Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 011179 20463299 na godz. na dobę w sumie
Studia bibliologiczne. T. 20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi - ebook/pdf
Studia bibliologiczne. T. 20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2330-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
Jubileuszowy, 20. tom Studiów bibliologicznych, dedykowany Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi, dotyczy rzadkiej w opracowaniach bibliotekoznawczych tematyki konserwacji książki. Zaawansowanie prac i znaczący dorobek naukowy w tym zakresie jest wyróżnikiem charakterystycznym dla Instytutu BIN UŚ na tle ogólnopolskim i międzynarodowym, a zaprezentowany materiał, zgodny z zainteresowaniami Profesora, jest interdyscyplinarny. Omawiane zagadnienia dotyczą badań z pogranicza chemii i mikrobiologii, a także bibliologii, czytelnictwa i bibliofilstwa. Opracowanie, zawierające 22 wieloaspektowe artykuły reprezentantów ogólnopolskiego środowiska naukowego, z przewagą badaczy z Uniwersytetu Śląskiego, jest prezentacją artykułów ważnych dla realizacji procesu naukowo- dydaktycznego ze względu na treść i zaproponowaną metodologię. 20. tom Studiów bibliologicznych jest interdyscyplinarny i aktualny zwłaszcza obecnie, kiedy przechowanie i udostępnienie dziedzictwa piśmiennictwa narodowego należy do zadań priorytetowych w polityce kulturalnej i informacyjnej w Polsce.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA BIBLIOLOGICZNE 20 NR 3333 Studia bibliologiczne TOm 20 Z życia książki Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi pod redakcją ANNy TOKARSKIEJ Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Nauka o książce i BiBliotece teresa Wilkoń Recenzent Maria kocójoWa Od redaktora jubileuszowy, dwudziesty tom Studiów bibliologicznych, dedykowany Profesorowi leonardowi ogiermanowi, jest prezentacją zagadnień z zakresu konserwacji i ochrony zbiorów bibliotecznych, badań z pogranicza chemii i mikrobiologii, a także bibliologii, czytelnictwa i bibliofilstwa. Zagadnienia ochrony zbiorów, dominujące w dorobku naukowym Profesora, od wielu lat są bardzo ważne w rozwoju naukowym i w realizowanym procesie dydak- tycznym górnośląskiej szkoły bibliologów i bibliotekoznawców. Profesor leonard ogierman od ponad dwudziestu lat związany jest bowiem z instytutem Bibliotekoznawstwa i informacji Naukowej uniwer- sytetu Śląskiego. Współpracując z wieloma badaczami, a także licznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, promuje prace i badania konser- watorskie prowadzone w instytucie. Znakomicie kieruje Pracownią ochrony Zbiorów (obecnie laboratorium ochrony i konserwacji Zbiorów) oraz orga- nizuje działalność naukową zespołu badaczy i specjalistów, m.in. poprzez planowanie i realizowanie projektów badawczych. jego wykłady, prowadzone w ramach przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu ochrony i konserwacji zbiorów, oraz spotkania seminaryjne na i i ii poziomie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów. od wielu lat chętnie wybierają oni prowadzone przez Profesora seminaria i wykłady specjalizacyjne, wysoko oceniając jego pasję, zaanga- żowanie i komunikatywność w prezentowaniu specjalistycznych, trudnych zagadnień badawczych. W tomie dedykowanym Profesorowi obecne są teksty podejmujące za- gadnienia szeroko rozumianego „życia książki” w kontekście jej ochrony i konserwacji ukazanej w porządku diachronicznym, rejestrowania i opraco- wania, a także współcześnie podejmowanych badań z zakresu bibliofilstwa, biografistyki, nierzadko na tle śląskim, oraz problematyki instytucjonalnej i prasoznawczej. Ze względu na intensywną politykę sprzyjającą ochronie 6 Od redaktora dziedzictwa kulturowego ważne również są wypowiedzi na temat działań konserwatorskich podejmowanych w instytucjach kultury, przede wszystkim w bibliotekach i muzeach. autorami prezentowanych w tomie prac są Przyjaciele z wielu ośrodków kultury i uczniowie Profesora, a także współpracownicy z instytutu Biblio- tekoznawstwa i informacji Naukowej uniwersytetu Śląskiego, przede wszyst- kim z Zakładu Bibliotekoznawstwa, Zakładu Historii książki i Bibliotek oraz Zakładu kultury czytelniczej i informacyjnej. Zgromadzony materiał uporządkowano w dwóch dopełniających się czę- ściach — pierwsza jest prezentacją zagadnień dotyczących metod, technik badawczych, narzędzi procesu konserwacji oraz ochrony i działań konser- watorskich podejmowanych w różnych ośrodkach; druga stanowi biblioteko- znawczy, biograficzny i bibliofilski kontekst pozwalający na ukazanie wagi i potrzeby archiwizowania dokumentów bibliotecznych i muzealnych jako ważnego czynnika w systemie kultury i procesie rejestrowania świadomości społecznej i narodowej. W kręgu zainteresowań badaczy znalazły się szczegółowe zagadnienia dotyczące metod ochrony i technik konserwacji historycznych zasobów bibliotecznych (agnieszka Biały, tadeusz Maciąg, agnieszka Bangrow- ska, józef Śliwiok), rejestrowania i literackiego kontekstu książki dawnej (Mariola jarczykowa, edward Różycki, agnieszka kotwica, anna sitkowa, iwona Rak), w tym zasobów kościelnych i roli księży w procesie ochrony dóbr kultury (jolanta szulc, Bogumiła Warząchowska, andrzej trojnar, jarosław Łuniewski). Wiele refleksji poświęcono właścicielom kolekcji i zbiorom prywatnym, nierzadko będącym warsztatem ich pracy twórczej (krystyna Heska -kwaśniewicz, teresa Wilkoń, sylwia Borowik), a także rozwijającemu się współczesnemu modelowi instytucjonalnej ochrony zbiorów (katarzyna kwaśniewicz, sergiusz czarzasty). Ważnym kontek- stem dla tak sprecyzowanego zakresu badań są zaprezentowane analizy prasoznawcze dotyczące obecności zagadnień ochrony i konserwacji zaso- bów bibliotecznych w bazach danych i wybranych czasopismach polskich i zagranicznych (joanna kamińska, Beata żołędowska -król), a wśród licz- nie podejmowanych zagadnień śląskoznawczych także wieńcząca dorobek dwudziestu tomów górnośląskich Studiów analiza ich zawartości (agnieszka Bajor). Działania na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych, podejmowane w in- stytucie przez Profesora leonarda ogiermana, należą do priorytetowych zadań w wielu programach ochrony dziedzictwa narodowego. Prezentowany tom Stu‑ diów bibliologicznych jest interdyscyplinarny i aktualny zwłaszcza obecnie, kiedy przechowywanie, udostępnianie i ochrona dziedzictwa piśmiennictwa narodowego należą do zadań priorytetowych w polityce kulturalnej i informa- cyjnej w Polsce. Od redaktora 7 Pragnę złożyć serdeczne podziękowania autorom, którzy przyjęli zapro- szenie do przygotowania materiałów do tej edycji. Bardzo dziękuję Pani Pro- fesor Marii kocójowej za wnikliwą i życzliwą recenzję wydawniczą, która pozwoliła na nadanie ostatecznego kształtu tej publikacji. szczególne wyrazy wdzięczności składam Zbigniewowi kuniszowi za pomoc i wsparcie na każdym etapie prac edytorskich. Anna Tokarska indeks osób i postaci fikcyjnych A adamiec Witold 182 adamska kazimiera zob. Zawistowicz- -adamska kazimiera adamski stanisław, biskup 273, 274 adcock edward P. 71 adney William s. 59 alberti kazimiera 327 aldrovandi ulisses 83 alembek Hanusz 112 alembek ludwik Walerian 115 alinian, bracia 242 altenhöner Reinhold 174 anczewski Marcin Nikanor 114 anderson traute-Heidi 62, 69, 70 andrzej, św. 269 andrzejczak Henryka 332, 335 andrzejewski jerzy 266 anna jagiellonka, królowa polska 209— anna Rakuszanka (austriaczka), królowa 216, 218—220 polska 219 anserinus stanisław 109 antoni, św. 234 apollo 94, 100, 101 arakiełowicz (arakielowic) 118 arctowa irena 313 aristoteles 112 arystoteles zob. aristoteles arnoult jean-Marie 161 atanazy Wielki 297 augustyn z Hippony, św. (augustinus au- relius) 80, 212 avancius Hieronymus 119 ayerer Henrietta 226 aymans Winfried 291 B Bachórz józef 205 Badecki karol 110 Baine Michael s. 165 Bajor agnieszka 6, 317, 332, 334, 336, 337 Bakalarz agnieszka 22, 50 zob. też Ban- growska agnieszka Bakoš Dušan 159 Baliński stanisław 240 Bangrowska agnieszka 6, 11, 27, 28, 29, 43, 45 zob. też Bakalarz agnieszka Bansa Helmut 173, 174 Barański andrzej 126, 128, 180, 181 Barbara, św. 276, 277 Barbier Nicolas 79 Barbarini zob. Barberini Maffeo Barberini Maffeo 115 Barroso josé Manuel 188, 189 Bartłomiej, św. 257 Bartolozzi Francesco 226 Bartosiak arkadiusz 186 Bartoszek antoni 282 Bartoszewicz Dariusz 186 Barycz Henryk 219 Bator Bartosz 187 Batory stefan zob. stefan Batory, król Polski Battin Patricia 162 Baumann jerzy 81 340 indeks osób i postaci fikcyjnych Baworowski Wiktor, hr. 53, 60 Bazyli Wielki, św. 212 Beckham Gregg t. 59 Bednarczyk jan 286 Beiersdorf otton 251 Beishon john 168 Beljaeva i.M. 170 Bellini Vincenz 227 Bembus Mateusz 81 Bendyk edwin 189 Benedictus ariae Montani 79 Benedykt XVi, papież 268, 283 zob. też Ratzinger joseph Benedykt, św. 115, 116 Benjamin David 308 Berent joanna zob. karbowska-Berent jo- Bolesław chrobry, król Polski 324 Bolik edward 269 Bomble Yannick j. 59 Bona sforza d’aragona, królowa Polski 90, 94, 95, 105, 211, 214, 215, 218 Borek jerzy 15 Borek Piotr 211 Borkowski jan 308 Bormann Paul 281 Borowik sylwia 6, 302, 315, 316 zob. też Gajownik sylwia Borowski andrzej 217, 219 Borowy Wacław 202, 203 Bradel alexis-Pierre 85 Brady john W. 59 Brandis leanne 171 Brandon William 314 Brandys jan, ks. płk 275—278 Brandys Paweł, ks. 268—274, 275, 277, 278 Brandys Paweł, ojciec 269 Brandys Zuzanna z d. kareta 269 Bratny Roman 308 Brèthes jean-Pierre 158 Breza tadeusz 310 Brill evert jan 296 Broda jan 331 Brohan luc 34 Broszkiewicz stanisław 306 Brown-syed christ 166 Brożek andrzej 331 Brożek ludwik 306, 331 Brózda Bogdan 179, 186 Brudnicki jan Zdzisław 182 Brysz andrzej 16 Brzękowski jan 241 Brzozowski Wincenty korab 201 Bu lintao 59 Bucella Nicolaus 81 Buczek karol 84 Budny szymon 79 Budrewicz olgierd 311 Budzyński Marek 186 Burbianka Marta 331 Burchard Przemysław 304, 312 Burszta józef 205 Bury Richard de (właśc. Richard aunger- ville) 231 Buzek jerzy 180 Byfon (Buffon) 120 anna Bergenstrahle Malin 59 Bergman (z lidy) 143 Berk jan 243 Bernardini Marcello (zw. Marcello di capua) 224, 225, 226, 227, 228 Bernatowicz tadeusz 82, 83 Bertuleus (Publius Fabricus?) 112 Beza teodor (łac. theodorus Beza, franc. theodore de Beze) 79 Białas stefan 243 Biały agnieszka 6, 97, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 108 Bidwell George 311 Biedermannowie 233 Biegański krzysztof 224, 228 Bielienkij efim Fidmanovič 33 Bielski Marcin 117 Bienek Horst 205 Bieniek juliusz, biskup 277 Bieńkowska Barbara 73, 305, 306 Biernacki andrzej 202 Biesiadecki Franciszek 232 Birkenmajer aleksander 90, 255 Bizet Georges 227 Blaeu joan 149 Blechar Mariusz 186 Blixen karen 313 Blumberg stephen carrie 166 Bochenek Władysław 306 Bogdanowicz Mikołaj 117 Bogucka Maria 211, 214, 215 Bojarski Piotr 187 indeks osób i postaci fikcyjnych 341 conti Witold (właśc. Witold kozikowski) 237, 244 cooper e. james 313 coron sabine 172 corteau thomas 79 coyle kevin john 296 crispinus joannes 79 croft jean-ann 160 crowley Michael F. 59 cunego Domenico 226 cwiet Michaił 46 cyceron Marek tulliusz zob. cicero Marcus C cajsel jarosław 187 calepinus ambrosius 104 cartagena alonso de 82 castalione sebastian 79 catenarius Marcus 120 catullus Gaius Valerius (katullus) 119 cave Henry 314 ceccherelli andrea 215 cempirková kveta 170 centkiewicz alina 312 centkiewicz czesław 312 ceram c.W. (właśc. kurt Wilhelm Marek) 312 Anna cervantes saavedra Miguel de 121 cetner jan 122 cetner Zofia anna zob. Dąmbska Zofia cetnerowie 122 chachaj Marian 75 chaffinch lynne 167 chaplin tracey 38 chavez alice M. 165 chiacor Georgius 81 chmura anna 186 chodkiewicz jerzy 81, 82 chodowiecki Daniel 225, 226 chojecka ewa 91 chojnacki Władysław 332 chojnacki Wojciech 332 chopin Fryderyk 142, 227 chróściński Wojciech stanisław 120 chukkapalli Giridhar 59 cicero Marcus tullius (Marek tulliusz cyceron) 263 cieplik Zygmunt 324, 335 cieślewska józefa 243 cieślewska Zofia 243 cieślewski tadeusz, ojciec 243 cieślewski tadeusz, syn 242, 243, 244 cimadoro Giovanni Battisto 226 cipińska Danuta zob. lubina-cipińska Danuta cleary joseph M. 59 cloonan Michéle V. 157 cochin Nicolas 233 cochlaeus johannes (Dobeneck, Dobneck) 106 conrad joseph 207 constantinou constantia 165 tullius czaja agata 187 czajewski Wiktor 326 czajka anna 131 czapek Friedrich johann 60 czapliński Marek 269 czapliński Władysław 214 czapnik Grzegorz 255 czarnecka Małgorzata 183 czartoryscy 91, 222—229 czartoryska z czartoryskich izabela izabela zob. lubomirska 155 czartoryska z Flemingów izabela 227 czartoryski adam kazimierz 227 czarzasty sergiusz 6, 139, 148, 150, 154, czech Bronisław 15, 16, 17 czeczewicz kazimierz 113 czekaj-Wiśniewska Beata 139, 141, 142, 147, 149, 150, 151, 152, 153 czekajewska anna 213 Ć Ćwieluch juliusz 188 D d’agoty jacques Fabien 226 Dahl svend 231 Daniłowiczowie 118 Dańko ireneusz 183, 184 Darcis louis 226 Dawid Łucja 329, 335 Dąbrowska abundancja 124 Dąbrowski józef 126 Dąmbska Zofia anna, 1. voto cetner 122 Dąmbski Zygmunt 122 Dec Renata 323, 324, 327, 330, 334 zob. też Mateusiak Renata 342 indeks osób i postaci fikcyjnych Decker steve R. 59 Deeng jian 43 Dehua liu 56 Delaunay else 161 Dembowska Maria 296 Democritus (Demokryt) 110 Demokryt zob. Democritus Derome Nicolas-Denis 85 Despot (Deszpot) Grzegorz 114 De stefano Paula 174 Devehy Helena 231 Dietrich Fryderyk 149 Dietze joachim 174 Ding jiangiang 43 Dionizos 102 Długosz jan 306, 310 Długoszówna anna 113 Dmowski Roman 284 Do agnieszka zob. Piotrowska-Do agniesz- Dobrorząnka [!] Zofia 114 Dobrowolski julian 235, 236 Dobrzyc andrzej 111, 113—116 Domanik tamara 22, 128, 130 Domsch klaus H. 62, 69, 70 Donatus aelius 81 Dopfner julius 291 Doroszkiewicz elżbieta 313 Doroz jadwiga 18, 24 Dox arthur W. 60 Drewniewska-idziak Barbara 20, 22 Dróżdż andrzej 197 Drzewicki Maciej 255 Du chesne joseph (quercetanus iosephus) ka 115 Dumas aleksander 313 Dunikowska irena 225, 226 Dworsatschek Mariusz 141 Dygacz adolf 308, 310 Dzieduszycki jerzy zob. Reizes-Dziedu- szycki jerzy Dzieduszycki jerzy stanisław 111 E eastaugh Nicholas 38 eden Paul 169 eide elisabeth 165 ellis jamie 170 elsner józef 227 esterhazy Franciszek 248 estreicher karol 210 estreicher stanisław 210 euterpe 94, 102 ewing David 168 ezennia steve e. 171 F Fabricius Hieronimus 115 Fackelmann Michael 160 Fałat julian 330 Fassatiová olga 60, 70 Feather john 159, 174 Ferchaud Bernadette 159 Ficek jan alojzy Nepomucen, ks. (Fietzek alojsio; Fietzek j.a.; Fietzek joannes; Fietzek joannes aloysius; Fietzek joan- nis N. aloys) 256—264 Fiedler arkady 308, 312 Field john 227 Figiel Martyna 146, 147 Fijałkowski stanisław 188 Fober irena 180 Folin Bartłomiej 149 Fonfara ewa 330, 335 Foot Miriam 157 Foster cathy 167 Franciszek, św. 233, 239 Fros Henryk 215 Frychel iwona 332, 335 Frycie stanisław 304, 307 Frydel 116 Fryderyk Wilhelm iii 249 Funk Wolf Peter 298 G Gach Piotr Paweł 250, 252 Gadziewski jan 119 Gailus andreas 115 Gajdzińska Magdalena 196 Gajownik sylwia 306 zob. też Borowik sylwia Galamboš ivan 172 Gałuszka jerzy 306, 310 Gams Pius Bonifacius 250 Gams Walter 62, 69, 70 Garbacik eugeniusz 231 Garlicki andrzej 308 Gauze jan 308 Gawlina józef, biskup 276, 283, 286 indeks osób i postaci fikcyjnych 343 Gąsiorowska Maria zob. jarosławiecka-Gą- siorowska Maria Gdacjusz adam 318 Gelernter judith 167 Gellius aulus 101 Gembarzewski Bronisław 149 Gepner stanisław 149 Gergova ani 164 Gębarowicz Mieczysław 109 Gębołyś Zdzisław 322, 325, 326, 334 Gęga Henryk 15 Giese tiedemann 81 Giovannini M. andrea 157 Gizowski jan 113, 115 Glensk joachim 329, 332, 335 Gliwa stanisław 245 Głombiowski karol 256, 331 Głowatzky józef, ks. 271 Głuszkiewicz krzysztof 111 Głuszyński Piotr 115 Gmiterek Danuta 18 Gnaty Danuta zob. laszecka-Gnaty Da- nuta Goldberg Martin 166 Goldfinger Władysław j.H. zob. kunicki- -Goldfinger Władysław j.H. Gołubowicz jerzy 20 Göbel theophilus 260 Gomóła anna 329, 335 Gomulicki juliusz Wiktor 201, 203, 205 Gondek elżbieta 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 334 Gordon tomasz 115 Gostomska-Zarzycka Zofia 331 Gottlieb leopold 149 Gounod charles 227 Gozdawa jan 235, 240 Gółkowski jan 251 Górdziołek józef 306 Górka Piotr 19, 20 Górny Rafał longin 23 Górska ewa Beata 56 Grabe sylwester Marcin 77, 79 Grabińska-Łoniewska anna 28, 70 Grabowiecki sebastian 214 Grabowska Barbara 18 Grabowsky Bogna 243 Grabowsky ludwik 243 Grafová jarmila 163 Green Paul R. 174 Gregson Mick 168 Grieninger joannis 106 Gritz Martin 281 Grochowski jacek 126, 180 Grodecki Wacław 149 Grolier jean 85 Grońska Maria 256 Grochowska irena zob. Rejment-Grochow- ska Irena alodia Gruszka Zbigniew 255 Gryczowa alodia zob. kawecka-Gryczowa Grzebień ludwik 209, 210, 214 Grzegorczyk Piotr 201 Grzeszczuk stanisław 91 Grzybowski stanisław 76 Guibert Noëlle 161 Gulbransen kaare 308 Guo ting 43 Gwadera Małgorzata 319 zob. też olszów- ka Małgorzata jolanta Gwioździk jolanta 22, 326 zob. też Paw Gymnicus Martinus 101 H Haensel Peter 226 Hajda Wawrzyniec 322 Hamburg Doris 162 Hamilton john M. 166 Hanczakowski Michał 219 Hanowicz jan 74, 80, 81, 82, 85 Hanzelka jerzy 308, 313 Harkawy aleksander 23 Hart Michael stern 188 Hasiński Henryk 238, 244 Hauptman Robert 166 Haydn joseph 226, 227 Hennelowa józefa 205 Henryk Walezy (Valois), król Polski, późn. król Francji (jako Henryk iii) 210 Hensel Gottfried 314 Herbert Mead 196 Herder Franz 259 Herion susan 171 Hermann Dengler 314 Hermann Paul 312 Heska-kwaśniewicz krystyna 6, 195, 197, 207, 208, 306, 318, 319, 324, 325, 326, 328, 335 344 indeks osób i postaci fikcyjnych Heslinga van eijck van els 169 Hettinger Franz 259 Hieronim, św. 113 Himmel Michael e. 59 Hipokrates zob. Hippokrates Hipolit Rzymski 297 Hippokrates (Hipokrates) 113 Hirschvogel augustyn 95 Hitler adolf 197 Hlond august józef, kardynał, prymas Polski 11, 273 Hocking allison 168 Hoeninghaus julius Vincenz Paula 259 Hoffman Bożena 13 Hofsinde Robert 314 Homer 94, 100 Homolacs karol 91 Hopliński jan 31 Hugo (de sancte Victore?) 113 Hulewicz Bogdan 238 Humbowie 143 I idziak Barbara zob. Drewniewska-idziak Barbara ignacy loyola, św. 209 iliński Bogdan 238, 244 irzykowski karol 200, 201 izabela jagiellonka, królowa węgierska 105, 214, 215 J jabdejski (?) Mirosław 303 jabłonowski stanisław jan 122 jadwiga, św., królowa 286 jagiellonowie 105, 213, 214, 218, 219 jagielski jan 18 jakubowski Feliks 313 jan, św. 103, 104, 105 jan iii sobieski, król Polski 111, 118—122 jan chrzciciel, św. 211 jan Paweł ii, papież 283, 286 zob. też Wojtyła karol jan Złotousty (jean chrisostome) 121 janasik stanisław 281 janeczek janusz 293 janeczek Zdzisław 268, 273, 276 janiewicz Feliks 226 janosch (właśc. Horst eckert) 306 janowska irena 181 janowski Dariusz 183 jańta-Połczyński aleksander stanisław 239, 241, 245 jarczyk aleksandra 324, 335 jarczykowa Mariola 6, 73, 86, 88, 89, 322, 323, 325, 326, 334 jaroslavceva svetlana 158 jarosławiecka-Gąsiorowska Maria 90 jarosz adam Władysław 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 334 jarosz krystyna zob. kossakowska-jarosz krystyna jaryczowski, ks. 121 jastrzębski jan 310, 311 jaszowscy 148 jaźwiecki Franciszek 149 jean chrisostome zob. jan Złotousty jedrecy Philippe 161 jelonek Wojciech 114 jerzak Halina zob. szpakowska-jerzak Halina jeske-choiński teodor 312 jewsiewicki Władysław 308 jezus chrystus 97, 114, 211 jodłowski stanisław 313 jordan Henryk 302 josephy M. alvin 314 józef, św. 241 józef ii, cesarz 247, 248 józefowicz stanisław, ławnik, ojciec kroni- karza 115 józefowicz stanisław 113 jóźwik Zbigniew 265 judycka agata 284 judycki Zbigniew 284 juros Helmut 287, 288, 289 K kabsch Piotr 19, 20 kaczorowski Wojciech 232 kaczurowa Hanka 310 kalczyńska Maria 328, 335 kalicki Włodzimierz 183, 184 kalina Paweł 313 kaliope (kalliope, caliop, kaliopa) 94, kalkbrenner Friedrich 227 kamińska anna zob. lewicka-kamińska 102 Anna indeks osób i postaci fikcyjnych 345 kamińska joanna 6, 178, 190, 191, 317, 319 kamiński aleksander 199, 200, 313 kamm sue 166 kantner jan j. 149 kańska Zofia 70 kapica jan, ks. 272, 273 kaplita Monika 331, 335 karasiński Wojciech 113 karbowska-Berent joanna 55, 56, 58 karli chantal 171 kasiński Hubert 303 katullus zob. catullus Gaius Valerius karnstädt joseph 264 katarzyna jagiellonka, królowa szwedzka 213, 214, 215, 219 katznelson izydor 308, 309 katuščák svetozár 159 kawecka-Gryczowa alodia 91, 199, 200, 202 kazimierz królewicz, św. 277 kaznodziejczuk 123 kaźmierczak Roman 186 kaźmierczyk Dominika 188 kempa tomasz 75 kennan jerzy 309 kipling Rudyard 304 kisiel ewelina 134, 135, 136 kiszban emil 248, 249 klapuck, ks. 264 klawitter Willy 332 klemensiewicz Zygmunt 266 klich aleksandra 282 kłobukowski Zenon 149 kłoniecki edward 326 kłoś Wojciech 186 knap jarosław 183 knot antoni 331 kobierska-Maciuszko ewa 186 kochanowski Wiktor 147, 153 kochański adam adamandy 119 kochlewski Piotr 78 kochman Bernadetta 227 kocowski Bronisław 331 kocójowa Maria 7, 286 kocur adam 322 koczorowski stanisław Piotr 243 kolbe Maksymilian Maria 285 kołodziej Barbara 281 komasara irena 118 komorowski Bronisław 188 konarski adam 210 konieczyńska anna zob. Pasoń-konie- czyńska anna konieczyński jan 19, 20, 21 konopczyński Władysław 211, 214 konopielska Wiesława 185 konopowa olga 310 konopski leszek 20 konstanty, książę 145 kopaliński Władysław 232, 313 kopernik Mikołaj 182 kopp Georg, kardynał 269, 270, 271 korab-Brzozowski Wincenty zob. Brzo- zowski Wincenty korab korabiewicz Wacław 312 koraszewski Bronisław 270 koraszewski jacek 322 korfanty stanisław 284 korfanty Wojciech 273, 274 kornius joannes Fridericus 261 korzeniewski Bohdan 202, 203 kosicki karol 327 kossak karol 199 kossak Zofia 198, 199, 205, 306 zob. też kossak-szatkowska Zofia kossak-szatkowska Zofia 330 kossakowska-jarosz krystyna 329, 335 kościelecki Łukasz 215, 216 kościelski Władysław 239 kościelski Wojciech 238 kotula Franciszek 205 kotwica agnieszka 6, 231, 245, 246, 324, 335 kowalczykowa alina 205 kowalska alina 257 kowalska Halina 216 kowalska teresa 14, 15 kowalski Witold 14, 15, 21 kovalenko Zoia s. 165 kovács elisabeth 247 kozielska Barbara 20, 21, 22, 24 kozłowski eugeniusz 308 kozłowski korneli 326 krasaw (?), generał szwedzki 123 krasiccy 144 krasińscy 203, 204, 207 kraszewski ignacy józef 306, 314 kraushar aleksander 203 krauz jakub 113 kriegseisen Wojciech 73 346 indeks osób i postaci fikcyjnych kroniger lorenz 260 król Beata zob. żołędowska-król Beata krynicka Maria 91 krzysztof, książę wirtemberski 75 krzyżanowski julian 205 ksycińska Hanna 20 kucianka jadwiga 318 kudelski edward 326 kudera jan 318 kuhn elmar l. 248 kuka ivan 172 kukowka krystian 293 kulczak Deborah 160 kuliczkowska krystyna 307 kulik Monika 321 kuman stanisław 243 kuna Michał 266 kundera Milan 306 kung Hans 291 kunicki-Goldfinger Władysław j.H. 54 kunisz Zbigniew 7 kuran Magdalena 209 kurowska janina 243 kurpas józef, biskup 277 kuty Mirosław 153 kużaj józef 288 kuźmina Dariusz 10, 91 kuz’minič tatiana V. 165 kwapniewski Zbigniew 13, 14 kwaśniewicz katarzyna 6, 126, 128, 130, 137, 138 kwaśniewicz krystyna zob. Heska-kwaś- niewicz krystyna kwaśniewski Z. 13 L la Farge oliver 314 lamar (?), ks. 120, 121 lanckorońscy 123 lanckorońska karolina 200 langer Hanna 306, 323, 332, 335 laskos B. 18 laptev Gennady G. 175 larmessin Nicolas 226 laszecka-Gnaty Danuta 18 latroche Michel 34 laubertie Franciszek ludwik 224 launay Nicolas de 226 lazarev Vladimir s. 169 lebedeva irina V. 164 lefèvre Martine 172 leman karl 77 lenin Włodzimierz 197 lennertz lora 160 leon Xiii, papież 278 leonowicz leszek 15 leonov Valerij P. 170 lepecki Mieczysław 309, 312, 315 lepszy kazimierz 211, 214 leśnodorski Bogusław 216 le tourneau Dominique 291 lèvi-strauss claude 309 lewandowska teresa zob. Wilkoń teresa lewandowska-Wilkoń teresa zob. Wilkoń teresa lewicka-kamińska anna 91, 93 lewis spence leybowicz Hirsz 87 lichomanov anton V. 168 lidman tomas 169 lifer evan s. 165—166 ligęza józef 205, 306 lihua Zhang 56 linde samuel Bogumił 251 linder karol 149 lipa jerzy 17, 18 lipko Henryk 236 lips ewa 309 liptay jaroslav 163 lis Marina Markovna 78 lis-turlejska Maria 196 lisiecki arkadiusz, ks. 273 liszewska Weronika 27, 30 liszt Franciszek 227 litak stanisław 209 litwornia andrzej 214 lompa józef 318 lorentowicz jan 201 lorentz stanisław 196, 200 löschburg Winfried 252 lotter Melchior 79 lubina-cipińska Danuta 185 lubomirscy 226, 227, 228 lubomirska z czartoryskich izabela, księż- na 222—229 lubomirski Henryk 226, 227 lubomirski jan tadeusz 118 lubomirski stanisław 222, 225, 228 indeks osób i postaci fikcyjnych 347 lucanus Marcus annaeus (lukan) 120 lukan zob. lucanus Marcus annaeus lukšaitė ingè 78 lulewicz Henryk 218 lunde Diane B. 170 lundqvist eric 312 luter Martin 76, 106, 117 lutz Renhardus 97 lutze Gerald 174 lyall jan 157 lyszczyna jacek 306 Ł Łabęcki Hieronim Hilary 327 Łapka Walenty 81 Ławniczek-Wałczyk anna 23 Łazarski Zygmunt 243 Łącka anna 111 Łącka Gabriela 280 Łąkowski Rafał 313 Łęcki józef 148 Łętowski Maciej 251 Łobodowski józef 233, 234, 235 Łodyński Marian 142, 146, 147, 153 Łojewski tomasz 127 Łoniewska anna zob. Grabińska-Łoniew- ska Anna Łopata krzysztof 84 Łoziński Władysław 85 Łukasz, św. 103, 104, 105 Łuniewski jarosław 6, 21, 50, 247, 252, 253 Łuszczowski Władysław 123 m Maciąg tadeusz 6, 53, 63, 64, 65, 66, 67, Maciuszko ewa zob. kobierska-Maciuszko 68, 70, 71, 72 ewa Mackiewicz stanisław 284 Maćkowski Daniel 302 Madejska Magdalena 182 Magiera Halina 322, 327, 330, 334 Mahir isaac 298 Maioli tomasz 85 Majchrowski Witold 326 Majdeszewicz stanisław 114 Makowiecki tadeusz 203 Maková alena 172 Maleczyńska kazimiera 331 Maleczyński karol 332 Malfére edgar 233 Malicki jan 10, 307, 318 Malyševa lûbov V. 173 Małaczek czarek 302 Manikowski adam 179, 180 Manzanares Marijuán julio 291 Marchesini angelo Maria 260 Marciniak Zbigniew 313 Marek, św. 103, 105 Marchand René 34 Maria Magdalena, św. 97 Maria teresa, cesarzowa 247 Marriott alice 309 Maryja Panna 211 zob. też NMP Naj- świętsza Maria Panna Masłoń krzysztof 182 Masłowska Magdalena 152 Mateusiak Renata 321, 324 zob. też Dec Renata Mateusz, św. 102, 105 Matheson ann 169 Matthews George 169 Matthews james F. 59 Mazaraki jan 110 Mazurkowa Bożena 219 Mayer józef 317, 318, 325 Mccabe clare 59 McDade travis 168 Medvedeva Natalia G. 170 Mendelssohn Feliks 227 Mendykowa aleksandra 331 Mercator Gerard 149 Merson Roman 314 Michał archanioł 96, 273 Michał korybut Wiśniowiecki, król Polski Michałowski kazimierz 312 Mickiewicz adam 243, 328 Middon abbé 224 Mielecki Mikołaj 216 Miękina-Pindur jadwiga 306, 331, 335 Migoń krzysztof 331 Mika l. 19 Miłosz czesław 207 Mochlińska krystyna 283 Moczarski kazimierz 204 Modrzejewska Helena 296 Molano eduardo 291 Molier (Molière, właśc. jean Baptiste Po- quelin) 228 121 348 indeks osób i postaci fikcyjnych 200 Moore Mary 172 Morawiec Małgorzata 14 Morawiec Marcin 303 Morcinek Gustaw 306, 319 Morrissett linda a. 170 Morro andrzej (właśc. Romocki andrzej) Mortkowicz jakub 243 Mount Merrill charles 166 Mozart amadeusz 227 Mrozińska teresa 13 Muc agata 281 Muchová jana 170 Musiał ewa zob. stachowska-Musiał ewa Muskat-Fleszarowa stanisława 313 Myszkowski Piotr 210 Myszor jerzy, ks. 257, 283, 289 Myszor Wincenty, ks. 281, 292—299 N NMP Najświętsza Maria Panna 235, 236, 257 Nadolna Marta 306 Nagraba krzysztof 17 Nałęcz Daria 180 Napieralski adam 270, 272 Napoleon Bonaparte 198 Naruszewicz adam 85 Narzymski stanisław 143 Nawrocki jan 114 Nawrocki Witold 318 Navarrete urbano 291 Nehring Władysław 269 Neumann Heinrich 269 Niedźwiedź jakub 219 Nielsen erland k. 169 Niesler anna 23 Niewójt Monika 215 Niezgoda jerzy 146 Nikołajew Mikołaj 77 Nimlos Mark R. 59 Nitecki Piotr 282 Nitkiewicz Maria 223, 224, 225 Nocoń Rudolf 312 Norwid cyprian kamil 207 Nowak janusz tadeusz 22 Nowak Zbigniew jerzy 197 Nowicki kazimierz 243 Novosölov Pavel V. 168 Nyuksha julia P. 55 O oberman Helena 60, 70 obirek stanisław 209 obrocka Gertruda Barbara 110, 114 ocieczek Renarda 219, 318 oczko Piotr 217 oddos jean-Paul 161 ogierman leonard Franciszek 5, 6, 9— 11, 48, 60 ogierman ludwik 9 ogierman Matylda z d. osadnik 9 olesiński janusz 302 oleszczyński antoni 149 oliwa Grzegorz 226, 227, 228 olma Marceli 211 olszar Henryk, ks. 23, 281, 294 olszewski kazimierz 326 olszewski tadeusz 309 olszowy ewa 285 olszówka Małgorzata 323, 335 zob. też Gwadera Małgorzata opaliński andrzej 91 opałek Mieczysław 110 oporinus johannes 79 ordódy karol 247 ortelius abraham 149 orzechowski Hieronim 112 osięgłowski janisław 109 ossendowski Ferdynand 197 ossolińscy 231, 232, 234, 235, 236, 238, 243, 245 osuchowski antoni 323 ottokar Mikołaj 235 owens Brian M. 169 ovidius Naso Publius 113 owidiusz zob. ovidius Naso Publius P Pacey anthony 164 Padeloup antoine-Michel 85 Paluchowski andrzej 202, 203 Pałka anna 17 Pánková Šárka 170 Paskiewicz iwan 144 Pasoń anna 19, 20 zob. też Pasoń-konie- czyńska anna Pasoń-konieczyńska anna 19 Paszek jerzy 323 Patalong justyna 21, 50 indeks osób i postaci fikcyjnych 349 Pograbka andrzej 149 Pollio Marcus Vitruvius zob. Witruwiusz Połczyński aleksander stanisław zob. jań- ta-Połczyński aleksander stanisław Poniatowski stanisław august zob. stani- sław august Poniatowski, król Polski Pater Mieczysław, ks. 269 Patryk, św. 277 Paukszta eugeniusz 311 Paw jolanta 335 zob. jolanta też Gwioździk Paweł, św. 329 Pawlaszczyk adam 288 Pawlikowski Maciej 312 Pawłowicz Weronika 257, 264 Pawłowiczowa Maria 257, 277, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 334 Pawłowski stanisław 313 Pawłyszeńko, kapitan 200 Paveler andreas 262 Pazdan Maksymilian 287, 291 Pazera Wojciech 210 Pedian Wojciech 112 Pergay theodor 259 Petri julius Richard 60 Pękalska Marta 327, 336 Pękalski jan 76, 78 Pfeiffer carl Hermann 226 Piegza Marian 324, 336 Pierzchała jan 306 Pietrzak Helena 287 Pietrzyk Zdzisław 127 Pilette Roberta 162 Piłsudski józef 139, 142, 143, 146, 147, 148, 274, 307, 308 Pindur jadwiga zob. Miękina-Pindur jad- wiga Piontek Marlena 70 Piotr, św. 329 Piotrkowczyk andrzej 219 Piotrowska-Do agnieszka 331, 336 Piórko adam 15 Pirożyński jan 214 Pistorius szymon 327 Pius Vi, papież 250, 251 Pius Xi, papież 273 Piwowarska krystyna 142, 146, 147, 148, 151 Plantin christophe 79, 99 Plessis louis François armand du, książę de Richelieu 85 Pliniusz starszy 27 Pleyel ignace 227 Podbielkowski Zbigniew 54 Podgórska joanna 180 Podgórski Wojciech j. 233, 239, 240 Popiołek kazimierz 306, 317 Poplatek jan 210 Poprády Géza 158 Potoccy 226, 227 Potocki alfred i 226 Potocki alfred ii 226 Potocki alfred antoni 225 Potocki stanisław 225, 251 Praetorius Matthaeus 121 Praulewiczówna Barbara 113 Prądzyński ignacy 145 Preżdo Wiktor 58, 59 Price lois o. 157 Prochaska Franciszek 243, 244 Prokop anna 185 Prokop jan 205 Prokop krzysztof Rafał 282 Protasewicz Walerian 218 (Protasewicz-szuszkowski) Prus Bolesław 314 Pruszyński jan 198 Pruszyński stefan 18 Prymaka aneta 185 Przemsza-Zieliński jan 322 Przyłubski Bronisław 233, 245 Przytocki andrzej 17 Pucher 262 Puchniewski józef 326 Puzio alfred 331 Puzio krystyna 330, 331, 336 Pużyński jan 196 Pytlos Barbara 322, 330, 331, 334 Q quercetanus iosephus zob. Du chesne joseph 115 R Rabska Zuzanna 196, 203, 204, 205 Rachlin carol k. 309 Raczyńscy 144, 187 Radomski Feliks 241, 244 Radziwiłł aleksander ludwik 74 350 indeks osób i postaci fikcyjnych Radziwiłł Bogusław 77, 79, 83, 84, 87 Radziwiłł janusz młodszy 76 Radziwiłł janusz starszy 76, 84 Radziwiłł jerzy 80, 87, 75 Radziwiłł krzysztof 78, 79, 81, 84 Radziwiłł Michał Hieronim 85, 87 Radziwiłł Mikołaj, czarny 75 Radziwiłł Mikołaj krzysztof, sierotka 74, 75, 82, 83, 216, 217, 218 Radziwiłł stanisław 77 Radziwiłłowie 73, 74, 75, 78, 80, 84, 85, Russel stefan 56 Rutkowski jan D. 19 Rybandt stanisław 92 Rycaj Bożena 15 Rychlikowa jadwiga 222 Rydniewski Piotr 42 Rysiewicz Zygmunt 313 Rysiński salomon 78, 79 Rzepa józef 14 S sajkowski alojzy 74 sak Martin 160 samarzewski Wojciech 322 sanjuan agathe 161 sanut Gulian 149 sapáková Blanka 164 sapieha kazimierz Nestor 85 sarzyński Piotr 184, 188 sącka konstancja 114 sąsiadek Zbigniew 127 schedl Hartmann 148 schnaase Paul 183 schönfels Georg 80 schreiber Georg 311 schreiber Hermann 311 scupuli laurentius 264 schack Marliese 160 schenke Hans-Martin 296 schmude karl G. 157 schneider joanne a. 173 schulting cornelius 82 schumann Robert 227 schwerin Fryderyk 271 segal kalman 310, 311 seibert jutta 96 semkowicz aleksander 91 senense Franciso de Franciscis 83 seo Hilary t. 162 seta Gustaw 18 shakespeare William zob. szekspir William shimmon Ross 171 siddall Ruth 38 siebeneicher Mateusz 210, 211 siemieński Wojciech (adalbert) 123 sieniawscy 222 sienkiewicz Henryk 310, 314 sieradzka Danuta 286, 319, 322, 323, 329, 334 87, 119 325 Rak iwona 6, 211, 220, 221 Ranke leopold 289 Ratajczak aleksander 17 Ratajewski jerzy 178, 179, 189, 317, 324, Ratzinger joseph 283, 286 zob. też Bene- dykt XVi, papież Raymond irena 241, 244 Rechowicz Henryk 331 Reginek antoni 294, 295 Reiter jan 331 Reizes jerzy zob. Reizes-Dzieduszycki jerzy Reizes-Dzieduszycki jerzy 322, 236, 327, 328, 334 Rej Mikołaj 210, 214 Rejment-Grochowska irena 54 Remarque erich Maria 314 Resch Michael G. 59 Reusner Fryderyk 77 Riskin josif Venijaminovič 33 Rister Herbert 332 Robinson james M. 297 Robota Władysław, ks. 273 Rodecki aleksy 81 Roerich Nikołaj 140 Rombowski aleksander 331 Rosołowski stefan 143, 145 Rossini Gioacchino 226, 227 Rostek józef 270 Rostworowski emanuel 218 Rott Dariusz 257 Roździeński Walenty 318 Różycki edward 6, 22, 109, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 124, 125, 328, 336 Rubin Władysław, ks. 283, 286 Rude Renee 166 Rus kazimierz 318 Rusnok anna 306 indeks osób i postaci fikcyjnych 351 sierotwiński stanisław 310 sikora Hanna 18 silverman Randy 170 siła-Nowicki andrzej 186 siłowiecki andrzej 15, 16, 17, 18, 19, 21, simonides Dorota 205, 206 simonius simon 81 sitkowa anna 6, 211, 219, 220, 221, 323 siwecki Ryszard 19 skarbacz anna 151 skarbowski jan 310 skarga Piotr 75, 81, 115, 124, 209, 214— 24 220 skirgiełło alina 54 skoczek józef 111—114, 116 skoczylas Władysław 243 skolik lucyna 324, 336 skrobiszewska Halina 304, 307 skupin karol, ks. 277 słabczyński Wacław 312 słabęcka Danuta zob. trawińska-słabęcka Danuta słuszka Bogusław 81 sławiński janusz 310 słońska irena 307 smith abby 162 smith Richard D. 169 smogorzewski kazimierz 245 sobański Remigiusz, ks. 281, 286—292 sobiech simon 262 sobiescy 118, 120, 121 sobieski aleksander 120 sobieski jakub 118, 120—122 sobieski jan zob. jan iii sobieski, król Polski sobieski konstanty 118, 120, 122 sobieski Wacław 211, 214 sobocik anna 18 sobucki Władysław 22 socha irena 20, 54, 178, 197, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 334 sokołowska katarzyna 203 sombart Werner 269 sonneck oswald, ks. 271 sotzman Daniel F. 149 spence lewis 315 spyra Marek 300 stachowska-Musiał ewa 20, 156, 182 stachurkiewicz jan 115 stack Michael j. 167 stanisław august Poniatowski, król Pol- ski 84, 85, 148, 250 stanley ted 163 starnawski jerzy 216, 325, 336 stasiak Marian 282 staszyńska sabina 237 stefan Batory, król Polski 96, 106, 210, 211, 214, 215, 218 stefanovič aleksandr Viktorovič 78 stefanowska Wanda 240 stefanowska Zofia 219 stendhal (Marie-Henri Beyle) 314 stingl Miroslav 314 stobiecki stanisław 17, 18, 24 stolarzewiczowa janina 318 stranger carolla 171 streska Martinus 248, 249 stroop jürgen 204 stryer lubert 56 strzelczyk alicja Barbara 54, 55, 56, 58, strzelczyk Grzegorz 294, 295 strzembosz tomasz 199 suchodolski Bogdan 313 sulewska-toczyska anna 185 sunyer Franciszek 210, 215 surius laurentius (właśc. lorenz sauer) 60 215 syrokomla Władysław (właśc. ludwik kondratowicz) 83 szaniawski i.k. 259 szarfenberger Mikołaj 85 szarffenberg Marek 102, 103 szatkowska Zofia zob. kossak-szatkowska Zofia szczepański jan 312 szczygieł Bogdan 312 szekspir William (właśc. shakespeare) 188, 196, 228 szetelnicki Wacław 283 szewczyk leszek 293 szewczyk Wilhelm 306 szirmai janos a. 164 szklarska krystyna 305, 309, 314 szklarska-Nowak Bożena 302, 305, 309 szklarski alfred 302—315 szmaglewska seweryna 311 szolc kasper 112 szpakowska-jerzak Halina 20 352 indeks osób i postaci fikcyjnych szramek emil, bł. 277, 330 sztark Wanda 13 szulc, generał rosyjski 123 szulc jolanta 6, 255, 257, 266, 267, 346 szwarckop jan 114 szymanowski karol 324 szymik Zygmunt 15 szymonowic, mieszczanin 114 szymonowicowa anna 117 szymutko Wacława 15 szypulski Marek 233, 242, 244 Ś Ślesiński Władysław 31 Śliwińska janina 235, 236, 239, 240, 244 Śliwiński artur 201 Śliwiński jan 240 Śliwiok józef 6, 9, 13, 14, 15, 24, 46, 51, 52 Świderski Bolesław 256 Świeżak katarzyna 186 Święch jan 16, 18, 24 Š Ščerbačeva Nadezhda a. 159 Šenton charry 163 T tadeusiewicz Hanna 255 tadeusz, św. 243 talbot David 46 talia (thali) 94, 102 tałuć katarzyna 319, 324, 330, 336 tanewski Paweł 147 tarnowscy 111 taszycki Witold 313 tatarkiewicz Władysław 197 taylor courtney B. 59 tazbir janusz 76, 85, 209, 215, 219 teodoret z cyru 212, 213 terlecki tymon 245 terpsychora (terpsich) 94, 102 teslar józef andrzej 233, 235, 240, 243, teslar krzysztof stanisław 240 tessarowicz iwona 304 tęczyńscy 84 thomas johann Georg 332 thou jakub august de 85 toczyska anna zob. sulewska-toczyska 245 Anna tokarska anna 7, 148, 256, 319, 321, 326, 327, 328, 334 tołstoj aleksy, gen. 144 tondel janusz 87 topolska Maria Barbara 75 torbecki Walentyn 114 tormes lazarillo de 121 torosowicz Mikołaj 116 torój elżbieta 73, 74 tosza tomasz 185 tourneau le Dominique 291 tournoux jean-Raymond 34 trawińska-słabęcka Danuta 231 tremellius emmanuel 79 trepiński antoni 202 treter tomasz 80 treugutt stefan 203 trojnar andrzej 6, 268, 277, 278, 279, 326, trzynadlowski jan 310 turlejska Maria zob. lis-turlejska Maria typańska Maria Honorata 288 tyszkiewicz Maryla (właśc. Maryla astrid Neumann-tyszkiewiczowa) 232, 233, 240, 241, 243, 244, 245 tyszkiewicz samuel Fryderyk 232, 233, 336 234, 235, 237, 238—245 tyszkiewicz stanisław 242 tyszkiewiczowie 231, 236, 238, 241 U uchański jakub 210 urbanowski Bohdan 308 urbański krzysztof 189 usemann-keller ulla 164 V Varlamoff Marie-thérèse 171 Verdi Giuseppe 227 Veselova ludmila P. 164 Vincenz stanisław 195, 196, 207 Vitale cammie 166 Vitiello Giuseppe 174 Vrbenská Františka 170 Vriend anita 171 W Waghenauer lucas j. 149 Wagner arkadiusz 91 indeks osób i postaci fikcyjnych 353 Walewski Bolesław zob. Wallek-Walewski Bolesław Walker Ross c. 59 Wallek-Walewski Bolesław 228 Wallis Łukasz 323, 327 Wallis stanisław 324, 327 Walsh Valentine 38 Walter Mieczysław 331 Wałaszewski Zdzisław eugeniusz 283 Wałczyk anna zob. Ławniczek-Wałczyk Anna Warszawski Henryk 326 Warszewicki krzysztof 81 Warszewicki stanisław 215 Warterysowicz (Warterysowic) stefan 117 Warząchowska Bogumiła 6, 23, 280, 286, 292, 294, 296, 299, 300, 301, 322, 323, 324, 334 Wächter otto 161 Wazowie 214 Weber carl Maria von 227 Weis jan Marcin 87 Welisz leopold 243 Wesoły szczepan, arcybiskup 281—286 Weule karl 315 Węgierski tomasz kajetan 85 Węgorek Władysław 9, 15, 17 Węgrzynek Beata 19 Wierzyński kazimierz 235 Wiesiołowski jacek 211 Wietor Hieronim 255 Więckowska Helena 256 Wilczek Dominik 113 Wilczek stanisław 318 Wilkoń teresa 6, 222, 229, 230, 320, 321, 324, 329, 334 zob. też lewandowska teresa, lewandowska-Wilkoń teresa Wilmowski tomek 302, 303, 304, 305, 309, 313, 315 Winklowa Barbara 201 Wisner Henryk 78 Wissler clark 315 Wiśniewska Beata zob. czekaj-Wiśniewska Beata Wiśniewska krystyna 85, 87 Wiśniewski eugeniusz 314 Wiśniowiecki Michał korybut zob. Michał korybut Wiśniowiecki, król Polski Wiśniowska Zofia 224 Witos Wincenty 284 Witruwiusz (Marcus Vitruvius Pollio) 27 Wlazło agnieszka 23 Władyka Wiesław 179 Władysław iV Waza, król Polski 78 Władysław opolczyk, książę 250 Wodnicki Mieczysław 149 Wodzinowski Wincenty 149 Wohlert jakob 59 Wojciechowska Halina 311 Wojciechowska Zofia 311 Wojciechowski jacek 184 Wojciechowski Marian jan 255, 266 Wojtczuk Michał 187 Wojewódka Bernard 76 Wojtyła karol 283, 286 zob. też jan Pa- weł ii, papież Wolf adam 247 Wolicki stanisław 326 Wolny józef, ks. 271 Wolrab jan 210, 216 Wright Richard 175 Wroceński józef 287, 288 Wrona Mateusz 141, 142 Wronka andrzej, biskup 277 Wujek jakub 78, 85, 210—220 Wuttke Gustaw 199 Wuttke jan 199 Wycisło janusz, ks. 257, 277 Wyczółkowski andrzej i. 56 Wyczółkowski leon 149 Wyglenda jan 272 Wypustek katarzyna 188 Wyspiański Witold 326 Wyszkoni (?) P. Valentino 264 Wyszyński stefan, kardynał, prymas Polski 283, 286 X Xenophon (ksenofont) 262 Xiongce Zhao 59 Xu jinsheng 43 Xuebing Zhao 56 Xylandrus Guilielmus 82 y Yamamoto Nobuo 174 Yuan Yali 43 Yarbrough john M. 59 354 indeks osób i postaci fikcyjnych Z Zagóralski Marcin 303, 304 Zahradnik Franciszek 318 Załuski Zbigniew 142, 146, 147 Zanish-Belcher tanya 162 Zaencker jan Dawid 77 Zaleski jan 116 Załuski józef 85 Zamorski krzysztof 126, 180 Zamoyscy 144, 204 Zapiór tadeusz 231 Zaremba jan 318 Zarembina Wanda 317 Zarkowski Paweł 139, 140 Zarzycka Zofia zob. Gostomska-Zarzycka Zofia Zarzycka Zyta 276 Zawistowicz-adamska kazimiera 205 Zawisza janina 22, 23 Zbudniewek janusz andrzej 250 Zdzieniecki Bohdan 186 Zgrzebniok alfons 270, 272 Zhong linghao 59 Zieliński jan zob. Przemsza-Zieliński jan Zieliński kazimierz 144, 145 Zieliński tadeusz 312 Ziemientivensis alexii lendtner 260 Zikmund Mirosław 308, 313 Zimoń Damian, arcybiskup 293 Ziółkowski j.j. 15 Złotorowicz Rozalia 115 Znamirowski andrzej 265 Zofia jagiellonka, księżna brunszwicka 213, 214, 215 Zygmunt august, król Polski 75, 76, 148 Zygmunt i stary, król Polski 90, 96, 105, Zygmunt ii august, król Polski 96, 105, Zygmunt iii Waza, król Polski 214, 216, 211, 214, 220 119, 210, 213, 215 219 Zyska Bronisław 53, 126, 127, 131, 178, 182, 219, 317, 322, 324, 325, 327, 335 Ż żądło andrzej 294, 295 żeliński jacek 20 żeromski stefan 202, 236 żmigrodzki Zbigniew 25, 197, 336 żołędowska-król Beata 6, 156, 176, 177, 319 żółkiewscy 118 żółkiewski stefan 317 żurakowski Wojciech 305, 307 żydek andrzej 322 żywirska Maria 306 opracowała Anna Tokarska Noty o autorach Bajor Agnieszka, dr, Zakład Bibliotekoznawstwa, instytut Bibliotekoznaw- stwa i informacji Naukowej, uniwersytet Śląski (dalej: iBiiN uŚ) Bangrowska Agnieszka, dr nauk chemicznych, Zakład Bibliotekoznawstwa, laboratorium ochrony i konserwacji Zbiorów iBiiN uŚ Biały Agnieszka, mgr, doktorantka iBiiN uŚ Borowik Sylwia, dr, Muzeum w chorzowie Czarzasty Sergiusz, mgr, doktorant iBiiN uŚ Heska‑Kwaśniewicz Krystyna, prof. zw. dr hab., Zakład kultury czytelni- czej i informacyjnej iBiiN uŚ Jarczykowa Mariola, prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii literatury Baroku i Dawnej książki, instytut Nauk o literaturze Polskiej im. i. opac- kiego uŚ Kamińska Joanna, dr, Zakład Bibliotekoznawstwa iBiiN uŚ Kotwica Agnieszka, mgr, doktorantka iBiiN uŚ Kwaśniewicz Katarzyna, mgr, archiwum Państwowe w katowicach Łuniewski Jarosław, paulin, mgr filozofii, dr nauk humanistycznych z zakresu bibliologii i informatologii Maciąg Tadeusz, mgr, Zakład Bibliotekoznawstwa, laboratorium ochrony i konserwacji Zbiorów, iBiiN uŚ Rak Iwona, mgr, doktorantka iBiiN uŚ Różycki Edward, dr hab. prof. uŚ, Zakład Historii książki i Bibliotek iBiiN uŚ 356 Noty o autorach Sitkowa Anna, dr hab., Zakład Historii literatury Baroku i Dawnej książki, instytut Nauk o literaturze Polskiej im. i. opackiego uŚ Szulc Jolanta, dr inż., Zakład Bibliotekoznawstwa iBiiN uŚ Śliwiok Józef, prof. zw. dr hab., emeryt. dyrektor instytutu chemii uniwer- sytetu Śląskiego Tokarska Anna, dr hab., kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa iBiN uŚ Trojnar Andrzej, dr, 1982—2007 Zakład Historii książki i Bibliotek iBiN uŚ Warząchowska Bogumiła, dr, kierownik Biblioteki teologicznej uniwersy- tetu Śląskiego Wilkoń Teresa, dr hab., prof. uŚ, kierownik Zakładu kultury czytelniczej i informacyjnej iBiiN uŚ Żołędowska‑Król Beata, dr, Zakład Bibliotekoznawstwa iBiiN uŚ SPIS TREŚCI od redaktora (aNNa tokaRska) curriculum Vitae Profesora leonarda ogiermana (aGNiesZka BaNGRoWska) Bibliografia publikacji Profesora leonarda ogiermana (taDeusZ MaciąG) Techniki badawcze i narzędzia procesu konserwacji część i agnieszka BaNGRoWska: oddziaływania atramentów oraz pigmentów na podłoże papierowe. klasyfikacja i charakterystyka najważniejszych pigmentów stosowa- nych w zbiorach bibliotecznych józef ŚliWiok: chromatografia gazowa w badaniach zabytkowego materiału biblio- tecznego tadeusz MaciąG: Grzyby niszczące zabytkowy papier. analiza druków z lat 1500— 1600 z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we lwowie Mariola jaRcZYkoWa: Dawne oprawy książek w świetle inwentarzy i koresponden- cji Radziwiłłowskiej agnieszka BiaŁY: Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo. Paulinów na jasnej Górze w częstocho- wie. analiza kompozycji i tematów ikonograficznych wybranych tłoczeń edward RóżYcki: stan zachowania i konserwacja książki w województwie ruskim (XVi—XViii wiek) katarzyna kWaŚNieWicZ: Historia i osiągnięcia Pracowni konserwacji Masowej w archiwum Państwowym w katowicach sergiusz cZaRZastY: ochrona zbiorów bibliotecznych w polskich siłach zbrojnych na przykładzie centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka józefa Piłsudskiego w Warszawie 5 9 13 27 46 53 73 90 109 126 139 358 spis treści Beata żoŁęDoWska -kRól: tematyka ochrony zbiorów bibliotecznych w czasopiś- miennictwie światowym na podstawie bazy BaBiN za lata 1990—2010 joanna kaMińska: Problemy bibliotek i ochrony ich zbiorów w świetle wybranych artykułów z czasopism polskich w latach 1994—2013 Konteksty literackie, bibliofilskie, biblioteczne część ii krystyna Heska -kWaŚNieWicZ: Rozważania o utracie książek anna sitkoWa, iwona Rak: anna jagiellonka jako adresatka listów dedykacyjnych jakuba Wujka i Piotra skargi teresa Wilkoń: Bibliofilskie pasje izabeli z czartoryskich lubomirskiej agnieszka kotWica: Druki bibliofilskie nicejskiej oficyny tyszkiewiczów w Zakła- dzie Narodowym im. ossolińskich we Wrocławiu jarosław ŁuNieWski: supresja klasztorów paulińskich w prowincjach niemieckiej, austriackiej, węgierskiej i polskiej a jej wpływ na losy bibliotek jolanta sZulc: ekslibris z biblioteki ks. jana alojzego Nepomucena Ficka. Współczes- ne funkcje znaku książkowego andrzej tRojNaR: Rola księży jana i Pawła Brandysów w kształtowaniu historii ziemi śląskiej Bogumiła WaRZącHoWska: księgozbiory śląskich kapłanów w Bibliotece teolo- gicznej uniwersytetu Śląskiego w katowicach sylwia BoRoWik: Biblioteka domowa alfreda szklarskiego agnieszka BajoR: Studia bibliologiczne jako źródło informacji śląskoznawczej i zagłębiowskiej indeks osób i postaci fikcyjnych Noty o autorach 156 178 195 209 222 231 247 255 268 280 302 317 339 355 Redaktor joaNNa sZeWcZYk Projektant okładki eWa BeNiak-HaReMska Redaktor techniczny MaŁGoRZata PleŚNiaR Korektor BaRBaRa jaGoDa Łamanie alicja ZaŁęcka copyright © 2015 by Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012‑329‑8 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑330‑4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie i. ark. druk. 22,5 + wkl. ark. wyd. 25,5. Papier alto 80 g cena 60 zł (+ Vat) Druk i oprawa: „toteM.coM.Pl sp. z o.o.” sp.k. ul. jacewska 89, 88 -100 inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Studia bibliologiczne. T. 20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: