Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00055 002728 23549476 na godz. na dobę w sumie
Idealna prezentacja krok po kroku - ebook/pdf
Idealna prezentacja krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 82
Wydawca: Cztery Głowy Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3784-3267-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja >> praca zawodowa
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Piotr Bucki, ekspert w dziedzinie komunikacji i motywacji, w ciągu roku ocenia i analizuje ponad 400 prezentacji biznesowych. „Idealna prezentacja krok po kroku” to tytuł bazujący na olbrzymim doświadczeniu autora. Dzięki niemu nauczysz się, jak określać cel prezentacji oraz jak budować jej strukturę, i dowiesz się, jak ważną rolę może odgrywać storytelling. Poznasz również zasady wzmacniania przekazu za pomocą obrazów i typografii oraz sposoby perswazyjnej prezentacji liczb i statystyk. Dowiesz się, jak działa mózg odbiorcy i jak projektować slajdy, żeby zostały właściwie odkodowane. Całą zdobytą wiedzę przećwiczysz w praktyce.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDEALNA IDEALNA DEADIII L ANA L A PREZENTACJA PREZENTACJAAAAAAAAC ACJAAC AAC AAE ANTA RR ZEEZRRPPRP KROK PO KROKU KROK PO KROKUKOKKOKOK R KRROKOKR KRKRR K OKRK OK K OK P KOP K Piotr Bucki BuBBuB Piot B Piotr Bucki GRATISY ONLINE GRATISY ONLINE WEJDŹ NA WEJDŹ NA I WPISZ KOD: I WPISZ KOD: WWW.FISZKI.PL/GRATISY WWW.FISZKI.PL/GRATISY 40BaIP17 40BaIP17 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Cel prezentacji .................................................................. 1 Cel prezentacji .................................................................. 1 Struktura prezentacji .................................................. 3 Struktura prezentacji .................................................. 3 Najważniejsze elementy ............................................. 7 Najważniejsze elementy ............................................. 7 Język prezentacji .......................................................... 15 Język prezentacji .......................................................... 15 Obraz w prezentacji .................................................... 17 Obraz w prezentacji .................................................... 17 Narzędzia .......................................................................... 23 Narzędzia .......................................................................... 23 Projektowanie slajdów ............................................ 25 Projektowanie slajdów ............................................ 25 Typografi a ........................................................................ 34 Typografi a ........................................................................ 34 Na zakończenie ............................................................ 36 Na zakończenie ............................................................ 36 ZBIERZ CAŁĄ SERIĘ ZBIERZ CAŁĄ SERIĘ  Wystąpienia publiczne  Wystąpienia publiczne  Idealna prezentacja krok po kroku  Idealna prezentacja krok po kroku  Efektywny trening antystresowy  Efektywny trening antystresowy  Naukowe sekrety motywacji  Naukowe sekrety motywacji BUCKIACADEMY.FISZKI.PL BUCKIACADEMY.FISZKI.PL SPRAWDŹ SPRAWDŹ Koncepcja serii: Sławomir Kuchta Koncepcja serii: Sławomir Kuchta Redakcja: Patrycja Wojsyk Redakcja: Patrycja Wojsyk Korekta: dr Tomasz Karpowicz Korekta: dr Tomasz Karpowicz Projekt grafi czny i skład: Bartosz Czarnecki Projekt grafi czny i skład: Bartosz Czarnecki Ilustracje: www.fi szki.pl/autorzyfoto Ilustracje: www.fi szki.pl/autorzyfoto © Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2017 © Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2017 Wydanie elektroniczne, ISBN: 978-83-7843-267-8 Wydanie elektroniczne, ISBN: 978-83-7843-267-8 biuro@fi szki.pl biuro@fi szki.pl BUCKIACADEMY BUCKIACADEMY JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy w formie prostych ćwiczeń, które – wykony- w formie prostych ćwiczeń, które – wykony- wane systematycznie – rozwijają umiejętno- wane systematycznie – rozwijają umiejętno- ści. Z fi szek możesz korzystać w kolejności, ści. Z fi szek możesz korzystać w kolejności, którą zaproponowaliśmy, lub wybierać po- którą zaproponowaliśmy, lub wybierać po- szczególne tematy. Wykonuj ćwiczenia rze- szczególne tematy. Wykonuj ćwiczenia rze- telnie i systematycznie. Koniecznie zajrzyj do telnie i systematycznie. Koniecznie zajrzyj do materiałów dodatkowych online. Wystarczy materiałów dodatkowych online. Wystarczy 15 minut dziennie, aby rozwinąć nową kom- 15 minut dziennie, aby rozwinąć nową kom- petencję. A kiedy zechcesz odświeżyć wiedzę, petencję. A kiedy zechcesz odświeżyć wiedzę, zawsze możesz wrócić do fi szek. zawsze możesz wrócić do fi szek. FISZKI FISZKI + + GRATISY ONLINE GRATISY ONLINE TEORIA TEORIA WIDEO WIDEO E-BOOKI E-BOOKI ĆWICZENIA ĆWICZENIA SZABLONY SZABLONY PRZYDATNE LINKI PRZYDATNE LINKI CEL PREZENTACJI CEL PREZENTACJI PO CO CI PREZENTACJA? PO CO CI PREZENTACJA? Mówisz, żeby osiągnąć cel. Jednak Mówisz, żeby osiągnąć cel. Jednak w komunikacji chodzi nie tylko o to, w komunikacji chodzi nie tylko o to, co mówisz, lecz także o to, co chcesz co mówisz, lecz także o to, co chcesz osiągnąć. osiągnąć. Niekiedy same słowa wystarczą, ale Niekiedy same słowa wystarczą, ale w wielu sytuacjach dobrze je wzmocnić w wielu sytuacjach dobrze je wzmocnić – i wtedy właśnie idealnie sprawdzi się – i wtedy właśnie idealnie sprawdzi się prezentacja. Czasem dopełni Twój prze- prezentacja. Czasem dopełni Twój prze- kaz (jeśli będzie towarzyszyć Twojemu kaz (jeśli będzie towarzyszyć Twojemu wystąpieniu), a czasem – to ona przeka- wystąpieniu), a czasem – to ona przeka- że całą informację (jeśli swoją prezenta- że całą informację (jeśli swoją prezenta- cję wyślesz). cję wyślesz). Każda prezentacja ma dwie funkcje: Każda prezentacja ma dwie funkcje: informacyjną – informowanie, edukowa- informacyjną – informowanie, edukowa- nie, przekazywanie wiedzy, myśli i idei; nie, przekazywanie wiedzy, myśli i idei; perswazyjną – przekonywanie do okreś- perswazyjną – przekonywanie do okreś- lonych działań. lonych działań. Te dwie funkcje się nakładają. Nie Te dwie funkcje się nakładają. Nie można ich od siebie oddzielić, ale obie można ich od siebie oddzielić, ale obie da się wzmocnić. da się wzmocnić. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 1A 1A CEL PREZENTACJI CEL PREZENTACJI PO CO CI PREZENTACJA? PO CO CI PREZENTACJA? Często, gdy słyszysz, że masz przygo- Często, gdy słyszysz, że masz przygo- tować prezentację, siadasz przed kom- tować prezentację, siadasz przed kom- puterem i otwierasz program do robie- puterem i otwierasz program do robie- nia prezentacji. To błąd. nia prezentacji. To błąd. Zawsze najpierw odpowiedz sobie Zawsze najpierw odpowiedz sobie na ważne pytanie: „DLACZEGO mam na ważne pytanie: „DLACZEGO mam przygotować prezentację?”. I nie chodzi przygotować prezentację?”. I nie chodzi o odpowiedź: „Bo muszę”. Chodzi o za- o odpowiedź: „Bo muszę”. Chodzi o za- stanowienie się nad celem prezenta- stanowienie się nad celem prezenta- cji – co chcesz dzięki niej osiągnąć. Od cji – co chcesz dzięki niej osiągnąć. Od tego celu zależeć będzie typ prezentacji tego celu zależeć będzie typ prezentacji i sposób prowadzenia narracji. i sposób prowadzenia narracji. ” ” Pytanie: Funkcja informacyjna czy perswa- Pytanie: Funkcja informacyjna czy perswa- zyjna? zyjna? Czy zdanie: „Rocznie analizuję 400 Czy zdanie: „Rocznie analizuję 400 i współtworzę 200 prezentacji” ma funk- i współtworzę 200 prezentacji” ma funk- cję informacyjną czy – perswazyjną? cję informacyjną czy – perswazyjną? www.fiszki.pl www.fiszki.pl 1B 1B CEL PREZENTACJI CEL PREZENTACJI RÓŻNE TYPY RÓŻNE TYPY PREZENTACJI PREZENTACJI Prezentacje różnią się od siebie – te, Prezentacje różnią się od siebie – te, które mają uzupełniać Twój przekaz które mają uzupełniać Twój przekaz na spotkaniu czy podczas wystąpienia, na spotkaniu czy podczas wystąpienia, mogą zawierać bardzo mało elemen- mogą zawierać bardzo mało elemen- tów i być tylko rdzeniem, wokół które- tów i być tylko rdzeniem, wokół które- go toczy się Twoja opowieść. Te, które go toczy się Twoja opowieść. Te, które wysyłasz i które ktoś będzie oglądał bez wysyłasz i które ktoś będzie oglądał bez Twojego udziału, muszą zawierać więcej Twojego udziału, muszą zawierać więcej informacji. Jednak uważaj – nie wolno Ci informacji. Jednak uważaj – nie wolno Ci ich „przegadać”. Nie masz wpływu na to, ich „przegadać”. Nie masz wpływu na to, jjak dużo czasu ktoś poświęci na zapo- jak dużo czasu ktoś poświęci na zapo- znanie się z Twoją prezentacją. Często znanie się z Twoją prezentacją. Często musisz zmierzyć się z krótkim zakresem musisz zmierzyć się z krótkim zakresem uwagi (czasem, kiedy coś skupia czyjąś uwagi (czasem, kiedy coś skupia czyjąś uwagę), jak również z przeładowaniem uwagę), jak również z przeładowaniem poznawczym (ogromem informacji, my- poznawczym (ogromem informacji, my- śli i bodźców, którymi zarzucony jest śli i bodźców, którymi zarzucony jest odbiorca). odbiorca). Typ prezentacji zależy też od celu, Typ prezentacji zależy też od celu, który chcesz osiągnąć. Jeśli Twój cel który chcesz osiągnąć. Jeśli Twój cel to SPRZEDAĆ, przygotuj prezentację to SPRZEDAĆ, przygotuj prezentację sprzedażową. Proste! sprzedażową. Proste! www.fiszki.pl www.fiszki.pl 2A 2A CEL PREZENTACJI CEL PREZENTACJI RÓŻNE TYPY RÓŻNE TYPY PREZENTACJI PREZENTACJI  Prezentacje sprzedażowe:  Prezentacje sprzedażowe: Chcesz sprzedać produkt lub usługę. Chcesz sprzedać produkt lub usługę. To największa grupa prezentacji, gdyż To największa grupa prezentacji, gdyż „sprzedajemy” również pewne idee. „sprzedajemy” również pewne idee. Funkcje – informacyjna i perswazyjna. Funkcje – informacyjna i perswazyjna.  Prezentacje produktowe:  Prezentacje produktowe: Podobne do sprzedażowych, Podobne do sprzedażowych, ale z mniejszym naciskiem na perswazję. ale z mniejszym naciskiem na perswazję.  Prezentacje edukacyjne i naukowe:  Prezentacje edukacyjne i naukowe: Prezentują tezy i zagadnienia, które Prezentują tezy i zagadnienia, które słuchacz ma zrozumieć i zapamiętać. słuchacz ma zrozumieć i zapamiętać.  Prezentacje informacyjne:  Prezentacje informacyjne: Jak sama nazwa wskazuje – mają głównie Jak sama nazwa wskazuje – mają głównie informować. informować. Istnieją też oczywiście typy mieszane. Istnieją też oczywiście typy mieszane. A jaka jest Twoja prezentacja? Do jakiej A jaka jest Twoja prezentacja? Do jakiej kategorii możesz ją zaliczyć? kategorii możesz ją zaliczyć? www.fiszki.pl www.fiszki.pl 2B 2B STRUKTURA PREZENTACJI STRUKTURA PREZENTACJI MÓZG LUBI PORZĄDEK MÓZG LUBI PORZĄDEK Struktura prezentacji to inaczej sche- Struktura prezentacji to inaczej sche- mat, który posłuży Ci do zbudowania mat, który posłuży Ci do zbudowania dobrej, sensownej narracji, spełniają- dobrej, sensownej narracji, spełniają- cej funkcję informacyjną i funkcję per- cej funkcję informacyjną i funkcję per- swazyjną. Dobra struktura współgra swazyjną. Dobra struktura współgra ze sposobem, w jaki mózg organizuje ze sposobem, w jaki mózg organizuje i przetwarza informacje. Podczas pro- i przetwarza informacje. Podczas pro- jektowania prezentacji musisz więc brać jektowania prezentacji musisz więc brać pod uwagę następujące czynniki: pod uwagę następujące czynniki:  co skupia uwagę odbiorcy;  co skupia uwagę odbiorcy;  co wzbudza jego zainteresowanie;  co wzbudza jego zainteresowanie;  które emocje sterują uwagą i wpływają  które emocje sterują uwagą i wpływają na zachowanie; na zachowanie;  jaki jest naturalny sposób przetwarzania  jaki jest naturalny sposób przetwarzania informacji, tekstu i obrazu; informacji, tekstu i obrazu;  jaki jest naturalny sposób organizowania  jaki jest naturalny sposób organizowania informacji i wnioskowania. informacji i wnioskowania. Mózg, gdy poznaje świat, organizuje Mózg, gdy poznaje świat, organizuje sobie informacje w określony sposób. sobie informacje w określony sposób. Naucz się projektować prezentacje tak, Naucz się projektować prezentacje tak, żeby nie utrudniać tego procesu! żeby nie utrudniać tego procesu! www.fiszki.pl www.fiszki.pl 3A 3A
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Idealna prezentacja krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: