Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 005237 22559791 na godz. na dobę w sumie
Excel w praktyce, wydanie sierpień 2014 r - ebook/pdf
Excel w praktyce, wydanie sierpień 2014 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3306-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
Poradnik 'Excel w praktyce' to ponad 100 stron trików, porad i szczegółowych instrukcji popartych zrzutami ekranu (dla wersji 2003 lub 2007) i zrozumiałymi przykładami, ułatwiających efektywną pracę na Excelu 2003, 2007 i 2010. Z publikacji tej korzystają m.in. księgowi i finansiści, asystentki zarządu, dyrektorzy, kierownicy działów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwis internetowy poradnika „Excel w praktyce” www.excelwpraktyce.pl E x c e l w p r a k t y c e Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy serwis internetowy. Atrakcyjna i czytelna szata graficzna oraz interfejs przyjazny użytkownikowi sprawią, że odszukanie konkretnej porady w archiwum, pobranie przykładów do tekstu czy zadanie pytania ekspertowi będzie dużo prostsze i wygodniejsze. Zaloguj się, aby wejść do strefy dla prenumeratorów. Login i hasło znajdziesz u dołu przedniej okładki bieżącej aktualizacji. A k t u a l i z a c j a ( 1 3 6 ) – S i e r p i e ń 2 0 1 4 Aktualizacja (136) Sierpień 2014 (cid:102)(cid:102)(cid:102) PYTANIA CZYTELNIKÓW: Problem z odejmowaniem godzin • Usuwanie danych • Jak wyznaczyć liczbę kolumn i wierszy z zakresu arkusza • Jak szybko przygotować podsumowanie w odniesieniu do określonych godzin • Problem z wyliczeniem daty przesuniętej o 10 dni roboczych (cid:102)(cid:102)(cid:102) NAJNOWSZE TRIKI: Aparat fotografi czny – obrazy wykresów • Wyszukiwanie wartości • Zliczanie warun- ków, czyli Excel analizuje dla nas dane • Autofi ltr – ukrywanie zbędnych informacji • Pobieranie danych ze stron WWW • Pobieranie danych z Accessa • Ochrona arkusza w Excelu • Ograniczenie wpisywania danych WPROWADZANIE DANYCH Analiza źródeł danych A 064 Wyjaśniamy, jakimi metodami weryfi kować jakość danych oraz jak sprawnie uporząd- kować dane, jeśli są niewystarczającej jakości. AUTOMATYZACJA PRACY Automatyzacja uzupełniania danych w formularzu A 065 Pokazujemy, jak bez potrzeby korzystania z makr utworzyć formularz, w którym większość informacji będzie wprowadzał sam Excel. PROGNOZY Optymalizacja dostaw do magazynu O 004 Artykuł omawia, jak wykorzystując kombinacje prostych funkcji arkuszowych, uzy- skać przydatne informacje, które pomogą w podjęciu trafnych decyzji. PREZENTACJA DANYCH Ujednolicanie wyglądu raportów U 001 Czytelnik dowie się, co to są motywy i jak można je zastosować w dokumencie. Na- uczy się również modyfi kować gotowe wzory do własnych potrzeb. AEX 136 Dane do logowania się na stronie internetowej www.excelwpraktyce.pl Login: AEX136 Hasło: AEX136_LcQ Instrukcja do aktualizacji Sierpień 2014 (136) Aktualizację można wpiąć do poradnika „Excel w praktyce”, traktując ją jako kolejny numer czasopisma. Proponujemy jednak wykorzystanie możliwości, jakie daje wymiennokartkowa forma poradnika. Aktualizacja składa się z kilku części, ale numeracja stron (na dole) jest jednolita dla całego pakietu. Warto więc podzielić aktualizację i powkładać jej poszczególne części do poradnika według podanej poniżej instrukcji: 1. Strony od 5 do 14 (Redakcja odpowiada – Listy 2014/VIII) wpinamy przed dotychczasowymi Listami w poradniku. 2. Strony od 15 do 46 (Triki 2014/VIII) wpinamy za dotychczaso- 3. Strony od 47 do 70 (Analiza źródeł danych A 64) wpinamy za wymi Trikami w poradniku. ostatnim hasłem na literę A. 4. Strony od 71 do 82 (Automatyzacja uzupełniania danych w for- mularzach A 065) wpinamy za ostatnim hasłem na literę A. 5. Strony od 83 do 94 (Optymalizacja dostaw do magazynu O 004) wpinamy za ostatnim hasłem na literę O. 6. Strony od 95 do 102 (Ujednolicenie wyglądu raportów U 001) wpinamy za ostatnim hasłem na literę U. 8. Strony 103 i 104 (Spis treści) wpinamy przed ostatnim spisem treści. Aktualizacja (136) Sierpień 2014 Login: AEX136 Hasło: AEX136_LcQ Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Małgorzata Piaskowska Opracowanie graficzne Zbigniew Korzański Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978-83-269-3306-6 Nakład: 1000 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: rjanus@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Miller Druk sp. z o.o., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, tel.: 22 614 17 67 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Poradnik „Excel w praktyce” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w poradniku „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Poradnik „Excel w praktyce” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Excel w praktyce” lub w innych dostępntych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 2 Czerwiec 2007 Wiedza i Praktyka Drodzy Czytelnicy! Typowym wyzwaniem podczas pracy z Excelem jest uporządkowanie danych i doprowadzenie ich do postaci, w której nadają się do właściwej obróbki. Jakość danych to pojęcie niezwykle istotne z bizne- sowego punktu widzenia. Niestety, tematyka ta jest podejmowana przeważnie w momencie importowania danych z zewnętrznych źródeł czy wdrażania nowego systemu raportowego, kiedy zachodzi potrzeba migracji danych pomię- dzy systemami. Wtedy okazuje się, jak bardzo czasochłonne i kosztowne jest uporządkowanie firmowych baz danych. Artykuł „Analiza źródeł danych” A 064 wyjaśnia, jak zadbać o jakość danych. Pokazuje, jak budować arkusze, które wyręczą użytkownika w mozolnej, ręcznej pracy. Excel sam wyszuka wiele błędów, poprawi je lub poinformuje o wystą- pieniu niepoprawnych danych. Excel służy jednak nie tylko do analizowania informacji z przeszłości. Świetnie nadaje się również do tworzenia planów, harmonogramów i prognozowania przyszłych wyników czy zdarzeń. Nie trzeba przy tym mieć specjalistycznej wiedzy analitycznej lub statystycznej. Przydatne informacje, które pomogą w podjęciu trafnych decyzji, można uzy- skać za pomocą kombinacji prostych funkcji arkuszowych. W artykule „Optymalizacja dostaw do magazynu” O 004 autor wyjaśnia, jak zbu- dować zestawienie do planowania dostępności zasobów. Poza tym arkusz kalkulacyjny umożliwia nie tylko przeprowadzanie róż- norodnych obliczeń, ale również prezentację wyników w estetycznych tabelach i na wykresach. W zakresie formatowania i kształtowania tabel nowsze wersje Excela oferują wiele nowych możliwości. Bez wysiłku i konieczności definiowania każdego elementu szaty graficznej arkusza z osobna, można szybko utworzyć efektowne tabele i zestawienia, jed- nolite pod względem kolorystycznym z wykresami i innymi elementa- mi dokumentu. W artykule „Ujednolicanie wyglądu raportów” U 001 Czytelnicy przeczytają, czym są motywy i jak stosować je we własnych dokumentach. Użytkownicy przyzwyczaili się, że do tworzenia formularzy wykorzy- stuje się edytor tekstu Word. Okazuje się, że arkusz Excela lepiej nadaje się do tego celu, ponieważ pozwala zautomatyzować wiele czynności wykonywanych przy wypełnianiu kolejnych rubryk dokumentów. Artykuł „Automatyzacja uzupełniania danych w formularzach” A 065 przed- stawia, jak bez potrzeby korzystania z makr utworzyć formularz, w któ- rym większość informacji będzie wprowadzał sam Excel. Zapraszam do lektury redaktor prowadzący poradnika „Excel w praktyce” (rjanus@wip.pl) Redakcja odpowiada Listy/VIII/001 Sprawdźmy, z jakimi problemami borykają się inni użytkownicy Excela. Te rozwiązania mogą się przydać! Warto przeczytać: Problem z odejmowaniem godzin Usuwanie danych Jak wyznaczyć liczbę kolumn i wierszy z zakresu arkusza Jak szybko przygotować podsumowanie w odniesieniu do określonych godzin Problem z wyliczeniem daty przesuniętej o 10 dni roboczych 001 002 004 005 007 PROBLEM Z ODEJMOWANIEM GODZIN Każdy, kto rozlicza czas pracy w Excelu, na pewno nieraz napotkał problemy przy wy- konywaniu działań na tych wartościach. Niestety, niewiele jest funkcji arkuszowych, które pozwalają sprawnie obliczać wartości czasu, szczególnie wówczas, gdy trzeba je od siebie odejmować. Zastosowanie zwykłej różnicy może skutkować wy- świetleniem znaków ###. Dlatego proponujemy korzy- stać z formuły, która zawsze poda poprawne wyniki, niezależnie od tego, czy odejmujesz godzinę wcześniej- szą od późniejszej, czy odwrotnie. Jeżeli wartości czasów znajdują się w kolumnach A i B: 1. Do pustej komórki kolumny C wstaw następującą formułę: =B2-A2+(A2 B2)*1 2. Skopiuj ją następnie do komórek leżących poniżej. Uzyskamy oczekiwany efekt, jak jest to przedstawione na rysunku 1. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 5 Listy/VIII/002 Redakcja odpowiada Rys. 1. Różnice czasów USUWANIE DANYCH Z POMINIĘCIEM FORMUŁ Utworzoną w Excelu tabelę chciałabym wykorzystywać jako szablon, do którego wraz z nadejściem nowego okresu mogłabym wprowadzić nowe dane. Formuły musiałyby pozostać bez zmian i warto je pozostawić nienaruszone. Jak mogę szybko wyczyścić tylko dane z poprzedniego okresu? Aby usunąć wartości liczbowe (zakres B2:F8), po- zostawiając formuły oraz nagłówki kolumn i ety- kiety wierszy, wykonaj następujące czynności: 1. Zaznacz wszystkie komórki, w których znajdują się dane (A1:F11). Najszybciej zrobisz to przez kliknię- cie dowolnej komórki w obrębie zestawienia i potem wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + 8. 2. Wciśnij klawisz funkcyjny F5. Rys. 1. Zestawienie okresowe 6 Sierpień 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/VIII/003 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz przycisk Specjalnie. 4. W kolejnym oknie zaznacz opcję Stałe, a poniżej wyłącz pola wyboru: Tekst, Logiczne, Błędy. Rys. 2. Opcje zaznaczania określonych zakresów danych 5. Zatwierdź ustawienia, klikając przycisk OK. Uzy- skasz zaznaczenie w arkuszu jak na rysunku 3. Rys. 3. Odpowiednie komórki zostały zaznaczone Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 7 Listy/VIII/004 Redakcja odpowiada 6. Wciśnij klawisz Delete, aby usunąć zbędne wpisy. Tak przygotowane zostawienie zapisz jako szablon lub zwykły skoroszyt i nadaj mu łatwo rozpoznawalną na- zwę. JAK WYZNACZYĆ LICZBĘ KOLUMN I WIERSZY Z ZAKRESU ARKUSZA W Excelu skomplikowane obliczenia są najczęściej wykonywane za pomocą wielopię- trowych formuł. Czy jest jakiś sposób na uproszczenie tego typu obliczeń? Można samodzielnie przygotować podręczny kalkula- tor, który na podstawie wpisanego adresu obszaru obli- czy jego rozmiar w wierszach i kolumnach. W tym celu: 1. W pierwszej kolejności przygotuj szablon jak na po- niższym rysunku. Rys. 1. Prosty szablon do obliczania liczby wierszy i kolumn 2. W komórce B1 wpisz adres obszaru arkusza, np. B5:L89. 3. W komórce B2 wprowadź następującą formułę: =LICZBA.KOLUMN(ADR.POŚR(B1)) 4. W komórce B3 wpisz: =ILE.WIERSZY(ADR.POŚR(B1)) 8 Sierpień 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/VIII/005 Rys. 2. Wprowadzanie formuły Jeśli będziesz potrzebował sprawdzić liczbę kolumn i wierszy innego obszaru, po prostu wprowadź jego ad- res w formacie przedstawionym na rysunku, a formuły błyskawicznie zwrócą poprawne wyniki. J JAK SZYBKO PRZYGOTOWAĆ JJJJJJJJJJJ PODSUMOWANIE W ODNIESIENIU DO OKREŚLONYCH GODZIN Mam arkusz zawierający zestawienie liczb (np. transakcji), które odnoszą się do okre- ślonych dni oraz godzin. Potrzebuję sprawdzić, jaka jest suma transakcji przeprowa- dzonych w czasie zmiany dziennej (w godzinach 8.00–20.00). W zasadzie można taką analizę przeprowadzić na pie- chotę, najpierw sprawdzić czas, a następnie dodać licz- by. Niestety, jeśli zestawienie będzie obejmowało dużo komórek, to stracisz mnóstwo czasu. Proponujemy wy- korzystać formułę tablicową. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 9 Listy/VIII/006 Redakcja odpowiada Rys. 1. Przykładowe dane W celu wyznaczenia łącznej liczby transakcji w godzi- nach 8.00–19.59: 1. Do dowolnej pustej komórki arkusza wpisz następu- jącą formułę: = S U M A ( ( G O D Z I N A ( A 2 : A 1 2 ) = 8 ) * (GODZINA(A2:A12) 20)*B2:B12) 2. Koniecznie zatwierdź ją kombinacją klawiszy Ctrl + Shift + Enter, ponieważ jest to formuła tablicowa. Jej składnia zostanie ujęta w nawiasy klamrowe widoczne na pasku formuły. Nie próbuj wpisywać ich ręcznie. Rys. 2. Gotowy wynik Wyjaśnienie działania formuły: W pierwszej kolejności za pomocą funkcji GODZINA sprawdzane jest, które godziny w kolumnie A są więk- sze lub równe 8. Tworzona jest tablica wartości logicz- 10 Sierpień 2014 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel w praktyce, wydanie sierpień 2014 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: