Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 005392 22957379 na godz. na dobę w sumie
Informacje poufne w spółce publicznej - ebook/pdf
Informacje poufne w spółce publicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2913-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Monografia stanowi jedyne dostępne obecnie na rynku tak kompleksowe opracowanie w zakresie tematyki informacji poufnych w spółce publicznej. Publikacja ma nie tylko naukowy ale również praktyczny charakter, gdyż poruszone w niej zagadnienia znajdują bezpośrednie zastosowanie w działalności spółek publicznych funkcjonujących na rynku kapitałowym. W pracy w sposób nowatorski został wyznaczony zakres definicji legalnej informacji poufnej, poprzez badanie znaczenia poszczególnych jej cech konstytutywnych oraz wyznaczenie desygnatów ich treści. Wyodrębniono oraz autorsko usystematyzowano kategorie podmiotów, które mogą taką informację posiadać oraz przeanalizowano sytuacje w jakich może dojść do bezprawnego wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnej oraz udzielania niedozwolonych rekomendacji dokonania określonych transakcji na instrumentach finansowych. W opracowaniu szczegółowo omówione zostały obowiązki informacyjne spółek publicznych związane z informacją poufną, w tym zakres, tryb oraz sposób ich wykonywania. Zwrócono również uwagę na obowiązki innych podmiotów zobowiązanych do notyfikowania organom administracji publicznej określonych zdarzeń związanych z informacją poufną. W końcowej części pracy określono ramy odpowiedzialności administracyjnej oraz cywilnej podmiotów naruszających regulacje prawne w zakresie informacji poufnych.

Praca skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo lub naukowo rynkiem kapitałowym, w tym zarządzających, członków organów nadzoru oraz pracowników spółek publicznych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, pracowników administracji publicznej, studentów prawa oraz ekonomii, a także inwestorów indywidualnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Lichosik Informacje poufne w spółce publicznej A n n a L i c h o s i k I n f o r m a c j e p o u f n e w s p ó ł c e Więcej o książce p u b l i c z n e j CENA 30 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-913-9 KATOWICE 2016 Informacje poufne w spółce publicznej NR 3537 Anna Lichosik Informacje poufne w spółce publicznej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Artur Żurawik Stan prawny na dzień 1 lutego 2016 r. Spis treści  Wykaz skrótów Wstęp Rozd ział pier wsz y Pojęcie informacji poufnej 1. Informacje ogólne 2. Definicja legalna informacji poufnej 2.1. Precyzyjność informacji poufnej 2.1.1. Analiza pojęcia precyzyjności 2.1.2. Przykłady informacji precyzyjnych 2.2. Odniesienie do emitenta instrumentów finansowych 2.2.1. Typ powiązania 2.2.2. Ocena emitenta 2.2.3. Lista osób mających dostęp do określonych informacji poufnych 2.2.3.1. Treść i zakres obowiązku 2.2.3.2. Zawartość listy insiderów oraz zasady jej prowadzenia 2.3. Odniesienie do instrumentów finansowych 2.4. Brak uprzedniego przekazania informacji do publicznej wiadomości 2.5. Istotność wpływu informacji na cenę lub wartość 2.5.1. Przesłanka istotności 2.5.2. Model racjonalnego inwestora 2.6. Informacje dotyczące dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finan- sowych Rozd ział d r ugi Zakresy związania informacją poufną 1. Informacje ogólne 2. Zakres podmiotowy 2.1. Insiderzy pierwotni (tzw. primary insiders) 2.1.1. Insiderzy pierwotni — charakter więzi z emitentem 9 13 17 17 21 21 21 28 33 33 37 39 39 41 45 46 52 53 57 60 63 63 66 66 66 6 Spis treści 2.1.2. Insiderzy pierwotni sensu stricto 2.1.3. Insiderzy pierwotni sensu largo 2.2. Insiderzy wtórni (tzw. secondary insiders) 2.2.1. Podmioty posiadające informację w wyniku popełnienia przestęp- stwa (tzw. criminal insiders) 2.2.2. Podmioty uzyskujące informacje w inny sposób 2.2.2.1. Osoby powiadomione (tzw. tippees) 2.2.2.2. Przypadkowi insiderzy (tzw. accidental insiders) 2.2.2.3. Zręczni inwestorzy (tzw. astute investors) 3. Zakres przedmiotowy 3.1. Wykorzystywanie informacji poufnej 3.1.1. Charakter zachowań podlegających zakazowi 3.1.2. Przypadki wykorzystywania informacji poufnej 3.1.3. Wykorzystywanie informacji poufnej a osiągnięcie korzyści 3.1.4. Zasięg obowiązywania zakazu wykorzystywania informacji poufnej 3.1.5. Wyłączenia spod zakazu wykorzystania informacji poufnej 3.2. Ujawnianie informacji poufnej 3.2.1. Istota i charakter zakazu 3.2.2. Przypadki ujawniania informacji poufnej 3.2.3. Zasięg obowiązywania zakazu ujawnienia informacji poufnej 3.2.4. Wyłączenia spod zakazu ujawniania informacji 3.3. Udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumen- tów finansowych 3.3.1. Udzielanie rekomendacji nabycia lub zbycia instrumentów finanso- wych 3.3.2. Nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 3.3.3. Wyłączenia spod zakazu udzielania rekomendacji lub nakłaniania 4. Zakres temporalny 4.1. Okresy zamknięte 4.1.1. Istota okresów zamkniętych 4.1.2. Rodzaje okresów zamkniętych 4.1.3. Przedmiot zakazu 4.1.4. Podmioty objęte zakazem 4.1.5. Wyłączenia spod zakazu dokonywania transakcji w okresach zamk- 4.2. Zakaz obrotu papierami wartościowymi emitenta 4.2.1. Istota i charakter zakazu 4.2.2. Zakres podmiotowy zakazu 4.2.3. Wyłączenie stosowania regulacji Kodeksu spółek handlowych 4.2.4. Wyjątek od zakazu nabywania i zbywania papierów wartościowych niętych emitenta 5. Zakres terytorialny oraz miejsce transakcji 5.1. Odesłanie do manipulacji instrumentem finansowym 5.2. Dodatkowy reżim prawny dla papierów wartościowych 67 71 77 77 79 81 82 82 85 85 85 89 91 93 95 98 98 99 105 105 109 109 113 113 114 114 114 115 118 119 120 124 124 125 126 127 128 128 133 Spis treści Rozd ział t rzeci Obowiązki informacyjne związane z informacją poufną 1. Informacje ogólne 2. Zakres podmiotowy obowiązku przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości 3. Zakres przedmiotowy obowiązku przekazania informacji poufnej do publicz- nej wiadomości 3.1. Rodzaje informacji poufnych podlegających przekazaniu w wykonaniu 3.2. Treść informacji poufnych podlegających przekazaniu w wykonaniu obo- obowiązku informacyjnego wiązku informacyjnego 4. Działania emitenta poprzedzające wykonanie obowiązku informacyjnego 5. Tryb przekazania informacji poufnych 6. Sposób przekazania informacji poufnych 7. Obowiązek przekazania informacji poufnej 7.1. Termin przekazania informacji poufnych 7.2. Opóźnienie upublicznienia informacji poufnych 7.2.1. Istota instytucji opóźnienia wykonania obowiązków informacyj- nych w zakresie informacji poufnych 7.2.2. Naruszenie słusznego interesu emitenta 7.2.2.1. Potencjalność naruszenia słusznego interesu emitenta 7.2.2.2. Rodzaje informacji mogących naruszyć słuszny interes emi- 7.2.6. Termin wykonania obowiązku informacyjnego 8. Zamieszczanie informacji poufnych na stronie internetowej emitenta 9. Zakaz kryptoreklamy 10. Ujawnienie informacji poufnej osobie nieuprawnionej 10.1. Istota regulacji 10.2. Tak zwane chińskie mury 10.3. Charakter ujawnienia informacji poufnej osobie nieuprawnionej i jego konsekwencje 11. Notyfikacja transakcji menedżerskich 11.1. Istota obowiązku 11.2. Zakres podmiotowy obowiązku zgłaszania transakcji menedżerskich 11.3. Zakres przedmiotowy obowiązku zgłaszania transakcji menedżerskich 11.4. Treść obowiązku notyfikacyjnego 11.5. Wyłączenia spod obowiązku notyfikacyjnego 7.2.3. Obowiązek zachowania poufności informacji 7.2.4. Wprowadzenie w błąd opinii publicznej 7.2.5. Przekazanie informacji o opóźnieniu do Komisji Nadzoru Finan- tenta sowego 7 135 135 136 140 140 143 145 146 149 151 151 155 155 158 158 160 164 165 166 167 168 171 172 172 174 176 178 178 180 188 191 192 8 Spis treści 12. Notyfikacja podejrzanych transakcji 12.1. Zakres podmiotowy 12.2. Treść i zakres obowiązku 13. Przekazywanie informacji poufnych w odpowiednim reżimie prawnym Rozd ział cz war t y Odpowiedzialność związana z informacją poufną — zagadnienia wybrane 1. Informacje ogólne 2. Odpowiedzialność administracyjna 2.1. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków informacyjnych 2.1.1. Zakresy odpowiedzialności 2.1.2. Sankcje administracyjnoprawne 2.1.2.1. Rodzaje sankcji 2.1.2.2. Termin 2.1.2.3. Charakter decyzji o nałożeniu kary administracyjnej 2.1.3. Dodatkowe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego 2.1.3.1. Dodatkowe elementy decyzji administracyjnej 2.1.3.2. Przekazanie treści decyzji administracyjnej do publicznej wiadomości 2.2. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych ze zjawiskiem insider trading 3.1. Zakres podmiotowy cyjnych 3. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie obowiązków informacyjnych 3.1.1. Podmioty odpowiedzialne w zakresie stałych obowiązków informa- 3.1.2. Podmioty odpowiedzialne w zakresie prospektowych obowiązków informacyjnych 3.2. Zakres przedmiotowy 3.3. Reżim odpowiedzialności 3.4. Zasady odpowiedzialności 3.5. Przesłanki odpowiedzialności 3.6. Sposób naprawienia szkody wynikłej z naruszenia obowiązku informa- cyjnego Zakończenie Bibliografia Summary Zusammenfassung 193 193 196 199 203 203 206 206 206 210 210 213 214 215 215 216 217 220 220 220 226 228 229 231 234 238 241 245 261 262 Wykaz skrótów dyrektywa Market Abuse dyrektywa Transparency FundInwU GiełdyTowU KC KK Konstytucja RP KPC KRO KSH — dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzy- stywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), (Dz.Urz. WE L 96 z 12.04.2003 r., s. 16) — dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzy- stości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na ryn- ku regulowanym, oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004 r., s. 38) — ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwesty- cyjnych (Dz.U. 2014.157 z późn. zm.) — ustawa z 26 października 2000 r. o giełdach to- warowych (Dz.U. 2014.197 z późn. zm.) — ustawa z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny nia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483) — ustawa z 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępo- wania cywilnego (Dz.U. 2014.101 z późn. zm.) — ustawa z 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2012.788 z późn. zm.) — ustawa z 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 z późn. zm.) (Dz.U. 2014.121 z późn. zm.) — ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz.U. 1997.88.553 z późn. zm.) — Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet- 10 NadzRKapU ObligU ObrInstrFinU OfertaPublU PostFInwestR PrPapW 1991 PrPrasU RekomInstrFinR RodzInfSłIEmR rozporządzenie 809/2004 Wykaz skrótów — ustawa z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2014.1537 z późn. zm.) — ustawa z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015.238) — ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2014.94 z późn. zm.) — ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan- sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 z późn. zm.) — rozporządzenie Ministra Finansów z 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowa- nia firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2012.1078 z późn. zm.) — ustawa z 22 marca 1991 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. 1994.58.239 z późn. zm.) — ustawa z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz.U. 1984.5.24 z późn. zm.) — rozporządzenie Ministra Finansów z 19 paździer- nika 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finan- sowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005.206.1715 z późn. zm.) — rozporządzenie Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006.67.476 z późn. zm.) — rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrekty- wy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do informacji zamieszczanych w pro- spekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, pu- blikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszech- niania informacji o charakterze reklamowym (Dz.Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r., s. 1) 11 Wykaz skrótów — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie instru- mentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów central- nych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE L 2012. 201.1 ze zm.) — rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicz- nych służących do przekazywania niektórych infor- macji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz.U. 2006.25.188 z późn. zm.) rozporządzenie EMIR ŚrTechPrzInfR TransInstrFinR ZastRejU — rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadze- nia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. 2005.229.1950) — ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 2009.67.569 z późn. zm.) Wstęp  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z infor- macjami o szczególnym charakterze, jakimi są informacje poufne. Punkt wyjścia analizy w tym zakresie stanowią zjawisko asymetrii informacyjnej oraz teoria rynku efektywnego. Występowanie zjawiska asymetrii informacyjnej, będące- go jedną z cech rynku kapitałowego, charakteryzuje się odmiennym zakresem informacji posiadanych przez strony transakcji o instrument finansowy. Dlatego też do podstawowych warunków ekonomicznie efektywnego funkcjonowania rynku kapitałowego należy zapewnienie jego transparentności, która ma decy- dujący wpływ na jego wiarygodność, a w konsekwencji na poziom kapitałowe- go zaangażowania inwestorów i łatwość, z jaką emitenci mogą w jego obrębie pozyskać środki pieniężne. Do prawidłowego funkcjonowania mechanizmu rynku kapitałowego niezbędne jest zapewnienie warunków organizacyjnych, aby wystąpił stan efektywności ekonomicznej, która może pojawić się tylko w ramach rynku charakteryzującego się należytymi gwarancjami normatyw- nymi, sprzyjającymi budowaniu zaufania inwestorów do emitentów i wyemito- wanych przez nich papierów wartościowych. Problematyka niniejszej pracy w ogromnej części dotyczy prawa do infor- macji, zatem w dalszych rozważaniach szczególnie podkreślane będzie zna- czenie efektywnego rynku w ujęciu informacyjnym1. Informacyjnie efektywny rynek kapitałowy to rynek, którego cechą wyróżniającą jest pełne odzwiercied- lenie wszystkich informacji dostępnych inwestorom w wycenie instrumentów finansowych. Inwestorzy w ramach takiego rynku mają równy dostęp do in- formacji dotyczących zarówno emitenta, jak i emitowanych przez niego papie- 1 Pamiętając jednocześnie, że rynek kapitałowy jest efektywny nie tylko w ujęciu infor- macyjnym, ale również alokacyjnym i transakcyjnym, a wszystkie te elementy powinny wy- stępować łącznie. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że efektywność informacyjna rynku kapitałowego stanowi warunek konieczny występowania efektywności alokacyjnej oraz transak- cyjnej, a jednocześnie fundament bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania tego rynku. Zob. P. Wajda, Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Warszawa 2011, s. 24. Wstęp rów wartościowych, a w konsekwencji posiadają wyrównany poziom wiedzy o wydarzeniach wpływających na wycenę rynkową instrumentów finansowych. Efektywność informacyjna nie jest naturalną cechą rynku kapitałowego, co wię- cej — rynek ten jest z natury nieefektywny w ujęciu informacyjnym2. Stan niwelujący występowanie owej nieefektywności oraz zjawiska asymetrii infor- macyjnej może zostać wypracowany wyłącznie z wykorzystaniem władczych instrumentów, właściwych prawu administracyjnemu. Brak przejrzystości in- formacyjnej narusza istotę rynku efektywnego, uniemożliwiając obiektywną wycenę rynkową instrumentów, co prowadzi do naruszenia reguł uczciwego obrotu, a także do podważenia zaufania inwestorów do emitentów, emitowanych przez nich papierów wartościowych, a w rezultacie do całego rynku. Informacja jest podstawowym czynnikiem mającym wpływ na zachowania rynkowe. To właśnie dzięki niej inwestorzy mogą podejmować racjonalne de- cyzje inwestycyjne, jak również na bieżąco oceniać sytuację emitenta czy praw- dopodobieństwo zmiany kursu instrumentów finansowych. Informacja pozwala organom kontrolującym i nadzorującym rynek efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Pełna, rzetelna i wiarygodna informacja stanowi fundament obrotu. W pewnym stopniu pozwala przewidywać zachowania „rynku”, tj. uczestników, którzy wywierają wpływ na kształtowanie się cen instrumentów finansowych. W tym kontekście niezwykle istotną rolę odgrywają informacje o szczególnym charakterze, nazywane informacjami poufnymi i podlegającymi szczególnemu reżimowi prawnemu. 14 W świetle obowiązującego stanu prawnego pod pojęciem „informacja poufna” rozumie się określoną w sposób precyzyjny informację, dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego bądź kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich in- strumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finan- sowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych. W ramach określonych wcześniej mechanizmów funkcjonowania runku kapi- tałowego w niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z za- kresem definicji legalnej informacji poufnej, badając znaczenie poszczególnych jej cech konstytutywnych oraz wyznaczając desygnaty ich treści. W pierwszej kolejności podjęto zatem próbę ustalenia, jakie stany, okoliczności i zdarzenia mogą stanowić taką informację. W tym celu dokonano analizy poszczególnych cech informacji poufnej, takich jak: powiązanie informacji (bezpośrednio lub pośrednio) z emitentem instrumentów finansowych lub samymi instrumentami finansowymi, precyzyjny charakter informacji, dotychczasowe nieprzekazanie jej do publicznej wiadomości, a także istotny wpływ informacji na wycenę rynkową instrumentów finansowych. Rozważania te stanowią punkt wyjścia dalszej anali- 2 Zob. ibidem. 15 Wstęp zy przepisów prawa, na podstawie których w praktyce może dojść do nieupraw- nionego użycia informacji poufnej, a także do określenia zakresu podmiotowego osób, które mogą posługiwać się taką informacją. Dla określenia zależności we wskazanym zakresie, jak również w celu wprowadzenia pewnej systematyki wy- wodu wyodrębnione zostały poszczególne zakresy związania informacją poufną. Pierwszy z nich dotyczy zakresu podmiotowego osób posiadających informacje poufne, drugi — zakresu przedmiotowego, który określa rodzaje nałożonych na te podmioty (w postaci nakazów lub zakazów) obowiązków danego zachowania, natomiast trzeci to zakres temporalny, wskazujący określone przedziały czasu, w których podmioty te, dysponując przewagą informacyjną, nie mogą podejmo- wać pewnych czynności. Aby obraz regulacji był pełny, wyodrębniono zakres terytorialny związany z miejscem dokonywania poszczególnych transakcji. W ramach wskazanych zakresów na szczególną uwagę zasługuje zakres przedmiotowy określający ustanowione zakazy, mające na celu przeciwdziała- nie przypadkom, w których dochodzi do nadużywania uprzywilejowania infor- macyjnego na rynku kapitałowym. Wśród nich można wyróżnić zakaz wyko- rzystywania, ujawniania informacji poufnych oraz udzielania rekomendacji lub nakłaniania do dokonania określonych transakcji. Zakazy te mają na celu zapo- bieganie sytuacjom, w których dysponenci informacji poufnych nabywają lub zbywają instrumenty finansowe ze szkodą dla pozostałych uczestników rynku. Innym mechanizmem zabezpieczającym rynek przed zjawiskiem asymetrii informacyjnej jest niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnych, które pozwala na ograniczenie ryzyka ich wykorzystania przez pod- mioty mające do nich wyłączny dostęp. Realizacja tego przejawia się w systemie obowiązków informacyjnych nałożonych na emitentów, który zapewnia inwesto- rom możliwość powszechnego i równego dostępu do informacji, stanowiącego fundament funkcjonowania rynku kapitałowego. Mimo że informacja poufna może wystąpić już na etapie realizacji prospektowych obowiązków informacyj- nych, w dalszych rozważaniach skoncentrowano się na omówieniu istoty stałych obowiązków informacyjnych spółki publicznej. W głównej mierze scharakte- ryzowano proces przekazywania informacji poufnej do publicznej wiadomości oraz wątpliwości związane z realizacją tego ustawowego obowiązku. Nakreślona tematyka stanowi przyczynek do dyskusji na temat odpowie- dzialności poszczególnych podmiotów za naruszenie określonych norm, dlatego też w końcowej części niniejszej monografii sprecyzowano m.in.: zakres pod- miotowy, przedmiotowy, rodzaj sankcji, charakter czy też zasady odpowiedzial- ności cywilnej i administracyjnej. Należy także podkreślić, że informacja poufna pojawia się na różnych eta- pach funkcjonowania spółki publicznej3, poczynając od chwili, w której spółka 3 Na temat pojęcia spółki publicznej zob. A. Opalski, O pojęciu interesu spółki handlowej, „Przegląd Prawa Handlowego” [dalej: PPH] 2008, nr 11; M. Michalski, O pojęciu i zakresie 16 Wstęp akcyjna nie jest jeszcze spółką publiczną, przez okres przeprowadzania oferty publicznej, aż do momentu, w którym akcje spółki zostały już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Choć zatem zakres przedmiotowy niniej- szej monografii obejmuje zagadnienia związane z występowaniem informacji poufnej w spółce publicznej, a więc nie tylko w spółce, której akcje znajdują się w publicznym obrocie, z uwagi na najdalej idące ograniczenia i obowiązki w pracy najbardziej zaakcentowane zostały problemy dotyczące spółki publicz- nej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sygna- lizując jedynie niektóre odrębności dotyczące spółek notowanych w alternatyw- nym systemie obrotu. regulacji spółki publicznej, PPH 2008, nr 1; M. ROManOWski, W sprawie pojęcia i natury spółki publicznej, PPH 2009, nr 3; A. Opalski, Monistyczny i dualistyczny system organizacyjny spółki akcyjnej — ewolucja, problemy, perspektywy (cz. 1), „Prawo Spółek” [dalej: Pr.Sp.] 2005, nr 11; A. lichOsik, Ewolucja pojęcia spółki publicznej w prawie rynku kapitałowego, W: Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, Red. J. Mojak, a. Żywicka, Lublibn 2016, s. 173—185. Anna LichosikConfidential information in a public company Summar y The monograph is a comprehensive treatment of the occurrence of confidential information in a public company. The work determines in a novel way the range of the legal definition of confidential information by means of the study of the significance of its constitutive features and by means of the determination of the referents of their con- tent. The categories of subjects which may possess such information were isolated and systematically presented in an authorial way. Moreover, the situation in which illegal use and divulgation of confidential information as well as offering unlawful recom- mendations regarding specific transactions on financial instruments were analysed. The work presents in a detailed manner the information-related obligations of public compa- nies associated with confidential information, including the range, mode and the means of using such information. The author also devoted her attention to the obligations of other subjects which are obliged to notify the organs of public administration about the particular events associated with confidential information. The final part of the work specifies the framework of the administrative and civil responsibility/accountability of the subjects which violate the legal regulations concerning confidential information. Anna Lichosik Vertrauliche Informationen in einer Publikumsgesellschaft Zusammenfassung Die Monografie schildert ganzheitlich das Vorhandensein von vertraulichen In- formationen in einer Publikumsgesellschaft. Auf innovative Art und Weise setzt die Verfasserin den Themenbereich der Definition „legale vertrauliche Information“ fest, indem sie die Bedeutung von ihren einzelnen konstitutiven Eigenschaften untersucht und die Designate deren Inhalte bestimmt. Sie unterscheidet und systematisiert die Kategorien der Subjekte, welche über eine solche Information verfügen können und analysiert Situationen, in denen es zur Ausnutzung oder Veröffentlichung der vertrauli- chen Information, als auch zu verbotenen Empfehlungen, bestimmte Transaktionen mit Finanzinstrumenten durchzuführen, kommen kann. Die Monografie legt ausführlich die Pflichten der Publikumsgesellschaften im Bereich der vertraulichen Informationen dar, darunter die Vorgehensweise der Pflichterfüllung. Hervorgehoben werden auch die Pflichten von anderen Subjekten, die dazu verpflichtet sind, den Organen der öffentli- chen Verwaltung über die mit einer vertraulichen Information verbundenen Ereignis- se mitzuteilen. Der Schlussteil der Arbeit beinhaltet Rahmen der Verwaltungs- und Haftpflicht von Subjekten, welche die Rechtsvorschriften im Bereich der vertraulichen Informationen verletzen. Redaktor Barbara Todos-Burny Projektant okładki Magdalena Starzyk Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-912-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-913-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,5. Ark. wyd. 21,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 30 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Anna Lichosik Informacje poufne w spółce publicznej A n n a L i c h o s i k I n f o r m a c j e p o u f n e w s p ó ł c e Więcej o książce p u b l i c z n e j CENA 30 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-913-9 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informacje poufne w spółce publicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: