzka Biblioteka Publiczna BJ FAQ JBC MBC OCR OPAC PDF RSS WBP Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: