Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 003198 24075286 na godz. na dobę w sumie
Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (I: 1772) - ebook/pdf
Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (I: 1772) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 772
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 9788377985106 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Publikacja zawiera ponad 50 000 artykułów hasłowych, prezentuje leksyke ogólna, a także terminologie, metasłownictwo języka rosyjskiego, znacznie wykraczając poza to, co znaleźć można w istniejacych słownikach i encyklopediach lingwistycznych; notuje liczne agnonimy słownikowe oraz neologizmy i neosemantyzmy nieobecne w słownikach specjalnych języka rosyjskiego; po części uzupełnia, aktualizuje znane bibliografie lingwistyczne, w tym bibliografie rosyjsko-polskiego/polsko-rosyjskiego językoznawstwa konfrontatywnego i kontrastywnego; eksponuje dorobek językoznawstwa rosyjskiego, znakomicie uprawianego w b. ZSRR i Rosji współczesnej; uwzglednia w siatce haseł pokaźną liczbę terminów z pogranicza lingwistyczno-literaturoznawczo-kulturologicznego (tym samym moze byc przydatna równiez literaturo- i kulturoznawcom).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SŁOWO WSTĘPNE – ZAPROSZENIE Pewna część materiałów niniejszej publikacji była już publikowana przeze mnie (a także we współautorstwie z moją żoną Elizą Małek)1. Niedawne dodatki znacznie powiększyły objętość materiałów, które za- wierają liczne hasła nienotowane w żadnych słownikach języka rosyjskiego, odnotowują tysiące terminów lingwistycznych nieobecnych do dziś w żadnych leksykonach specjalnych. Cel publikacji pozostaje niezmienny: prezentuje ona bardzo skromną porcję danych bibliograficznych, z gigantycznego zbioru – absolutnie nie do ogarnięcia przez jednego czy dwoje autorów; wszak нельзя объять необъятное.... Zarazem jednak: (1) takiej porcji informacji, tak ustrukturowanej, dotychczas nie przedstawił nikt i (2) nikt też nie zaproponował środowisku filologicznemu jakiejś niestandardowej metody bibliografowania bogactw słownictwa rosyjskiego. Każdy specjalista zainteresowany tworzeniem analogicznych zbiorów cząstkowych, na swój użytek, może otrzymać ode mnie niniejsze opracowanie w cyfrowej wersji .txt, co na pewno uławi mu prowadzenie własnych studiów dokumentacyjnobibliograficznych, dopisywanie adresów własnych i innych publikacji (które ja pominąłem). Być może pójdzie w moje ślady jeszcze dalej i podejmie przekształcanie swego prywatnego słownika bibliograficznego języka rosyjskiego w hipersłownik, którego koncepcję przedstawiam szczegółowo tu – ale na przykładzie polszczyzny – na końcu tomu drugiego. 1 Szczegóły bibliograficzne – odsłaniające historię tekstu tworzonego Hipersłownika języka rosyjskiego – są bardzo obszerne; nie przytaczam ich tutaj, osoby zainteresowane mogą znaleźć je bez problemu w internetowym katalogu Biblioteki Narodowej w War- szawie, wpisując w odpowiednim miejscu nazwę: Wawrzyńczyk Jan. 7 MATERIAŁY А а - НЗ Харьковского пед. инст. 29 (1958): 113- [о союзе а то] • MSS 1 (1967): 59-81 [о частице] • В. А. Силукова, Принципы употребления синонимичных союзов а и но при однородных членах предложения в современном русском языке //УЗ ЛГПИ им. А. И. Герцена 373 (1968): 236-245 • Проблемы прикладной лингвистики, 2. Тезисы..., МГПИИЯ, М. 1969: 193-198 [о семантике союза] • РЯШ 1969, 6: 86-90 [в составе союзов а то, а то и, то...а то] • Ломтев, Камынина (ред.) 1970: 13-23 [а то] • МПиПЛ 13 (1970): 64-88 • А. Ф. Прияткина, Конструктивные особенно- сти союза а в простом предложении рус- ского языка //Ломтев, Камынина (ред.) 1970: 190-205 • УЗ Курского пед. инст. 72 (1970): 121-123 [не... а] • З. Н. Умова, К вопросу о синонимике сложносочинен- ных предложений с противительными союзами «а» и «но» //УЗ Кемеровского гос. пед. инст. Труды кафедр русского языка Кемеровского и Новокузнецкого пединститутов. Вып. 26, Кемерово, 1971: 103-116 • Bogusławski, Karolak 1973: 357, 358, 370, 419, 423 • Ю. И. Леденев, А то и а не то (Из материалов для словаря неполнозначных слов...) //Русский язык, Ставрополь, 1971, 3: 49-58 • Ушакова (ред.) 1974 • Т. А. Колосова, Русские сложные предложения асимметричной структуры, Воронеж, 1980 [о союзе а то] • Ю. Левицкий 1981 • L. Gebert, Problèmes de la distribution de l’infor- mation dans le discours: les conjonctions russes //Colloque 1983: 297-308 • Rathmayr 1985 • R. Lewicki 1986: 203 • Санников 1989: 254 • I. Fougeron, A et les rapports interphrastiques en russe contemporain //RÉS 62 (1990), 1-2: 125-137 • Т. Е. Янко, Еще раз о союзах а и но //Арутюнова (ред.) 1990а: 246-258 • О. Йокояма, К анализу сочинительных союзов //Арутюнова (ред.) 1990а: 190- 194 • G. Freidhof, Zur Konjunktional- Partikel a in Dialogstrukturen der slavischen Sprachen, im Russischen //ZfSl 38 (1993), 1: 7-16 • I. Mendoza, Zur Koordination im Russischen: и, а und да als : pragmatische Konnektoren, München insbesondere русских а?: портрет Sagner, 1996 • Kuße 1998 • E. Paducheva, The egocentric semantics of the con- junctions a nad no //J. L. Mey, A. Bo- gusławski (eds.), ‘E pluribus una’. The One in the Many. For Anna Wierzbicka, Odense : RASK and Odense University Press, 1999: 189-202 • И. Б. Левонтина, Русское финальное невидимки //Иомдин, Крысин (ред.) 2000: 144-152 • Komorowska 2001 [в разных сочетаниях] • H. Kuße, Phänomenologische und argu- mentative im Russischen //ZfSl 46 (2001), 1: 71-93 • Т. М. Николаева (ред.), Вербальная и не- вербальная опоры пространства межфра- зовых связей. Коллективная монография, Москва : Языки славянской культуры, 2004 • Е. В. Урысон, Некоторые значения союза а в свете современной семан- тической теории //РЯНО 2004, 2: 17-48 • Н. Р. Добрушина, Грамматические фор- мы и конструкции со значением опасения и предостережения //ВЯ 2006, 2: 46-47 [а то] Invarianten: no und a  – Но тебе в жизни еще повезет, - сказал я. – А то как же иначе, не удивился мужик. – Обязательно все должно быть... Континент 74 (1993): 29 а- - J. Kaliszan 1980 • Pstyga (red.) 2003: 91- 100 -а [fleksja, dop.] - Wierzbicka 1988: 438-440, 445 аа! - Bogusławski, Karolak 1973: 423 а-а - Rathmayr 1985 А.-А. - Lehikoinen 1990 а-а-а - Rathmayr 1985 аап-чхи - Wawrzyńczyk 2000 абажур - Лебина 2006 абаз - Мгеладзе, Колесников 1970 абазинский - абазинский язык - ЛЭС 1990 абакумовщина - Мгеладзе, Колесников 1970 верн - Mąkosza 1980 абандона - Гинзбург, Караулов, Шестакова (сост.) 2003: 277 [‘покинутая’] АББА - Котелова (ред.) 1986а: 229 аббочка - Котелова (ред.) 1986а: 229 аббревиатура - А. А. Гребнев, Фонетиче- ское и морфологическое оформление аб- бревиатур в русском языке //BRJaL 3 (1959): 5-21 • Д. И. Алексеев, Гра- 67 I 7 • S. вопросу аббревиатур о восприятии Соотношение (1971): 52-59 фические сокращения и слова-аббре- виатуры //Развитие современного рус- ского языка, Москва, 1963: 145-160 • Р. И. Могилевский, Л. И. Ройзензон, Письмо в редакцию //Мучник, Панов (ред.) 1964: 360-363 • Р. И. Могилевский, К имен- аббревиатур //Труды Самаркандского ун- та. Новая сер., вып. 214: Вопросы ономастики [типа Владилен, Ремир, Ким, Зарема, Роблен] • В. А. Ицкович, Новые тенденции в образовании (О путях включения аббревиатур в систему языка) //Даниленко (ред.) 1972: 88-101 • Л. Ф. Каховская, функцио- нирования и структуры аббревиатур в русском, белорусском и польском языках //Веснiк БДУ. Сер. IV, 1978, 1: 34-37 • М. Олехнович, Деривационная структура русских аббревиатур и их произношение //SRP 10 (1978, wyd. 1979): 171-179 • С. Шадыко, Грамматические особенности современных русских аббревиатур //PRus 5 (1982), 1-4: 269-279 • Wawrzyńczyk 1982: Szadyko, Слово- образовательные типы аббревиатур в со- временном русском и польском языках //BRus 5 (1983): 107-109 • A. Müller, Zur morphosemantischen Tiefenstruktur russi- scher Abbreviaturkomposita //ZSlPh 48 (1988), 1: 182-196 • С. Н. Дмитренко, Инициальные аббревиатуры звукового типа и их фонологичекая система //Шве- дова, Лопатин (ред.) 1989: 276-350 • Lehikoinen 1990 • ЛЭС 1990 • В. Гаврю- шенко, К изучению русских аббревиатур //PRus 14 (1991), 3-4: 81-86 • Б. Михай- лишин, Особенности и статус терминов- аббревиатур //Isajew, Isajewa, Miedziński (red.) 1997: 154-160 • А. Червински, М. Надель-Червинска, Манифестирующая роль сокращений и аббревиатур в армейской речи //Bobran (red.) 2003: 341- 364 • A. Rygorowicz, Skrótowce we współczesnym rosyjskim //SWschodniosł 3 (2003): 183-190 • РусР 2003, 5: 69-70 • P. Tomasik, Ideologia w skrócie. Obraz Związku Radzieckiego lat 20. XX wieku utrwalony w skrótowcach rosyjskich //E. Laskowska, M. Jaracz (red.), Prace Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. T. 17. Język, historia, polityka, Bydgoszcz : BTN, 2007: 161-165 • Дедова, Захаров Komisji języku 68 иноязычного (сост.) 2009: 95-96 • Л. А. Баранова, Аббревиатуры проис- хождения: опыт лексикографического описания //Ремнёва, Поликарпов (сост.) 2010: 341-342 • П. А. Лекова, Аббре- виатура − объект языковой игры в СМИ //Ремнёва, Поликарпов (сост.) 2010: 573- 574  буквенная аббревиатура; инициаль- ная аббревиатура; словарь аббре- виатур n Дебец, Бунимович, Жаркова (сост.) 1980 аббревиатурный - Милейковская et al. 1988 аббревиатурное имя собственное - Ка- раулов (ред.) 1996: 86 в аббревиация аббревиатурно-псевдонимный -  аббревиатурно-псевдонимная практика Никонов, Суперанская (ред.) 1970: 246 аббревиация - Л. Крумова, М. Чоролеева, Абревиация и книжовна норма //SFPiS 19 (1980): 153-159 • З. Попова (ред.) 1982: 149-154 • А. Т. Липатов, Омонимия и аб- бревиация //НДВШ. ФН 1984, 3: 50-56 • С. Шадыко, Графические сокращения в русском и польском языках //PRus 7 (1984), 1-2: 160-186 • С. Шадыко, Лекси- ческая современных русском и польском языках, ее характер и условия появления //SOr 33 (1984), 3-4: 519-533 • A. Mszyca-Harczuk, Abrewiatury rosyjskie na tle złożeń. Krótka analiza porównawcza z językiem polskim //KSR 2 (1986): 165-181 • С. Шадыко, Ле- ксическая аббревиация в русском и поль- ском языках. 1 //PRus 11 (1988), 1: 156- 174 • S. Aslanoff, Typologie des abréviations en russe //Colloque 1989: 449- 469 • С. Шадыко, Лексическая аббреви- ация в русском и польском языках. 2 //PRus 12 (1989), 1: 101-113 • С. Шадыко, Лексическая аббревиация в русском и польском языках. 3 //PRus 12 (1989), 2: 109-116 • ЛЭС 1990 • J. Kaliszan, Семан- тическая конденсация в сфере аббреви- ации //SRP 22 (1991): 155-160 • В. Г. Кульпина, В. А. Татаринов, Методологи- ческие аспекты аббревиации //Т. А. Ацаркина, О. Н. Шапкина Сопоставительная лингвистика и методика преподавания славянских языков, Москва : МГУ, 1992: 81-85 • Е. Земская (ред.) 1996 • B. Kasperowicz, Аббревиация как социаль- но-политический фактор функциониро- методические (ред.), и вания языка //Grabska (red.) 2000: 290-294 • S. Szadyko, Аббревиация в русском языке (в сопоставлении с польским), Warszawa : SGH, 2000 • Э. Р. Муста- финова, Аббревиация в русском языке: когнитивный аспект. АКД, Барнаул : Алтайский гос. ун-т, 2001 аббревиированный - А. А. Реформатский, Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии, Москва : Наука, 1979: 48 абвер - Крысин 1968 абверовский - Милейковская et al. 1988 абдерит - Йирачек 1971: 236 абдиктовать - Авилова 1967 А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-ком - Wawrzyńczyk 2000 -абельн- - Э. Р. Сальмин, Е. А. Левашов, Новые слова с суффиксом -абельн- //Н. З. Котелова (ред.), Новые слова и словари новых слов, Ленинград : Наука, 1978: 117-125 • Lehikoinen 1990 аберрация - Ю. Сорокин 1965 • В. В. Вино- градов 1999 абзацами абессив - ЛЭС 1990 абзац - Е. В. Падучева, О структуре абзаца //Труды по знаковым системам. II, Тарту, 1965 [=УЗ ТГУ, вып. 181]: 284-292 • В. Матезиус, Язык и стиль //Н. Кондрашов (сост.) 1967: 519-523 [о принципах деления речи на абзацы] • Л. М. Ляхо- вицкая, О некоторых параметрах связи между //Математическая лингвистика. 1. Ежегодник по струк- турной, прикладной и математической лингвистике, Киев, 1973: 35-40 • Г. В. Ва- лимова (ред.), Структура предложения и абзац, Ростов-на-Дону : Ростовский пед. инст., 1974 • Е. А. Реферовская, Сверхфразовое единство и абзац //Ава- несов (ред.) 1981: 225-228 • Ильенко (ред.) 1981: 36-46 • А. Н. Карпов, Сопряженные абзацы с анафорическими рядами //Черемисина (ред.) 1982: 93-108 • P. Neubauer, E. Riddle, Expository paragraph structure in Slavic and Romance languages //D. Kastovsky, A. Szwedek (eds.), Linguistics across historical and geographical boundaries. In honour of Jacek Fisiak on the occasion of his fiftieth birthday. Vol. 2, Berlin ; New York ; Amsterdam : Mouton de Gruyter, 1986: 1387-1395 • ЛЭС 1990 • Е. Падучева 1996: 437  размер абзаца абзацирование - О. С. Саланина, Абза- цирование вторичного текста как про- блема общей теории текста. (Эвока- ционное исследование). АКД, Горно- Алтайск, 2005 абзацно-фразовый - Р. К. Миньяр-Бело- ручев, Как стать переводчиком? Москва : Готика, 1999: 164 • Л. Нелюбин 2003: 9- 10  абзацно-фразовый перевод И. С. Алек- сеева, Введение в переводоведение. Учебное пособие, Москва : Академия ; Санкт-Петербург : Филологический ф-т СПбГУ, 2004: 15 абзацный - Wawrzyńczyk 1982: 31 абиогенный - Котелова, Сорокин (ред.) 1971 абионим - Н. Подольская 1988 абитуалис - Мельчук 1998 абитур - РусР 1971, 4: 82 [‘абитуриент’] абитуриент - РЯШ 1963, 3: 32-35 • Л. И. Скворцов, Кто такой абитуриент? //РусР 1971, 4: 81-82 • Wawrzyńczyk 1979: 467- 468 аблакат - Wawrzyńczyk 2000 аблактировать - Авилова 1967 аблатив - ЛЭС 1990 • Cz. Lachur, Konstruk- cje z ablatywną grupą znad + dop. w pol- szczyźnie na tle języka rosyjskiego //ZN UO. FR 36 (1998): 19-27 język аблативность - Cz. Lachur, Problemy prze- kładu przyimkowych konstrukcji ablatyw- nych polszczyzny na rosyjski (konstrukcje z tzw. przyimkami prefigo- wanymi) //Tichoniuk (red.) 1996: 19-30 • Cz. Lachur, Konstrukcje ablatywne z przyimkiem „sprzed” w języku polskim i ich odpowiedniki w języku rosyjskim //Ti- choniuk (red.) 1996: 31-39 • Cz. Lachur, W semantycznego modelu poszukiwaniach ablatywności studium porównawcze) //Blicharski, Fontański (red.) 1998: 225-237 • Cz. Lachur, O podstawach teoretycznych kategorii ablatywności w słowiańskich //APR 13 (2008): 437-446 (polsko-rosyjskie semantycznej językach аблаут - ЛЭС 1990 аблятив - Розенталь, Теленкова 1976: 11 абляут - Розенталь, Теленкова 1976: 12 абовский - Wawrzyńczyk 2000 аболиционизм - Йирачек 1971: 270 аболиционист - Йирачек 1971: 274 абонемент - РусР 1973, 6: 113-115 [плавать по абонементу] 69 абонентский - Котелова, Сорокин (ред.) 1971 абонировать - Авилова 1967 абордаж - Йирачек 1971: 268 абордировать - Авилова 1967 абордовать - Авилова 1967 абориген - Л. Ферм 1994 аборт - Лебина 2006 абрамиты - Мгеладзе, Колесников 1970 абрамцевский - Милейковская, Петельчиц, Тимошук 1990 абрек - В. И. Абаев, Из истории слов. I //ВЯ 7 (1958), 1: 117-121 • Беловинский 2003 абречество - БСЭа 51 (1958): 309 абрикоса - Wawrzyńczyk 2000 абрикосоворозовый - Гинзбург, Караулов, Шестакова (сост.) 2003: 93 [у А. Белого] абрикосовый - Hill 1972 абрис - А. И. Дубяго, Семантические изме- нения лексики искусства и литературы в языке Н. Г. Чернышевского //Журавлев (ред.) 1978: 59-66 • В. В. Виноградов 1999 абруптив - Зиндер 1979 • ЛЭС 1990 абрютировать - Авилова 1967 • Wawrzyń- czyk 2000 абсент - Багриновский 2003 абсентеизм - Йирачек 1971: 269 абсентеист - Йирачек 1971: 272 абсентеистка (ред.) 2006 - Кульпина, Вавжинчик абсидный - Wawrzyńczyk 2000 абсолют - Ю. Сорокин 1965 абсолютив - Чейф 1975 • ЛЭС 1990 • Мельчук 1998 абсолютивный - абсолютивная конструкция - ЛЭС 1990 абсолютивное употребление глагола - ЛЭС 1990 абсолютивный глагол - ЛЭС 1990 абсолютивный инфинитив - ЛЭС 1990 абсолютизация - Котелова (ред.) 1984 абсолютизировать - Авилова 1967 абсолютизм - Ю. Сорокин 1965 • Йирачек 1971: 270 • Lehikoinen 1990 абсолютист - Йирачек 1971: 275 абсолютка - Fiedoruszkow 2009 абсолютно - Lehikoinen 1990 • Ю. Апресян 1995 абсолютно-индивидуальный - Гинзбург, Караулов, Шестакова (сост.) 2003: 257 абсолютно-необходимый - Гинзбург, Караулов, Шестакова (сост.) 2003: 257 70 абсолютный - Ю. Сорокин 1965 • В. В. Виноградов 1999 [абсолютное; абсо- лютный] абсолютная конструкция - ЛЭС 1990 абсолютная серия личных показа- телей - ЛЭС 1990 абсолютная синонимия - ЛЭС 1990 абсолютная флексия - ЛЭС 1990 абсолютная форма существительного - ЛЭС 1990 абсолютная хронология - ЛЭС 1990 абсолютное время - Э. Г. Никитина, Временные функции глагола в придаточ- ных предложениях (О времени абсолют- ном и относительном) //НДВШ. ФН 9 (1966), 4: 100-109 • Розенталь, Теленкова 1976 абсолютное определяемое предложе- ние - ЛЭС 1990 абсолютное слово - ЛЭС 1990 абсолютное состояние - ЛЭС 1990 абсолютные синонимы - ЛЭС 1990 абсолютные универсалии - ЛЭС 1990 абсолютный падеж - Т. И. Дешериева, К вопросу о так называемом «абсолютном» падеже //ВЯ 1982, 3: 111-114 • ЛЭС 1990 абсолютный прогресс - ЛЭС 1990 абсорбировать - Авилова 1967 абстенционист - Гинзбург, Караулов, Шестакова (сост.) 2003: 257 абстинентка - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 абстинентный - Милейковская et al. 1996 [абстинентный синдром] абстрагировать - Авилова 1967 абстрагироваться - Петрищева 1984: 5 абстракт - Ю. Сорокин 1965 • В. В. Вино- градов 1999 абстрактно-логический -  /.../ постараемся /.../ построить некую исходную абстрактно-логическую си- стему, бы оперировать машина /.../. ПСЛ 1963: 220 вполне могла которой абстрактно-метафорический - абстрактно-метафорическое значение - А. И. Клишин, Конкретные и абстрактно- метафорические значения в структуре глагола Проблемы семантики. На мате- риале английского языка. АДД, Санкт- Петербург, 2000 абстрактность - ЛЭС 1990: 627 [s.v. ‘абс- трактность/конкретность’] • В. В. Ви- ноградов 1999 абстрактность языка - ЛЭС 1990
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (I: 1772)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: