Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 002907 20668568 na godz. na dobę w sumie
Inwestuj we własny dług. 7 kroków dzieki którym spłacisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz - książka
Inwestuj we własny dług. 7 kroków dzieki którym spłacisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2554-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Załataj wreszcie swój portfel!

  1. 1. krok - zmień nastawienie do własnych pieniędzy i długów
  2. 2. krok - ochroń się przed zalewem dokumentów finansowych
  3. 3. krok - uratuj swoje znikające dochody
  4. 4. krok - poznaj proste sposoby powiększania zasobów i tworzenia oszczędności
  5. 5. krok - stwórz własny IPN, czyli Indywidualny Plan Naprawczy
  6. 6. krok - błyskawicznie usuń długi z portfela
  7. 7. krok - zabezpiecz się przed efektem finansowego jo-jo
W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie
Michel de Montaigne

Jak każdy Polak, znasz się na ekonomii. Masz pojęcie, skąd wziął się tegoroczny deficyt budżetowy i jak najlepiej poprowadzić krajową gospodarkę, by go skutecznie zmniejszyć. Jednak czy równie sprawnie poruszasz się w obszarze własnych finansów? Czy wiesz, jak żyć na wymarzonym poziomie i nie zapadać się w ruchome piaski zadłużenia?

'Porządek musi być!' - słyszałeś te słowa z ust rodziców, nauczycieli, przełożonych. Niejednokrotnie sam używałeś tego argumentu. A czy sam się do niego stosujesz? Czy potrafisz ogarnąć własny śmietnik, pełen rachunków, ponagleń, zobowiązań, umów? Uporządkowanie budżetu i portfela to początek drogi do stworzenia skutecznego planu finansowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bez zadyszki i niemiłych niespodzianek przejść resztę wędrówki do materialnej swobody, pokonaj 7 kroków do szybkiego wyjścia z długów. Ta książka przyniesie Ci korzyści, jeżeli będziesz jej używał co najmniej do momentu zmiany swoich starych nawyków.

Niech pozostanie Ci jedynie dług wdzięczności - do autora, który wyciągnął Cię z budżetowej dziury!Przeczytaj wywiad z autorem! >>
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl INWESTUJ WE WŁASNY DŁUG. 7 KROKÓW DZIĘKI KTÓRYM SPŁACISZ KREDYT PRZED TERMINEM I JESZCZE NA TYM ZAROBISZ Autor: Sławomir Śniegocki ISBN: 978-83-246-2554-3 Format: A5, stron: 104 Załataj wreszcie swój portfel! • 1. krok — zmień nastawienie do własnych pieniędzy i długów • 2. krok — ochroń się przed zalewem dokumentów finansowych • 3. krok — uratuj swoje znikające dochody • 4. krok — poznaj proste sposoby powiększania zasobów i tworzenia oszczędnoœci • 5. krok — stwórz własny IPN, czyli Indywidualny Plan Naprawczy • 6. krok — błyskawicznie usuń długi z portfela • 7. krok — zabezpiecz się przed efektem finansowego jo-jo W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie Michel de Montaigne Jak każdy Polak, znasz się na ekonomii. Masz pojęcie, skąd wziął się tegoroczny deficyt budżetowy i jak najlepiej poprowadzić krajową gospodarkę, by go skutecznie zmniejszyć. Jednak czy równie sprawnie poruszasz się w obszarze własnych finansów? Czy wiesz, jak żyć na wymarzonym poziomie i nie zapadać się w ruchome piaski zadłużenia? „Porządek musi być!” — słyszałeœ te słowa z ust rodziców, nauczycieli, przełożonych. Niejednokrotnie sam używałeœ tego argumentu. A czy sam się do niego stosujesz? Czy potrafisz ogarnąć własny œmietnik, pełen rachunków, ponagleń, zobowiązań, umów? Uporządkowanie budżetu i portfela to początek drogi do stworzenia skutecznego planu finansowego. Jeœli chcesz dowiedzieć się, jak bez zadyszki i niemiłych niespodzianek przejœć resztę wędrówki do materialnej swobody, pokonaj 7 kroków do szybkiego wyjœcia z długów. Ta książka przyniesie Ci korzyœci, jeżeli będziesz jej używał co najmniej do momentu zmiany swoich starych nawyków. Niech pozostanie Ci jedynie dług wdzięcznoœci — do autora, który wyciągnął Cię z budżetowej dziury! Spis treści O autorze 5 Złap wiatr w żagle 7 Podziękowania ..............................................................................................7 Co zyskasz dzięki tej książce? ........................................................................8 Jak korzystać z zawartej tu wiedzy? ..............................................................8 Siedem kroków do szybkiego wyjścia z długu ............................................10 Krok pierwszy do szybkiego wyjścia z długu — Pieniądz „robi” pieniądz, dług „robi” dług 13 Poznaj siedem toksycznych przekonań finansowych ..................................16 Krok drugi do szybkiego wyjścia z długu — „Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim” 27 Zły dług kontra dobry dług ..........................................................................28 System obiegu dokumentów .......................................................................29 Dokumenty papierowe ...............................................................................31 Dokumenty elektroniczne i konto internetowe online ...............................32 Jak korzystać z otrzymywanych ofert? ........................................................34 Programy do zarządzania zadłużeniem .......................................................35 I N W E S TU J WE WŁ A S N Y D Ł U G Krok trzeci do szybkiego wyjścia z długu — „Idzie Grześ przez wieś…” Krok czwarty do szybkiego wyjścia z długu — „Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka…” 37 43 Krok piąty do szybkiego wyjścia z długu — Wykorzystaj I.P.N. 47 Który dług jest najważniejszy? ..................................................................... 52 Krok szósty do szybkiego wyjścia z długu — Jak szybko chcesz pozbyć się zadłużenia 55 Renegocjacja warunków umowy ................................................................ 56 Zmiana sposobu spłaty ............................................................................... 57 Przewalutowanie kredytu ........................................................................... 59 Kredyt konsolidacyjny ................................................................................. 61 Kredyt refinansowy .................................................................................... 63 Pożyczka hipoteczna .................................................................................. 64 Upadłość konsumencka .............................................................................. 64 Analiza wyników ......................................................................................... 66 Zasady szybkiej spłaty długów .................................................................... 69 Krok siódmy do szybkiego wyjścia z długu — Elastyczna kontrola planu Uwaga, rafy! 79 83 4 K r o k d r u g i d o s z y b k i e g o w y j Ă c i a z d ï u g u „Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim” Cytat w nagïówku, przypisywany Eisenhowerowi, stanowi dobry wstÚp do rozdziaïu na temat organizacji wïasnych dziaïañ. Jaki to da efekt? Przede wszystkim rozpoczniesz tworzenie systemu szyb- kiego wyjĂcia z dïugu. Na czym to bÚdzie polegaïo? Najbardziej podstawowÈ zasadÈ jest to, ĝe brak planowania to równieĝ plano- wanie. Jeĝeli nie zaplanowaïeĂ jeszcze sukcesu finansowego — zaplanowaïeĂ juĝ finansowÈ poraĝkÚ. WczeĂniej czy póěniej caïy Twój system, czyli brak systemu, zemĂci siÚ na Tobie w najmniej odpowiedniej chwili. W swoich dziaïaniach odwoïuj siÚ do czynnoĂci, które lubisz robiÊ. U mnie jest to ĝeglarstwo, u Ciebie to moĝe byÊ jazda samocho- dem, surfing, jazda na desce — cokolwiek lubisz robiÊ. To wïaĂnie poïÈczenie myĂli i uczuÊ z podjÚtymi dziaïaniami pozwoli Ci osiÈ- gnÈÊ poĝÈdany efekt. PoïÈcz to, co lubisz robiÊ, z podejmowanymi I N W E S TU J WE W’ A S N Y D ’ U G dziaïaniami przez znajdowanie analogii. W ten sposób uczysz swój mózg, ïÈczÈc nowe rzeczy, które robisz, z przyjemnymi uczuciami, których kiedyĂ doznaïeĂ. W tym rozdziale dowiesz siÚ, jak uszczelniÊ swoje bieĝÈce wyda- tki — przez analogiÚ do uszczelniania ïodzi. Przez te proste dziaïania, niewymagajÈce praktycznie ĝadnego wysiïku, moĝesz spowodowaÊ, ĝe na koniec miesiÈca pieniÚdzy, które mógïbyĂ zainwestowaÊ, zostanie wiÚcej. W tym rozdziale nauczysz siÚ rów- nieĝ planowania przyszïych wydatków. To, ĝe tak czÚsto korzy- stasz z róĝnych kredytów, jest zwiÈzane najczÚĂciej z brakiem pla- nowania przyszïych wydatków. Tymczasem takie wydatki mogÈ byÊ planowane. Dobrym przykïadem sÈ wakacje, które zawsze wypadajÈ w tych samych dwóch miesiÈcach roku. Moĝesz przecieĝ zaplanowaÊ, gdzie chcesz jechaÊ, jakÈ kwotÚ pieniÚdzy bÚdziesz potrzebowaï i ile miesiÚcznie powinieneĂ na ten cel inwestowaÊ — z wyprzedzeniem na przykïad roku. W przeciwnym wypadku pozostaje przypadkowy last minute… spïacany na kredyt. Tak samo z realizacjÈ hobby czy innych przyjemnoĂci — czy kaĝdy nagïy impuls musi powodowaÊ kolejne zadïuĝenie? Zïy dïug kontra dobry dïug ByÊ moĝe CiÚ zaskoczÚ, ale dïug moĝe byÊ zarówno zïy, jak i dobry. Jak moĝna je rozgraniczyÊ? Otóĝ zïy dïug dziaïa na TwojÈ niekorzyĂÊ. To dïug, który wzbogaca innych, a Ciebie zubaĝa — miesiÈc po miesiÈcu, rok po roku. Do tego rodzaju dïugu moĝna zaliczyÊ wiÚkszoĂÊ poĝyczek na wydatki, które sïuĝÈ wyïÈcznie zaspokojeniu przyjemnoĂci, a nie tworzeniu inwestycji. W prze- ciwieñstwie do zïego dïugu dobry dïug dziaïa na TwojÈ korzyĂÊ, wzbogacajÈc Ciebie. Moĝna zaliczyÊ tu wiÚkszoĂÊ kredytów na wydatki inwestycyjne. 28 „ P L A N J E S T N I C Z Y M , P L A N O W A N I E JE S T W S Z Y S T K I M ” Musisz jednak rozróĝniÊ, czy inwestycjÈ jest budowa lub kupno domu, w którym nastÚpnie bÚdziesz mieszkaï. SÈ dwie szkoïy. Jedna mówi, ĝe tak, poniewaĝ w przyszïoĂci wïasnÈ nierucho- moĂÊ bÚdziesz mógï z zyskiem sprzedaÊ. Natomiast druga mówi, ĝe nie, dlatego ĝe taka inwestycja generuje jedynie comiesiÚczny koszt, który nie jest bilansowany ĝadnym przychodem, a dodat- kowo wartoĂÊ nieruchomoĂci moĝe w przyszïoĂci spaĂÊ poniĝej wartoĂci zaciÈgniÚtego przez Ciebie kredytu. Wtedy o zyskach bÚdziesz musiaï zapomnieÊ. Dla przedsiÚbiorcy dobry dïug to kredyt zaciÈgniÚty na rozbudowÚ linii produkcyjnych, na wynajÚcie specjalistów, na kupienie nowej technologii, na zakup licencji franczyzowej lub udziaïu w spóïce. Dobry dïug pozwala zwiÚkszaÊ majÈtek przedsiÚbiorcy i inwe- storowi. Moĝesz teĝ przyjÈÊ swój dïug jako szansÚ. Poniewaĝ na swojÈ prze- szïoĂÊ finansowÈ nie masz juĝ ĝadnego wpïywu, wpïywaÊ na swojÈ przyszïoĂÊ moĝesz jedynie w teraěniejszoĂci. Dïug jest szansÈ, dlatego ĝe sytuacja, w której jesteĂ, po prostu zmusza CiÚ do nauki inwestowania. Jeĝeli nie nauczysz siÚ tego teraz, w przyszïoĂci bÚdziesz funkcjonowaï jeszcze gorzej. Zacznij uprawiaÊ gimna- stykÚ finansowÈ. W tej chwili, jeĝeli chcesz iĂÊ w dobrym kierunku, zacznij robiÊ wszystko, ĝeby polepszyÊ swoje finansowe zdrowie. SzansÈ na przyszïoĂÊ dla Ciebie jest nauka biegïego stosowania dobrego dïugu jako děwigni w celu budowania niezaleĝnoĂci. System obiegu dokumentów Tworzenie wïasnego systemu szybkiego wyjĂcia z dïugu zacznij od najbardziej podstawowej zasady: zbieraj dowody zakupów. W ciÈgu caïego miesiÈca robisz pewnie wiele zakupów, a poniewaĝ 29 I N W E S TU J WE W’ A S N Y D ’ U G kasy fiskalne sÈ praktycznie wszÚdzie, sprzedawca ma obowiÈzek wydaÊ Ci dowód zakupu. Jeĝeli nie chcesz zaĂmiecaÊ sobie port- fela i wyrzucasz paragony, faktury czy inne dowody zakupu, zmieñ ten nawyk. Zrób inaczej niĝ wiÚkszoĂÊ, zbieraj wszystkie dowody zakupów i pakuj do portfela. Wiem, ĝe Twój portfel bÚdzie coraz bardziej pÚczniaï, ale w ten sposób przyzwyczajasz siÚ do portfela, który wkrótce bÚdzie pÚkaty od banknotów, prawda? Co dalej robiÊ z dowodami zakupu, wyjaĂniÚ za chwilÚ. Jeĝeli uwaĝasz, ĝe jesteĂ nawykowym baïaganiarzem i zalewajÈ CiÚ tony róĝnych papierów, dokumentów i ofert, wykorzystaj poniĝ- szy system, który uïatwia zarzÈdzanie dokumentami, zarówno tymi papierowymi, jak i tymi, które dostajesz drogÈ elektronicznÈ. Najprostszym systemem, który moĝesz zastosowaÊ, jest system teczek zawieszkowych. Nie segregatorów, nie teczek wiÈzanych, tylko wïaĂnie teczek zawieszkowych. Nie bez powodu najpopu- larniejsze systemy operacyjne domowych komputerów zostaïy opracowane na bazie systemu elektronicznych teczek zawiesz- kowych. ZaletÈ tego systemu jest moĝliwoĂÊ bardzo szybkiego dostÚpu do kaĝdego dokumentu. System teczek zawieszkowych, który poznasz, wykorzystuje teczki w trzech kolorach. Jest to, jak siÚ domyĂlasz, równieĝ dziaïanie na podĂwiadomoĂÊ. BÚdziesz potrzebowaï teczek w trzech kolorach: zielonym, czerwonym i nie- bieskim. Zielona teczka zawiera wszystkie Twoje plany, w tym plan spïaty dïugów, wszystkie zapisane pomysïy inwestycyjne oraz wszyst- kie dokumenty, które mogÈ w przyszïoĂci zmieniÊ Twoje plany finansowe. 30 „ P L A N J E S T N I C Z Y M , P L A N O W A N I E JE S T W S Z Y S T K I M ” Czerwona teczka zawiera wszystkie rachunki pozostaïe do zapïa- cenia oraz niewpisane do planu dowody zakupów. Codziennie po przyjĂciu do domu wyjmujesz z portfela wszystkie paragony i inne dowody zakupu i wrzucasz je wïaĂnie do czerwonej teczki. W ten sposób podĂwiadomie wyrzucasz ze swojego portfela wszystkie wydatki. W systemie najwiÚcej jest teczek niebieskich. W kaĝdej z teczek jest historia pojedynczej pïatnoĂci lub inwestycji. OczywiĂcie wszystkie teczki sÈ opisane. Na przykïad „Media”, „Kredyt na samochód”, „Emerytura”, „Ubezpieczenia na ĝycie”, „Kredyt hipoteczny”. Dokumenty papierowe Teraz moĝesz zajÈÊ siÚ dokumentami papierowymi. Zgodnie z zasadÈ „nie zamiataj Ămieci pod dywan” przesyïki pocztowe zawsze otwieraj natychmiast po otrzymaniu. JeĂli otrzymaïeĂ rachunek dotyczÈcy nadchodzÈcych pïatnoĂci, wïóĝ go do czerwo- nej teczki. Wszystkie interesujÈce CiÚ oferty inwestycyjne wkïadaj do zielonej teczki. PamiÚtaj o tym, ĝe nie szukasz na razie ĝadnych nowych kredytów, poĝyczek i innych cudownych ofert — te wyrzuÊ natychmiast do kosza. Kaĝdy dokument bierz do rÚki tylko raz. Od razu segreguj korespondencjÚ. To, co Ci siÚ przyda, wkïa- daj do odpowiedniej teczki zawieszkowej, resztÚ wyrzuÊ do kosza. PozostaïÈ korespondencjÚ, która dotyczy na przykïad zmian wyso- koĂci rat kredytów, które spïacasz, wïóĝ do odpowiedniej niebie- skiej teczki. A wczeĂniej zapisz zmiany rat kredytu do swojego planu spïaty na nastÚpny miesiÈc. 31 I N W E S TU J WE W’ A S N Y D ’ U G Dokumenty elektroniczne i konto internetowe online Co robiÊ z dokumentami elektronicznymi? Jest ich coraz wiÚcej, banki i inne przedsiÚbiorstwa coraz czÚĂciej oszczÚdzajÈ papier. Jeĝeli nie masz jeszcze dostÚpu do swojego konta bankowego przez internet, polecam Ci to rozwiÈzanie. Zakïadam jednak, ĝe taki dostÚp masz, pozostaje tylko sprawdziÊ, czy Twój bank nie kaĝe CiÚ za to, ĝe jesteĂ jego klientem. PïaciÊ moĝesz jedynie za jakieĂ naprawdÚ wymyĂlne usïugi, które sÈ Ci niezbÚdne. Przede wszyst- kim jednak powinieneĂ zadbaÊ o bezpïatne przelewy i bezpïatnÈ kartÚ bankomatowÈ. OczywiĂcie bez karty kredytowej moĝesz siÚ na razie obejĂÊ. Co dalej? Nie drukuj dokumentów elektronicznych. WiÚkszoĂÊ banków pozwala zapisaÊ dowolny dokument z rachunku w postaci pliku PDF. Skorzystaj z tej opcji od razu, potem nie bÚdziesz musiaï grzebaÊ w archiwach lub pïaciÊ za wygenerowanie wyciÈgu. Dobrym pomysïem jest stworzenie takiego samego systemu na swoim komputerze dla dokumentów elektronicznych, jak dla doku- mentów papierowych w teczkach zawieszkowych. Po otrzymaniu rachunku (papierowego czy elektronicznego) umieszczasz go w odpowiedniej czerwonej teczce. W dniu tygo- dnia, w którym zazwyczaj zajmujesz siÚ swoimi finansami (zakïa- dam, ĝe juĝ taki na staïe wyznaczyïeĂ), za pomocÈ konta interne- towego tworzysz przelew z ostatnim dniem pïatnoĂci, jaki masz na fakturze. DziÚki temu nie musisz pamiÚtaÊ o terminie pïatnoĂci i nie bÚdziesz ponosiï dodatkowych kar ze wzglÚdu na odsetki, monity i tego typu rzeczy. OszczÚdzasz czas i nie musisz korzystaÊ z usïug Poczty Polskiej. To smutne, ĝe ludzie, którzy uwaĝajÈ, ĝe muszÈ oszczÚdzaÊ, tzn. starsze osoby, które sÈ emerytami, tracÈ mnóstwo czasu w kolej- 32 „ P L A N J E S T N I C Z Y M , P L A N O W A N I E JE S T W S Z Y S T K I M ” kach na poczcie. StojÈ, aby odebraÊ swojÈ emeryturÚ lub wydaÊ jej czÚĂÊ na opïaty za przelewy, których muszÈ dokonaÊ. To niby nie- wiele — 2 lub 3 zï za kaĝdy przelew, ale po podliczeniu w skali roku uzbiera siÚ caïkiem spora kwota. Moĝe starczyïoby na wyku- pienie leków lub wyjazd do sanatorium? Korzystanie z dokumentów elektronicznych i konta internetowego daje Ci moĝliwoĂÊ wïaĂciwego korzystania z wïasnych pieniÚdzy. Twoje pieniÈdze wychodzÈ ostatniego dnia, kiedy muszÈ wyjĂÊ, co daje Ci wiÚkszÈ nad nimi kontrolÚ. Poza tym konto internetowe moĝesz wykorzystaÊ do nauki inwestowania. W jaki sposób? Otwórz dodatkowe subkonta do swojego rachunku. CzÚsto sÈ one wyĝej oprocentowane niĝ ROR i wtedy peïniÈ funkcje celo- wych skarbonek oszczÚdnoĂciowych. Ile ich powinieneĂ zaïoĝyÊ? Na poczÈtek otwórz trzy subkonta: x Pierwsze — na duĝe wydatki nieregularne. Jeĝeli wiesz, ĝe bÚdziesz miaï za miesiÈc czy za póï roku jakiĂ wiÚkszy wydatek, który jest dla Ciebie koniecznoĂciÈ, na przykïad ubezpieczenie samochodu, wïaĂnie na to subkonto przelewaj co miesiÈc czÚĂÊ kwoty, którÈ masz w przyszïoĂci wykorzystaÊ. x Drugie — na edukacjÚ i przyjemnoĂci. DziÚki niemu moĝesz zaplanowaÊ udziaï w kursach, szkoleniach, wyjazdy na wakacje. Nie bÚdziesz musiaï siÚgaÊ po kolejny kredyt lub zadowalaÊ siÚ tym, co zostaïo na rynku turystycznym w Ărodku sezonu. x Trzecie — na okazje inwestycyjne. Jak dalej zobaczysz, inwestowanie polega na ciÈgïym szukaniu okazji do zwiÚkszenia zwrotu z inwestycji i zmniejszaniu ryzyka. Bez wolnych Ărodków jest to bardzo trudne. Okazje pojawiajÈ siÚ i znikajÈ, a wykorzystuje je nie ten, kto ma pieniÈdze, ale ten, kto je ma najszybciej. 33 I N W E S TU J WE W’ A S N Y D ’ U G Niektóre banki dajÈ moĝliwoĂÊ, aby staïÈ czÚĂÊ z wpïywajÈcych pieniÚdzy (na przykïad 10 ) od razu kierowaÊ na okreĂlone sub- konto. Jeĝeli od razu bÚdziesz przelewaÊ na konkretne subkonto czÚĂÊ pieniÚdzy, to ograniczysz swoje wydatki, a co najwaĝniej- sze — wyrobisz sobie nawyk comiesiÚcznego inwestowania. Jak juĝ pewnie zauwaĝyïeĂ, powyĝsze trzy subkonta to inwestycje celowe, czyli nastawione na realizacjÚ Twojego konkretnego celu czy marzenia. Nie inwestujesz wiÚc bezcelowo. Jeĝeli odkïadasz pie- niÈdze bez celu, cel znajdzie siÚ sam. Takie pieniÈdze bÚdÈ CiÚ „parzyÊ”, dopóki nie wydasz ich przy pierwszej nadarzajÈcej siÚ okazji. Jak korzystaÊ z otrzymywanych ofert? Z pewnoĂciÈ dostajesz pocztÈ czy w postaci elektronicznej wiele róĝnych ofert instytucji finansowych, banków, poĝyczkodawców. Jak z nich korzystaÊ? Waĝne, ĝebyĂ dziÚki tym ofertom uzyskaï ogólne rozeznanie, co dzieje siÚ na rynku finansowym. Wykorzystaj przychodzÈce oferty do porównania ich z produktami finansowymi, których sam uĝywasz. Na przykïad: porównujesz ofertÚ nowego banku, który daje Ci moĝliwoĂÊ wypïacania pieniÚdzy bezpïatnie ze wszystkich bankomatów w Polsce, z ofertÈ swojego banku, który ma ich jedy- nie kilkaset. Sprawdzasz, co dzieje siÚ z oprocentowaniem lokat. Moĝe inny bank zaproponuje Ci wyĝej oprocentowane lokaty od tych, które obecnie posiadasz? Zapoznajesz siÚ z nowymi pro- duktami inwestycyjnymi w rodzaju lokat strukturyzowanych czy certyfikatów inwestycyjnych. Zbieraj wiÚc informacje na temat tego, co moĝe daÊ Ci w przy- szïoĂci wiÚksze zyski lub wiÚksze oszczÚdnoĂci. Nie zapominaj równieĝ o ofertach mogÈcych obniĝyÊ raty Twoich obecnych kre- 34 „ P L A N J E S T N I C Z Y M , P L A N O W A N I E JE S T W S Z Y S T K I M ” dytów. MogÈ to byÊ oferty kredytów refinansowych lub konsoli- dacyjnych. OczywiĂcie mnóstwo z tych dokumentów to jedynie ïadnie zrobiona reklamówka bez ĝadnej wartoĂci — i te wyrzucaj do kosza. PamiÚtaj, aby danÈ ofertÚ lub dokument braÊ do rÚki tylko raz, po to, aby nie zastanawiaÊ siÚ po raz kolejny, czy bÚdzie Ci ona przydatna. Rób od razu ostatecznÈ selekcjÚ. NastÚpnie spo- rzÈdzaj notatki z tego, co siÚ dzieje na rynku, i wkïadaj do zielonej teczki. PamiÚtaj o dwóch ĝelaznych zasadach: x Nie szukaj na razie ĝadnych nowych kredytów lub poĝyczek, choÊby nie wiadomo jak cudowne one siÚ wydawaïy. x Uwaĝaj na „gwiazdki z nieba”. To te malutkie rzeczy napisane bardzo drobnym drukiem, których nie powinieneĂ zauwaĝyÊ. DziÚki „gwiazdkom z nieba” to, co wydaje siÚ wspaniaïÈ okazjÈ, jest obarczone tyloma dodatkowymi warunkami, ĝe nie jesteĂ w stanie ich speïniÊ. Amerykanie mówiÈ, ĝe jeĝeli jakaĂ oferta wyglÈda na niewiarygodnie dobrÈ, to na pewno taka jest — niewiarygodna. Na szczÚĂcie UrzÈd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od czasu do czasu karci instytucje finansowe za to, ĝe „zapomniaïy” poinformowaÊ klienta o szczegóïach oferty lub gwiazdka byïa tak maïa, ĝe ĝaden klient nie byï w stanie jej zauwaĝyÊ. Programy do zarzÈdzania zadïuĝeniem Jednym z najwaĝniejszych elementów tej ksiÈĝki jest system szyb- kiej spïaty dïugów. Jeĝeli Ăledzisz sytuacjÚ na rynkach finansowych na Ăwiecie, wiesz, jak szybko ta sytuacja siÚ zmienia. WidaÊ to szczególnie na rynku amerykañskim, gdzie caïa heca z obecnym kryzysem siÚ zaczÚïa. Okazaïo siÚ, ĝe Stany Zjednoczone sÈ w rece- sji i to od razu od roku wstecz. Niestety, tak wïaĂnie to dziaïa. 35 I N W E S TU J WE W’ A S N Y D ’ U G Wszystko jest w porzÈdku, dopóki nie okazuje siÚ, ĝe dana gospo- darka jest w gïÚbokiej recesji. Ale do czego zmierzam? Lawinowo wzrasta tam iloĂÊ konsumentów, którzy majÈ powaĝne problemy ze spïatÈ kart kredytowych, kredytów hipotecznych, poĝyczek na samochód, leasingów i wszystkich moĝliwych zadïuĝeñ, które szczodrÈ rÚkÈ „dawaïy” banki. Jak grzyby po deszczu zaczÚïy poja- wiaÊ siÚ wiÚc firmy, które za kwoty rzÚdu kilku tysiÚcy dolarów zaczÚïy sprzedawaÊ programy, pozwalajÈce zadïuĝonym „automa- tycznie” spïaciÊ dïug. Ci natomiast z radoĂci, ĝe im siÚ udaïo, fun- dujÈ sobie kolejny kredyt na kupno samego programu. Nie tÚdy droga. Ty dostajesz system, który dziaïa i który obsïuĝysz samo- dzielnie, bez przekazywania swoich poufnych danych finansowych, na przykïad przez internet. Nie jest to wcale trudne, wymaga tylko systematycznoĂci, zebrania paru dokumentów i zmiany swoich nawyków, tak aby nie powtarzaÊ starych bïÚdów. 36
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inwestuj we własny dług. 7 kroków dzieki którym spłacisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: