Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002298 22777452 na godz. na dobę w sumie
Praktyczny leksykon VAT 2017 - ebook/pdf
Praktyczny leksykon VAT 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3657-8940-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT.
Praktycznie – na przykładach – wyjaśnia, jak prawidłowo:
• odliczać VAT,
• wystawiać faktury,
• ustalać datę powstania obowiązku podatkowego,
• rozliczyć VAT od samochodu,
• określać wysokość podstawy opodatkowania.
Książka prezentuje wszystkie istotne zagadnienia, które występują w obrocie gospodarczym, a które mogą sprawić podatnikom wiele problemów ze względu na sporadyczność, np. aport, barter, odszkodowania. Pomaga rozliczać transakcje zagraniczne, takie jak: WDT, WNT, import, eksport, a także ustalać miejsce świadczenia lub dostawy. Wyjaśnia bieżące problemy z rozliczeniem VAT.
Wyjaśnienia poparte są aktualnymi interpretacjami organów podatkowych i orzecznictwem sądów oraz licznymi przykładami, wzorami dokumentów. Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzane w 2017 r., dotyczące:
• zwrotów VAT,
• rejestracji VAT i wykreślania z rejestru podatników,
• objęcia usług budowlanych odwrotnym obciążeniem,
• odliczania VAT od WNT,
• nowych sankcji VAT,
• zasad składania deklaracji i informacji podsumowujących,
• rozliczeń kwartalnych,
• odpowiedzialności solidarnej podatników,
• ewidencji VAT i JPK_VAT.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział I Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT) Opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju dokonane przez osobę działającą w charakterze podatnika. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały dokonane z za- chowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Natomiast nie podlegają VAT: 1) transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W art. 7 ust. 1 ustawy o VAT została zdefiniowana dostawa towarów. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: 1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imie- niu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w za- mian za odszkodowanie; 2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umo- wy o podobnym charakterze, zawartej na czas określony, lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie nor- malnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty pra- wo własności zostanie przeniesione; 3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; 4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, je- żeli komisant był zobowiązany do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; 5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, usta- nowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze włas- nościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni miesz- LV2017.indb 9 9 2017-04-10 15:02:51 Praktyczny leksykon VAT 2017 kaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznacze- niu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; 6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. Natomiast w art. 8 ustawy o VAT zostało zdefiniowane odpłatne świadczenie usług podlegające VAT. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu dzia- łającego w jego imieniu albo nakazem wynikającym z mocy prawa. Za odpłatne świadczenie usług i odpłatną dostawę towarów podlegające VAT uznaje się niektóre czynności nieodpłatne (patrz: rozdział II). W praktyce często trudno ustalić, czy daną czynność można uznać za odpłatną dosta- wę towarów i odpłatne świadczenie usług, a tym samym naliczyć VAT. Przedstawiamy najczęściej pojawiające się problemy z ustaleniem, czy została dokonana dostawa to- warów lub świadczenie usług podlegające VAT. Aport wnoszony do spółek prawa handlowego lub spółek cywilnych stanowi czyn- ność opodatkowaną VAT. Transakcja taka spełnia bowiem definicję odpłatnej dostawy towarów (jeżeli przedmiotem aportu są towary, a więc np. budynki, budowle, grunty, maszyny) lub odpłatnego świadczenia usług (w przypadku wniesienia aportem zna- ków towarowych, licencji, patentów itp.). Podlega opodatkowaniu na takiej samej za- sadzie jak sprzedaż. Niemniej jednak należy pamiętać, że w art. 6 ustawy o VAT przewidziano katalog czynności (transakcji) wyłączonych z zakresu tej ustawy. Wymieniono w nim rów- nież transakcję zbycia przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).Wprawdzie pojęcie „zbycie” nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT, niewątpliwie jednak należy je rozumieć podobnie jak pojęcie „sprzedaż” (aczkolwiek nieco szerzej). Innymi słowy, przez pojęcie „zbycie” należy rozumieć oprócz typowej transakcji sprze- daży również transakcję aportu. W konsekwencji określone w art. 6 ustawy o VAT wyłączenie z zakresu VAT dotyczy również aportu przedsiębiorstwa lub ZCP. 1. Aporty 10 LV2017.indb 10 2017-04-10 15:02:51
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praktyczny leksykon VAT 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: