Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01486 008770 21732055 na godz. na dobę w sumie
Społecznościowy BOOM. Wykorzystaj potencjał sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiększenia sprzedaży i zdominowania rynku - książka
Społecznościowy BOOM. Wykorzystaj potencjał sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiększenia sprzedaży i zdominowania rynku - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3664-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mistrzowskie wykorzystanie potencjału

W sieci nieskończonych możliwości

Media biznesowo-społecznościowe to najlepszy, najtańszy i najbardziej bezpośredni sposób komunikowania się z klientami, jaki został wynaleziony w ciągu ostatniego stulecia. Jeśli wykorzystasz do maksimum potencjał, jaki kryje się w Facebooku, LinkedIn, Twitterze i YouTube, nie bacząc na zawirowania ekonomii, będziesz w stanie pchnąć swój biznes na wyższy poziom i prześcignąć konkurencję.

Poznaj szczegółowo wszystkie aspekty kreowania i rozbudowy kompleksowej obecności firmy w mediach społecznościowych oraz czynniki, które decydują o atrakcyjności społecznej i biznesowej. Media tego typu pomogą Ci wykreować markę, sprzedawać Twoje produkty i usługi po mistrzowsku, zdominować rynek, wzmocnić reputację, zdobyć zaufanie i lojalność oraz zapełnić konto w banku. Nie zaczynaj od jutra. Zacznij działać już DZIŚ!Jestem istotą społeczną. Biznesowo-społeczną. Wiem, jak przyciągać i zaciekawiać ludzi w sieci i nawiązywać z nimi kontakty. Dzięki tej książce również i Ty zdobędziesz tę umiejętność. Usłyszysz tu mój głos, przeczytasz o moich doświadczeniach. Przekażę Ci moją wiedzę, jak również wiedzę kilku znakomitych autorów, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami, koncepcjami i własnymi dokonaniami w sferze mediów społecznościowych.
Jeffrey Gitomer
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Social BOOM!: How to Master Business Social Media to Brand Yourself, Sell Yourself, Sell Your Product, Dominate Your Industry Tłumaczenie: Sławomir Kupisz Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3664-8 Authorized translation from the English language edition, entitled: Social BOOM!, First Edition, ISBN 0132686058, by Jeffrey Gitomer; published by Pearson Education, Inc, publishing as Financial Times Prentice Hall. Copyright © 2011 by Jeffrey Gitomer. All right reserved © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as FT Press All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by Helion S.A. Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/spboom Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 17 Spis treĂci Media biznesowo-spoïecznoĂciowe i ukryte w nich moĝliwoĂci ............... 7 To nie jest ksiÈĝka ................................................................................... 10 Cóĝ takiego spoïecznego jest w mediach spoïecznoĂciowych? Jak spoïeczny jesteĂ Ty? ......................................................................... 12 BOOM STA’ SI} FAKTEM. SKORZYSTAJ I TY! Boom na media spoïecznoĂciowe staï siÚ faktem, a Ty zostaïeĂ w tyle .... 21 SpoïecznoĂciowa rewolucja i Twoja ewolucja ........................................ 27 Media spoïecznoĂciowe — akwizycja na nowo. PrzyïÈczysz siÚ? .......... 31 Czy jesteĂ juĝ aktywny w Ăwiecie mediów spoïecznoĂciowych? Czy wciÈĝ czekasz i przypatrujesz siÚ z boku? ........................................ 35 Od osobistych do biznesowych zastosowañ mediów spoïecznoĂciowych ... 40 Media spoïecznoĂciowe czy media BIZNESOWO-spoïecznoĂciowe? Ty wybierasz ............................................................................................. 44 9 sposobów na skuszenie zïotej rybki ................................................ 49 Czy media spoïecznoĂciowe sprawdzajÈ siÚ w kaĝdej branĝy? ........... 60 Sekretne drzwi: 8 kroków i jesteĂ W ¥RODKU! ................................... 67 BOOM NA FACEBOOKA Róĝnica pomiÚdzy mediami spoïecznoĂciowymi a mediami biznesowo-spoïecznoĂciowymi na przykïadzie Facebooka ... 80 O nie, tylko nie Facebook! Aaaaaaaaaa!!! ................................................ 83 Co „ÊwierkaÊ”? Co publikowaÊ? Jak szukaÊ kontaktów? ....................... 88 Tworzenie wïasnej strony firmowej na Facebooku .................................. 93 18 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM BOOM NA LINKEDIN Róĝnica pomiÚdzy mediami spoïecznoĂciowymi a mediami biznesowo-spoïecznoĂciowymi na przykïadzie LinkedIn ....... 97 15 zasad, których powinien przestrzegaÊ kaĝdy uĝytkownik LinkedIn ................................................................100 Sprzedawanie jest prospoïeczne — media spoïecznoĂciowe jako narzÚdzie sprzedaĝy ..................................................................108 LinkedIn dla wszystkich i dla kaĝdego ..............................................120 BOOM NA TWITTERA Róĝnica pomiÚdzy mediami spoïecznoĂciowymi a mediami biznesowo-spoïecznoĂciowymi na przykïadzie Twittera .......126 TweetujÚ, wiÚc jestem ............................................................................128 ZrozumieÊ Twittera i potÚgÚ retweetów ..................................................132 Sandy Carter — liderka (spoïecznoĂciowa) z pierwszego rzÚdu ...........137 Witaj na najwiÚkszym cocktail party Ăwiata .....................................142 3 rzeczy na temat Twittera, które kompletnie umykajÈ uwadze biznesmenów .......................................................................149 12 rzeczy, których dowiedziaïem siÚ o Twitterze ..............................157 Tweety Jeffreya Gitomera nawiÈzujÈce do tematyki mediów spoïecznoĂciowych ...................................................................162 BOOM NA YOUTUBE Róĝnica pomiÚdzy mediami spoïecznoĂciowymi a mediami biznesowo-spoïecznoĂciowymi na przykïadzie YouTube ......166 YouTube — jak wspiÈÊ siÚ na szczyt .................................................168 Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 19 KLEJ! BLOG. BLOG. BLOG ...................................................................................176 Proces klejenia .......................................................................................180 Siïa Twojego e-magazynu .......................................................................182 BOOM SPO’ECZNO¥CIOWY WartoĂÊ. Mowa o Tobie? .........................................................................186 Pomocy! ChcÚ pisaÊ, ale nie wiem jak! ..................................................190 4 zasady marketingu szeptanego ......................................................197 Media spoïecznoĂciowe a biznes. Z perspektywy karierowicza .......204 JesteĂ pracownikiem czy czïowiekiem? ................................................212 Twoja (osobista) strategia dziaïania w mediach spoïecznoĂciowych ....214 Ace of Sales — w sïuĝbie mediom spoïecznoĂciowym ..........................217 Przepis na sukces w mediach biznesowo-spoïecznoĂciowych: przyciÈgaj ludzi, zaciekawiaj ich, nawiÈzuj kontakty .............................219 Chcesz wïÈczyÊ siÚ w boom na media spoïecznoĂciowe? PomogÚ Ci w tym osobiĂcie! ...................................................................222 Ta ksiÈĝka nie ma zakoñczenia… .............................................................223 96 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM BOOM NA LINKEDIN Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 97 Róĝnica pomiÚdzy mediami spoïecznoĂciowymi a mediami biznesowo-spoïecznoĂciowymi na przykïadzie LinkedIn Dobre wieĂci! LinkedIn zostaï stworzony z myĂlÈ o biznesie. Zajrzyj na swojÈ stronÚ profilowÈ w LinkedIn i zadaj sobie trzy pytania: 1. Ile osób znajduje siÚ na Twojej liĂcie kontaktów? 2. Ile otrzymaïeĂ rekomendacji? 3. Co napisaïeĂ o sobie w podsumowaniu? Zerknij na mój profil. NaleĝÚ do grupy „+500 kontaktów”. Do dziĂ udaïo mi siÚ zgromadziÊ ich ponad 5000, co plasuje mnie wĂród elitarnych 2 (spoĂród 85 milionów uĝytkowników LinkedIn). PrzyznajÚ, ĝe to duĝo kontaktów, choÊ lepiej byïoby powiedzieÊ: potencjalnych kontaktów. Wspomniane trzy czynniki w duĝym stopniu decydujÈ zarówno o Twojej teraěniejszej reputacji, jak i potencjale na przyszïoĂÊ. TwojÈ reputacjÚ budujÈ ludzie zaglÈdajÈcy na TwojÈ stronÚ. Poten- cjaï to suma Twojej aktualnej kondycji oraz moĝliwoĂci przyszïych osiÈgniÚÊ, szacowanych w oparciu o skalÚ dotychczasowych doko- nañ oraz Twoje szanse na dalszy rozwój. LinkedIn to fundament mediów biznesowo-spoïecznoĂciowych. To serwis, któremu we wczesnej fazie procesu wïÈczania siÚ w boom spoïecznoĂciowy powinieneĂ poĂwiÚciÊ najwiÚcej energii. LinkedIn wymaga, abyĂ swojÈ osobÈ reprezentowaï pewien poziom — osoba wizytujÈca Twój profil powinna mieÊ powody, dla których miaïaby CiÚ dodaÊ do swojej listy kontaktów. 98 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM LinkedIn nie jest jeszcze jednym „luzackim” portalem, w którym kolekcjonujesz kontakty niczym wizytówki. Funkcjonuje na zupeïnie innych zasadach. Ludzie muszÈ mieÊ uzasadniony powód, aby zechcieÊ nawiÈzaÊ z TobÈ kontakt. W przeciwnym razie kliknÈ przycisk Archiwizuj lub Skasuj. ZAUWA¿: LinkedIn to miejsce, w którym swoje atuty moĝesz rekla- mowaÊ równieĝ poprzez doïÈczanie do okreĂlonych grup branĝowych lub poprzez aktualizowanie swojego profilu. PRZYK’AD: NaleĝÚ do grupy dyskusyjnej o nazwie „Sales Gravy”. Od czasu do czasu zdarza mi siÚ skomentowaÊ którÈĂ z zamieszczo- nych tam wypowiedzi. Staram siÚ nie tyle prowokowaÊ, co pobudzaÊ dyskutantów do refleksji, jednak w przypadku tych, którzy mnie dobrze znajÈ, nie zawsze okazuje siÚ to skuteczne. Za kaĝdym razem, gdy publikujÚ komentarz na „Sales Gravy”, kolejne 10 osób chce doïÈczyÊ do grona moich kontaktów. Grupa liczy okoïo 7000 czïon- ków, na mojej liĂcie kontaktów znajduje siÚ ponad 200. Aktywnie poszukujÚ kontaktów. Za kaĝdym razem, gdy kogoĂ spotkam, poznam, otrzymam od kogoĂ wiadomoĂÊ lub zdobÚdÚ nowego klienta, pierwsze, co robiÚ, to poszukujÚ w LinkedIn dodat- kowych informacji o tej osobie i zapraszam jÈ do grona moich ser- wisowych znajomych. Nigdy nie korzystam ze standardowego for- mularza zaproszenia. JeĂli zabiegam o dodanie nowej osoby do mojej listy kontaktów, staram siÚ, aby moja wiadomoĂÊ miaïa spersona- lizowany charakter. Zajrzyj raz jeszcze na mój profil w LinkedIn i przeczytaj kilka reko- mendacji, które otrzymaïem od uĝytkowników serwisu. Pozytywne wypowiedzi pod moim adresem bazujÈ na zdarzeniach, które miaïy miejsce poza LinkedIn i poza sferÈ mediów spoïecznoĂciowych. Czy to, co robisz poza sferÈ mediów spoïecznoĂciowych, jest w stanie przyciÈ- gnÈÊ do Ciebie ludzi wewnÈtrz niej? Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 99 Media spoïecznoĂciowe sÈ JEDNk z cegieï w fundamencie sukcesu, jednak z pewnoĂciÈ nie jedynÈ. Pozostaïe to moje ksiÈĝki, cotygodniowy e-magazyn, moje przemówienia i obecnoĂÊ na forum publicznym. Im wiÚcej cegieï bÚdzie siÚ skïadaÊ na Twój fundament, tym wiÚkszy odniesiesz sukces, zarówno w LinkedIn, jak i pozostaïych mediach spoïecznoĂciowych. JEFFREY GITOMER 100 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM 15 zasad, których powinien przestrzegaÊ kaĝdy uĝytkownik LinkedIn Joe Soto Zaïóĝmy, ĝe caïkiem niedawno dowiedziaïeĂ siÚ o moĝliwoĂci doïÈ- czenia do najwiÚkszej na Ăwiecie spoïecznoĂci sieciowej. Przyjmijmy równieĝ, ĝe wiesz, iĝ wĂród jej czïonków znajdÈ siÚ Twoi potencjalni i obecni klienci, z którymi bÚdziesz mógï porozmawiaÊ, wymieniÊ pomysïy, nawiÈzaÊ wspóïpracÚ przy realizacji okreĂlonych projektów i którym bÚdziesz mógï dostarczaÊ istotne treĂci. DoïÈczysz do tego grona? Jak czÚsto odwiedzaïbyĂ tÚ spoïecznoĂÊ, wiedzÈc, ĝe jej czïon- kowie gromadzÈ siÚ nieustannie, a Ty jesteĂ tam mile widziany? OPDOWIED½: Tak czÚsto, jak to tylko moĝliwe! JeĂli nie uwzglÚdniïeĂ jeszcze LinkedIn w swojej kompozycji marketingo- wej, byÊ moĝe przemówiÈ do Ciebie najnowsze statystyki dotyczÈce serwisu: x LinkedIn liczy ponad 85 milionów uĝytkowników. x Co sekundÚ spoïecznoĂÊ skupiona w serwisie LinkedIn powiÚksza siÚ o jednego czïonka. x Uĝytkownikami LinkedIn sÈ przedstawiciele najwyĝszej kadry kierowniczej firm z rankingu Fortune 500. RadzÚ Ci, abyĂ pojawiï siÚ w LinkedIn, zanim zrobi to Twoja konku- rencja. Boisz siÚ, ĝe nie sprostasz temu zadaniu? A moĝe mylisz LinkedIn z czymĂ, czym on nie jest? Wydaje siÚ, ĝe przez wiÚkszoĂÊ ludzi serwis ten jest postrzegany jako portal spoïecznoĂciowy przezna- czony do zamieszczania w nim wïasnego ĝyciorysu. Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 101 Siïa i zasiÚg LinkedIn sprawiajÈ, ĝe jest to coĂ znacznie wiÚcej niĝ tylko baza CV i sposób na znalezienie nowej pracy. LinkedIn to znakomity sposób, aby: x WyróĝniÊ siÚ i daÊ siÚ odnaleěÊ w morzu konkurentów. x GenerowaÊ nieskoñczonÈ liczbÚ leadów sprzedaĝowych dla Ciebie i Twojej firmy. x BudowaÊ swojÈ reputacjÚ w sieci i podkreĂlaÊ wïasne atuty. x WspóïpracowaÊ przy projektach, wspóïdzieliÊ interesujÈce treĂci i pomysïy z osobami z listy kontaktów. x TworzyÊ sieÊ z profesjonalistami o podobnych zapatrywaniach i zyskiwaÊ partnerów, do których w przyszïoĂci bÚdziesz mógï siÚ zwracaÊ po referencje. x NawiÈzywaÊ waĝne kontakty, które pomogÈ Ci poprawiÊ sprzedaĝ. x PublikowaÊ i rozsyïaÊ oferty pracy, jak teĝ poszukiwaÊ najwiÚkszych talentów, które byÊ moĝe zasilÈ TwojÈ firmÚ. Aby czerpaÊ korzyĂci zwiÈzane z obecnoĂciÈ w serwisie LinkedIn, systematycznie, kaĝdego tygodnia, musisz wykonaÊ pewne czynnoĂci. Na LinkedIn nie ma opcji automatycznego pilota. Nie da siÚ po prostu wprowadziÊ odpowiednich ustawieñ i zapomnieÊ o spra- wie. LinkedIn nie wykona zadania za Ciebie. Oto 15 zasad, których przestrzeganie w serwisie LinkedIn zmieni sposób, w jaki funkcjonujesz na internetowym rynku i kontaktujesz siÚ online z innymi: 1. Uzupeïnij swój profil. Poruszanie siÚ w serwisie LinkedIn nie na- strÚcza wiÚkszych trudnoĂci. Nie ma wymówki dla tych, którzy nie wypeïnili w caïoĂci formularza profilowego. 102 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM 2. Aktualizuj swój profil i utrzymuj regularny kontakt z osobami ze swojej listy znajomych. Nie oczekuj, ĝe ludzie bÚdÈ traktowaÊ CiÚ powaĝnie, jeĂli nie masz nic do zaoferowania, nie komentujesz wypowiedzi innych ani w jakikolwiek inny sposób nie bierzesz udziaïu w ĝyciu spoïecznoĂci. Musisz traktowaÊ serwis jako narzÚdzie interakcji i uczestniczyÊ w majÈcych w nim miejsce dyskusjach. 3. Rekomenduj. Nie ograniczaj siÚ do próĂb o rekomendacjÚ. Od cza- su do czasu zrób komuĂ niespodziankÚ i zarekomenduj go sam. Pozwoli to wzmocniÊ wasze relacje, a Twoje nazwisko znajdzie siÚ w kolejnym profilu. Niewykluczone, ĝe zarekomendowana osoba odwdziÚczy Ci siÚ w podobny sposób. 4. Pomagaj innym rozwiÈzywaÊ ich problemy. OmijajÈc dziaï Ans- wers („odpowiedzi”), tracisz wybornÈ okazjÚ zademonstrowania swojej wiedzy i fachowoĂci. LinkedIn Answers to ogólnodostÚpne forum, na którym kaĝdy moĝe zadaÊ pytanie na interesujÈcy go temat bÈdě — w miarÚ posiadanej wiedzy — rozwiaÊ wÈtpliwoĂci innych uĝytkowników serwisu. 5. DoïÈczaj do grup i udzielaj siÚ w nich. Angaĝuj siÚ w dyskusje, które w LinkedIn toczÈ siÚ kaĝdego dnia, i zapisuj siÚ do grup zwiÈzanych z interesujÈcÈ CiÚ tematykÈ bÈdě z branĝÈ, w której dziaïasz. Udzielaj siÚ wszÚdzie tam, gdzie jesteĂ w stanie konstruk- tywnie wïÈczyÊ siÚ do rozmowy. JeĂli Twoje opinie i komentarze przypadnÈ ludziom do gustu, byÊ moĝe zechcÈ CiÚ oni zaprosiÊ do grona swoich znajomych, a niewykluczone, ĝe w póěniejszym czasie skorzystajÈ z Twoich usïug bÈdě siÚgnÈ po Twój produkt. 6. Zaïóĝ wïasnÈ grupÚ. Nie poprzestawaj na doïÈczaniu do innych grup. Zaïóĝ wïasnÈ, w której dyskutowaÊ bÚdziecie na tematy zgod- ne z Twoimi zainteresowaniami bÈdě wiedzÈ lub na tematy inte- resujÈce z punktu widzenia ludzi, z którymi chciaïbyĂ nawiÈzaÊ kontakt. Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 103 7. Poszukaj perspektywicznych firm i generuj leady. Stwórz listÚ 50 firm, z którymi chciaïbyĂ nawiÈzaÊ kontakt, a nastÚpnie poszukaj kaĝdej z nich za pomocÈ wyszukiwarki. JeĂli klikniesz nazwÚ firmy, wyĂwietli siÚ lista wszystkich jej pracowników (w tym osób z naj- ĂciĂlejszego kierownictwa) posiadajÈcych profil w serwisie. Twoje leady sÈ wïaĂnie tu, w LinkedIn, wystarczy ich poszukaÊ. 8. Odpowiadaj kaĝdemu, z kim utrzymujesz kontakt. ZnajomoĂci, które inicjujesz i rozwijasz w serwisie LinkedIn, mogÈ z czasem przerodziÊ siÚ w relacje o charakterze biznesowym. Nie powinie- neĂ jednak zwlekaÊ z odpowiadaniem na wiadomoĂci. 9. Skorzystaj z aplikacji SlideShare i podnieĂ wartoĂÊ swoich treĂci. Uatrakcyjnij nieco wizualnie wïasny profil. Na czym polega Twoja oferta wartoĂci? Przedstaw jÈ w postaci prezentacji w formacie PowerPoint, umieĂÊ jÈ w serwisie SlideShare (bezpïatnie), a link za- mieĂÊ w swoim profilu w LinkedIn. 10. Regularnie zmieniaj swój status. Zdziwisz siÚ, jak wiele osób za- reaguje na zmianÚ Twojego statusu. Zupeïnie jak na Facebooku. 11. DoïÈcz do swojego profilu film wideo. DziÚki aplikacji Google Presentation zamieszczenie wideo we wïasnym profilu w LinkedIn nie powinno sprawiÊ wiÚkszych trudnoĂci. Film wideo jest najlep- szym sposobem na wyróĝnienie siÚ spoĂród innych. 12. Reklamuj swój blog. JeĂli prowadzisz blog (a powinieneĂ), w swoim profilu w LinkedIn moĝesz umieĂciÊ kanaï blogowy, dziÚki któremu odbiorcy bÚdÈ mogli na bieĝÈco ĂledziÊ aktualizacje Twojego bloga. To jeszcze jeden sposób, w jaki za pomocÈ narzÚdzia w postaci LinkedIn moĝesz zaoferowaÊ innym dodatkowÈ wartoĂÊ. 13. Dodaj swoje portfolio. DziÚki serwisowi Behance.com moĝesz zaprezentowaÊ klientom próbkÚ swojego dotychczasowego dorob- ku, uzupeïnionÈ równieĝ o filmy wideo. Usïuga jest bezpïatna, ïatwa 104 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM w uĝyciu i pozwala na dodawanie treĂci multimedialnych dowol- nego rodzaju. 14. Zintegruj LinkedIn z Twitterem. Chcesz zwiÚkszyÊ liczbÚ osób ob- serwujÈcych CiÚ na Twitterze? Dodaj aplikacjÚ Tweets do swojego profilu w LinkedIn, dziÚki czemu osoby z Twojej listy kontaktów bÚdÈ mogïy konwersowaÊ z TobÈ równieĝ za pomocÈ tweetów. 15. Wykorzystaj moc wyszukiwarki LinkedIn i pozwól siÚ odnaleěÊ. LinkedIn funkcjonuje równieĝ jako wyszukiwarka i jako taki jest szczególnie ceniony przez Google. JeĂli masz wïasny profil w LinkedIn i wpiszesz swoje nazwisko w wy- szukiwarce Google, pojawi siÚ ono najprawdopodobniej na pierw- szej stronie wyników wyszukiwania. To pokazuje, jak wysokÈ po- zycjÚ w rankingu Google zajmuje serwis LinkedIn. Wyszukiwarka na stronie internetowej serwisu LinkedIn to miejsce, gdzie równieĝ nie powinno CiÚ zabraknÈÊ. Pozwalaj siÚ odnajdy- waÊ nie tylko wedïug kryterium nazwiska, ale takĝe sïów kluczo- wych, za pomocÈ których inni poszukujÈ ludzi takich jak Ty. WpisujÈc do wyszukiwarki frazÚ „planowanie finansowe”, otrzyma- my listÚ uĝytkowników, w których profilach znalazïy siÚ te sïowa. Najprawdopodobniej bÚdzie to wiele stron i tysiÈce profili. JeĂli zarzÈdzaniem finansami zajmujesz siÚ profesjonalnie, chciaïbyĂ zapewne, aby Twoje nazwisko pojawiïo siÚ w wynikach wyszuki- wania jak najwyĝej. Byïoby idealnie znaleěÊ siÚ na jednej z pierw- szych stron. Oto prosty przepis, który znacznie zwiÚkszy TwojÈ szansÚ znalezienia siÚ na pierwszej stronie wyników wyszukiwania wedïug nazwiska w serwi- sie LinkedIn (nie moĝemy zagwarantowaÊ, ĝe bÚdzie skuteczny za kaĝ- dym razem, jednak — o ile bÚdziesz postÚpowaÊ zgodnie z zaleceniami — sprawdza siÚ w wiÚkszoĂci przypadków): Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 105 1. Wykorzystaj do maksimum moc, jaka drzemie w nagïówku. To od nagïówka Twojego profilu zaleĝy, jakie zrobisz pierwsze wraĝenie. Jest on tym, co jest widoczne w wynikach wyszukiwania, i czÚsto to wïaĂnie od niego rozpoczynajÈ lekturÚ osoby wizytujÈce Twój profil. Wiedz, ĝe to od nagïówków poszczególnych uĝytkowników wyszukiwarka LinkedIn rozpoczyna poszukiwania pod kÈtem ĝÈdanej frazy. Masz do dyspozycji 120 znaków, wykorzystaj je wiÚc w optymalny sposób. 2. Wzbogacaj opis swojej kariery zawodowej o sïowa kluczowe. Nie wszyscy majÈ ochotÚ przedzieraÊ siÚ przez caïoĂÊ streszczenia Twojej dotychczasowej kariery zawodowej, jednak z pewnoĂciÈ zrobi to wyszukiwarka, poszukujÈca zadanych jej przez uĝytkowników sïów kluczowych. Postaraj siÚ, aby w opisie przebiegu Twojej kariery znalazïy siÚ waĝne z Twojego punktu widzenia kluczowe sïowa i frazy, i w miarÚ moĝliwoĂci unikaj niepotrzebnych ozdobników. OpisujÈc przebieg swojej dotychczasowej kariery zawodowej, masz do wykorzystania 1000 znaków. Postaraj siÚ wykorzystaÊ je jak najlepiej, wplatajÈc w treĂÊ waĝne sïowa kluczowe. 3. Wykorzystaj jak najlepiej dziaï Summary (podsumowanie). Podsumowanie jest najbardziej zaniedbywanym elementem profilu uĝytkownika w LinkedIn, co moĝe dziwiÊ tym bardziej, ĝe jest to wprost wymarzone miejsce do zamieszczenia treĂci bogatych w lubiane przez wyszukiwarki sïowa kluczowe. Masz do wykorzystania 2000 znaków — postaraj siÚ, aby zamieszczone przez Ciebie podsumowanie wïasnej osoby zawieraïo jak najwiÚcej kluczowych sïów i fraz, a jednoczeĂnie wszechstronnie uwypuklaïo Twoje atuty. 106 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM 4. Nie zapominaj o dziale Specialties (specjalnoĂci). Dziaï Specialties, w którym — jak sugeruje sama nazwa — wyliczasz dziedziny, w których siÚ specjalizujesz, to kolejne miejsce, gdzie powinno siÚ znaleěÊ jak najwiÚcej sïów kluczowych. Masz do dyspozycji 500 znaków. Dla przykïadu: jeĂli jesteĂ planistÈ finansowym, na liĂcie specjalnoĂci moĝesz umieĂciÊ tak „chwytliwe” dla wyszukiwarek hasïa, jak planowanie finansowe, zarzÈdzanie finansami, zarzÈdzanie aktywami, planowanie emerytalne itd. 5. Wzbogacaj odnoĂniki do stron WWW o sïowa kluczowe. W dziale edycji stron WWW zamiast predefiniowanego My Blog (mój blog) czy My Website (moja strona internetowa) wybierz Edit (edytuj), a nastÚpnie wskaĝ opcjÚ Other (inne). DziÚki temu zyskasz moĝliwoĂÊ dodania sïowa kluczowego lub frazy, które wskaĝÈ uĝytkownikom sposób, w jaki mogÈ znaleěÊ TwojÈ firmÚ. JeĂli jesteĂ wspomnianym juĝ planistÈ finansowym, zamiast „Moja strona internetowa” wpisz frazÚ „Planowanie finansowe”, a nastÚpnie poïÈcz jÈ hiperïÈczem ze swojÈ stronÈ internetowÈ. JeĂli prowadzisz blog, dobrym pomysïem bÚdzie fraza „Blog o planowaniu finansowym”. JeĂli jesteĂ profesjonalistÈ, nie moĝesz pozwoliÊ sobie na nieobec- noĂÊ w LinkedIn. PiÚtnaĂcie zaprezentowanych powyĝej zasad po- zwoli Ci wytyczyÊ Twój wïasny szlak w tej najpopularniejszej wĂród specjalistów i biznesmenów sieci spoïecznoĂciowej. ZAPAMI}TAJ: LinkedIn to doskonaïe narzÚdzie, pod warunkiem ĝe w korzystanie z niego zainwestujesz nieco wysiïku. Zacznij wykorzy- stywaÊ przewagÚ, jakÈ daje przynaleĝnoĂÊ do grona uĝytkowników serwisu, zanim na podobny pomysï wpadnie Twoja konkurencja. Joe Soto jest jednym z czoïowych ekspertów w dziedzinie marketingu w mediach spoïecznoĂciowych, z ponaddziesiÚcioletnim wszechstronnym do- Ăwiadczeniem w wielu dziedzinach sprzedaĝy, marketingu, generowaniu leadów sprzedaĝowych online i marketingu internetowym. Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 107 Joe jest zaïoĝycielem i dyrektorem ds. strategii spoïecznoĂciowych w One Social Media LLC (www.onesocialmedia.com), uznanej na rynku amerykañskim agencji specjalizujÈcej siÚ w marketingu w mediach spoïecz- noĂciowych. Jego firma odegraïa kluczowÈ rolÚ w rozwoju i wdraĝaniu kampanii spoïecznoĂciowych wielu firm, dziaïajÈcych zarówno na rynku lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym, reprezentujÈcych wiele róĝnorodnych branĝ. Skontaktuj siÚ z Joem za poĂrednictwem LinkedIn: www.linkedin.com/ in/josephsoto. 108 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM Sprzedawanie jest prospoïeczne — media spoïecznoĂciowe jako narzÚdzie sprzedaĝy Noah Rickun Z punktu widzenia sprzedawcy, LinkedIn to zdecydowanie naj- bardziej wartoĂciowe spoĂród mediów spoïecznoĂciowych. W od- róĝnieniu od Facebooka, Twittera i YouTube, LinkedIn to serwis z zaïoĝenia dedykowany biznesowi. Tymczasem, co zastanawiajÈ- ce, wiÚkszoĂÊ sprzedawców, z którymi mam do czynienia, ograni- cza swojÈ aktywnoĂÊ w LinkedIn do procesu rejestracji i dodania kilku szczegóïów na temat swojej dotychczasowej kariery zawo- dowej. Zïy ruch. DziÚki LinkedIn z powodzeniem wyszukujÚ nowych klientów, na- wiÈzujÚ z nimi kontakt, umawiam siÚ z nimi na spotkania, odkry- wam ich potrzeby, znajdujÚ z nimi wspólny jÚzyk, angaĝujÚ ich, przyciÈgam, przygotowujÚ grunt pod transakcjÚ, domykam sprzedaĝ i pozostajÚ z nimi w kontakcie. Aktualnie moja lista kontaktów liczy okoïo 2500 osób. Owe 2500 „zaufanych przyjacióï i znajomych” (jak definiuje to LinkedIn) ïÈczy mnie z 689 700 ich przyjacióïmi i zna- jomymi, ci zaĂ stanowiÈ pomost do 13 milionów innych uĝytkow- ników serwisu, oddalonych ode mnie o trzy stopnie separacji. Moim celem jest dostarczyÊ Ci wartoĂciowe, waĝne i interesujÈce treĂci, którymi Twoi znajomi podzielÈ siÚ ze swoimi znajomymi. W swojej ksiÈĝce Little Black Book of Connections Jeffrey napisaï: „Rzecz nie w tym, kogo znasz, ale w tym, kto zna Ciebie”. Podobnie w LinkedIn: chodzi o to, kto zna CIEBIE i KOGO oprócz Ciebie! Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 109 IstniejÈ dwa sposoby zaistnienia na LinkedIn: Answers (odpowiedzi)1 i Groups (grupy)2. ZachÚcam CiÚ, abyĂ poĂwiÚciï trochÚ czasu na za- poznanie siÚ z obiema funkcjonalnoĂciami i zaangaĝowaï siÚ w inte- rakcjÚ z innymi uĝytkownikami serwisu, bÈdě to udzielajÈc odpo- wiedzi na pytania z dziedzin, w których siÚ specjalizujesz i posiadasz fachowÈ wiedzÚ, bÈdě poprzez doïÈczanie do grup, do których naleĝÈ Twoi klienci — obecni i potencjalni. Jak siÚ dowiedzieÊ, do których grup naleĝÈ osoby bÚdÈce w centrum Twojego zainteresowania? To proste. WizytujÈc profil, przewiñ ekran do samego doïu, gdzie znajdziesz listÚ grup, do których za- pisaïa siÚ dana osoba! Moĝesz zapisaÊ siÚ maksymalnie do 50 grup — radzÚ Ci, abyĂ zrobiï to tak szybko, jak to moĝliwe. Gdy juĝ doïÈczysz do grupy, wystarczÈ dwa klikniÚcia myszÈ, aby wysïaÊ zaproszenie do pozo- staïych czïonków tej grupy. To najprostsza, a zarazem najczÚĂciej ignorowana metoda nawiÈzywania kontaktów w serwisie LinkedIn. JeĂli chodzi o ĂcisïoĂÊ, zachÚcam CiÚ do zapisania siÚ do 49 grup oraz stworzenia 1 wïasnej. Zastanów siÚ, jaki temat szczególnie CiÚ interesuje (nie musisz byÊ w nim ekspertem, powinieneĂ jednak byÊ zdecydowany poĂwiÚciÊ znacznÈ iloĂÊ czasu na jego zgïÚbia- nie, dzielenie siÚ zdobytymi informacjami i dyskusjÚ). Pozostaje Ci jeszcze przeszukaÊ zasoby serwisu i sprawdziÊ, czy ktoĂ nie zaïoĝyï wczeĂniej identycznej grupy. JeĂli nie — do dzieïa! A oto dlaczego powinieneĂ stworzyÊ wïasnÈ grupÚ dyskusyjnÈ i jak powi- nieneĂ to zrobiÊ… 1 http://learn.linkedin.com/answers/ 2 http://learn.linkedin.com/groups/ 110 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM Powody, dla których powinieneĂ stworzyÊ wïasnÈ grupÚ w LinkedIn: 1. Zaczynasz byÊ postrzegany jako osoba wartoĂciowa. Nawet jeĂli ograniczysz siÚ do zaïoĝenia grupy oraz okazjonalnego publikowania linków do ciekawych artykuïów i zadawania nieszablonowych pytañ, juĝ zawsze bÚdziesz postrzegany przez pryzmat jej zaïoĝyciela. 2. Pozostali uĝytkownicy bÚdÈ chcieli nawiÈzaÊ kontakt z TobÈ jako zaïoĝycielem grupy. Codziennie otrzymujÚ nowe zaproszenia od czïonków mojej grupy, których zainteresowaïy toczÈce siÚ w jej ïonie dyskusje. To prosty sposób powiÚkszenia sieci znajomych. 3. Kontrolujesz przebieg dyskusji. Jej tok zaleĝy wyïÈcznie od Ciebie — to Ty decydujesz, czy rozmowa podÈĝy w kierunku interesujÈcym dla Ciebie i dla Twoich potencjalnych klientów. 4. Kierujesz na siebie uwagÚ. Kaĝdy e-mail wysyïany przez czïonka grupy zawiera nazwisko jej zaïoĝyciela — odbiorcy bÚdÈ klikaÊ na Twój profil. 5. Jako Zaïoĝyciel grupy masz moĝliwoĂÊ bïyskawicznego skontaktowania siÚ ze wszystkimi jej czïonkami. JeĂli chcesz wysïaÊ wiadomoĂÊ do wszystkich subskrybentów swojej grupy, wystarczy jedno klikniÚcie myszÈ. To jedyna dopuszczalna w LinkedIn moĝliwoĂÊ masowej (ponad 50 jednoczeĂnie) wysyïki e-maili. 6. Twoi potencjalni klienci sami siÚ bÚdÈ z TobÈ kontaktowaÊ, jeĂli Twoja grupa odpowiada na zapotrzebowanie odbiorców, a Ty prowadzisz dyskusje na wïaĂciwe tematy i umiejÚtnie kreujesz swój wizerunek ěródïa wartoĂciowych treĂci. Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 111 Jak utworzyÊ, promowaÊ, moderowaÊ i wykorzystywaÊ wïasnÈ grupÚ dyskusyjnÈ w LinkedIn: 1. Na dowolnej stronie serwisu wybierz zakïadkÚ Groups (grupy) z paska w górnej czÚĂci ekranu (zob. rys. 1). Rysunek 1 2. Wybierz opcjÚ Create a Group (utwórz grupÚ; zob. rys. 2). Rysunek 2 3. Uzupeïnij pola na nastÚpnej stronie (zob. rys. 3). Dopilnuj, aby Twój opis i podsumowanie byïy kompletne i atrakcyjne. Od sposobu, w jaki je sformuïujesz, zaleĝy ïatwoĂÊ odnalezienia Twojej grupy przez serwisowÈ wyszukiwarkÚ. WiÚkszoĂÊ dodawanych tu informacji moĝesz dostosowywaÊ i modyfikowaÊ w póěniejszym czasie. 112 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM Nie obawiaj siÚ eksperymentów — przekonaj siÚ, jakiego typu treĂci przynoszÈ najlepsze rezultaty. Rysunek 3 Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 113 IstniejÈ dwie waĝne kwestie, które powinieneĂ przemyĂleÊ juĝ teraz: A. DostÚp. Czy chciaïbyĂ mieÊ kontrolÚ nad tym, kto doïÈcza do Twojej grupy, czy teĝ nie masz nic przeciwko temu, aby jej czïonkiem mógï staÊ siÚ kaĝdy spoĂród uĝytkowników LinkedIn? OsobiĂcie preferujÚ opcjÚ Request to Join (wyĂlij proĂbÚ o doïÈczenie do grupy), dziÚki czemu mogÚ siÚ przyjrzeÊ profilowi kaĝdej osoby pragnÈcej zasiliÊ mojÈ grupÚ, wysïaÊ tej osobie spersonalizowanÈ wiadomoĂÊ powitalnÈ i upewniÊ siÚ, ĝe nie jest spamerem. To waĝna decyzja, na szczÚĂcie istnieje moĝliwoĂÊ zmiany wprowadzonych ustawieñ w póěniejszym czasie. Wypróbuj obie opcje i przekonaj siÚ, która z nich sprawdza siÚ lepiej w Twoim przypadku. B. Grupa otwarta a grupa tylko dla czïonków. MoĝliwoĂÊ wyboru typu grupy to wprowadzona stosunkowo niedawno w LinkedIn funkcjonalnoĂÊ, a jednoczeĂnie najwiÚksze wyzwanie stojÈce przed TobÈ. W zamieszczonej poniĝej tabeli przedstawiïem róĝnice pomiÚdzy oboma typami grup (zob. rys. 4). Rysunek 4 W zaleĝnoĂci od charakteru dyskusji w Twojej grupie oraz nastawienia i opinii jej czïonków moĝesz odsïoniÊ siÚ przed caïym Ăwiatem bÈdě ograniczyÊ liczbÚ osób uprawnionych do dostÚpu do grupy jedynie do tych uĝytkowników, których wczeĂniej zaakceptowaïeĂ. Krótko po udostÚpnieniu 114 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM przez LinkedIn tej funkcjonalnoĂci zdecydowaïem siÚ nadaÊ mojej grupie „Sprzedawanie jest prospoïeczne — media spoïecznoĂciowe jako narzÚdzie sprzedaĝy” status grupy otwartej. Z uwagi na to, ĝe tematyka dyskusji w mojej grupie koncentruje siÚ wokóï mediów spoïecznoĂciowych, uznaïem, ĝe grupa powinna byÊ tak prospoïeczna, jak to tylko moĝliwe, co przeïoĝyïo siÚ na otwarcie jej na Facebooka, Google i resztÚ internetu. Rysunek nr 5 przedstawia e-mail, który rozesïaïem do czïonków mojej grupy, uzasadniajÈc wprowadzonÈ zmianÚ. Rysunek 5 4. Do swojej sieci w LinkedIn wciÈgaj wszystkich (lub tych, którzy Twoim zdaniem mogÈ byÊ zainteresowani publikowanymi przez Ciebie treĂciami). To proste: kliknij Manage (zarzÈdzaj), a nastÚpnie Send Invitations (wyĂlij zaproszenia, zob. rysunek 6). Adresata moĝesz wpisaÊ w polu Connections (kontakty) — wystarczy, ĝe zaczniesz wpisywaÊ Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 115 jego nazwisko, a funkcja autouzupeïniania podpowie Ci , brakujÈcÈ czÚĂÊ. Moĝesz równieĝ kliknÈÊ przycisk za pomocÈ którego wyĂwietlisz caïÈ listÚ kontaktów. PamiÚtaj, ĝe jednorazowo moĝesz wysïaÊ tylko do 50 zaproszeñ. JeĂli Twoja lista kontaktów w LinkedIn zawiera tysiÈce nazwisk, czeka CiÚ sporo pracy. Rysunek 6 5. Zapraszaj osoby z Twojej listy adresów e-mail. Zaïóĝmy, ĝe Twoja ksiÈĝka adresowa w Outlooku zawiera setki kontaktów. Nie jesteĂ z nimi poïÈczony w LinkedIn, jednak z jakichĂ wzglÚdów chciaïbyĂ ich zaprosiÊ do udziaïu w dyskusjach swojej grupy. ¿aden problem! Wyeksportuj ksiÈĝkÚ adresowÈ Outlooka do pliku .csv, a nastÚpnie kliknij Upload a File (zaïaduj plik) poniĝej pola Connections w zakïadce Send Invitations (krok 4.). 116 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM 6. Personalizuj. ZarzÈdzanie grupÈ dyskusyjnÈ pozwala Ci zademonstrowaÊ swojÈ kreatywnoĂÊ i wprowadziÊ wïasnÈ jakoĂÊ. Jednym z najlepszych sposobów na to jest modyfikacja udostÚpnianych przez LinkedIn szablonów, za pomocÈ których odbywa siÚ komunikacja w grupach. Kliknij przycisk Templates (szablony) w zakïadce Manage Group (zarzÈdzaj grupÈ) i… do dzieïa (zob. rysunek 7)! Najwaĝniejszym szablonem jest Welcome Message (wiadomoĂÊ powitalna). To za jej pomocÈ nakreĂlasz swoje oczekiwania i nastawiasz siÚ na sukces. DoïÈcz do wiadomoĂci informacje dla tych, którzy chcieliby siÚ z TobÈ skontaktowaÊ, i wyjaĂnij przyszïym czïonkom grupy, w jaki sposób mogÈ dodaÊ CiÚ do swojej listy kontaktów. Rysunek 7 7. Dyskutuj! Jako zaïoĝyciel i administrator grupy powinieneĂ rozumieÊ to dwojako. Po pierwsze: zakïadaj nowe wÈtki, aby inicjowaÊ i podtrzymywaÊ konwersacjÚ. Po drugie: bÈdě aktywny i udzielaj siÚ zarówno w toczÈcych siÚ juĝ dyskusjach, jak i w komentarzach. Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 117 Oto kilka wskazówek: A. Nowa dyskusja. Rozpocznij od wiadomoĂci powitalnej i ciekawego pytania, które zachÚci innych do wypowiedzenia siÚ. Oto prosty przykïad: „Witaj w grupie poĂwiÚconej XYZ. Przedstaw siÚ nam i opowiedz o swoich dotychczasowych doĂwiadczeniach z XYZ”. Im bardziej uda Ci siÚ zaangaĝowaÊ czïonków grupy juĝ na wstÚpie, tym aktywniejsi bÚdÈ oni w przyszïoĂci. B. Twoje odpowiedzi. Prowadzenie grupy dyskusyjnej to niekiedy samotna przygoda, gdy wiÚc pojawi siÚ komentarz lub gdy dyskusja pomiÚdzy czïonkami rozgorzeje na dobre, nie zwlekaj z odpowiedziÈ! Wyraě swojÈ wdziÚcznoĂÊ za zabranie gïosu, a nastÚpnie pomóĝ kontynuowaÊ dyskusjÚ. Czasem przyjdzie Ci odpowiedzieÊ na pytanie, czasem odeĂlesz któregoĂ z uĝytkowników do forum „Pomoc”, czasem wystarczy zwykïe „Racja!”. Niezaleĝnie od tego, co robisz, powinieneĂ stale zaznaczaÊ swojÈ obecnoĂÊ. UtworzyïeĂ grupÚ, zaprosiïeĂ ludzi, by do niej doïÈczyli i by angaĝowali siÚ w jej ĝycie. NagrodÈ za ich aktywne uczestnictwo bÚdzie poĂwiÚcony im czas i Twoje odpowiedzi. Zdziwisz siÚ, w jakim stopniu moĝe siÚ to przyczyniÊ do sukcesu grupy. 8. Moderuj. Tak, nie da siÚ wykluczyÊ, ĝe któryĂ z czïonków Twojej grupy napisze coĂ niezwiÈzanego z tematem dyskusji bÈdě obraěliwego. Nie da siÚ wykluczyÊ, ĝe znajdzie siÚ ktoĂ, kto bÚdzie zainteresowany wyïÈcznie nachalnÈ autopromocjÈ. Nie da siÚ równieĝ wykluczyÊ, ĝe któryĂ z czïonków grupy naruszy ustanowione przez Ciebie reguïy obowiÈzujÈce w grupie. Czy jest wiÚc moĝliwe usuniÚcie ïamiÈcego zasady komentarza bÈdě — w skrajnych przypadkach — wykluczenie „winowajcy” z grona czïonków grupy dyskusyjnej? Tak, to jest moĝliwe! Moĝesz skasowaÊ 118 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM dowolny komentarz bÈdě oznaczyÊ go jako „niewïaĂciwy”, moĝesz teĝ zablokowaÊ okreĂlonych uĝytkowników lub nawet usunÈÊ ich z listy czïonków grupy. Od chwili zaïoĝenia mojej wïasnej grupy dyskusyjnej zmuszony byïem siÚgaÊ po kaĝde z tych narzÚdzi. LinkedIn to niezwykle profesjonalne forum i w moim odczuciu poczynaniom wiÚkszoĂci uĝytkowników nie sposób niczego zarzuciÊ, dobrze jest jednak mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe twórcy serwisu dajÈ opiekunom poszczególnych grup moĝliwoĂci, z których ci mogÈ w razie potrzeby skorzystaÊ. PamiÚtaj, aby nie naduĝywaÊ swojej wïadzy. Kasowanie opinii sprzecznych z Twoim punktem widzenia zamiast merytorycznej dyskusji z ich autorami z pewnoĂciÈ zniechÚci uĝytkowników grupy do aktywnoĂci. 9. Korzystaj. Ejĝe, jesteĂ zaïoĝycielem grupy! UmieĂÊ jej nazwÚ na swojej wizytówce, w sygnaturce wysyïanych przez Ciebie wiadomoĂci e-mail i na swojej stronie internetowej. JeĂli Twoja grupa zaistniaïa juĝ w szerszej ĂwiadomoĂci, moĝesz zwróciÊ siÚ do któregoĂ z autorytetów w branĝy z propozycjÈ wziÚcia udziaïu w dyskusji. Akwizycja przez telefon moĝe siÚ schowaÊ! JeĂli weěmiesz sobie do serca zaprezentowane wskazówki, utwo- rzenie wïasnej grupy dyskusyjnej, a nastÚpnie administrowanie niÈ przyjdzie Ci bez wiÚkszych trudnoĂci. Nie obawiaj siÚ i doïÈcz do mojej grupy „Sprzedawanie jest prospoïeczne — media spoïecz- noĂciowe jako narzÚdzie sprzedaĝy”, a z pewnoĂciÈ dowiesz siÚ wiÚcej i przekonasz siÚ, jak ja administrujÚ grupÈ dyskusyjnÈ. UWAGA NA KONIEC: LinkedIn doĂÊ czÚsto modyfikuje swoje funkcjo- nalnoĂci i wprowadza nowe opcje, tymczasem waĝne jest, aby stale byÊ na bieĝÈco. Oto najlepsze miejsce dla tych, którzy chcÈ trzymaÊ rÚkÚ na pulsie: http://blog.linkedin.com/category/new-linkedin-features. Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 119 Zostañmy w kontakcie! Noah Rickun to przywódca, myĂliciel i lektor w jednej osobie. Zanim ob- jÈï stanowisko prezesa zaïoĝonego przez Jeffreya Gitomera TrainOne (Ăwiatowego lidera w dziedzinie interaktywnych szkoleñ sprzedaĝowych online oraz szkoleñ z zakresu rozwoju osobistego), pracowaï u jednego z gïów- nych dostawców regenerowanych czÚĂci samochodowych, gdzie stworzyï dziaï notujÈcy obroty na poziomie 20 milionów dolarów rocznie. Nocami pogïÚbiaï swojÈ wiedzÚ z dziedziny prawa, które studiowaï na Marquette University. Jako lektor z Certyfikatem Gitomera, Noah wygïasza obecnie „skrojone na miarÚ” i dostosowane do specyfiki zamawiajÈcych je firm z caïego Ăwiata seminaria poĂwiÚcone sprzedaĝy, lojalnoĂci konsumenckiej i roz- wojowi osobistemu. WiÚcej informacji na temat Noaha znajdziesz na stronie internetowej www.noahrickun.com. 120 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM LinkedIn dla wszystkich i dla kaĝdego The LinkedIn Rockstars: Mike O’Neil i Lori Ruff Bez polerowania nie ma bïysku. Podobnie zespóï, który w poczÈtkach swojej scenicznej kariery po- szukuje wïasnego brzmienia, konsekwentnÈ praktykÈ jest w sta- nie wydobyÊ z siebie wïasnÈ niepowtarzalnÈ jakoĂÊ, wyksztaïciÊ perfekcyjny wizerunek i perfekcyjnÈ markÚ. ¥cieĝka, która wije siÚ po Ăwiecie mediów spoïecznoĂciowych, nie jest szlakiem, który mo- ĝesz przebyÊ poĂpiesznie, nie upatruj teĝ recepty na sukces w do- Ăwiadczeniach innych. Nawet jeĂli wspóïpracujesz z uznanym, zaprawionym w bojach profesjonalistÈ, tym, co sprawia, ĝe produkt finalny lub przepro- wadzona konsultacja sÈ tak waĝne, jest wasz wspólny, bezcenny czas „w okopach”, spÚdzony na przekraczaniu granic, popeïnianiu bïÚ- dów i naprawianiu ich. Obawy ĝywione przez przedstawicieli kadry kierowniczej odnoĂnie do korzystania przez pracowników firmy z mediów spoïeczno- Ăciowych w czasie pracy nie sÈ bezpodstawne. Doniesienia o wie- logodzinnym surfowaniu przez podwïadnych po Facebooku czy Twitterze to tylko wierzchoïek góry lodowej. Wydaje siÚ jednak, ĝe w kwestii korzystania z serwisu LinkedIn firmy majÈ zdecydo- wanie ïagodniejsze stanowisko. LinkedIn jest bowiem postrzegany na caïym Ăwiecie jako swego rodzaju narzÚdzie biznesowe, wspo- magajÈce funkcjonowanie firm na równi z usïugami Ăwiadczony- mi przez Hoovers, Harte-Hanks, Jigsaw i innych. O mocy LinkedIn decydujÈ jego dwa potÚĝne „silniki”: baza danych i funkcjonalnoĂÊ w postaci zintegrowanej komunikacji. MówiÈc ob- Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 121 razowo: uĝytkownicy LinkedIn to po prostu zapisy w bazie danych serwisu. SÈ tam pracodawcy, instytucje edukacyjne i wiele innych kontaktów. Wszyscy jesteĂmy tylko zapisami w komputerach, a w niektórych przypadkach — powiÈzanymi ze sobÈ zapisami. To po prostu wierne odzwierciedlenie ĝycia, czyĝ nie? Ludzie two- rzÈ wiÚzi z innymi luděmi (choÊ nie ze wszystkimi), ïÈczÈ ich rów- nieĝ relacje z firmami, pracodawcami, grupami zainteresowañ itd. Metodologia biznesu w LinkedIn wedïug The Integrated Alliances Krok 1.: Profil w LinkedIn. Zanim przystÈpisz do dalszych dziaïañ, musisz stworzyÊ profil biznesowy w LinkedIn i odpowiednio siÚ w nim zaprezentowaÊ. Przyjrzyj siÚ tym, którym siÚ udaïo, i staraj siÚ czerpaÊ od nich inspiracjÚ. PrzejĂcie do kroku 2. oznacza poczÈtek ruchu w Twoim profilu — ruchu, który w zaleĝnoĂci od tego, co zobaczÈ odwiedzajÈcy Twój profil goĂcie, moĝe bÈdě to siÚ nasiliÊ, bÈdě zaniknÈÊ. Masz w rÚku wszystkie atuty: choÊbyĂ miaï na swoim koncie najbardziej presti- ĝowe osiÈgniÚcia zawodowe, nie zdobÚdziesz uznania, jeĂli nie opo- wiesz o nich goĂciom odwiedzajÈcym Twój profil. Krok 2.: Stwórz swojÈ sieÊ w LinkedIn. Trafnie ujÚli to Sly and the Family Stone: „Dla kaĝdego coĂ innego”. Charakter sieci, jakÈ tworzysz, powinien w pierwszej kolejnoĂci zaleĝeÊ od Twojej roli i powodów, dla których zdecydowaïeĂ siÚ zaistnieÊ w LinkedIn. Oto kilka przykïadów: Poszukiwanie pracy / rozwój kariery. Oprócz najbardziej oczywistych osób (takich jak rekruterzy, specjaliĂci HR, kierownicy ds. rekrutacji) powi- nieneĂ równieĝ wciÈgnÈÊ do swojej sieci osoby z Twojej branĝy oraz osoby zatrudnione w organizacjach, w których chciaïbyĂ pracowaÊ. Poszukiwanie nowych moĝliwoĂci na rynku (np. sprzedaĝ, rozwój biznesu). Równieĝ i w tym przypadku konieczne bÚdzie stworzenie rozlegïej 122 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM sieci kontaktów, nie mogÈ to byÊ jednak w ĝadnym wypadku osoby przypadkowe. PoĂwiÚÊ nieco czasu na przestudiowanie Ăci- Ăle okreĂlonych grup uĝytkowników serwisu — tych, z którymi prowadzisz interesy, jak równieĝ tych, z którymi mógïbyĂ w przy- szïoĂci nawiÈzaÊ tego typu relacje. Przyjrzyj siÚ profilom swoich konkurentów. Jakie informacje sÈ w nich zawarte? Wykorzystanie tych informacji pomoĝe Ci zasiliÊ TwojÈ sieÊ wiÚkszÈ liczbÈ kon- taktów o profilu zbliĝonym do Twoich obecnych (lub najlepszych) klientów i partnerów biznesowych, co z kolei w naturalny sposób przeïoĝy siÚ na wzrost Twojego potencjaïu i pomoĝe Ci odnaleěÊ kolejne szanse na rozwój. Marketing. Marketing polega na przyciÈganiu NOWYCH osób i pobudzaniu ich zainteresowania dziaïalnoĂciÈ Twojej organizacji. Duĝa sieÊ ma nieskoñczenie wiÚkszy potencjaï marketingowy; niektórzy sÈ zdania, ĝe naleĝy jÈ rozbudowywaÊ do granic moĝliwo- Ăci. Wraz z rozszerzaniem siÚ zasiÚgu sieci zaczyna do niej „wpadaÊ” coraz wiÚcej osób, w tym osoby majÈce moc decyzyjnÈ. Banalnie proste, prawda? Kadra kierownicza. Tak, równieĝ przedstawiciele kadry kierowni- czej nie mogÈ zaniedbywaÊ szansy, jaka wiÈĝe siÚ z obecnoĂciÈ w LinkedIn. PrzedsiÚbiorcy, którzy rozwaĝajÈ nawiÈzanie relacji biznesowych z TwojÈ firmÈ, z pewnoĂciÈ bÚdÈ poszukiwaÊ informacji na temat frontmanów kapeli. Czy prezes Twojej organizacji i jego najbliĝsi wspóïpracownicy majÈ w LinkedIn profile godne gwiazd rocka? JeĂli nie, moĝe to zaszkodziÊ wizerunkowi firmy. Twoja sieÊ powinna byÊ peïna zarówno osób równych Tobie stanowiskiem, jak i pracowników podlegïych bezpoĂrednio innym. Krok 3.: Poszukiwania. Ukoñczywszy tworzenie profilu i zbudo- wawszy sieÊ odpowiadajÈcÈ zarówno specyfice Twojej funkcji, jak i celom, jakie zamierzasz osiÈgnÈÊ poprzez obecnoĂÊ w LinkedIn, moĝesz wreszcie rozpoczÈÊ poszukiwania i zaczÈÊ konsumowaÊ owo- ce swojej pracy. DziÚki zaawansowanym funkcjom wyszukiwarki Społecznościowy BOOM Jeffrey Gitomer 123 LinkedIn osiÈgniesz zadziwiajÈce rezultaty. Otrzymane wyniki wy- szukiwania moĝesz poddaÊ dalszemu filtrowaniu, co pozwoli Ci odnaleěÊ wĂród niezliczonych rzesz uĝytkowników serwisu najbar- dziej wykwalifikowanych kandydatów, najlepsze leady, najbardziej perspektywicznych klientów i najbardziej poĝÈdanych partnerów. Krok 4.: NawiÈĝ kontakt. Gdy juĝ znajdziesz tych, których poszu- kiwaïeĂ, zastanów siÚ nad najskuteczniejszÈ metodÈ dotarcia do nich i wciÈgniÚcia ich w konwersacjÚ. Opcje udostÚpnione przez LinkedIn to Invitations (zaproszenia), Introductions (prezentacje), Messages (wiadomoĂci), InMails („in-maile”), e-maile oraz, juĝ nie- co staromodne, kontakt telefoniczny, tradycyjny list i „wïaĂnie przechodziïem obok”. Na wiÚkszoĂÊ opcji dostÚpnych online zostaï naïoĝony limit. OSOBNA UWAGA NA TEMAT ZAPROSZE”: WykorzystujÈc informacje pozyskane z profilu interesujÈcej CiÚ osoby [zwïaszcza sekcji Interests (zainteresowania) i Groups (grupy) u doïu ekranu], staraj siÚ nadaÊ wysyïanym zaproszeniom spersonalizowany charakter. Wyraĝaj siÚ zwiÚěle. Masz do dyspozycji jedynie 300 znaków; niedozwolo- ne jest zamieszczanie w zaproszeniu adresów e-mail ani odnoĂni- ków do stron internetowych. Pomocna w stworzeniu wraĝenia so- lidnoĂci i zaufania moĝe byÊ miïa dla oka sygnaturka z podpisem. Oto dobry przykïad zaproszenia: Bob: WidzÚ, ĝe pracujesz w Verizon. W przeszïoĂci pracowaïem w branĝy telekomunikacyjnej. Mam wiele Ăwietnych kontaktów, którymi mógï- bym siÚ z TobÈ podzieliÊ. Moĝemy nawiÈzaÊ kontakt w LinkedIn? Mike O’Neil Lektor/trener/pisarz Integrated Alliances 124 Jeffrey Gitomer Społecznościowy BOOM Krok 5.: Rób interesy! UmiejÚtnie buduj zainteresowanie swojÈ ofertÈ. Nie powinieneĂ rozpoczynaÊ kontaktów z potencjalnym klientem czy partnerem od agresywnej sprzedaĝy (lepiej skieruj roz- mowÚ na inny temat). Potraktuj LinkedIn jak izbÚ handlowÈ in- ternetowych sieci spoïecznoĂciowych. Serwis powstaï z myĂlÈ o profe- sjonalistach grupujÈcych siÚ w sieci. Zachowuj siÚ adekwatnie do poziomu rozmówców. JeĂli nasuwajÈ Ci siÚ jakieĂ pytania, skon- taktuj siÚ z The LinkedIn Rockstars. Nasz zespóï jest do Twojej dyspozycji. Mike O’Neil i Lori Ruff — The LinkedIn Rockstars — sÈ zaïoĝycielami Integrated Alliances, jednej z czoïowych amerykañskich agencji specjali- zujÈcych siÚ w szkoleniach z dziedziny aktywnoĂci w LinkedIn i innych mediach spoïecznoĂciowych. Uznani lektorzy — zarówno indywidualnie, jak i w zespole — Mike i Lori prowadzÈ prywatne sesje, a takĝe konferencje branĝowe i firmowe dla przedstawicieli kadry kierowniczej, pracowników dziaïów sprzedaĝy, rekruterów i specjalistów z wielu innych dziedzin. Skontaktuj siÚ z Mikiem i Lori, dzwoniÈc pod nr telefonu (866) 516-7823, lub odwiedě ich stronÚ internetowÈ pod adresem http://www.Rockstar Networking.com.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Społecznościowy BOOM. Wykorzystaj potencjał sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiększenia sprzedaży i zdominowania rynku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: