Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 003912 24089907 na godz. na dobę w sumie
Tao medytacji. Zajęcia dla początkujących - książka
Tao medytacji. Zajęcia dla początkujących - książka
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1595-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Spełnienie przez medytację
Poznanie innych to inteligencja, poznanie siebie to prawdziwa mądrość
Laozi

Rozejrzyj się. Świat pędzi jak oszalały. Ludzie kręcą się na karuzeli życia chcąc osiągnąć więcej i to jak najszybciej. Liczy się intensywność przeżyć, nie ich jakość. A Ty? Spoglądasz na to wszystko ze stoickim spokojem, zdając sobie sprawę, jak krucha jest nasza rzeczywistość. Wyciszenie, nabranie głębszego oddechu i zdolność spojrzenia do wewnątrz - oto sztuka medytacji. Dzięki niej zyskujesz zdolność nowego spojrzenia na własne życie, zdefiniowania swoich marzeń i pragnień, ustalenia wartości, odnalezienia zagubionego celu.

Zastanów się. Umiejętność przejścia przez życie w taki sposób, byśmy poczuli, że miało ono znaczenie i odcisnęło wartościowy ślad, to sztuka, którą osiąga niewielu z nas. A Ty? Pragniesz odkryć w sobie nowe możliwości. Szukasz bezpiecznej przystani, która przygarnie Cię podczas burzy codziennego zgiełku. Chcesz uwolnić się od stresu, negatywnych myśli, frustracji i rozczarowania. Tradycja relaksacji w ciszy spokojnego umysłu ma tysiące lat. Jest praktykowana w różnych kręgach kulturowych. Teraz jej zbawienna moc otwiera się na Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Tao medytacji. ZajŒcia dla pocz„tkuj„cych Autor: Jack Kornfield T‡umaczenie: Anna Owsiak ISBN: 978-83-246-1595-7 Tytu‡ orygina‡u: Meditation for Beginners: Six Guided Meditations for Insight, Inner Clarity, and Cultivating a Compassionate Heart Format: A5, stron: 88 Spe‡nienie przez medytacjŒ (cid:149) Uspokajanie ducha (cid:149) Rozja(cid:156)nianie umys‡u (cid:149) Zrozumienie(cid:133) Poznanie innych to inteligencja, poznanie siebie to prawdziwa m„dro(cid:156)(cid:230) Laozi Rozejrzyj siŒ. (cid:156)wiat pŒdzi jak oszala‡y. Ludzie krŒc„ siŒ na karuzeli ¿ycia chc„c osi„gn„(cid:230) wiŒcej i to jak najszybciej. Liczy siŒ intensywno(cid:156)(cid:230) prze¿y(cid:230), nie ich jako(cid:156)(cid:230). A Ty? Spogl„dasz na to wszystko ze stoickim spokojem, zdaj„c sobie sprawŒ, jak krucha jest nasza rzeczywisto(cid:156)(cid:230). Wyciszenie, nabranie g‡Œbszego oddechu i zdolno(cid:156)(cid:230) spojrzenia do wewn„trz (cid:150) oto sztuka medytacji. DziŒki niej zyskujesz zdolno(cid:156)(cid:230) nowego spojrzenia na w‡asne ¿ycie, zdefiniowania swoich marzeæ i pragnieæ, ustalenia warto(cid:156)ci, odnalezienia zagubionego celu. Zastan(cid:243)w siŒ. UmiejŒtno(cid:156)(cid:230) przej(cid:156)cia przez ¿ycie w taki spos(cid:243)b, by(cid:156)my poczuli, ¿e mia‡o ono znaczenie i odcisnŒ‡o warto(cid:156)ciowy (cid:156)lad, to sztuka, kt(cid:243)r„ osi„ga niewielu z nas. A Ty? Pragniesz odkry(cid:230) w sobie nowe mo¿liwo(cid:156)ci. Szukasz bezpiecznej przystani, kt(cid:243)ra przygarnie CiŒ podczas burzy codziennego zgie‡ku. Chcesz uwolni(cid:230) siŒ od stresu, negatywnych my(cid:156)li, frustracji i rozczarowania. Tradycja relaksacji w ciszy spokojnego umys‡u ma tysi„ce lat. Jest praktykowana w r(cid:243)¿nych krŒgach kulturowych. Teraz jej zbawienna moc otwiera siŒ na Ciebie. (cid:149) Zbawienny wp‡yw praktyk medytacyjnych (cid:149) Praca z odczuciami p‡yn„cymi z Twego cia‡a (cid:149) Medytacja chodzenia i jedzenia (cid:149) UmiejŒtno(cid:156)(cid:230) obserwowania my(cid:156)li i emocji (cid:149) Medytacja a odpowiedzialno(cid:156)(cid:230) spo‡eczna SPIS TRE¥CI Rozdziaï pierwszy Staroĝytna sztuka medytacji Rozdziaï drugi Po co medytowaÊ? Rozdziaï trzeci KorzyĂci pïynÈce z praktyk medytacyjnych Rozdziaï czwarty Medytacja 1.: Kontaktowanie siÚ z oddechem Rozdziaï piÈty Medytacja 2.: Praca z odczuciami pïynÈcymi z ciaïa Rozdziaï szósty Medytacja 3.: Praca z uczuciami i emocjami Rozdziaï siódmy Medytacja 4.: Obserwowanie myĂli 4 8 14 18 26 34 46 Rozdziaï ósmy Medytacja 5.: Medytacja przebaczenia Rozdziaï dziewiÈty Medytacja 6.: Medytacja kochajÈcej ĝyczliwoĂci Rozdziaï dziesiÈty Medytacja 7.: Medytacja jedzenia Rozdziaï jedenasty Medytacja 8.: Medytacja chodzenia Rozdziaï dwunasty Medytacja a odpowiedzialnoĂÊ spoïeczna Rozdziaï trzynasty Jak kultywowaÊ codziennÈ praktykÚ medytacyjnÈ ½ródïa dodatkowe O autorze ,,   52 56 62 68 72 76 81 83 3       14 R ROZDZIA A’ TRZEC CI T TAO MEDYTACJI. ZAJ J}CIA DLA POCZkTKU UJkCYCH KorzyĂci pïynÈce z praktyk medytacyjnych JEDNYM Z NAJPI}KNIEJSZYCH WIZERUNKÓW DO MEDYTACJI, jaki kiedykolwiek widziaïem, jest plakat uĂmiechajÈcego siÚ Swami Satchidinanda, który byï wielkim hinduskim nauczycielem jogi. Na tym plakacie Swami jest prze- pasany niewielkÈ pomarañczowÈ przepaskÈ biodrowÈ, nosi dïugÈ, falistÈ brodÚ i stoi, balansujÈc na jednej nodze w klasycznej pozycji z jogi, na de- sce surfingowej ĂlizgajÈcej siÚ po wielkiej fali! Pod spodem widnieje napis: „Nie moĝesz zatrzymaÊ fal, lecz moĝesz nauczyÊ siÚ surfowaÊ”. Plakat ten dotyka sedna praktyk medytacyjnych, pokazujÈc, w jaki sposób mo- ĝemy przenieĂÊ naszÈ uwaĝnoĂÊ do rzeczywistego Ăwiata, peïnego infor- macji sensorycznych, emocji i zmian. Medytacja uwaĝnoĂci nie koncentruje siÚ wokóï utrzymywania okreĂlo- nego stanu umysïu, poniewaĝ ĝadnego z nich nie moĝesz zatrzymaÊ na staïe. Medytacja uczy nas obecnoĂci w kaĝdym momencie, przy peïnej ĂwiadomoĂci, wiÚkszej otwartoĂci serca i jaĂniejszym postrzeganiu. Moĝe pomóc nam nauczyÊ siÚ, jak byÊ bardziej otwartymi, oraz tego, jak kochaÊ caïym sercem, a takĝe nie obawiaÊ siÚ wyraĝania tej miïoĂci. Nawet w trudnych momentach ĝyciowych medytacja moĝe ukazaÊ nam moĝliwoĂÊ bycia nieco mniej przywiÈzanymi do nieuchronnych wzlotów i upadków, zmniejszyÊ nasz lÚk przed zmianami dotyczÈcymi zarówno przyjemnoĂci, jak i bolesnych doznañ. Medytacja pomaga nam nauczyÊ siÚ kochaÊ w sposób wïaĂciwy, pokazujÈc, ĝe moĝemy otworzyÊ siÚ na wszelkie aspekty naszych umysïów, zarówno na to, co trudne, jak i na to, co ïatwe. 15 ¥wiadomoĂÊ medytacyjna redukuje napiÚcie i uzdrawia ciaïo. Medy- tacja wycisza umysï i delikatnie otwiera serce. Uspakaja ducha. Po- maga nam ĝyÊ peïniej w bieĝÈcej rzeczywistoĂci, wyraěniej postrzegaÊ ludzi, wĂród których ĝyjemy, oraz otaczajÈcy nas Ăwiat. mwiczÈc siÚ w uwaĝnoĂci, stajemy siÚ bardziej obecni, dziÚki czemu, spacerujÈc po parku, nie myĂlimy o rachunkach, które musimy zapïaciÊ, o problemach w pracy czy o czymĂ, co przydarzyïo siÚ nam wczoraj. Moĝemy nauczyÊ siÚ byÊ tam, gdzie jesteĂmy. Poniewaĝ zasadniczo bycie Ăwiadomym chwili obecnej jest wszystkim, co mamy, to jeĝeli przegapimy ten mo- ment, wtedy na zawsze go utracimy. W taki oto sposób medytacja moĝe speïniÊ nasze najgïÚbsze pra- gnienia zwiÈzane z odkrywaniem wewnÚtrznej wolnoĂci i szczÚĂcia oraz docieraniem do poczucia ïÈcznoĂci z ĝyciem. DziÚki niej zaczy- namy peïniej rozumieÊ to, kim jesteĂmy oraz w jaki sposób mÈdrze prze- ĝyÊ to dziwne ĝycie, do którego siÚ zrodziliĂmy. Praktyki medytacyj- ne pomagajÈ nam odkrywaÊ tajemnicÚ cyklu ĝycia i Ămierci. Wystarczy systematyczne Êwiczenie uwaĝnoĂci i ĂwiadomoĂci, aby pielÚgnowaÊ poczucie wewnÚtrznego spokoju, pozwalajÈce dostrzegaÊ wszystko to, co dzieje siÚ w nas samych i wokóï nas, oraz czerpaÊ z tego naukÚ. ChoÊ medytacja nie jest niczym skomplikowanym, nie zawsze przy- chodzi nam z ïatwoĂciÈ. Wymaga ona sporej odwagi. Carlos Castaneda opisuje, jak to szaman Don Juan z indiañskiego plemienia Yaqui uczyï go, ĝe wyïÈcznie duchowy wojownik jest w stanie podÈĝaÊ ĂcieĝkÈ wiedzy. Jedynie duchowy wojownik nigdy nie narzeka ani niczego nie ĝaïuje. „¿ycie duchowego wojownika to nieustanne wyzwanie, a wyzwania nie mogÈ byÊ ani dobre, ani zïe. Podstawowa róĝnica pomiÚdzy zwykïym czïowiekiem a wojownikiem polega na tym, ĝe ten pierwszy traktuje wszystko jako wyzwanie, podczas gdy ten drugi postrzega wszystko ja- ko bïogosïawieñstwo bÈdě przekleñstwo”. Do medytacji bÚdziesz musiaï wnieĂÊ ducha otwartoĂci, odkrycia, postrzegania, aby ÊwiczyÊ siÚ — czy to w pozycji siedzÈcej, czy podczas spaceru — w kierowaniu uwagi z powrotem ku chwili obecnej, aby na- uczyÊ siÚ, jak w peïni, w zrównowaĝony sposób koncentrowaÊ siÚ, a takĝe 16 TAO MEDYTACJI. ZAJ}CIA DLA POCZkTKUJkCYCH obserwowaÊ wïasny oddech, ciaïo, emocje i umysï, oraz aby poznaÊ sche- maty utrwalone w Twoim ciele i umyĂle, które powodujÈ cierpienie, a takĝe odkryÊ sposób na uwolnienie siÚ od tego cierpienia. Moĝemy równieĝ nauczyÊ siÚ odnosiÊ siÚ do wïasnego ĝycia oraz ĝycia innych osób z kochajÈcÈ ĝyczliwoĂciÈ, z wiÚkszym zrozumieniem i wspóïczuciem. UmierajÈcy Aldous Huxley poproszony o odpowiedě na pytanie, czego nauczyï siÚ dziÚki swojej pracy z wieloma nauczycielami duchowymi i guru podczas wïasnej podróĝy duchowej, powiedziaï: „To kïopotliwe dla mnie stwierdzenie, lecz odnoszÚ wraĝenie, ĝe sprowadza siÚ to przede wszystkim do nauki bycia ĝyczliwym”.   KORZY¥CI P’YNkCE Z PRAKTYK MEDYTACYJNYCH 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tao medytacji. Zajęcia dla początkujących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: