Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00630 004128 22438486 na godz. na dobę w sumie
Ten pierwszy raz - ebook/pdf
Ten pierwszy raz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 389
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3235-2091-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 1 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 1 2017-09-07 14:58:44 2017-09-07 14:58:44 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 2 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 2 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 3 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 3 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 Jerzy Różański – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Marek Jabłoński REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/Lenorlux © Copyright by Jerzy Różański, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07909.17.0.M Ark. wyd. 7,5; ark. druk. 11,625 ISBN 978-83-8088-570-7 e-ISBN 978-83-8088-571-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 4 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 4 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 SPIS TREŚCI Wstęp 1 Zmiany w gospodarce światowej, kryzys gospodarczy i finansowy a inwestycje zagraniczne 1.1. Ogólne tendencje zmian w gospodarce światowej 1.2. Wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego na formy ekspansji – podstawowe kierunki zmian gospodarkę krajów Unii Europejskiej, w tym i Polski 1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i niekapitałowe 1.4. Możliwości zwiększenia udziału Polski w kształtowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych – inwestycje polskich przedsiębiorstw 7 11 11 15 22 32 2 Dylematy rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw 2.1. Podstawowe kierunki przeobrażeń współczesnych 41 przedsiębiorstw 2.2. Pułapki polityki wzrostu przedsiębiorstw 2.3. Praktyczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw 2.4. Wzrastająca rola innowacji we współczesnych przed- siębiorstwach 2.5. Współpraca przedsiębiorstw, kooperencja, układy sieciowe i outsourcing 41 43 56 63 87 5 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 5 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 5 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 2.6. Inwestycje i dezinwestycje – metody mierzenia efektów 2.7. Dylematy związane z metodami oceny działalności przedsiębiorstw 3 Tradycyjne i nowoczesne źródła finansowania przedsiębiorstwa – zmiany w strukturze finansowania przedsiębiorstw 3.1. Fundusze podwyższonego ryzyka 3.2. Instrumenty hybrydowe 3.3. Pozostałe alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa 3.4. Finansowanie przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej 3.5. Dobór źródeł finansowania a decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków 103 123 133 136 149 152 158 161 171 175 185 186 6 Spis treści 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 6 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 6 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 WSTĘP Kilkanaście pierwszych lat XXI wieku upłynęło pod znakiem dość istotnych zmian w gospodarce światowej, na co wpływ mia- ły nie tylko procesy globalizacji w owej gospodarce i związane z nimi procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw, ale również kryzys gospodarczy i finansowy, zapoczątkowany (umownie) upadkiem banku Lehman Brothers w roku 2008. Należy też zwrócić uwagę na rekonfigurację znaczenia wie- lu krajów w światowym systemie gospodarczym – wzrastającą rolę Chin i państw azjatyckich, symptomy kryzysu w gospodarce amerykańskiej i gospodarce wielu krajów europejskich. Wymogi konkurencyjności skłaniają współczesne przedsię- biorstwa do wielu działań, które pozwolą im na dalszy rozwój, a przynajmniej utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej. Wzrasta znaczenie innowacyjności, porozumień między przed- siębiorstwami, poszukiwania rynków zbytu poza krajem macie- rzystym. Zmienia się samo przedsiębiorstwo, coraz większa jest rola kapitału intelektualnego, nowe przedsiębiorstwa zaczynają często mieć charakter wirtualny, wykazują wielką elastyczność działania, zakres ich funkcjonowania jest bardzo płynny. Zmieniają się formy finansowania przedsiębiorstw, w co- raz większym stopniu wykorzystywane są alternatywne źródła tego finansowania oraz montaż finansowy, umożliwiający po- zyskanie kapitału z różnych źródeł, w możliwie najlepszych dla przedsiębiorstwa proporcjach (project finance). W wielu krajach istotną rolę w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych odgrywa 7 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 7 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 7 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym (partner- stwo publiczno-prywatne). Dlatego też w niniejszej monografii podjęta zostaje próba po- kazania, jakich działań dokonują współczesne przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmiany zachodzące w ich globalnym czy krajo- wym otoczeniu, ale właśnie z uwzględnieniem tych problemów, które mają szczególnie dyskusyjny, a może nawet nieco kontro- wersyjny charakter. Tam, gdzie było to możliwe, wykorzystano prowadzone przez autora monografii badania empiryczne, syn- tetyzując ich wyniki. Należy zastrzec, że autor wykorzystywał w swoich rozważaniach te źródła literaturowe, które uznał za najbardziej wiarygodne, nie sugerując się tym, czy dane źródło jest wcześniejsze, czy późniejsze. Dlatego też wykorzystana zo- stała literatura z bardzo różnych okresów, w których powstawały cytowane dzieła. Jednocześnie zwrócono uwagę na praktyczne aspekty po- dejmowanych zagadnień. Chodzi bowiem o to, gdzie występują rzeczywiste problemy związane z funkcjonowaniem przedsię- biorstw, jakie dylematy i kwestie, do rozwiązania rzeczywiście się pojawiają i na ile koncepcje teoretyczne są w stanie odpowiedzieć na trudności, wymagające rozwiązania. Niestety, wiele zjawisk zachodzących we współczesnej gospo- darce umyka nieco uwadze badaczy. Zapomina się, że nie każdy wzrost przedsiębiorstwa prowadzi do wzrostu jego rentowności, że koszty ekspansji mogą skutecznie zmniejszyć tę rentowność, a osiągnięcie progu rentowności nie gwarantuje nieprzerwanych przyszłych zysków. Zapomina się, że maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa nie dla wszystkich przedsiębiorstw, działających w różnych for- mach organizacyjno-prawnych, może być podstawowym celem działania lub też kryterium oceny. Zapomina się, że systemy oceny przedsiębiorstwa, bazujące wyłącznie na wskaźnikach o charakterze finansowym, nie mogą we współczesnej gospodarce odgrywać dobrze swojej roli, podob- nie jak metody oceny opłacalności inwestycji, które – uznając za jedyny tylko finansowy aspekt oceny – mogą prowadzić do błęd- nych decyzji inwestycyjnych. 8 Wstęp 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 8 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 8 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 Pierwszy rozdział pracy zawiera rozważania dotyczące zmian, jakie występują w gospodarce światowej pod wpływem globali- zacji i procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, kryzysu go- spodarczego i finansowego oraz jego skutków, to znaczy zmian w znaczeniu poszczególnych państw w gospodarce światowej. Drugi rozdział przedstawia najważniejsze zmiany, które wy- stępują w działalności współczesnych przedsiębiorstw, gdzie konieczność ciągłego konkurowania w coraz większym stopniu wiąże się obecnie z potrzebą współdziałania oraz wprowadzenia innowacji. A także o tym, że mierniki określające efekty uzyskane w wy- niku wprowadzenia innowacji do przedsiębiorstwa nie mogą bazować wyłącznie na kosztach ponoszonych na działalność ba- dawczo-rozwojową, a nawet – należy to podkreślić – w ogóle nie powinny brać pod uwagę kosztów jako kryterium oceny innowa- cyjności przedsiębiorstwa. Zapomina się, że formalna dostępność określonych źródeł finansowania dla potencjalnego kapitałobiorcy nie oznacza rze- czywistej dostępności, ponieważ zależy to w dużym stopniu od prowadzonej przez poszczególnych kapitałodawców polityki. Jed- nocześnie uciążliwość procedur związanych z pozyskaniem kapi- tału może być czynnikiem bardziej branym pod uwagę przez ka- pitałobiorców niż koszt kapitału czy efekt dźwigni finansowej. Powstanie przedsiębiorstw wirtualnych powoduje, że zacierają się granice przedsiębiorstwa, wzrost znaczenia kapitału intelek- tualnego zmienia warunki wyceny przedsiębiorstwa, trzeba bo- wiem oszacować wartość nie tylko majątku o charakterze mate- rialnym, ale również tego o charakterze niematerialnym. Wzrasta znaczenie procesów restrukturyzacyjnych i nowoczesnych metod oceny przedsiębiorstwa i jego rozwoju, w tym działań dezinwe- stycyjnych. Trzeci rozdział w całości poświęcony jest problematyce fi- nansowania przedsiębiorstwa ze źródeł, których znaczenie dla współczesnych finansów przedsiębiorstwa jest coraz większe i które stwarzają, z punktu widzenia ich atrakcyjności, pewną konkurencję w stosunku do finansowania tradycyjnego i finanso- wania ze środków UE. Podobne w wielu wypadkach są warunki, Wstęp 9 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 9 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 9 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 które muszą być spełnione, aby pozyskać środki z alternatywnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa i z funduszy oferowanych przez UE. Zakończenie zawiera syntetyczne podsumowanie całości roz- ważań oraz wnioski wynikające ze zgromadzonego materiału te- oretycznego i empirycznego. 10 Wstęp 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 10 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 10 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 1ZMIANY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ, KRYZYS GOSPODARCZY I FINANSOWY A INWESTYCJE ZAGRANICZNE 1.1. Ogólne tendencje zmian w gospodarce światowej Światowa gospodarka jako całość przechodzi dość istotną ewo- lucję. Przemiany mają charakter wielokierunkowy. Jednak dość popularny jest pogląd, że najbardziej istotną cechą gospodarki światowej staje się, tak twierdzi np. W. Szymański, „wchodzenie w erę trwałego trendu destabilizacji. Decyduje o tym mnogość czynników destabilizacji i duże prawdopodobieństwo nasilenia się wielu takich czynników w miarę upływu czasu”1. Wiąże się to z tendencjami liberalizacyjnymi i, co za tym idzie, z  osłabieniem roli państwa w gospodarce i ograniczeniem ta- kich działań regulujących, które zmniejszają naturalną chęć przerzucenia przez kapitał kosztów na innych uczestników gry rynkowej […] Konsekwencją jest również osłabienie zdolności państwa do przeciwdziałania skutkom krótko- wzroczności rynku i kapitału2. Jednocześnie, istotne trendy w gospodarce światowej mają swoje źródła w procesach występujących zarówno na poziomie 1 W. Szymański, Niepewność i niestabilność gospodarcza, Difi n, War- szawa 2011, s. 12. 2 Ibidem, s. 14. 11 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 11 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 11 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, których wpływ na gospodarkę światową wzajemnie się przeplata. Skala wpływu poszczególnych czynników nie jest przy tym jednakowa. Wyraźnie można określić czynniki silniej i słabiej oddziałujące na przemiany w gospodarce światowej, jakkolwiek zdania na temat tego, które czynniki oddziałują silniej, a które słabiej, są w litera- turze przedmiotu podzielone. Do najczęściej wymienianych przyczyn, z powodu których zmiany w gospodarce światowej przyjmują taką, a nie inną po- stać, zalicza się m.in.: 1. Internacjonalizację, rozumianą jako sposób umiędzyna- rodowienia struktur, procesów, podmiotów gospodarczych i politycznych. 2. Globalizację rynków (strona popytowa) i globalizację sektorów (strona podażowa), rozumianych jako zwiększanie się poziomu otwartości granic, swobody przepływu towa- rów, usług, ludzi i kapitałów […]. 3. Zmiany u klientów tak indywidualnych (konsumentów), jak i instytucjonalnych, rozumiane zarówno jako nowy spo- sób ich funkcjonowania na rynku, jak i kształtowanie się nowych gustów, nowych upodobań, nowych potrzeb indy- widualnych i grupowych uwarunkowanych często efektem demonstracji […]. 4. Network economy, rozumiana jako zdolność do bycia w sieci i posługiwania się osiągnięciami nowej techniki in- formacyjnej […] wykorzystania sieci do prowadzenia bizne- su […]3. Można więc przyjąć, że na obecny kształt gospodarki świa- towej wpływają z jednej strony procesy globalizacyjne i zwią- zana z tym internacjonalizacja działalności, przede wszystkim 3 K. Duczkowska-Małysz, M. Duczkowska-Piasecka, Przyszłość kon- kurencji wobec niestabilności globalnej, [w:] R. Sobiecki (red.), Nara- stająca niestabilność gospodarki, a konkurencyjność przedsiębiorcy, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 14. 12 Zmiany w gospodarce światowej, kryzys gospodarczy i fi nansowy… 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 12 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 12 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 przedsiębiorstw, ale również i wzrost znaczenia technik informa- tycznych oraz zmiany popytu rynkowego w skali całej gospodarki światowej, związane z zupełnie innymi potrzebami nowych poko- leń nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale również w kra- jach emerging markets, a nawet w krajach słabiej rozwiniętych. Oczywiście, można brać pod uwagę też inne czynniki, wśród których wymienia się zdolność reagowania gospodarki na różne- go typu zagrożenia występujące na świecie, jako zagrożenia glo- balne (np. terroryzm) lub zagrożenia regionalne (np. korupcja). R. Oczkowska zwraca uwagę na fakt, że globalizacja jako proces ekonomiczny ma miejsce równocześnie na trzech poziomach: przedsiębiorstw, rynków/sektorów oraz gospodarki światowej. Zasadniczą cechą globalizacji jest in- tegrowanie działań, procesów i podmiotów w ogólnoświa- towy (globalny) system funkcjonujący na jednym z trzech poziomów, ale powiązany z innymi4. Autorka zwraca uwagę, w ślad za innymi autorami, na zmiany otoczenia globalnego przedsiębiorstw. Zmiany te kształtowane są przez: – czynniki polityczno-prawne, decydujące o stopniu liberaliza- cji stosunków polityczno-gospodarczych, – postęp naukowo-techniczny (rozwój technologii, wzrost zna- czenia kapitału intelektualnego), – czynniki ekonomiczne, w szczególności z zakresu konkuren- cji międzynarodowej, – czynniki społeczne (ujednolicenie upodobań konsumentów, edukacja)5. Zmiany występujące w otoczeniu przedsiębiorstw skłaniają je do internacjonalizacji działań. We współczesnych warunkach 4 R. Oczkowska, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w wa- runkach globalizacji, Difi n, Warszawa 2013, s. 18. 5 Ibidem, s. 24. Ogólne tendencje zmian w gospodarce światowej 13 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 13 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 13 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 rozwoju gospodarki światowej internacjonalizację należy rozu- mieć jako: a) proces polegający na rozwoju międzynarodowego za- angażowania, następujący dzięki elastycznym strukturom organizacyjnym, innowacyjności, współpracy w sieci oraz realizacji zróżnicowanych w zależności od rynku i produk- tów modeli biznesu. b) sposób myślenia. W warunkach nowej gospodarki oznacza to myślenie o organizacji przez pryzmat konkurencji międzynarodowej lub globalnej, niezależnie od miejsca prowadzonej działal- ności gospodarczej6. Zmiany otoczenia gospodarczego przedsiębiorstw są zarów- no przyczyną, jak i skutkiem internacjonalizacji przedsiębiorstw. Z jednej strony bowiem globalizacja nie pozwala przedsiębior- stwom działać w dotychczasowy sposób, skoro w rodzinnym kraju są one zmuszone do konkurowania z przedsiębiorstwami zagranicznymi, które już w nim działają, i to (oraz szereg innych czynników) może skłaniać je do podejmowania działalności poza granicami kraju macierzystego. Z drugiej zaś umiędzyna- rodowienie działalności przedsiębiorstw zmienia środowisko gospodarcze w wielu krajach, przyczyniając się do postępów glo- balizacji. Na te procesy (globalizacji, internacjonalizacji) nakładają się też coraz szybsze zmiany upodobań konsumentów indywidu- alnych i grupowych. Jednakże chyba ważniejszym czynnikiem, przesądzającym o zmianach w gospodarce światowej, jest rewo- lucja informatyczna. Rosnąca rola informatyki w działalności gospodarczej przed- siębiorstw spowodowała, że wiele transakcji może być przeprowa- dzonych w przestrzeni elektronicznej. 6 M. Poniatowska-Jaksch, Nowe myślenie strategiczne a internacjo- nalizacja polskich przedsiębiorstw, [w:] R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.), Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, Ofi cy- na Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 17. 14 Zmiany w gospodarce światowej, kryzys gospodarczy i fi nansowy… 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 14 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 14 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48 1.2. Wpływ kryzysu gospodarczego i fi nansowego na gospodarkę krajów Unii Europejskiej, w tym i Polski Jednym z istotnych czynników, kształtujących współczesną go- spodarkę, jest kryzys gospodarczy i finansowy, umownie zapo- czątkowany upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers w USA w roku 2008, jakkolwiek symptomy tego kryzysu były widoczne już rok wcześniej. Od roku 2012 zjawiska kryzysowe stopniowo ulegają osłabieniu, chociaż nie ustąpiły całkowicie. Stawiane są hipotezy, że destabilizacja będzie coraz bardziej cha- rakterystyczną cechą współczesnej gospodarki światowej. W. Szy- mański pisze, że następuje stopniowe przejście od stosunkowo długich pro- cesów stabilizacji przerywanych co jakiś czas zjawiskami destabilizacji – do stosunkowo trwałych długich okresów niestabilności i kryzysów przerywanych niekiedy krótkimi okresami stabilności i spokoju. Kumulują się systemowe, ustrojowe, strukturalne, finansowe i społeczno-polityczne źródła niestabilności7. Charakterystyczną cechą kryzysu lat 2008–2012 było przej- ście zjawisk kryzysowych ze sfery finansowej na sferę realną, co doprowadziło do takich zjawisk w sferze realnej, jak „spadek pro- dukcji, inwestycji (rzeczowych i finansowych), zatrudnienia, kon- sumpcji czy osłabienia międzynarodowej wymiany handlowej”8. Jednym z ważniejszych skutków kryzysu jest spadek zaufania 7 W. Szymański, Niestabilność gospodarcza a szanse przedsiębiorstw, [w:] R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwo, a narastają- ca niestabilność otoczenia, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 11. 8 K. Mitręga-Niestrój, Kanały transmisji kryzysu fi nansowego na sfe- rę realną na przykładzie kryzysu subprime, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” [Lublin] 2011, Sectio H, Oeconomia 45/2 [red. J. Węcławski], s. 34. Wpływ kryzysu gospodarczego i fi nansowego na gospodarkę… 15 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 15 168_Rozanski_WspołczesneOK.indd 15 2017-09-07 14:58:48 2017-09-07 14:58:48
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ten pierwszy raz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: