Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00070 006462 20508297 na godz. na dobę w sumie
Vademecum dokumentacji kadrowej część II - ebook/pdf
Vademecum dokumentacji kadrowej część II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3887-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).
 II część bestselleru dla kadr! VADEMECUM DOKUMENTACJI KADROWEJ
Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia 
Czytelnik dowie się m.in.: 
-Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i  nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie?
-Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by skutecznie przekonać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w terminie?
-Jakie zapisy dot. czasu pracy opłaca się wprowadzić do regulaminu pracy? – 16 praktycznych wzorów
-Jaki wniosek pracownika dot. czasu pracy lepiej zawsze uwzględnić, by nie ryzykować grzywny za wykroczenie?
-Z kontroli PIP: jak uniknąć błędów w dokumentowaniu urlopów, czasu pracy i wynagrodzeń?
-Jakim dokumentem najlepiej wprowadzić ryczałt za nadgodziny i poprawnie ustalić jego wysokość?
-Jak wprowadzić do regulaminu wynagradzania własne regulacje dot. podróży służbowych?
-Jakie dokumenty trzeba sporządzić i komu je przesłać, gdy komornik zajmie wynagrodzenie pracownika?
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

II część bestselleru dla KADR VADEMECUM Dokumentacji Kadrowej II Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia W publikacji znajdziesz wzory wypełnionych dokumentów związanych z urlopami, czasem pracy i wynagrodzeniami. Dzięki temu: •  unikniesz błędów w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz wynagrodzeń, •  poznasz niestandardowe zapisy w regulaminie pracy i wynagradzania, •  ułatwisz sobie pracę przy planowaniu i udzielaniu urlopów pracowniczych, •  usprawnisz procedury związane z dokumentacją kadrową. V A D E M E C U M D o k u m e n t a c j i K a d r o w e j I I   (cid:89)   U r l o p y , c z a s p r a c y , w y n a g r o d z e n i a UOB 54 ISBN 978-83-269-3887-0 Cena 68,25 zł VADEMECUM DOKUMENTACJI KADROWEJ cz. II Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia Stan prawny: 15 kwietnia 2015 r. Publikacja „Vademecum dokumentacji kadrowej cz. II – urlopy, czas pracy, wynagrodzenia” to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki, porady, stanowiska urzędów oraz orzeczenia sądów. Wszystko w jednym miejscu, łatwo dostępne, kompleksowo omawiające tematykę najważniejszej dokumentacji pracowniczej. Wydawca Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący Anna Makarczuk Korekta Bożena Hałuszczyńska Koordynator produkcji Magdalena Huta Opracowanie grafi czne Piotr Fedorczyk Druk Drukarnia Mdruk Skład i łamanie „Triograf ” Dariusz Kołacz ISBN 978-83-269-3887-0 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: personel@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Materiał został merytorycznie opracowany przez ekspertów m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja „Vademecum dokumentacji kadrowej cz. II – urlopy, czas pracy, wynagrodzenia” jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów w niej opublikowanych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Vademecum dokumentacji kadrowej cz. II – urlopy, czas pracy, wynagrodzenia” została przygotowana z  zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Vademecum dokumentacji kadrowej cz. II – urlopy, czas pracy, wynagrodzenia” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informacje o prenumeracie tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl 2 Vademecum dokumentacji kadrowej Wstęp Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez PIP obowiązków pracodawcy. Aby pomóc zatrudniającym w prawidłowym wywiązaniu się z tych po- winności, przygotowaliśmy drugą część „Vademecum dokumentacji kadrowej”. Jest to kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. W tej części publikacji Czytelnicy znajdą wzory przykładowo wypełnionych dokumentów związanych z urlopami, czasem pracy i wynagrodzeniami. Do tego praktyczny komentarz eksperta, jak przygoto- wać dany dokument – a przede wszystkim na co zwrócić uwagę, by poprawnie go wypełnić. Wszystko zilustrowane mnóstwem przykładów z praktyki kadrowej. Dzięki temu Czytelnicy z łatwością dostosują wzór do konkretnej sytuacji i własnych potrzeb. Komentarz eksperta do każdego wzoru oprócz informacji na temat wypełniania dokumentu zawiera także opis stanu prawnego, najważniejsze orzecznictwo sądów pracy oraz stanowiska urzędowe dotyczące stosowania konkretnego pisma, regulaminu czy procedury. Niemniej istotną, a często problematyczną kwestią jest przechowywanie pism związanych z zatrudnia- niem pracowników. Dlatego też w przypadku każdego dokumentu wskazujemy, gdzie powinien być on przechowywany, zwłaszcza, że nie każdy dokument może znaleźć się w teczce personalnej pracownika. Przedstawiamy również dokumenty, których wprowadzenie nie jest bezwzględnie wymagane przez przepisy. Ich wdrożenie może jednak przynieść pracodawcy korzyści i zabezpieczyć firmę na wypadek sporu z pracownikiem przed sądem pracy. Pokazujemy także, na co zwracać uwagę, by nie popełnić błędu przy sporządzaniu danego dokumentu i nie narazić się na zarzuty inspektorów PIP w trakcie kontroli. Dodatkowo każdy z działów zawiera tekst-poradę w zakresie kontroli PIP na temat konsekwencji naruszenia przez pracodawcę wybranych przepisów o urlopach, czasie pracy czy wynagrodzeniach. Do „Vademecum dokumentacji kadrowej – urlopy, czas pracy, wynagrodzenia” dołączona jest płyta CD. Zawiera ona szablony przydatnych dokumentów kadrowych. Zapraszam do lektury Anna Makarczuk redaktor Vademecum dokumentacji kadrowej 3 Spis treści Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Plan urlopów wypoczynkowych .............................................................................................. 12 Dokument: Plan urlopów na 2015 rok ....................................................................................... 12 Gdy nie ma planu, potrzebny będzie wniosek urlopowy ........................................................... 12 Najczęstszą praktyką jest planowanie na cały rok ..................................................................... 13 Trzeba stworzyć dokument odpowiednio wcześniej i powiadomić pracowników .................... 13 Informacja dla zatrudnionych – zgodnie z fi rmową praktyką .................................................... 13 Ustalenia dotyczą wszystkich zatrudnionych ............................................................................. 13 Pracownicy tymczasowi – do uzgodnienia ................................................................................ 14 Osoby nieobjęte planem składają wnioski ................................................................................. 14 Planuje się cały urlop bieżący i zaległy – z pominięciem tego „na żądanie” ............................ 14 Możliwy podział na części ......................................................................................................... 14 Co najmniej 14 dni kalendarzowych – z wyjątkiem .................................................................. 14 Urlop uzupełniający – do planu ................................................................................................. 15 Urlop zaległy – do 30 września .................................................................................................. 15 Terminy urlopów dopasowuje się zarówno do potrzeb zakładu, jak i pracownika .................... 16 Uzgodnienia z załogą są ograniczone datą ................................................................................. 16 Nie jest wymagany podpis pracownika ...................................................................................... 17 Najlepiej, aby dokument sporządzał kierownik działu .............................................................. 17 Przyda się zatwierdzenie ustaleń ................................................................................................ 17 PIP skontroluje ........................................................................................................................... 17 Przechowywanie – ważne do celów dowodowych .................................................................... 18 Wniosek urlopowy – zgodnie z planem ..................................................................................... 18 Wnioski pracowników związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych ...................... 19 Dokument: Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy ........................................................ 19 Forma wniosku ........................................................................................................................... 19 Co musi zawierać wniosek urlopowy ........................................................................................ 20 Kiedy trzeba zaakceptować wniosek .......................................................................................... 20 Trzeba sprawdzić, ile urlopu zostało do wykorzystania ............................................................. 20 Dokument: Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie ................................... 21 Dokument: Potwierdzenie zgłoszenia i udzielenia urlopu wypoczynkowego na żądanie ......... 21 Urlop na żądanie – dokumentowanie jego udzielenia ................................................................ 21 Wniosek o urlop lub potwierdzenie wykorzystania ................................................................... 22 Forma zgłoszenia żądania urlopu ............................................................................................... 22 Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie .................................................... 22 Elementy wniosku o urlop na żądanie ....................................................................................... 22 Brak uzasadnienia wniosku ........................................................................................................ 22 Ustne żądanie urlopu – trzeba poprosić o potwierdzenie ........................................................... 23 Jak potwierdzić złożenie żądania urlopu w formie ustnej .......................................................... 23 Wypełnienie wniosku urlopowego „po fakcie” .......................................................................... 23 Inne formy potwierdzenia wykorzystania urlopu na żądanie ..................................................... 23 Dokument: Wniosek pracownika o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego ........................................................................................................ 24 Przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika ................................................................ 24 Ważne powody przesunięcia urlopu ........................................................................................... 24 Urlop może, ale nie musi być przesunięty ................................................................................. 25 Urlop na żądanie – zapis w regulaminie pracy ...................................................................... 26 Dokument: Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie ................................ 26 4 Vademecum dokumentacji kadrowej Spis treści Przysługują 4 dni w roku – niezależnie od stażu pracy i wymiaru etatu ................................... 26 Trzeba poczekać na decyzję pracodawcy ................................................................................... 27 Zmiana zatrudnienia nie zwiększa rocznego limitu ................................................................... 27 Kumulacja z kilku lat – niedopuszczalna ................................................................................... 27 Jak można zgłosić żądanie urlopu .............................................................................................. 28 Nie dokonujemy przeliczenia na godziny .................................................................................. 28 Niedozwolony urlop na część dniówki oraz na dzień grafi kowo wolny .................................... 29 Urlopy zaległe – pomocny dokument ..................................................................................... 30 Dokument: Informacja o konieczności wykorzystania zaległego urlopu .................................. 30 Zasada – urlop zgodnie z planem lub w porozumieniu z pracownikiem ................................... 31 Wyjątek – polecenie wykorzystania urlopu ............................................................................... 31 Po zwolnieniu ze świadczenia pracy nie będzie już urlopu ....................................................... 31 Termin – do końca września kolejnego roku – z jednym wyjątkiem ......................................... 32 Dla urlopów „na żądanie” odrębny termin ................................................................................. 32 Wyznaczenie daty to jeszcze za mało ........................................................................................ 32 Pracownik sam nie wyznacza terminu zaległego urlopu ........................................................... 32 Pracodawcy grozi kara za wykroczenie ..................................................................................... 33 Informacja o konieczności skorzystania z urlopu – sposób na opornych pracowników ........... 33 Data i adresat informacji ............................................................................................................ 33 Lepiej zadziała pismo imienne ................................................................................................... 33 Treść informacji ......................................................................................................................... 34 Konsekwencje dla pracownika niewykorzystania urlopu w terminie ........................................ 34 Podpis pracodawcy i potwierdzenie odbioru przez adresata ...................................................... 34 Przechowywanie dokumentu – możliwe w aktach osobowych ................................................. 34 Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego .............................................................. 35 Dokument: Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego ............................................... 35 Pismo – do celów dowodowych ................................................................................................. 35 Długość urlopu a jego przerwanie .............................................................................................. 36 Ograniczony katalog powodów uzasadniających decyzję pracodawcy ..................................... 36 Zasady zwrotu kosztów .............................................................................................................. 37 Ponowne odwołanie z tego samego urlopu ................................................................................ 39 Brak ochrony przed wypowiedzeniem ....................................................................................... 40 Szczególne zasady dotyczące urlopu na żądanie ....................................................................... 40 Termin na powrót do pracy ........................................................................................................ 41 Podpis pod odwołaniem ............................................................................................................. 41 Skutki niepodporządkowania się przez pracownika .................................................................. 42 Przechowywanie dokumentu ..................................................................................................... 43 Porozumienie o niewypłacaniu ekwiwalentu ......................................................................... 44 Dokument: Porozumienie o niewypłaceniu pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który pracownik będzie wykorzystywał w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę .............................................................................. 44 Zamiast ekwiwalentu urlop – tylko za zgodną wolą stron ......................................................... 44 Forma porozumienia .................................................................................................................. 44 Treść porozumienia .................................................................................................................... 45 Sankcje dla pracodawcy ............................................................................................................. 45 Przechowywanie porozumienia ................................................................................................. 45 Z kontroli PIP – błędy przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych .................................... 46 Do urlopu uzupełniającego nie stosuje się proporcjonalności ................................................... 46 Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................. 46 Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 46 Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 46 Vademecum dokumentacji kadrowej 5 Rozdział II Urlopy rodzicielskie Spis treści Dodatkowy urlop macierzyński – 3 wnioski, które można otrzymać od pracownika ...... 49 Dokument: Wniosek pracownicy – matki o dodatkowy urlop macierzyński ............................ 49 Dokument: Wniosek pracownika – ojca o dodatkowy urlop macierzyński ............................... 50 Osoby uprawnione do dodatkowego urlopu macierzyńskiego .................................................. 50 Urodzenie dziecka na wychowawczym a dodatkowy urlop macierzyński ................................ 52 Data złożenia dokumentu ........................................................................................................... 53 Adresat wniosku pracownika ..................................................................................................... 54 Forma dokumentu ...................................................................................................................... 55 Dodatkowe informacje we wniosku ........................................................................................... 55 Przysługujący wymiar urlopu .................................................................................................... 56 Łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą ........................................................... 56 Dokument: Wniosek pracownika o podjęcie pracy w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ...................................................................................................................... 57 Dokument: Informacja pracodawcy o nieuwzględnieniu wniosku pracownika o podjęcie pracy w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ........................................ 57 Trzeba wskazać na piśmie przyczynę negatywnej decyzji ........................................................ 59 Uprawnienia pracownika ........................................................................................................... 60 Wskazanie przepisów we wniosku ............................................................................................. 62 Przechowywanie dokumentów ................................................................................................... 62 Urlop rodzicielski – wnioski i oświadczenia pracowników ................................................... 63 Dokument: Wniosek pracownika o urlop rodzicielski ............................................................... 63 Dokument: Oświadczenie pracownika dotyczące urlopu rodzicielskiego ................................. 64 Osoby uprawnione do urlopu rodzicielskiego ............................................................................ 64 Urodzenie dziecka na wychowawczym ..................................................................................... 67 Data złożenia wniosku ............................................................................................................... 67 Adresat dokumentu .................................................................................................................... 68 Forma wniosku o urlop rodzicielski ........................................................................................... 69 Dodatkowe elementy pisma ....................................................................................................... 69 Wymiar urlopu rodzicielskiego .................................................................................................. 70 Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą .................................................................................... 70 Dokument: Wniosek pracownika o podjęcie pracy w okresie urlopu rodzicielskiego ............. 71 Dokument: Informacja pracodawcy o nieuwzględnieniu wniosku pracownika o podjęcie pracy w okresie urlopu rodzicielskiego ................................................................. 71 Uprawnienia pracownika ........................................................................................................... 74 Konsekwencje naruszenia przepisów o zwalnianiu ................................................................... 75 Wskazanie przepisów we wniosku ............................................................................................. 75 Przechowywanie dokumentów ................................................................................................... 75 Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski udzielane na 1 wniosek ..................... 76 Dokument: Wniosek pracownicy o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski .......... 77 Osoby, które mają prawo złożyć wniosek .................................................................................. 77 Data złożenia wniosku ............................................................................................................... 78 Adresat wniosku o roczny urlop ................................................................................................ 80 Forma dokumentu ...................................................................................................................... 81 Wymiar urlopu ............................................................................................................................ 81 Dokument: Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego .......................................................................................................... 82 Dokument: Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego .......................................................................................................... 82 Rezygnacja z urlopu w całości lub w części .............................................................................. 82 6 Vademecum dokumentacji kadrowej Spis treści Dokument: Wniosek pracownika o dodatkowy urlop macierzyński ........................................ 84 Dokument: Wniosek pracownika o urlop rodzicielski ............................................................. 84 Przejęcie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego przez ojca ...................................................... 85 Uprawnienia pracownika ........................................................................................................... 86 Wskazanie przepisów we wniosku ............................................................................................. 87 Przechowywanie dokumentów ................................................................................................... 87 Wniosek o urlop wychowawczy .............................................................................................. 89 Dokument: Wniosek o urlop wychowawczy ............................................................................. 89 Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego .................................... 89 Prawo do urlopu wychowawczego ma tylko pracownik z odpowiednim stażem ogólnym ....... 90 Podwładny musi dotrzymać terminu na sporządzenie dokumentu ............................................ 90 Pismo powinno zawierać określone treści ................................................................................. 90 Maksymalny wymiar urlopu to 3 lata ........................................................................................ 91 Nie jest konieczne jednorazowe skorzystanie ............................................................................ 93 Sam wniosek nie wystarczy – potrzebne też udzielenie urlopu przez pracodawcę ................... 93 Pracownik powinien złożyć dodatkowe dokumenty .................................................................. 94 Rezygnacja z urlopu jest dopuszczalna ...................................................................................... 96 Oświadczenie o wycofaniu wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego .............................. 96 Można pracować, a także uczyć się i szkolić ............................................................................. 96 Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy ........................................................................... 97 Po złożeniu wniosku pracownika trudniej jest zwolnić ............................................................. 97 Wniosek i oświadczenie – w aktach osobowych ....................................................................... 99 Z kontroli PIP – błędy w przepisach o uprawnieniach rodzicielskich ................................. 100 Odmowa udzielenia dni na opiekę grozi grzywną ..................................................................... 100 Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................. 100 Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 100 Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 100 Rozdział III Czas pracy – planowanie i rozliczanie Czas pracy – 16 praktycznych wzorów zapisów w regulaminie pracy z komentarzem .... 103 4 zasady dotyczące regulaminu pracy ........................................................................................ 103 Wzór 1: Potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy ........................................... 103 Niektóre systemy zapisuje się w innych aktach ......................................................................... 104 Przykładowe zapisy fakultatywne .............................................................................................. 104 Wzór 2: System podstawowy, stałe dni i godziny pracy – wzór zapisu w regulaminie ............. 104 Zawsze można wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy ................................................. 105 Grafi k nie jest konieczny ............................................................................................................ 105 Wzór 3: System podstawowy, praca zmianowa – wzór zapisu w regulaminie .......................... 106 Stałe godziny zmian trzeba wskazać w regulaminie, a przy ich braku odesłać do grafi ku ........ 106 Wzór 4: Zapis w regulaminie pracy w zakresie ruchomego czasu pracy .................................. 107 Ruchomy czas pracy – przede wszystkim w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ........... 107 Wzór 5: System równoważny z przedłużeniem dobowym do 12 godzin – wzór zapisu w regulaminie .......................................................................................................................... 108 Można wydłużyć okres rozliczeniowy ....................................................................................... 109 Wzór 6: System równoważny z przedłużeniem dobowym do 16 lub 24 godzin – wzór zapisu w regulaminie ................................................................................................... 109 Wzór 7: System zadaniowy – wzór zapisu w regulaminie ......................................................... 110 Co trzeba uzgodnić z pracownikiem .......................................................................................... 110 Wzór 8: 15-minutowa przerwa w pracy – wzór zapisu w regulaminie ...................................... 111 Wzór 9: Przerwa lunchowa – wzór zapisu w regulaminie ......................................................... 111 Vademecum dokumentacji kadrowej 7 Spis treści Jak ustalić pory wykorzystania przerwy .................................................................................... 112 Dopuszczalna przerwa tylko w niektóre dni tygodnia ............................................................... 112 Wzór 10: Pora nocna – wzór zapisu w regulaminie ................................................................... 113 Szczególne zapisy dotyczą kierowców ...................................................................................... 113 Wzór 11: Pora nocna kierowców – wzór zapisu w regulaminie ................................................ 113 Trzeba dobrze przemyśleć ustalenia ........................................................................................... 114 Wzór 12: Niedziele, święta – wzór zapisu w regulaminie ......................................................... 114 Wzór 13: Polecanie i rekompensowanie pracy nadliczbowej – wzór zapisu w regulaminie ..... 114 Pomocny będzie zapis w regulaminie ........................................................................................ 115 Roczny limit – 150 godzin lub więcej ........................................................................................ 116 Stanowisko MPiPS jest inne ...................................................................................................... 116 Sposoby na rekompensatę nadgodzin ........................................................................................ 116 Dopuszczalna rekompensata mieszana ...................................................................................... 117 Ostatecznie decyduje pracodawca .............................................................................................. 117 Wzór 14: Ryczałtowa zapłata za nadgodziny – wzór zapisu w regulaminie ............................. 117 Zapisy w regulacjach wewnętrznych pracodawcy ..................................................................... 118 Jak ustalić wysokość ryczałtu .................................................................................................... 118 Wzór 15: Tworzenie grafi ków czasu pracy – wzór zapisu w regulaminie ................................. 119 Pracownicy muszą poznać grafi k tydzień wcześniej .................................................................. 119 Dokument dla konkretnego pracownika lub dla grupy .............................................................. 119 Zapis o możliwości zmiany grafi ku ........................................................................................... 120 Warto użyć zwrotu „w szczególności” ....................................................................................... 120 Wzór 16: Wyjścia prywatne – wzór zapisu w regulaminie ........................................................ 120 Najlepiej ustalić, że odpracować można do końca okresu rozliczeniowego .............................. 121 Z kontroli PIP – błędy w planowaniu czasu pracy ................................................................ 122 Ciągły dyżur pod telefonem to wykroczenie ............................................................................. 122 Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................. 122 Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 122 Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 122 Rozdział IV Czas pracy – wnioski pracowników Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosków pracownika – poza jednym ........................................................................................................................ 125 Dokument: Wniosek pracownika o system skróconego tygodnia pracy ................................... 125 Należy wskazać datę i adresata pisma ........................................................................................ 125 Podpis pracownika pod składanym dokumentem musi być własnoręczny ............................... 127 Nie ma bezwzględnego obowiązku uwzględnienia prośby o system skróconego tygodnia pracy ......................................................................................................................... 127 Dokument: Wniosek pracownika o weekendowo-świąteczny system czasu pracy ................... 128 Akceptacja wniosku powoduje konieczność dokonania zmian w zawartej umowie o pracę ..................................................................................................................................... 128 Nie ma wymogów formalnych do treści pisma .......................................................................... 128 Podpis pod wnioskiem ma być własnoręczny ............................................................................ 129 Niekoniecznie trzeba się godzić na propozycje pracownika ...................................................... 129 Dokument: Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy .................................... 130 Wniosek możliwy w każdym momencie trwania umowy ......................................................... 130 Wystarczy sama prośba o zmianę rozkładu ................................................................................ 130 Podpis pod wnioskiem – musi być własnoręczny ...................................................................... 131 Można odrzucić prośbę podwładnego ........................................................................................ 132 Zgoda na indywidualny rozkład uwalnia od grafi ków ................................................................ 132 8 Vademecum dokumentacji kadrowej Spis treści Dokument: Wniosek pracownika o poinformowanie o zatrudnianiu osób pracujących w nocy ........................................................................................................ 132 Wniosek składa pracujący w nocy ............................................................................................. 132 Pracodawca musi powiadomić PIP ............................................................................................ 133 Przechowywanie – w części B teczki osobowej ........................................................................ 134 Dokument: Wniosek pracownika o objęcie go ruchomym czasem pracy ................................. 134 W ruchomym czasie pracy możliwe dwa warianty .................................................................... 134 Wniosek – tylko w formie pisemnej .......................................................................................... 135 Zgoda na ruchome godziny pracy uwalnia od grafi ków ............................................................ 136 Rozdział V Czas pracy – systemy i okres rozliczeniowy Pracodawca może zastosować kilka systemów czasu pracy ................................................ 138 Dokument: Fragment regulaminu pracy dotyczący systemów czasu pracy wprowadzonych w zakładzie .............................................................................................................................. 138 Wprowadzenie danego systemu czasu pracy ............................................................................. 139 System podstawowy czasu pracy ............................................................................................... 139 System równoważnego czasu pracy ........................................................................................... 140 Praca w ruchu ciągłym ............................................................................................................... 141 Przerywany czas pracy ............................................................................................................... 141 System zadaniowy ...................................................................................................................... 142 Indywidualny rozkład czasu pracy ............................................................................................. 146 Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy ........................................................................... 146 Skrócony tydzień pracy .............................................................................................................. 147 Wniosek o system skróconego tygodnia pracy .......................................................................... 147 System weekendowy .................................................................................................................. 148 Skrócenie czasu pracy ................................................................................................................ 148 Praca zmianowa – przykład zapisu w regulaminie pracy .......................................................... 149 Ruchomy czas pracy .................................................................................................................. 149 Okres rozliczeniowy jest zależny od systemu czasu pracy, ale można go wydłużyć .......... 150 Dokument: Zapis w układzie zbiorowym pracy o wprowadzeniu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego ....................................................................................................................... 150 Dokument: Porozumienie w sprawie stosowania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych ....................................................................................................................... 151 Aby skorzystać na zmianach, pracodawca musi spełnić ustawowe przesłanki ......................... 153 12-miesięczny okres rozliczeniowy – w układzie lub za porozumieniem ................................. 155 Dokument musi zawierać niezbędne dane ................................................................................. 156 Rozdział VI Wynagrodzenia Ryczałt za nadgodziny powinien uwzględniać maksymalny limit pracy nadliczbowej ..... 160 Dokument: Fragment regulaminu pracy oraz umowy dotyczący ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych ................................................................................................... 160 Ryczałt nie dla wszystkich ......................................................................................................... 160 Wprowadzanie ryczałtu .............................................................................................................. 161 Ustalanie wysokości świadczenia .............................................................................................. 161 Trzeba zachować limity nadgodzin ............................................................................................ 162 Roszczenie o dodatkową zapłatę za nadgodziny ........................................................................ 164 Zmiana wynagrodzenia pracownika lub zmniejszenie etatu ...................................................... 164 Praca w dniu wolnym ................................................................................................................. 165 Vademecum dokumentacji kadrowej 9 Spis treści Ewidencja w ograniczonym zakresie ......................................................................................... 165 Sankcje za nieprawidłowe stosowanie ryczałtowej rekompensaty ........................................... 166 Przechowywanie dokumentów 166 Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfi kować .......................... 167 Dokument: Regulamin wynagradzania – zapisy dotyczące rozliczania podróży służbowych .............................................................................................................................. 167 Zapis regulaminowy dotyczący diety ......................................................................................... 171 Oświadczenia związane z rozliczeniem delegacji ...................................................................... 173 Noclegi w czasie delegacji – co warto uregulować .................................................................... 175 Przejazdy w czasie podróży służbowej ...................................................................................... 175 Inne (dodatkowe) wydatki w delegacji ...................................................................................... 175 Zaliczka na poczet wydatków w delegacji ................................................................................. 176 Wniosek pracownika o zaliczkę na koszty podróży służbowej ................................................. 176 Termin na rozliczenie kosztów podróży ..................................................................................... 177 Egzekucja z wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji .............. 179 Zasady potrącania z wynagrodzenia .......................................................................................... 179 W świadectwie pracy od poprzedniego pracodawcy jest zapis o zajęciu pensji ........................ 179 Dokument: Zawiadomienie komornika sądowego o zatrudnieniu pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji ........................................................................................... 180 Dokument: Informacja o zatrudnieniu pracownika, którego pensja podlega zajęciu, skierowana do poprzedniego pracodawcy ............................................................................... 181 Informacja o zajęciu wynagrodzenia otrzymana w trakcie stosunku pracy ............................... 182 Dokument: Informacja dla komornika w związku z zajęciem przez niego wynagrodzenia pracownika .............................................................................................................................. 184 Kilka tytułów egzekucyjnych = kolejny dokument do sporządzenia ......................................... 184 Dokument: Informacja dla komorników w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych ............ 185 Dokument: Informacja w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej .................. 186 Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji ..... 186 Dokument: Powiadomienie komornika o rozwiązaniu umowy z pracownikiem, który ma zajęcie wynagrodzenia ............................................................................................. 187 Dokument: Fragment świadectwa pracy dotyczący informacji o zajęciu wynagrodzenia ........ 188 Sankcje, które grożą pracodawcy ............................................................................................... 188 Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajęcia komorniczego wynagrodzenia .................. 189 Z kontroli PIP – błędy przy potrącaniu z wynagrodzenia .................................................... 190 Potrącenie nadpłaty pensji – bez zgody pracownika niedopuszczalne ...................................... 190 Na czym polegał błąd pracodawcy ............................................................................................. 190 Rada, jak należy postąpić w takiej sytuacji ................................................................................ 190 Sankcje ze strony PIP w razie kontroli ....................................................................................... 191 Spis dokumentów ..................................................................................................................... 192 10 Vademecum dokumentacji kadrowej Rozdział I Urlopy wypoczynkowe W tym rozdziale przedstawiamy wzory dokumentów związanych z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych. Warto wiedzieć: ä Jak w prosty i poprawny sposób przygotować plan urlopów oraz jak go stosować? ä Co muszą zawierać nie tylko wnioski urlopowe, ale też dokumenty niezbędne do przesunięcia terminu urlopu czy do odwołania pracownika z urlopu? ä Jaki zapis warto wprowadzić do regulaminu pracy (czy innego aktu wewnątrzzakładowego), aby uporząd- kować zasady udzielania pracownikom urlopów na żądanie? ä Dlaczego warto stosować w firmie pisemne informacje dla pracowników o konieczności wykonania zale- ä Jak poprawnie sporządzić dokument odwołania z urlopu wypoczynkowego i w jakich konkretnie sytu- ä Jakie będę sankcje dla pracodawcy w razie nieprawidłowości w ustaleniu wymiaru urlopu wypoczynko- głych urlopów wypoczynkowych? acjach można z niego skorzystać? wego pracowników? wykorzystany urlop? ä Kiedy pracodawca może zastosować porozumienie o niewypłaceniu pracownikowi ekwiwalentu za nie- W tym rozdziale Czytelnicy znajdą następujące wzory: ■ Plan urlopów na 2015 rok ■ Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy ■ Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie ■ Potwierdzenie zgłoszenia i udzielenia urlopu wypoczynkowego na żądanie ■ Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie ■ Wniosek pracownika o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego ■ Informacja o konieczności wykorzystania zaległego urlopu ■ Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego ■ Porozumienie o niewypłaceniu pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który pracownik będzie wykorzystywał w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę Vademecum dokumentacji kadrowej 11 Urlopy pracownicze Plan urlopów wypoczynkowych Ustalanie planu urlopów jest jednym ze sposobów udzielania pracownikom należnego im w każdym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego (art. 161 Kodeksu pracy). Pracodawca zapewnia sobie w ten sposób wykorzystywanie przysługującego pracownikom urlopu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Zapobiega to więc zamieszaniu i nieporozumieniom, które mogą się pojawić przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie. O tym, jak w prosty i poprawny sposób przygotować plan urlopów oraz jak go stosować, piszemy w tym artykule. Dowiesz się z niego: ■ Jakie informacje powinny się znaleźć w planie urlopów ■ Którzy pracodawcy sporządzają plan urlopów wypoczynkowych ■ Na jakie okresy tworzy się plan (na rok, pół roku, na kwartał) ■ Czy w planie urlopów uwzględnia się również urlopy zaległe pracowników ■ Kto konkretnie w firmie sporządza plan urlopów, a kto go zatwierdza ■ Czy mając plan urlopów, można wymagać od pracowników jeszcze wniosków urlopowych DOKUMENT PLAN URLOPÓW NA 2015 ROK R Ó Z W Plan urlopów na 2015 rok 2 Minox sp. z o.o. 1 Dział Pracownik Stanowisko pracy 3 Urlop zaległy Urlop bieżący Ilość urlopu ogółem 4 Planowany termin wykorzystania 5 Podpis pracownika 6 Handlowy Anna Lis Handlowy Sylwia Nowak starszy specjalista młodszy specjalista 5 dni 26 dni 31 dni 4 dni 20 dni 24 dni Handlowy Sławomir Zaleski kasjer 5 dni 20 dni 25 dni Handlowy Bartosz Kosowski kasjer Handlowy Mateusz Nizicki sprzedawca 0 dni 3 dni 26 dni 26 dni 26 dni 29 dni 3–27 marca (19 dni) 13–22 maja (8 dni) 9–30 stycznia (16 dni) 20–23 października (4 dni) 11–26 lutego (12 dni) 5–17 czerwca (9 dni) Anna Lis Sylwia Nowak Sławomir Zaleski 3 sierpnia – 31 sierpnia (21 dni) Bartosz Kosowski 11–27 sierpnia (13 dni) 3–18 września (12 dni) Mateusz Nizicki Sporządził: 7 Adam Kowalski kierownik działu handlowego Zatwierdził: 8 Mirosław Nowak prezes zarządu Uwaga! Występujące we wzorach oznaczenia od 1 do 8 odnoszą się do kolejnych zagadnień omawianych w dalszej części artykułu. Gdy nie ma planu, potrzebny będzie wniosek urlopowy 1 Plan urlopów muszą tworzyć pracodawcy, u których w zakładzie działają zakładowe organizacje związkowe, chyba że związki zawodowe zgodzą się na nieustalanie planu. Nie muszą, choć mogą tworzyć plan urlopów praco- dawcy, u których w zakładzie nie działają związki zawodowe. Plan może ustalać zatem każdy pracodawca, nawet jeśli zatrudnia kilku pracowników. W przypadku gdy w firmie nie tworzy się planu urlopów, pracownikom są udzielane urlopy wypoczynkowe na ich wniosek, po porozumieniu się z pracodawcą co do terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 161 Kodeksu pracy, dalej: kp) – patrz: przykład 1. 12 Vademecum dokumentacji kadrowej Urlopy pracownicze Tworząc plan urlopów, pracodawca ma pewność, że urlopy będą wykorzystywane zgodnie z poczynionymi w tym dokumencie ustaleniami (art. 163 kp). Nie będzie potrzeby każdorazowego uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopów. Najczęstszą praktyką jest planowanie na cały rok 2 Przepisy prawa pracy nie określają, na jaki okres ma zostać ustalony plan urlopów. W praktyce najczęściej spotyka się plany sporządzane na cały rok kalendarzowy. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca sporządzał taki dokument na okresy krótsze niż rok, np. na pół roku, na kwartał. Trzeba stworzyć dokument odpowiednio wcześniej i powiadomić pracowników Przepisy nie określają terminu na ustalenie planu. Jednak powinien on zostać utworzony i podany do wiadomości pracowników najpóźniej na dzień przed datą, od jakiej ma obowiązywać (patrz: przykład 2). Informacja dla zatrudnionych – zgodnie z firmową praktyką Plan urlopów trzeba ustalić odpowiednio wcześnie i podać do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w konkretnej firmie (art. 163 § 2 kp). Można: wywiesić go na tablicy informacyjnej lub ■ rozesłać do wiadomości pracowników wewnętrzną pocztą (e-mailem), jak również ■ umieścić dokument w wewnętrznej sieci internetowej firmy – intranecie. Sposób podawania do wiadomości pracowników ważnych dla nich informacji, np. planu urlopów, trzeba określić w prze- pisach wewnątrzzakładowych (regulamin pracy) albo w umowach o pracę (gdy w firmie nie ma regulaminu pracy). Y D A Ł K Y Z R P 1. ZATRUDNIENIE W STYCZNIU, A WOLNE JUŻ W LUTYM Pracownik nabył prawo do 26 dni urlopu z dniem 1 stycznia (nie jest to jego pierwsza praca i jest zatrudniony na czas nieokreślony). W dniu 1 lutego złożył pracodawcy wniosek o udzielenie mu 10 dni urlopu. Pracownik ma prawo złożyć taki wniosek, a pracodawca, jeżeli nieobecność pracownika nie zakłóci toku pracy, powinien udzielić mu urlopu. 2. CZAS DO KOŃCA ROKU Pracodawca tworzy plan urlopów na rok. Dokument ten musi być więc gotowy i podany do wiadomości pracow- ników najpóźniej ostatniego dnia roboczego dla tej firmy w roku poprzednim. A zatem jeśli plan ma obowiązywać od 1 stycznia danego roku, to musi zostać podany do wiadomości pracowników najpóźniej 31 grudnia roku poprzed- niego, o ile jest to dzień roboczy w konkretnej firmie. Pracownicy mają bowiem prawo rozpocząć wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego, począwszy od pierwszego dnia roku kalendarzowego, na który stworzony został plan urlopów. Gdyby natomiast plan urlopów sporządzany był kwartalnie, to wówczas powinien on zostać podany pracownikom do wiadomości najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem okresu (kwartału), na jaki ma obowiązywać. WA Ż N E Umieszczenie zapisu w regulaminie/umowie o pracę o sposobie podawania informacji do wiadomości zatrud- nionych zobowiązuje pracownika do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w danym miejscu oraz stwarza domniemanie, że pracownik się z nimi zapoznał. Pracodawca nie ma wówczas obowiązku dodatkowo zawiadamiać pracownika o ustaleniu planu urlopów i umieszczeniu go np. na tablicy informacyjnej. Ustalenia dotyczą wszystkich zatrudnionych 3 Planem urlopów obejmuje się wszystkich pracowników danej firmy, tj. wszystkie osoby zatrudnione na pod- stawie umowy o pracę. Nie dotyczy natomiast zleceniobiorców ani osób współpracujących z firmą w ramach innych umów cywilnoprawnych. Plan urlopów ustalany jest dla wszystkich pracowników firmy. Jeżeli jest ona duża, można ustalić plany urlopów osobno dla każdego działu. Vademecum dokumentacji kadrowej 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Vademecum dokumentacji kadrowej część II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: