Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00550 014890 20449683 na godz. na dobę w sumie
Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 7: Miłość - ebook/pdf
Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 7: Miłość - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 190
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3148-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

'Oddajemy do rąk Państwa kolejny, siódmy już tom Wielkich tematów literatury amerykańskiej. Tym razem motywem przewodnim zbioru stała się miłość. Autorzy jedenastu zamieszczonych w zbiorze tekstów próbują odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście miłość jest wielkim tematem amerykańskim. Czy członkowie tego społeczeństwa, na ogół postrzeganego jako pragmatyczne, materialistyczne i konsumpcyjne, cenią uczucie miłości? Czy istnieją, a jeśli tak, to jakie są literackie obrazy miłości w literaturze (i kulturze) amerykańskiej? Niniejszy tom podejmuje próbę odpowiedzi na te i podobne pytania.' (Sonia Caputa, Agnieszka Woźniakowska – Wstęp)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wielkie tematy literatury amerykańskiej tom 7: miłość Wielkie tematy literatury amerykańskiej tom 7: miłość pod redakcją soni Caputy i agnieszki Woźniakowskiej Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego ● katowice 2017 redaktor serii: Historia literatur Obcych magdalena Wandzioch recenzet Paweł Frelik spis treści Wstęp (Sonia Caputa, Agnieszka Woźniakowska) elżbieta Wilczyńska W cieniu Pocahontas. miłość między białymi i indianami na przełomie XViii i XiX wieku Dagmara Wiercińska Walta Whitmana miłość do życia agnieszka Woźniakowska O samotności i miłości w Pożądaniu w cieniu wiązów eugene’a O’Neilla Brygida Gasztold miłosne transgresje żydowskich bohaterów: wykluczenie, awans społeczny i pytanie o tożsamość anna Chyla O bólu dorastania i umiłowaniu dzieciństwa w Buszującym w zbożu, czyli jak kochał Holden Caulfield Bojana Bujwid ‑sadowska między fantazją a rzeczywistością, między erotyzmem a wyobraźnią. miłość w prozie anaïs Nin agnieszka Gondor ‑Wiercioch miłość w kontekście etnicznym – rekonstrukcja więzi wspólnotowych w Love Medicine louise erdrich i Caramelo sandry Cisneros iwona Filipczak miłość od kuchni. O roli jedzenia w wybranych utworach pisarek hindusko ‑ ‑amerykańskich 7 11 33 45 57 81 91 103 121 6 spis treści sonia Caputa Zakazana miłość i kobiety upadłe w wybranych opowiadaniach anthony’ego Bukoskiego i stuarta Dybka Vesna Bratić Chora miłość. miłość jako kłamstwo umysłu w A Lie of the Mind sama she‑ parda alicja Bemben mm + Nk = Wm, czyli dlaczego marilyn manson zakochałby się w nadkobiecie indeks osobowy (zestawiły Sonia Caputa, Agnieszka Woźniakowska) Noty o autorach 137 151 165 181 187 Wstęp Oddajemy do rąk Państwa kolejny, siódmy już tom Wielkich tematów litera‑ tury amerykańskiej. tym razem motywem przewodnim zbioru stała się miłość. autorzy jedenastu zamieszczonych w zbiorze tekstów próbują odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście miłość jest wielkim tematem amerykańskim. Czy członkowie tego społeczeństwa, na ogół postrzeganego jako pragma‑ tyczne, materialistyczne i konsumpcyjne, cenią uczucie miłości? Czy istnie‑ ją, a jeśli tak, to jakie są literackie obrazy miłości w literaturze (i kulturze) amerykańskiej? Niniejszy tom podejmuje próbę odpowiedzi na te i podobne pytania. Otwierający tom artykuł elżbiety Wilczyńskiej stanowi próbę analizy mitu Pocahontas i związków tej bohaterki z johnem smithem i johnem rol‑ fe’em. Przedmiotem refleksji autorki jest wpływ tego mitu na sposoby przed‑ stawiania związków między białymi i indianami w dziewiętnastowiecznych powieściach takich amerykańskich autorów, jak james Fenimore Cooper, lydia maria Child i Catherine maria sedgwick. Dagmara Wiercińska, autor‑ ka kolejnego artykułu, poświęciła swój tekst twórczości Walta Whitmana, a w szczególności opisaniu różnorodnych sposobów, w jakie wyrażał on swoją miłość do życia. Podkreśliła holistyczny charakter postrzegania świata przez tego amerykańskiego barda, zwłaszcza jego miłość do każdego przejawu ży‑ cia – między innymi do natury, drugiego człowieka, a także samego siebie. agnieszka Woźniakowska odczytała na nowo Pożądanie w cieniu wiązów euge‑ ne’a O’Neilla, odnosząc dramat do tekstu opublikowanego przez niemieckiego filozofa ericha Fromma O sztuce miłości. W analizie zwróciła szczególną uwa‑ gę na miłość jako próbę wyzwolenia się człowieka od samotności. Odmien‑ ne postawy żydowskich bohaterów wobec małżeństw mieszanych są przed‑ miotem rozważań Brygidy Gasztold, która dokonuje analizy trzech odległych czasowo powieści: Dziejów Tewji Mleczarza szolema alejchema (1906), Salome of the Tenements anzi yezierskiej (1923) oraz Przeciwżycia Philipa rotha (1986), podkreślając religijne, kulturowo‑etniczne i narodowościowe wymiary tego problemu. kolejny artykuł, autorstwa anny Chyli, przedstawia koncept bra‑ 8 Wstęp terskiej miłości w Buszującym w zbożu jerome’a Davida salingera. Potrzeba miłości nastoletniego bohatera powieści do młodszego rodzeństwa jest szcze‑ gólnie widoczna w konfrontacji z fałszywym i pozbawionym pozytywnych uczuć światem dorosłych. W artykule na temat filozofii „nowej erotyki” i „nowej kobiety” – filozofii wypływającej z twórczości anaïs Nin oraz jej rozumienia miłości – Bojana Bujwid‑sadowska zwraca szczególną uwagę na fragmentaryczność w prezen‑ towaniu postaci kobiecych w prozie Nin; zabieg ten uwypukla wielowarstwo‑ wość ich miłości. miłością w kontekście etnicznym zajmuje się agnieszka Gondor‑Wiercioch, która w swoim artykule pokazuje istotną rolę więzi ro‑ dzinnych i wspólnotowych w prozie dwóch współczesnych amerykańskich pisarek: louise erdrich, należącej do grupy indian Odżibwe, oraz sandry Cis‑ neros, autorki mającej korzenie meksykańskie. analiza komparatystyczna zbioru opowiadań Love Medicine erdrich oraz bestsellerowej powieści Cara‑ melo Cisneros pozwala Gondor‑Wiercioch nakreślić szerszy kontekst histo‑ ryczno‑kulturowy związany z rekonstrukcją etnicznych więzi wspólnoto‑ wych i analizą metysażu oraz zwrócić uwagę na kluczową rolę kobiet‑duchów w przekazywaniu dziedzictwa kulturowego. Wątek miłości jest także mocno uwydatniony w prozie pisarek amerykańskich pochodzenia hinduskiego. iwona Filipczak pisze o tym, w jaki sposób miłość jest przedstawiana za po‑ mocą motywów kulinarnych w powieści Bharati mukherjee Jasmine, w Mi‑ strzyni przypraw Chitry Banerjee Divakaruni oraz w opowiadaniu jhumpy la‑ hiri pt. Tymczasowa awaria. Opierając się na założeniach sau‑ling Wong oraz anity mannur, dowodzi, iż powieści mukherjee i Divakaruni przepełnione są motywami kulinarnymi użytymi do przedstawienia różnych odcieni mi‑ łości, ale obrazowanie związane z pożywieniem komunikuje jednocześnie problematykę różnic kulturowych i kwestie związane z kształtowaniem się tożsamości etnicznej. Wątki miłosne pojawiają się także w amerykańskiej literaturze etnicznej tworzonej przez pisarzy pochodzenia polskiego. sonia Caputa analizuje mo‑ tyw zakazanej miłości w wybranych opowiadaniach anthony’ego Bukoskiego i stuarta Dybka, odwołując się do głoszonych przez Natalie Friedman i sve‑ tlanę Boym postulatów, zgodnie z którymi mający trudności z asymilacją bohaterowie prozy pisarzy mniejszościowych w usa, opanowani nostalgią, podświadomie pragną wrócić do kraju swoich przodków. Bohaterów ma do tego wieść cudzołóstwo i nawiązywanie intymnych kontaktów z kobietami lekkich obyczajów. kwestia chorej miłości jako kłamstwa umysłu została po‑ ruszona w artykule Vesny Bratić, która poddała analizie sztukę A Lie of the Mind pióra amerykańskiego dramatopisarza sama sheparda. autorka tekstu prezentuje zawiłe związki uczuciowe pomiędzy członkami rodziny ukazanej w A Lie of the Mind i udowadnia, że model tradycyjnej rodziny nie sprawdza się, a miłość może zostać sprowadzona do zwykłego „odżywiania”. Wstęp 9 Zupełnie innym artykułem, który wpisuje się w obszar badań raczej kul‑ turoznawczych niż literaturoznawczych (stąd usytuowanie w części Varia), jest tekst alicji Bemben dotyczący koncepcji miłości do kobiety; koncepcję tę amerykański muzyk i skandalista marylin manson buduje na podstawie przyjętej przez siebie Nietzscheańskiej idei (nad)człowieka. autorka artyku‑ łu, opierając się na tekstach piosenek mansona z jego ostatniej płyty pt. The Pale Emperor, z sukcesem udowadnia tezę, że mansonowska miłość jest kata‑ lizatorem woli mocy. Problematyka poruszana przez autorów zamieszczonych w niniejszym tomie Wielkich tematów… artykułów dowodzi, że temat miłości w literaturze i kulturze amerykańskiej może być traktowany w sposób kontrowersyjny oraz niejednoznaczny. mamy nadzieję, że tom ten dostarczy Państwu intere‑ sującej lektury i być może sprowokuje do polemiki na temat miłości. Sonia Caputa, Agnieszka Woźniakowska redakcja magdalena starzyk Projekt okładki emilia Dajnowicz redakcja techniczna małgorzata Pleśniar korekta marzena marczyk, renata Śliż Łamanie alicja Załęcka Copyright © 2017 by Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3147 ‑8 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3148 ‑5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie i. ark. druk. 12,0. ark. wyd. 13,5. Papier sora matt 90 g, vol. 1.2. Cena 20 zł (+ Vat) Druk i oprawa: „tOtem.COm.Pl sp. z o.o.”, sp.k., ul. jacewska 89, 88 ‑100 inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 7: Miłość
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: