Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00792 008207 24117280 na godz. na dobę w sumie
Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym - ebook/pdf
Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 252
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2651-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> social media
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Praca zawiera główne tezy z obszaru nowoczesnych form zarządzania i organizacji procesów kształcenia. Prezentuje genezę nauczania opartego na nowoczesnych środkach technicznych, z e-learningiem włącznie. W zakresie teoretycznym i badawczym omawia społeczne i techniczne aspekty upowszechnienia się e-learningu w Polsce. Dokonuje deskrypcji znaczenia ICT względem jej zastosowań edukacyjnych w kontekście społecznej asymilacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cena  24 zł (+  VAT) J a n u s z J a n c z y k ● l W y b r a n e p r o b e m y z a r z ą d z a n a p r o c e s a m i i k s z t a ł c e n i a … @ @ @ @ @ @ @ @ Janusz Janczyk Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-651-0 W YDAWNICT WO Uniwersytetu Śląskiego Wybrane problemy zarz¹dzania procesami kszta³cenia w spo³eczeñstwie informacyjnym NR 2878 Janusz Janczyk Wybrane problemy zarz¹dzania procesami kszta³cenia w spo³eczeñstwie informacyjnym Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2011 Redaktor serii: Informatyka i Inżynieria Biomedyczna Piotr Porwik Recenzent Witold T. Bielecki Spis treœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nologii informacyjno-komunikacyjnej . . 1.1.3. Multimedia – technika mediów zintegrowanych . 1.1.4. Implikacje stosowania technologii Wstęp . 1. Znaczenie edukacji dla społeczeństwa informacyjnego w kontekście za- stosowań technologii informacyjno-komunikacyjnej . technologiczny społeczeństwa informacyjnego 1.1. Multimedialny substrat . . w kontekście edukacji . 1.1.1. Dorastanie społeczeństwa przedinformacyjnego . . 1.1.2. Zarys rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kontekście tech- . . informacyjno-komunikacyjnej . 1.2. Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w kształceniu ogól- . . i wiedzy – treści . . 1.2.2. Technologia informacyjno-komunikacyjna a „szok informacyjny” . 1.2.3. Perspektywy edukacji w kontekście technologii informacyjno-ko- . . nym a dynamika zmian społeczno-ekonomicznych . informacji 1.2.1. Globalizacja edukacyjnych źródeł . . . 2. Techniczne i ekonomiczne aspekty dostępu do Internetu . munikacyjnej . w sferze edukacji . kształcenia . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Szerokopasmowy dostęp do Internetu na przykładzie Polski . . 2.1.1. Techniczny aspekt szerokopasmowego dostępu do Internetu . . 2.1.2. Polski rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu . . 2.1.3. Znaczenie łączy światłowodowych dla rozwoju Internetu . . . . . . . . . . 2.2.1. Aspekt techniczny i kierunki rozwoju systemów łączności sateli- . . . . 2.2.2. Rynek satelitarnych usług telekomunikacyjnych . . 2.2. Satelitarne łącza komunikacyjne dla Internetu Literatura tarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 14 14 17 23 32 43 44 46 49 60 63 65 67 75 82 87 90 94 97 6 Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura formacyjnym . . 4.1.1. Znaczenie koncepcji nauczania programowanego 4.1.2. Nauczanie wspomagane komputerowo – CAI . 3. Związki e-edukacji z koncepcjami behawiorystycznymi, kognitywistycz- nymi i konstruktywistycznymi . . 3.1. Uczenie się jako reakcja na bodźce – behawioryzm . . 3.2. Uczenie się jako aktywne przyswajanie informacji – procesy poznawcze . 3.3. Konstruowanie wiedzy jako podstawa kreatywności w społeczeństwie in- . . 4. Od nauczania programowanego do wirtualnej przestrzeni społecznej Internetu na usługach e-learningu . . 4.1. Nauczanie wspomagane komputerowo – wprowadzenie do e-learningu . . . 4.2. Rozwój form kształcenia w perspektywie wirtualnej przestrzeni społecz- . . . . . . 5. Oczekiwania wobec zastosowań Internetu w edukacji a rzeczywiste po- stawy i potrzeby młodego pokolenia Polaków . . 5.1. Pokoleniowość użytkowników Internetu w kontekście ekspansji wytwo- . 5.2. Edukacyjny wymiar Internetu w opiniach młodego pokolenia i jego na- . 5.3. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji – kierunków kształcenia dla . 5.4. Znaczenie Internetu w życiu pracowników placówek oświatowych wy- . . . . . . 4.3. Potencjał e-learningu a transformacje zinstytucjonalizowanej edukacji Literatura . . nej Internetu . 4.2.1. Kształcenie na odległość a e-learning . . 4.2.2. Między portalem a platformą w e-learningu . . 4.2.3. Systemy e-learningowe 3D . znacznikiem zmian w zinstytucjonalizowanej edukacji . . studiów nauczycielsko-informatycznych . Literatura uczycieli rów ICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wdrożeniowych w każdej gminie” (IwG) . . Metodologia stosowana w badaniach własnych . . . 1. Wykorzystanie Internetu w procesie kształcenia w ramach projektu „Internet . 2. Edukacyjne zasoby Internetu w Polsce utworzone w ramach projektów . 3. Publiczny dostęp do Internetu w Polsce na przykładzie kawiarenek interneto- . 4. Wpływ Internetu na młode pokolenie w opiniach administratorów kawiare- . 5. Wpływ Internetu na młode pokolenie w opiniach młodych klientów kawiare- . . . 6. Zawartość informacyjna witryn WWW śląskich szkół nek internetowych . nek internetowych . wych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 103 107 111 114 116 118 120 127 131 132 145 150 159 164 168 170 175 184 189 197 201 201 203 206 208 209 211 212 Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . netu . nauczycieli . korzystania ICT . nuacja – uzupełnienie) cyjno-komunikacyjnej . placówek oświatowych (1) wanym szkolnictwie w Polsce . blicznymi placówkami oświatowymi 7. Przedmiot technologia informacyjna w edukacji gimnazjalnej w zreformo- . 8. Trendy rozwojowe społeczeństwa informacyjnego w Polsce w obszarze wy- . . 9. Oddziaływanie szkolnego Internetu na twórcze zachowania uczniów . . 10. Oddziaływanie szkolnego Internetu na twórcze zachowania uczniów (konty- . 11. Racjonalność pojmowania „społeczeństwa informacyjnego” w środowisku . 12. Sfera informacyjna placówek oświatowych w zakresie wykorzystania Inter- . . . 13. Awans zawodowy nauczycieli w kontekście usług Internetu . 14. Szanse rozwojowe uczniów stwarzane przez zdobycze technologii informa- . 15. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w zarządzaniu pu- . 16. Znaczenie Internetu w pracy i życiu prywatnym dyrektorów publicznych . 17. Znaczenie Internetu w pracy i życiu prywatnym dyrektorów publicznych . 18. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych – wybór kierunku . 19. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych – wybór kierunku . 20. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych – wybór kierunku . 21. Internet w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych – wybór kierunku . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Internet w życiu młodzieży gimnazjalnej (pilotażowe) . . . 23. Internet w życiu młodzieży gimnazjalnej (1) . . 24. Internet w życiu młodzieży gimnazjalnej (2) . . . . 25. Znaczenie Internetu w pracy i życiu prywatnym nauczycieli (1) . 26. Znaczenie Internetu w pracy i życiu prywatnym nauczycieli (2) . . 27. Wpływ Internetu na procesy kształcenia gimnazjalistów . 28. Bezpieczeństwo sieciowe w szkołach . . . . 29. Wpływ Internetu na relacje w grupach kształcenia integracyjnego . 30. E-learning w życiu osób niepełnosprawnych . . 31. Znaczenie e-learningu dla rozwoju form kształcenia . . placówek oświatowych (2) kształcenia (1) . kształcenia (2) . kształcenia (3) . kształcenia (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summary . Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 215 219 221 222 224 225 227 228 229 230 231 232 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 245 246 247 249 249 Wstêp Idea społeczeństwa informacyjnego jest ściśle związana z rozwojem tech- nicznym. Upowszechnienie zdobyczy technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT), a szczególnie wykorzystanie możliwości Internetu znacząco zmienia, a wręcz transformuje sferę zinstytucjonalizowanej edukacji. Charakterystyczną cechą tego typu zastosowań jest wirtualizacja procesów kształcenia, w przy- padku której dla form kształcenia na odległość – on-line, stworzono wirtualne środowiska edukacyjne (ang. Virtual Learning Environment – VLE). Procesy kształcenia zachodzące w środowiskach wirtualnych są określane mianem e-learningu i koncentrują się na osobie studenta. VLE w obszarze komunikowa- nia pozwala studentowi na wybór miejsca i czasu uczenia się, co jest charakte- rystyczne dla całej komunikacji w przestrzeni społecznej Internetu. Na obecnym etapie rozwoju wirtualnych form komunikowania rodzi się pytanie: Czy e-learn- ing spełnia oczekiwania osób korzystających z tego typu form kształcenia? Jeżeli Internet stwarza dodatkowy obszar społeczny (poszerza), to również w tym sensie powinien ingerować w sferę edukacji. Zbyt płytkie wkomponowa- nie e-learningu w kulturę edukacyjną naszego społeczeństwa sprawia, że to blended learning jest formą kształcenia preferowaną przez współczesnych stu- dentów. Tak postawiona teza jest jedną z głównych przesłanek niniejszej rozpra- wy w ramach rozważań teoretycznych, ale też w obszarze opracowania badań diagnostycznych. Zarejestrowane zmiany opinii publicznej w ramach regionalnych badań własnych z ostatnich 11 lat (1999–2010), także w odniesieniu do badań ze- wnętrznych, pozwoliły przyjąć kolejne założenie, że wzrost znaczenia Internetu dla poszerzania przestrzeni społecznej obecnych i przyszłych pokoleń jest tren- dem nieodwracalnym. Poruszając się w obszarze wirtualnej edukacji z wysoce zdigitalizowanymi zasobami, w której społeczności są już cyfrowe, należy do- strzec dwie podstawowe grupy: rozrastające się pokolenie cyfrowych tubylców (ang. digital natives) i kurczące się pokolenie cyfrowych imigrantów (ang. di- gital immigrant). Dla tej pierwszej grupy atrybut „wirtualny” jest wpisany w ich procesy dorastania i socjalizacji. 10 Wstęp Zasoby wirtualne oferowane w Internecie, także w sferze e-learningu, ce- chuje ogromna różnorodność. Z wielu opracowań literaturowych (szczególnie dostępnych on-line), ale także z badań własnych wynika, że pokolenie cyfro- wych tubylców charakteryzuje się dużą różnorodnością postaw i zachowań. Z tego też względu opracowano i zaprezentowano pogląd, że współczesne pokolenie cyfrowych tubylców charakteryzuje się mozaiką generacji o wielu wirtualnych cechach. Prawdopodobieństwo zaistnienia wirtualnych generacji – subgeneracji, jak również ich instytucji edukacyjnych jest tym większe, im bar- dziej są one podatne na komercjalizację. Realizacja idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce w sferze edukacji jest kolejną interesującą i omawianą problematyką. W rozważaniach literaturo- wych i badaniach terenowych przedstawiono obszar problemowy, związany z realizacją założeń strategii lizbońskiej. E-learning zajmuje w niej szczególne miejsce. W tym obszarze przyjęto, że procesy modernizacji (reform) zinstytu- cjonalizowanej edukacji w kierunku upowszechnienia e-learningu podlegają i będą podlegać poważnym ograniczeniom. W badaniach regionalnych na prze- strzeni lat 1999–2010 dokonano deskrypcji czynników ograniczających stosowa- nie ICT w zinstytucjonalizowanej edukacji. Problematyka ta ujawniła się wraz z lawinowym wzrostem newbies w Internecie i zanikiem netykiety. W części teoretycznej monografii na pierwszym miejscu dokonano prospek- cji roli edukacji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań ICT. Omówiono też, chociaż w zarysie, procesy dorastania i rozwoju społeczeństw w aspekcie technicznym – w wymiarze mul- timedialnym. Specjalne miejsce, z racji tematyki rozprawy, otrzymał obszar im- plikacji stosowania ICT w sferze edukacji. W tym zakresie określono znaczenie ICT dla edukacji instytucjonalnej, z uwzględnieniem dynamiki zmian społecz- no-ekonomicznych. Nieco więcej miejsca poświęcono technicznym i ekono- micznym aspektom dostępu do Internetu na przestrzeni kilku ostatnich lat. Uwzględniono możliwości dostępu w warunkach polskich łączy szerokopasmo- wych i satelitarnych łączy komunikacyjnych. W tym zakresie starano się okre- ślić znaczenie poszczególnych technologii dostępu do Internetu dla rozwoju rynku usług informacyjno-komunikacyjnych. Kolejną ważną część opracowania stanowi problematyka relacji głównych koncepcji teoretycznych stosowanych w kształceniu w formie e-learningu. Szczególną uwagę poświęcono związkom e-learningu z następującymi koncepcjami: behawioryzmem, kognitywizmem i konstruktywizmem, ponieważ właśnie te kierunki występują najczęściej we współczesnej literaturze przedmiotu. W rozważaniach literaturowych nie mogło zabraknąć rysu historycznego koncepcji nauczania wspomaganego przez tech- niczne środki kształcenia, rozwój tychże bowiem doprowadził do obecnego sta- nu e-learningu, posługującego się Internetem. W obecnym stadium rozwoju e-learningu przedstawiono kompleksowe systemy 3D oraz ich potencjał w kon- tekście transformacji sfery edukacji. Wstęp 11 W ostatniej części niniejszej monografii zaprezentowane zostały wyniki ba- dań własnych, prowadzonych w regionie Zagłębia Dąbrowskiego i on-line na obszarze Polski. Na przestrzeni lat 1999–2010 zebrano wiele opinii, wywiadów i przebadano wiele dokumentów, by móc określić oczekiwania młodych po- koleń i ich nauczycieli wobec edukacyjnych zastosowań Internetu. Zarejestrowa- no rozwój ICT w zastosowaniach edukacyjnych, zarówno w obszarze inicjatyw instytucjonalnych, jak i osobistych samych respondentów. Dla prowadzenia tychże badań duże znaczenie miało przygotowanie teoretyczne, które znalazło swe odzwierciedlenie w części literaturowej. Problematyka badawcza i zapropo- nowane tezy są rezultatem obserwacji autora zmieniającej się rzeczywistości – jej wirtualizacji. Całość prowadzi do konkluzji, że e-learning wydaje się najbardziej dostoso- wany do nowego typu poznawania współczesnego świata (także wirtualnego) przez młode pokolenia – nie liniowego, lecz raczej mozaikowego. Janusz Janczyk Selected problems of managing the process of education in an information society S u m m a r y The work contains the main hypotheses from the area of modern forms of managing and organising the education processes. It presents the origins of teaching based on new technical means, it discusses social and technical aspects of popularizing e-learning in Poland. It describes the role of ICT in its educational usage in the context of a social assimilation. including e-learning. Theoretically and empirically, Janusz Janczyk Ausgewahlte Probleme der Verwaltung von Bildungsprozessen in einer Informationsgesellschaft Z u s a m m e n f a s s u n g Die vorliegende Arbeit beinhaltet die Hauptthesen der modernen Verwaltung und Organisa- tion von Bildungsprozessen. Der Verfasser stellt die Genese der auf moderne technische Mittel, darunter auch e-Learning, beruhenden Bildung dar. Soziale und technische Seiten der Verbreitung von e-Learning in Polen werden von ihm sowohl aus theoretischer wie auch empirischer Hinsicht besprochen. Er beschreibt die Bedeutung von ICT hinsichtlich deren Anwendung im Bildungs- prozess im Zusammenhang mit einer gesellschaftlichen Assimilation. Redaktor: Barbara Todos-Burny Projektant okładki: Tomasz Gut Redaktor techniczny: Małgorzata Pleśniar Korektor: Beata Klyta Copyright © 2011 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2045-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-651-0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 15,75. Ark. wyd. 20,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 24 zł (+ VAT) Łamanie: Pracownia Składu Komputerowego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Cena  24 zł (+  VAT) J a n u s z J a n c z y k ● l W y b r a n e p r o b e m y z a r z ą d z a n a p r o c e s a m i i k s z t a ł c e n i a … @ @ @ @ @ @ @ @ Janusz Janczyk Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-651-0 W YDAWNICT WO Uniwersytetu Śląskiego
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: