Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 003117 21327728 na godz. na dobę w sumie
BHP na budowie - ebook/pdf
BHP na budowie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 150
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2598-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
Książka przedstawia wszelkie nieprawidłowości, zagrożenia związane z pracami na budowie, a także bezpieczne metody ich wykonywania. Jest to doskonałe źródło informacji, wskazówek, gotowych rozwiązań, jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy na budowie, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka jest również bazą wiedzy, którą można wykorzystać w czasie prowadzenia szkoleń stanowiskowych bhp na budowie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Książka ,,BHP na budowie’’ jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców branży budowlanej i osób nadzoru na budowie (kierowników, mistrzów, brygadzistów) oraz innych osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Może być także pomocna dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów nadzo- ru budowlanego, a także samych pracowników. W niniejszym opracowaniu  przedstawione zostały nieprawidłowości, zagrożenia związane z pracami na budowie, a także bezpieczne metody ich wy- konywania. Książka ta może być zatem źródłem informacji, wskazówek, gotowych rozwiązań, jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy na bu- dowie zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeń- stwa i higieny pracy. Przedstawiony materiał można również wykorzystać w czasie prowadzenia szkoleń stanowiskowych bhp na budowie. Autorem publikacji jest Waldemar Klucha, mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Pracował w wykonawstwie na budowach. Obecnie od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo tematyką bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w bu- downictwie. P H B m u c e m e d a V Waldemar Klucha BHPna budowie ISBN 978-83-269-2598-6 UOH 14 Stan prawny: Grudzień 2013 r. Waldemar Klucha BHP na budowie Autor: Waldemar Klucha Wydawca: Rafał Kępka Redaktor: Joanna Nowak Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: K. H. Kopeć Drukarnia: Mdruk ISBN: 978-83-269-2598-6 Nakład: 200 sztuk Cena brutto: 84,76 zł netto Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl infolinia: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawa 2013 r. Spis treści Wstęp ............................................................................................................9 1.1. Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego ................10 Inwestor .................................................................................................................. 10 Projektant ............................................................................................................... 11 Inspektor nadzoru inwestorskiego ...................................................................... 11 Kierownik budowy (kierownik robót) ................................................................ 11 1.2. Dokumentacja bhp na budowie .................................................................13 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) .................................... 16 Inne dokumenty bhp na budowie ....................................................................... 17 2.1. Zagospodarowanie terenu budowy ............................................................18 Ogrodzenie terenu budowy .................................................................................. 18 Drogi dla ruchu pieszego ..................................................................................... 19 Balustrada ochronna ............................................................................................. 20 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek ....................................................... 20 Strefy niebezpieczne ............................................................................................. 21 Daszki ochronne ................................................................................................... 21 Ruch pojazdów....................................................................................................... 22 Oświetlenie ............................................................................................................. 23 Ewakuacja .............................................................................................................. 23 Warunki socjalne i higieniczne............................................................................ 23 Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników ............................................... 24 Pomieszczenia do odpoczynku, pomieszczenia mieszkalne ........................... 24 3.1. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na budowie .........................25 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym .......................................... 26 Klasy ochronności urządzeń ............................................................................... 31 Rozdzielnice budowlane, połączenie przewodów elektrycznych ................... 32 3 4.1. Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń technicznych .........................33 Opisy i znakowanie ............................................................................................... 33 Widoczność i sygnały ostrzegawcze .................................................................... 33 Ochrona przed niekontrolowanym wyrzucaniem materiałów ....................... 33 Gorące części .......................................................................................................... 34 Dojścia do stanowisk pracy .................................................................................. 34 Ochrona przed spadającymi elementami ........................................................... 34 Bariery i osłony ...................................................................................................... 34 Ogólne zasady bhp dotyczące eksploatacji maszyn ......................................... 35 budowlanych .......................................................................................................... 35 Betoniarki, pompy do betonu .............................................................................. 37 Organizacja pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych .............................. 38 4.2. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące obsługi maszyn i urządzeń technicznych ...............................................................................................38 Rodzaje uprawnień do obsługi maszyn budowlanych ..................................... 39 4.3. Elektronarzędzia ........................................................................................43 Podstawowe zasady bezpiecznego używania elektronarzędzi ......................... 43 5.1. Składowanie i magazynowanie .................................................................45 Ogólne zasady składowania materiałów ............................................................ 45 Magazynowanie substancji i preparatów niebezpiecznych ............................. 45 Organizacja składowisk i stanowisk pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych ......................................................................................... 46 Zasady składowania na regałach ......................................................................... 46 Składowanie w stosach .......................................................................................... 46 Składowanie materiałów sypkich ........................................................................ 47 Składowanie materiałów pylących ...................................................................... 47 5.2. Transport ...................................................................................................48 Ręczne przemieszczanie towarów ....................................................................... 48 Organizacja ręcznych prac transportowych....................................................... 48 Przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika .............................. 50 Zespołowe przenoszenie przedmiotów .............................................................. 50 Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków .......... 51 Transport materiałów niebezpiecznych .............................................................. 51 Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic ....... 52 4 BHP na budowie Spis treści Transport mechaniczny ........................................................................................ 52 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót transportowych ........................ 54 Ogólne wymagania bhp dotyczące obsługi żurawia ........................................ 54 Urządzenia pomocnicze wykorzystywane przy pracach transportowych ..... 57 Stosowanie sygnałów przy pracach transportowych ........................................ 58 Wymagania bhp dotyczące obsługi przenośników ........................................... 59 Dźwigi i wyciągi budowlane ................................................................................ 60 6.1. Prace ziemne – wymagania bhp .................................................................61 Kategorie gruntów I–V ......................................................................................... 61 Projekt położenia instalacji i urządzeń podziemnych ..................................... 61 Zabezpieczenie wykopów .................................................................................... 62 Rodzaje wykopów .................................................................................................. 63 Zabezpieczenia ścian wykopów ........................................................................... 63 Zejścia do wykopu ................................................................................................. 64 Wykopy wąskoprzestrzenne ................................................................................. 64 Wykopy szerokoprzestrzenne ............................................................................. 65 Obudowa ścian wykopów szerokoprzestrzennych ........................................... 65 Zakładanie obudów skarp .................................................................................... 67 Rozmrażanie gruntu ............................................................................................. 67 Składowanie urobku i materiałów oraz ruch środków transportowych ........ 68 Klin naturalnego odłamu gruntu ........................................................................ 68 Maszyny do wykonywania wykopów ................................................................ 69 Bhp przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym .......... 69 7.1. Prace na wysokości – wymagania bhp .......................................................71 7.2. Stanowiska pracy na wysokości..................................................................71 Zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości........................... 71 7.3. Organizacja pracy na wysokości ................................................................72 Ogólne zasady bhp przy organizowaniu prac na wysokości ............................ 72 Wymagania bhp dla budowanych obiektów budowlanych .............................. 74 Ogólne wymagania bhp przy pracy na dachach ................................................ 77 Prace na wysokości przy użyciu drabin .............................................................. 77 Podstawowe zasady bhp przy użyciu drabin ...................................................... 77 Siatki bezpieczeństwa ........................................................................................... 80 Podział siatek.......................................................................................................... 81 5 Zasady użytkowania siatek .................................................................................. 82 Środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości ............................................................................................................. 83 7.4. Rusztowania budowlane ............................................................................84 Podział rusztowań ................................................................................................. 85 Podstawowe zasady montażu rusztowań ............................................................ 88 Uziemienie rusztowań .......................................................................................... 92 Przeglądy rusztowań ............................................................................................. 94 Eksploatacja rusztowań przejezdnych ................................................................ 95 Strefy niebezpieczne ............................................................................................. 95 Rusztowania usytuowane w pobliżu linii elektroenergetycznych .................. 97 7.5. Ruchome podesty robocze .........................................................................97 Podstawowe wiadomości na temat – podestów ruchomych .......................... 97 Wymagania dozorowe ........................................................................................... 99 Badanie odbiorcze ................................................................................................. 99 Wymagania kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych ...................... 100 Kategorie uprawnień do obsługi podestów ruchomych ................................. 100 Kategorie uprawnień do konserwacji podestów ruchomych ........................ 100 Kategorie uprawnień do konserwacji dźwignic i przenośników w zakresie wyposażenia mechanicznego .......................................................... 100 Kategorie uprawnień do konserwacji suwnic i cięgników w zakresie wyposażenia elektrycznego ................................................................................ 100 Podstawowe wymagania związane z eksploatacją podestów ruchomych .... 101 Ogólne warunki eksploatacji podestów ruchomych ....................................... 102 Zasady bezpiecznej obsługi podestów ruchomych ......................................... 104 Platformy robocze ............................................................................................... 105 8.1. Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe – wymagania bhp ....................107 9.1. Prace tynkarskie i murarskie – wymagania bhp .....................................110 10.1. Prace ciesielskie – wymagania bhp ..........................................................111 11.1. Prace zbrojarskie i betoniarskie – wymagania bhp ................................112 Transport i składowanie zbrojenia .................................................................... 112 Prostowanie zbrojenia ........................................................................................ 112 Transport mieszanki betonowej ........................................................................ 113 6 BHP na budowie Spis treści Podgrzewanie i naparzanie ................................................................................ 113 Elementy prefabrykowane ................................................................................. 115 12.1. Prace montażowe – wymagania bhp ........................................................115 13.1. Prace spawalnicze – wymagania bhp .......................................................117 Spawanie gazowe ................................................................................................. 117 Spawanie elektryczne .......................................................................................... 117 14.1. Prace dekarskie i izolacyjne – wymagania bhp .......................................119 Przygotowanie i podgrzewanie masy bitumicznej .......................................... 119 15.1. Wymagania ogólne przy pracach rozbiórkowych ...................................120 15.2. Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych ...........................................................................................120 Warunki wykonywania robót strzałowych ...................................................... 121 Składowanie środków strzałowych ................................................................... 121 Wydawanie środków strzałowych ..................................................................... 122 Transport środków strzałowych ........................................................................ 122 Niewybuchy ......................................................................................................... 122 16.1. Prace remontowe i przebudowa – wymagania bhp .................................123 Zabezpieczenie przeciwpożarowe .................................................................... 123 Wentylacja ............................................................................................................ 123 Drogi komunikacyjne ......................................................................................... 124 Układanie posadzek i wykładzin ....................................................................... 124 Roboty malarskie ................................................................................................. 124 Obróbka kamieni ................................................................................................. 125 17.1. Chemia na budowie ..................................................................................126 Najczęściej spotykane chemiczne materiały budowlane ................................ 126 Wymagania ogólne dotyczące stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych .................................................................................. 127 18.1. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, odpowiedzialność ......137 Obowiązki pracodawcy ...................................................................................... 137 Prawa pracodawcy ............................................................................................... 138 Obowiązki osób kierujących pracownikami .................................................... 138 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp ............................................ 139 7 Obowiązki pracownika ....................................................................................... 139 Prawa pracownika ............................................................................................... 139 Badania profilaktyczne ....................................................................................... 140 Szkolenia w dziedzinie bhp ................................................................................ 140 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ....................... 141 Posiłki i napoje profilaktyczne ........................................................................... 143 19.1. Koordynacja bhp na budowie ..................................................................144 Prawa koordynatora bhp .................................................................................... 145 20.1. Prace szczególnie niebezpieczne .............................................................149 Prace szczególnie niebezpieczne wymienione w ogólnych przepisach bhp ..................................................................................................... 149 Podstawowe obowiązki pracodawcy ................................................................. 151 21.1. Wypadki przy pracy na budowie .............................................................153 Przyczyny wypadków na budowie .................................................................... 153 Wypadek przy pracy ............................................................................................ 153 Przykłady wypadków przy pracy w budownictwie ......................................... 154 22.1. Wykaz podstawowych aktów prawnych ...................................................162 8 BHP na budowie Wstęp Budownictwo od lat jest w czołówce najbardziej wypadkogennych gałęzi gospo- darki. To branża charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem ryzyka zawodo- wego. Analiza wypadków na placach budów wskazuje, że w budownictwie najwięcej wypadków jest związanych z wykonywaniem różnych prac na wysokości. Co roku w wyniku zaniedbań, nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp, nieużywania środ- ków ochrony indywidualnej na placach budów ginie kilkadziesiąt osób. Mamy na- dzieję, że niniejsze opracowanie pomoże we właściwej organizacji procesu pracy, organizowaniu stanowisk pracy zgodnie z  przepisami i  zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na prowadzo- nych przez Państwach budowach. 9 1. Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego Przepisy prawa budowlanego wymieniają następujących uczestników procesu bu- dowlanego: – inwestor, – inspektor nadzoru inwestorskiego, – projektant, – kierownik budowy (kierownik robót). Na uczestnikach procesu budowlanego ciążą prawa i obowiązki wynikające za- równo z przepisów prawa budowlanego, jak i prawa pracy, a w szczególności przepi- sów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na osobach tych ciąży m.in. obowiązek organi- zowania i  prowadzenia prac na budowie zgodnie z  zasadami i  przepisami bezpieczeństwa i  higieny pracy, zapewnienia na budowie właściwego stanu bhp, a także egzekwowania przestrzegania zasad i przepisów bhp. Inwestor Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnie- niem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczegól- ności zapewnienie: 1) opracowania projektu budowlanego i innych potrzebnych projektów, 2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Inwestor może również ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budo- wie, a także może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Organ administracji budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestor- skiego, a także zapewnienia nadzoru autorskiego m.in. w zakresie bhp w przy- padkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowla- nych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub roz- biórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłu- żej niż 30 dni roboczych i  jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 10 BHP na budowie 1. Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego Projektant Do podstawowych obowiązków projektanta należą m.in.: 1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w  decyzji o  warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wzglę- du na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 4) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w  zakresie wynikającym z  przepisów (np. odstępstw dotyczących oświetlenia światłem dziennym, usytuowania poziomu podłogi pomieszczeń pracy poniżej terenu otaczającego projektowany obiekt budowlany). Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo: 1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczą- cych jej realizacji; 2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. Inspektor nadzoru inwestorskiego Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą m.in.: 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wie- dzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowla- nych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wa- dliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Kierownik budowy (kierownik robót) Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie spo- 11 Książka ,,BHP na budowie’’ jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców branży budowlanej i osób nadzoru na budowie (kierowników, mistrzów, brygadzistów) oraz innych osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Może być także pomocna dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów nadzo- ru budowlanego, a także samych pracowników. W niniejszym opracowaniu  przedstawione zostały nieprawidłowości, zagrożenia związane z pracami na budowie, a także bezpieczne metody ich wy- konywania. Książka ta może być zatem źródłem informacji, wskazówek, gotowych rozwiązań, jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy na bu- dowie zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeń- stwa i higieny pracy. Przedstawiony materiał można również wykorzystać w czasie prowadzenia szkoleń stanowiskowych bhp na budowie. Autorem publikacji jest Waldemar Klucha, mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Pracował w wykonawstwie na budowach. Obecnie od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo tematyką bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w bu- downictwie. P H B m u c e m e d a V Waldemar Klucha BHPna budowie ISBN 978-83-269-2598-6 UOH 14 Stan prawny: Grudzień 2013 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BHP na budowie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: