Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 005202 22562350 na godz. na dobę w sumie
Warszawa. Przewodnik-celownik. Wydanie 1 - książka
Warszawa. Przewodnik-celownik. Wydanie 1 - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6731-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Przewodniki-Celowniki to nowatorskie publikacje turystyczne, opisujące najciekawsze miasta i regiony Europy. Ich wyróżnikiem są dokładne mapy oraz zwięzłe, przygotowane w formie leksykonu i ilustrowane zdjęciami opisy atrakcji turystycznych. Nowe przewodniki dają swobodę podczas zwiedzania, wolność i niezależność podczas wycieczek i podróży. Pozwalają w prosty sposób odnajdywać w terenie interesujące miejsca i identyfikować obiekty. Mapa, tekst i zdjęcia uzupełniają się i tworzą wzajemnie powiązaną całość, która sprawi, ze samodzielne zwiedzanie zwiedzanie miasta stanie się prawdziwą przyjemnością!

... a wszystko po to, by w nieskrępowany sposób cieszyć się Warszawą, bezbłędnie trafiać do wybranych przez siebie celów, ułożyć własny plan zwiedzania, poznać i zobaczyć największe atrakcje miasta.Ewa Jolanta Michalska - ukończyła archeologię na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się miedzy innymi w antropologii fizycznej i antropologii religii, a także historię na Akademii Humanistycznej, zdobywając kwalifikacje muzealnika oraz archiwisty. Jako rodowita warszawianka i ogromna entuzjastka swojego miasta posiada uprawnienia przewodnika po stolicy. Czasem opuszcza ukochaną metropolię celem odbycia podróży po którymś z europejskich krajów, skutkującej aktualizacją przewodników turystycznych i redakcją wydawnictw albumowych dotyczących tematyki zabytków. Szczególny przedmiot jej zainteresowania stanowi historia architektury. Wielokrotnie brała udział w wykopaliskach archeologicznych na terenie Gdańska. Publikowała też artykuły dotyczące zabytków przestrzeni miejskich w periodykach naukowych. W wolnych chwilach chętnie relaksuje się przy muzyce oraz filmach przesyconych absurdem i inteligentnym humorem.

Marcin Michalski - rodowity warszawiak i lokalny patriota, którego rodzina od pokoleń osiadła na Marymoncie. Uczył się w szkole reklamy i marketingu, studiował w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek oraz fechtmistrz Polskiej Korporacji Akademickiej 'Sarmatia'. Od lat związany z warszawskimi teatrami oraz wiodącymi wydawnictwami podróżniczymi. Podróżnik, kolekcjoner, łowca rzeczy ulotnych i dziwnych. Uwielbia uczucie bycia w drodze, a chęć poznania jest jednym z jego najsilniejszych imperatywów. Uważa że najlepiej czerpać wiedzę 'in situ'. Przez świat pomaga mu przebrnąć stary Volkswagen 'Ogórek', oraz żona Ewa - najlepszy towarzysz drogi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autorzy: Ewa Michalska, Marcin Michalski Redaktor prowadzący: Maciej Żemojtel Redakcja: Maria Kula Korekta: Agnieszka Szmuc Zdjęcie na okładce: © Ldambies | Dreamstime.com Opracowanie kartograficzne: Grzegorz Marchut Źródło pochodzenia danych kartograficznych: © OpenStreetMap contributors www.opendatacommons.org/licenses/odbl Koncepcja graficzna serii: PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN | Paweł Panczakiewicz Projekt okładki i strony tytułowej: MAZAKI STUDIO | Konrad Rządowski Skład: Magdalena Suchy-Polańska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, foto- graficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnic- two Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wy- korzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel.: 32 2309863 e-mail: redakcja@bezdroza.pl księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://bezdroza.pl/user/opinie/?bewac1 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie I ISBN: 978-83-246-6731-4 Copyright © Helion, 2013 SPIS TREŚCI 4 Indeks atrakcji turystycznych 17 Atlas Warszawy 45 Historia Warszawy 61 Atrakcje Warszawy 187 Informacje praktyczne • • • Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa • Lubię to! • Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Kup książkę Poleć książkę Kup książkę Poleć książkę Historia Warszawy Od początków miasta do potopu... Od początków miasta do potopu szwedzkiego Najstarszy gród na terenie obecnej stolicy istniał w X w. i znaj- dował się na Bródnie. Nieco późniejsze osady to Kamion i Targo- we Wielkie oraz wieś Solec, strzeżona przez XIII-wieczny gród wa- rowny Jazdów, zniszczony w 1262 r. najazdem Litwinów pod wo- dzą Mendoga, i 19 lat później przez wojów księcia płockiego Bo- lesława II. Wskutek tego oraz zmiany koryta rzeki podjęto decy- zję o założeniu nowego grodu – Warszowy, kilka kilometrów na północ, w miejscu dzisiejszego Starego Miasta. Nie zachował się dokument lokacyjny (z ok. 1300 r.) sankcjonujący założenie miasta na prawie chełmińskim. Zasadźcami była grupa majętnych kup- ców sprowadzonych prawdopodobnie z Torunia przez Bolesła- wa II. Niektórzy przypisują budowę grodu bratu księcia, Konrado- wi II, i datują ją na kilka lat wcześniej. Teatr Wielki ze Starym Miastem w tle © Tupungato | Shutterstock.com Gród szybko stał się ważnym ośrod- kiem handlu i rybołówstwa, a także jed- ną z siedzib książąt mazowieckich. Za- sadźcy otoczyli miasto wałem ziemnym, przekształconym w pierwszą linię mu- rów obronnych; od strony rzeki dostępu broniła skarpa. Zamek książęcy posiadał własne obwarowania. Wraz z założeniem miasta wzniesiono kościół farny św. Jana. Na przełomie XIV i XV w. na środku ryn- ku powstał ratusz, w którym urzędowa- ła rada miejska. Z czasem rosło znaczenie polityczne mia- sta. W 1339 r. odbył się tu proces warszaw- ski przed trybunałem papieskim, między Koroną Królestwa Polskiego a zakonem krzyżackim. Do końca XV w. liczba lud- ności wzrosła z kilkuset mieszkańców do niespełna pięciu tysięcy. W 1413 r. książę Janusz I Starszy zdecydo- wał o ustanowieniu Starej Warszawy sto- licą księstwa mazowieckiego. Zacho- wał się nadany wówczas przez niego do- kument powtarzający prawo lokacyjne. Wkrótce potem otrzymała ona podwój- ną linię murów obronnych, baszty i fosę, a kościół św. Jana został podniesiony do rangi kolegiaty. Intensywny rozwój miasta sprawił, że pod koniec XIV w. ograniczona murami Kup książkę 46 Poleć książkę Kup książkę 47 Poleć książkę WarSZaWa Historia Warszawy Od początków miasta do potopu... przestrzeń stała się za mała. W 1408 r. Janusz I nadał przywilej lo- kacyjny, tzw. Nowej Warszawie, położonej na północ od pierwot- nej i nigdy nie otoczonej murami miejskimi. Jej oś tworzyły ulice: Freta i Zakroczymska, a centrum stanowił prostokątny rynek. Za- łożone na regularnym planie miasto zasiedlała uboższa ludność. Przez długie lata dominowały tu zabudowania drewniane, wśród których wyróżniały się dwa murowane kościoły: św. Jerzego oraz Najświętszej Marii Panny. O odrębności organizmu miejskiego sta- nowiły: własna rada, osobny wójt i odmienny herb. administracyj- ne połączenie obu miast nastąpiło w 1791 r. Po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich Warsza- wa z całym Mazowszem została w 1526 r. przyłączona do Koro- ny Królestwa Polskiego. 1569 r. awansowała politycznie jako miej- sce sejmów walnych koronnych. W 1573 r. odbyła się tu pierw- sza wolna elekcja nowego króla oraz konfederacja warszaw- ska. W mieście, dogodnie położonym względem Krakowa i Wil- na, coraz częściej przebywał dwór królewski. Po pożarze zamku na Wawelu w 1596 r., Zygmunt III Waza podjął decyzję o prze- niesieniu do Warszawy swojej rezydencji na stałe. Odtąd mia- sto pełniło rolę stolicy kraju, choć faktyczna stołeczność nie zosta- ła potwierdzona żadnym aktem prawnym i do 1795 r. przysługi- wało jej miano miasta rezydencjonalnego Jego Królewskiej Mości. Doniosłym wydarzeniem była oficjalna przeprowadzka królewska Kolumna Zygmunta © Bartlomiej K. Kwieciszewski | Shutterstock.com Plac Zamkowy © mexrix | Shutterstock.com w 1611 r., która spowodowała napływ magnatów i szlachty. Przybysze wznosi- li pałace i dwory już poza obrębem mu- rów miejskich. Oblicze Warszawy zmieniło się za spra- wą wybudowanego w latach 1606–07 drewnianego wodociągu, wybrukowa- nia ulic, a także klęsk żywiołowych, do których należał huragan oraz wielki po- żar. Odrodzone miasto w miejsce gotyc- ko-renesansowych kamieniczek zyska- ło barokowy koloryt. W tym czasie po- wstały kościoły Jezuitów, Dominikanów oraz św. Benona. Nowe granice miasta wyznaczyły ziemne wały obronne, z lat 1621–24, obejmujące przestrzeń 125 ha. Ważną rolę w systemie fortyfikacyjnym spełniał arsenał rzeczpospolitej. Na Pradze właścicielami gruntów z karcz- mami, browarami, żupą solną i spichle- rzami byli Zamoyscy, Leszczyńscy i Ka- zanowscy; dzięki nim uzyskała ona w 1648 r. prawa miejskie. Szczególny pierścień tworzyły wzno- szone wokół Starego i Nowego Miasta prywatne miasteczka magnackie zwa- ne jurydykami. Lokowane na gruntach podmiejskich, na prawach chełmińskim i magdeburskim, wydzielone były spod działania sądownictwa i administra- cji miejskiej oraz zwolnione z opłat na rzecz stolicy. Posiadały własne prawa, zwyczaje, straże, ratusze, a nawet herby. Stanowiły poważną konkurencję gospo- darczą, wprowadzając podział na War- szawę magnacką i mieszczańską. roz- bijały strukturę organizmu miejskiego, utrudniając jego regularny rozwój te- rytorialny oraz gospodarczy. Powo- dowały trudności w administrowa- niu, uniemożliwiając np. rozplano- wanie układu dróg. Z drugiej stro- ny przyczyniły się do rozwoju te- rytorialnego miasta oraz wzro- stu wielu gałęzi rzemiosła. Kup książkę 48 Poleć książkę Kup książkę 49 Poleć książkę WarSZaWa ul. Dewajtis 3 6, 17 (przystanek: „UKSW”) 103, 121, 181, N46 (przystanek: „UKSW”) http://www.lasbielnski.pl. K Kościół pokamedulski Kościół Sakramentek 34 Kościół pokamedulski Do wzniesionego przez kamedułów kościoła, będącego perłą baroku, pielgrzymowali królowie polscy. Jego białe wnętrze zdobią rokoko- we sztukaterie, w kaplicach wiszą obrazy przypisywane Franciszkowi smuglewiczowi, w zakrystii zachowały się XVII-wieczne freski Miche- langela Palloniego, a przy ołtarzu znajduje się serce fundatora, króla Michała Korybuta wiśniowieckiego. Obiektem szczególnego kultu był przeniesiony tu w 1673 r. z kolegiaty św. Jana obraz przedstawia- jący św. Bonifacego. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku odbywa się odpust. w czasach saskich zaczęto organizować tu huczne festyny i aż do XX stulecia Las Bielański był znanym miejscem weekendowych rozrywek. Nieopodal przypływał statek, a na miejscu były karuzele, huśtawki i strzelnice. Po II wojnie światowej tradycję tę kontynuował utworzony w 1950 r. Park Kultury, ale wraz z powstaniem rezerwatu place zabaw zostały zlikwidowane. Obecnie rozrywki dostarczają: cen- trum kultury Dobre Miejsce oraz Piwnica artystyczna zorganizowana w podziemiach kościoła, w której odbywają się wystawy, spektakle oraz koncerty muzyki jazzowej i piosenki literackiej w wykonaniu za- praszanych tu najznakomitszych gwiazd. Przy wschodniej ścianie, na zewnątrz świątyni, znajduje się grób stanisława staszica. Obok kościo- ła jest 13 eremów, czyli małych domków, w których mnisi żyli w po- jedynkę. To właśnie tu Henryk sienkiewicz ulokował fragment akcji Trylogii, kiedy Michał wołodyjowski po śmierci narzeczonej szukał ukojenia w życiu zakonnym. w jednym z eremów otwarte zostało muzeum poświęcone historii zlokalizowanego obok Uniwersytetu Kardynała stefana wyszyńskiego. Rynek Nowego Miasta 2 116,178, 222, 227, N44 (przystanek: Franciszkańska); 180, 503 (przystanek: Pl. Krasińskich); 118, 185 (przystanek: Sanguszki) http://www.benedyktynki- sakramentki.org 35 Kościół Sakramentek 5 E7 Charakterystycznym elementem 79 Rynku Nowego Miasta jest kościół sakramentek pod wezwaniem św. Kazimierza. Dominuje nad placem dzięki wspaniałej kopule i latarni. Pierwotnie był rezydencją magnacką, która została odkupiona przez królową Marię Kazimierę sobieską (zwaną Marysieńką) i zamieniona na kościół dla upamięt- nienia zwycięstwa pod wiedniem oraz z przeznaczeniem na mauzo- leum rodzinne. w ufundowanym w 1688 r. przybytku umieszczono sprowadzony z Francji zakon panien sakramentek. Barokowy budy- nek o centralnym założeniu wzniesiono na planie krzyża greckiego i zwieńczono wspomnianą kopułą, osadzoną na ośmiobocznym bęb- nie. Kościół oddano do użytku w stanie surowym i dopiero w 1715 r. konsekrowano ołtarz, zbudowany według zmodyfikowanych pla- nów Tylmana z Gameren. 25 lat później wzniesiono utrzymany w ba- rokowym stylu budynek klasztorny, ufundowany przez radziwiłłów Kup książkę 100 Poleć książkę Kup książkę 101 atrakcje warszawy Kościół pokamedulski fot. Ewa Michalska Kościół Sakramentek na Rynku Nowego Miasta © Artur Bogacki | Fotolia.com Poleć książkę warszawa K Kościół Środowisk Twórczych Kościół św. Aleksandra atrakcje warszawy Kościół Środowisk Twórczych, najmniejsza świątynia w Warszawie fot. Maciej Żemojtel w związku ze wstąpieniem do zakonu anny Katarzyny radziwiłł. Pod koniec XVIII w. klasztor stracił większość dóbr, a w połowie XIX w. zo- stał mocno uszkodzony na skutek pożaru wywołanego uderzeniem pioruna. we wrześniu 1939 r. bombardowania ominęły go; podczas powstania warszawskiego pełnił rolę szpitala polowego i znajdował się pod ciągłym ostrzałem. zniszczony w 80 , we wrześniu 1944 r. po- grzebał około tysiąc osób. Po wojnie został odbudowany. Nie zacho- wało się jednak nic z historycznego wyposażenia oprócz barokowego nagrobka z czarnego marmuru Marii Karoliny z sobieskich, wnuczki króla. warto nadmienić, iż w prowadzonej przez zakon szkole nauki pobierały Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka. 36 Kościół Środowisk Twórczych 5 F7 Temu najmniejszemu kościołowi w stolicy patronują św. andrzej apostoł, którego relikwie od 2003 r. znajdują się w sanktuarium, oraz św. brat albert Chmielowski – artysta malarz i powstaniec stycz- niowy, mieszkający w młodości w warszawie, który jako zakonnik poświęcił życie biednym i bezdomnym. Gmach świątyni został wzniesiony na początku XVIII w. dla jezuitów z fundacji prymasa Teodora Potockiego. sto lat później został przekazany w posiada- nie panien kanoniczek. Podczas II wojny światowej działał w nim szpital powstańczy, po czym został zniszczony, a w latach 50. czę- ściowo rozebrany pod budowę bloku mieszkalnego. zrekonstru- owano go dopiero w 1999 r., a w 2011 r. odsłonięto tu ołtarz bło- gosławionego Jana Pawła II. 37 Kościół św. Aleksandra 10 H9 w 1818 r. rozpoczęto budowę świątyni pod wezwaniem św. alek- sandra, finansowaną ze składek społecznych na pamiątkę wjazdu do warszawy i koronacji na króla Polski cara rosji. Świątynia po- sadowiona jest w centralnej części placu Trzech Krzyży. Korpus przybytku stanowi duża rotunda, przykryta kopułą, z portykami po dwóch przeciwległych stronach, nawiązująca do antycznego Panteonu. Pod koniec XIX w. gmach został rozbudowany według koncepcji Józefa Piusa Dziekońskiego, zmieniającej całkowicie jego charakter na neorenesansowy. Pod nim urządzono olbrzymią kryp- tę podziemną. Niemal całkowicie zniszczony w 1944 r. (zachował się jedynie dolny kościół przykryty małym tarasem ze stopniami), został odbudowany zgodnie z pierwotnym, klasycystycznym za- łożeniem. wnętrze świątyni nie zachowało oryginalnego wystro- ju, ocalała jedynie barokowa rzeźba z białego marmuru przedsta- wiająca Chrystusa w grobie oraz kilka epitafiów. pl. Teatralny 18 111, 116, 174, 175, 178, 180, 195, 222, 410, 503, N44 (przystanek: Pl. Teatralny) http://www.dst.waw.pl ul. Książęca 21 108, 116, 118, 127, 151, 166, 180, 195, 222, 503, E-2, N33, N83 (przystanek: Pl. Trzech Krzyży) http://www.swaleksander.pl Kup książkę 102 Poleć książkę Kup książkę 103 Kościół św. Aleksandra © Marcin Chodorowski Fotolia.com Poleć książkę warszawa K Kościół św. Anny atrakcje warszawy ul. Krakowskie Przedmieście 68 18, 20, 23, 26 (przystanek: Stare Miasto) 116, 175, 178, 180, 195, 222, 444, 503, N44 (przystanek: Pl. Zamkowy); 160, 190, 226, 512, 527, 718, 738, 805 (przystanek: Stare Miasto) http://www.swanna.waw.pl 38 Kościół św. Anny 5 F8 Przy Krakowskim Przedmieściu stoi pobernardyński kościół św. anny, ufundowany w 1454 r. sumptem księżnej mazowieckiej anny Fiodorówny, a obok, przebudowana na neorenesansową przez Chrystiana Piotra aignera, dzwonnica (obecnie pełniąca także rolę wieży widokowej) fundacji anny Jagiellonki z 1582 r. Pomiędzy kościołem a dzwonnicą znajduje się kapliczka z figurą Matki Boskiej z 1642 r. Kościół powstał przy drugim klasztorze bernardynów w Polsce. znaczenie obu placówek było tak wielkie, ze przedmieście war- szawy, na którym powstał zaczęto nazywać „bernardyńskim” lub „krakowskim”, a z biegiem lat utarła się ta druga nazwa. Świątynia – będąca obecnie kościołem akademickim – zachowała wiele elementów gotyckich: oszkarpowanie, prezbiterium, portal, fragmenty wieży oraz relikty murów, a w korytarzu wiodącym do klasztoru także późnogotyckie sklepienie kryształowe. w 2. poł. XVII w. dzięki królowi Janowi Kazimierzowi i mieszczanom war- szawskim otrzymała barokowy kształt. Klasycystyczną fasadę au- torstwa Chrystiana Piotra aignera i stanisława Kostki Potockiego, zdobną rzeźbami dłuta Jakuba Monaldiego, zawdzięcza dotacji stanisława augusta Poniatowskiego oraz zamożnego mieszcza- nina, który uwiecznił tu swoje nazwisko. w połowie XX w. świątyni groziło zawalenie z powodu osuwania się skarpy, wywołanego przez drążenie tunelu trasy w-z. Przeprowadzo- no wówczas pionierskie na skalę światową działania ratownicze – za- stosowana została autorska metoda elektrolitycznego scalania grun- tu opracowana przez prof. romualda Cebertowicza. wnętrze kościoła kryje bogaty, barokowy wystrój z iluzjonistyczną polichromią, XVIII-wieczne ołtarze, ambonę i organy, a także in- tarsjowane konfesjonały, szafy i drzwi w zakrystii wykonane przez brata Paschalisa scholtza oraz rokokowy nagrobek Jerzego Do- minika Lubomirskiego. zrekonstruowana klasycystyczna kaplica Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej, ufundowana przez Tomasza zamoyskiego w latach 1832–37 według planów Henryka Marconiego, wzniesiona została dla figury przeniesionej ze zburzonego kościoła Bernardynów na Pradze. Druga, wczesnobarokowa kaplica ma znacznie starszy rodowód i poświęcona jest błogosławionemu władysławowi z Gielniowa, patronowi warszawy. w kruchcie świątyni znajdują się liczne tablice kommemoratywne. 3 czerwca 1979 r. kościół św. anny odwiedził, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, papież Jan Paweł II. zdarzenie to upamiętnia tablica przy wejściu do świątyni. Kościół św. Anny – świątynia akademicka Warszawy Kup książkę 104 Poleć książkę Kup książkę 105 © rubiphoto | Shutterstock.com Poleć książkę warszawa Z Zamek Ujazdowski atrakcje warszawy ul. Jazdów 2 116, 138, 143, 151, 166, 180, 182, 187, 188, 195, 222, 411, 502, 503, 514, 520, 523, 525, E-2, N25, N75 (przystanek: Pl. Na Rozdrożu) 22 6281271 http://www.csw.art.pl wt.–czw. i sb.–nd. 12.00–19.00, pt. 12.00–21.00 N 12 zł, U 6 zł, rodzinny 20 zł, w czw. wstęp wolny. tak 92 Zamek Ujazdowski 11 I11 Dawniej na tych terenach znajdował się średniowieczny gród Jaz- dów, a później założenie obronno-parkowe Ujazdów, sięgające swy- mi początkami czasów książęcych, kiedy należało do władców ma- zowieckich. włości te obejmowały współczesny 45 park Łazien- kowski, Belwederski, przy agrykoli, 63 Ogród Botaniczny oraz aleje Ujazdowskie. Na początku XVI w. mieszkała tu księżna anna radziwiłłówna z synami stanisławem i Januszem. 30 lat później królowa Bona sworza wzniosła obszerny, drewniany dwór z przy- ległościami, w którym zamieszkała. w 1624 r. na polecenie króla zygmunta III wazy rozpoczęto budowę murowanego zamku, zlo- kalizowanego w pewnej odległości od dawnego grodu książęcego. Pracami kierował Mateusz Castelli. zdewastowana w okresie wo- jen szwedzkich budowla otrzymała nowy kształt dopiero w koń- cu XVII stulecia za sprawą Tylmana z Gameren, pracującego na po- lecenie stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Kolejną przebudo- wę zainicjował stanisław august Poniatowski w 1766 r., zatrudniając Dominika Merliniego, Efraima schroegera, Jana Bogumiła Plerscha i Franciszka smuglewicza. Niezadowolony z efektów, przeznaczył obiekt na koszary gwardii Pieszej Litewskiej; dobudowano wów- czas nowe skrzydła pod kierunkiem stanisława zawadzkiego. Od początku XIX w. do wybuchu II wojny światowej zamek był prze- znaczony na szpital wojskowy. Pełnił tę funkcję również podczas powstania warszawskiego. w 1954 r. zdecydowano o rozebraniu murów budowli, spalonej w 1944 r. Pozostały jedynie piwnice i koncepcje ich zagospodarowa- nia. w latach 60. XX w. część istniejących pawilonów przeznaczono na magazyny. w 1974 r. zdecydowano o odbudowie zamku. został zre- konstruowany w swym pierwotnym, wczesnobarokowym kształcie. Obecnie w zamku mieści się Centrum Sztuki Współczesnej. To miejsce nie tylko prezentacji i dokumentacji współczesnej sztuki, ale również jej tworzenia. Obszar zainteresowań Cws jest bardzo obszerny. Obejmuje: malarstwo, rzeźbę, grafikę, rysunek, instala- cję, sztukę obiektu, performance, fotografię, sztukę komputerową i wideo, dźwięk, multimedia, film i teatr. sednem jego działalności jest ukazywanie tych różnorodnych dyscyplin w procesie ich prze- mian podczas reagowania na aktualne światowe zjawiska kultural- no-cywilizacyjne. Ekspozycja stała przedstawia Międzynarodową Kolekcję sztuki współczesnej; ponadto odbywają się tu spektakle, koncerty, wystawy, pokazy i prezentacje, spotkania autorskie, wy- kłady, seminaria, warsztaty oraz pokazy filmowe realizowane przez KINO.LaB, prezentujące światowy dorobek sztuki ruchomego ob- razu, z naciskiem na twórczość niezależną. Zamek Ujazdowski, widok od strony Agrykoli Kup książkę 180 Poleć książkę Kup książkę 181 © Marcin-linfernum | Shutterstock.com Poleć książkę warszawa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Warszawa. Przewodnik-celownik. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: