Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00447 006754 20280254 na godz. na dobę w sumie
Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych - ebook/pdf
Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3785-9562-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook (-24%), audiobook).

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych to praca poruszająca niedowartościowany do tej pory, problem narodowych mitów politycznych. Książka ta posiada wiele istotnych zestawień teoretycznych funkcjonujących w literaturze naukowej wokół kategorii mitu i czasu, które stają się polem wyjścia do szerszych dyskusji i analiz prowadzonych przez autora. W pracy możemy zetknąć się z takimi problemami jak zagadnienie pierwotności myślenia i myśli mitycznej, roli przeszłości i historyczności w kreowaniu narracji mitycznych, czy koncepcji narodowych mitów politycznych. Tu szczególnie interesująco jawi się problem etnocentryczności mitycznych narracji narodowych.

Powyższe zagadnienia stanowią jedynie punkt wyjścia do kolejnych dywagacji na temat temporalności mitycznej. Szczególną uwagę autor poświęca problematyce czasu politycznego i czasu mitycznego. Praca zawiera kilka ciekawych i trafnych ujęć koherencji czasu i mitu, na które nie zwracano uwagi dotychczas w polu naukowym. Warte uwagi są zwłaszcza te ustępy traktujące o rytualności, mityczności i temporalności w zjawiskach demokracji, gdyż stawiają kolejne pytania i pole wyjścia do badań społecznych.

Całość pracy napisana jest przystępnym językiem w formie eseistycznej co ułatwia odbiór narracji. Praca posiada charakter teoretyczny i stanowi bazę do dalszych dociekań i analiz związanych zarówno z mitem jak i temporalnością polityczną. Książka ta jest warta polecania każdemu, kto interesuje się problematyką polityczną, historyczną, mitem i czasem jako zjawiskami społecznymi, gdyż pozwala na szersze spojrzenie na powyższe kategorie.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Lewandowski Mit i czas polityczny Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych © Copyright by Piotr Lewandowski e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-562-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2015 To trochę dziwnie zabrzmi, ale dlaczego nie wydaje mi się, że teraz jest teraz? Nawet to, że ja to ja, nie jest tak do końca jasne. Albo że tutaj jest tutaj. Zawsze tak jest. Wszystko zaczyna pasować do siebie dopiero dużo później. — Haruki Murakami 4 wydawnictwo e-bookowoPiotr Lewandowski Mit i czas polityczny 6 10 34 68 72 91 91 96 104 115 133 153 157 171 178 187 201 211 226 231 Spis treści Słowem wstępu Mit i mity polityczne - próba ujęcia Rola myśli pierwotnej w narracji mitycznej Historia jako element narracji narodowych mitów politycznych Mit - polityczny koncept komunikacyjny Czas polityczny Czas polityczny a czas społeczny Pierwotność i temporalność mityczna czasu Temporalność historyczna Czas polityczny w narracji mitycznej Czas polityczny - próba ujęcia Czas mityczny jako czas urojony Ewolucja temporalna Przyśpieszenie czasu politycznego Kalendarz polityczny Czas polityczny a rytuał Słowem podsumowania Bibliografia Z recenzji Piotra Grochmalskiego Z recenzji Piotra Pawełczyka 5 wydawnictwo e-bookowoPiotr Lewandowski Mit i czas polityczny Słowem wstępu W polskim dyskursie politologicznym pojęcie mitu nadal wydaje się być obce, a przynajmniej mało poznane. Mimo kilku prac (między innymi Tadeusza Biernata, „Mit politycz- ny”, czy Stanisława Filipowicza, Mit i spektakl władzy”) mit polityczny pozostaje materią nieeksploatowaną przez współ- czesnych badaczy. W związku z powyższym brakuje krytycz- nych uwag co do samej materii mitu, a w tym głównie naro- dowych mitów politycznych. Mit jako taki jest przedmiotem badań społecznych (socjologicznych, antropologicznych, et- nograficznych), brakuje mu jednak porządnej obudowy teo- retycznej ze strony humanistyki, w tym głownie politologii. Dlatego niniejsza praca będzie poruszać zagadnienie mitu, jako porządku narracji politycznej, który może zostać wyko- rzystany do prowadzenia badań politologicznych. Drugim zagadnieniem wokół którego będą oscylować rozważania niniejszej publikacji jest temporalność. Tu rów- nież należy skupić się głównie na ujęciu czasu jako materii politycznej, która nadal, w polskim dyskursie naukowym nie znajduje odpowiedniego miejsca poza jednostkowymi anali- zami. Obecnie pod tym kontem na szczególną uwagę zasłu- guje praca Piotra Borowca, „Czas polityczny po rewolucji”, która skupia się na dyskursywności temporalnej polskiej po- lityki po 1989 roku. Brakuje jednak jak dotąd skupienia się na 6 wydawnictwo e-bookowoPiotr Lewandowski Mit i czas polityczny samej istocie czasu politycznego, jego naturze, konotacjach i koherencjach z innymi zjawiskami społecznymi. Niniejsza praca w zamyśle autora ma stanowić otwar- cie dyskursu naukowego w kierunku weryfikacji zagadnień marginalizowanych, choć z punktu widzenia życia społeczno -politycznego niezwykle istotnych, takich jak: mit polityczny i czas polityczny. W związku z powyższym owo studium sta- nowi oparcie i krytykę wiodących i interesujących ujęć mitu i próby przeniesienia owego bytu w granice poznania polito- logicznego. Autor pragnie przedstawić w nowym świetle mit jako formę bytu świadomości społeczno-narodowej. Głów- ną kategorią teoretyczną do rozstrzygnięcia będą narodowe mity polityczne w swej istocie teoretycznej i ramach meto- dologicznych. W dodatku rozważania zostaną uzupełnione o zderzenie narracji mitycznych z myślą pierwotną, która stoi u podstaw egzystencji mitu, a także przełożenie tychże spostrzeżeń na polityczne uwarunkowania rozwoju myśli mitycznej. W ostateczności należy także udzielić odpowiedzi na pytanie, czy i dlaczego mit jest integralną częścią współ- czesnej polityki? Po rozwarstwieniu teoretycznym mitu należy zbadać rolę i miejsce temporalności politycznej. W związku z powyż- szym autor zakłada za cel weryfikację pojęcia czasu jako zja- wiska społeczno-politycznego. W szczególności interesująca wydaje się współzależność mitu i czasu ich wzajemne relacje, koherencje i właściwości w kształtowaniu świadomości spo- 7 wydawnictwo e-bookowoPiotr Lewandowski Mit i czas polityczny łecznej. Autor zakłada za cel zarysowanie cech i ram teore- tycznych pojęcia czasu politycznego, które nie znajduje jesz- cze ujścia w dyskursie politologicznym. Zważywszy na jego właściwości symboliczne, a także na szereg współudziałów narracyjnych czas polityczny, jako osobliwy fenomen spo- łeczny winien być, w założeniu autora, rozstrzygany i wery- fikowany wespół z towarzyszącymi mu zjawiskami w postaci mitu i rytuału. Dlatego też wszelkie rozważania odbywają się w atmosferze badań humanistycznych w ujęciu interdyscy- plinarnym. W opracowaniu zostaną poddane konstruktywnej kry- tyce założenia teoretyczne głównych przedstawicieli myśli mitycznej i rozważań temporalnych, takich jak: Clyde Kluc- khohn, Joseph Campbell, Claude Levi-Strauss, Edmund Le- ach, Roland Barthes, Karoly Kerenyi, Jack Goody, Barbara Adam oraz wielu innych. Tak szerokie podłoże teoretyczne stanowić będzie zaledwie kanwę i punkt wyjścia dla szer- szych rozważań teoretycznych na temat pierwotności myśli mitycznej i etnocentryczności mitów politycznych, jak rów- nież weryfikacji pojęcia czasu politycznego jako kategorii teoretycznej i metodologicznej. Na przestrzeni niniejszej pracy pojawiają się wszelkie próby definicyjne, analityczne wobec zjawisk temporalnych w polityce takich jak na przy- kład kalendarz polityczny. Praca nie jest pozbawiona również autorskich uwag na marginesie prowadzonych przez autora badań i obserwacji. 8 wydawnictwo e-bookowoPiotr Lewandowski Mit i czas polityczny W końcowym rozrachunku autor podejmie się próby de- finicji zarówno narodowych mitów politycznych jak i czasu politycznego. Myślą przewodnią owej publikacji jest założe- nie ścisłego ramowania rzeczywistości społeczno-kulturowej za pośrednictwem mitu i temporalności. Odczytywanie, de- kodowanie znaczeń, a także komunikowanie się to procesy, które istnieją jedynie dzięki funkcjonalności mitycznej ludz- kiego umysłu, a przy tym dokonują permanentnej replikacji narracyjnej. Należy przy tym zaznaczyć, iż publikacja ta nie rości sobie pretensji do całościowego i wyczerpującego ujęcia problemu narodowych mitów politycznych i czasu politycznego, nie- mniej stanowi istotny czynnik do otwarcia dyskusji nauko- wej na temat owych zjawisk. Całość pracy winna być ode- brana jako głos w dyskusji o charakterze eseju naukowego i zaproszenie do refleksji nad mitem politycznym i czasem politycznym, jak również zachęceniem do podjęcia badań empirycznych. 9 wydawnictwo e-bookowoPiotr Lewandowski Mit i czas polityczny się pomijać tych obliczy mitu. Syte i żyjące w wysokim prze- konaniu swego dobrostanu społeczeństwa mogą oczywiście poprzestać na funkcji wyjaśniającej (a może quasi-poznaw- czej?) mitu. […] Autor wykorzystał bogaty interesujący zbiór literatury przedmiotu. To wielka zaleta książki. Praca z pewnością zaj- mie istotne miejsce w polskiej literaturze przedmiotu ana- lizującej problematykę mitu. Od czasu publikacji książek Stanisława Filipowicza i Tadeusza Biernata (a także, przerwa- nych tragiczną śmiercią, analiz mitów w systemach demo- kratycznych Karoliny Churskiej-Nowak) niewiele osób w tak erudycyjny sposób podjęło kwestię mitu politycznego. […] Reasumując: recenzowany przeze mnie tekst z pewnością zasługuje na publikację i ma szansę stać się interesującym głosem w dyskursie naukowym na temat istoty mitu, mitu politycznego, specyfiki mitów narodowych oraz ich odnie- sień temporalnych. Być może moje uwagi pozwolą Autorowi poprawić kilka usterek i wznieść prowadzone rozważania na jeszcze wyższy poziom. Dr hab. Piotr Pawełczyk, prof. UAM 232 wydawnictwo e-bookowoPiotr Lewandowski Mit i czas polityczny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: