Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 004143 21517775 na godz. na dobę w sumie
Trendy na rynku pracy - ebook/pdf
Trendy na rynku pracy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 197
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9325-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
 Niniejsze opracowanie jest nie tylko diagnozą obecnej sytuacji na rynku pracy, ale także – a nawet głównie – diagnozą i nakreśleniem perspektyw ujętych przede wszystkim z uwzględnieniem informacji najbardziej potrzebnych młodym ludziom podejmującym decyzje edukacyjne oraz pierwsze próby wejścia na rynek pracy. „Jaką szkołę wyższą wybrać, co jest ważne na współczesnym rynku pracy, jakie zawody czy branże są przyszłościowe, jakie wyzwania i szanse stoją przed młodymi Polakami”? – to najważniejsze problemy, które stanowią podstawę niniejszej publikacji. Autorzy proponują również konkretne kierunki działań i rozwiązań, mając na uwadze jeden cel – poprawę sytuacji na rynku pracy w perspektywie zmniejszenia odczuwalnego poziomu bezrobocia, pod warunkiem podporządkowania temu długookresowej strategii rozwoju Polski i polityk w stosunku do rynku
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TRENDY NA RYNKU PRACY pod redakcją Anny Rogozlńsklej-Pawełczyk I Dominika Majewskiego WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Łóot 2013 Anna Rogozińska-Pawełczyk Wydział Ekonomicmo-Socjologicmy, - Katedra Pracy i Polityki Społecmej Uniwersytet Łódzki, 90-225 Łódź, ul. POW 3/5 RECENZENT Dagmara Lewicka KOREKTA LINGWISTYCZNA ABSTRAKTÓW Piotr Chojnacki PROJEKT OKŁADKI Barbara Grzejszczak Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06270.13.0.K ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-906-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-325-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 6655863, faks (42) 6655862 SPIS TREŚCI Anna ROGOZIŃSKA-PA WEŁCZYK., Dominik MAJEWSKI ROZWAŻANIA NAD TRENDAMI NA RYNKU PRACY - WPROWADZENIE DO KSIĄŻKI ROZDZIAŁ I ZMIANY NA RYNKU PRACy Piotr WASILEWSKI FLEXICURITY JAKO GŁÓWNY TREND NA RYNKU PRACY Piotr CHOJNACKI ZJAWISKO OUTSOURCINGU I JEGO ZNACZENIE DLA WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY Karolina MELESZ 5 16 17 27 PROGNOZA WIELKOŚCI W POLSCE NA LATA 2012-2016 I STRUKTURY POZIOMU BEZROBOCIA .40 ROZDZIAŁ II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACy DETERMINANTĄ ZMIAN NA RYNKU Bartłomiej KACZMAREK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. PORÓWNANIE DOŚWIADCZEŃ POLSKI I STANÓW ZJEDNOCZONYCH Paulina BŁASZKIEWICZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Bartłomiej KACZMAREK PRAKTYCZNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Kamil MIŚTAL PROCEDURA REJESTRACJI GOSPODARCZEJ INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI 56 57 72 86 98 3 ROZDZIAŁ III ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO, GŁÓWNEGO CZYNNIKA WZROSTU WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI Ilona WILK SZKOLENIA JAKO FORMA INWESTOWANIA W ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODYCH PRACOWNIKÓW 110 111 Agnieszka BROŻYŃSKA INWESTOWANIE W KAPITAL LUDZKI ORGANIZACJI, CZYLI WEWNĘTRZNY EMPLOYER BRANDING 124 Sylwia SALEK ONBOARDING JAKO SKUTECZNY PROCES WDROŻENIA NOWEGO PRACOWNIKA Justyna MARCZAK COACHING JAKO METODA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ PRACOWNIKÓW ROZDZIAŁ IV NIETVPOWE FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERAJĄCE RÓWNOWAGĘ MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM Joanna GÓRNIAK WPŁ YW KONCEPCJI CSR NA ZACHOWANIE RÓWNOWAGI POMIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Izabela FLORCZAK ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE JAKO NIETYPOWA FORMA ZATRUDNIENIA Aleksandra MALICKA NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UMÓW CYWILNOPRAWNYCH INDEKS SŁÓW KLUCZOWYCH 134 145 160 161 176 185 197 4 Anna ROGOZIŃSKA-P AWEŁCZYK* Dominik MAJEWSKI ** ROZWAŻANIA NAD TRENDAMI NA RYNKU PRACY - WPROWADZENIE DO KSIĄŻKI Dzisiejszy rynek pracy podlega ciągłym przeobrażeniom. Zmienia się otoczenie organizacji i one same: ich strategie, struktura i kultura oraz rodzaj działalności. Zmienia się charakter pracy a co za tym idzie i sami pracowni- cy. W łącznej strukturze zatrudnienia pojawia się coraz więcej pracowników wiedzy wraz z indywidualnymi oczekiwaniami wobec pracy. Unikalna, specjalistyczna wiedza zaczyna być dominującym źródłem tworzenia wartości, wypierając z tej roli pracę i kapitał. Wzrasta znaczenie tworzonych na bazie wiedzy aktywów niematerialnych przedsiębiorstw. Na świecie stale rośnie i będzie wzrastać udział w wydatkach inwestycyjnych nakładów na aktywa niematerialnel. Szybkość, z jaką zwiększa się ogół ludzkiej wiedzy jest błyskawiczna, tym niemniej postęp ten nigdy się nie skończy. Nauka i edukacja stają się narzędziem władzy aktorów gospodarki światowej. on często decyduje W gospodarce opartej na wiedzy dominować zaczyna zatem specy- ficzny typ pracownika - kreator wiedzy, profesjonalista, który dzięki swoim zasobom jest zdolny do kreowania istotnej wiedzy dla przedsiębiorstwa. To właśnie firmy. się nowe cechy i oczekiwania. U współczesnych Pracownicy, w tym zwłaszcza pracownicy wiedzy, których udział w struktu- rze zatrudnienia szybko rośnie, są bardziej świadomi swej wartości dla firmy, posiadają dużą wiedzę, szerokie umiejętności, mogą być bardziej kreatywni i zaangażowani, są bardziej wrażliwi na atrakcyjność treści pracy, oczekują możliwości pracowników pojawiają konkurencyjnej o przewadze danej rozwoju. Dodatkowym wyzwaniem dla rynku pracy jest odmienność pokolenia Y, które w odróżnieniu od pokolenia X nie boi się zmian. Wykazują się oni dużą elastycznością oraz gotowością do zmian kwalifikacji. Przedstawiciele młodego pokolenia wkraczającego dopiero na rynek pracy to przede wszyst- kim osoby innowacyjne, posiadające cyfrowe lub zazwyczaj kompetencje • Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Społecznej . •• Mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Społecznej. l G. Urbanek, s. 17-19. Jijlcena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Katedra Pracy i Polityki Katedra Pracy i Polityki PWE, Warszawa 2008, 5 się ada~tacyjnym, o interdyscyplinarnym wykształceniu, projektowym myśleniem, czy umiejętnością współpracy wirtualnej. Stanow- czo oczekują inwestowania w ich rozwój i zapewniania im nawet ponadstan- dardowych warunków pracy w zamian za swoje zaangażowanie i lojalność. charakteryzujące natychmiastowego Globalizacja i produkcja masowa stworzyły rynek pracy w jego obec- nYm kształcie - ze stałymi godzinami pracy i w miarę stabilnYmi dochodami liczonYmi na podstawie krańcowej produktywności pracy. Gwahowne zmia- ny gospodarcze, jakie zachodzą w ostatnich latach oraz panujący kryzys na świecie, powodują jednak erozję rynku pracy, jaki znamy. Narastająca kon- skracanie się cyklów życia produktów, kurencja spowodowana globalizacją, fIrm na zmiany w otoczeniu konieczność konkurencyjnYm powodują, że fIrmy nie osiągają stabilności i tym samym nie mogą zapewnić jej swoim pracownikom. Przejawem tego jest wzrost cza- sowych umów o pracę. Mając to na względzie, przypisuje się obecnie klu- uznając za ko- czowe znaczenie nowemu kontraktowi psychologicznemu, nieczne zawieranie go w obrębie fIrmy na szczeblach lokalnych, tj. bezpo- im pracownikami2• Przedmiotem średnio przez kierowników z podległYmi kontraktu stają się więc zobowiązania pracowników do określonych, pożąda- nych zachowań, kierowników dotyczące spełniania warunków pracy. strony zobowiązanie a z drugiej reagowania WażnYm trendem, który może mieć wpływ na ksztah rynku pracy ju- tra, jest zaostrzenie się podziału na pracowników wyższych i wykonujących proste prace. Nieuchronne jest również odchodzenie od typowej stałej pracy na rzecz projektowej, gdzie specjaliści wynajmowani są przez fIrmy do kon- kretnych projektów w razie zapotrzebowania. Charles Handy, badacz rynku pracy, przewiduje, że fIrmy będą skon- struowane na wzór trójlistnej koniczyny. Pierwszy liść będą stanowić profe- sjonalni pracownicy, zatrudnieni na stałe i dobrze opłacani dzięki swoim uni- kalnYm kompetencjom; które trzeci - pracownicy okresowi, wy- wykonują zlecone, najmowani do specjalnych akcji i projektów lub w celu zaspokojenia nad- zwyczajnego pOpytu3. i fIrmy outsourcingowe, rutynowe czynności; specjaliści drugi - Te trendy są już obecnie odzwierciedleniem panującej sytuacji na pol- Jak wynika z raportu Outsourcing w Polsce 2011 - skim rynku pracy. 2012 , branża outsourcingowa rośnie dwukrotnie szybciej niż gospodarka. Instytut Outsourcingu podaje, że aż 60 proc. fIrm outsourcingowych planuje zwiększyć liczbę pracowników w najbliższych miesiącach. Wzrasta też dy- , Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego 2 A. Rogozińska-Pawełczyk - zmieniajqcy się paradygmat, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 20 1l/3-4, 3 Ch. Handy, Inside Organizations: 2i Ideas/or Managers, Bbc Publications, 2000, p.128. 6 s. 67. . namicznie ilość pracowników tymczasowych - w latach 1998-2008 zwięk- szyła się ona niemal dwukrotnie . Te prognozy niosą za sobą także i negatywne konsekwencje w pOS~Cl braku gwarancji trwałości. Ten problem wiąże się z każdą formą zatrudnie- nia, ale jego znaczenie rośnie równolegle do rozszerzania się zakresu pracy w elastycznych formach zatrudnienia. Na stałe, atrakcyjne w formie kontrak- ty będzie mogła liczyć niewielka grupa top-menedżerów koordynujących podwykonawców wykonujących rutynowe czynności oraz wysokoefektyw- nych specjalistów niezwiązanych na stałe z firmą, pracujących w trybie pro- o niskich kwalifika- jektowym. W przypadku pracowników peryferyjnych cjach, objętych elastycznymi a zwłaszcza pracowni- ków zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, nie tyle można się spodziewać poprawy ich sytuacji na rynku pracy, ile jego pogorszenia wsku- tek stopniowej degradacji ich kwalifikacji wobec braku inwestowania w ich rozwój. formami zatrudnienia, W konsekwencji coraz silniejsze rozwarstwienie rynku pracy będzie prawdopodobnie niestety wzmagać frustracje szerokiej rzeszy młodych, wy- kształconych ludzi, którzy nie będą w stanie dostać się do elitarnej grupy top- menedżerów. Nie będą oni jednak skazani na rutynowe, niskopłatne prace, lecz pracować będą w trybie projektowym, bez stałego zatrudnienia u jedne- go pracodawcy. nakreślonych Wobec powyżej perspektyw rynku pracy powstała książka pod redakcją Anny Rogozińskiej-Pawełczyk i Dominika Majewskie- go, która stanowi próbę odpowiedzi na pytanie jaka będzie w najbliższych latach przyszłość rynku pracy w Polsce. Obecnie jest to temat szczególnie sytuacji w zasadniczy sposób zwiększa tę aktual- aktualny. W rzeczywistej ność ostatnia fala światowego kryzysu gospodarczego. Autorzy próbują więc odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: Czy sytuacja ulegnie poprawie na ryn- ku, czy też obecne trudności mają charakter bardziej trwały ?, Jakie z pro- cesów zachodzących na naszym rynku pracy są zbieżne z tym, co obserwu- jemy w krajach wyżej od nas rozwiniętych, jakie zaś odbiegają od doświad- czeń tych krajów i wyrażają naszą specyfikę, a nawet stanowią swoiste ano- malie wymagające przeciwdziałania? . Niniejsze opracowanie jest nie tylko diagnozą obecnej sytuacji na rynku pracy ale głównie diagnozą i nakreśleniem perspektyw pisanych prze- de wszystkim z uwzględnieniem informacji najbardziej potrzebnych młodym ludziom podejmującym decyzje edukacyjne oraz pierwsze próby wejścia na rynek pracy. Jaką szkołę wyższą wybrać, co jest ważne na współczesnym rynku pracy, jakie wyzwania to najważniejsze kwestie, które i szanse stoją przed młodymi Polakami ? - jakie zawody czy branże są przyszłościowe, 4 Przegląd Outsourcingowy, Outsourcing w Polsce 2011-2012, nr 3,92012, s. 42. 7 również kon- stanowią podstawę niniejszej publikacji. Autorzy proponują kretne kierunki działań i rozwiązań z jednym celem na uwadze - poprawy sytuacji na rynku pracy w perspektywie zmniejszenia odczuwalnego.poziom~ bezrobocia pod warunkiem podporządkowania temu długookresowe] strategu rozwoju Polski i polityk w stosunku do rynku pracy. Niniejsza książka Trendy na rynku pracy została przygotowana przez autorów powiązanych ze Studenckim Kołem Naukowym Human Resources Management Uniwersytetu Łódzkiego oraz osobami współpracującymi z tą organizacją na polu naukowym. trzecia już publikacja opra- cowana przez SKN HRM dotycząca rozwoju zawodowego i pierwszego kon- taktu młodych ludzi z rynkiem pracy. W monografii, główny nacisk położono na tendencje (megatrendy) występujące lub dopiero pojawiające się na obec- nych rynkach pracy. Jest to kolejna, Pierwszą publikacją opublikowaną przez Studenckie Koło Naukowe Human Resources Management była wydana w 2010 roku nakładem Wy- dawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego monografia pt. Dobry start kariery za- wodowej, pod redakcją Anny Rogozińskiej-Pawełczyk i Dominika Majew- roku w kon- skiego. Książka dostała wyróżnienie w kategorii Publikacja kursie Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa 2011 . Konkurs został zorganizowany przez Fundusz Pomocy Studentom, patronat honorowy objęła zaś minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka, która osobiście wręczyła dyplom z wyróżnieniem do rąk redakcji. Drugą monografią, opracowaną przy współudziale SKN HRM była książka Absolwent na rynku pracy. Wydana została w 2011 roku, pod tą samą redakcją, również nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Podob- nie jak poprzednia była ona praktycmym poradnikiem dla osób wkraczają- cych obecnie na rynek pracy, a jej głównym celem była pomoc absolwentom studiów wyższych w planowaniu i realizacji ich ścieżek kariery zawodowej. Uniwersytetu Łódzkiego. Podmiot Studenckie Koło Naukowe Human Resources Management jest or- ganizacją działającą przy Katedrze Pracy i Polityki Społecmej Wydziału Ekonomicmo-Socjologicmego ten po- wstał w 2004 roku i od tego czasu skupia bardzo ambitnych studentów, chcą- cych poszerzyć swoją wiedzę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także chcących rozwinąć się intelektualnie oraz osobowościowo. Członko- wie SKN HRM oprócz organizacji wielu wydarzeń naukowych, kultural- nych czy też społecmych a także publikują swoje artykuły, czego wyrazem są niniejsza i dwie poprzednie monografie. uczestniczą w konferencjach, Koło naukowe zajmuje się głównie tematyką związaną z HR-em, kła- dąc szczególny nacisk na naukę poprzez praktykę. SKN HRM jako dome- nę swojej działalności przyjęło organizację warsztatów, szkoleń oraz konfe- rencji przydatnych dla rozwoju osobowego i zawodowego studentów. Głów- realizowanymi od kilku lat przez Koło są coroczne Stu- nymi projektami 8 .~~y HRM , denckie Obozy Naukowe, będące połączeniem wielu elementów:. szkole~~ interaktywnych warsztatów, konkursów, pogl~dów o~az l~tegracJl wśród młodych ludzki - braci studenckiej z roznych kierunkow, me tylko Uniwersytetu Łódzkiego. Dotychczas odbyło się pięć takich obozów, a ~stat- nimi czasy miejscem tego wydarzenia jest Rawa Mazowiecka. K~leJnym zadaniem dotyczącym aktywności, jakie postawiło sobie Studenckie Koło systematyczne wydawanie publikacji książkowyc~ Naukowe związanych absolwentów uczel~l. W zamyśle, pozycje książkowe realizowane przez SKN HRM będą zaWie- rać praktyczne rozwiązania wielu problemów, które mogą spotkać młodych ludzi u progu ich pierwszego zatrudnienia bądź samozatrudnienia. Najnow- szym projektem Koła jest wydawanie gazety związanej z zarządzaniem zaso- bami ludzkimi. Gazeta nosi tytuł HR Gear , dotychczas ukazał się pierwszy numer w Internecie. Z czasem planuje się wydanie papierowe tego czasopi- sma. z rozpoczynaniem kariery zawodowej jest naukowymi omawianej organizacji Redaktorami niniejszej publikacji Trendy na rynku pracy, a zarazem są dr Anna Rogozińska- opiekunami Pawełczyk i mgr Dominik Majewski. Anna Rogozińska-Pawełczyk jest ad- iunktem zatrudnionym w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Zakładzie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od 2006 roku pełni funkcję opieku- na naukowego SKN HRM , gdzie koordynuje organizację corocznych obo- zów naukowych oraz sesji warsztatowych dla studentów z udziałem prakty- ków z zakresu zz!. Dr A. Rogozińska-Pawełczyk jest również ekspertem ze- wnętrznym, koordynatorem oraz realizatorem kilku projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektów finansowanych ze środków Eu- ropejskiego Funduszu Społecznego. Jest również autorką i współautorką kil- kudziesięciu publikacji z zakresu Human Resource Management, High Per- formance Work Systems, Work Life Balance oraz Psychological Contract. Natomiast Dominik Majewski jest doktorantem ekonomii w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2011 roku także drugim opiekunem naukowym Koła. W czasie swojej działalności studenckiej był wieloletnim członkiem SKN HRM , piastując w nim m.in. urząd prezesa. Obecnie mgr D. Majewski - Re- gionalna Inwestycja w Młodych Naukowców społeczno-humanistycznych - Akronim D-RIM SH , współfinansowanym ze środków Europejskiego Fun- duszu Społecznego w ramach Podziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Ka- pitał Ludzki. jest stypendystą w Projekcie Doktoranci Książka powstała dzięki finansowemu wsparciu Dziekana Wydziału profesora Pawła Uniwersytetu Łódzkiego, Ekonomiczno-Socjologicznego Starosty. 9 działy: Publikacja Trendy na rynku pracy podzielona została na cztery roz- I. Zmiany na rynku pracy, II. Przedsiębiorczość determinantą zmian na rynku pracy, III. Rozwój kapitału ludzkiego, głównego czynnika wzrostu współ- czesnych organizacji, IV. Nietypowe formy zatrudnienia wspierające równowagę między pracą a życiem prywatnym. Rozdział I, Zmiany na rynku pracy , składa się z trzech artykułów napisanych przez osoby związane ze Studenckim Kołem Naukowym Hu- man Resources Management . Autorzy opracowań próbowali odpowiedzieć na pytania, o to jak zmienia się obecnie rynek pracy, jak te zmiany mogą wy- glądać w przyszłości oraz jakie podstawowe trendy występują we współcze- snym świecie. W artykule Flexicurity jako główny trend na rynku pracy , Autor, wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Human Resources Manage- ment , podjął się próby scharakteryzowania modelu tlexicurity, który oparty jest na elastycznym procesie rekrutacji i derekrutacji pracowników oraz na godziwym zabezpieczeniu socjalnym dla bezrobotnych. Według Autora arty- kułu, model tlexicurity będący zmianą form zatrudnienia i organizacji pracy, jest jednym z trzech głównych trendów występujących obecnie na świato- wym rynku pracy. W opracowaniu uwzględniono rynek pracy w Polsce, któ- ry przyjmuje wzorce rozwijające się w Unii Europejskiej, w tym właśnie idee modelu tlexicurity. Przedstawiono również zasady modelu oraz ścieżki do- chodzenia do tego rozwiązania. z podstawowym profilem działalności) Następny artykuł pt. Zjawisko outsourcingu i jego znaczenie dla współczesnego rynku pracy , autorstwa doktoranta w Katedrze Pracy i Poli- tyki Społecznej UL i byłego członka SKN HRM, przedstawia kolejny ważny trend, występujący we współczesnych gospodarkach. Outsourcing, rozumia- ny jako proces wydzielania z przedsiębiorstw kolejnych ich funkcji (głównie niezwiązanych i korzystania przez organizacje z zewnętrznych zasobów, jest aktualnie jedną z najważniejszych strategii działalności wielu organizacji, ze względu na korzyści wynikające z obniżenia kosztów. Autor omówił zjawisko na przykładzie centrów usług, które są wykonawcami zlecanych procesów gospodarczych. W artykule scha- rakteryzowano outsourcing, a także przedstawiono dane liczbowe dotyczące centrów usług w centralnej Europie. Wartościowym elementem opracowania jest analiza zagrożeń związanych z pracą w outsourcingu. W artykule bezrobocia w Polsce na lata 2012-2016 , Autorka - wiceprezes SKN HRM, przedstawi- ła prognozę bezrobocia w Polsce na najbliższe lata. W swoich badaniach wy- Prognoza wielkości i struktury poziomu 10 korzystała model Wintersa, a prognoza z~stała sporządzona w oparci~ o dane statystyczne pochodzące z GUS-u. AnalIza została wykonana dla .ogołu be~- robotnych w Polsce (w tym napływ. i odpływ do zas?b~ bezrobocia), a także według wieku, płci, wykształcenia I czasu pozostaWlema bez pra~y. Artykuł jest wzbogaceniem monografii o wątki predykcyjne dotyczące Zffilan na pol- skim rynku pracy. Przedsiębiorczość Porównanie doświadczeń jest poświęcony działalności Przedsiębiorczość determinantą zmian na rynku pracy , czyli II roz- dział niniejszej monografii, gospodarczej, a główny nacisk położony jest na młodych przedsiębiorców - studentów lub absolwentów wyższych uczelni. Dlatego w rozdziale znalazły się opracowa- nia dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, w tym przedsiębiorczości studentów UŁ, czyli uczelni, z którą związani są wszyscy autorzy książki. aspektów podejmowania W tej części nie zabrakło również praktycznych pracy na własny rachunek oraz swoistego przewodnika, jak założyć własną fmnę. Rozdział składa się z 4 artykułów. akademicka. Polski i Stanów Zjednoczonych . Autor opracowania, doktorant w Katedrze Marke- tingu UL, zanalizował zjawisko przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, porównując je do doświadczeń Stanów Zjednoczonych, które można uznać za pioniera współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. W opracowaniu znala- zła się geneza zjawiska, a także jego szczegółowa charakterystyka. Wskazano akademickiej w naszym kraju, podkre- warunki ślając wkład programów unijnych w jej rozwój, a całość omawiając na przy- kładzie projektu realizowanego przez UL. Nietrudno nie zgodzić się z auto- rem, że niezwykle istotnym aspektem, kluczowym dla osiągniecia przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, jest skuteczna współpraca nauki (w szczególności szkół wyższych) z biznesem , dlatego artykuł wydaje się być niezwykle aktualny i doskonale pasujący do niniejszej monografii. rozwoju przedsiębiorczości W artykule Przedsiębiorczość studentów Uniwersytetu Łódzkiego , przedstawiono wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na próbie 100 osób - studentów UŁ, które dopiero co będą wkraczały na ry- nek pracy. Autorka opracowania, doktorantka w Katedrze Mikroekonomii UŁ, przedstawiła w swoim badaniu poglądy młodych ludzi związane z pro- wadzeniem własnej działalności gospodarczej. Wyodrębniła również czynni- ki, które mogą być istotne dla podjęcia decyzji o samozatrudnieniu. W arty- kule zidentyfikowano również pewne różnice w postrzeganiu pomysłu na własny biznes, które zostały uwypuklone poprzez zastosowanie kryteńum płci. Istotną cechą artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak uczelnia (w tym przypadku Uniwersytet Łódzki) kształtuje postawy przedsiębiorczo- ści wśród własnych studentów. Pocieszające wydają się być wnioski płynące chce założyć z badania, które wskazują, że ponad połowa ankietowanych 11 własną działalność gospodarczą. Można znaleźć pewne podobieństwa anali~ wykonanej przez autorkę do wyników badań przeprowadzonych na po~obn~J jakościowo i ilościowo próbie, a zaprezentowanych w artykule ,,?c~e~lWa~lla studentów Uniwersytetu Łódzkiego wobec przyszłego zatrudniema , ktory ukazał się przed dwoma laty w pierwszej publikacji, opracowanej przez Stu- denckie Koło Naukowe HRM. Większość przebadanych wówczas studentów również wskazała, że ich wymarzona praca to własna firma. Są też pewne podobieństwa w analizie sytuacji kobiet - w jednym i drugim artykule auto- rzy doszli do wniosku, że kobiety wykazują się mniejszą pewnością siebie ,·5 . . mz męzczyznl . Kolejny artykuł, Praktyczne aspekty podejmowania działalności go- spodarczej , jest poradnikiem dla osób, które zdecydowały się założyć wła- sną firmę lub zamierzają to uczynić w najbliższym czasie. Autor poruszył wiele interesujących aspektów bycia przedsiębiorcą, m.in. osobiste predyspo- zycje, które powinna mieć taka osoba, jak również kwestie związane z za- trudnianiem pracowników oraz tworzeniem spółek. . Artykuł zamykający II rozdział książki, autorstwa doktoranta w Kate- Porównawczego UL, zatytułowany drze Postępowania Administracyjnego indywidualnej działalności gospodarczej . Autor został Procedura rejestracji gospodarczej w artykule przedstawił problematykę w formie indywidualnej, skupiając się na dwóch możliwościach tego proce- su: poprzez Internet oraz w sposób tradycyjny. W opracowaniu znalazła się charakterystyka gospodarczej, z uwzględnieniem spółek. Artykuł jest praktycznym poradnikiem dla osób, chcących założyć własną firmę. rejestracji działalności form prowadzenia działalności prawnych Trzeci głównego Jest on połączeniem inteligencji, umiejętności Rozwój kapitału ludzkiego, organizacji , czynnika rozdział wzrostu współczesnych składa się czterech artykułów, które dotyczą kapitału ludzkiego, czyli zasobu, który odzwierciedla czynnik ludzki w organizacji. i fachowości, stanowiących o odrębnym charakterze organizacji6• W tym rozdziale znajdu- ją się artykuły dotyczące inwestycji w kapitał ludzki młodych pracowników, employer brandingu, onboardingu i coachingu. Dla niektórych czytelników mogą to być nowe określenia, lub brak polskobrzmiących odpowiedników, Autorzy oraz Redakcja zdecydowali jednakże ze względu na niedokładność s Por. D. Majewski, Oczekiwania studentaw Uniwersytetu Łódzkiego wobec przyszłego zatrudnienia, [w:] Dobry start kariery zawodawej, A. Rogozińska-Pawełczyk, D. Majewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 81-97. 6 N. Bontis N.e. Dragonetti, K. Jacobsen, G Roos, The knowledge toolbox: a review o/the tools available to measure and manage intangible resources, European Management Journal , 1999, 17 (4). 12 . się na pozostawienie obcego nazewnictwa, które stało się integralną częścią języka używanego przez specjalistów od ~pra~ personalnyc~. Pierwszym artykułem w III rozdziale Jest opracowame napIsane przez doktorantkę w Katedrze Edukacji UL pt. Szkolenia jako forma inwestowa- nia w rozwój zawodowy młodych pracowników . W artykule położono na- cisk na przedstawienie edukacji pozaformalnej, do której należą m.in. szko- lenia pracownicze. Szkolenia te są podstawowym elementem przygotowuj ą- cym każdego pracownika do pracy oraz następnie narzędziem jego rozwoju zawodowego. Rola szkoleń dla zatrudnionych pracowników została przed- stawiona na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w branży hotelarskiej. ludzki organiza- cji, czyli wewnętrzny employer branding napisany został przez doktorantkę z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania. Autorka wyjaśniła omawiane pojęcie oraz skupiła się na czynnikach składających się na wewnętrzny em- zarzą- ployer branding. Opisano komunikację wewnętrzną w organizacjach, dzanie stresem, ludzki, a także przedstawiona została koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem jej ko- rzyści. Drugi artykuł w rozdziale, Inwestowanie w kapitał inwestycje w kapitał Kolejny artykuł zatytułowany został Onboarding skutecznym proce- sem wdrożenia nowego pracownika do organizacji , Autorką zaś jest absol- wentka Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie specjalistka do spraw HR-u i em- ployer brandingu w branży związanej z IT. W artykule, oprócz zdefiniowania pojęcia onboarding , znalazło się również wskazanie różnic między tym procesem a socjalizacją w organizacji oraz przykłady najczęściej stosowanych rozwiązań w onboardingu. Cennym elementem opracowania są przykłady metod onboardinowych realizowanych w dwóch przedsiębiorstwach. które jest dość nowym zagadnieniem, W artykule zamykającym rozdział pt. Coaching jako metoda wspo- magająca rozwój pracowników , Autorka - prezes Studenckiego Koła Nau- kowego Human Resources Management , kolejną metodę rozwoju kapitału ludzkiego. Opracowanie zawiera definicję coachingu oraz rozróżnienie go od mentoringu, doradztwa czy terapii, z którymi często jest mylony. Autorka opisała podstawowe zasady tego procesu oraz jego etapy. W artykule nie zabrakło kwalifikacji cech dobrego trenera-coucha. Ponadto przedstawiono model GROW, który jest popularnym programem coachingo- wym, a także wyniki badań dotyczących postrzegania coachingu w Polsce. przedstawiła Ostatnim, IV rozdziałem w monografii jest część zatytułowana Nie- typowe formy zatrudnienia wspierające równowagę między pracą a życiem prywatnym . W rozdziale umieszczono trzy artykuły, które dotyczą ważnego problemu, coraz częściej dostrzeganego przez przedsiębiorstwa, mianowicie równowagi między pracą a życiem osobistym zatrudnionych zachowania 13 . . jest rozwój koncepcji społecznej odpoWledzlalnoscl z elementów w nich pracowników (koncepcja work-life balance) .. Jedn~ wspierających tę równowagę jest możliwość korzystam a z metypowych fo~ zatrudnienia - nietypowych w porównaniu ze standar?ową P!acą na. etac~e najczęściej po 8 godzin dziennie przez. 5 ~ w tygod~u. Takie rozwląz~a są coraz bardziej popularne w przedslęblOrsm:ach, a j~dną. z pr~~cz~ popularności (CSR). Ich bIznesu .. Pierwszym opracowamem w rozdziale jest artykuł Wpływ koncepcJI CSR na zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem na przykładzie współczesnych przedsiębiorstw . Autorka, będąca doktorantką w Zakładzie Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, opisała problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw, społecznej odpowie- dzialności biznesu, głównie w stosunku do swoich pracowników. Do działań skierowanych w tym kierunku można zaliczyć wszystkie metody polegające na pomocy pracownikom w celu osiągnięcia przez nich równowagi między życiem prywatnym a pracą zawodową. Autorka słusznie zauważyła, że za- chowanie optymalnej dla ro- dziny w życiu każdego człowieka jest niezmiernie ważne . Analiza stosowa- nia rozwiązań sprzyjającym zachowanie work-life balance została oparta na studium przypadku trzech organizacji, co czyni artykuł niezwykle praktycz- nym źródłem informacji na temat CSR wobec równowagi praca-życie. struktury czasu pracy i czasu przeznaczonego które kierują się zasadami koncepcji Kolejnym artykułem jest praca ,,zatrudnienie tymczasowe jako niety- powa forma zatrudnienia , którą napisała doktorantka z Katedry Prawa Pracy UL. Artykuł w swoim zamyśle ma na celu przybliżyć czytelnikowi popular- jaką jest zatrudnienie tymczasowe. Autorka scharak- nej formy zatrudnienia, teryzowała podmioty zatrudnienia tymczasowego: agencję pracy tymczaso- wej, pracodawcę-użytkownika i pracownika tymczasowego oraz szczegóło- wo opisała relację, jakie zachodzą między tymi trzema podmiotami. W opra- cowaniu opisano również wzajemne zobowiązania między omawianymi podmiotami. Zamykającym książkę artykułem jest opracowanie pt. Nietypowe formy zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem umów cywilnopraw- nych , napisane przez członkinię SKN HRM. Autorka charakteryzuje niety- powe formy zatrudnienia, kładąc szczególny nacisk na niezwykle popularne obecnie tzw. umowy śmieciowe , umowę zlecenia i umowę o dzieło. W artykule przedstawiono dane liczbowe doty- czące stosowania omawianych umów w Polsce, defInicję umów cywilno- prawnych oraz dokonano ich szczegółowej analizy z punktu widzenia praco- dawcy, jak i pracownika, zwracając uwagę na wady i zalety. Artykuł może być przydatny - zarówno dla młodej osoby, stojącej u progu rynku pracy jak i dla pracodawcy - przy wyborze odpowiedniej i najbardziej optymalnej for- my zatrudnienia. czyli umowy cywilnoprawne: 14 Ponieważ mało jest tematów, które w tak dużym stopniu mogą doty- czyć każdego z nas, niniejsza książka może być interesująca dla szerokiego kręgu Czytelników, ale najbardziej dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Dać im bowiem może orientację o możliwych kierunkach zmian i po- zwolić związać swe kariery zawodowe z przyszłością rynku pracy w Polsce. Redaktorzy książki wierzą, że będzie to dla wszystkich Państwa satysfakcjo- nująca lektura. Piotr WASILEWSKI • jlexicurity, cji pracy, megatrendy rynku pracy zmiany zatrudnienia i organiza- FLEXICURITY JAKO GŁÓWNY TREND NA RYNKU PRACY Celem niniejszego artykułu jest analiza zmieniającego się rynku pracy oraz koncepcji a także ścieżki do jej sytua- osiągnięcia oraz zalecenia na jlexicurity. Autor przedstawia jej genezę, cechy charakterystyczne, osiągnięcia oraz podstawowe zasady. Szczegółowo została również przedstawiona cja wprowadzania jlexicurity w Polsce - dotychczasowe przyszłość. 1. WPROWADZENIE 1.1 TRENDY NA RYNKU PRACY Polski rynek pracy systematycznie, choć nadal w powolnym tempie, Jedn~ przejmuje trendy, które prężnie rozwijają się w Europie Zachodniej. się idei jlexicuritl. z zauważalnych zmian jest co raz częstsze pojawianie Tendencja ta wynika w głównej mierze z rosnącego zapotrzebowania praco- dawców na efektywne wykorzystywanie a elastyczne formy zatrudnienia tego celu. Celem tego artykułu jest przedstawienie tej koncepcji. z pewnością sprzyjają realizacji zasobów ludzkich, Przy zawieraniu niestandardowych kontraktów pracodawcy będą dą- żyli do uzyskania jak najpełniejszej dyspozycyjności pracownika oraz dosto- sowania nakładów do zapotrzebowania na pracę. Pracownicy będą natomiast zainteresowani świadczenia pracowniczo-socjalne formami gwarantującymi • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Human Resources Management . 7 Flexicurity to zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności czeństwa na rynku pracy. W Unii Europejskiej przyjęto, osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej w zakresie większej Flexicurity jest zalecana wszystkim państwom członkowskim UE - na podstawie: Flexicuri- ty w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, E. Kryńska (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Spo- łecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009, s. 13. i bezpie- iżjej wdrożenie jest niezbędne dla liczby dobrych miejsc pracy. Studenckie Koło Naukowe 17 Piotr CHOJNACKI * Business Process Outsourcing, Shared Ser- vice Centre, outsourcing, call centre, con- tact centre, rynek pracy, dobrostan psy- chiczny ZłA WISKO OUTSOURCINGU I JEGO ZNACZENIE DLA WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY Artykuł omawia rolę outsourcingu na współczesnym rynku pracy z punktu widzenia centrów usług będących wykonawcami zlecanych na zewnątrz procesów. Zjawisko out- sourcingu zostaje scharakteryzowane w oparciu o różnorodne kryteria. Artykuł przedsta- wia następnie dane dotyczące liczby centrów usług w Europie Środkowo-Wschodniej oraz większych polskich miastach. Specyfika pracy w centrach usług zostaje scharaktery- zowana w oparciu o indyjskie centra obsługi klienta. Artykuł zakończony jest identyfIka- które mogą wiązać się cją potencjalnych z organizacją pracy w takich centrach. zagrożeń dla pracowników i pracodawców, 1. WPROWADZENIE na wydzieleniu przewagi polegające konkurencyjnej. Można go zdefiniować Outsourcing jest jedną z koncepcji zarządzania służącą zyskaniu przez jako przedsiębiorstwo ze struktury organizacyjnej przedsięwzięcie, i przekaza- przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji innym podmiotom gospodarczym,,25. Czynniki wpływa- nie ich do realizacji jące na popularność outsourcingu zostały zidentyfikowane jako możliwość obniżenia kosztów poprzez wypłacanie niższych wynagrodzeń, przeniesienie niepewności dotyczącej skali zapotrzebowania na usługi (np. liczby klientów dzwoniących zlecone i zasobów26. Outsour- funkcje oraz dostęp do specjalistycznych kompetencji do firmy) na partnera biznesowego wykonującego Pracy i Polityki Społecznej, Wydział • Mgr, Katedra Uniwersytet Łódzki. 2S M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, War- szawa 2001, s. 13. 26 K. Abraham, S. Taylor, Firm s use of outside contractors: Theory and evidence. NBER [za:] K. Kalaignanam, R. Varadaraajan, Offshore Working Paper, 1993, Cambridge: MA, outsourcing of customer relationship management: conceptual model and propositions, Journal ofthe Academy ofMarketing Science 40 (2), 2012, s. 347-363. Ekonomiczno-Socjologiczny, 27 . · Karoima MELESZ bezrobocie, prognoza bezrobocia w Polsce, rynek pracy PROGNOZA WIELKOŚCI I STRUKTURY POZIOMU BEZROBOCIA W POLSCE NA LATA 2012-2016 Poniższy artykuł przedstawia prognozę bezrobocia w Polsce. Prognoza została okre- ślona przy pomocy modelu ekonometrycznego. W pierwszym punkcie została opisana ogólna wielkość i prognoza bezrobocia. W następnym wielkość i prognoza struktury, do której należą płeć, wiek, wykształcenie bez pracy. Natomiast w ostatnim punkcie przedstawiono wnioski wynikające z całego artykułu ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej ewidentnych prognoz. oraz czas pozostawania 1. WIELKOŚĆ I PROGNOZA BEZROBOCIA W POLSCE 1.1. LICZBA ORAZ PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH Bezrobocie jest obecnie jednym z najbardziej nurtujących zjawisk, które powoduje zarówno ogromne straty moralne jak i gospodarcze nawet najstabilniej szych gospodarek światowych. Wielu specjalistów próbuje przy pomocy różnych metod oszacować jego wielkość. Stąd też ogromnie istotną kwestią jest opracowanie prognozy bezrobocia, która umożliwiłaby określe- nie problemu w przyszłości, a tym samym przeprowadzenie diagnozy w celu określenia instrumentów zmniejszających wielkość bezrobocia57• W niniejszym opracowaniu prognozy bezrobocia został wykorzystany model wygładzania wykładniczego Wintersa w wersji addytywnej, który mo- że być stosowany do szeregów czasowych, zawierających tendencje rozwo- jową, wahania sezonowe oraz wahania przypadkowe 58. Celem prognozy jest określenie, przy jak najmniejszym błędzie po- ziomu oraz struktury bezrobocia na lata 2012-2016. Prognoza została wyko- nana w oparciu o dane statystyczne pochodzące z Głównego Urzędu Staty- stycznego z lat 2001 do 2011 (stan na koniec roku). • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Human Resources Management . 57 Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002, s. 1. 58 Prognozowanie 2005,s.74. 40 gospodarcze. Metody i zastosowania, M. Cieślak (red.), PWN, Warszawa Studenckie Koło Naukowe Bartłomiej KACZMAREK* akademicki inkubator przedsiębiorczości, centrum transferu technologii, komercjali- zacja nauko- wy/technologiczny, przedsiębiorczość aka- demicka, spin off, spin out wiedzy, park PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. PORÓWNANIE DOŚWIADCZEŃ POLSKI I STANÓW ZJEDNOCZONYCH Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zagadnienia przedsiębiorczości akade- mickiej w warunkach polskich. W artykule omówione zostały podstawowe pojęcia zwią- zane z funkcjonowaniem przedsiębiorczości jest jego występowania w Stanach przedstawienie Zjednoczonych rozwi- nięta. Omówiono uwarunkowania i biznesu w Polsce, w tym programy unijne mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami. przed- siębiorczości genezy zjawiska oraz charakterystyka - kraju, w którym przedsiębiorczość - szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia fIrm spin off/spin out . akademickiej. Celem opracowania rozwoju powiązań sfery nauki Jako przykład przedstawiony akademicka jest najbardziej został projekt Uniwersytet 1. WPROWADZENIE W obecnych czasach o rozwoju ekonomicznym oraz społecznym pań- stw i regionów coraz częściej decydują innowacyjność, konkurencyjność, czy też umiejętność przystosowania się do nowych warunków. Szczególnie wi- doczne jest to w życiu gospodarczym, w którym dynamiczne i niestabilne otoczenie wymusza ciągłe zmiany, nieustanne doskonalenie i szukanie no- wych rozwiązań. Niezwykle istotnym aspektem, kluczowym dla osiągniecia przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, skuteczna szkół wyższych) z biznesem. By mogła współpraca nauki (w szczególności ona zaistnieć niezbędna jest dobra wola i chęć współdziałania z obu stron. Ważne, by zarówno przedsiębiorcy, jak i naukowcy widzieli w takiej koope- racji korzyści i wspólnie dążyli do osiągnięcia założonych celów. Wszystko to musi być również wsparte stosownymi uregulowaniami prawnymi, proce- jest • Mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu; współzałożyciel oraz Wiceprezes koordynator ds. promocji - szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia fIrm spin off/spin out oraz Profesjonalne kadry sektora B+R . Zarządu i rekrutacji projektów unijnych Uniwersytet oraz przedsiębiorczości Forecast Consulting z 0.0., współautor Sp. 57
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trendy na rynku pracy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: