Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00416 006757 20283995 na godz. na dobę w sumie
Gitara rockowa dla bystrzaków - ebook/pdf
Gitara rockowa dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7788-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Dowiedz się więcej, i zostań gwiazdą rocka!
Przygotuj się na niezłą rock and roll'ową jazdę!

Gitara pojawiła się w Europie około XIII wieku i na dobre zadomowiła się w Hiszpanii, stając się tam instrumentem narodowym. W 1935 roku George Beauchamp używając prostych narzędzi, kawałków drutu oraz magnesów, skonstruował pierwszy przetwornik gitarowy. Czy wyobrażasz sobie największe przeboje Jimiego Hendrixa , Led Zeppelin, Pata Methen'ego, Pink Floyd, Metallicy, czy Carlosa Santany bez charakterystycznych dzwięków nie do podrobienia? Bez wyjątkowego brzmienia gitary elektrycznej?

Nie na darmo Stare Dobre Małżeństwo śpiewało Woli gitarę mieć za żonę, z gitarą bierze ślub. Gitara gra tak głośno, jak chcesz, możesz pożyczyć ją przyjacielowi i nie wychodzi z innymi gitarami na kręgle. Nie musisz mieć makijażu, by czule się do niej tulić, nigdy też nie boli jej wzmacniacz. Ponadto, nie jest żadnym obciachem korzystać z kursów gry na 'wiośle', a ta książka idealnie się do tego nadaje! Niezależnie od tego, czy planujesz karierę rockowego idola, czy po prostu chciałbyś poimprowizować trochę ze znajomymi -- ten podręcznik wraz z płytą stanowi najbardziej przystępny zestaw do nauki podstaw gry na gitarze elektrycznej.

Weź ją w ramiona: Płyta CD zawiera:

DODATKI SPECJALNE:
Płyta z ćwiczeniami
Dwadzieścia cztery popularne otwarte akordy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gitara rockowa dla bystrzaków Autor: Jon Chappell, Carl Verheyen T³umaczenie: Marcin Machnik, Seweryn Wrona ISBN: 978-83-246-2038-8 Tytu³ orygina³u: Rock Guitar for Dummies Format: 180x235, stron: 336 Dowiedz siê wiêcej, i zostañ gwiazd¹ rocka! Przygotuj siê na niez³¹ rock and roll ow¹ jazdê! Gitara pojawi³a siê w Europie oko³o XIII wieku i na dobre zadomowi³a siê w Hiszpanii, staj¹c siê tam instrumentem narodowym. W 1935 roku George Beauchamp u¿ywaj¹c prostych narzêdzi, kawa³ków drutu oraz magnesów, skonstruowa³ pierwszy przetwornik gitarowy. Czy wyobra¿asz sobie najwiêksze przeboje Jimiego Hendrixa , Led Zeppelin, Pata Methen ego, Pink Floyd, Metallicy, czy Carlosa Santany bez charakterystycznych dzwiêków nie do podrobienia? Bez wyj¹tkowego brzmienia gitary elektrycznej? Nie na darmo Stare Dobre Ma³¿eñstwo œpiewa³o Woli gitarê mieæ za ¿onê, z gitar¹ bierze œlub. Gitara gra tak g³oœno, jak chcesz, mo¿esz po¿yczyæ j¹ przyjacielowi i nie wychodzi z innymi gitarami na krêgle. Nie musisz mieæ makija¿u, by czule siê do niej tuliæ, nigdy te¿ nie boli jej wzmacniacz. Ponadto, nie jest ¿adnym obciachem korzystaæ z kursów gry na „wioœle”, a ta ksi¹¿ka idealnie siê do tego nadaje! Niezale¿nie od tego, czy planujesz karierê rockowego idola, czy po prostu chcia³byœ poimprowizowaæ trochê ze znajomymi -- ten podrêcznik wraz z p³yt¹ stanowi najbardziej przystêpny zestaw do nauki podstaw gry na gitarze elektrycznej. WeŸ j¹ w ramiona: • dzia³anie gitary, wzmacniacza i uzyskiwanie zamierzonych efektów, • od prostych akordów po soczyste, rozpalaj¹ce riffy, • motywy w ró¿nych stylach — klasyczny rock, heavy metal, hip-hop, rock po³udniowoamerykañski czy progresywny, • power chordy i figury rytmiczne, • solówki oraz bluesowa i rockandrollowa gitara prowadz¹ca, • ró¿ne zagrywki, od rockabilly po rap rock, • konserwacja Twojego sprzêtu. P³yta CD zawiera: • riffy na gitarê prowadz¹c¹ • podk³ady gry rytmicznej Spis treĂci O autorze ................................................................................................................................. 15 PodziÚkowania od autora ........................................................................................................ 17 Sïowo wstÚpne ....................................................................................................................... 19 Wprowadzenie ......................................................................................................................... 21 O ksiÈĝce .....................................................................................................................................................21 Nie aĝ tak bardzo naiwne zaïoĝenia ................................................................................................................22 Konwencje uĝyte w tej ksiÈĝce ........................................................................................................................22 Jak podzielona jest ksiÈĝka .............................................................................................................................23 CzÚĂÊ I: ChcÚ byÊ gwiazdÈ rock and rolla ...................................................................................................23 CzÚĂÊ II: Podstawowe techniki gry .............................................................................................................23 CzÚĂÊ III: Zaawansowane techniki, które zrobiÈ z Ciebie prawdziwego rockmana .........................................24 CzÚĂÊ IV: Róĝne style rocka ......................................................................................................................24 CzÚĂÊ V: W poszukiwaniu idealnego brzmienia ..........................................................................................24 CzÚĂÊ VI: Dekalogi ..................................................................................................................................24 Dodatek ...................................................................................................................................................24 Ikony wykorzystane w ksiÈĝce .........................................................................................................................25 Co dalej .......................................................................................................................................................25 CzÚĂÊ I: ChcÚ byÊ gwiazdÈ rock and rolla .......................27 Rozdziaï 1: To tylko gitara rockowa… ale tego wïaĂnie chcÚ! .............................................. 29 Róĝnice miÚdzy gitarÈ rockowÈ i akustycznÈ — to nie tylko gïoĂnoĂÊ ................................................................30 Tembr, czyli cechy brzmienia ....................................................................................................................30 Sygnaï .....................................................................................................................................................31 Przesterowanie i wybrzmienie ....................................................................................................................32 No i gïoĂnoĂÊ ............................................................................................................................................32 Przykïady do sïuchania .............................................................................................................................33 Poznawanie podstaw: Trio Mocy ...................................................................................................................34 Gitara elektryczna .....................................................................................................................................34 Wzmacniacz .............................................................................................................................................38 Efekty ......................................................................................................................................................39 ZrozumieÊ, jak dziaïa gitara elektryczna .........................................................................................................40 Drgania strun i wysokoĂÊ děwiÚku...............................................................................................................41 NaciÈg kontra dïugoĂÊ ...............................................................................................................................41 Twoje rÚce ...............................................................................................................................................42 Przetworniki i wzmocnienie .......................................................................................................................42 6 Gitara rockowa dla bystrzaków Dodatki do Twojej gitary ...............................................................................................................................43 Kostki (piórka) .........................................................................................................................................43 Paski .......................................................................................................................................................44 Kable ......................................................................................................................................................44 Tunery ....................................................................................................................................................44 Rozdziaï 2: Weě jÈ w ramiona .................................................................................................. 45 Najpierw musisz jÈ chwyciÊ ............................................................................................................................45 Pozycja siedzÈca .......................................................................................................................................46 Pozycja stojÈca .........................................................................................................................................46 Pozycja lewej rÚki ..........................................................................................................................................47 Przyciskanie progów .................................................................................................................................48 Wkrocz do akcji ........................................................................................................................................48 Pozycja prawej rÚki .......................................................................................................................................49 Gra za pomocÈ piórka ...............................................................................................................................50 Gra za pomocÈ palców ..............................................................................................................................51 Waĝny jest wïaĂciwy strój: tuner elektroniczny .............................................................................................51 Co to wïaĂciwie jest? .................................................................................................................................51 Jak to dziaïa? ............................................................................................................................................52 Podstawy zapisu děwiÚków, które nie zrobiÈ Ci krzywdy ..................................................................................52 Czytanie diagramu akordu .........................................................................................................................53 Czytanie rytmicznych slashów ....................................................................................................................54 Czytanie tabulatury ...................................................................................................................................55 Tworzenie muzyki, czyli jak zagraÊ akord .......................................................................................................55 Palcowanie akordów .................................................................................................................................55 Uderzanie akordu .....................................................................................................................................56 Rozdziaï 3: Jej druga poïówka — wzmacniacz ....................................................................... 57 Jak dziaïa wzmacniacz ...................................................................................................................................58 ¥cieĝka sygnaïu .............................................................................................................................................58 Przedwzmacniacz .....................................................................................................................................59 Regulacja barwy .......................................................................................................................................59 Efekty ......................................................................................................................................................60 Wzmacniacz mocy ....................................................................................................................................61 Krótka wycieczka po wnÚtrzu wzmacniacza .....................................................................................................61 Obudowa: wszystko na swoim miejscu ........................................................................................................61 Panel sterowania: przejmij kontrolÚ ................................................................................................................62 WejĂcia poszczególnych kanaïów ...............................................................................................................62 Gaïki przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy ............................................................................................63 Gaïki barwy .............................................................................................................................................64 Wbudowane efekty ...................................................................................................................................65 Zawsze moĝesz wybraÊ inne wyjĂcie ...............................................................................................................66 Speaker out ..............................................................................................................................................67 WyjĂcie sïuchawkowe ................................................................................................................................67 Direct out .................................................................................................................................................67 PÚtla efektów ............................................................................................................................................67 WejĂcie liniowe .........................................................................................................................................68 Róĝne inne „otwory” ................................................................................................................................68 Ostatnie ogniwo: gïoĂnik ........................................................................................................................... 69 Spis treĂci 7 PodïÈczenie i wïÈczenie .................................................................................................................................69 Przede wszystkim bezpieczeñstwo ..............................................................................................................69 WïÈczanie i wyïÈczanie w szeĂciu krokach ...................................................................................................70 Pierwsze děwiÚki ...........................................................................................................................................71 Ustawianie gaïek ......................................................................................................................................71 PrzeïÈczanie kanaïów ................................................................................................................................73 Co zrobiÊ, gdy nie masz wzmacniacza .............................................................................................................73 PodïÈczenie gitary do zestawu stereo lub „boomboksa” ...............................................................................74 PodïÈczenie do wzmacniacza sïuchawkowego .............................................................................................75 Teraz to juĝ nie jest czarna magia ...................................................................................................................75 CzÚĂÊ II: Podstawowe techniki gry .................................77 Rozdziaï 4: CoĂ dla lewej rÚki: akordy .................................................................................... 79 Bez akordów siÚ nie obÚdzie ..........................................................................................................................79 Zacznij od otwartych akordów .......................................................................................................................80 WïÈcz do gry power chordy ...........................................................................................................................80 Ruchome power chordy ............................................................................................................................82 Power w praktyce .....................................................................................................................................83 Wejdě w barowy nastrój ................................................................................................................................84 Jak siÚ uporaÊ z akordami barowymi ...........................................................................................................84 Akordy barowe oparte na E ......................................................................................................................85 Przemieszczanie akordu E wzdïuĝ gryfu .....................................................................................................86 Inne rodzaje akordu E: molowe, septymowe, molowe septymowe i zawieszone ..............................................86 Akordy barowe oparte na A ......................................................................................................................88 Przemieszczanie akordu A ........................................................................................................................89 Inne rodzaje akordu A: molowe, septymowe, molowe septymowe, zawieszone i durowe septymowe ................89 Rozdziaï 5: W prawo patrz: techniki rytmiczne prawej rÚki .................................................... 91 Uderzanie w struny .......................................................................................................................................91 Uderzenia w dóï .......................................................................................................................................92 Uderzenia w górÚ .....................................................................................................................................93 ’Èczenie uderzeñ w górÚ i uderzeñ w dóï ...................................................................................................93 ’Èczenie pojedynczych děwiÚków i akordów ...................................................................................................96 Technika grania děwiÚków basowych z akordami ........................................................................................97 Bum-czik ..................................................................................................................................................97 Zmienna linia basu ...................................................................................................................................98 Zakïócenia rytmu: uderzenia synkopowane .....................................................................................................99 Odczytywanie synkopy: kropki i ïuki legato .................................................................................................99 Granie synkopowanych schematów rytmicznych ..........................................................................................99 Daj lewej rÚce chwilÚ przerwy ......................................................................................................................101 Tïumienie strun lewÈ rÚkÈ .......................................................................................................................101 Sugerowanie synkopowania .....................................................................................................................102 WróÊmy do prawej rÚki ...............................................................................................................................102 Tïumienie strun prawÈ rÚkÈ .....................................................................................................................102 Przeïam schemat gry akordowej: zmiany palcowania lewej rÚki w trakcie bicia .................................................103 8 Gitara rockowa dla bystrzaków Prawa dïoñ to nie tylko piórko .....................................................................................................................104 Wprowadzenie do róĝnych styli gry rytmicznej ............................................................................................106 Prosty rytm na cztery ..............................................................................................................................107 „Two-beat” ............................................................................................................................................107 Rytm szesnastkowy .................................................................................................................................108 Metalowy galop ......................................................................................................................................108 Rytm reggae ...........................................................................................................................................108 Rytm na trzy ..........................................................................................................................................109 Rozdziaï 6: W Ăwietle reflektorów: wprowadzenie do gitary prowadzÈcej ........................... 111 Przejmij prowadzenie ..................................................................................................................................111 Jak trzymaÊ piórko? .....................................................................................................................................113 Przejdě do ataku .........................................................................................................................................113 Uderzanie pojedynczych strun w górÚ i w dóï ...................................................................................................113 Granie pojedynczych děwiÚków ....................................................................................................................113 Technika gry pojedynczych děwiÚków ......................................................................................................114 Naprzemienne piórkowanie .....................................................................................................................116 Granie melodii na róĝnych strunach .........................................................................................................116 Skale .....................................................................................................................................................116 Pasaĝe ...................................................................................................................................................118 ’Èczenie zmian o jeden stopieñ z pasaĝowymi przeskokami .......................................................................119 Zacznij od doïu: melodie na niĝszych děwiÚkach ...........................................................................................119 Droga na szczyt: melodie na wyĝszych děwiÚkach ..........................................................................................120 Pozycje na gryfie .........................................................................................................................................121 Otwarta pozycja .....................................................................................................................................121 Wyĝsze, zamkniÚte pozycje ......................................................................................................................121 Bliĝsze spotkanie z riffami na niĝszych rejestrach ...........................................................................................122 Czy moĝna to jakoĂ uproĂciÊ: skala pentatoniczna ..........................................................................................123 Skala pentatoniczna, czyli trzy sposoby grania solówek ..................................................................................124 Pentatonika w utworze o tonacji durowej ..................................................................................................125 Pentatonika w utworze o tonacji molowej ..................................................................................................126 Pentatonika w utworze o progresji bluesowej .............................................................................................126 Improwizowanie ..........................................................................................................................................128 Nuta koñcowa ............................................................................................................................................128 Rozdziaï 7: PorywajÈce riffy ................................................................................................... 131 Wejdě w klimat: najprostsze riffy ..................................................................................................................132 Riffy na caïych nutach i póïnutach ...........................................................................................................132 Riffy na ósemkach i ÊwierÊnutach .............................................................................................................132 Riffy szesnastkowe ..................................................................................................................................134 Synkopowanie ósemkowe ........................................................................................................................135 Co dwie nuty, to nie jedna: technika double-stop ...........................................................................................137 ’Èczenie riffów na pojedynczych nutach z akordami ......................................................................................138 Poszukiwanie wïasnego stylu ........................................................................................................................140 Spis treĂci 9 CzÚĂÊ III: Zaawansowane techniki, które zrobiÈ z Ciebie prawdziwego rockmana ................141 Rozdziaï 8: Granie w wyĝszych pozycjach ............................................................................. 143 SiÚgaj wyĝej, czyli wÚdrówka w górÚ gryfu .....................................................................................................143 Pierwsze skoki na wyĝsze progi ................................................................................................................144 Technika double-stop w górze gryfu .........................................................................................................145 Skale do gry solowej w zamkniÚtych pozycjach ..............................................................................................146 Granie w okreĂlonej pozycji .........................................................................................................................146 Jak okreĂliÊ pozycjÚ .................................................................................................................................146 Jak wybraÊ pozycjÚ ..................................................................................................................................147 Stosowanie ruchomych skal pentatonicznych ...................................................................................................148 Pozycja wyjĂciowa ..................................................................................................................................148 WyjĂcie z pozycji wyjĂciowej ....................................................................................................................148 ZejĂcie poniĝej pozycji wyjĂciowej ............................................................................................................149 Poruszanie siÚ miÚdzy pozycjami .............................................................................................................150 W poszukiwaniu piÚciu pozycji skali pentatonicznej .......................................................................................151 Nie bój siÚ zmian ........................................................................................................................................153 Zagrywki podróĝnicze .............................................................................................................................153 Z otchïani na szczyt ................................................................................................................................153 SkÈd wiedzieÊ, gdzie zagraÊ .........................................................................................................................154 Pozycja a tonacja ....................................................................................................................................154 Wybór pozycji ........................................................................................................................................156 PiÚÊ pozycji w praktyce ...........................................................................................................................156 Rozdziaï 9: Ekspresja, czyli jak sprawiÊ, ĝe gitara zacznie „ĂpiewaÊ” ................................. 159 „Mïotkowanie”, czyli hammer-on .................................................................................................................160 Sztuka podrywania, czyli pull-off ..................................................................................................................161 Slide, czyli Ălizgawka ...................................................................................................................................162 PodciÈgnij siÚ w podciÈganiu .......................................................................................................................163 PodciÈganie i opuszczanie .......................................................................................................................164 PodciÈganie wstÚpne ...............................................................................................................................165 Wibrato, które wprawi CiÚ w drĝenie ............................................................................................................165 Flaĝolety, czyli muzyczna przyprawa ............................................................................................................166 Nie wahaj siÚ graÊ wajchÈ ............................................................................................................................167 A teraz wszystko naraz ................................................................................................................................168 CzÚĂÊ IV: Róĝne style rocka .........................................171 Rozdziaï 10: Wczesne lata rock and rolla ............................................................................. 173 KluczowÈ sprawÈ jest wïaĂciwy sposób uderzania w struny .............................................................................174 R B wychodzi na powierzchniÚ — Bo Diddley .........................................................................................174 Kiedy rock poznaï teksañskie brzmienie — Buddy Holly ...............................................................................175 Doo wop zdobywa rzesze fanów ...................................................................................................................176 I-vi-ii-V: 12/8 .........................................................................................................................................176 I-vi-IV-V: zwykïe ósemki .........................................................................................................................177 I-vi-ii-V: rytm mieszany ...........................................................................................................................177 10 Gitara rockowa dla bystrzaków PoïÈczenie country z bluesem, czyli rytm rockabilly ........................................................................................179 Powstanie rockandrollowego stylu gry na gitarze — Chuck Berry ...................................................................181 Muzyka surfowa ..........................................................................................................................................182 NadciÈga brytyjska inwazja ..........................................................................................................................184 The Beatles „I Saw Her Standing There” ...............................................................................................185 Melodyjne riffy w stylu The Beatles .........................................................................................................186 Riffy na wysokich i niskich děwiÚkach ......................................................................................................187 Rozdziaï 11: Zïote lata klasycznego rocka ............................................................................ 189 Trudniejsze riffy i figury rytmiczne ...............................................................................................................189 Motyw rytmiczny oparty na riffie ..............................................................................................................189 Motyw rytmiczny oparty na akordach .......................................................................................................190 Studiowanie klasycznych mistrzów rocka .......................................................................................................192 Inwazja brytyjska ....................................................................................................................................192 Blues przebija siÚ na powierzchniÚ ...........................................................................................................195 Rock latynoski — Carlos Santana ...........................................................................................................200 Rock poïudniowy ....................................................................................................................................201 Wskrzeszenie dogorywajÈcego bluesa — Stevie Ray Vaughan ...................................................................204 Rock neoklasyczny — Aerosmith ............................................................................................................206 PoïÈczenie country i rockowego stylu grania gitary prowadzÈcej — The Eagles ...............................................206 The Edge nadaje muzyce epickÈ strukturÚ ....................................................................................................209 Rozdziaï 12: Heavy metal ....................................................................................................... 211 Pojawienie siÚ metalu ..................................................................................................................................211 Riffy Black Sabbath, które rozsadzÈ Ci czaszkÚ ........................................................................................212 Barokowa eksplozja Ritchiego Blackmore’a ..............................................................................................213 Era gwiazd, czyli rock stadionowy ................................................................................................................214 Kiss — makijaĝe i pïonÈce gitary .............................................................................................................214 Przyjazne dla radia riffy Bostonu .............................................................................................................214 Rewolucja děwiÚkowa Van Halena ..........................................................................................................216 Haïas barowy Angusa Younga ................................................................................................................216 PoczÈtki inwazji europejskiego metalu ..........................................................................................................218 Upychanie fanów na trybunach, czyli heavy metalowe hity lat osiemdziesiÈtych ...............................................219 Metalowy atak Randy’ego Rhoadsa .........................................................................................................219 Yngwie Malmsteen, szwedzki demon szybkoĂci .........................................................................................219 CiÚĝkie riffy Metalliki ..............................................................................................................................221 Z impetem w nowe stulecie ..........................................................................................................................221 Szalona szybkoĂÊ Dimebaga Darrella .......................................................................................................222 Alice in Chains ......................................................................................................................................222 Kornografia ............................................................................................................................................223 Rozdziaï 13: Rock progresywny i jazzrock ............................................................................. 225 Pierwsza fala rocka progresywnego ...............................................................................................................225 Powiedz tak! — Yes i eklektyczna wirtuozeria Steve’a Howe’a ..................................................................225 Upiorne gitary Genesis ...........................................................................................................................227 Wycieczki gitarowe Roberta Frippa .........................................................................................................228 Przestrzenny blues Pink Floyd ................................................................................................................229 Akustyczny art rock — Emerson, Lake Palmer ....................................................................................229 Spis treĂci 11 Unia dwóch styli — progresywny rock ïÈczy siÚ z metalem .............................................................................231 Na scenie z Alexem Lifesonem z Rush ....................................................................................................231 Piïowanie drewna — riffy Jethro Tull ......................................................................................................232 Jazzrock trafia na listy przebojów ..................................................................................................................233 Elegancki jazzpop grupy Steely Dan ........................................................................................................233 Uczuciowy jazz George’a Bensona ..........................................................................................................234 Wyszukany jazzpop Pata Metheny’ego ....................................................................................................235 Toto Steve’a Lukathera — rockowe monstrum .........................................................................................236 Legendy jazzrocka ......................................................................................................................................238 Czysta wirtuozeria — John McLaughlin i Al Di Meola ............................................................................239 Jazzowy powrót Jeffa Becka .....................................................................................................................240 CzÚĂÊ V: W poszukiwaniu idealnego brzmienia ...............243 Rozdziaï 14: W pogoni za sprzÚtem — jak znaleěÊ ten wymarzony ...................................... 245 Jak wydobyÊ z gitary to, czego oczekujesz ......................................................................................................245 Otaksuj jej ciaïo, czyli korpus gitary .........................................................................................................246 Sprawdzanie gryfu i podstrunnicy ............................................................................................................247 Dostrój siÚ do stroików, mostka i siodeïka .................................................................................................249 Sprawdzanie przetworników i elektryki .....................................................................................................250 Jaki rodzaj gitary wybraÊ? ........................................................................................................................253 Wybór najlepszego wzmacniacza, który oĝywi TwojÈ gitarÚ ............................................................................254 Konfiguracje wzmacniaczy .......................................................................................................................255 Najwaĝniejsze cechy ................................................................................................................................256 Podsumowanie ...........................................................................................................................................257 Rozdziaï 15: Dzikie i szalone brzmienia — efekty gitarowe ................................................. 259 Róĝne grupy efektów ...................................................................................................................................259 Wybór typu efektu .......................................................................................................................................260 Kostki ....................................................................................................................................................260 Multiefekty podïogowe ............................................................................................................................261 Efekty montowane w racku ......................................................................................................................261 Wbudowane efekty .................................................................................................................................261 Najwaĝniejsze pojÚcia zwiÈzane z efektami ....................................................................................................261 Efekty modyfikujÈce wzmocnienie — overdrive, distortion i fuzz .....................................................................262 Overdrive ...............................................................................................................................................263 Distortion ...............................................................................................................................................263 Fuzz ......................................................................................................................................................263 Podbijanie lub tïumienie, czyli regulacja dynamiki .........................................................................................264 Kompresory ...........................................................................................................................................264 Bramki szumów ......................................................................................................................................265 Granie ze sïuchu — efekty modyfikujÈce barwÚ .............................................................................................266 EQ, czyli equalizer .................................................................................................................................266 Filtry .....................................................................................................................................................268 Panuj nad natÚĝeniem děwiÚku, czyli inne efekty modyfikujÈce gïoĂnoĂÊ ..........................................................269 Pedaï gïoĂnoĂci .......................................................................................................................................269 Tremolo .................................................................................................................................................270 12 Gitara rockowa dla bystrzaków Wyraěna zmiana, czyli efekty modulacyjne ....................................................................................................270 Chorus ...................................................................................................................................................270 Flanger ..................................................................................................................................................271 Phase shifter lub phaser ..........................................................................................................................272 Rotating speaker lub Leslie .....................................................................................................................272 Pitch shifter i octave divider .....................................................................................................................273 Dajcie mi wiÚcej przestrzeni, czyli czwarty rodzaj efektów ...............................................................................273 Delay lub echo .......................................................................................................................................274 Reverb ...................................................................................................................................................275 Projektowanie linii sygnaïu ..........................................................................................................................276 PrzenoĂny organizer, czyli skrzynka na efekty ..............................................................................................277 Rozdziaï 16: Konserwacja i opiekowanie siÚ gitarÈ elektrycznÈ .......................................... 279 NiezbÚdny zestaw narzÚdzi ..........................................................................................................................280 Podstawowe wyposaĝenie ........................................................................................................................280 Zaawansowane narzÚdzia .......................................................................................................................281 Wymiana strun ...........................................................................................................................................282 Wybór wïaĂciwych strun ..........................................................................................................................282 ¥ciÈganie starych strun ............................................................................................................................284 Zakïadanie nowych strun ........................................................................................................................286 Czyszczenie poszczególnych elementów gitary ....................................................................................................288 Struny ...................................................................................................................................................289 Korpus, gryf i elementy osprzÚtu ..............................................................................................................289 Progi .....................................................................................................................................................289 Ukïad elektryczny ...................................................................................................................................290 Regulacja, czyli co zrobiÊ, ĝeby Twoja gitara graïa jak najlepiej ......................................................................290 Sygnaïy ostrzegawcze ..............................................................................................................................291 NapiÚcie sprÚĝyn mostkowych ..................................................................................................................293 RozwiÈzywanie mniejszych problemów z ukïadem elektrycznym .................................................................294 Naprawa wzmacniacza i efektów ..................................................................................................................295 Wymiana bezpiecznika ............................................................................................................................295 Czyszczenie i wymiana lamp próĝniowych ................................................................................................295 GïoĂniki .................................................................................................................................................295 RozwiÈzania najczÚstszych problemów .........................................................................................................296 Przechowywanie gitary ................................................................................................................................297 CzÚĂÊ VI: Dekalogi ..................................................... 299 Rozdziaï 17: DziesiÚciu gitarzystów rockowych, którzy zmienili historiÚ .............................. 301 Chuck Berry ...............................................................................................................................................301 Eric Clapton ...............................................................................................................................................302 Jimi Hendrix ...............................................................................................................................................302 Jeff Beck .....................................................................................................................................................302 Jimmy Page ................................................................................................................................................302 Eddie Van Halen .......................................................................................................................................303 Stevie Ray Vaughan ...................................................................................................................................303 Eric Johnson ...............................................................................................................................................303 Steve Vai ...................................................................................................................................................304 Kurt Cobain ...............................................................................................................................................304 Spis treĂci 13 Rozdziaï 18: DziesiÚÊ albumów rockowych, które musisz mieÊ ........................................... 305 The Beatles, Rubber Soul (1965) ...............................................................................................................305 Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced (1967) ...............................................................................306 Led Zeppelin, Led Zeppelin II (1969) .......................................................................................................306 The Who, Who’s Next? (1971) ..................................................................................................................306 The Rolling Stones, Exile on Main Street (1972) ........................................................................................306 Jeff Beck, Blow by Blow (1975) ..................................................................................................................307 Van Halen, Van Halen (1978) ..................................................................................................................307 Joe Satriani, Surfing with the Alien (1987) ..................................................................................................307 Metallica, Metallica (The Black Album) (1991) ..........................................................................................308 Korn, Issues (1999) ....................................................................................................................................308 Rozdziaï 19: DziesiÚÊ klasycznych gitar rockowych ............................................................. 309 Fender Telecaster .......................................................................................................................................309 Gibson Les Paul .........................................................................................................................................310 Fender Stratocaster .....................................................................................................................................310 Gibson z serii ES ........................................................................................................................................310 Gibson Flying V .........................................................................................................................................310 Mosrite Ventures Model .............................................................................................................................311 Rickenbacker 360/12 ..................................................................................................................................311 Ibanez Iceman .............................................................................................................................................311 „Super Strat” .............................................................................................................................................311 Paul Reed Smith ........................................................................................................................................312 Dodatek Jak korzystaÊ z pïyty ....................................313 Jak znaleěÊ wïaĂciwÈ ĂcieĝkÚ .........................................................................................................................313 Naliczanie ..............................................................................................................................................313 Aranĝacja stereofoniczna .........................................................................................................................314 ¥cieĝki na pïycie .........................................................................................................................................314 Skorowidz ............................................................................................................................ 321 Rozdziaï 6 W Ăwietle reflektorów: wprowadzenie do gitary prowadzÈcej W tym rozdziale: Ź Poznasz skale, arpeggia i typowe zagrywki. Ź Nauczysz siÚ czytaÊ zapis nutowy. Ź PoÊwiczysz riffy. Ź Dowiesz siÚ, jak improwizowaÊ dobre solówki. S olówki stanowiÈ najbardziej widowiskowy i olĂniewajÈcy rockowy sposób gry na gitarze. PotrafiÈ przekazaÊ peïnÈ gamÚ emocji — od ĝaïoĂci i sentymentalizmu po wrzaskliwÈ i szalonÈ beztroskÚ — czasem w tym samym motywie. Podczas gdy riffy sÈ ugruntowane, skomponowane i emanujÈ siïÈ za pomocÈ swej niewzruszonej staïoĂci, gitara prowadzÈca wznosi siÚ na wyĝyny muzycznej boskoĂci, szybujÈc w bezkresnych przestrzeniach inspiracji. Wszyscy najwiÚksi gitarzyĂci — od Erica Claptona i Jimiego Hendrixa po Eddiego Van Halena i Stevego Vaia — potrafili siÚ w ten sposób wznosiÊ, ale oprócz tego byli zdyscyplinowanymi mistrzami swoich instrumentów. Udaïo im siÚ rozwiÈzaÊ odwieczny artystyczny paradoks i uzyskaÊ caïkowicie kontrolowanÈ absolutnÈ wolnoĂÊ. Kiedy zaczniesz rozwijaÊ podstawowe techniki gry gitary prowadzÈcej, nie zapominaj o tym, ĝe w Twojej muzyce kryje siÚ potencjaï wywoïywania potÚĝnych emocji. Uwaĝaj, ĝeby ich nadmiar nie spaliï Twojego wzmacniacza! W tym rozdziale skupimy siÚ na palcach lewej rÚki i precyzyjnym piórkowaniu. ZdradzÚ Ci takĝe, dlaczego caïa ta gra jest warta Ăwieczki. Przejmij prowadzenie Musisz umieÊ zagraÊ wiele děwiÚków, aby wïaĂciwie wydobyÊ nieliczne. To powiedzenie nieznanego (prawdopodobnie wschodniego) pochodzenia z pewnoĂciÈ stosuje siÚ do rocka, poniewaĝ najlepiej by byïo, gdybyĂ najpierw nauczyï siÚ akordów (które skïadajÈ siÚ z przynajmniej trzech děwiÚków), a potem zaczÈï graÊ pojedynczymi děwiÚkami, co jest istotÈ gitary prowadzÈcej. 112 CzÚĂÊ II: Podstawowe techniki gry Tak naprawdÚ nie musisz opanowaÊ gry akordowej, zanim zabierzesz siÚ do gitary prowadzÈcej. Takie podejĂcie jest jednak uzasadnione chociaĝby z technicznego punktu widzenia — do grania rytmu nie potrzebujesz aĝ tak precyzyjnych uderzeñ prawej rÚki. Dla wiÚkszoĂci poczÈtkujÈcych gitarzystów trÈcanie wielu strun jest ïatwiejsze niĝ trafianie w pojedyncze. Teraz jednak nadszedï czas na wyprawÚ w Ăwiat pojedynczych děwiÚków, w którym uderzasz tylko jednÈ strunÚ jednoczeĂnie, a kluczowe znaczenie ma trafienie we wïaĂciwÈ. Wymaga on takĝe znacznie wiÚkszej ruchliwoĂci lewej rÚki. Pojedyncze děwiÚki moĝesz graÊ na róĝne sposoby. Cztery najwaĝniejsze to: 9 Melodia: to podstawowy sposób gry pojedynczymi děwiÚkami na gitarze. Moĝe stanowiÊ skomponowany motyw lub improwizowany przerywniki, a takĝe solówkÚ, która wykorzystuje melodiÚ jako punkt wyjĂcia. 9 Arpeggio: polega na graniu akordów rozïoĝonych na poszczególne děwiÚki, wiÚc takĝe jest sposobem grania pojedynczych děwiÚków. Arpeggio moĝesz stosowaÊ jako rodzaj akompaniamentu (tak jak w palcowanym przykïadzie z rozdziaïu 5.) lub jako gitarÚ prowadzÈcÈ, co stosuje wielu hardrockowych i heavymetalowych gitarzystów, takich jak Eddie Van Halen i Randy Rhoads. Wielu z nich wplata w swoje solówki kilka taktów arpeggia, czego rezultaty bywajÈ niesïychanie emocjonujÈce. 9 Riff: to autonomiczna fraza muzyczna, skomponowana zazwyczaj z pojedynczych děwiÚków i wykorzystywana jako strukturalna czÚĂÊ utworu lub jego czÚĂci. ’Èczy on melodiÚ i gitarÚ rytmicznÈ, poniewaĝ ma wspólne cechy z jednym i drugim sposobem grania. Jest zazwyczaj kilka razy powtarzany i w danej czÚĂci utworu sïuĝy jako motyw akompaniujÈcy. Przypomnij sobie wpadajÈce w ucho riffy z utworów Day Tripper i Birthday The Beatles, Satisfaction The Rolling Stones, Walk This Way Aerosmith, Sunshine of Your Love Cream, Whole Lotta Love i Black Dog Led Zeppelin, Crazy Train Ozzy’ego Osbourne’a oraz You Give Love a Bad Name Bon Jovi. Wszystkie te piosenki opierajÈ siÚ na rozpoznawalnych i ïatwych do zapamiÚtania motywach. Riffy nie zawsze sÈ zbudowane z pojedynczych děwiÚków. Na przykïad w Smoke on the Water Deep Purple i Iron Man Black Sabbath sÈ one zïoĝone z wieloděwiÚków granych jednoczeĂnie. Riff moĝe byÊ takĝe zagrany w harmonii przez dwie lub wiÚcej gitar. Z takich zagrywek sÈ znani The Allman Brothers i The Eagles. 9 Swobodna improwizacja: nie jest to uznany termin muzyczny, tylko fraza opisujÈca dowolny fragment partii gitary prowadzÈcej, który niekoniecznie opiera siÚ na melodii. Swobodna improwizacja nie musi nawet byÊ melodyjna. Przeskoki o duĝe interwaïy, granie perkusyjne, efekty muzyczne i sekwencje děwiÚków (takie jak na przykïad schematy szybko powtarzanych nut, a nawet jednej nuty) — wszystkie te Ărodki wyrazu mogÈ braÊ udziaï w budowaniu ekscytujÈcej solówki lub pasaĝu. Terminy gitara prowadzÈca, melodia, gïówny motyw, riff, solówka czy improwizacja oznaczajÈ róĝne sposoby grania pojedynczymi děwiÚkami i sÈ czÚsto stosowane wymiennie. Fraza „granie pojedynczymi děwiÚkami” jest nieco nieporÚczna, dlatego kaĝdy rodzaj grania, który nie jest gitarÈ rytmicznÈ, moĝesz okreĂliÊ mianem gitary prowadzÈcej, nawet jeĂli bÚdzie to oznaczaïo riff. ¥ciĂle rzecz ujmujÈc, gitara prowadzÈca to gïówna gitara, której partia zazwyczaj opiera siÚ na pojedynczych děwiÚkach. Lecz nie jest to reguïÈ, poniewaĝ moĝesz graÊ dwuděwiÚki technikÈ double-stop. Dodatkowo termin gitara prowadzÈca pozwala na odróĝnienie jej od innej gitary (lub gitar) w zespole, która gra partie rytmiczne. Rozdziaï 6: W Ăwietle reflektorów: wprowadzenie do gitary prowadzÈcej 113 Czasami partia gïównej gitary moĝe siÚ skïadaÊ z akordów. Przerywnik gitarowy w Peggy Sue Buddy’ego Holly’ego oraz riff otwierajÈcy utwór Pinball Wizard The Who to dwa najbardziej znane przykïady gitary rytmicznej, która gra gïównÈ rolÚ. Jak trzymaÊ piórko? Sposób trzymania jest generalnie taki jak w przypadku gry rytmicznej. ChwyÊ je tak, aby koniec wystawaï prostopadle z boku kciuka, i umieĂÊ dïoñ w pobliĝu struny, którÈ zamierzasz uderzyÊ. Zalecany przeze mnie sposób trzymania piórka znajdziesz na rysunku 2.6. Zapewne odkryjesz, ĝe trzymasz piórko nieco mocniej, szczególnie gdy bÚdziesz chciaï zagraÊ gïoĂniej lub agresywniej. To normalne. Z czasem zaczniesz je postrzegaÊ jako naturalne przedïuĝenie jednego z paznokci. Przejdě do ataku TrÈcanie lub uderzanie okreĂlonego děwiÚku jest okreĂlane jako atak. Nie oznacza to, ĝe powinieneĂ graÊ agresywnie — jest to termin odróĝniajÈcy poczÈtek nuty od jej wybrzmiewania (czyli tej czÚĂci, która nastÚpuje po pierwszym, perkusyjnym děwiÚku). Aby zaatakowaÊ pojedynczÈ strunÚ, umieĂÊ piórko tak, aby dotykaïo jej od góry lub znajdowaïo siÚ nieznacznie ponad niÈ, i trÈÊ jÈ szybkim, pïynnym ruchem. Uderz jÈ na tyle mocno, ĝeby děwiÚk byï wyraěny, lecz aby nie zahaczyÊ przy okazji sÈsiedniej struny. Ten ruch to uderzenie w dóï, które jest dokïadnie takie samo jak to, które opisaïem w rozdziale 5., tyle ĝe tym razem trÈcasz tylko jednÈ strunÚ. Aby ude
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gitara rockowa dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: