Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 003838 21516508 na godz. na dobę w sumie
Talent nie istnieje. Droga do praktycznego osiągania mistrzowskich umiejętności - książka
Talent nie istnieje. Droga do praktycznego osiągania mistrzowskich umiejętności - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3534-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Talent jest mitem, jednak istnieją w Tobie ogromne możliwości. Dowiedz się, jak je rozwijać!

Zaplanuj własny rozwój tak, by stać się mistrzem w swojej dziedzinie O talencie można powiedzieć, że to słodkie tabu. Wiesz o jego istnieniu, ale z pewnością nie potrafisz wyjaśnić, jak powstaje. Wierzysz, że to właśnie talent uczynił Mozarta czy Picassa znanymi na całym świecie geniuszami. Nie rozstrzygniesz jednak, z jakich powodów tak zwani 'zwykli ludzie' go nie mają. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę talent nie istnieje! Istnieją w Tobie jednak ogromne możliwości, które pomogą Ci odnieść sukces w wybranej dziedzinie. Już dzisiaj zacznij je rozwijać, by - jak Mozart czy Picasso - stać się mistrzem w swoim fachu!

Pomoże Ci w tym książka, którą właśnie trzymasz w dłoni. Dowiesz się stąd, jak sprawić, by wykonywanie codziennych czynności było pożyteczne i efektywne. Pozycja ta przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą stać się mistrzami w swojej branży. Sprzedawcy, sportowcy, artyści i pasjonaci znajdą z niej sposób na wytyczenie drogi do własnego mistrzostwa i na to, jak zostać ekspertami w swoich dziedzinach. Osoby, od których zależy zdrowy rozwój innych - rodzice, nauczyciele czy menedżerowie - poznają sposoby wspierania podopiecznych w dążeniu do wybitnych wyników. Zawarte tu rady i propozycje ćwiczeń są niezwykle skuteczne. Jej autor jest psychologiem i znanym trenerem. W niniejszej publikacji korzysta z ważnych osiągnięć światowej sławy ekspertów, neurologów i psychologów.

Ta książka pozwoli Ci:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?talnie Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3534-4 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Zanim zaczniemy. Nauka, która stoi za magiÈ O autorze WstÚp Rozdziaï 1. NatrÚtny mit talentu Przekonania stojÈce na drodze do rozwoju Rozdziaï 2. Mit talentu a rzeczywistoĂÊ mistrzostwa Czy przeciwnicy talentu to mentalni komuniĂci? Genialne dzieci: mit Mozarta Czy nic poza treningiem nie ma znaczenia? Kwestia predyspozycji Jak ÊwiczyÊ? Rozdziaï 3. Cechy celowego Êwiczenia Cechy celowego Êwiczenia: specjalnie zaprojektowane dla rozwoju Cechy celowego Êwiczenia: izolacja poszczególnych elementów Cechy celowego Êwiczenia: mierzalnoĂÊ Cechy celowego Êwiczenia: moĝliwoĂÊ wielokrotnego treningu Cechy celowego Êwiczenia: celowe Êwiczenie to nieustanne wyzwanie 5 9 11 15 19 25 30 32 33 36 37 41 43 47 53 57 61 T A L E N T N I E I S T N I E JE Cechy celowego Êwiczenia: celowe Êwiczenie nie jest przyjemne Cechy celowego Êwiczenia: trening w peïnym skupieniu Cechy celowego Êwiczenia: gïÚboka refleksja Rozdziaï 4. Rozwaĝania na temat celowego Êwiczenia Czym siÚ róĝni ekspert od laika? Dlaczego na Ăwiecie nie ma samych ekspertów? Czy trening mentalny moĝe stanowiÊ czÚĂÊ celowego Êwiczenia? Mam 35 lat, rodzinÚ, karierÚ — czy celowe Êwiczenie nie jest dla mnie? Rozdziaï 5. Puïapki w drodze do mistrzostwa Wykorzystaj cykl rozwoju umiejÚtnoĂci Puïapka „pierwszego we wsi” Puïapka „mistrza wszystkiego i niczego zarazem” Puïapka „maniaka” Puïapka „uciekiniera” Inne moĝliwe zagroĝenia Rozdziaï 6. Rodzic wspierajÈcy celowe Êwiczenie u dziecka Rozdziaï 7. Celowe Êwiczenie z perspektywy menedĝera Rozdziaï 8. Ewolucja metod nauki Ci gïupi przodkowie? Trening wciÈĝ bÚdzie czyniï mistrza Raj hobbystów Zakoñczenie. Droga do mistrzostwa... Bibliografia 65 68 72 77 77 80 81 82 83 86 86 87 88 89 90 93 99 103 103 104 105 109 111 4 Rozdziaï 4. Rozwaĝania na temat celowego Êwiczenia Dyskusje dotyczÈce celowego Êwiczenia i reguïy 10 000 godzin naleĝaïoby dopeïniÊ o kilka istotnych kwestii. Ten rozdziaï sta- nowi wiÚc zbiór takich rozwaĝañ i obserwacji. Czym siÚ róĝni ekspert od laika? Jaki jest koñcowy efekt tego caïego celowego Êwiczenia? Czym siÚ róĝni ekspert od laika? Co czeka na koñcu tej drogi? Róĝnic jest wiele, ale wĂród kluczowych moĝna wymieniÊ: 1. RozwiniÚta intuicja w dziedzinie, w której siÚ jest ekspertem — piszÈc o intuicji, mam na myĂli nie jakiĂ bliĝej niesprecyzowany, popularnopsychologiczny konstrukt, znaczÈcy w rzeczywistoĂci niewiele wiÚcej T A L E N T N I E I S T N I E JE niĝ stwierdzenie: „tak mi siÚ zdawaïo”. Mowa o intuicji w ujÚciu badañ psychologicznych, czyli po prostu zdolnoĂci bardzo szybkiego, zachodzÈcego poniĝej progu ĂwiadomoĂci odczytywania i interpretowania informacji ze Ărodowiska. Taka intuicja uzaleĝniona jest m.in. od bogatego doĂwiadczenia w danym zakresie, które pozwala na porównanie zastanej sytuacji z rozlegïÈ wewnÚtrznÈ bazÈ danych i skutkuje dokonaniem odpowiedniej interpretacji. Na przykïad najlepsi sportowcy sÈ w stanie bardzo trafnie odczytaÊ to, co zrobi zaraz ich przeciwnik, jedynie obserwujÈc pozycjÚ ciaïa rywala, najlepsi terapeuci czÚsto po kilku zdaniach potrafiÈ zdiagnozowaÊ, w czym leĝy problem ich pacjentów itp. 2. Dostrzeganie i wyciÈganie wniosków z czynników, które sÈ niezauwaĝalne dla laików — mówiÈc krótko: eksperci wiedzÈ, czego szukaÊ i na co zwracaÊ uwagÚ oraz co wynika z rzeczy, które zauwaĝyli. PotrafiÈ wyselekcjonowaÊ, z ogromnej masy dostÚpnych w danej sytuacji danych, akurat te wzorce, które w konkretnym przypadku majÈ znaczenie. 3. Perspektywa — eksperci wiedzÈ, czego oczekiwaÊ w krótkim terminie, i mogÈ skuteczniej przewidywaÊ rozwój sytuacji w dïuĝszej perspektywie czasowej. Pozwala im to lepiej przygotowaÊ siÚ na sytuacje, które mogÈ siÚ wydarzyÊ. 4. Skuteczniej sortujÈ informacje — mistrzowie w danej dziedzinie wiedzÈ, na co zwracaÊ uwagÚ i jakie sÈ kluczowe czynniki podjÚcia decyzji. DziÚki temu potrzebujÈ mniejszej liczby informacji, by móc wybraÊ prawidïowÈ drogÚ. 78 R O Z W A ¿ A N I A N A T E M A T CE L O W E G O m W I C Z E N I A 5. DostrzegajÈ wiÚksze zróĝnicowanie — doĂwiadczony artysta-malarz dostrzega dziesiÈtki odcieni tam, gdzie dla laika bÚdzie tylko jeden kolor; podobne zdolnoĂci dotyczÈ wszelkich ekspertów. ¥wiat, przynajmniej w dziedzinie, w której sÈ ekspertami, jest dla nich bogatszy i bardziej zróĝnicowany. 6. MajÈ lepszÈ pamiÚÊ — w zakresie dziedziny, którÈ poznali, pamiÚtajÈ wielokrotnie wiÚcej niĝ laicy. Co jednak istotne, ta lepsza pamiÚÊ jest wynikiem gïÚbszego niĝ u laików zrozumienia struktur danej dziedziny, ich wzajemnych poïÈczeñ i procesów zachodzÈcych miÚdzy nimi. Wystarczy odrobinÚ zmieniÊ warunki porównania, by zdolnoĂÊ zapamiÚtywania, jakÈ majÈ eksperci, wyrównaïa siÚ z tÈ, jakÈ dysponujÈ laicy. Na przykïad szachiĂci potrafiÈ pamiÚtaÊ ogromnÈ liczbÚ ustawieñ szachowych, ale kiedy kaĝe siÚ im zapamiÚtaÊ ustawienia niemoĝliwe wedïug reguï gry w szachy, ich nadzwyczajna pamiÚÊ znika. 7. MajÈ ogromnÈ wiedzÚ w swojej dziedzinie i dogïÚbnie rozumiejÈ wszystkie zwiÈzane z niÈ zagadnienia — to w zasadzie oczywiste i nie trzeba tu dalszego omówienia. 8. Zaawansowane procesy sortowania informacji — eksperci patrzÈ na swojÈ dziedzinÚ zupeïnie inaczej niĝ laicy. Na przykïad kiedy dostali zadania z fizyki, laicy podzielili je wedïug danych zawartych w treĂci zadania. Tymczasem eksperci zdecydowali siÚ na podziaï zadañ w zaleĝnoĂci od praw fizycznych, które trzeba byïo wykorzystaÊ w rozwiÈzaniu zadañ. Ta odmiennoĂÊ wskazuje na gïÚbokÈ róĝnicÚ miÚdzy ekspertami a laikami w procesach sortowania informacji. Takie róĝnice bÚdÈ zaĂ prowadziïy m.in. do zdecydowanie odmiennego tempa 79 T A L E N T N I E I S T N I E JE rozwiÈzywania problemów z danej dziedziny. Moĝna to zobrazowaÊ inaczej: jako róĝnicÚ miÚdzy tymi luděmi, którzy sortujÈ pieniÈdze wedïug nominaïu, a tymi, którzy dzielÈ je wedïug tego, jaka cyfra jest na banknocie lub monecie — jedynka, dwójka czy piÈtka. Pierwsza grupa zdoïa podliczyÊ dowolnÈ kwotÚ zdecydowanie szybciej niĝ druga, która tak naprawdÚ dodatkowo dodaje sobie duĝo pracy. 9. Ich ciaïa i mózgi sÈ inaczej skonstruowane — nie dlatego, ĝe tacy siÚ urodzili, ale w wyniku lat treningu, który prowadzi do stopniowego przeksztaïcenia struktury mózgu, miÚĂni i koĂci takiej osoby. Tych dziewiÚÊ punktów to wïaĂnie nagroda za lata ciÚĝkiej pra- cy, jaka stoi przed ekspertami. Dlaczego na Ăwiecie nie ma samych ekspertów? To popularne pytanie, które zostaïo juĝ poruszone wyĝej na kar- tach tej ksiÈĝki. Skoro jedynym czynnikiem decydujÈcym o osiÈ- gniÚciu mistrzostwa jest wystarczajÈco dïugi okres treningu, czemu nie mamy wiÚcej ekspertów? Czemu nasze spoïeczeñstwo nie roi siÚ od mistrzów w róĝnych dziedzinach, a nasza kultura nie jest peïna dzieï na miarÚ Mozarta, Da Vinciego czy Shakespeare’a? Na to pytanie odpowiada tak naprawdÚ caïy rozdziaï 3. Krótko mówiÈc: celowe Êwiczenie jest bardzo trudne, nieprzyjemne, wy- maga inwestycji duĝej iloĂci czasu, energii, wysiïku, a w wielu przypadkach takĝe pieniÚdzy (wstÚp na pole golfowe czy kort te- nisowy zwykle nieco kosztuje). Te wszystkie czynniki sprawiajÈ, ĝe choÊ mistrzostwo jest dostÚpne w zasadzie dla kaĝdego, to nie- 80 R O Z W A ¿ A N I A N A T E M A T CE L O W E G O m W I C Z E N I A wiele osób faktycznie je osiÈgnie. Po prostu: niewielu ludzi ma w sobie wystarczajÈco duĝo samozaparcia i zaangaĝowania, ĝeby podjÈÊ siÚ takiej, tytanicznej wrÚcz, pracy. Jeszcze mniejsza grupa zdoïa dotrwaÊ do koñca tych 10 000 godzin. Przekaz reguïy 10 000 godzin jest wiÚc ze swojej natury sïodko- gorzki. Owszem, kaĝdy moĝe osiÈgnÈÊ mistrzowski lub eksperc- ki poziom umiejÚtnoĂci. JednoczeĂnie cena tego jest wielka i nie ma co liczyÊ na „cudowne” odkrycie swoich „ukrytych talentów”. JeĂli chcesz coĂ osiÈgnÈÊ, musisz na to zapracowaÊ, nie ma drogi na skróty. OczywiĂcie, brak takiej drogi nie przeszkadza wielu ludziom w jej poszukiwaniu. W zasadzie nie ma w tym niczego zïego. Jak przekonasz siÚ, czytajÈc ostatni rozdziaï tej ksiÈĝki, takie drogi w pewnym sensie istniejÈ. Istotne jest tu jednak to, ĝe eksperci równieĝ bÚdÈ korzystali w swoim treningu z tych dróg ORAZ dodatkowo przejdÈ przez przynajmniej 10 000 godzin treningu. W efekcie próba dogonienia ich przy wykorzystaniu takich skró- tów jest z góry skazana na poraĝkÚ. Czy trening mentalny moĝe stanowiÊ czÚĂÊ celowego Êwiczenia? Trening mentalny, czyli przechodzenie przez dane Êwiczenie w wyobraěni, powoli i z uwagÈ, stanowi jedno z narzÚdzi wspie- rajÈcych fizyczny trening. Wedïug badañ ten rodzaj treningu tak- ĝe jest przydatny w rozwoju umiejÚtnoĂci, zarówno na poziomie integracji zdolnoĂci w mózgu, jak i — w przypadku pracy z cia- ïem — na poziomie umiarkowanego rozwoju fizjologicznego. Z tego powodu taki trening nie tylko moĝe, ale wrÚcz powinien stanowiÊ wsparcie dla klasycznego treningu zawartego w celo- wym Êwiczeniu. 81 T A L E N T N I E I S T N I E JE Kluczowe jest tu sïowo „wsparcie”. Chodzi bowiem o wzboga- cenie normalnego Êwiczenia, nie zaĂ o zastÈpienie go wyobraĝe- niami na temat tego, co moĝna by zrobiÊ. Mam 35 lat, rodzinÚ, karierÚ — czy celowe Êwiczenie nie jest dla mnie? W poprzednich rozdziaïach czytaïeĂ o znaczeniu celowego Êwi- czenia w przypadku dzieci, nastolatków i emerytów, co jednak z wiÚkszoĂciÈ czytelników tej ksiÈĝki, z luděmi w Ărednim wieku, którzy majÈ rodzinÚ, zajÚci sÈ rozwijaniem swojej kariery i majÈ inne obciÈĝenia? Czy celowe Êwiczenie jest dla nich niedostÚpne? Bynajmniej. Celowe Êwiczenie dostÚpne jest dla kaĝdego, w kaĝ- dym wieku i w kaĝdej sytuacji ĝyciowej. JednoczeĂnie, ĝeby nie obiecywaÊ gruszek na wierzbie, naleĝy wprost powiedzieÊ, ĝe osobom, które nie dysponujÈ dowolnie czasem, bÚdzie po prostu trudniej — muszÈ bowiem dodaÊ do swojego harmonogramu zajÚÊ nowy, intensywny, wyczerpujÈcy i czasochïonny element. Wymaga to zaangaĝowania i dyscypliny. Z drugiej jednak strony nagrody, które sÈ efektem celowego Êwiczenia, sÈ ogromne i do- stÚpne dla ludzi zdolnych do takiego poĂwiÚcenia. 82
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Talent nie istnieje. Droga do praktycznego osiągania mistrzowskich umiejętności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: