Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 002472 22775809 na godz. na dobę w sumie
Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015 - ebook/pdf
Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3913-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Publikacja porównuje poszczególne MSR/MSSF do ustawy o rachunkowości, opisując każdy z międzynarodowych standardów z odniesieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości. Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala na stosowanie standardów, co jest szczególnie istotne dla jednostek, które nie stosują MSSF. Publikacja jako dopełnienie zawiera również płytę CD z aktualną treścia ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF obowiązujących w 2015 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Sprawdź nasze publikacje na: PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI UOM58 Cena 79 zł BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Redaktor prowadzący: Lidia Pogodzińska Autor: dr Katarzyna Trzpioła Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk, Raster studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN: 978-83-269-3913-6 Nakład: 200 egz. Wydawca: Natalia Gowin „Oficyna Prawa Polskiego” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Dystrybucja: tel.: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Publikacja „Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015” chroniona jest prawem au torskim. Przedruk opublikowanych materiałów, bez zgody wydawcy, jest zabro- niony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w War szawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamó- wienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materia łów promocyjnych dotyczą- cych innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapew niamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. SPIS TREŚCI Wstęp .......................................................................................................................................... 5 Wykaz aktualnie obowiązujących MSR i MSSF .................................................................. 6 Porównanie poszczególnych standardów do UoR .............................................................. Interpretacje do poszczególnych standardów ..................................................................... Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .......................................................... 8 37 41 WSTĘP Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisa- mi MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w „pigułce”, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w praktyczny sposób poszczególne MSR/MSSF do ustawy o rachunkowości. Każdy z międzynarodowych standardów jest opisany z odnie- sieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości (dalej: KSR). Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie standardów w zakresie nieuregulowanym polskimi przepisami rachunkowymi. Opracowanie zawiera również praktyczny wykaz interpretacji wydawanych od 2002 roku wraz ze wskazaniem standardów, których dotyczą. Na końcu opracowania znajdą Państwo płytę CD zawierającą treść wszystkich obecnie obowiązujących MSR/MSSF oraz ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości. 5 Wykaz aktualnie obowiązujących MSR i MSSF Od 2005 roku wszystkie spółki notowane w UE (w tym banki i zakłady ubez- pieczeń) mają obowiązek przygotowywać skonsolidowane sprawozdania finan- sowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości MSSF. Państwa członkowskie mogą również zezwolić spółkom notowanym w UE na stosowanie standardów lub zobowiązać je do ich stosowania w rocznych sprawozdaniach fi- nansowych, a w przypadku spółek nienotowanych w UE – na potrzeby sprawozdań skonsolidowanych lub rocznych. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości (dalej: UoR), przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe stan- dardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości (art. 10 ust. 3 uor). W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostki inne niż wymienione w art. 2 ust. 3UoR mogą stosować MSR. Aktualnie obowiązujące standardy zawarte są w rozporządzeniu Komisji nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. oraz w późniejszych rozporządzeniach je zmienia- jących. Tabela nr 1 zawiera aktualny wykaz obowiązujących MSR/MSSF. Tabela 1. Wykaz MSR i MSSF Numer standardu Pełna nazwa MSR 1 MSR 2 MSR 7 MSR 8 MSR 10 MSR 11 MSR 12 MSR 16 MSR 17 MSR 18 MSR 19 MSR 20 MSR 21 MSR 23 MSR 24 „Prezentacja sprawozdania finansowego” „Zapasy” „Rachunek przepływów pieniężnych” „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacun- kowych i korygowanie błędów” „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym” „Umowy o usługę budowlaną” „Podatek dochodowy” „Rzeczowe aktywa trwałe” „Leasing” „Przychody” „Świadczenia pracownicze” „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomo- cy rządowej” „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” „Koszty finansowania zewnętrznego” „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” 6 Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015 Wykaz aktualnie obowiązujących MSR i MSSF Numer standardu Pełna nazwa MSR 26 MSR 27 MSR 28 MSR 29 MSR 32 MSR 33 MSR 34 MSR 36 MSR 37 MSR 38 MSR 39 MSR 40 MSR 41 MSSF 1 MSSF 2 MSSF 3 MSSF 4 MSSF 5 MSSF 6 MSSF 7 MSSF 8 MSSF 10 MSSF 11 MSSF 12 MSSF 13 „Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych” „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” przedsięwzięcia” „Instrumenty finansowe: prezentacja” „Zysk przypadający na jedną akcję” „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” „Utrata wartości aktywów” „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” „Wartości niematerialne” „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” „Nieruchomości inwestycyjne” „Rolnictwo” „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw- czości Finansowej po raz pierwszy” „Płatności w formie akcji” „Połączenia jednostek gospodarczych” „Umowy ubezpieczeniowe” „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych” „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” „Segmenty operacyjne” „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” „Wspólne postanowienia umowne” „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” „Wycena wartości godziwej” Nieobowiązujące jeszcze standardy:   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – przewidywana data przyjęcia przez Ko- misję Europejską 2018 rok,   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” – przewidywana data przyjęcia przez Komisję Europejską 2016 rok,   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – przewidywana data przyjęcia przez Komisję Europejską 2017 rok. 7 Porównanie poszczególnych standardów do UoR MSR 1 „Prezentacja sprawozdania finansowego” MSR 1 UoR Określa formę prezentacji sprawozdań fi- nansowych, definiuje minimalny zakres informacji każdej części sprawozdania fi- nansowego Wymaga prezentacji sprawozdania z cał- kowitego dochodu obejmującego rachunek zysków i strat. Od 1 lipca 2012 r. sprawo- zdanie to zmieniło nazwę na sprawozdanie z przychodów i kosztów i innych całkowi- tych dochodów Wymaga sporządzania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozda- nia z przepływów pieniężnych Nie wymaga sprawozdania z działalności. Jednak wskazuje, że sprawozdanie finan- sowe może być uzupełnione o inne raporty, jeśli tak wynika z odrębnych przepisów Zezwala na prezentację pozycji bilansowych metodą opartą na płynności Zezwala na klasyfikowanie zdarzeń do kate- gorii zysków i strat nadzwyczajnych Wymaga ujawnienia głównych założeń do- tyczących przyszłości Zabrania wcześniejszej publikacji sprawo- zdania jednostkowego od publikacji spra- wozdania skonsolidowanego Wymaga ujawnienia informacji o kapita- łach, w szczególności zasad zarządzania kapitałem Określa części składowe sprawozdania finansowego, a także strukturę poszcze- gólnych części sprawozdania Nie przewiduje sprawozdania z całkowi- tych dochodów Pozycje odpowiadające zdarzeniom kwa- lifikowanym, jak też inne całkowite do- chody ujmowane są w bilansie przede wszystkim w pozycji Kapitał z aktualizacji wyceny Nie wymaga sporządzania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz spra- wozdania z przepływów pieniężnych, jeżeli sprawozdanie nie podlega obowiąz- kowi badania Wymaga sprawozdania z działalności, jeżeli nie stanowi ono części sprawozdania finansowego Nie zezwala na prezentację pozycji bilan- sowych metodą opartą na płynności Nie zezwala na klasyfikowanie zdarzeń do kategorii zysków i strat nadzwyczajnych Nie wymaga ujawnienia głównych zało- żeń dotyczących przyszłości Nie wskazuje wymogów odnośnie do wcześniejszej publikacji sprawozdania jednostkowego Nie wskazuje wymogów odnośnie do ujawniania informacji o kapitałach 8 Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: