Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00253 004133 24092682 na godz. na dobę w sumie
Biznesplan w praktyce - książka
Biznesplan w praktyce - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-739-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera podstawowe wskazówki potrzebne do przygotowania biznesplanu. Uczy w jaki sposób określać odbiorcę planu, definiować rynek i jego podstawowe kompetencje, przygotować strategię i ocenić ewentualne formy finansowania. Krok po kroku wprowadza w tajniki pisania poszczególnych części typowego biznesplanu. Pokazuje w jaki sposób stworzyć przekonujący tekst, zawierający wszystkie niezbędne elementy biznesplanu. Na końcu każdego rozdziału czytelnik znajdzie specjalne 'zadania domowe', pomocne w pisaniu biznesplanu.

O autorze:
Michael Miller jest bardzo twórczym autorem, cenionym za swoją wiedzę praktyczną, techniczną dokładność i nieodłączną dbałość o czytelnika oraz klienta. [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytu³: Biznesplan w praktyce Autor: Michael Miller T³umaczenie: Micha³ Nolywajka, £ukasz Korczyñski, Katarzyna Szkodny Tytu³ orygina³u: Business Plans ISBN: 83-7197-739-5 Liczba stron: 346 Ksi¹¿ka zawiera podstawowe wskazówki potrzebne do przygotowania biznesplanu. Uczy w jaki sposób okreġlaæ odbiorcê planu, definiowaæ rynek i jego podstawowe kompetencje, przygotowaæ strategiê i oceniæ ewentualne formy finansowania. Krok po kroku wprowadza w tajniki pisania poszczególnych czêġci typowego biznesplanu. Pokazuje w jaki sposób stworzyæ przekonuj¹cy tekst, zawieraj¹cy wszystkie niezbêdne elementy biznesplanu. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u czytelnik znajdzie specjalne „zadania domowe”, pomocne w pisaniu biznesplanu. Michael Miller jest bardzo twórczym autorem, cenionym za swoj¹ wiedzê praktyczn¹, techniczn¹ dok³adnoġæ i nieod³¹czn¹ dba³oġæ o czytelnika oraz klienta. Od 1989 roku Miller opublikowa³ ju¿ ponad trzydzieġci szeġæ tytu³ów. Znany jest ze swego nieformalnego, ³atwego w odbiorze stylu oraz umiejêtnoġci udzielania bardzo praktycznych rad. Posiada te¿ umiejêtnoġæ t³umaczenia z³o¿onych zagadnieñ w sposób zrozumia³y dla przeciêtnego czytelnika. Michael Miller jest prezesem The Molehill Group, firmy consultingowej, której siedziba mieġci siê w Carmel, w stanie Indiana. Jako konsultant, Miller specjalizuje siê w udzielaniu rad dotycz¹cych tworzenia biznesplanów firm internetowych i przedsiêbiorstw zwi¹zanych z technologi¹. Spis treści Wstęp Część I Plan badania ROZDZIAŁ 1. Przeanalizuj cele 15 19 21 Biznesplan: fakty i mity...................................................:...................................................:21 Określenie strategicznego kierunku ...................................................:..........................22 Komunikowanie się z potencjalnymi inwestorami ...................................................:...22 Kto jest prawdziwym adresatem twojego biznesplanu ...................................................:...23 Biznesplan i klienci ...................................................:...................................................:23 Biznesplan i pracownicy ...................................................:...........................................24 Biznesplan i inwestorzy ...................................................:............................................24 Dlaczego twoja firma potrzebuje biznesplanu ...................................................:................25 Z czego składa się dobry biznesplan ...................................................:...............................26 Kto pisze twój biznesplan?...................................................:..............................................27 Jak przejść od pomysłu do rzeczywistości ...................................................:......................28 Jak zdefiniować sukces...................................................:...................................................:.29 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:..........29 ROZDZIAŁ 2. Przeanalizuj swojego odbiorcę 31 Kto jest odbiorcą twojego biznesplanu...................................................:............................31 Pisanie dla odbiorcy ...................................................:...................................................:.....33 Nie jesteś swoim własnym odbiorcą ...................................................:.........................33 Twoi pracownicy nie są odbiorcami ...................................................:.........................34 Twoi klienci nie są odbiorcami ...................................................:.................................35 Twoi odbiorcy to twoi inwestorzy ...................................................:............................36 Jak zrozumieć konkretnego odbiorcę ...................................................:..............................37 Bankierzy i urzędnicy odpowiedzialni za udzielanie pożyczek...................................37 Drobni inwestorzy...................................................:...................................................:..38 Inwestorzy strategiczni...................................................:..............................................39 Fundusze wysokiego ryzyka ...................................................:.....................................40 Czego dokonali już inni...................................................:...................................................:41 Wybór planu...................................................:...................................................:...........41 Jak zdobyć plan ...................................................:...................................................:......42 Co dalej z planem...................................................:...................................................:...42 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:..........43 6 I Biznesplan w praktyce ROZDZIAŁ 3. Przeanalizuj rynek 45 Dlaczego analiza rynku jest istotna ...................................................:.................................45 Wszystko zależy od rynku ...................................................:........................................45 Jak być w kontakcie ...................................................:..................................................46 Definiowanie rynku ...................................................:...................................................:......47 Rynek twojej konkurencji to także twój rynek ...................................................:.........48 Ogólnie czy szczegółowo...................................................:..........................................48 Twój rynek — jak widzą go inni...................................................:...............................48 Rynek w liczbach ...................................................:...................................................:.........49 Zbieranie danych...................................................:...................................................:....49 Tworzenie własnej bazy danych ...................................................:...............................50 Szczegółowy opis rynku...................................................:..................................................51 Przewidywanie przyszłości ...................................................:.............................................52 Co na to specjaliści...................................................:...................................................:.53 Extrapolacja obecnych trendów ...................................................:................................54 Przewidywanie przyszłego rozwoju...................................................:..........................54 Jak to wszystko razem poskładać...................................................:..............................55 Kluczowe informacje o rynku ...................................................:.........................................55 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:..........56 ROZDZIAŁ 4. Przeanalizuj swoje zalety 57 Co robisz dobrze...................................................:...................................................:...........57 Różne rodzaje zalet...................................................:...................................................:.......58 Zalety produktu ...................................................:...................................................:......58 Zalety marki ...................................................:...................................................:...........59 Zalety marketingowe i reklamowe...................................................:............................59 Zalety sprzedaży i dystrybucji ...................................................:..................................60 Zalety operacyjne ...................................................:...................................................:...60 Inne zalety ...................................................:...................................................:..............60 Określanie zalet ...................................................:...................................................:............61 Jak wykorzystywać zalety ...................................................:...............................................61 Jak informować o własnych zaletach ...................................................:..............................62 Słabe strony — jak je znaleźć ...................................................:.........................................63 Różne rodzaje wad ...................................................:...................................................:.63 Określanie wad...................................................:...................................................:.......65 Naprawianie tego, co nie działa, czyli jak zminimalizować negatywne wpływy ........65 Bądź świadom własnych wad ...................................................:...................................66 Kompletowanie listy zalet i wad ...................................................:.....................................66 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:..........68 ROZDZIAŁ 5. Przeanalizuj strategię 69 Czym jest twoja firma i do czego zmierza ...................................................:......................69 Wizja...................................................:...................................................:.............................70 Misja ...................................................:...................................................:.............................71 Cele...................................................:...................................................:...............................71 Spis treści I 7 Strategia...................................................:...................................................:........................72 Taktyka ...................................................:...................................................:.........................73 Do czego zmierza twoja firma...................................................:.........................................73 Firma w przyszłości — jak to wszystko osiągnąć? ...................................................:.........75 Strategia wzrostu ...................................................:...................................................:..........75 Strategia produktu ...................................................:...................................................:........76 Strategia cenowa...................................................:...................................................:...........76 Strategia marketingowa ...................................................:...................................................:77 Strategia sprzedaży...................................................:...................................................:.......77 Strategia dystrybucji...................................................:...................................................:.....78 Strategia operacji wewnętrznych...................................................:.....................................78 Strategia zarządzania ...................................................:...................................................:....78 Strategia pozyskiwania środków finansowych...................................................:................79 Elementy dobrej strategii biznesowej...................................................:..............................79 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:..........80 ROZDZIAŁ 6. Przeanalizuj różne opcje 81 Potrzebne pieniądze — ile i dlaczego ...................................................:.............................81 Po co ci te pieniądze?...................................................:................................................81 Ile pieniędzy potrzebujesz? ...................................................:.......................................83 Co teraz?...................................................:...................................................:.................84 Finansowanie bez odsprzedawania udziałów...................................................:..................85 Banki i pożyczkodawcy: pożyczanie potrzebnych pieniędzy ......................................85 Samofinansowanie: działanie na własną rękę ...................................................:...........87 Finansowanie z udziałem sprzedaży udziałów...................................................:................88 Drobni inwestorzy: krewni i przyjaciele ...................................................:...................89 Inwestorzy strategiczni: wielka kasa dla wielkich firm ...............................................91 Fundusze wysokiego ryzyka: liczy się wzrost ...................................................:..........93 Jaka opcja jest najodpowiedniejsza dla twojej firmy? ...................................................:....96 Porównywanie opcji...................................................:..................................................96 Najlepsze opcje dla małych firm...................................................:...............................97 Najodpowiedniejsze opcje dla nowych i ambitnych firm ..............................................97 Najlepsze opcje dla rozwijających się i już istniejących firm ........................................98 Najlepsze opcje dla firm w tarapatach finansowych...................................................:.99 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:..........99 Część II Wykreuj plan ROZDZIAŁ 7. Stwórz zarys planu 101 103 Opowiadanie o firmie ...................................................:...................................................:.103 Elementy typowego biznesplanu...................................................:...................................104 Podstawowy zarys...................................................:...................................................:105 Dostosowanie historii do planu...................................................:...............................106 A co z objętością? ...................................................:...................................................:106 Zmiany ...................................................:...................................................:.................107 8 I Biznesplan w praktyce Jak dopasować plan do firmy ...................................................:........................................109 Dopasowywanie organizacji firmy do zarysu planu ..................................................109 Dopracowywanie zarysu ...................................................:.........................................109 Dodawanie pozostałych elementów...................................................:........................110 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........111 ROZDZIAŁ 8. Zorganizuj swoje środki 113 Przygotowania ...................................................:...................................................:............113 Podział całego zadania na mniejsze fragmenty...................................................:.......114 Wyznaczenie koordynatora projektu...................................................:.......................114 Zanim zaczniesz, zdecyduj, czego ci potrzeba...................................................:........115 Stworzenie harmonogramu pracy ...................................................:...........................115 Jakiej pomocy potrzebujesz?...................................................:.........................................116 Ktoś, kto zna twoją firmę ...................................................:........................................117 Ktoś, kto zajmowałby się poszczególnymi częściami i elementami..........................117 Ktoś, kto potrafi jednocześnie pisać i zna się na sprzedawaniu.................................117 Ktoś, kto zna się na profesjonalnej szacie graficznej.................................................118 Kto się nadaje do takiej pracy?...................................................:......................................119 Ty ...................................................:...................................................:.........................119 Pracownicy...................................................:...................................................:...........119 Ludzie z zewnątrz ...................................................:...................................................:120 Kto co robi? ...................................................:...................................................:................120 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........120 ROZDZIAŁ 9. Uporządkuj liczby 123 Krótki kurs finansowy ...................................................:...................................................:123 Dochody, koszta i zyski ...................................................:..........................................123 Środki trwałe i zobowiązania finansowe...................................................:.................124 Różnica między zyskami a gotówką ...................................................:.......................125 Podstawowe zestawienia finansowe...................................................:..............................126 Zestawienie przychodów...................................................:.........................................127 Bilans finansowy...................................................:...................................................:..130 Prognoza przepływu gotówki...................................................:..................................131 Inne zestawienia finansowe...................................................:.....................................132 Założenia ...................................................:...................................................:..............133 Marże i stosunki ...................................................:...................................................:.........134 Marża brutto ...................................................:...................................................:.........134 Marża EBITDA...................................................:...................................................:....134 Marża netto...................................................:...................................................:...........135 Zwrot inwestycji...................................................:...................................................:...135 Współczynnik bieżący ...................................................:............................................136 Współczynnik szybkich środków trwałych...................................................:.............136 Stosunek długu do kapitału własnego ...................................................:.....................136 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........137 Część III Zaplanuj pisanie ROZDZIAŁ 10. Streszczenie menedżerskie Spis treści I 9 139 141 Po co pisać streszczenie menedżerskie...................................................:..........................141 Jak streścić plan...................................................:...................................................:..........142 Różne rodzaje streszczeń...................................................:...............................................143 Narracja prosta ...................................................:...................................................:.....143 Narracja z podtytułami...................................................:............................................143 Narracja z tabelą finansową ...................................................:....................................144 Streszczenie z wypunktowaniem ...................................................:............................145 Mieszanka narracji i wypunktowania...................................................:......................147 Co zamieścić w streszczeniu menedżerskim...................................................:.................147 Możliwości...................................................:...................................................:...........149 Strategia rynkowa...................................................:...................................................:.149 Strategia biznesowa...................................................:.................................................150 Cele finansowe ...................................................:...................................................:.....150 Czego nie zamieszczać w streszczeniu menedżerskim ...................................................:.151 Organizacja i operacje...................................................:.............................................151 Zarząd...................................................:...................................................:...................152 Główne kompetencje i wyzwania ...................................................:...........................152 Szczegóły sytuacji finansowej ...................................................:................................152 Wykresy i diagramy ...................................................:................................................153 Różne podejścia...................................................:...................................................:..........153 Opisz firmę już na samym wstępie ...................................................:.........................153 Poproś o pieniądze ...................................................:..................................................153 Szczegóły zamieść na marginesie ...................................................:...........................154 Co zrobić, jeśli streszczenie jest zbyt długie ...................................................:.................154 Lista zagadnień zawartych w streszczeniu menedżerskim...............................................156 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........156 ROZDZIAŁ 11. Wizja i misja 157 Deklaracja wizji...................................................:...................................................:..........157 Kryteria dobrej deklaracji wizji...................................................:...............................158 Przykłady wizji...................................................:...................................................:.....158 Deklaracja misji...................................................:...................................................:..........159 Kryteria dobrej deklaracji misji ...................................................:..............................159 Przykłady misji...................................................:...................................................:.....160 Prezentacja wizji i misji...................................................:.................................................161 Lista elementów deklaracji misji...................................................:...................................161 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........162 ROZDZIAŁ 12. Możliwości 163 Wybór potrzebnych danych...................................................:...........................................163 Dane potrzebne i możliwe do zdobycia ...................................................:..................163 Gdzie szukać danych...................................................:...............................................164 10 I Biznesplan w praktyce Co zrobić, kiedy nie można znaleźć odpowiednich danych.......................................166 Ile danych wystarczy? ...................................................:.............................................167 Nie zapomnij podać źródła...................................................:......................................168 Pisanie części poświęconej możliwościom...................................................:.............169 Przedstawianie informacji w formatach alternatywnych .................................................170 Wypunktowanie ...................................................:...................................................:...170 Tabele...................................................:...................................................:...................171 Wykresy i diagramy ...................................................:................................................171 Obrazki i grafika ...................................................:...................................................:..175 Możliwości — lista kontrolna ...................................................:.......................................177 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........177 ROZDZIAŁ 13. Strategia rynkowa 179 Rozwijanie strategii rynkowej...................................................:.......................................179 Pisanie części poświęconej strategii rynkowej...................................................:..............180 Produkt ...................................................:...................................................:.......................181 Definiowanie produktu...................................................:............................................181 PCO, czyli pozycja, cena, opakowanie ...................................................:...................181 Sprzedaż i dystrybucja...................................................:...................................................:182 Marketing ...................................................:...................................................:...................183 Porównanie konkurencyjne ...................................................:...........................................185 Lista kontrolna strategii rynkowej ...................................................:..........................186 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........186 ROZDZIAŁ 14. Strategia biznesowa 187 Tworzenie strategii biznesowej ...................................................:.....................................187 Definiowanie modelu przeprowadzanych transakcji...................................................:.....188 Strumień dochodów ...................................................:................................................189 Marża zysku ...................................................:...................................................:.........190 Udziały w rynku...................................................:...................................................:...191 Wzrost ...................................................:...................................................:..................192 Identyfikacja koniecznych inicjatyw strategicznych..................................................193 Sporządzanie terminarza ...................................................:...............................................194 Lista kontrolna strategii biznesowej...................................................:..............................195 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........196 ROZDZIAŁ 15. Organizacja i operacje 197 Pierwszy zarys i przygotowanie ...................................................:....................................197 Tworzenie planu...................................................:...................................................:...197 Kompletowanie danych...................................................:...........................................198 Prezentacja organizacji...................................................:..................................................199 Opis przeprowadzanych operacji ...................................................:..................................201 Rozwój produktu...................................................:...................................................:..202 Produkcja...................................................:...................................................:..............202 Składowanie i dystrybucja ...................................................:......................................202 Spis treści I 11 Sprzedaż ...................................................:...................................................:...............202 Marketing ...................................................:...................................................:.............202 Informacja technologiczna ...................................................:......................................202 Finanse i rachunkowość ...................................................:..........................................203 Pomieszczenia ...................................................:...................................................:......203 Kontakty osobowe...................................................:...................................................:204 Prawa autorskie i patenty ...................................................:........................................204 Koncesje...................................................:...................................................:...............204 Lista kontrolna organizacji i operacji ...................................................:............................204 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........205 ROZDZIAŁ 16. Zarząd 207 Odpowiednie wprowadzenie ...................................................:.........................................207 Pisanie przekonującego życiorysu...................................................:.................................207 Lista osób...........................................:...................................................:............................209 Definiowanie zarządu głównego...................................................:.............................209 Rada nadzorcza ...................................................:...................................................:....210 Wykorzystanie dużych i strategicznych inwestorów .................................................210 Wykorzystanie doradców...................................................:........................................210 Kolejność na liście...................................................:...................................................:......211 Lista kontrolna zarządu ...................................................:.................................................211 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........212 ROZDZIAŁ 17. Główne kompetencje i wyzwania 213 Prezentacja zalet i wad firmy ...................................................:........................................213 Jeden lub dwa podrozdziały? ...................................................:..................................214 Alternatywne tytuły...................................................:.................................................214 Tekst, wypunktowanie czy tabelki...................................................:..........................214 Wyzwania...................................................:...................................................:.............216 Prezentowanie głównych kompetencji ...................................................:..........................217 Wybór zalet ...................................................:...................................................:..........217 Jak pisać o zaletach? ...................................................:...............................................217 Prezentacja wyzwań ...................................................:...................................................:...218 Dobór wyzwań ...................................................:...................................................:.....219 Jak zamienić wyzwania w zalety?...................................................:...........................219 Lista kontrolna głównych kompetencji i wyzwań...................................................:.........220 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........220 ROZDZIAŁ 18. Finanse 223 Jakie dane należy zamieścić ...................................................:..........................................223 Główne zestawienia finansowe ...................................................:.....................................223 Ile szczegółów? ...................................................:...................................................:..........225 Przygotowywanie prognoz ...................................................:............................................225 Prognozowanie oddolne ...................................................:................................................227 12 I Biznesplan w praktyce Prognozowanie odgórne ...................................................:................................................228 Odpowiedni format dla pożądanego efektu...................................................:...................229 Dlaczego liczby wyglądają tak mało efektownie? ...................................................:........229 Wybór stylu ...................................................:...................................................:................230 Lista kontrolna finansów ...................................................:...............................................233 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........234 Część IV Zaplanuj odpowiednią prezentację ROZDZIAŁ 19. Aneksy i załączniki 235 237 Jak i kiedy używać aneksów i załączników ...................................................:..................237 Potencjalne dodatki do twojego biznesplanu ...................................................:................238 Dodatkowe dane na temat rynku...................................................:.............................239 Wyniki badań i raporty analityków...................................................:.........................239 Aktualności ...................................................:...................................................:..........239 Komunikaty prasowe ...................................................:..............................................240 Informacje o produkcie ...................................................:...........................................240 Broszury i materiały marketingowe ...................................................:........................241 Historia i sukcesy ...................................................:...................................................:.241 Strony internetowe ...................................................:..................................................242 Słownik pojęć...................................................:...................................................:.......242 Dodatkowe dane finansowe ...................................................:....................................243 Infrastruktura informatyczna...................................................:...................................243 Dodatkowe zestawienia...................................................:...........................................243 Szczegółówe procesy ...................................................:..............................................243 Listy inwestorów...................................................:...................................................:..245 Życiorysy kadry kierowniczej...................................................:.................................245 Inne szczegółowe informacje z głównej części dokumentu.......................................245 Lista kontrolna aneksów i załączników...................................................:.........................245 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........246 ROZDZIAŁ 20. Spis treści i indeks 247 Elementy ułatwiające poruszanie się po dokumencie ...................................................:...247 Dodawanie numerów stron...................................................:............................................248 Ręczne numerowanie stron...................................................:............................................249 Automatyczne numerowanie stron ...................................................:................................249 W którym miejscu zacząć numerowanie...................................................:.......................249 Alternatywne formaty numerowania...................................................:.............................249 Przypisywanie nagłówków...................................................:............................................250 Tworzenie spisu treści ...................................................:...................................................:251 Dołączanie indeksu...................................................:...................................................:.....251 Używanie przypisów dolnych i końcowych...................................................:..................252 Lista kontrolna elementów ułatwiających poruszanie się po dokumencie.......................254 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........255 ROZDZIAŁ 21. Formatowanie i drukowanie Spis treści I 13 257 Zaprojektuj swój sukces ...................................................:................................................258 Formatowanie twojego dokumentu ...................................................:...............................259 Wybór programu ...................................................:...................................................:..259 Wykonywanie pracy...................................................:................................................260 Czarno-biały czy kolorowy? ...................................................:...................................260 Wybór palety kolorów...................................................:.............................................261 Formatowanie strony...................................................:...............................................262 Formatowanie nagłówków i stopek ...................................................:........................263 Formatowanie nagłówków ...................................................:......................................263 Formatowanie tekstu ...................................................:...............................................264 Formatowanie spisów...................................................:..............................................265 Formatowanie obiektów graficznych...................................................:......................265 Formatowanie strony tytułowej...................................................:...............................266 Zanim wydrukujesz — sprawdź...................................................:....................................266 Drukowanie twojego biznesplanu ...................................................:.................................267 Wybór drukarza...................................................:...................................................:....267 Formaty pliku ...................................................:...................................................:.......268 Przeniesienie pliku ...................................................:..................................................269 Kolory ...................................................:...................................................:..................270 Papier...................................................:...................................................:....................270 Bindowanie ...................................................:...................................................:..........271 Drukowanie i sprawdzanie...................................................:......................................271 Drukowanie listy sprawdzającej...................................................:....................................272 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........272 Część V Plan na sukces ROZDZIAŁ 22. Prezentacja biznesplanu 273 275 Wydrukowałeś już swój biznesplan — jaki powinien być twój następny krok? .............275 Przeniesienie biznesplanu do programu PowerPoint ...................................................:....277 Tytuł ...................................................:...................................................:.....................278 Streszczenie menedżerskie...................................................:......................................279 Wizja ...................................................:...................................................:....................279 Misja...................................................:...................................................:.....................279 Możliwości...................................................:...................................................:...........279 Strategia rynkowa...................................................:...................................................:.280 Strategia biznesowa...................................................:.................................................280 Organizacja i operacje...................................................:.............................................281 Zarządzanie ...................................................:...................................................:..........281 Główne kompetencje...................................................:...............................................281 Finanse ...................................................:...................................................:.................282 Załączniki...................................................:...................................................:.............282 Zaprezentowanie twojego planu...................................................:....................................283 Powiedz, nie czytaj...................................................:..................................................283 Przygotuj i ćwicz...................................................:...................................................:..283 14 I Biznesplan w praktyce Przygotowanie się na spotkanie z gośćmi o różnej osobowości ......................................284 Publiczność pasywna ...................................................:..............................................284 Publiczność aktywna...................................................:...............................................285 Po prezentacji ...................................................:...................................................:.............286 Prezentacja list sprawdzających ...................................................:....................................287 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........288 ROZDZIAŁ 23. Wykorzystaj plan 289 Dlaczego biznesplany są często ignorowane?...................................................:...............289 Dzielenie się planem...................................................:...................................................:...290 Kto powinien zobaczyć plan? ...................................................:.................................291 Co powinni przede wszystkim zobaczyć?...................................................:...............291 Jak zaprezentować plan? ...................................................:.........................................297 Rozszerzanie planu...................................................:...................................................:.....299 Zarządzanie przy pomocy planu...................................................:....................................300 Lista sprawdzająca proces wprowadzania planu w życie.................................................301 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........302 ROZDZIAŁ 24. Stwórz plan emisji akcji 303 Prywatna i publiczna oferta akcji ...................................................:..................................304 Prywatna emisja ...................................................:...................................................:...304 Oferta publiczna ...................................................:...................................................:...305 Proces prywatnej emisji akcji...................................................:........................................306 Dlaczego potrzebujesz planu? ...................................................:.......................................307 Czego oczekują inwestorzy? ...................................................:...................................307 Czego wymagają prawnicy? ...................................................:...................................308 Tworzenie planu ...................................................:...................................................:.........309 Pierwsza strona...................................................:...................................................:.....310 Opis oferty...................................................:...................................................:............311 Czynniki ryzyka ...................................................:...................................................:...312 Określone transakcje ...................................................:...............................................313 Pozostałe wiadomości ...................................................:.............................................314 Lista sprawdzająca PPM...................................................:................................................314 Zadanie domowe ...................................................:...................................................:........315 Dodatki DODATEK A Streszczenie rozdziałów DODATEK B Szkic Skorowidz 317 319 325 329 Rozdział 7. Stwórz zarys planu W tym rozdziale: z sposób przedstawiania firmy, z organizowanie informacji, z sztuka selekcji informacji, które powinny być zawarte w biznesplanie. Być może wydaje ci się, że biznesplan musi być dokumentem naszpikowanym skompli- kowanymi zdaniami, technicznymi zwrotami i określeniami, prawnym bełkotem i szcze- gółowymi danymi finansowymi. Nic bardziej błędnego. Jeśli potrafisz opowiadać o swojej firmie i na dodatek potrafisz robić to dobrze, jestedś w stanie napisać dobry biznesplan. Dobre biznesplany są utrzymane w tonie konwersacyjnym, łatwo się je czyta i przyswaja, nie zawierają zbyt wiele słownictwa prawnego, a danych finansowych jest w nich akurat tyle, ile potrzeba, aby przedstawić aktualny potencjał firmy. Tak naprawdę byłbyś w stanie podyktować cały biznesplan za jednym zamachem, opierając się na posiadanej wiedzy o tym, czym dysponuje twoja forma i jakie są jej plany na pdrzyszłość. Opowiadanie o firmie Wyobraź sobie, że siedzisz w kawiarni lub restauracji. Nagle podchodzi ktoś znajomy i pyta, co u ciebie słychać. Odpowiadasz, że właśnie próbujesz rozkręcić nową firmę i zaczynasz o tym opowiadać. Mówisz o tym, czym się będziesz zajmował, dlaczego zdecydowałeś się na taką działalność, jakich możliwości szukasz w twojej branży i w jaki sposób chciałbyś je wykorzystać. Jeśli z rozmówcą łączą cię zażyłe kontakty, możesz nawet zacząć opowiadać o dochodach i zyskach, których się spodzidewasz. Mogłoby to wyglądać mniej więcej tak: Opowiem ci o mojej firmie. Produkujemy gadgety dla college’ów i uniwersytetów w Sta- nach. To całkiem spory rynek i mamy nadzieję, że w przeciągu trzech lat uda się zgromadzić dwanaście milionów złotych dochodu. Zawsze miałem wizję, że w każdym college’u powinny być gadgety pomagające stu- dentom w nauce. Dlatego moja misja polega na zaopatrywaniu college’ów w możliwie najszerszą gamę gadgetów wysokiej jakości. Wiesz, każdy college ma obowiązek raz na semestr zaopatrzyć swoich studentów w takie gadgety. To daje nam rynek dziesięciu milionów gadgetów rocznie. Obliczając średnią cenę gadgetu na piętnaście złotych, otrzy- mujemy sto pięćdziesiąt milionów złotych w handlu detalicznym. 104 I Rozdział 7. Mój plan polega na stworzeniu linii gadgetów dostosowanej do potrzeb rynku college’ów. Każdy gadget byłby dostępny w barwach szkoły oraz w dowolnej kombinacji modnych wzorów i kolorów. Planuję wynająć wyspecjalizowanych reprezentantów handlowych, którzy sprzedawaliby nasze gadgety sklepom uczelnianym oraz wykorzystywaliby mar- keting na campusach w celu zebrania opinii studentódw. Chciałbym, aby firma produkowała swoje własne gadgety w fabryce, którą właśnie bu- dujemy w stanie Iowa. Dzięki uruchomieniu tej bardzo nowoczesnej fabryki oraz dzięki sezonowemu zatrudnianiu okolicznych farmerów jesteśmy w stanie produkować gad- gety po cenie trzech złotych za sztukę, co jest o dziesięć procent tańsze od kosztów, jakie ponosi nasza konkurencja. Sprzedajemy nasze gadgety do księgarń z pięćdziesięciopro- centową zniżką za cenę siedmiu i pół złotego netto. To daje nam zysk brutto cztery i pół złotego na gadgecie. Nasza firma chce się skupić tylko i wyłącznie na produkowaniu gadgetów. Wszystkie nasze systemy komputerowe będą miały zainstalowane najnowsze programy śledzenia gadgetów, a magazyny będą wyposażone w specjalne sysdtemy przewożenia i pakowania gadgetów. Zarząd firmy to mieszanka osób o olbrzymim doświadczeniu w produkcji gadgetów i sprzedaży produktów skierowanych do studedntów college’ów. Prawdziwą zaletą naszej firmy jest możliwość produkowania gadgetów na zamówienie w dowolnych kształtach i barwach, z większą marżą brutto niż marża konkurencji. Wiem, że w tej branży jesteśmy nowi, dlatego będziemy musieli zorganizować sobie świet- ną promocję i marketing. Wierzę, że będziemy w stanie wnieść wiele nowych pomysłów i rozwiązań na rynek, a to z kolei pozwoli nam odniedść sukces. Przewiduję, że zdobędziemy szesnaście procent rynku w trzecim roku naszej działalności. W tym też roku powinniśmy sprzedać milion sześćset tysięcy gadgetów za średnią cenę netto siedmiu i pół złotego, co da nam dwanaście milionów dochodu. Z naszą nisko na- kładową strukturą firmy, oceniam, że będziemy działać z piętnastoprocentową marżą netto i uzyskamy milion osiemset tysięcy złotych zydsku w trzecim roku działalności. Jak widać, ta krótka historyjka, nie dłuższa niż pięćset słów, opowiada o wszystkim, cze- go słuchacz chciałby się dowiedzieć. Po jej wysłuchaniu wiemy, dlaczego założyłeś firmę, znamy jej możliwości i sposoby ich wykorzystania, widzimy, na czym polega wyjątko- wość twojej działalności i rozumiemy, w jaki sposób zarobisz przewidywane sumy pie- niędzy. Wszystko jest jasno podane i wytłumaczone, opowiedziane w logicznej kolejności i z uwzględnieniem najważniejszych elementów, bez ndiepotrzebnego słowotoku. Elementy typowego biznesplanu Ta prosta historyjka o firmie zawierała już w sobie wszystkie istotne elementy bizne- splanu. Jej wszystkie istotne elementy odpowiadają konkretnym punktom biznesplanu. Wystarczy tylko nieco je podrasować i ubrać w słowa, a otrzyma się zrozumiały i do- brze przemyślany plan dokumentu. Stwórz zarys planu I 105 Podstawowy zarys Chociaż istnieje wiele sposobów na zorganizowanie informacji, które należałoby zawrzeć w biznesplanie, wszystkie w zasadzie sprowadzają sidę do następujących punktów: z Streszczenie menedżerskie. Jest to jednostronicowe streszczenie głównych punktdów twojego planu, od wizji i misji po poszczególne celde finansowe. Gdyby odbiorcy planu przeczytali tylko tę stronę (a może się tak zddarzyć), dowiedzieliby się o najistotniejszych założeniach i planach firmy. z Wizja i misja. Jak to już zostało powiedziane w rozdziale piątym „Pdrzeanalizuj strategię”, twoja wizja, zwana czasem deklaracją wizdji, jest jednym zdaniem, opisującym oczekiwania, jakie masz wobec firmy. Misja,d zwana czasem deklaracją misji, jest jednym, krótkim zdaniem, zawierającym cedl istnienia firmy. Niektóre firmy łączą misję i wizję w jedną całość i umieszczająd je na jednej stronie, inne rozdzielają je i zamieszczają na oddzielnych stronacdh dla większej jasności. Uwaga Najczęstszym błędem popełnianym przez nadto rozentutzjazmowanych przedsiębiorców, jest układanie zbyt długich deklaracji misji, wizjit i streszczenia menedżerskiego. Jeśli streszczenie menedżerskie jest dłuższe niż jednat strona, traci znamiona streszczenia. Jeśli wizja i misja są dłuższe niż jedno, konkretne zdanie oznacza to, że najprawdopodobniej firma nie ma jasno sprecytzowanej wizji oraz misji. z Możliwości. Część ta zawiera opis zidentyfikowanych możliwości. dZazwyczaj składa się na nią opis rynku, określenie jego wielkdości i prezentacja możliwości rozwoju wraz z opisem postępowania firm konkurencyjdnych. To tutaj wykorzystuje się dane i analizy opisywane szczegółowo w rozdzialde trzecim „Przeanalizuj rynek” z Strategia marketingowa. Część ta nawiązuje do części poprzedniej, opisując, w jaki sposób firma ma zamiar wykorzystać istniejące dmożliwości. Zawiera zazwyczaj opis produktów i usług, które firma ma zamidar oferować, wraz z opisem sprzedaży, dystrybucji i strategii marketidngowych produktów. z Strategia biznesowa. W tej części będziesz musiał nieco bardziej szczegdółowo opisać firmę. Należy tutaj przedstawić model firmy i mdodel dochodów. Innymi słowy, musisz przedstawić twój sposób zarabiania piedniędzy. z Organizacja i operacje. To bardzo szczegółowa część skupiająca się na struktdurze firmy i sposobie funkcjonowania poszczególnych działówd firmy, takich jak dział produkcji, składowania, systemów, itp., w której możnda użyć wszelkiego rodzaju wykresów i schematów funkcjonowania firmy. z Zarząd. To szansa na przedstawienie i pochwalenie się człodnkami zarządu. Można wykorzystać tę część planu do przedstawienia dczłonków ścisłego zespołu kierowniczego i jeśli to zasadne, głównych instytucdjonalnych i strategicznych inwestorów. z Główne kompetencje i wyzwania. Część ta streszcza niejako to wszystko, co zostałod zawarte w poprzednich punktach, i zawiera listę spedcyficznych dla firmy zalet i wad, wraz z potencjalnymi wyzwaniami i słabymi pudnktami. z Finanse. Ta ostatnia część planu zawiera wszystkie istotne dszczegóły dotyczące bilansu zysków i strat, zestawienia finansowego, przdewidywań dochodów na kilka lat i tym podobnych danych. 106 I Rozdział 7. Dostosowanie historii do planu Powróćmy teraz do opowiedzianej historii, aby połączyć jej poszczególne części z odpo- wiadającymi im punktami biznesplanu. Pomoże nam w tym poniższa tabela. Punkty biznesplanu w opowiadaniu Punkt biznesplanu Część historii Streszczenie menedżerskie Wizja Misja Możliwości Opowiem ci o mojej firmie. Produkujemy gadgety dla mcollege’ów... Zawsze miałem wizję, że w każdym college’u powinny być gadgety pomagające studentom w nauce... ...moja misja polega na zaopatrywaniu college’ów w możliwie najszerszą gamę gadgetów wysokiej jakości... ...każdy college ma obowiązek raz na semestr zaopatrzyć swoich studentów w takie gadgety... Strategia marketingowa Mój plan polega na stworzeniu linii gadgetów dostosowanej do potrzeb rynku college’ów... Strategia biznesowa Chciałbym, aby firma produkowała swoje własne gadgety w fabryce, którą właśnie budujemy w stanie Iowa... Organizacja i operacje Nasza firma chce się skupić tylko i wyłącznie na produkowaniu gadgetów... Zarząd Członkowie zarządu to mieszanka osób o olbrzymim doświadczeniu w produkcji gadgetów... Główne kompetencje i wyzwania Prawdziwą zaletą naszej firmy jest możliwość produkowamnia gadgetów na zamówienie... Finanse Przewiduję, że zdobędziemy szesnastoprocentowy udział w rynku... Jak widzisz, opowiedziana historia idealnie pasuje do typowego zarysu biznesplanu. Po prostu spisz swoją historię i dodaj nieco więcej szczegółów niż zazwyczaj, a biznesplan będziesz miał gotowy. To na prawdę jest takie proste. Nie ma najmniejszego powodu, aby utrudniać sobie życie i wymyślać dodatkowe komplikacje. Opowiedz swoją historię i niech ona posłuży jako główny szkic całego biznesplanu. A co z objętością? Jak obszerny powinien być twój biznesplan? Prawidłowa odpowiedź brzmi: „tak, jak potrzeba, aby był”. Niektórzy mogą jednak być taką odpowiedzią nieusatysfakcjonowani. Rzeczywistość jest taka, że dość trudno jest zmieścić wszystko na mniej niż dwudziestu stronach. A jeśli stworzysz dokument o pięćdziesięciu lub sześćdziesięciu stronicach, ryzykujesz, że nikt go nie przeczyta. Najbezpieczniejszą opcją jest trzydziestostronicowy biznesplan, choć wskazane byłyby krótsze wersje. Jak to się odnosi do poszczególnych części? Poniżej zamieszczono ogólny szkic trzydziesto- stronicowego dokumentu, bez uwzględnienia dodatków i spisu treścdi. Rekomendowana objętość poszczególnych części w stroinach Stwórz zarys planu I 107 Część streszczenie menedżerskie wizja misja możliwości strategia marketingowa strategia biznesowa organizacja i operacje zarząd główne kompetencje i wyzwania finanse OGÓŁEM Liczba stron 1 1 1 4 6 6 6 1 2 2 30 stron Zwróć uwagę Jeśli już prowadzisz firmę, będziesz musiał najprawdotpodobniej poszerzyć część finansową o dwie dodatkowe strony i zamieścić w niejt zarówno obecne, jak i pierwotne zestawienie dochodów. Zmiany Do standardowego zarysu biznesplanu można wprowadzać pewne interesujące zmiany, których charakter zależy od indywidualnych potrzeb odbiorców dokumentu. Na przykład Administracja Małych Firm (Small Business Administration) proponuje następujące elementy biznesplanu: z Oświadczenie celu (zbliżone do streszczenia menedżerdskiego). z Opis firmy (zbliżony do strategii biznesowej). z Marketing (zbliżony do strategii marketingowej). z Konkurencja (zbliżona do konkurencyjnych zalet i wyzdwań). z Procedury operacyjne (zbliżone do operacji) z Personel (zbliżone do zarządu). z Ubezpieczenie firmy (opis ubezpieczenia firmy). z Dane finansowe (zbliżone do finansów, ale bardziej szcdzegółowe). z Dokumenty wspomagające (łącznie z zestawieniem zwrotówd podatku od osiąganych przez firmę sum za ostatnie trzy lata, zestawieniamdi finansów osobistych, życiorysem, kontraktami franszyzowymi, umowami o wynajem, umowadmi kupna, licencjami, dokumentami prawnymi i listami intencyjnymi dostawcdów). 108 I Rozdział 7. Zwróć uwagę Administracja Małych Firm zaleca, aby w biznesplanie tprzedstawić następujące dane finansowe: podania o pożyczki, lista dostaw i wyposażenia kapitałowego, zestawienie finansowe, analiza progu rentowności, bilans zyskówt i strat pro forma, zestawienie przepływu gotówki w kilku różnych ujęciach, takich tjak zestawienie trzyletnie, szczegółowe zestawienia miesięczne z pierwszego roku działalnośtci oraz szczegółowe zestawienia kwartalne z drugiego i trzeciego roku działalności.t Zalecane jest także wyszczególnienie przypuszczeń, na podstawie których oparte są plany. Kiedy bliżej przyjrzymy się powyższym punktom, łatwo dojdziemy do wniosku, że Admini- stracja Małych Firm skupia się na elementach istotnych dla uzyskania pożyczki. Stąd nacisk na informacje finansowe oraz osobny punkt dotyczący ubezpieczenia firmy (ważne, gdy firma przed uzyskaniem pożyczki ma się nienajlepiej pod względem finansowym). Jeśli bę- dziesz pisał plan według tych wytycznych, to część poświęcona finansom rozrośnie się do połowy objętości całego dokumentu, a to już samo w dsobie wystarczy na podanie o pożyczkę. Zobacz Aby dowiedzieć się więcej na temat wymagań Administratcji Małych Firm, odwiedź www.sba.gov/starting/busplan.txt. CMGI @Ventures, fundusz wysokiego ryzyka, specjalizuje się w finansowaniu począt- kujących firm, które zajmują się techniką precyzyjną, i ma swoje własne wymagania co do tworzenia biznesplanu. Fundusz ten wymaga dostarczenia dwudziestostronicowego dokumentu o takiej zawartości: z Streszczenie menedżerskie (identyczne z omawianym judż streszczeniem wykonawczym). z Firma (zawierająca elementy wizji, misji oraz strategdii biznesowej). z Rynek (zbliżony do możliwości). z Oferta produktu (zbliżona do strategii rynkowej). z Dystrybucja (zbliżona do dalszych części strategii rdynkowej). z Konkurencja (zbliżona do zalet konkurencyjnych i wyzdwań). z Zespół zarządzający (identyczny z zarządem). z Finanse (identyczne z finansami omawianymi w poprzedndich podrozdziałach). z Umowa (zawiera kwotę potrzebnych funduszy). Jak widać @Ventures na pierwszy plan wysuwa informację strategiczną. Firma ta ma do czynienia z wieloma biznesplanami każdego tygodnia, dlatego lubi przechodzić od razu do konkretów (w większości planów czyta się tam tylko kilka pierwszych stron). Zwróć uwagę na nową część, umowę, która zawiera sumę pieniędzy, o którą ubiega się firma. Jeśli wiesz, na jakich zasadach działają fundusze wysokiego ryzyka, dodanie tego typu informacji wydaje się uzasadnione. Zobacz Aby dowiedzieć się więcej na temat wymagań @Ventures tdotyczących biznesplanu, odwiedź www.ventures.com/contact/bizplan.html. Chociaż dobrze jest przestrzegać reguł instytucji, u których starasz się o pieniądze, to w tych dwu przypadkach postępowanie według przytoczonych zaleceń może sprawić, że nie uda ci się w pełni przedstawić firmy i jej potencjału. Obydwa z przytoczonych zarysów skupiają się zbyt na tym, co robisz, bez dostatecznego podkreślenia powodów dlaczego, oraz bez opisa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biznesplan w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: