Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 005261 22584949 na godz. na dobę w sumie
 Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych . T. 19, nr 2/2014: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości - ebook/pdf
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych . T. 19, nr 2/2014: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2449-6855 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika specjalna
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Kolejny numer czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (tom 19, 2/2014), którego temat przewodni: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości, wpisuje się w szeroko podejmowaną problematykę codzienności osób niepełnosprawnych, społecznych działań na rzecz poprawy ich sytuacji w różnych obszarach. Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych zmian zachodzących prawie w każdej dziedzinie naszego życia. Te zmiany dotyczą również funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W niniejszej publikacji ukazane zostały różne aspekty rzeczywistości tej grupy, takie jak: terapia, rehabilitacja, edukacja, funkcjonowanie w przestrzeni społecznej, kulturalnej czy zawodowej. Zamieszczone w trzech częściach artykuły stanowią holistyczny obraz rzeczywistości osoby niepełnosprawnej w obecnych czasach. Obraz ten z perspektywy edukacyjnej, terapeutycznej, społecznej, a także zawodowej przedstawiają badacze, ale również osoby będące w stałym kontakcie z osobami niepełnosprawnymi. Elementem szczególnie ciekawym jest transkrypcja panelu pt. „Świat widziany z drugiej strony oczekiwania osób niepełnosprawnych”, który miał miejsce podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ustroniu w kwietniu 2014 roku, a którego uczestnikami były osoby niepełnosprawne. Dyskusja ta zawiera różne perspektywy widzenia rzeczywistości przez pryzmat swojej niepełnosprawności, ale również miejsca w obecnym świecie i sprawowanej funkcji. 

Publikacja poprzez połączenie rozważań stricte badawczych z rozważaniami praktycznymi skierowana jest do naukowców, pedagogów, psychologów, socjologów, studentów, a także do praktyków pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi oraz do rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P R O B L E M Y E D U K A C J I , R E H A B I L I T A C J I I S O C J A L I Z A C J I O S Ó B N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H — T O M 1 9 ( 2 / 2 0 1 4 ) PROBLEMY EDUKACJI, REHABILITACJI I SOCJALIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TOM 19 (2/2014) Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych — różne aspekty rzeczywistości CENA 22 ZŁ ISSN 2449-6855 (+VAT) Więcej o książce: niepełnosprawnośćedukacjasocjalizacjarehabilitacja Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości TOM 19 (2/2014) Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości pod redakcją naukową Magdaleny Bełzy Doroty Prysak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Rada Naukowa (Advisory Board) Józef Binnebesel, Jacek Błeszyński, Maria Chodkowska, Petr Franiok, Mieczysław Gulda, Ladislav Horňák, Aniela Korzon, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Viktor Lechta, Anna Nowak, Janusz Nowotny, Edward Saulicz, Adam Stankowski, Astrid Kohl, Ann-Katrin Swärd, Wiesław Theiss, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Janina Wyczesany, Jolana Hroncová Redaktor naczelny (Editor-in-Chief) Zenon Gajdzica Zastępcy redaktora naczelnego (Deputy Editors-in-Chief) Anna Klinik, Jerzy Rottermund Sekretarz Redakcji (Assistant Editor) Ilona Fajfer-Kruczek Redaktor statystyczny (Statistics Editor) Adam Mikrut Redaktorzy językowi (Language Editors) Anna Krotofil (język polski), Agata Cienciała (język angielski), Petr Franiok (język czeski), Ladislav Horňák (język słowacki) Redaktorzy tematyczni (Subject Editors) Zenon Gajdzica (teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej), Anna Klinik (polityka społeczna i pedagogika terapeutyczna), Jerzy Rottermund (fizjoterapia i rehabilitacja medyczna), Sylwia Wrona (tyflopedagogika), Dorota Prysak (oligofrenopedagogika), Magdalena Bełza (surdopedagogika), Ladislav Horňák (pedagogika międzykulturowa), Ilona Fajfer-Kruczek (rehabilitacja społeczna, resocjalizacja i pedagogika penitencjarna) Redakcja merytoryczna tomu (Content Editors of the issue) Magdalena Bełza, Dorota Prysak Lista recenzentów (List of Reviewers) Józef Binnebesel, Stanisław Byra, Maria Chodkowska, Ingrid Emmerová, Beata Jachimczak, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Aniela Korzon, Amadeusz Krause, Piotr Majewicz, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Janina Wyczesany, Anna Zamkowska, Jolanta Zielińska, Teresa Żółkowska Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) serii wydawniczej. Spis treści Wprowadzenie (Magdalena Bełza, Dorota Prysak) Część I Konstruowanie rzeczywistości społecznej osób niepełnosprawnych Anna Nowak Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych Marzenna Zaorska Problemy życiowe młodych osób dorosłych głuchoniewidomych o niskim po- ziomie funkcjonowania w perspektywie rzeczywistości, oczekiwań, deklaracji pomocowych Jolanta Zielińska Badania nad niepełnosprawnością w perspektywie neurobiologii Igor Hampl Seksualność osób z niepełnosprawnością słuchową Bernadeta Szczupał Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób z rzadkimi i sprzężonymi niepełno- sprawnościami Barbara Trochimiak Dydaktyka XXI wieku – potrzeba terapii? 11 21 31 43 53 63 77 6 Spis treści Część II Konstruowanie rzeczywistości terapeutycznej osób niepełnosprawnych Ewa Rudnicka-Drożak, Justyna Natora, Ewa Dutczak, Agnieszka Żabińska The process of social and vocational rehabilitation of people with disabilities in occupational therapy workshops, and the prospects of finding employment for graduates of these institutions 91 Mateusz Penczek Autonomia osób niepełnosprawnych z perspektywy koncepcji ludzkich zdolności Marthy Nussbaum 103 Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk Utopia czy praca u podstaw? – dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju a rzeczywistość edukacyjna (na przykładzie ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych i słabowidzących) 113 Część III Konstruowanie rzeczywistości edukacyjnej osób niepełnosprawnych Petr Franiok Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i specyfika ich kształcenia Beata Gumienny Zmiany profilu kształcenia uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami Katarzyna Pająk Opinie studentów na temat sposobu kreowania przez media wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną Renata Kovářová Studenci ze specjalnymi potrzebami w szkolnictwie wyższym w Republice Czeskiej Beata Tylewska-Nowak Osoby z niepełnosprawnością na studiach wyższych – wybrane aspekty. Donie- sienie z badań 127 139 151 173 181 Spis treści 7 Dyskusje teoretyków i praktyków wokół rzeczywistości osób niepełnosprawnych Dorota Prysak Sprawozdanie z X-lecia Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Ustroniu 201 Magdalena Bełza Panel dyskusyjny pt. „Świat widziany z drugiej strony – oczekiwania osób nie- pełnosprawnych” 205 Contents Foreword (Dorota Prysak, Magdalena Bełza) Constructing a social reality of people with disabilities Part I Anna Nowak Prevention of social exclusion of people with disabilities Marzenna Zaorska Problems in life of young and adult deaf-blind people with a low functionality level in the light of reality, expectations and received declarations of help Jolanta Zielińska Research in the area of disability in the context of neurobiology Igor Hampl Sexuality of people with hearing disability Bernadeta Szczupał Vocational activation and employment of persons with rare and multiple disa- bilities Barbara Trochimiak Didactics of the 21st century – the necessity of therapy? 15 21 31 43 53 63 77 10 Contents Part II Constructing a therapeutic reality of people with disabilities Ewa Rudnicka-Drożak, Justyna Natora, Ewa Dutczak, Agnieszka Żabińska The process of social and vocational rehabilitation of people with disabilities in occupational therapy workshops, and the prospects of finding employment for graduates of these institutions Mateusz Penczek The autonomy of persons with disabilities from the perspective of the capabilities approach to human development forwarded by Martha Nussbaum Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk Utopia or grassroots work? – children with developmental disorders and the reality of education (on the example of school and educational center for the blind and visually impaired) 91 103 113 Constructing an educational reality of people with disabilities Part III Petr Franiok Learners with intellectual disabilities and special character of their education 127 Beata Gumienny Changes in the educational profile of students with profound multiple intellec- tual disabilities Katarzyna Pająk Students’ opinions on the way media creates an image of intellectually disabled people Renata Kovářová Students with special needs in higher education in the Czech Republic Beata Tylewska-Nowak People with disabilities in higher education – some aspects. The research report 139 151 173 181 Discussion on reality of people with disabilities in academics and practitioners overview Dorota Prysak The report of the 10th anniversary International Scientific Conferences in Ustroń 201 Magdalena Bełza Breakout session “The world seen from the other side – the expectations of people with disabilities” 205 Wprowadzenie Oddajemy w ręce Czytelników kolejny już numer czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (2/2014, tom 19), którego temat przewodni: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości, wpisuje się w szeroko podejmowaną problematykę codzienności osób niepełnosprawnych, społecznych działań podejmowanych na rzecz poprawy ich sytuacji w różnych obszarach. Na rzeczywistość składają się różne aspekty, takie jak: opieka, terapia, rehabilitacja, edukacja, funkcjonowanie w przestrzeni społecznej, kulturalnej. Colin Barnes i Geof Mercer zadali pytanie: Czy istnieje odmienna kultura ludzi niepełnosprawnych? i odpowiadając na nie, wskazali na poczucie wspól- nej tożsamości i interesów, które jednoczą niepełnosprawnych i odróżniają ich od pełnosprawnych (C. Barnes, G. Mercer, 2008, s. 121). Pytania, jakie stawiają sobie redaktorki tego tomu, to: czy rzeczywistość jest jedna dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych? Czy żyjemy w dwóch różnych światach, które ewentualnie się przenikają? Jaka jest owa rzeczywistość jednej i drugiej grupy? W jaki sposób konstruowana jest rzeczywistość osób niepełnospraw- nych w dzisiejszym świecie? Konstruktywistyczne ujęcie niepełnosprawności zakłada, że niepełnosprawność jest konstruowana poprzez nadawanie znaczeń. Istnieją takie teorie, które mówią, że niepełnosprawność nie istniałaby, gdyby społeczeństwo było inaczej skonstruowane (C. Barnes, G. Mercer, 2008; D.D. Smith, 2008). Dwadzieścia ostatnich lat przyniosło wiele zmian w funkcjonowaniu społecznym osób niepełnosprawnych. Zmiany te w dużej mierze możemy przypisać przyjęciu paradygmatu humanistycznego. Zmiany warunków życia dotyczą różnych płaszczyzn i mimo że wymagają czasu, to odnosi się wrażenie, iż w ostatnich latach dokonała się eskalacja tych zmian. W jednych zakre- sach jest ona bardziej widoczna i dynamiczna, w drugich z kolei wolniejsza 12 Wprowadzenie i delikatniejsza. Jak pisał Amadeusz Krause (2005), przeobrażenia w potrans- formacyjnej rzeczywistości dotyczą zjawiska niepełnosprawności i osób nią dotkniętych zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym. W niniejszej publikacji ukazane zostały różne aspekty konstruowanego świata osób niepeł- nosprawnych. Trudno rozczłonkować życie człowieka na konkretne samoistnie funkcjonujące płaszczyzny, stąd teksty zamieszczone w publikacji są z różnych zakresów. Dzięki temu redaktorzy starali się uzyskać holistyczne spojrzenie na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Znalazły się tutaj takie aspekty, jak: seksualność, wychowanie, edukacja, terapia, przestrzeń medialna, uwa- runkowania biomedyczne niepełnosprawności. Przedłożony Czytelnikowi 19 tom serii składa się z czterech części, z któ- rych każda skłania się ku innej płaszczyźnie rzeczywistości osób niepełno- sprawnych. W pierwszej zostały omówione zagadnienia dotyczące społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, takie jak: przeciwdziałanie wy- kluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, problemy, jakie napotykają młodzi niepełnosprawni w związku z oczekiwaniami stawianymi przed nimi przez obecną rzeczywistość, nawiązanie do uwarunkowań neurobiologicznych niepełnosprawności oraz aktywizacja zawodowa. Część ta została dopełniona rozważaniami dotyczącymi dydaktyki XXI wieku, która w obecnej rzeczywi- stości ściśle łączy się z terapią. Drugą część stanowią dyskusje dotyczące obszaru związanego z rzeczy- wistością terapeutyczną. Terapia odgrywa w życiu osób niepełnosprawnych znaczącą rolę. W dobie holistycznego podejścia do problematyki niepełno- sprawności i rozszerzenia działań terapeutycznych na całość życia człowieka, poczynając od momentu narodzin (a według niektórych teorii, takich jak terapia więzi prenatalnych, nawet wcześniej), jest to wątek ważny. Terapia jest szerokim pojęciem, a jego uściślenie wiąże się z konkretnymi jej celami. W części tej zaprezentowano działania terapeutyczne związane z działalnością ośrodków szkolno -wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej. Trzecia część to płaszczyzna, która w ostatnich latach jest dość mocno eksplorowana w związku z tendencjami, jakie pojawiły się w latach 80. w kwestii integracji, osób niepełnosprawnych. Płaszczyzna edukacji to ta, którą objęły daleko idące zmiany, począwszy od przyjęcia w Polsce modelu hamburskiego integracji, po wprowadzenie obowiązku szkolnego dzieci z głę- boką niepełnosprawnością intelektualną. Część ta zawiera jeszcze jeden wątek, który coraz częściej pojawia się w dyskusjach z zakresu pedagogiki. Jest nim edukacja na poziomie wyższym. Rosnące możliwości i zakres oferowanego wsparcia sprzyjają temu, że coraz więcej osób niepełnosprawnych podejmuje decyzję o kontynuacji edukacji na poziomie wyższym, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy, ale również podwyższając jakość swojego życia. Studia bowiem to nie tylko nauka i edukacja, ale nawiązywanie relacji mię- dzyludzkich. Wprowadzenie 13 Czwarta część, pt. Dyskusje teoretyków i praktyków wokół rzeczywistości osób niepełnosprawnych, zawiera sprawozdanie z jubileuszowej konferencji z cyklu ustrońskich spotkań z pedagogiką specjalną wokół wątków zanie- dbanych oraz koniecznych w opiece, rehabilitacji i edukacji osób niepełno- sprawnych. Podczas tej konferencji spotkali się zarówno teoretycy, zajmujący się badaniem, analizowaniem i opisywaniem rzeczywistości osób niepełno- sprawnych, jak i praktycy, którzy są głosem realnej codzienności i związanych z nią problemów, ale również sukcesów. Spotkanie to zaowocowało niezwykle interesującym wydarzeniem, które miało miejsce po raz pierwszy w ramach konferencji z pedagogiki specjalnej. Wyznając zasadę „nic o nas bez nas”, organizatorzy zorganizowali panel, na którym oddali głos osobom niepełno- sprawnym. Dzięki temu oni sami mogli pokazać ich rzeczywistość z własnej perspektywy. W części czwartej znajduje się relacja z tej dyskusji panelowej pt. Świat widziany z drugiej strony – oczekiwania osób niepełnosprawnych. Często próbujemy dyskutować o sprawach osób niepełnosprawnych, czasem nawet próbujemy postawić się w ich sytuacji, jednak ta dyskusja pokazała, że nasze wyobrażenia rzeczywistości osób niepełnosprawnych często dalekie są od prawdy. Jak zostało powiedziane we wstępie do dyskusji, w pracy naukowej prowadzimy badania dotyczące różnych płaszczyzn życia osób niepełnospraw- nych. Staramy się obiektywnie pokazywać badaną rzeczywistość oraz przyczy- niać się do poprawy jakości ich życia. Jednak często jest to nasze wyobrażenie o ich aktualnej sytuacji, stąd też aby dochodzić prawdy, cenny jest ten głos, który pochodzi od osób niepełnosprawnych. Ten, który odpowie na pytanie, jaka jest obecna rzeczywistość osoby niepełnosprawnej we współczesnym społeczeństwie z jej perspektywy. Podsumowując, oddajemy w ręce Czytelników zbiór wartościowych tek- sów teoretycznych i praktycznych z nadzieją, że przybliży on rzeczywistość osób niepełnosprawnych i skłoni do zadumy i refleksji nad społecznym po- strzeganiem, a w wyniku tego określonym funkcjonowaniem osób, które tak naprawdę różnią się tylko pewną cechą, jaką jest ich niepełnosprawność. Magdalena Bełza Dorota Prysak Bibliografia Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, Sic!, Warszawa. Smith D.D. (2008), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. Foreword We present the Reader with a new issue of our journal “Problems of Educa- tion, Rehabilitation, and Socialization of People with Disabilities” (2/2014, vol. 19), whose theme, Constructing a World of People with Disabilities. Different Aspects of Reality, is part of the extensive studies on the daily living of people with disabilities, as well as on key areas of social activity aimed to improve their living conditions on various levels. The real world consists of different aspects, such as medical care, therapy, rehabilitation, education, and participa- tion in the sphere of social as well as cultural life. Colin Barnes and Geof Mercer have posed a question whether people with disabilities form a distinctive disability culture, and by way of providing the answer the authors pointed to the developing of a positive sense of collective identity and common interests as factors that unite these people and make them distinct from nondisabled ones (Barnes Mercer, 2008, p. 121). Key issues addressed in this volume are the following: Can we distinguish between two kinds of reality, or is there one for disabled people and the other for nondisabled ones? Can we lead our existence in two different worlds that permeate each other? Then what are those worlds like? How is the latter one constructed? In the view of constructivist approach to disability, the disability is constructed by way of attributing meaning. Other theories hold it that there would be no concept of disability, if society was laid on different foundations (Barnes Mercer, 2008; Smith, 2008). With the advent of the humanistic paradigm over the last twenty years, the social life of people with disabilities has changed considerably. Changes introduced in the living conditions influenced many spheres of life, yet even though it takes time to settle them, some have already been made effective. They can be easily seen is some areas of life due to their conspicuous and dynamic nature, whereas in others they can take a slower and gentler pace. 16 Foreword Amadeusz Krause (2005) once said that changes that occur in post transforma- tional reality refer to the phenomenon of disability and people it affects, both in global as well as local environment. This publication addresses various as- pects of the world as constructed by people with disabilities. Hence it presents a range of articles as it would be barely possible to dismember human life into particular areas. Thus, the editors of the volume have made an attempt to view the above -delineated issues from a holistic perspective. The articles therefore address such aspects as sexuality, upbringing, education, therapy, media space, and biomedical conditions. The 19th issue of the series presented to the reader contains four parts, each depicting different aspect of the world as experienced by people with disabilities. Part one addresses issues of social life including social exclusion often encountered by persons with disabilities; problems that arise in relation to expectations set by the environment; issues of neurobiological conditions of disability, as well as professional activation. Apart from that, this part is en- riched with reflections on didactics of the 21st century which is closely related with therapy. Part two presents disputes over therapy, which plays a significant role in the life of people with disabilities. In the age of holistic approach to disability, and therapy extended to the whole of human life (staring as early as the day of birth, or even earlier, hence prenatal therapy), the therapy is an issue of utmost concern. The question of therapy is very broad though, and therefore each explanation should be given with regard to specifics of particular purpose. This part illustrates therapeutic activities led by educational centers and by occupational therapy workshops. Part three concentrates on the sphere of education which in fact has been highly explored with regards to the tendencies that emerged in the 1980s and proposed the inclusion of people with disabilities into the standard system of education. Education has been the sphere subject to a great number of changes, from the introduction of the Hamburg integrative forms of education – com- pulsory for all, including children with severe disabilities. Furthermore, this part takes up the subject of tertiary education – often raised in many disputes on education. Greater opportunities and range of support create favorable conditions for the growing number of people with disabilities who decide to continue education, which at the same time enhances their job prospects as well as the quality of their life. Apart from education, studies enable individu- als to improve their interpersonal skills. Part four presents the Reader with discussions on the issues of daily exist- ence of people with disabilities provided by theoreticians and practitioners in this field. Included is the account from the anniversary conference series on the encounters with special pedagogy, held in Ustroń, which focused on once neglected yet necessary issues of care, rehabilitation, and education of Foreword 17 persons with disabilities. The conference gathered theoreticians who research, analyze, and recount the world as experienced by persons with disabilities, as well as practitioners who deal with these people’s daily ups and downs on a regular basis. The meeting resulted in an extremely interesting event to have been made part of the conference devoted to special pedagogy for the first time ever since. Rendering the principle that states “nothing about us without us” integral to the conference, people with disabilities invited to the meeting were given an opportunity to speak for themselves and depict the world sur- rounding them from their own perspective. Thus, part four gives an account of that panel discussion, whose theme was “The world seen from the other side. Expectations of people with disabilities.” Discussions on issues that concern people with disabilities very often arise; moreover, their participants frequently make attempts to perceive the world through their eyes; however, much as they try, the picture of the world as experienced by people with disabilities as they hold, is always distorted and never exact. As it was stated before, our research deals with various aspects of their life. We always aspire to show their experience of reality in an objective way, and to improve the quality of their life. Nonetheless, we often look from the point of view of healthy, well- -striving people, and therefore in order to assert the truth, we have to listen to what they have to say, for their voice is as valuable as ours, as people with disabilities can communicate their needs from their own perspective. By way of conclusion, we present the Reader with a collection of valu- able articles, both theoretical and practical ones, with the hope that they will render our picture of the world as experienced by people with disabilities less blurred, more exact, and that they will provoke reflection on social perception as well as their being in the world, as these people are like others yet marked with a single, distinct trait, that is their disability. Magdalena Bełza Dorota Prysak References Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, Sic!, Warszawa. Smith D.D. (2008), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, Wyd. APS, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. Ogólne informacje dla autorów oraz przebieg i zasady procedury recenzowania Czasopismo „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepeł- nosprawnych” jest wydawnictwem ukazującym się nieprzerwanie od 2007 roku. Podejmowana tematyka obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań ściśle związane z zagadnieniami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Ma ona integrować wiedzę o niepełnosprawności oraz prezentować badania dotyczące rozwoju rehabilitacji, edukacji i funkcjo- nowania społecznego osób niepełnosprawnych z różnych dyscyplin nauko- wych (m.in.: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii, socjo- logii). 1. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa (preferencyjna). 2. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, których treść nie była dotąd publiko- wana z podziałem na prace: oryginalne / poglądowe / doniesienia wstępne / kazuistyczne / list do redakcji. 3. Prace naukowe publikowane są w językach: polskim, słowackim, czeskim i angielskim, z wymogiem obowiązkowych streszczeń w językach polskim i angielskim. 4. Teksty do publikacji można nadsyłać drogą elektroniczną lub pocztą trady- cyjną (na adres Redakcji) obowiązkowo z dołączoną wersją elektroniczną artykułu. 5. Wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny, który poddaje ocenie merytoryczną zgodność treści z profilem tematycz- nym tomu, formalne warunki określone dla tekstów naukowych, a także dostosowanie tekstu do wymogów edytorskich. 6. Inne teksty, niebędące artykułami naukowymi, takie jak recenzje, komuni- katy, polemiki nie podlegają procedurze recenzowania, a o ich publikacji decyduje Zespół Redakcyjny. 7. Redakcja informuje autorów o dopuszczeniu tekstu do recenzji w osobnej wiadomości. Autor może tekst wycofać wyłącznie przed przekazaniem go do recenzji wydawniczej. Redakcja po wstępnej weryfikacji nie odsyła tekstów, które nie spełniają warunków formalnych i nie informuje o tym fakcie autorów. 222 Ogólne informacje dla autorów oraz przebieg i zasady procedur recenzowania 8. Teksty wstępnie przyjęte do publikacji podlegają ocenie dwóch nieza- leżnych recenzentów zgodnie z zasadą double -blind review. Szczegółowe zasady procedury recenzowania zostały opracowane na podstawie wytycz- nych ministerialnych oraz Kodeksu etyki pracownika naukowego przygoto- wanego przez Komisję do spraw Etyki w Nauce PAN, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne PAN 13 grudnia 2012. 9. Zespół Redakcyjny informuje autorów o treści recenzji i prosi o ustosunko- wanie się do nich, po czym podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedo- puszczeniu tekstu do publikacji. Redakcja ma prawo do skracania i korekty wydawniczej nadesłanych tekstów. Na tym etapie procedury wydawniczej autor ma obowiązek przesłać pisemne oświadczenie o oryginalności tekstu na adres Redakcji lub wydawnictwa. 10. Lista recenzentów prezentowana jest w ostatnim tomie (numerze) dla danego roku, a także znajduje się na stronie internetowej www.problemy. edukacji.us.edu.pl. Zespół Redakcyjny Adres Redakcji: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ul. Bielska 62, 43 -400 Cieszyn tel. +48 33 8546200 e -mail: problemy.edukacji@us.edu.pl Redakcja i korekta Gabriela Marszołek, Joanna Szewczyk Projekt okładki Anna Gawryś Redakcja techniczna Barbara Arenhövel Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 2391‑9973 (wersja drukowana) ISSN 2449‑6855 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 100 + 50 egz. Ark. druk. 14,0. Ark wyd. 16,0. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 22 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław P R O B L E M Y E D U K A C J I , R E H A B I L I T A C J I I S O C J A L I Z A C J I O S Ó B N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H — T O M 1 9 ( 2 / 2 0 1 4 ) PROBLEMY EDUKACJI, REHABILITACJI I SOCJALIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TOM 19 (2/2014) Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych — różne aspekty rzeczywistości CENA 22 ZŁ ISSN 2449-6855 (+VAT) Więcej o książce: niepełnosprawnośćedukacjasocjalizacjarehabilitacja
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych . T. 19, nr 2/2014: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: