Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 003542 22410100 na godz. na dobę w sumie
Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania  ustawy Prawo zamówień publicznych - ebook/pdf
Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3289-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. A jego działania często podlegają kontroli. Dlatego warto się dowiedzieć, z jakimi problemami borykają się inne podmioty. W rozdziale „Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach” przedstawiamy odpowiedzi ekspertów na pytania jednostek publicznych. Natomiast w dziale „Zamawiający w orzecznictwie KIO” prezentujemy omówienie wybranych wyroków. Składy orzekające wskazują, jak nie popełnić błędu w postępowaniu i uniknąć odwołań składanych przez wykonawców.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B b i l i o t e c z k a z a m ó w e ń p u b i l i c z n y c h : Z a m a w i a j ą c y b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Damian Michalak ZAMAWIAJĄCY JAKIE PODMIOTY SĄ ZOBOWIĄZANE DO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH uczestnicy przetargów publicznych 51,45 zł brutto UOX 25 UOX25 okladka.indd 1 14-07-08 14:49 Damian Michalak ZAMAWIAJĄCY JAKIE PODMIOTY SĄ ZOBOWIĄZANE DO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UOX25.indd 1 14-07-08 14:34 Autor: Damian Michalak radca prawny, właściciel kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów z sektora publicznego – zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych i PPP Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-3289-2 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów, ani jakichkolwiek innych materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szcze- gólności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych ma- teriałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady, czy opinii prawnej, jako że Wydawca, ani Redakcja nie świadczy żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy, ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOX25.indd 2 14-07-08 14:34 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Jednostki budżetowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Instytucje gospodarki budżetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zakłady opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Instytucje prawa publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zamawiający sektorowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dysponowanie środkami publicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Projekty unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Koncesjonariusz a zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Instytucje kultury, naukowe i uczelnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wspólne zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Centrum Usług Wspólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zwolnienie ze stosowania ustawy Pzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Dobrowolni „zamawiający” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Partnerstwo publiczno-prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zamawiający może udzielić zamówienia wspólnie z inną jednostką zamawiającą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Upoważnienie do działania w formie pisemnej . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zamawiający może weryfikować spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy u innego zamawiającego . . . . . . . . . 31 Kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Wiedza i Praktyka UOX25.indd 3 3 14-07-08 14:34 Zamawiający Osoby wykonujące czynności w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Zamawiający jednostronnie ustala warunki umowy z wykonawcą . . . 36 Istotne postanowienia nie podlegają zmianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Obowiązki kierownika zamawiającego w postępowaniu o zamówienie określa ustawa Pzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Jednostka organizacyjna gminy nieposiadająca osobowości prawnej jest samodzielnym zamawiającym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zamawiający ujawnia kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert . . . . . . . . . . . . . . 40 Zasada równego traktowania wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Sposób porozumiewania się w trakcie procedury przetargowej określa zamawiający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Zamawiający w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Brak dofinansowania może spowodować unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Wykonawca nie może ponosić winy tego, że zamawiający nie sprecyzował warunków udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . 46 Zamawiający nie ma prawa dowolnie zmieniać ilości zamawianych dostaw na etapie realizacji zamówienia . . . . . . . . . . 51 Zamawiający nie będzie czekał, aż wykonawca zechce podpisać z nim umowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Wykonawca nie może wymagać, aby zamawiający zwiększył środki na sfinansowanie zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zamawiający nie może pozostawić wyjaśnień wykonawcy bez oceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Zamawiający nie mogą nadużywać instytucji unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zamawiający nie może automatycznie wykluczać firmy, która pomaga mu w przygotowaniu postępowania . . . . . . . . . . . . . 68 4 UOX25.indd 4 Wiedza i Praktyka 14-07-08 14:34 Zamawiający Wstęp Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Jednak pod tym pojęciem kryje się wiele jednostek publicznych. Często charakter danego podmiotu sprawia, że ma on możliwość stoso- wać mniej dotkliwe przepisy. Przykładowo tak będzie w przypadku jednostek badawczych i kulturalnych. Dzięki nowelizacji ustawy Pzp z 16 kwietnia 2014 r. zyskały one wiele możliwości odstępstw od rygorystycznych zapisów. O tym, jakie jednostki kryją się pod pojęciem zamawia- jącego oraz jakie ma on obowiązki, można przeczytać w książce „Zamawiający – jaki ma status jednostka pu- bliczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Pzp. A jego działania często podlegają kontroli. Dlatego warto się dowiedzieć, z jakimi problema- mi borykają się inne podmioty. W rozdziale „Zamawiając w pytaniach i odpowiedziach” przedstawiamy odpowiedzi ekspertów na pytania jednostek publicznych. Natomiast w dziale „Zamawiający w orzecznictwie KIO” prezentu- jemy omówienie wybranych wyroków. Składy orzekające wskazują, jak nie popełnić błędu w postępowaniu i uniknąć odwołań składanych przez wykonawców. Ta publikacja jest kolejną z serii „Uczestnicy przetargów publicznych”. Wydane zostały także książki poruszające tematykę wykonawców, podwykonawców oraz konsorcjów. Cała seria stanowi niezbędnik dla podmiotów, które chcą prowadzić przetargi, a także dla tych, którzy chcą w nich uczestniczyć po stronie zleceniobiorców. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX25.indd 5 5 14-07-08 14:34 Zamawiający UOX25.indd 6 14-07-08 14:34 Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pra- wo zamówień publicznych stanowi obowiązek bardzo wielu podmiotów. Część z nich można wskazać intu- icyjnie, wiedząc, że funkcjonują wyłącznie w oparciu o środki publiczne, które powinny być wydawane zgod- nie ze sformalizowanymi procedurami. W przypadku innych klasyfikacja nie jest już tak łatwa. Z tego artyku- łu można się dowiedzieć, jakie podmioty bezwzględnie muszą stosować ustawę Prawo zamówień publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) (dalej: ustawa Pzp) określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz ich kontrolę. Powszechność stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wyraża się przede wszystkim tym, że poza nielicznymi wyjątkami obejmuje ona swoimi zapi- sami nieomal wszystkie rodzaje wydatków finansowanych ze środków publicznych. Przestrzeganie ustawy służyć ma właściwemu gospodaro- waniu środkami publicznymi. Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.) wydatki publiczne powinny być doko- nywane: ● w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: – uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, – optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; ● w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; ● w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przyjęcie powyższego sposobu wydatkowania pieniędzy publicznych wymagało stworzenia odpowiedniego systemu udzielania zamówień. Wiedza i Praktyka UOX25.indd 7 7 14-07-08 14:34 Zamawiający Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Zakres podmiotowy ustawy Pzp został określony w art. 3. Katalog jednostek obarczonych takim obowiązkiem można podzielić na dwie grupy: ● zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy z uwagi na swój specyficzny status oraz ● zamawiających, na których obowiązek ten został nało- żony na mocy szczególnego przepisu prawa. Ustawowy katalog zamawiających jest niezwykle szeroki i wynika z mnogości form działalności szeroko rozumia- nego „państwa”. Jedną z najważniejszych i zarazem najszerszych grup za- mawiających są jednostki sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych są nimi: ● organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; ● jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; ● jednostki budżetowe; ● samorządowe zakłady budżetowe; ● agencje wykonawcze; ● instytucje gospodarki budżetowej; ● państwowe fundusze celowe; ● Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; ● Narodowy Fundusz Zdrowia; ● samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; ● uczelnie publiczne; 8 UOX25.indd 8 Wiedza i Praktyka 14-07-08 14:34 Zamawiający ● Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; ● państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz pań- stwowe instytucje filmowe; ● inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utwo- rzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywa- nia zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa han- dlowego. Przytoczony katalog jednostek sektora finansów pu- blicznych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyty w punkcie 14. Zwrot „inne (…) osoby prawne”. Jednymi z najważniejszych z wymienionych podmiotów mających status zamawiającego w świetle Pzp są organy władzy publicznej – Sejm i Senat oraz Prezydent RP. Do organów administracji rządowej należy zaliczyć Radę Ministrów, przewodniczących określonych w ustawach komitetów oraz kierowników urzędów centralnych takich jak Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Regulacji Energetyki czy np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przed- stawicielami Rady Ministrów na szczeblu centralnym są ministrowie, zaś w województwie wojewodowie, których także należy zaliczyć do organów administracji rządowej. Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji są z kolei najważ- niejszym organami kontroli państwowej i ochrony prawa. Nie wolno tu jednak zapominać o organach pozakonsty- tucyjnych, Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodo- wej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, jednostki policji i prokuratury. Z kolei wymiar sprawiedliwości sprawują w Polsce sądy oraz trybunały (Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Admini- Wiedza i Praktyka UOX25.indd 9 9 14-07-08 14:34 Zamawiający stracyjny, Trybunał Konstytucyjny, sądy powszechne, wojskowe oraz administracyjne). Jednostkami samorządu terytorialnego (dalej: jst) są oczywiście gminy, powiaty i województwa. Szczegółowe zasady ich funkcjonowania regulują tzw. ustawy samorzą- dowe. Co ważne, obowiązek stosowania prawa zamówień publicznych dotyczy także zinstytucjonalizowanej współ- pracy jst, tj. związków – np. gminnych. Tworzone są w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych w drodze uchwał podejmowanych przez rady zainteresowanych gmin. Związek taki posiada osobowość prawną, a zada- nia publiczne wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Co ważne, obowiązek stosowania Pzp przez związki jst wynika z ich przynależności do sektora finansów publicznych. Nie należy mylić takiej sytuacji ze wspólnym prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia przez kilku zamawiających samorządowych (na podstawie art. 16 ustawy Pzp). Jednostki budżetowe Biorąc pod uwagę mnogość form działania organów sze- roko rozumianego „państwa”, zakresem podmiotowym ustawy Prawo zamówień publicznych objęto także różnego rodzaju mniejsze jednostki organizacyjne wchodzące często w skład większych instytucji. Zasady ich działania wskazano w ustawie o finansach publicznych. Są to więc np. jednostki budżetowe, czyli jednostki sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody od- prowadzające na rachunek budżetu państwa albo budżetu jst. Prowadzą one gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, opierając ją na planie finansowym. 10 UOX25.indd 10 Wiedza i Praktyka 14-07-08 14:34 Zamawiający Bardziej samodzielnym odpowiednikiem jednostek budżeto- wych są samorządowe zakłady budżetowe odpłatnie wykonu- jące zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i po- krywające koszty swojej działalności z przychodów własnych. Działają one m.in. w zakresie dróg, ulic, mostów i placów, wodociągów i kanalizacji, lokalnego transportu zbiorowego, gospodarki odpadami, zarządzania nieruchomościami. Instytucje gospodarki budżetowej Jeszcze kilka lat temu obok zakładów budżetowych jednym tchem wymieniano gospodarstwa pomocnicze. Obecnie ich miejsce zajmują instytucje gospodarki budżetowej – two- rzone przez ministra lub kierownika jednostki samodzielnie ustalającej swój budżet w celu realizacji zadań publicznych. Instytucje te odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty swej działalności pokrywają z uzyskiwanych przychodów. Posiadają osobowość prawną i spory stopień wewnętrznej samodzielności. Obok powyższych na analo- gicznych zasadach stosują Prawo zamówień publicznych inne jednostki – np. tworzone w drodze ustawy państwowe agencje wykonawcze czy fundusze celowe. Zakłady opieki zdrowotnej Ciekawymi jednostkami sektora finansów publicznych są z pewnością samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Podmioty te stosują przepisy o zamówieniach publicznych jedynie w stosunku do zakupów niezbęd- nych do funkcjonowania danej placówki ochrony zdrowia. Świadczenia zdrowotne – będące istotą funkcjonowania wspomnianych podmiotów – wyłączone są z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Ich kontraktowanie reguluje ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). Wiedza i Praktyka UOX25.indd 11 11 14-07-08 14:34 Zamawiający Zakresem Pzp objęto także podmioty funkcjonujące w sfe- rze szkolnictwa wyższego i nauki – tj. uczelnie publiczne (tworzone są ustawą) oraz Polską Akademię Nauk wraz z jej jednostkami organizacyjnymi (więcej o nich w dalszej części artykułu). Na tle wskazanych powyżej zamawiających na szczególną uwagę zasługują tzw. instytucje (podmioty) prawa publicz- nego oraz zamawiający sektorowi. Instytucje prawa publicznego Instytucje prawa publicznego to samodzielne podmioty charakteryzujące się powołaniem w szczególnym celu i pewną minimalną, określoną w ustawie zależnością od typowych zamawiających. Zdefiniowano je w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem do uznania danego podmiotu za insty- tucję prawa publicznego niezbędne jest łączne spełnienie następujących warunków: ● ustanowienie w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, ● posiadanie osobowości prawnej oraz ● finansowanie, w całości lub w przeważającej części przez organy państwowe, organy samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego bądź inny charak- ter zależności (zarząd instytucji jest nadzorowany przez organy państwowe, organy samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego – ponad połowę składu jej organu kierowniczego, zarządzającego lub nadzorczego stanowią osoby mianowane przez organy państwowe, samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego). 12 UOX25.indd 12 Wiedza i Praktyka 14-07-08 14:34 Zamawiający O ile dwa ostatnie wymogi nie powinny budzić więk- szych wątpliwości, o tyle pewne trudności mogą się wiązać z oceną pierwszej z wymienionych przesłanek. O r z e c z n i c t w O Pojęcie potrzeby o charakterze powszechnym nie zostało w prawie wspólnotowym nigdzie zdefinio- wane. W ustaleniu znaczenia tego sformułowania pomaga jednak orzecznictwo Trybunału Sprawiedli- wości Unii Europejskiej (dawniej: Europejski Try- bunał Sprawiedliwości). I tak, w sprawie C-360/96 Arnhem, Trybunał stwierdził, że z potrzebami tego rodzaju mamy zwykle do czynienia wówczas, gdy z uwagi na interes publiczny państwo zdecydowa- ło się samo świadczyć usługi, których celem jest zaspokojenie tych potrzeb, albo zachować na ich świadczenie decydujący wpływ. Jednocześnie TSUE podkreślił, że podmiot prawa publicznego może prowadzić także inną działalność, w tym również nastawioną na zysk. W takiej sytuacji jednak roz- strzygające znaczenie ma pierwotny cel utworze- nia instytucji. Stanowisko to potwierdzono także w wyroku C – 44/96 Mannesmann, gdzie Trybunał stwierdził, że „celem ustalenia, czy zaspokajana potrzeba nie ma charakteru przemysłowego lub handlowego, sąd krajowy powinien uwzględnić okoliczności, które zachodziły w momencie powo- ływania tej spółki, oraz warunki, na jakich prowadzi ona swoją działalność”. Trybunał Konstytucyjny w uchwale z 12 marca 1997 r., sygn. akt W8/96, w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicz- Wiedza i Praktyka UOX25.indd 13 13 14-07-08 14:34 Zamawiający
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: