Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 002104 22765823 na godz. na dobę w sumie
Wypracuj nawyk zwycięstwa. Poznaj prawa rządzące sukcesem - książka
Wypracuj nawyk zwycięstwa. Poznaj prawa rządzące sukcesem - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5724-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).

Poznaj zasady, którymi kierowali się najwybitniejsi ludzie sukcesu!

Napoleon Hill udowodnił, że najwspanialsi ludzie sukcesu postępowali według określonych zasad. Przez dwadzieścia lat badał je i opisywał. Poznawszy podstawy powodzenia najważniejszych przedstawicieli ludzkości, Hill sam stał się człowiekiem sławnym, szanowanym i bogatym. Wielu czytelników jego prac również spełniło marzenia i osiągnęło upragniony sukces. Hill kontynuował swoją misję, pisał książki, wykładał, uczył, inspirował. W latach 50. XX wieku, kiedy był już na emeryturze, dał się namówić na serię wykładów radiowych. Kilka z nich wyemitowano w 1952 roku w małym miasteczku Paris w stanie Missouri. Audycje te zostałyby kompletnie zapomniane, gdyby nie Fundacja Hilla, która postanowiła zaprezentować je światu i przekazać następnym pokoleniom.

W tej książce znajdziesz niepublikowane dotąd transkrypcje audycji Hilla. Możesz się przekonać, w jaki sposób rozumiał on poszczególne prawa sukcesu. Dowiesz się, jak określić cel główny, jak myśleć precyzyjnie oraz dlaczego wiara stosowana jest potrzebna do osiągnięcia sukcesu. Odkryjesz ogromne znaczenie samodyscypliny i wytrwałości w dążeniu do celu, a także moc prawa nawyku. Poznasz piętnaście istotnych przyczyn porażki i dowiesz się, jak sobie z nimi poradzić.

Kształtuj swoje nawyki i osiągaj sukcesy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Success Habits: Proven Principles for Greater Wealth, Health, and Happiness Tłumaczenie: Wojciech Usarzewicz ISBN: 978-83-283-5724-2 SUCCESS HABITS COPYRIGHT © 2019 By The Napoleon Hill Foundation Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/wynazw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci S(cid:146)OWEM WST(cid:125)PU — 5 — ROZDZIA(cid:146) 1. Okre(cid:258)lony cel g(cid:239)ówny — 11 — ROZDZIA(cid:146) 2. Okre(cid:258)lenie celu — 21 — ROZDZIA(cid:146) 3. Precyzyjne my(cid:258)lenie — 31 — ROZDZIA(cid:146) 4. W jaki sposób my(cid:258)le(cid:202) precyzyjnie — 43 — ROZDZIA(cid:146) 5. Wiara stosowana — 55 — 3 Poleć książkęKup książkę WYPRACUJ NAWYK ZWYCI(cid:265)STWA Wiara stosowana w historiach sukcesu ROZDZIA(cid:146) 6. — 65 — Pi(cid:218)tna(cid:258)cie istotnych przyczyn pora(cid:285)ki ROZDZIA(cid:146) 7. — 77 — ROZDZIA(cid:146) 8. Wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i zdecydowanie — 91 — ROZDZIA(cid:146) 9. Samodyscyplina — 105 — ROZDZIA(cid:146) 10. Przyjemna osobowo(cid:258)(cid:202) — 115 — Kolejne czynniki przyjemnej osobowo(cid:258)ci ROZDZIA(cid:146) 11. — 127 — ROZDZIA(cid:146) 12. Si(cid:239)a nawyku — 139 — Kolejne zastosowania prawa si(cid:239)y nawyku ROZDZIA(cid:146) 13. — 151 — 4 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. Okre(cid:258)lony cel g(cid:239)ówny D obry wieczór, panie i panowie. Dzi(cid:321) oto rozpoczynamy seri(cid:171) au- dycji radiowych tutaj, w Paris w stanie Missouri, podczas których wyt(cid:175)umacz(cid:171) zasady sukcesu, które opanowa(cid:175)em i rozwin(cid:167)(cid:175)em na prze- strzeni ponad czterdziestu lat. Niezmiernie cieszy mnie, (cid:352)e mog(cid:171) tu by(cid:250) w waszym pi(cid:171)knym mie(cid:321)cie, i mam nadziej(cid:171), (cid:352)e wiele wyniesiecie z tego, co pragn(cid:171) wam powiedzie(cid:250). Pierwsza zasada, o której wspomn(cid:171), dotyczy okre(cid:321)lenia g(cid:175)ównego celu. Okre(cid:321)lony cel g(cid:175)ówny nie wydaje si(cid:171) wa(cid:352)nym tematem, ale panie i panowie, zapewniam, (cid:352)e to pocz(cid:167)tek wszelkich wielkich osi(cid:167)gni(cid:171)(cid:250). Spotkawszy do- woln(cid:167) osob(cid:171) odnosz(cid:167)c(cid:167) w (cid:352)yciu sukcesy, odkryjecie, (cid:352)e osoba ta kieruje si(cid:171) w (cid:352)yciu zasad(cid:167) okre(cid:321)lonego celu g(cid:175)ównego, robi(cid:167)c to, co robi, i kieruje si(cid:171) t(cid:167) zasad(cid:167) przez ca(cid:175)y czas. To dlatego w naszych audycjach od tej w(cid:175)a(cid:321)nie zasady zaczniemy i to dlatego omówi(cid:171) j(cid:167) równie(cid:352) w kolejnej audycji. Zilustruj(cid:171) teraz pa(cid:302)stwu, jak wa(cid:352)ne jest posiadanie absolutnej pew- no(cid:321)ci w zwi(cid:167)zku z waszym celem. Kilka lat temu, wkrótce po zako(cid:302)cze- niu pierwszej wojny (cid:321)wiatowej, uda(cid:175)em si(cid:171) do skrzynki bankowej, z któ- rej wyci(cid:167)gn(cid:167)(cid:175)em spisany przez siebie okre(cid:321)lony cel g(cid:175)ówny, a w akapicie, w którym zapisa(cid:175)em przewidywany zarobek dla tego roku 1919 przeczy- ta(cid:175)em: „10 tysi(cid:171)cy dolarów rocznie”1. Chwyci(cid:175)em o(cid:175)ówek i doda(cid:175)em do tej liczby dodatkowe zero, wi(cid:171)c zapisane by(cid:175)o „100 tysi(cid:171)cy dolarów”. 1 Dzi(cid:321) to oko(cid:175)o 150 tysi(cid:171)cy dolarów — przyp. t(cid:174)um. 11 Poleć książkęKup książkę WYPRACUJ NAWYK ZWYCI(cid:265)STWA Ponownie schowa(cid:175)em dokument do skrzynki. Uwa(cid:352)a(cid:175)em, (cid:352)e trzeba mie- rzy(cid:250) wysoko! Nie s(cid:167)dz(cid:171) równie(cid:352), by min(cid:171)(cid:175)o wi(cid:171)cej jak trzy tygodnie, a do mojego biura wszed(cid:175) m(cid:171)(cid:352)czyzna z Teksasu i zaoferowa(cid:175) mi zarobek w wy- soko(cid:321)ci 100 tysi(cid:171)cy dolarów rocznie, je(cid:321)li tylko udam si(cid:171) do Teksasu, by po(cid:321)wi(cid:171)ci(cid:250) tam trzy tygodnie ka(cid:352)dego miesi(cid:167)ca, pisz(cid:167)c dla niego materia(cid:175)y sprzeda(cid:352)owe. Zaakceptowa(cid:175)em t(cid:171) ofert(cid:171), podpisali(cid:321)my na ni(cid:167) umow(cid:171), uda(cid:175)em si(cid:171) do Teksasu i ostatecznie zarobi(cid:175)em dla niego swoj(cid:167) prac(cid:167) 10 mi- lionów dolarów. Teksa(cid:302)czyk spisa(cid:175) kontrakt, który — pozwol(cid:171) sobie powiedzie(cid:250) — by(cid:175) do(cid:321)(cid:250) podchwytliwy. Jasno okre(cid:321)la(cid:175), (cid:352)e nie otrzymam wynagrodzenia, je(cid:321)li nie przepracuj(cid:171) ca(cid:175)ego roku. Po jakim(cid:321) czasie zacz(cid:167)(cid:175)em dostrzega(cid:250), (cid:352)e mój zleceniodawca niecnie wykorzystywa(cid:175) zarabiane przeze mnie pie- ni(cid:167)dze, wi(cid:171)c zamiast doko(cid:302)czy(cid:250) prac(cid:171), poinformowa(cid:175)em o wszystkim FBI i wróci(cid:175)em do Chicago, trac(cid:167)c szans(cid:171) na wyp(cid:175)at(cid:171). Potem uda(cid:175)em si(cid:171) do skrzynki bankowej i wyci(cid:167)gn(cid:167)(cid:175)em kartk(cid:171) z zapisanym celem, dok(cid:175)adnie go przeczyta(cid:175)em. By(cid:175)o na niej napisane: „W roku 1919 zarobi(cid:171) sum(cid:171) 100 ty- si(cid:171)cy dolarów”. Natychmiast dostrzeg(cid:175)em, co w tym zdaniu by(cid:175)o nieodpowiednie, i cie- kaw jestem, czy równie(cid:352) i wy, s(cid:175)uchacze, ju(cid:352) to zauwa(cid:352)yli(cid:321)cie. Nie mam (cid:352)adnych w(cid:167)tpliwo(cid:321)ci w s(cid:175)uszno(cid:321)(cid:250) stwierdzenia, (cid:352)e rzeczywi(cid:321)cie zarobi- (cid:175)em 100 tysi(cid:171)cy dolarów, poniewa(cid:352) ka(cid:352)dy ch(cid:171)tnie zap(cid:175)aci tak(cid:167) sum(cid:171), je(cid:321)li w zamian otrzyma a(cid:352) 10 milionów dolarów. Dlatego upragnion(cid:167) sum(cid:171) zarobi(cid:175)em z pewno(cid:321)ci(cid:167), lecz jej nie otrzyma(cid:175)em. Chc(cid:171) wam teraz wyt(cid:175)uma- czy(cid:250), dlaczego jej nie otrzyma(cid:175)em. Nie otrzyma(cid:175)em jej, poniewa(cid:352) w mojej afirmacji pomin(cid:167)(cid:175)em dwa wa(cid:352)ne s(cid:175)owa. Jeszcze raz przypomnijcie sformu(cid:175)owany przeze mnie cel. Zobaczcie, czy potraficie wymy(cid:321)li(cid:250) te dwa dodatkowe s(cid:175)owa: „W roku 1919 zarobi(cid:171) sum(cid:171) 100 tysi(cid:171)cy dolarów”. Z pewno(cid:321)ci(cid:167) nie jest to wystarczaj(cid:167)co okre(cid:321)lony cel g(cid:175)ówny, prawda? Czy za taki by(cid:321)cie go uwa(cid:352)ali? Wydaje si(cid:171) przecie(cid:352) wystarczaj(cid:167)co okre(cid:321)lony, czy(cid:352) nie? Nie, zabrak(cid:175)o bowiem dwóch s(cid:175)ów. Zdanie to powinno brzmie(cid:250): „W roku 1919 zarobi(cid:171) I OTRZYMAM sum(cid:171) 100 tysi(cid:171)cy dolarów”. 12 Poleć książkęKup książkę OKRE(cid:285)LONY CEL G(cid:224)ÓWNY Jak s(cid:167)dzicie, czy gdybym zapisa(cid:175) ten cel w ten w(cid:175)a(cid:321)nie sposób, to czy zmieni(cid:175)oby to spaczonego m(cid:171)(cid:352)czyzn(cid:171), który by(cid:250) mo(cid:352)e od samego pocz(cid:167)t- ku planowa(cid:175) mnie oszuka(cid:250)? Czy uwa(cid:352)acie, (cid:352)e zmiana kilku s(cid:175)ów wp(cid:175)y- n(cid:171)(cid:175)aby na to, czy ostatecznie otrzymam wynagrodzenie? Odpowiem wam, (cid:352)e tak, tak w(cid:175)a(cid:321)nie by si(cid:171) sta(cid:175)o i chc(cid:171) wam wyt(cid:175)umaczy(cid:250) dlaczego. Gdy- bym po(cid:175)o(cid:352)y(cid:175) nacisk na to, by podkre(cid:321)li(cid:250) fakt otrzymania pieni(cid:171)dzy po ich zarobieniu, zabra(cid:175)bym wtedy kontrakt, który m(cid:171)(cid:352)czyzna ten nakre(cid:321)li(cid:175), do mojego prawnika i wspólnie by(cid:321)my si(cid:171) temu dokumentowi uwa(cid:352)nie przyjrzeli, a prawnik dopisa(cid:175)by paragraf, dzi(cid:171)ki któremu otrzymywa(cid:175)bym zarobione pieni(cid:167)dze miesi(cid:167)c po miesi(cid:167)cu. Oto jak(cid:167) ró(cid:352)nic(cid:167) skutkowa(cid:175)aby uwa(cid:352)na zmiana zapisanego celu g(cid:175)ównego. Wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) ludzi podpisuj(cid:167)cych ró(cid:352)norodne kontrakty i podejrzane umowy i nawi(cid:167)zuj(cid:167)cych wspó(cid:175)prac(cid:171) z ró(cid:352)nymi lud(cid:350)mi czyni to z takim niezdecydowaniem i nieokre(cid:321)leniem, (cid:352)e rzadko kiedy prosz(cid:167) o pomoc odpowiedniego prawnika. Jedna strona umowy rozumie kontrakt w pe- wien sposób, druga strona pojmuje go ju(cid:352) zupe(cid:175)nie inaczej. Potrzebujemy kontraktów, poniewa(cid:352) niestety niektórzy ludzie to oszu(cid:321)ci, którym nie mo(cid:352)na ufa(cid:250), lub osoby, które preferuj(cid:167) (cid:175)atwe roz- wi(cid:167)zania, nie za(cid:321) honorowe. Kroczenie (cid:321)cie(cid:352)k(cid:167) po linii najmniejszego oporu sprawia, (cid:352)e ludzie wij(cid:167) si(cid:171) i ulegaj(cid:167) wypaczeniu. Tak z pewno(cid:321)ci(cid:167) zdarzy(cid:175)o si(cid:171) w przypadku tego cz(cid:175)owieka z Teksasu. Chcia(cid:175)bym teraz zilustrowa(cid:250) wag(cid:171) okre(cid:321)lonego celu g(cid:175)ównego w in- ny sposób. Oko(cid:175)o czternastu lat temu Bill Robinson, tu, w Paris, zakupi(cid:175) kopi(cid:171) mojej ksi(cid:167)(cid:352)ki My(cid:321)l i boga(cid:250) si(cid:170). Przeczyta(cid:175) j(cid:167) i by(cid:175) ni(cid:167) zachwycony, a gdy tak j(cid:167) czyta(cid:175), powiedzia(cid:175) sobie: „Pewnego dnia wyrusz(cid:171), (cid:352)eby spo- tka(cid:250) pana Hilla. Sprowadz(cid:171) go potem tutaj, do Paris, a on poprowadzi wyk(cid:175)ady dla mieszka(cid:302)ców”. S(cid:175)uchajcie, panie i panowie, s(cid:175)owom „pewnego dnia” brakuje wa(cid:352)nej rzeczy, to znaczy konkretnej daty. Min(cid:171)(cid:175)o czterna(cid:321)cie lat. Pan Robinson le(cid:352)a(cid:175) w (cid:175)ó(cid:352)ku, czytaj(cid:167)c jedn(cid:167) z gazet z St. Louis, w których zobaczy(cid:175) moj(cid:167) reklam(cid:171) promuj(cid:167)c(cid:167) jedno z moich seminariów prowadzonych w tym mie(cid:321)cie. Wtedy postanowi(cid:175) co(cid:321) innego. Wyskoczy(cid:175) z (cid:175)ó(cid:352)ka i powiedzia(cid:175): 13 Poleć książkęKup książkę WYPRACUJ NAWYK ZWYCI(cid:265)STWA „Udam si(cid:171) do St. Louis, zobacz(cid:171) tego cz(cid:175)owieka i natychmiast go tutaj zaprosz(cid:171)”. To by(cid:175) konkretny i okre(cid:321)lony cel. Pan Robinson ruszy(cid:175) do wielkiego miasta i oto jestem. Móg(cid:175) to uczyni(cid:250) czterna(cid:321)cie lat temu, gdyby wtedy, czytaj(cid:167)c ksi(cid:167)(cid:352)k(cid:171), powiedzia(cid:175) sobie: „Podoba mi si(cid:171) ten przekaz, lubi(cid:171) tego autora; sprowa- dz(cid:171) go do Paris w przeci(cid:167)gu miesi(cid:167)ca”. Gdyby wtedy okre(cid:321)li(cid:175) klarownie swoj(cid:167) intencj(cid:171), b(cid:167)d(cid:350)cie pewni, (cid:352)e przyby(cid:175)bym tutaj ju(cid:352) dawno temu. Moi drodzy, okre(cid:321)lony cel g(cid:175)ówny. Zauwa(cid:352)y(cid:175)em, (cid:352)e ludzie odnosz(cid:167)- cy sukcesy, tacy jak Andrew Carnegie, Henry J. Kaiser, Henry Ford czy Thomas A. Edison, wszyscy oni pos(cid:175)ugiwali si(cid:171) okre(cid:321)lonym celem g(cid:175)ów- nym. Ogólnie mówi(cid:167)c, wszyscy wielcy przywódcy i liderzy bran(cid:352), mówi(cid:167)c swoim podw(cid:175)adnym, by co(cid:321) zrobili, nie tylko przekazuj(cid:167), by ta osoba to zrobi(cid:175)a, ale mówi(cid:167) jej te(cid:352), kiedy ma to zrobi(cid:250), gdzie to zrobi(cid:250) i dlaczego ma to zrobi(cid:250). Co za(cid:321) najwa(cid:352)niejsze, prze(cid:175)o(cid:352)ony mówi podw(cid:175)adnemu, jak to zrobi(cid:250), a co jeszcze wa(cid:352)niejsze — pilnuje, by podw(cid:175)adny rzeczywi(cid:321)cie to zrobi(cid:175). Cz(cid:175)owiek sukcesu nie przyjmuje „nie” w odpowiedzi. To w(cid:175)a(cid:321)nie czyni wielkiego przywódc(cid:171). Cz(cid:175)owiek musi dok(cid:175)adnie wie- dzie(cid:250), czego chce, musi umie(cid:250) przekaza(cid:250) t(cid:171) informacj(cid:171) swoim podw(cid:175)ad- nym w taki sposób, by ci go zrozumieli i który im zaimponuje. W trakcie wojny pan Kaiser trudni(cid:175) si(cid:171) wieloma rzeczami, produku- j(cid:167)c dobra wojskowe, których nasz rz(cid:167)d tak bardzo potrzebowa(cid:175). By za- dba(cid:250) o dost(cid:171)p do niezb(cid:171)dnych surowców, by te zawsze by(cid:175)y pod r(cid:171)k(cid:167), zamawia(cid:175) przyk(cid:175)adowo wagon konkretnego rodzaju stali. Oznajmia(cid:175) swoim pracownikom, (cid:352)e chce widzie(cid:250) ten (cid:175)adunek stali w swojej fabryce w konkretnym dniu. Potem wysy(cid:175)a(cid:175) grup(cid:171) ludzi, by ci weszli do poci(cid:167)gu w fabryce przy jego wyje(cid:350)dzie i ruszyli w podró(cid:352) wraz z nim. A gdyby zwrotniczy lub pracownik kolei z jakiekolwiek powodu odstawi(cid:175) wagony towaru na bok, ludzie ci mieli za wszelk(cid:167) cen(cid:171) zmieni(cid:250) jego zdanie, by (cid:175)adunek dotar(cid:175) do miejsca docelowego. By(cid:175) to bardzo okre(cid:321)lony cel. W rezultacie pan Kaiser ustanowi(cid:175) re- kord w budownictwie okr(cid:171)tów. Nigdy wcze(cid:321)niej tych(cid:352)e nie budowa(cid:175), lecz rozumia(cid:175) zasad(cid:171) okre(cid:321)lono(cid:321)ci celu. Przypadkowo, je(cid:321)li wiecie co- 14 Poleć książkęKup książkę OKRE(cid:285)LONY CEL G(cid:224)ÓWNY kolwiek o panu Kaiserze, to wiecie, (cid:352)e dzi(cid:321) to jedna z jego wybitnych cech. Jest ona jednym z powodów, dla których pan Kaiser jest dzi(cid:321) cz(cid:175)o- wiekiem sukcesu. Wiedzia(cid:175), co chce zrobi(cid:250), okre(cid:321)li(cid:175) plan realizacji swoje- go celu i by(cid:175) bardzo konkretny w zwi(cid:167)zku z realizacj(cid:167) tego planu. Takie „co zrobi(cid:250), kiedy to zrobi(cid:250), gdzie zrobi(cid:250), dlaczego i w jaki spo- sób” to co(cid:321), co nazywam formu(cid:175)(cid:167) CKGDJ. Nie by(cid:175)oby z(cid:175)ym pomys(cid:175)em, gdyby(cid:321)cie drodzy pa(cid:302)stwo zlecili wykonanie przypinki do ubrania z wy- pisan(cid:167) t(cid:167) formu(cid:175)(cid:167). Wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) ludzi, która j(cid:167) zobaczy, nie b(cid:171)dzie jej ro- zumia(cid:175)a, ale nie wy. Przypinka ta pomo(cid:352)e wam pami(cid:171)ta(cid:250), (cid:352)e kiedy mówi- cie komu(cid:321), co osoba ta powinna zrobi(cid:250), musicie by(cid:250) konkretni. Musicie tej osobie powiedzie(cid:250), co ma zrobi(cid:250), kiedy, gdzie, dlaczego i w jaki sposób, a potem jeszcze musicie przypilnowa(cid:250), (cid:352)eby osoba ta to zrobi(cid:175)a. Opowiadam wam teraz o ró(cid:352)nicy mi(cid:171)dzy cz(cid:175)owiekiem sukcesu a cz(cid:175)o- wiekiem, który sukcesu nie u(cid:321)wiadczy. We(cid:350)cie cz(cid:175)owieka, któremu sukces umyka, i zwró(cid:250)cie uwag(cid:171), (cid:352)e kiedy ten daje wam instrukcje, robi to w nie- konkretny, nieokre(cid:321)lony sposób, dlatego wi(cid:171)c takich rezultatów musi si(cid:171) osoba ta spodziewa(cid:250). Kiedy zosta(cid:175)em poproszony przez pana Andrew Carnegiego o zosta- nie autorem pierwszej w (cid:321)wiecie praktycznej filozofii osobistych osi(cid:167)gni(cid:171)(cid:250), a by(cid:175)o to jakie(cid:321) czterdzie(cid:321)ci cztery lata temu, przebywa(cid:175)em w domu pana Carnegiego przez trzy dni i trzy noce. Dok(cid:175)adnie mi si(cid:171) przygl(cid:167)da(cid:175), cho(cid:250) sam nie wiedzia(cid:175)em, (cid:352)e jestem uwa(cid:352)nie obserwowany. Nie wiedzia(cid:175)em te(cid:352), czemu ma to s(cid:175)u(cid:352)y(cid:250). Wiele lat pó(cid:350)niej odkry(cid:175)em, (cid:352)e to, czego pan Carnegie chcia(cid:175) si(cid:171) o mnie dowiedzie(cid:250) ponad wszystko inne, to czy po- siada(cid:175)em w sobie t(cid:171) cech(cid:171) konkretno(cid:321)ci co do przedsi(cid:171)wzi(cid:171)(cid:250), których si(cid:171) podejmowa(cid:175)em. Pod koniec trzeciego dnia poprosi(cid:175) mnie do swojej biblioteki i oznajmi(cid:175): „Przez trzy dni rozmawiali(cid:321)my o filozofii, której — jak uwa(cid:352)am — po- trzebuje nasz (cid:321)wiat. O filozofii, która ka(cid:352)demu cz(cid:175)owiekowi na ulicy da wiedz(cid:171) zyskan(cid:167) przez ludzi sukcesu takich jak ja za spraw(cid:167) prób i b(cid:175)(cid:171)- dów. Chc(cid:171), by filozofia ta zosta(cid:175)a uj(cid:171)ta w proste s(cid:175)owa, by cz(cid:175)owiek z ulicy 15 Poleć książkęKup książkę WYPRACUJ NAWYK ZWYCI(cid:265)STWA czerpa(cid:175) z niej korzy(cid:321)ci, by pozna(cid:175) wszystko, co wiedz(cid:167) ludzie sukcesu. Chc(cid:171) w zwi(cid:167)zku z tym zada(cid:250) pytanie”. I wtedy mnie zapyta(cid:175). Powiedzia(cid:175): „Czy je(cid:321)li poprosz(cid:171) ci(cid:171) o zostanie autorem tej filozofii, przedstawi(cid:171) ci(cid:171) wybitnym rodakom, którzy b(cid:171)d(cid:167) z tob(cid:167) wspó(cid:175)pracowa(cid:250), autorytetom w temacie sukcesu, czy b(cid:171)dziesz go- tów po(cid:321)wi(cid:171)ci(cid:250) dwadzie(cid:321)cia lat swojego (cid:352)ycia, by zg(cid:175)(cid:171)bi(cid:250) ten temat, zara- biaj(cid:167)c po drodze na chleb, nie otrzymuj(cid:167)c jednak(cid:352)e ode mnie pensji? Tak czy nie?”. Przez chwil(cid:171) si(cid:171) waha(cid:175)em, tak sobie my(cid:321)l(cid:171) po latach. Wydawa(cid:175)o si(cid:171), (cid:352)e min(cid:171)(cid:175)a godzina. W ko(cid:302)cu, pan Carnegie powiedzia(cid:175): „Có(cid:352)…”, pragn(cid:167)c zada(cid:250) kolejne pytanie. Przerwa(cid:175)em mu jednak, mówi(cid:167)c: „Tak, panie Carnegie, nie tylko przyjm(cid:171) pa(cid:302)skie zlecenie, ale mo(cid:352)e pan na mnie polega(cid:250) w tym, i(cid:352) doprowadz(cid:171) je do ko(cid:302)ca”. Powiedzia(cid:175): „To w(cid:175)a(cid:321)nie chcia(cid:175)em us(cid:175)ysze(cid:250)”. Doda(cid:175) równie(cid:352): „Chcia(cid:175)em zobaczy(cid:250) wyraz twojej twarzy, gdy odpowiesz, i chcia(cid:175)em us(cid:175)ysze(cid:250) ton twojego g(cid:175)osu w tej od- powiedzi”. Wtedy podj(cid:167)(cid:175) decyzj(cid:171) i poleci(cid:175) mi uczyni(cid:250) co(cid:321), co by(cid:175)o niedost(cid:171)pne innym ludziom, w(cid:321)ród których byli nawet profesorowie akademiccy. Pan Carnegie powiedzia(cid:175), (cid:352)e kiedy zadawa(cid:175) im to pytanie, zastanawiali si(cid:171) nad odpowiedzi(cid:167) od trzech godzin do trzech lat, a niektórzy nigdy nie udzielili odpowiedzi. On za(cid:321) szuka(cid:175) kogo(cid:321), kto by(cid:175)by konkretny, kto podj(cid:167)(cid:175)by decyzj(cid:171), maj(cid:167)c pod r(cid:171)k(cid:167) wszystkie fakty, kogo(cid:321), kto okre(cid:321)li(cid:175)by si(cid:171), czy podejmie si(cid:171) zadania, czy nie. Kiedy zacz(cid:167)(cid:175)em publikowa(cid:250) „Golden Rule Magazine” w Dzie(cid:302) Pa- mi(cid:171)ci w 1918 roku, nie posiada(cid:175)em kapita(cid:175)u. W trakcie wojny pracowa(cid:175)em dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szko(cid:175)a, której by(cid:175)em dyrektorem i w(cid:175)a(cid:321)cicielem, w wyniku dzia(cid:175)a(cid:302) wojennych upad(cid:175)a. Chcia(cid:175)em jednak wydawa(cid:250) moje pismo. My(cid:321)la(cid:175)em o tym od wielu lat. Uwa(cid:352)a(cid:175)em, (cid:352)e nad- szed(cid:175) czas, w którym to opinia publiczna z rado(cid:321)ci(cid:167) przyjmie na rynku taki periodyk. Potrzebowa(cid:175)em jedynie 100 tysi(cid:171)cy dolarów, by zacz(cid:167)(cid:250). Tylko tyle. Gdybym uda(cid:175) si(cid:171) do banku, by po(cid:352)yczy(cid:250) t(cid:171) sum(cid:171), istnia(cid:175)o prawdopodo- bie(cid:302)stwo, (cid:352)e po kryjomu wcisn(cid:171)liby ukryty przycisk, a wkrótce kilku 16 Poleć książkęKup książkę OKRE(cid:285)LONY CEL G(cid:224)ÓWNY osi(cid:175)ków pilnowa(cid:175)oby mnie w oczekiwaniu na przyjazd policji w obawie, (cid:352)e postrada(cid:175)em zmys(cid:175)y. Nie mog(cid:175)em po(cid:352)yczy(cid:250) takiej sumy od osób prywatnych, poniewa(cid:352) nie posiada(cid:175)em wystarczaj(cid:167)cego zabezpieczenia. Opracowa(cid:175)em wi(cid:171)c plan na zdobycie tych pieni(cid:171)dzy lub ich odpowiednika, a po trzech dniach mia- (cid:175)em ju(cid:352) (cid:350)ród(cid:175)o finansowania. Nim spotka(cid:175)em cz(cid:175)owieka, który by(cid:175) tak dobry, by po(cid:352)yczy(cid:250) mi te 100 tysi(cid:171)cy dolarów, usiad(cid:175)em przy maszynie do pisania i napisa(cid:175)em wprowadzenie do mojego pisma, które zamierza- (cid:175)em opublikowa(cid:250) na pierwszej stronie, jak gdybym mia(cid:175) ju(cid:352) niezb(cid:171)dne pieni(cid:167)dze w kieszeni. Zako(cid:302)czy(cid:175)em tekst s(cid:175)owami: „B(cid:171)d(cid:171) potrzebowa(cid:175) 100 tysi(cid:171)cy dolarów, by rozpocz(cid:167)(cid:250) wydawanie tego pisma. Sk(cid:167)d przyjd(cid:167) te pieni(cid:167)dze, tego nie wiem, lecz wiem jedno, (cid:352)e rozpoczn(cid:171) wydawanie i dystrybucj(cid:171) mojego pisma jeszcze w tym roku”. By(cid:175) to okre(cid:321)lony i konkretny cel. Zabra(cid:175)em tekst wprowadzenia do bogatego drukarza, pana George’a B. Williamsa zamieszka(cid:175)ego w Chicago. Pozwoli(cid:175)em da(cid:250) si(cid:171) zaprosi(cid:250) do Athletic Club of Chicago na lunch. Pozwoli(cid:175)em mu, by zap(cid:175)aci(cid:175) 3 do- lary i 85 centów za lunch, którego nie zjad(cid:175)em, którego nawet nie tkn(cid:167)- (cid:175)em. W tym samym czasie mówi(cid:175)em mu o planowanym pi(cid:321)mie, a kiedy stwierdzi(cid:175)em, (cid:352)e powiedzia(cid:175)em mu wszystko, co zamierza(cid:175)em, wyci(cid:167)gn(cid:167)- (cid:175)em tekst i mu go wr(cid:171)czy(cid:175)em. Gdy przeczyta(cid:175) ostatnie zdania, w których pisa(cid:175)em, (cid:352)e nie wiem, sk(cid:167)d wezm(cid:171) pieni(cid:167)dze, oto co powiedzia(cid:175): „Podo- ba mi si(cid:171) twój pomys(cid:175) i podobasz mi si(cid:171) ty. Lubi(cid:175)em ci(cid:171) od dawna i my- (cid:321)l(cid:171), (cid:352)e podo(cid:175)asz temu zadaniu. Przynie(cid:321) do mnie pierwszy numer, a go wydrukuj(cid:171) i umieszcz(cid:171) na stoisku. Sprzedamy go, a gdy to nast(cid:167)pi, naj- pierw ja wezm(cid:171) pieni(cid:167)dze na pokrycie kosztów, a jak co(cid:321) zostanie, b(cid:171)dzie nale(cid:352)a(cid:175)o do ciebie”. Tak, panie i panowie, zacz(cid:167)(cid:175)em wydawa(cid:250) pismo „Golden Rule Magazi- ne”, którego nak(cid:175)ad wyniós(cid:175) ponad 500 tysi(cid:171)cy egzemplarzy w ci(cid:167)gu pierw- szych sze(cid:321)ciu miesi(cid:171)cy, a zysk netto po pierwszym roku wyniós(cid:175) 3150 dolarów. 17 Poleć książkęKup książkę WYPRACUJ NAWYK ZWYCI(cid:265)STWA Pó(cid:350)niej, gdy pisa(cid:175)em materia(cid:175)y dla pisma Bernarda McFaddena, opo- wiedzia(cid:175)em mu o tym wszystkim, a on stwierdzi(cid:175): „Hill, znam ci(cid:171) od dawna i bardzo szanuj(cid:171) twoje umiej(cid:171)tno(cid:321)ci, ale wydaje mi si(cid:171), (cid:352)e co(cid:321) nie zgadza si(cid:171) w tych sumach. Zapewne nie by(cid:175)e(cid:321) w szkole zbyt dobry z matematyki, tak si(cid:171) bowiem sk(cid:175)ada, (cid:352)e wiem, i(cid:352) aby uruchomi(cid:250) pismo na ca(cid:175)y kraj i mie(cid:250) jak(cid:167)kolwiek szans(cid:171) na jego powodzenie, potrzebujesz przynajmniej miliona dolarów, a i wtedy ryzyko pora(cid:352)ki wynosi pi(cid:171)(cid:250)dziesi(cid:167)t procent”. Có(cid:352), bardzo mnie to przestraszy(cid:175)o, kiedy odkry(cid:175)em, (cid:352)e zrobi(cid:175)em co(cid:321), czego dokona(cid:250) si(cid:171) nie da(cid:175)o. To dobrze, (cid:352)e wcze(cid:321)niej nie wiedzia(cid:175)em, (cid:352)e to niemo(cid:352)liwe. Jest tylu ludzi, panie i panowie, którzy nigdy nie podj(cid:171)li si(cid:171) tego, co chcieliby robi(cid:250), poniewa(cid:352) bali si(cid:171), (cid:352)e im si(cid:171) nie uda. Lub czekali po prostu na odpowiednie okoliczno(cid:321)ci. Wiedzcie, (cid:352)e je(cid:321)li czekacie na to, by wszystkie okoliczno(cid:321)ci by(cid:175)y w(cid:175)a- (cid:321)ciwe, nim rozpoczniecie realizacj(cid:171) tego, co planujecie, a mo(cid:352)e to po- trwa(cid:250) wiele lat, wtedy nigdy nie zaczniecie, poniewa(cid:352) okoliczno(cid:321)ci nigdy nie b(cid:171)d(cid:167) w(cid:175)a(cid:321)ciwe. Je(cid:321)li naprawd(cid:171) chcecie co(cid:321) zrobi(cid:250), to zbierzcie wszystkie informacje i niezb(cid:171)dne wyposa(cid:352)enie, które jest wam dost(cid:171)pne, i zacznij- cie w miejscu, w którym jeste(cid:321)cie w danym czasie. Mo(cid:352)liwe, cho(cid:250) wydaje si(cid:171) to dziwne, (cid:352)e korzystaj(cid:167)c z dowolnych dost(cid:171)pnych wam narz(cid:171)dzi i za- sobów, które macie pod r(cid:171)k(cid:167) w(cid:175)a(cid:321)nie teraz, z czasem zyskacie dost(cid:171)p do jeszcze lepszych narz(cid:171)dzi i zasobów. Zastanawiam si(cid:171), czy moich s(cid:175)uchaczy zainteresuje to, co jest moim okre(cid:321)lonym celem g(cid:175)ównym na kolejne pi(cid:171)(cid:250) lat. Czy chcecie o tym us(cid:175)y- sze(cid:250)? Opowiem wam, poniewa(cid:352) dzi(cid:171)ki temu b(cid:171)dziecie mogli mnie zoba- czy(cid:250) w dzia(cid:175)aniu. Oznajmi(cid:171) wam to i b(cid:171)dziecie mogli patrze(cid:250), jak krok po kroku realizuj(cid:171) okre(cid:321)lony przez siebie cel. Ponownie b(cid:171)d(cid:171) pracowa(cid:175) na ca(cid:175)y etat, rezygnuj(cid:167)c z dotychczasowego (cid:352)ycia, i ponownie zaczn(cid:171) pisa(cid:250) ksi(cid:167)(cid:352)ki oraz prowadzi(cid:250) wyk(cid:175)ady. Czyni(cid:171) to z kilku powodów. Przede wszystkim, osobi(cid:321)cie mam tyle pieni(cid:171)dzy, ile potrzebuj(cid:171), nawet je(cid:321)li do ko(cid:302)ca (cid:352)ycia nic bym ju(cid:352) nie zarobi(cid:175). Wystarczy mi ich, by zachowa(cid:250) mój standard (cid:352)ycia. Wszystkie dodatkowe fundusze zostan(cid:167) przeznaczone na popularyzowanie mojej my(cid:321)li filozoficznej na 18 Poleć książkęKup książkę OKRE(cid:285)LONY CEL G(cid:224)ÓWNY ca(cid:175)ym (cid:321)wiecie. Chc(cid:171), by moja filozofia by(cid:175)a wydawana w ka(cid:352)dym mo(cid:352)li- wym j(cid:171)zyku i przypilnuj(cid:171), by tak w(cid:175)a(cid:321)nie si(cid:171) sta(cid:175)o. W efekcie moich wizyt w takich miasteczkach jak Paris odkry(cid:175)em co(cid:321), czego wcze(cid:321)niej nie wiedzia(cid:175)em, a to da(cid:175)o mi now(cid:167) nadziej(cid:171) i odwag(cid:171). Da(cid:175)o mi te(cid:352) nowy cel g(cid:175)ówny, a mowa o tym, (cid:352)e ludzie w takich ma(cid:175)ych mia- steczkach s(cid:167) spragnieni mojej filozofii, a tak(cid:352)e gotowi j(cid:167) przyj(cid:167)(cid:250). Bo prze- cie(cid:352) jest to filozofia osobistego bogactwa. Opracowa(cid:175)em j(cid:167) po to, by pomóc ludziom w poprawie ich sytuacji finansowej. To pewna filozofia, poniewa(cid:352) zosta(cid:175)a wielokrotnie przetestowana przez najsprytniejsze umys(cid:175)y tego (cid:321)wia- ta. I jest to filozofia tycz(cid:167)ca si(cid:171) finansów osobistych i dóbr materialnych. (cid:351)yjemy w erze frustracji, erze strachu, erze niepewno(cid:321)ci. Prawie nie- mo(cid:352)liwym by(cid:175)oby znale(cid:350)(cid:250) publiczno(cid:321)(cid:250), w której nie znalaz(cid:175)aby si(cid:171) cho(cid:250) jedna osoba, która nie mia(cid:175)aby jakich(cid:321) osobistych problemów i nie wie- dzia(cid:175)aby, jak je rozwi(cid:167)za(cid:250). Moja filozofia sukcesu ma na celu rozwi(cid:167)zy- wa(cid:250) takie osobiste problemy. Czy jeste(cid:321)cie tego (cid:321)wiadomi, czy te(cid:352) nie, ka(cid:352)dy z was, kto s(cid:175)ucha tych audycji, b(cid:171)dzie popularyzowa(cid:175) rado(cid:321)(cid:250) i od- wag(cid:171). Zyskacie wi(cid:171)cej pewno(cid:321)ci siebie i zaoferujecie j(cid:167) te(cid:352) innym, wszyst- kim, z którymi si(cid:171) spotkacie. B(cid:171)dziecie posiadali okre(cid:321)lony cel g(cid:175)ówny, a punktem pocz(cid:167)tkowym b(cid:171)dzie pragnienie osobistego rozwoju. Panie i panowie, dzi(cid:321) nasz czas ju(cid:352) min(cid:167)(cid:175). Do(cid:175)(cid:167)czcie do nas nast(cid:171)p- nym razem, kiedy to b(cid:171)dziemy kontynuowa(cid:250) dyskusj(cid:171) o najwa(cid:352)niejszej zasadzie sukcesu, czyli o okre(cid:321)lonym celu g(cid:175)ównym. 19 Poleć książkęKup książkę WYPRACUJ NAWYK ZWYCI(cid:265)STWA 20 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wypracuj nawyk zwycięstwa. Poznaj prawa rządzące sukcesem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: